intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Nền móng/Foundation Engineering

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

152
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Nền móng giúp sinh viên nắm vững nguyên lý và trình tự thiết kế các loại móng nông: Móng đơn, móng băng, móng bè, móng sâu, móng cọc và những kiến thức cơ bản về những phương pháp xử lý và gia cố nền đất để ứng dụng cho việc tính toán nền móng công trình trên đất yếu. Tham khảo đề cương chi tiết học phần "Nền móng/Foundation Engineering" dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Nền móng/Foundation Engineering

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Cð CN & QT SONADEZI ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc ðỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1. Tên học phần: Nền móng/ Foundation Engineering 2. Số ñơn vị học trình: 4 ðVHT 3. Trình ñộ: Cho sinh viên cao ñẳng, ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, năm thứ 2 4. Phân bổ thời gian: 60 tiết - Lý thuyết : 45 tiết - Bài tập : 15 tiết 5. ðiều kiện tiên quyết: ðã học môn Cơ học ñất 6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Môn học Nền Móng giúp SV nắm vững nguyên lý và trình tự thiết kế các loại móng nông: móng ñơn, móng băng, móng bè; móng sâu: móng cọc; và những kiến thức cơ bản về những phương pháp xử lý và gia cố nền ñất ñể ứng dụng cho việc tính toán nền móng công trình trên ñất yếu. 7. Nhiệm vụ của sinh viên: - Tham gia ñầy ñủ giờ lên lớp theo quy ñịnh, tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi tại lớp theo yêu cầu của giảng viên và ñặt câu hỏi cho giảng viên về nội dung bài giảng khi có nhu cầu - Ôn tập bài học cũ ñể tham gia kiểm tra, chuẩn bị nghiên cứu tài liệu tham khảo ñể tiếp thu bài tốt hơn - Tham gia ñầy ñủ kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ theo quy ñịnh 8. Tài liệu tham khảo: 1. Châu Ngọc Ẩn, Nền Móng, Nhà xuất bản ðH Quốc Gia TP. HCM, 2002 (hoặc các NXB và năm xuất bản khác). 2. Vũ Công Ngữ, Giáo trình Nền – Móng, Bộ GD & ðT, 1990. 3. Bowles Joseph E., Foundation analysis and design, 1988. 9. Tiêu chuẩn ñánh giá sinh viên: - ðánh giá chuyên cần, làm bài tập, báo cáo (10%) - Kiểm tra giữa học kỳ vào tuần thứ 7-8 (30%) - Thi cuối kỳ theo lịch của Trường (60%) 10. Thang ñiểm:
  2. Kết quả học tập ñược ñánh giá theo thang ñiểm 10 11. Mục tiêu của học phần: Môn học này giúp cho sinh viên nắm vững những nguyên lý, qui trình, qui phạm thiết kế nền móng công trình. 12. Nội dung chi tiết học phần: Chương Mở ñầu 0.1. ðối tượng môn học 0.2. Nội dung và ñặc ñiểm môn học 0.3. Sơ lược lịch sử phát triển môn học Nền Móng Chương 1: Những nguyên tắc cơ bản trong tính toán và thiết kế nền móng 1.1. Khái niệm về nền - móng 1.1.1. Nền: Tự nhiên và nhân tạo 1.1.2. Móng: Móng nông và móng sâu 1.2. Biến dạng của ñất nền – lún của móng 1.2.1. ðộ lún: lún tức thời, lún cố kết (lún ổn ñịnh), lún theo thời gian, lún do nén thứ cấp của ñất nền. 1.2.2. Lún lệch 1.3. Sức chịu tải của ñất nền 1.4. Các phương pháp tính và dữ liệu ñể tính toán nền móng 1.4.1. Các trạng thái giới hạn và phương pháp tính toán nền móng 1.4.2. Các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng 1.4.3. Thống kê, xử lí số liệu ñịa chất công trình Chương 2: Tính toán và thiết kế Móng nông trên nền tự nhiên 2.1. Khái niệm về móng nông 2.2. Phân loại móng nông 