Đề cương chi tiết môn học

Chia sẻ: Thangongto To | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
411
lượt xem
65
download

Đề cương chi tiết môn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu là đề cương chi tiết môn học Khoa báo chí và truyền thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết môn học

  1. ð I H C QU C GIA TP.HCM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG ðH KHXH&NV ð c l p – T do – H nh phúc KHOA BÁO CHÍ&TRUY N THÔNG ð CƯƠNG CHI TI T MÔN H C 1. Tên môn h c: L CH S BÁO CHÍ VI T NAM 2. S tín ch : 3 3. Trình ñ : Sinh viên năm th 1 4. Phân b th i gian: - Lên l p: 45 ti t - Th o lu n: 15 ti t - Th c hành, làm ti u lu n (t ch n ñ tài) - Các hình th c khác: tham quan b o tàng ñ xem nh ng t báo Vi t Nam qua các th i kỳ, giao lưu v i các nhà báo lão thành. 5. ði u ki n tiên quy t: Trư c khi h c môn này, sinh viên ph i h c xong môn Cơ s lý lu n báo chí & truy n thông và có ki n th c nh t ñ nh v m t s v n ñ l ch s Vi t Nam, ñ c bi t th i c n ñ i, hi n ñ i. 6. M c tiêu c a môn h c: Môn h c nh m trang b cho sinh viên ki n th c v l ch s hình thành và phát tri n c a báo chí Vi t Nam t kh i thu (1865) ñ n nay. Bên c nh ñó, môn h c cũng c ng c l i nh ng ki n th c v l ch s , chính tr xã h i, kinh t , văn hóa Vi t Nam t ng giai ño n l ch s . Nh ng ki n th c n n này s giúp sinh viên hi u ñư c các v n ñ mang tính qui lu t trong ti n trình phát tri n c a báo chí VN, ñ t ñó có th phân tích, lý gi i ñư c các hi n tư ng báo chí c th trong th c ti n ngh nghi p. 7.Mô t v n t t n i dung môn h c: Môn h c cung c p ki n th c v l ch s ra ñ i và phát tri n c a báo chí Vi t Nam qua các giai ño n: 1865-1930, 1930 – 1945, 1945-1975 và 1975 ñ n nay. Thông qua vi c nghiên c u ñ c ñi m v n i dung và hình th c c a m t s t báo tiêu bi u ñ ñánh giá vai trò, v trí, ñóng góp c a báo chí Vi t Nam trong t ng giai ño n l ch s c th . 8.Nhi m v c a sinh viên: - D l p t i thi u 80% t ng s ti t h c - ð c tài li u, giáo trình giáo viên hư ng d n và tóm t t - Vi t ti u lu n - Tham gia th o lu n, th c hành - Làm ki m tra gi a và cu i môn h c 9. Tài li u h c t p: - Sách, giáo trình chính: Giáo trình L ch s báo chí Vi t Nam giai ño n 1865-1945 Giáo trình L ch s báo chí Vi t Nam giai do n 1945 - 2000 - Sách và tài li u tham kh o:
  2. - Hà Minh ð c (ch biên), Th i gian và nhân ch ng, h i ký c a các nhà báo (3 t p), NXB Chính tr qu c gia, 1994, 1997 và 2001 - Huỳnh Văn Tòng - Báo chí Vi t Nam t kh i thu ñ n 1945, NXB TP.HCM 2002 - ð Quang Hưng (ch biên) - L ch s báo chí Vi t Nam 1865 – 1945, NXB ð i h c Qu c gia Hà N i, 2000 - Bùi ð c T nh – Nh ng bư c ñ u c a báo chí, truy n ng n, ti u thuy t và thơ m i, NXB TP.HCM 2000 - B ng Giang, Sài Côn c s , NXB Văn h c 1999 - H ng Chương – Tìm hi u l ch s báo chí Vi t Nam, NXB Giáo khoa Mác – Lênin, HN, 1987 - Hoàng L i Giang, Trương