Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Sản phẩm hàng hóa và thương hiệu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

31
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần "Sản phẩm hàng hóa và thương hiệu" trang bị cho người học các kiến thức về: thương hiệu và quản lý thương hiệu cho người học. Sau khi kết thúc học phần người học có thể biết được cách thiết kế, đăng ký bảo hộ, phát triển một loại thương hiệu cụ thể cho doanh nghiệp hoặc sản phẩm hàng hoá dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Sản phẩm hàng hóa và thương hiệu

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ---------------------------------- BÙI ĐÌNH HÒA ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: Sản phẩm hàng hóa và thƣơng hiệu Số tín chỉ: 02 Thái Nguyên, năm 2016
  2. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Sản phẩm hàng hoá và thương hiệu - Mã số học phần: ...... - Số tín chỉ: 2 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 4 - Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn. 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 20 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 15 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: Không - Số tiết sinh viên tự học: 3. Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần học trƣớc: Kinh tế chính trị, Marketting, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế nông nghiệp - Học phần song hành: Không 5. Mục tiêu của học phần: Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về thƣơng hiệu và quản lý thƣơng hiệu cho ngƣời học. Sau khi kết thúc học phần ngƣời học có thể biết đƣợc cách thiết kế, đăng ký bảo hộ, phát triển một loại thƣơng hiệu cụ thể cho doanh nghiệp hoặc sản phẩm hàng hoá dịch vụ. 6. Nội dung kiến thứe của học phần
  3. CHƢƠNG 1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ THƢƠNG HIỆU 1.Các quan niệm về thƣơng hiệu 2.Các yếu tố thƣơng hiệu 3. Các loại thƣơng hiệu 4. Chức năng của thƣơng hiệu 5. Vai trò của thƣơng hiệu CHƢƠNG 2 LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ CHIẾN LƢỢC XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU 1. Mô hình xây dựng thƣơng hiệu 2 .Nghiên cứu thị trƣờng và khách hàng 3. Định vị thƣơng hiệu 4. Chiến lƣợc thƣơng hiệu 5. Kế hoạch xây dựng thƣơng hiệu CHƢƠNG 3 THIẾT KẾ THƢƠNG HIỆU 1. Đặt tên thƣơng hiệu 2. Biểu trƣng và biểu tƣợng của thƣơng hiệu 3. Khẩu hiệu của thƣơng hiệu CHƢƠNG 4 BẢO VỆ THƢƠNG HIỆU 1. Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam 2. Đăng ký nhãn hiệu tại nƣớc ngoài 3. Rủi ro trong xây dựng thƣơng hiệu 4. Tạo các rảo cản chống xâm phạm thƣơng hiệu CHƢƠNG 5 THƢƠNG HIỆU VÀ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM
  4. 1. Chất lƣợng sản phẩm theo quan niệm của ngƣời tiêu dùng 2. Những chỉ tiêu chất lƣợng chung của hàng hoá 3. Chất lƣợng và thƣơng hiệu dịch vụ CHƢƠNG 6 DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU 1. Quảng cáo thƣơng hiệu 2. Quan hệ công chúng với phát triển thƣơng hiệu 3. Giá trị tăng thêm khi tiêu dùng thƣơng hiệu 4. Phát triển liên kết thƣơng hiệu 5. Duy trì, thay thế và đổi mới thƣơng hiệu 6. Đầu tƣ cho thƣơng hiệu CHƢƠNG 7 KHAI THÁC THƢƠNG HIỆU 1. Khai thác thƣơng hiệu 2. Mở rộng và phát triên thƣơng hiệu 3. Đánh giá và định giá thƣơng hiệu 4. Lòng trung thành của khách hàng 5. Chuyển nhƣợng và chuyển giao các yếu tố 7. Tài liệu học tập Giáo trình: Sản phẩm hàng hoá và thƣơng hiệu 8. Tài liệu tham khảo 8.1. Vũ Thị Lộc ( 2007) ; Xây dựng và phát triển thƣơng hiệu, NXB Lao động – Xã hội 8.2. Nguyễn Mạnh Trí (2008), Thƣơng hiệu quả lý và phát triển, , Nxb ĐH Kinh tế quốc dân. 8.3. Nguyễn Trung An ( biên dịch, 2007) Bí quyết thành công những thƣơng hiệu hàng đầu Châu Á, NXB Trẻ. 8.4. Dƣơng Ngọc Dũng ( biên dịch, 2004), Định vị thƣơng hiệu, NXB Thống kê.
  5. 8.5. Trần Thị Ngân Tuyến ( biên dịch, 2009), Quản trị thƣơng hiệu 101, NXB Trể. 9. Cán bộ giảng dạy STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Bùi Đình Hoà Khoa KN&PTNT Tiến sĩ 2 Nguyễn Thị Châu Khoa KN&PTNT Thạc sỹ Thái Nguyên ngày …,tháng ….năm 2016 Trƣởng khoa Trƣởng bộ môn Giảng viên PGS.TS Dƣơng Văn Sơn Ths. Đỗ Hoàng Sơn TS. Bùi Đình Hòa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2