2.3. Tính toán móng ñơn chịu tải ñúng tâm - Chọn chiều sâu ñặt móng và bề rộng móng. - Bước 1: Kiểm tra ổn ñịnh của ñất dưới ñáy móng. Kiểm tra ñiều kiện p < Rtc, xem như nền còn làm việc như vật liệu ñàn hồi. - Bước 2: Kiểm tra biến dạng của ñất nền hay ñộ lún của móng. Tính lún S theo phương pháp tổng phân tố, kiểm tra S < Sgh , xem như nền làm việc bình thường hay không ảnh hưởng ñến tính bền vững lâu dài của công trình. - Bước 3: Tính bề dày móng theo ñiều kiện xuyên thủng của cột vào móng. - Bước 4: Tính cốt thép trong móng và bố trí cốt thép.
  3. 2.4. Tính toán móng ñơn chịu tải lệch tâm - Bước 1: Kiểm tra ổn ñịnh của ñất dưới ñáy móng. Kiểm tra ñiều kiện p < Rtc, pmax < 1,2Rtc và pmin > 0, xem như nền còn làm việc như vật liệu ñàn hồi. - Bước 2: Kiểm tra biến dạng của ñất nền hay ñộ lún của móng. Tính lún S theo phương pháp tổng phân tố, kiểm tra S < Sgh , tính góc xoay của móng i < igh , xem như nền làm việc bình thường hay không ảnh hưởng ñến tính bền vững lâu dài của công trình. - Bước 3: Tính bề dày móng theo ñiều kiện xuyên thủng của cột vào móng. - Bước 4: Tính cốt thép trong móng theo hai phương chính và bố trí cốt thép. 2.5. Tính toán Móng băng - Bước 1: Quy tải cột về tâm móng, kiểm tra ñiều kiện p < Rtc, pmax < 1,2Rtc và pmin > 0, xem như nền còn làm việc như vật liệu ñàn hồi. - Bước 2: Tính lún S theo phương pháp tổng phân tố, kiểm tra S < Sgh , tính góc xoay của móng i < igh , xem như nền làm việc bình thường hay không ảnh hưởng ñến tính bền vững lâu dài của công trình. - Bước 3: Tính bề dày móng theo nội lực trong móng theo kết quả giải móng hoạt ñộng như dầm dưới tác ñộng của phản lực ñất nền. - Bước 4: Tính cốt thép dọc theo kết quả nội lực trên và cốt ngang; bố trí cốt thép. 2.6. Tính toán Móng bè - Bước 1: Quy tải cột về tâm móng, kiểm tra ñiều kiện p < Rtc, pmax < 1,2Rtc và pmin > 0, xem như nền còn làm việc như vật liệu ñàn hồi. - Bước 2: Tính lún S theo phương pháp tổng phân tố, kiểm tra S < Sgh, tính góc xoay của móng i < igh , xem như nền làm việc bình thường hay không ảnh hưởng ñến tính bền vững lâu dài của công trình. - Bước 3: Tính bề dày móng theo nội lực trong móng theo kết quả giải móng hoạt ñộng như dầm dưới tác ñộng của phản lực ñất nền. - Bước 4 : Tính cốt thép dọc theo kết quả nội lực trên và cốt ngang ; bố trí cốt thép. Chương 3: Tính toán và thiết kế Móng cọc 3.1. Khái niệm về móng cọc 3.2. Phân loại cọc 3.3. Phân loại móng cọc 3.4. Tính toán móng cọc ñài thấp 3.4.1. Xác ñịnh sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép 3.4.2. Chọn số lượng cọc, bố trí cọc trong ñài và xác ñịnh kích thước ñài 3.4.3. Kiểm tra lực tác dụng lên ñầu cọc, hiệu ứng của nhóm cọc 3.4.4. Kiểm tra ổn ñịnh của ñất nền dưới mũi cọc
  4. 3.4.5. Kiểm tra ñộ lún của móng cọc (móng khối qui ước) 3.4.6. Kiểm tra ñiều kiện xuyên thủng của ñài 3.4.7. Tính và bố trí cốt thép trong ñài Chương 4: Xử lí và gia cố ñất nền 4.1. Khái niệm 4.2. ðệm vật liệu rời (ñá, sỏi, cát) 4.3. Cọc vật liệu rời ( cọc ñá, cọc sỏi, cọc cát) 4.4. Cọc ñất vôi, ñất xi măng 4.5. Gia tải trước 4.6. Thoát nước theo phương ñứng kết hợp gia tải trước (giếng cát, bấc thấm) 4.7. ðất có cốt: vải, sợi, vỉ ñịa kĩ thuật 4.8. Phun xịt xi măng 4.9. Cừ tràm HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA GIẢNG VIÊN ThS. Ngô Phi Minh ThS. Ngô Phi Minh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2