Vĩnh Ký bi k ch muôn ñ i, NXB Văn hoá và thông tin, 2001 - Nguy n Vi t Chư c - L ch s báo chí Vi t Nam, Nam Sơn xu t b n, Sài Gòn, 1974 - Nhi u tác gi , Báo chí Vi t Nam- nh ng s ki n ñ u tiên và nh t, NXB Tr , 2006 - Nhi u tác gi , M t th i làm báo - h i ký c a các nhà báo lão thành t i Tp.HCM, NXB Văn ngh Tp.HCM, 2003 - Nguy n Kh c Xuyên, M c l c phân tích t p chí Nam Phong, NXB Thu n Hóa, Trung tâm văn hóa ngôn ng ðông Tây, 2002 - Lê Ng c Tr - M c l c Báo chí Vi t Nam trong 100 năm (1865 – 1945) -Nguy n Thành – Thư t ch Báo chí Vi t Nam, NXB VHTT, 2000 - Nguy n Thành, Báo chí cách m ng Vi t Nam 1925 – 1945, NXB KHXH, Hà N i 1984 - Các khoá lu n t t nghi p ñ i h c (lưu t i thư vi n c a Khoa): - Gia ð nh Báo, t báo Vi t ng ñ u tiên - Nông C Mín ðàm, t báo kinh t Vi t ng ñ u tiên - N Gi i Chung, t báo ph n ñ u tiên - Kh o sát báo Nam Kỳ ñ a ph n - L c T nh Tân Văn - Ph N Tân Văn - Báo trào phúng Vi t Nam giai ño n 1930 - 1945 - Báo Thanh Niên - H Chí Minh và báo Vi t Nam ñ c l p 10. Tiêu chu n ñánh giá sinh viên - ðánh giá trong quá trình h c *D l pñ yñ * Làm ti u lu n (theo nhóm) * Th o lu n, thuy t trình * Bài ki m tra gi a môn h c - ðánh giá khi thi k t thúc môn h c
  3. 11.Thang ñi m: 10 - ði m trong quá trình h c: 20% t ng s ñi m - ði m thi gi a môn h c: 20% t ng s ñi m - ði m thi k t thúc môn h c: 60% t ng s ñi m 12.N i dung chi ti t môn h c: CHƯƠNG I. BÁO CHÍ VI T NAM GIAI ðO N 1865 - 1930 1. Khái quát b i c nh l ch s , kinh t , xã h i 1.1 . B i c nh l ch s VN trư c và sau khi Pháp xâm lư c 1.2 . S ra ñ i các trào lưu dân t c ch nghĩa, các cu c v n ñ ng gi i phóng dân t c t ñ u th k XX ñ n trư c Chi n tranh th gi i l n th nh t 1.3 . Chính sách khai thác thu c ñ a l n th hai c a Pháp và nh ng bi n ñ i trong n n kinh t , xã h i Vi t Nam 1.4 . S ra ñ i c a các t ch c yêu nư c và phong trào cách m ng VN trong nh ng năm 1919 – 1930 2. ði u ki n ra ñ i c a báo chí Vi t Nam và chính sách báo chí c a chính quy n th c dân 2.1 M c ñích xu t b n báo chí c a chính quy n th c dân 2.2. ð o lu t “T do báo chí” ngày 29 tháng 07 năm 1881 (nguyên nhân ban hành, n i dung và nh ng nh hư ng c a ñ o lu t) 2.3. Nh ng quy ch báo chí th i kỳ 1898 – 1930 - S c lu t ngày 30 tháng 12 năm 1898 (nguyên nhân ban hành, n i dung s c lu t và nh hư ng c a s c lu t) - ð o lu t gi i nghiêm báo chí ngày 5 tháng 8 năm 1914 (nguyên nhân ban hành, n i dung và nh hư ng c a ñ o lu t) 3. Nh ng t báo ti ng Vi t ñ u tiên 3.1 . Gia ð nh Báo - t báo Vi t ng ñ u tiên 3.2 . Nông C Mín ðàm - t báo kinh t Vi t ng ñ u tiên 3.3 . Phan Yên Báo – t báo qu c ng ñ u tiên b c m xu t b n Nam Kỳ 3.4 . L c T nh Tân Văn và phong trào v n ñ ng Duy tân ñ u th k XX 4. Di n m o báo chí Vi t Nam giai ño n 1908 - 1930 4.1 Báo chí B c Kỳ, Nam Kỳ trư c và trong chi n tranh th gi i l n th nh t 4.2 Chính sách c a Albert Sarraut và báo chí theo ch thuy t c a A. Sarraut 4.3 Báo ñ nh kỳ Nam Kỳ, Trung Kỳ và B c Kỳ 4.4 Các lo i báo chuyên bi t - Báo ph n : N Gi i Chung; Ph N Tân Văn… - Báo Công giáo: Nam Kỳ ñ a ph n - Báo trào phúng: Loa, Con Ong, Ngày Nay, Phong Hoá… 4.5 Báo chí c a các t ch c yêu nư c (báo chí bí m t và công khai) - Ti ng Dân - Thanh Niên - An Nam t p chí 5. ðánh giá v báo chí giai ño n 1898-1930
