intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương môn học: Quản trị rủi ro

Chia sẻ: Hoàng Văn Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

436
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề cương môn học: quản trị rủi ro', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học: Quản trị rủi ro

  1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO Tổng đơn vị học trình: 3 1. Giảng viên: Thạc sỹ Trần Quang Trung 2. Mô tả môn học: Quản trị rủi ro là một hoạt động cần thiết không chỉ cho gi ới kinh doanh mà cho c ả các lãnh vực đời sống bình thường. Quản trị rủi ro hiệu qu ả sẽ giúp các doanh nghi ệp gi ữ các hoạt động ổn định, chủ động hơn và tránh được nhi ều thi ệt hại nh ờ đã d ự ki ến tr ước. Môn học này trình bày chi tiết các bước trong quy trình quản tr ị r ủi ro: t ừ nh ận d ạng, đo lường, đến kiểm soát và tài trợ nếu thiệt hại xảy ra. Các kỹ thuật phân tích đ ịnh tính và định lượng cũng được giới thiệu để đánh giá và xếp hạng rủi ro. Một số rủi ro đ ặc thù như rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính, rủi ro trong thẩm định và qu ản tr ị d ự án, r ủi ro t ỉ giá, rủi ro trong đầu tư…được giới thiệu trong môn học để giúp người h ọc có thêm hi ểu biết và kinh nghiệm cụ thể về quản trị rủi ro cho các đối tượng này. Người học sẽ được tìm hiểu thêm về quản trị rủi ro cho các dự án lớn. Năng lực này rất h ữu ích trong tình hình hiện nay, khi có khá nhiều dự án lớn không được quản lý tốt làm phát sinh nhiều r ủi ro gây thiệt hại nghiêm trọng: PMU 18, sập cầu Cần Thơ, dự án 112… 3. Mục tiêu môn học: Kết thúc môn học này sinh viên sẽ nhận thức rõ ràng h ơn v ề r ủi ro, có đ ược ki ến th ức và kỹ năng cần thiết để nhận dạng và phân tích các rủi ro cho doanh nghiệp. Sinh viên cũng được trang bị các kỹ thuật phân tích định tính và đ ịnh l ượng đ ể đánh giá r ủi ro m ột cách cụ thể. Từ đó có thể xây dựng chương trình kiểm soát và tài trợ rủi ro cho doanh nghi ệp. Trong quá trình học sinh viên cũng được cung c ấp các c ơ h ội đ ể hoàn thi ện các k ỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, kỹ năng đọc và phân tích tài li ệu. Đây là các k ỹ năng thiết thực giúp người học làm việc hiệu quả hơn. Các mục tiêu môn học có th ể trình bày cụ thể như sau: Lưu ý nhiều hơn các vấn đề có yếu tố rủi ro • Nhận biết và phân loại các rủi ro của đơn vị • Áp dụng một số kỹ thuật đánh giá rủi ro bằng phương pháp đ ịnh tính và đ ịnh • lượng Thiết kế chương trình kiểm soát và tài trợ cho rủi ro của đơn vị • Phân tích một số rủi ro đặc thù và cách thức phòng chống •
  2. Hoàn thiện các kỹ năng tự học, phân tích, truyền đạt, trình bày, đ ặt m ục tiêu, s ắp • xếp ưu tiên, làm việc nhóm, quản lý thời gian 4. Nội dung môn học: Buổi Nội dung Ghi chú Giới thiệu về môn học, làm quen, giới thiệu mục tiêu 1 môn học, các yêu cầu và phương pháp học tập, cách đánh giá Chương I: Các khái niệm cơ bản Chương II: Nhận dạng rủi ro Chương II: Nhận dạng rủi ro (tt) Các nhóm đọc tình 2 Chương III: Đo lường rủi ro huống “Liên đoàn bóng đá X” và thảo • Các thang đo định tính luận để nhận dạng và đánh giá các rủi ro Bài tập 1, 2, 3, 4 (Đo • Các phương pháp định lượng 3 lường rủi ro) Phương pháp khai triển tổn thất Phương pháp khai triển tổn thất dựa trên đối tượng rủi ro Bài tập 1, 2, 3, 4 Ước lượng tổn thất lớn nhất có thể có (MPC) (Phân phối tổng tổn • Ước lượng phân phối tổng tổn thất thất) Các phương pháp trực tiếp, gián tiếp Chương IV: Kiểm soát rủi ro Bài tập 1, 2, 3 (Lý 4 thuyết thị trường • Tái đầu tư hay từ bỏ vốn) • Phân tán đầu tư Bài tập 1, 2, 3, 4 (Lý • Phân tán đầu tư (tt) 5 thuyết Portfolio) Chương V: Tài trợ rủi ro Chương VI: Các rủi ro đặc thù Bài tập 1, 2, 3 (Rủi ro • Rủi ro trong kinh doanh kinh doanh và rủi ro • Rủi ro dự án tài chính) • Rủi ro tỉ giá 6 Part I: The basics of project risk management Nhóm 1: • The project risk management approach • Establish the context Nhóm 2: • Risk identification • Qualitative risk assessment Nhóm 3: • Semi-quantitative risk assessment
  3. • Risk treatment 7 Nhóm 4: • Monitoring and review • Communication and reporting Nhóm 5: • Project processes and plans • Simplifying the process Nhóm 6: • Managing opportunities • Other approaches to project risk management 8 Part II: Extending the basic process Nhóm 7: • Case study: tender evaluation • Contracts and risk allocation Nhóm 8: • Market testing and outsourcing • Publicprivate partnerships and private financing Nhóm 9: • Technical tools and techniques • Introduction to environmental risk management 9 Part III: Quantification of project risks Nhóm 10: • Introduction to quantification for project risk • Cost-estimating case studies Nhóm 11: • Case study: planning a timber development • Capital evaluation for large resource projects Nhóm 12: • Risk analysis and economic appraisal • Conclusions 5. Phương pháp giảng dạy: Để hiểu rõ những vấn đề cơ bản của lý thuyết, người học nên làm tất c ả các bài tập đ ề nghị. Tích cực tham gia với nhóm để hoàn thành tình hu ống “Liên đoàn bóng đá X” s ẽ tăng cường khả năng áp dụng các vấn đề lý thuyết c ủa quản tr ị r ủi ro, t ừ nh ận d ạng, đo lường, đến kiểm soát vào thực tế. Ngoài ra, tham gia làm việc nhóm cũng s ẽ h ỗ tr ợ phát triển các kỹ năng truyền đạt, làm việc hiệu quả với con người, gi ải quyết v ấn đ ề, đ ặt mục tiêu, sắp xếp ưu tiên công việc, và quản lý thời gian.
  4. Người học cũng phải đọc các tài liệu được phân công và tổ chức báo cáo theo nhóm. Ho ạt động này tiếp tục củng cố kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, đ ồng th ời xây d ựng một năng lực quan trọng cho nghề nghiệp sau này – năng lực học tập suốt đời 6. Tài liệu tham khảo: 1. Quản trị rủi ro, tác giả Ngô Quang Huân, Võ Thị Quý, Nguyễn Quang Thu, Tr ần Quang Trung – Nhà xuất bản Giáo dục 1998 2. Project Risk Management Guidelines. Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements - Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond and Phil Walker - John Wiley & Sons Ltd 7. Phương pháp đánh giá môn học: 1) Bài tập nhóm: “Liên đoàn bóng đá X”: 30% 2) Đọc và trình bày các tài liệu theo nhóm: 30% 3) Thi hết môn: 40% 8. Yêu cầu đối với môn học: • Máy chiếu • Các công cụ hỗ trợ: minh họa thực hành trên máy với phần mềm Crystal Ball
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2