  4. - Là phương ti n ñ u tranh c a các t ch c yêu nư c. - Báo chí giai ño n này khá phong phú, ña d ng, ñ t n n móng cho s phát tri n c a báo chí sau này. - Báo chí giai ño n này có nh hư ng sâu s c ñ n chính tr và s phát tri n c a n n văn h c Vi t Nam. CHƯƠNG II. BÁO CHÍ VI T NAM GIAI ðO N 1930 - 1945 1. Khái quát b i c nh l ch s , kinh t , xã h i 2. Báo chí cách m ng: khái quát tình hình phát tri n, nh ng ñ c ñi m chính v n i dung và hình th c th hi n 3. M t s t p chí trong giai ño n 1930 – 1936 - T p chí C ng S n - Lao Tù t p chí - T p chí Bônsơvích 4. M t s t báo cách m ng th i kỳ v n ñ ng dân ch 1936 – 1939 - L’avant-garde - Dân Chúng - Sông Hương T c B n - Tin t c 5. M t s t báo cách m ng trong chi n tranh th gi i th hai - Vi t Nam ð c L p - C Gi i Phóng - C u Qu c 6. ðánh giá v báo chí giai ño n 1930 -1945 (vai trò c a báo chí cách m ng trong s nghi p cách m ng c a ð ng và dân t c) CHƯƠNG III: BÁO CHÍ VI T NAM GIAI ðO N 1945 - 1975 1. Th i kỳ ch ng th c dân Pháp (1945 - 1954) 1.1 Khái quát b i c nh l ch s , kinh t , xã h i 1.2 Báo chí mi n Nam: + Phong trào báo chí th ng nh t Các t báo thu c Báo chí th ng nh t: Tin ñi n, Tân vi t, Nam kỳ, Vi t bút, Trung l p, Qu n chúng, Dư lu n, Lên ñàng.. + Phong trào ch ng gi i pháp B o ñ i và ñ c l p qu c gia gi hi u + Phong trào ñòi dân sinh dân ch , c ng n n ñu i nhà cư p ñ t 1.3 Báo chí mi n B c 2. Th i kỳ kháng chi n ch ng M (1954 - 1975) 2.1 Khái quát b i c nh l ch s , kinh t , xã h i 2.2 Báo chí mi n Nam - Báo chí cách m ng phát hành bí m t trong vùng ñ ch t m chi m - Báo chí có khuynh hư ng ti n b phát hành công khai trong các ñô th
  5. 2.3 Báo chí mi n B c - Báo in - Phát thanh, truy n hình và thông t n xã VN 3. Các t báo tiêu bi u - C u Qu c -ð cl p - T qu c - S th t - Nhân dân - Quân ñ i nhân dân - Ti n phong - Ph n 4. ðánh giá v báo chí giai ño n 1945-1975 (vai trò, v trí và nh ng ñóng góp c a báo chí cách m ng trong cu c ñ u tranh giành ñ c l p t do, gi i phóng dân t c) CHƯƠNG IV: BÁO CHÍ VI T NAM T 1975 ð N NAY 1. Khái quát b i c nh l ch s , kinh t , xã h i 2. Tình hình phát tri n c a báo chí (v s lư ng và ch t lư ng) 3. Nh ng ñ c ñi m chính v n i dung và hình th c th hi n 4. Nh ng t báo tiêu bi u 5. ðánh giá v báo chí giai ño n t 1975 ñ n nay 3. Chi n lư c phát tri n thông tin c a chính ph ñ n 2010 TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2009 TRƯ NG B MÔN TRƯ NG KHOA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản