intTypePromotion=3

Đề Cương Ôn Tập Lịch Sử Đảng

Chia sẻ: Phan Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
247
lượt xem
59
download

Đề Cương Ôn Tập Lịch Sử Đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành? a. Giai cấp tư sản b. Giai cấp tư sản và công nhân đáp án c. Giai cấp công nhân d. Giai cấp tiểu tư sản Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Cương Ôn Tập Lịch Sử Đảng

 1. Đề Cương Ôn T ập Môn L ịch Sử Đảng Http://clubtaichinh.net – website chia s ẻ tài li ệu mi ễn phí Câu 1: Th ời gian th ực dân Pháp ti ến hành khai thác thu ộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ? a. 1858-1884 b. 1884 -1896 đáp án c. 1896 -1913 d. 1914 -1918 Câu 2: Trong đ ợt khai thác thu ộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai c ấp mới nào đư ợc hình thành? a. Giai c ấp tư sản b. Giai c ấp tư sản và công nhân đáp án c. Giai c ấp công nhân d. Giai c ấp tiểu tư sản Câu 3: Trư ớc Chiến tranh th ế giới thứ nhất, ở Việt Nam có nh ững giai c ấp nào? a) Địa chủ phong ki ến và nông dân đáp án b) Đ ịa chủ phong ki ến, nông dân, tư s ản, tiểu tư s ản và công nhân c) Địa chủ phong ki ến, nông dân và công nhân d) Địa chủ phong kiến, nông dân và ti ểu tư sản Câu 4: Dư ới chế độ thực dân phong ki ến, giai c ấp nông dân Vi ệt Nam có yêu c ầu bức thiết nhất là gì? đáp án a) Đ ộc lập dân tộc b) Ruộng đất c) Quyền bình đẳng nam, n ữ d) Được giảm tô, gi ảm tức Câu 5: Mâu thu ẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đ ầu thế kỷ XX là mâu thu ẫn nào? a) Mâu thu ẫn giữa giai c ấp nông dân v ới giai cấp địa chủ phong ki ến b) Mâu thu ẫn giữa giai c ấp công nhân v ới giai cấp tư s ản c) Mâu thu ẫn giữa công nhân và nông dân v ới đế quốc và phong ki ến đáp án d) Mâu thu ẫn giữa dân t ộc Việt Nam v ới đế quốc xâm lư ợc và tay sai c ủa chúng Câu 6: Đ ặc điểm ra đ ời của giai c ấp công nhân Vi ệt Nam như th ế nào? a. Ra đ ời trước giai cấp tư sản, trong cu ộc khai thác thu ộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp . b. Phần lớn xuất thân t ừ nông dân. c. Chịu sự áp bức và bóc l ột của đế quốc, phong ki ến và tư s ản dap an d. C ả a, b và c Câu 7: Nh ững giai c ấp bị trị ở Việt Nam dư ới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là: a) Công nhân và nông dân b) Công nhân, nông dân, ti ểu tư sản c) Công nhân, nông dân, ti ểu tư sản, tư sản dân t ộc đáp án d) Công nhân, nông dân, ti ểu tư sản, tư sản dân t ộc, địa chủ vừa và nh ỏ Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Vi ệt Nam hoàn toàn tr ở thành m ột phong trào t ự giác? a) Năm 1920 (t ổ chức công h ội ở Sài Gòn được thành l ập) đáp án b) Năm 1925 (cu ộc bãi công Ba Son) c) Năm 1929 (s ự ra đời ba tổ chức cộng sản) d) Năm 1930 (Đ ảng Cộng s ản Việt Nam ra đ ời) Câu 9: Nguy ễn ái Quốc lựa chọn con đư ờng giải phóng dân t ộc theo khuynh hư ớng chính tr ị vô sản vào thời gian nào? a) 1917 b) 1918 c) 1919 đáp án d) 1920 Câu 10: Báo Đ ời sống công nhân là c ủa tổ chức nào? a) Đảng Xã h ội Pháp b) Đảng Cộng sản Pháp đáp án c) T ổng Liên đoàn Lao đ ộng Pháp d) Hội Liên hi ệp thuộc địa Câu 11: H ội Liên hi ệp thuộc địa được thành l ập vào năm nào? a) 1920 đáp án b) 1921 c) 1923 d) 1924
 2. Câu 12: Nguy ễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương v ề vấn đề dân t ộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu? a. 7/ 1920 - Liên Xô b. 7/ 1920 - Phápđáp án c. 7/1920 - Quảng Châ u (Trung Qu ốc) d. 8/1920 - Trung Qu ốc Câu13: S ự kiện nào đư ợc Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nh ỏ báo hi ệu mùa Xuân"? a) Cách m ạng tháng Mư ời Nga bùng n ổ và thắng lợi b) Sự thành l ập Đảng Cộng sản Pháp c) Vụ mưu sát tên toàn quy ền Méclanh c ủa Phạm Hồng Tháiđáp án d) Sự thành l ập Hội Việt Nam cách m ạng thanh niên Câu 14: Phong trào đ òi trả tự do cho c ụ Phan B ội Châu di ễn ra sôi n ổi năm nào? a. 1924 b. 1925đáp án c. 1926 d. 1927 Câu 15: Nguy ễn ái Quốc từ Liên Xô v ề Quảng Châu (Trung Qu ốc) vào thời gian nào? a. 12/1924đáp án b. 12/1925 c. 11/1924 d. 10/1924 Câu 16: H ội Việt Nam Cách m ạng Thanh niên th ực hiện chủ trương "vô s ản hoá" khi nào? a. Cuối năm 1926 đ ầu năm 1927 b. Cuối năm 1927 đ ầu năm 1928 c. Cu ối năm 1928 đ ầu năm 1929đáp án d. Cuối năm 1929 đ ầu năm 1930 Câu 17: Tên chính th ức của tổ chức này đư ợc đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở Quảng Châu (tháng 5 -1929) là gì? a) Việt Nam Thanh niên cách m ạng đồng chí H ội b) Hội Việt Nam cách m ạng đồng minh c) Hội Việt Nam đ ộc lập đồng minh d) Hội Việt Nam Cách m ạng Thanh niênđáp án Câu 18: Vi ệt Nam Qu ốc dân Đ ảng được thành l ập vào th ời gian nào? a. 12/1927đáp án b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925 Câu 19: Ai là ngư ời đã tham gia sáng l ập Việt Nam Qu ốc dân Đ ảng 1927 ? a. Tôn Quang Phi ệt b. Trần Huy Li ệu c. Phạm Tuấn Tàiđáp án d. Nguyễn Thái H ọc Câu 20: Kh ởi nghĩa Yên Bái n ổ ra vào th ời gian nào? a. 9-2-1930đáp án b. 9-3-1930 c. 3-2-1930 d. 9-3-1931 Câu 21: T ổ chức cộng sản nào ra đ ời đầu tiên ở Việt Nam? a. Hội Việt Nam cách m ạng thanh niên b. Đông Dương c ộng sản Đảng đáp án c. An Nam c ộng sản Đảng d. Đông Dương c ộng sản liên đoàn Câu 22: Chi b ộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam đư ợc thành l ập khi nào? a. Cuối tháng 3/1929đáp án b. Đầu tháng 3/1929 c. 4/1929 d. 5/1929 Câu 23: C hi b ộ cộng sản đầu tiên g ồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi b ộ? a. 5 đảng viên - Bí thư Tr ịnh Đình Cửu b. 6 đ ảng viên - Bí thư Ngô Gia T ự c. 7 đảng viên - Bí thư Tr ịnh Đình Cửu d. 7 đ ảng viên - Bí thư Tr ần Văn Cungđáp án
 3. Câu 24: Đông Dương C ộng sản Đảng và An nam C ộng sản Đảng được ra đ ời từ tổ chức tiền thân nào? a. Tân Vi ệt cách m ạng Đảng b. Hội Việt Nam cách m ạng Thanh niênđáp án c. Việt Nam cách m ạng đồng chí H ội d. Cả a, b và c Câu 25: Đông Dương c ộng sản liên đoàn h ợp nhất vào Đ ảng Cộng sản Việt Nam khi nào? a. 22/2/ 1930 b. 24/2/1930đáp án c. 24/2/1931 d. 20/2/1931 Câu 26: T ổ chức Đông Dương C ộng sản Đảng được thành l ập vào th ời gian nào? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 6/1929đáp án d. 5/1929 Câu 27: T ổ chức An Nam C ộng sản Đảng được thành lập vào th ời gian nào? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 8/1929đáp án d. 7/1929 Câu 28: T ổ chức Đông Dương C ộng sản liên Đoàn đư ợc thành l ập vào th ời gian nào ? a. 7/1927 b. 1/1930đáp án c. 2/1930 d. 3/1930 Câu 29: Th ời gian ra b ản Tuyên đ ạt nêu rõ vi ệc thàn h lập Đông Dương C ộng sản Liên đoàn? a) 7-1929 b) 9-1929đáp án c) 10 -1929 d) 1-1930 Câu 30: Ban Thư ờng vụ Trung ương Đ ảng ra Quy ết nghị chấp nhận Đông Dương c ộng sản liên đoàn là m ột bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam vào th ời gian nào ? a) 22-2-1930 b) 20-2-1930 c) 24 -2-1930đáp án d) 22-3-1930 Câu 31: Do đâu Nguy ễn ái Quốc đã triệu tập và ch ủ trì Hội nghị thành l ập Đảng đ ầu năm 1930? a) Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản b) Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản c) Sự chủ động của Nguyễn ái Quốcđáp án d) Các t ổ chức cộng sản trong nư ớc đề nghị Câu 32: Đ ại biểu các t ổ chức cộng sản nào đ ã tham d ự Hội nghị thành l ập Đảng đ ầu năm 1930? a) Đông Dương c ộng sản Đảng, An Nam c ộng sản Đảng và Đông Dương c ộng sản liên đoàn b) Đông Dương c ộng sản Đảng và An Nam c ộng sản Đảngđáp án c) An Nam c ộng sản Đảng và Đông Dương c ộng sản liên đoàn d) Đông Dương c ộng sản Đảng và Đông Dương c ộng s ản liên đoàn Câu 33: H ội nghị thành l ập Đảng Cộng sản Việt Nam đ ã thông qua m ấy văn ki ện? a. 3 văn ki ện b. 4 văn kiện c. 5 văn ki ện d. 6 văn ki ệnđáp án Câu 34: H ội nghị Hợp nhất thành l ập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn ki ện nào sau đây: a. Chánh cương v ắn tắt b. Sách lư ợc vắn tắt c. Điều lệ vắn tắt và Chương tr ình vắn tắt d. Cả A, B và C đáp án Câu 35: Nội dung nào sau đây n ằm trong Cương l ĩnh đầu tiên c ủa Đảng? a. Đánh đ ổ đế quốc chủ nghĩa Pháp v à bọn phong ki ến, làm cho nư ớc Nam hoàn toàn đ ộc lập. đáp án b. Tư s ản dân quy ền cách m ạng là th ời kỳ dự bị để làm xã h ội cách m ạng. c. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì m ới giải phóng đư ợc dân t ộc.
 4. d. Đảng có v ững cách m ạng mới thành công Câu 36: Cương l ĩnh đầu tiên c ủa Đảng đã xác định mục tiêu chi ến lược của cách m ạng Việt Nam là gì? a. đáp án Làm tư s ản dân quy ền cách m ạng và th ổ địa cách m ạng để đi tới xã h ội cộng sản. b. Xây d ựng một nước Việt Nam dân gi ầu nước mạnh xã hội công b ằng, dân ch ủ và văn minh. c. Cách m ạng tư sản dân quy ền - phản đế và điền địa - lập chính quy ền của công nông b ằng hình th ức Xô viết, để dự bị điều kiện đi tới cách m ạng xã hội chủ nghĩa. d. Cả a và b. Câu 37: Sau H ội nghị thành l ập Đảng, Ban ch ấp hành Trung ương lâm th ời của Đảng được thành l ập do ai đ ứng đầu? a) Hà Huy T ập b) Trần Phú c) Lê H ồng Phong d) Trịnh Đình C ửuđáp án Câu 38: Vào th ời điểm nào Nguy ễn ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản bản Báo cáo v ề việc thành l ập Đảng Cộng sản Việt Nam? a) ngày 8 -2-1930 b) Ngày 10 -2-1920 c) Ngày 18 -2-1930đáp án d) Ngày 28 -2-1930 Câu 39: Văn ki ện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đ ầu? a) Chính cương v ắn tắt, Sách lư ợc vắn tắt do Hội nghị thành l ập Đảng thông quađáp án b) Luận cương chính tr ị tháng 10 -1930 (D ự án cương l ĩnh để thảo luận trong Đ ảng) c) Thư c ủa Trung ương g ửi cho các c ấp đảng b ộ (12-1930) d) Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935) Câu 40: Trong các đi ểm sau, ch ỉ rõ điểm khác nhau gi ữa Cương l ĩnh chính tr ị đầu tiên c ủa Đảng và Lu ận cương chính tr ị tháng 10 -1930 là: a) Phương hư ớng chiến lược của cách m ạng. b) Chủ trương t ập hợp lực lượng cách m ạng. đáp án c) Vai trò lãnh đạo cách mạng. d) Phương pháp cách m ạng. Câu 41: Văn ki ện nào của Đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái c ốt của cách m ạng tư sản dân quy ền"? a) Chính cương v ắn tắt, Sách lư ợc vắn tắt. b) Chỉ thị thành l ập Hội phản đế đồng minh (18 -11-1930). c) Luận cương chín h trị tháng 10 -1930.đáp án d) Chung quanh v ấn đề chiến sách m ới của Đảng (10 -1936). Câu 42: L ần đầu tiên nhân dân Vi ệt Nam kỷ niệm ngày Qu ốc tế lao đ ộng vào năm nào? a) 1930đáp án b) 1931 c) 1936 d) 1938 Câu 43: Cao trào cách m ạng Việt Nam năm 1930 b ắt đ ầu bị đế quốc Pháp đàn áp kh ốc liệt từ khi nào? a) Đầu năm 1930 b) Cuối năm 1930đáp án c) Đầu năm 1931 d) Cuối năm 1931 Câu 44: Tên c ủa lực lượng vũ trang đ ược thành l ập ở Nghệ Tĩnh trong cao tr ào cách m ạng năm 1930 là g ì? a) Du kích b) Tự vệ c) Tự vệ đỏđáp án d) Tự vệ chiến đấu Câu 45: Chính quy ền Xô viết ở một số vùng nông thôn Ngh ệ - Tĩnh được thành l ập trong kho ảng thời gian nào? a) Đầu năm 1930 b) Cuối năm 1930đáp án c) Đầu năm 1931 d) Cuối năm 1931 Câu 46: Nguyên nhân ch ủ yếu và có ý ngh ĩa quyết định sự bùng n ổ và phát tri ển của cao trào cách m ạng Việt Nam năm 1930? a) Tác đ ộng tiêu c ực của cuộc khủng hoảng kinh t ế 1929 -1933 b) Chính sách kh ủng bố trắng của đế quốc Pháp c) Chính sách tăng cư ờng vơ vét bóc l ột của đế quốc Pháp d) Sự lãnh đạo của Đảng C ộng sản Việt Nam đáp án Câu 47: Lu ận cương Chính tr ị do đồng chí Tr ần Phú kh ởi thảo ra đ ời vào th ời gian nào?
 5. a. 2-1930 b. 10 -1930đáp án c. 9-1930 d. 8-1930 Câu 48: H ội nghị lần thứ nhất Ban ch ấp hành Trung ương 10/1930 do ai ch ủ trì? a. Hồ Chí Minh b. Lê Du ẩn c. Trường Chinh d. Trần Phúđáp án Câu 49: H ội nghị Ban chấp hành TƯ tháng 10 năm 1930 đ ã cử ra bao nhiêu u ỷ viên? a. 4 u ỷ viên b. 5 u ỷ viên c. 6 uỷ viênđáp án d. 7 u ỷ viên Câu 50: Ai là T ổng Bí thư đ ầu tiên c ủa Đảng? a. Hồ Chí Minh b. Trần Văn Cung c.Trần Phúđáp án d. Lê H ồng Phong Câu 51: Đ ại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp ở Matxcơva vào th ời gian nào? a. 25-7 đến ngày 20 -8-1935đáp án b. 25 -7 đến ngày 25 -8-1935 c. 20-7 đến ngày 20 -8-1935 d. 10 -7 đến ngày 20 -7-1935 Câu 52: Đư ợc sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài đư ợc thành l ập vào năm nào? a. Năm 1933 b. Năm 1934đáp án c. Năm 1935 d. 1932 Câu 53: Đư ợc sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài do ai đ ứng đầu? a. Hà Huy T ập b. Nguyễn Văn C ừ c. Trường Chinh d. Lê H ồng Phongđáp án Câu 54: Đư ợc sự giúp đ ỡ của Quốc tế Cộng sản, Đảng ta đ ã kịp thời công b ố chương tr ình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương vào th ời gian nào? a. Tháng 5 nă m 1932 b. Tháng 6 năm 1932đáp án c. Tháng 7 năm 1932 d. Tháng 8 năm 1932 Câu 55: Qu ốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở đâu khi nào? a. Tháng 7 năm 1935, ở Béc lin. b. Tháng 7 năm 1935, ở Pa ri c. Tháng 7 năm 1935, ở Luân Đôn d. Tháng 7 năm 1935, ở Matxcơvađáp án Câu 56: H ội nghị nào c ủa Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng ch ủ trương t ạm gác các kh ẩu hiệu "độc lập dân t ộc" và "cách mạng ruộng đất" a) Hội nghị họp tháng 10 -1930 b) Hội nghị họp tháng 7 -1936đáp án c) Hội nghị họp tháng 11 -1939 d) Hội nghị họp tháng 5 -1941 Câu 57: M ục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách m ạng 1936 -1939 là gì? a) Độc lập dân t ộc. b) Các quy ền dân ch ủ đơn sơ.đáp án c) Ruộng đất cho dân cày. d) Tất cả các m ục tiêu trên. Câu 58: Cho bi ết đối tượng của cách m ạng tron g giai đo ạn 1936 -1939 a) Bọn đế quốc xâm lư ợc. b) Địa chủ phong ki ến. c) Đế quốc và phong ki ến.
 6. d) Một bộ phận đế quốc xâm lư ợc và tay sai.đáp án Câu 59: Phong trào Đông Dương Đ ại hội sôi nổi nhất năm nào? a. 1936đáp án b. 1937 c. 1938 d. 1939 Câu 60: Trong cao trào dân ch ủ 1936 -1939 Đ ảng ch ủ trương t ập hợp những lực lượng nào nào? a) Công nhân và nông dân. b) Cả dân tộc Việt Nam. c) Công nhân, nông dân, ti ểu tư sản, tư sản, địa chủ. d) Mọi lực lượng dân t ộc và m ột bộ phận người Pháp ở Đông Dư ơng.đáp án Câu 61: H ội nghị Ban chấp hành Trung ương Đ ảng họp tháng 7 -1936 ch ủ trương thành l ập mặt trận nào? a) Mặt trận dân ch ủ Đông Dương. b) Mặt trận nhân dân ph ản đế Đông Dương.đáp án c) Mặt trận dân t ộc thống nhất phản đế Đông Dương. d) Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương. Câu 62: Cho bi ết hình th ức tổ chức và đ ấu tranh trong giai đo ạn 1936-1939? a) Công khai, h ợp pháp. b) Nửa công khai, n ửa hợp pháp. c) Bí m ật, bất hợp pháp. d) Tất cả các hình th ức trên.đáp án Câu 63: Đi ều kiện nào t ạo ra khả năng đ ấu tranh công khai h ợp pháp cho phong trào cách m ạng Đông Dương giai đo ạn 1936-1939? a) Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít v à nguy cơ chi ến tranh th ế giới b) Chủ trương chuy ển hướng chiến lược cách m ạng th ế giới của Quốc tế Cộng sản c) Mặt trận nhân dân Pháp lên c ầm quyềnđáp án d) Tất cả các điều kiện trên Câu 64: Ai là ngư ời viết tác ph ẩm "Tự chỉ trích"? a) Nguyễn Văn C ừđáp án b) Lê H ồng Phong c) Hà Huy T ập d) Phan Đăng Lưu Câu 65: Chi ến tranh th ế giới II bùng n ổ vào thời gian nào? a. 19 37 b. 1938 c. 1939đáp án d. 1940 Câu 66: Ch ủ trương đi ều chỉnh chiến lược cách m ạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương nào? a. Hội nghị Trung ương 6đáp án b. Hội nghị Trung ương 7 c. Hội nghị Trung ương 8 d. Hội nghị Trung ương 9 Câu67: Hội nghị Trung ương 6 (11 -1939) h ọp tại đâu? a. Tân Trào (Tuyên Quang) b. Bà Đi ểm (Gia Đ ịnh)đáp án c. Đình Bảng (Bắc Ninh) d. Thái Nguyên Câu 68: Quân đ ội phát xít Nh ật vào xâm lư ợc nước ta tháng, năm nào? a. 9- 1939 b. 9- 1940đáp án c. 3- 1941 d. 2-1940 Câu 69: Cu ộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày nào? a. 22/9/1940 b. 27/9/1940đáp án c. 23/11/1940 d. 20/11/1940 Câu 70: Ngày Nam K ỳ khởi nghĩa là ngày nào? a. 27-9-1940 b. 23 -11-1940đáp án
 7. c. 13-1-1941 d. 10 -1-1941 Câu 71: H ội nghị Trung ươn g lần thứ 7 của Đảng họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) vào th ời gian nào? a. 11-1939 b. 11 -1940đáp án c. 5-1941 d. 4-1941 Câu 72: M ặt trận Việt Nam đ ộc lập đồng minh (Vi ệt Minh) đư ợc thành l ập năm nào? a. 1940 b. 1941đáp án c. 1942 d. 1943 Câu 73: B ạn hãy cho bi ết tên g ọi của các t ổ chức quần chúng trong m ặt trận Việt Minh? a) Dân ch ủ b) Cứu quốcđáp án c) Phản đế d) Giải phóng Câu 74: M ặt trận Việt Minh ra Tuyên ngôn v ề sự ra đời của Mặt trận vào th ời gian nào? a. Tháng 5 -1941 b. Tháng 6 -1941 c. Tháng 10 -1941đáp án d. Tháng 11 -1941 Câu 75: H ội nghị nào c ủa Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng nhấn mạnh giải phóng dân t ộc là nhi ệm vụ bức thiết nhất a) Hội nghị họp tháng 10 -1930 b) Hội nghị họp tháng 11 -1939 c) Hội nghị họp tháng 11 -1940 d) Hội nghị họp tháng 5 -1941đáp án Câu 76: L ần đầu tiên Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng ch ủ trương thành l ập chính quy ền nhà nư ớc với hình th ức cộng hoà dân ch ủ tại Hội nghị nào? a) Hội nghị họp tháng 10 -1930 b) Hội nghị họp tháng 11 -1939đáp án c) Hội nghị họp tháng 11-1940 d) Hội nghị họp tháng 5 -1941 Câu 77: Ai ch ủ trì Hội nghị Ban Ch ấp hành Trung ương Đ ảng tháng 11/1940? a. Nguyễn ái Qu ốc c. Trường Chinhđáp án b. Nguyễn Văn C ừ d. Lê H ồng Phong Câu 78: H ội nghị Ban Ch ấp hành TƯ Đ ảng 5/1941 h ọp ở đâu? Do ai ch ủ trì ? a. Cao B ằng. Nguy ễn ái Qu ốc đáp án c. B ắc Cạn. Trường Chinh b. Cao B ằng. Trường Chinh d. Tuyên Quang. Nguy ễn ái Quốc Câu 79: Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng xác đ ịnh chu ẩn bị khởi nghĩa vũ trang l à nhiệm vụ trung tâm t ại Hội nghị nào? a) Hội nghị họp tháng 10 -1930 b) Hội nghị họp tháng 11 -1939 c) Hội nghị họp tháng 11 -1940 d) Hội nghị họp tháng 5 -1941đáp án Câu 80: M ặt trận dân t ộc thống nhất phản đế Đông Dương đư ợc quyết định thành l ập tại Hội nghị nào c ủa Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng? a) Hội nghị họp tháng 10 -1930 b) Hội nghị họp tháng 11 -1939đáp án c) Hội nghị họp tháng 11 -1940 d) Hội nghị họp tháng 5 -1941 Câu 81: Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng chủ trương thành l ập nước Việt Nam dân ch ủ cộng hoà t ại Hội nghị nào? a) Hội nghị họp tháng 10 -1930 b) Hội nghị họp tháng 11 -1939 c) Hội nghị họp tháng 11 -1940 d) Hội nghị họp tháng 5 -1941đáp án Câu 82: Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng chủ trương gi ải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn kh ổ từng nước ở Đông Dương vào thời gian nào? a) Tháng 10 -1930 b) Tháng 11 -1939 c) Tháng 11 -1940 d) Tháng 5 -1941đáp án
 8. Câu 83: H ội nghị lần thứ Tám của Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng (5-1941) cử ai làm T ổng bí thư? a) Nguyễn ái Quốc b) Võ V ăn Tần c) Trường Chinhđáp án d) Lê Du ẩn Câu 84: M ột đội vũ trang nh ỏ được thành l ập ở Cao B ằng gồm 12 chi ến sĩ được thành l ập vào th ời gian nào? a) Đầu năm 1941 b) Cuối năm 1941đáp án c) Đầu năm 1944 d) Cuối năm 1944 Câu 85: T ổng b ộ Việt Minh ra ch ỉ thị "Sửa soạn khởi nghĩa" vào thời gian nào? a. 5-1944đáp án b. 3-1945 c. 8-1945 d. 6-1945 Câu 86: Vi ệt Nam Tuyên truy ền giải phóng quân đư ợc thành l ập khi nào? a. 22-12-1944đáp án b. 19 -12-1946 c. 15-5-1945 d. 10 -5-1945 Câu 87: Đ ội Việt Nam tuyên truy ền giải phóng quân lúc đ ầu được thành l ập có bao nhiêu chi ến sĩ? a. 33 b 34đáp án c. 35 d. 36 Câu 88: Vi ệt Nam Gi ải phóng quân đư ợc thành l ập vào th ời gian nào? a) tháng 9 -1940 b) tháng 12 -1941 c) tháng 12 -1944 d) tháng 5 -1945đáp án Câu 89: Tài li ệu nào sau đây đư ợc đánh giá như m ột văn ki ện mang tính ch ất cương lĩnh quân s ự đầu tiên c ủa Đảng? a) Đường cách m ạng b) Cách đánh du kích c) Con đư ờng giải phóng d) Chỉ thị thành l ập đội Việt Nam tuyên truy ền giải phóng quânđáp án Câu 90: Ch ỉ thị "Nhật - Pháp b ắn nhau và hành đ ộng của chúng ta" ra đ ời khi nào? a. 9/3/1945 b. 12/3/1945đáp án c. 10/3/1846 d. 12/3/1946 Câu 91: B ản Chỉ thị Nhật, Pháp b ắn nhau và hành đ ộng của chúng ta ph ản ánh n ội dung c ủa Hội nghị nào? a) Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đ ảng họp tháng 5 -1941 b) Hội nghị Ban Thư ờng vụ Trung ươn g Đảng họp tháng 2 -1943 c) Hội nghị Ban Thư ờng vụ Trung ương Đ ảng họp tháng 3 -1945đáp án d) Hội nghị quân s ự cách m ạng Bắc kỳ họp tháng 4 -1945 Câu 91: H ội văn hoá c ứu quốc được thành l ập vào th ời gian nào? a) năm 1941 b) năm 1943đáp án c) năm 1944 d) năm 1945 Câu 92: Trong cao trào v ận động cứu nước 1939-1945, chi ến khu cách m ạng được xây d ựng ở vùng Chí Linh - Đông Tri ều có tên là gì? a) Trần Hưng Đ ạođáp án b) Hoàng Hoa Thám c) Lê Lợi d) Quang Trung Câu 93: Chi ến khu Hoà - Ninh - Thanh còn có tên là gì? a) Trần Hưng Đ ạo b) Hoàng Hoa Thám c) Lê Lợi
 9. d) Quang Trungđáp án Câu 94: Chi ến khu cách m ạng nào đư ợc gọi là Đệ tứ chiến khu a) Trần Hưng Đ ạođáp án b) Hoàng Hoa Thám c) Lê Lợi d) Quang Trung Câu 95: H ội nghị quân s ự cách m ạng Bắc Kỳ chủ trương thành l ập chiến khu cách m ạng nào ở Nam K ỳ? a) Trưng Tr ắc b) Phan Đ ình Phùng c) Nguyễn Tri Phươngđáp án d) Hoàng Hoa Thám Câu 96: Kh ẩu hiệu nào sau đư ợc nêu ra trong Cao trào kháng Nh ật cứu nước? a. Đánh đu ổi phát xít Nh ật- Phápđáp án b. Đánh đuổi phát xít Nh ật c. Giải quyết nạn đói d. Chống nhổ lúa trồng đay Câu 97: Cao trào kháng Nh ật cứu nước đã diễn ra ở vùng r ừng núi và trung du B ắc kỳ với hình th ức nào là ch ủ yếu? a) khởi nghĩa từng phần b) vũ trang tuy ên truyền c) chiến tranh d u kích cục bộđáp án d) đấu tranh báo chí Câu 98: Trong cao trào kháng Nh ật cứu nước, phong trào "Phá kho thóc c ủa Nhật để giải quyết nạn đói" đ ã diễn ra m ạnh mẽ ở đâu? a) Đồng bằng Nam B ộ b) Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung B ộđáp án c) Đồng bằng Bắc Bộ d) Đồng bằng Trung B ộ Câu 99: Hình th ức hoạt động chủ yếu ở các đô th ị trong cao trào kháng Nh ật cứu nước là gì? a) vũ trang tuy ên truyền b) diệt ác trừ gian c) vũ trang tuy ên truyền và diệt ác trừ gianđáp án d) đấu tranh báo chí và đ ấu tranh ngh ị trường Câu 100: H ội nghị quân s ự cách m ạng Bắc kỳ họp vào th ời gian nào? a) tháng 3 -1945 b) tháng 4 -1945đáp án c) tháng 5 -1945 d) tháng 6 -1945 Câu 101:H ội nghị quân s ự cách m ạng Bắc kỳ do ai tri ệu tập? a) Ban Thư ờng vụ Trung ương Đ ảngđáp án b) Tổng bộ Việt Minh c) Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng d) Xứ uỷ Bắc Kỳ Câu 102: T ổ chức nào tri ệu tập Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào? a) Ban Thư ờng vụ Trung ương Đ ảng b) Ban ch ấp hành Trung ương Đ ảng c) Tổng bộ Việt Minh đáp án d) Uỷ ban kh ỏi nghĩa Câu 103: Hội nghị toàn qu ốc của Đảng Cộng sản Đông Dương h ọp ở Tân Trào trong th ời gian nào? a. 15 - 19/8/1941 b. 13 - 15/8/1945đáp án c. 15 - 19/8/1945 Câu 104: U ỷ ban dân t ộc giải phóng do ai làm ch ủ tịch? a. Hồ Chí Minhđáp án b. Trường Chinh c. Phạm Văn Đồng d. Võ Nguyên Giáp Câu 105: Qu ốc dân Đ ại hội Tân trào h ọp tháng 8 -1945 ở huyện nào? a. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) b. Định hoá ( Thái nguyên) c. Sơn Dương (Tuyên Quang)đáp án
 10. d. Đại Từ (Thái Nguyên) Câu 106: Qu ốc dân Đ ại hội Tân trào tháng 8 -1945 đ ã không quy ết định những nội dung nào dư ới đây: a. Quyết định Tổng khởi nghĩa b. 10 Chính sách c ủa Việt Minh. c. Quyết định thành l ập Uỷ ban gi ải phóng ở Hà N ội.đáp án d. Quyết định thành l ập Uỷ ban gi ải phóng dân t ộc, quy đ ịnh Quốc kỳ, Quốc ca. Câu 10 7: Hội nghị nào đ ã quyết định phát đ ộng toàn dân n ổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quy ền? a) Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đ ảng b) Hội nghị Ban thư ờng vụ Trung ương Đ ảng c) Hội nghị toàn qu ốc của Đảng đáp án d) Hội nghị Tổng b ộ Việt Minh Câu 108 : Nhân dân ta ph ải tiến hành t ổng khởi nghĩa giành chính quy ền trước khi quân Đ ồng minh vào Đông Dương v ì: a) đó là lúc so sánh l ực lượng có lợi nhất đối với cách m ạng b) đó là lúc k ẻ thù cũ đã ngã g ục nhưng k ẻ thù m ới chưa k ịp đến c) quân Đ ồng minh có thể dựng ra m ột chính quy ền trái với ý chí và nguy ện vọng của nhân dân ta d) tất cả các lý do trên đáp án Câu 109: Tình hình đất nước ta sau cách m ạng tháng Tám năm 1945 đư ợc ví như h ình ảnh: a. Nước sôi l ửa nóng b. Nước sôi l ửa bỏng c. Ngàn cân treo s ợi tócđáp án d. Tr ứng nước Câu 110: Nh ững khó khăn, thách th ức đối với Việt Nam sau cách m ạng tháng Tám - 1945: A. Các th ế lực đế quốc, phản động bao vây, ch ống phá B. Kinh t ế kiệt quệ và nạn đói hoành hành C. Hơn 90% dân s ố không bi ết chữ D. Tất cả các phương án trênđáp án Câu 111: Nh ững thuận lợi căn b ản của đất nước sau cách m ạng tháng Tám - 1945 A. Cách m ạng thế giới phát tri ển mạnh mẽ B. Hệ thống chính quy ền cách m ạng nhân dân đư ợc thi ết lập C. Nhân dân có quy ết tâm b ảo vệ chế độ mới D. Tất cả các phương án trênđáp án Câu 112: K ẻ thù chính c ủa cách m ạng Việt Nam ngay sau Cách m ạng 8- 1945? a. Th ực dân Pháp xâm lư ợc.đáp án b. Tưởng Giới Thạch và tay sai c. Thực dân Anh xâm lư ợc d. Giặc đói và gi ặc dốt. Câu 113: Sau ngày tuyên b ố độc lập Chính ph ủ lâm th ời đã xác định các nhi ệm vụ cấp bách c ần giải quyết: A. Chống ngo ại xâm B. Chống ngo ại xâm và n ội phản C. Diệt giặc đói, gi ặc dốt và giặc ngoại xâmđáp án D. Cả ba phương án trên Câu 114: Ch ỉ thị kháng chi ến kiến quốc ra đ ời ngày, tháng , năm nào? a. 25/11/1945đáp án b. 26/11/1945 c. 25/11/1946 d. 26/11/1946 Câu 115: Ch ỉ thị Kháng chi ến kiến quốc của Trung ương Đ ảng ngày 25/11/1945, xác đ ịnh nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nh ất? a. Củng cố, bảo vệ chính quy ền cách m ạngđáp án b. Chống th ực dân Pháp xâm lư ợc c. Cải thiện đời sống nhân dân d. Cả A, B và C Câu116: Ch ỉ thị kháng chi ến, kiến quốc đã xác định kh ẩu hiệu cách m ạng Việt Nam sau cách m ạng tháng Tám -1945: A. Dân t ộc giải phóng B. Thành l ập chính quy ền cách m ạng C. Dân tộc trên h ết, Tổ quốc trên h ếtđáp án D. Đoàn k ết dân t ộc và thế giới Câu 117: Ch ủ trương và sách lư ợc của Trung ương Đ ảng trong vi ệc đối phó với các lực lượng đế quốc sau cách m ạng tháng Tám-1945: A. Thêm b ạn bớt thù
 11. B. Hoa -Việt thân thi ện C. Độc lập về chính tr ị, nhân như ợng về kinh t ế đối với Pháp D. Cả ba phương án k ể trênđáp án Câu 118: Nh ững thành t ựu căn b ản của cách m ạng Việt Nam trong vi ệc xây d ựng và củng cố chính quy ền cách m ạng sau 1945 : A. Tổ chức tổng tuyển cử và ban hành Hi ến pháp B. Củng cố và mở rộng mặt trận Việt Minh C. Xây d ựng và phát tri ển các lực lượng vũ trang nhân dân D. Tất cả các phương án trênđáp án Câu 119: Phong trào mà Đ ảng đã vận động nhân dân ch ống nạn mù ch ữ diễn ra sau cách m ạng tháng Tám -1945 A. Xây d ựng nếp sống văn hoá m ới B. Bình dân h ọc vụđáp án C. Bài tr ừ các tệ nạn xã hội D. Xoá b ỏ văn hoá th ực dân nô d ịch phản động Câu 120: Nhân dân Nam b ộ đứng lên kháng chi ến chống th ực dân Pháp xâm lư ợc bảo vệ chính quy ền cách m ạng vào ngày nào? a. 23-9-1945đá p án b. 23 -11-1945 c. 19-12-1946 d. 10 -12-1946 Câu 121: Đ ảng ta đ ã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân l ực cho Nam B ộ kháng chi ến chống Pháp t ừ ngày 23 -9-1945 A. Vì mi ền Nam "thành đ ồng Tổ quốc" B. Hướng về miền Nam ru ột thịt C. Nam ti ếnđáp án D. Cả ba phương án trên Câu 122: Qu ốc hội đầu tiên c ủa nước Việt Nam dân ch ủ cộng hoà đư ợc bầu khi nào? a. 4/1/1946 b. 5/1/1946 c. 6/1/1946đáp án d. 7/1/1946 Câu 123: K ỳ họp Quốc hội thứ nhất thành l ập chính ph ủ đầu tiên c ủa nước Việt Nam dân ch ủ cộng hoà khi nào? a. 3/2/1946 b. 2/3/1946đáp án c. 3/4/1946 d. 3/3/1945 Câu 124 : Hi ến pháp đ ầu tiên c ủa nước Việt Nam dân ch ủ cộng hoà đư ợc thông qua vào ngày tháng năm nào? a. 9/11/1945 b. 10/10/1946 c. 9/11/1946đáp án d. 9/11/1947 Câu 125: Hà N ội được xác đ ịnh là th ủ đô của nước Việt Nam dân ch ủ cộng hoà vào năm nào? a.Năm 1945 b. Năm 1946đáp án c. Năm 1954 d. Năm 1930 Câu 126: Đ ể gạt m ũi nhọn tiến công k ẻ thù, Đ ảng ta đ ã tuyên b ố tự giải tán vào ngày tháng năm nào và l ấy tên g ọi là gì? 2.9.1945- Đảng C ộng sản Đông Dương 25-11-1945- Hội nghiên c ứu Chủ nghĩa Mác-Lênin 3-2-1946- Đảng Lao đ ộng Việt Nam 11-11-1945- Hội nghiên c ứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương đáp án Câu 127: Nh ững sách lư ợc nhân như ợng của Đảng ta với quân Tư ởng và tay sai ở miền Bắc sau cách m ạng tháng Tám A. Cho Vi ệt Quốc, Việt Cách tham gia Qu ốc hội và Chính ph ủ B. Cung c ấp lương th ực thực phẩm cho quân đ ội Tưởng C. Chấp nhận cho quân Tư ởng tiêu ti ền Quan kin, Qu ốc tệ D. Cả ba phương án k ể trênđáp án Câu 128: Đ ể quân Tư ởng và tay sai kh ỏi kiếm cớ sách nhi ễu, Đảng ch ủ trương : A. Dĩ hoà vi quý B. Hoa Vi ệt thân thi ện C. Biến xung đ ột lớn thành xung đ ột nhỏ, biến xung đ ột nhỏ thành không có xung đ ộtđáp án
 12. D. Cả hai phương án B và C Câu 129: Đ ảng ta đ ã lựa chọn giải pháp gì trong m ối quan h ệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tư ởng ký hi ệp ước Trùng Khánh (28 -2-1946) A. Thương lư ợng và hoà hoãn v ới Phápđáp án B. Kháng chi ến chống thực dân Pháp C. Nhân như ợng với quân đ ội Tưởng D. Ch ống cả quân đ ội Tưởng và Pháp Câu 130: Tại sao Đ ảng lại lựa chọn giải pháp thương lư ợng với Pháp A. Chấm dứt cuộc kháng chi ến ở Nam B ộ B. Buộc quân Tư ởng phải rút ngay v ề nước, tránh đư ợc tình tr ạng cùng m ột lúc ph ải đối phó với nhiều kẻ thù C. Phối hợp với Pháp t ấn công Tư ởng. D. Cả A, B và Cđáp án Câu 131: S ự kiện mở đầu cho s ự hoà hoãn gi ữa Việt Nam và Pháp A. Pháp ng ừng bắn ở miền Nam B. Việt Nam với Pháp nhân như ợng quyền lợi ở miền Bắc C. Ký kết hiệp định Sơ b ộ 6-3-1946 gi ữa Việt Nam với Phápđáp án D. Pháp và Tư ởng ký hi ệp ước Trùng Khánh trao đ ổi quyền lợi cho nhau Câu 132: Sau khi ký b ản Hiệp định Sơ b ộ, ngày 9 -3-1946, Ban thư ờng vụ Trung ương Đ ảng đã ra A. Chỉ thị kháng chi ến kiến quốc B. Chỉ thị Hoà đ ể tiếnđáp án C. Chỉ thị Toàn qu ốc kháng chi ến D. Tất cả các phương án tr ên Câu 133: Sau b ản Hiệp định sơ b ộ, ngày 14 -9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đ ã thay m ặt Chính ph ủ ký bản Tạm ước với Chính ph ủ Pháp với nội dung: A. Pháp th ừa nhận các quy ền dân t ộc cơ bản của nước Việt Nam B. Chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. C. Đình ch ỉ xung đột ở miền Nam và s ẽ tiếp tục đàm phán vào 1 -1947 D. Cả A, B và Cđáp án Câu 134: Cu ối năm 1946, th ực dân Pháp đ ã bội ước, liên t ục tăng cư ờng khiêu khích và l ấn chiếm thêm m ột số địa điểm như: A. Thành ph ố Hải Phòng, th ị xã Lạng Sơn B. Đà Nẵng, Sài Gòn C. Hải Phòng, H ải Dương, Lào Cai, Yên Bái D. Thành ph ố Hải phòng, th ị xã Lạng Sơn, Đà N ẵng, Hà N ội đáp án Câu 135: Hi ệp ước Hoa - Pháp đư ợc ký kết ở đâu? a. Pari b. Trùng Khánhđáp án c. Hương C ảng d. Ma Cao Câu 67: Quân đ ội của Tưởng Giới Thạch đã rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào th ời gian nào? a. Cuối tháng 8/1946 b. Đầu tháng 8/1946 c. Đầu tháng 9/1946 d. Cuối tháng 9/1946đáp án Câu 136: Hi ệp định Sơ b ộ được Hồ Chí Minh ký v ới G. Sanhtơny vào th ời gian nào? a. 6-3-1946đáp án b. 14 -9-1946 c. 19-12-1946 d. 10 -12-1946 Câu 137: H ội nghị Phôngtennơblô di ễn ra vào th ời gian nào? a. Từ 10/5 - 20/8/1945 b. Từ 15/6 - 25/9/1946 c. 6/7 - 10/9/1946đáp án d. 12/8 - 30/10/1946 Câu 138: Ch ủ tịch Hồ Chí Minh ra L ời kêu g ọi toàn qu ốc kháng chi ến vào thời điểm nào A. Đêm ngày 18 -9-1946 B. Đêm ngày 19 -12-1946đáp án C. Ngày 20 -12-1946 D. Cả ba phương án đ ều sai Câu 139: H ội nghị Ban thư ờng vụ Trung Đ ảng họp m ở rộng quyết định phát đ ộng cuộc kháng chi ến toàn qu ốc họp vào th ời
 13. gian nào? A. Ngày 18 -12-1946 B. Ngày 19 -12-1946đáp án C. Ngày 20 -12-1946 D. Ngày 22 -12-1946 Câu 140: Cu ộc tổng giao chi ến lịch sử mở đầu của kháng chi ến chống th ực dân Pháp c ủa quân và dân ta ở Hà Nội đã diễn ra trong A. 60 ngày đêm B. 30 ngày đêmđáp án C. 12 ngày đêm D. 90 ngày đêm Câu 141: Nh ững văn ki ện nào dư ới đây đư ợc coi như Cương l ĩnh kháng chi ến của Đảng ta: A. Lời kêu g ọi toàn qu ốc kháng chi ến của chủ tịch Hồ Chí Minh B. Chỉ thị toàn dân kháng chi ến của Trung ương Đ ảng C. Tác ph ẩm "Kháng chi ến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trư ờng Chinh D. Cả ba phương án trênđáp án Câu 142: nhi ệm vụ hàng đ ầu của nhân dân ta trong quá trình kháng chi ến chống thực dân Pháp: A. Chống đế quốc giành đ ộc lập dân t ộc đáp án B. Xoá b ỏ những tàn tích phong ki ến đem l ại ruộng đất cho nông dân C. Xây d ựng chế độ dân ch ủ mới D. Cả ba phương án trên Câu 143: Phương châm chi ến lược của cuộc kháng chi ến chống Pháp là: A. Toàn dân B. Toàn di ện C. Lâu dài và d ựa vào s ức mình là chính đáp án D. Cả ba phương án trên đ ều sai. Câu 144: Tác ph ẩm "Kháng chi ến nhất định thắng lợi" được phát hành khi nào? a. 6/ 1946 b. 7/ 1946 c. 7/ 1947 d. 9/1947đáp án Câu 145: Tác gi ả tác phẩm Kháng chi ến nhất định thắng lợi là ai? a. Hồ Chí Minh b. Lê Du ẩn c. Trường Chinhđáp án d. Phạm Văn Đồng Câu 146: Đâu là nơi đư ợc coi là căn c ứ địa cách m ạng của cả nước trong kháng chi ến chống Pháp? a. Tây B ắc b. Việt Bắcđáp án c. Hà N ội d. Điện Biên Ph ủ Câu 147: Chi ến thắng nào đ ã căn bản đánh b ại âm mưu đánh nhanh, th ắng nhanh c ủa thực dân Pháp ? a. Việt Bắcđáp án b. Trung Du c. Biên Gi ới d. Hà Nam Ninh Câu 148: Khi b ắt đầu tiến hành xâm lư ợc Việt Nam, th ực dân Pháp đ ã thực hiện chiến lược: A. Dùng ngư ời Việt đánh ngư ời Việt B. Lấy chiến tranh nuôi chi ến tranh C. Đánh nhanh th ắng nhanhđáp án D. Hai phương án A và B Câu 149: Ngày 15 -10-1947, đ ể đối phó với cuộc tấn công c ủa thực dân Pháp lên căn c ứ địa Việt Bắc, Ban thư ờng vụ Trung ương Đ ảng đã đề ra A. Chỉ thị kháng chi ến, kiến quốc B. Chỉ thị "Phá tan cu ộc tấn công mùa Đông c ủa giặc Pháp"đáp án C. Chủ trương ti ến công quân Pháp ở vùng sau lưng chúng D. Lời kêu g ọi đánh tan cu ộc tấn công lên Vi ệt Bắc của thực dân Pháp Câu 150: M ột số thành qu ả tiêu bi ểu của chiến dịch Vi ệt Bắc Thu Đông 1947 A. Tiêu di ệt 7000 tên đ ịch, phá hu ỷ hàng trăm xe, đánh ch ìm 16 ca nô và nhi ều phương ti ện chiến tranh khác B. Bảo vệ vững chắc cơ quan đ ầu não và c ăn cứ địa kháng chi ến
 14. C. Lực lượng vũ trang ta đ ược tôi luy ện và trư ởng thành D. Cả 3 phương án trênđáp án Câu 151: Sau chi ến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 nh ững chuyển biến lớn của tình hình th ế giới ảnh hưởng đến cách m ạng Việt Nam A. Sự thắng lợi và phát tri ển mạnh mẽ của Liên Xô, các nư ớc dân ch ủ nhân dân á - Âu và Phong trào gi ải phóng dân t ộc trên thế giới B. Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu v ừa vực dậy vừa khống chế các nước Tây Âu C. Th ực dân Pháp v ấp phải những khó khăn v ề kinh t ế, chính tr ị và phong trào ph ản chiến ở nước Pháp phát tri ển D. Tất cả các phương án trênđáp án Câu 152: Đ ể thúc đ ẩy cuộc kháng chi ến tiến lên, theo sáng ki ến của Chủ tịch H ồ Chí Minh, ngày 27 -3-1948, Ban Thư ờng vụ TW Đảng ra ch ỉ thị A. Chống lại âm mưu thâm đ ộc dùng ngư ời Việt đánh ngư ời Việt B. Phát đ ộng phong trào t hi đua ái qu ốcđáp án C. Tiến hành chi ến tranh du kích trên c ả nước D. Tất cả các phương án trên Câu 153: Chi ến dịch nào còn có tên là chi ến dịch Hoàng Hoa Thám? a. Trung Du b. Đường 18đáp án c. Hà Nam Ninh d. Biên gi ới Câu 154: H ội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai diễn ra khi nào? a. 6/1948 b. 7/1948đáp án c. 7/1949 d. 8/1949 Câu 155: Đ ại hội văn hoá toàn qu ốc lần thứ hai xác đ ịnh phương châm xây d ựng nền văn hoá m ới: a. Dân t ộc hoá b. Đại chúng hoá c. Khoa h ọc hoá d. Cả ba phương án trênđá p án Câu 156: Đ ầu năm 1948, TW Đ ảng đã đề ra cách th ức thực hiện cách m ạng ru ộng đất theo đư ờng lối riêng bi ệt của cách mạng Việt Nam, đó là: A. Cải cách ru ộng đất B. Cải cách t ừng bước để dần dần thu hẹp phạm vi bóc l ột của địa chủ C. Sửa đổi chế độ ruộng đất trong ph ạm vi không có h ại cho nông dân. D. Cả A, B và Cđáp án Câu 157: Ban Thư ờng vụ TƯ Đảng đã ra chỉ thị phát đ ộng phong trào thi đua ái qu ốc vào th ời gian nào? a. 27/3/1946 b. 28/3/1946 c. 27/3/1948đáp án d. 28/4/1949 Câu 158: Trong th ời kỳ kháng chi ến chống Pháp, kh ẩu hiệu "Tích c ực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công" đư ợc nêu ra khi nào? a. 1948 b. 1949đáp án c. 1950 d. 1951 Câu 159: Trong kháng chi ến chống Pháp, Đ ảng đã chủ trương m ở rộng khối đại đoàn k ết dân t ộc với việc A. Th ống nhất Việt Minh và Liên Vi ệtđáp án B. Thành l ập Mặt trận Liên Vi ệt C. Mở rộng Mặt trận Việt Minh D. Cả 3 phương án trên Câu 160: Đ ại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Vi ệt được tổ chức vào th ời gian nào? a. 3/1951đáp án b. 2/1952 c. 3/1953 d. 1/1953 Câu 161: Tháng 3 -1951, Đ ại Hội thống nhất Việt Minh và Liên Vi ệt thành A. Mặt trận Việt Nam cách m ạng thanh niên B. Mặt trận Việt Minh
 15. C. Mặt trận Tổ Quốc D. Mặt trận Liên hi ệp quốc dân Vi ệt Nam (Liên Vi ệt)đáp án Câu 162: Vi ệt Nam đ ã bắt đầu đặt quan h ệ ngoại giao v ới Trung Qu ốc, Liên Xô và m ột số nước khác vào th ời điểm nào? A. Năm 1945 B. Năm 1948 C. Năm 1950đáp án D. Năm 1953 Câu 163: Đ ể phá thế bao vây cô l ập, phát tri ển lực lượng và giành th ế chủ động, tháng 6 -1950, lần đầu tiên TW Đảng đã chủ trương m ở chiến dịch ti ến công quy mô l ớn. Đó là: A. Chiến dịch Việt Bắc B. Chiến dịch Tây B ắc C. Chiến dịch Biên Gi ớiđáp án D. Chiến dịch Thượng Lào Câu 164: ý ngh ĩa của chiến thắng Biên Gi ới Thu - Đông đ ối với cách m ạng Việt Nam A. Giáng m ột đòn nặng nề vào ý chí xâm l ược của địch, đập tan tuy ến phòng th ủ và giải phóng hoàn toàn khu v ực biên gi ới, nối liền Việt Nam với thế giới B. Đánh d ấu sự trưởng thành vư ợt bậc về trình độ chiến đấu của quân đ ội Việt Nam C. Quân ta đ ã giành được thế chủ động chiến lược trên chi ến trường chính B ắc Bộ, tạo bước chuyển biến lớn của kháng chiến vào giai đo ạn mới D. Tất cả các phương án trênđáp án Câu 165: Sau 16 năm l ãnh đạo cách m ạng Việt Nam, l ần đầu tiên Đ ảng đã tuyên b ố ra hoạt động công khai và tiến hành. Đó là Đại hội lần thứ mấy? A. Đại hội Đại hội Đảng toàn qu ốc lần thứ nhất B. Đại hội Đại hội Đảng toàn qu ốc lần thứ haiđáp án C. Đại hội Đại hội Đảng toàn qu ốc lần thứ ba D. Cả ba phương án đ ều sai Câu 166: Th ời gian và đ ịa điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn qu ốc lần thứ hai A. Tháng 3 -1935, t ại Ma Cao, Trung Qu ốc B. Tháng 2 -1950, t ại Tân Trào, Tuyên Quang C. Tháng 2 -1951, t ại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quangđáp án D. Tháng 3 -1951, t ại Việt Bắc Câu 167: T ại Đại hội đại biểu toàn qu ốc lần thứ hai, Đ ảng quyết định đổi tên thành A. Đảng Cộng sản Đông Dương B. Đảng Cộng sản Việt Nam C. Hội nghiên c ứu Chủ nghĩa Mác D. Đảng Lao Đ ộng Việt Namđáp án Câu 168: Đ ại hội Đảng toàn qu ốc lần thứ hai của Đảng Lao Đ ộng Việt Nam đ ã thông qua m ột văn kiện mang tính ch ất cương lĩnh. Đó l à: A. Cương l ĩnh cách m ạng Vi ệt Nam. B. Chính cương c ủa Đảng Lao đ ộng Việt Nam đáp án C. Luận cương v ề cách m ạng Việt Nam D. Cương l ĩnh c ủa Đảng Lao Đ ộng Việt Nam Câu 169: Chính cương Đ ảng Lao Đ ộng Việt Nam tháng 2 -1951 đã nêu ra các tính ch ất của xã hội Việt Nam A. Dân ch ủ nhân dân, m ột phần thuộc địa và nửa phong ki ếnđáp án B. Dân ch ủ và dân t ộc C. Thuộc địa nửa phong ki ến D. Dân t ộc và dân ch ủ mới Câu 170: Hai đ ối tượng của cách m ạng Việt Nam đư ợc nêu ra t ại Chính cương Đ ảng Lao Đ ộng Việt Nam A. Đối tượng chính là ch ủ nghĩa đế quốc xâm lư ợc, cụ thể là thực dân Pháp B. Đối tượng ph ụ là phong ki ến, cụ thể là phong ki ến phản động C. Cả hai phương án A và B D. Đế quốc và phong ki ến Việt Nam Câu 171: Chính cươn g Đảng Lao Đ ộng Việt Nam đ ã nêu ra các nhi ệm vụ cơ bản của cách m ạng Việt Nam : A. Đánh đu ổi đế quốc xâm lư ợc, giành đ ộc lập và thống nhất thật sự cho dân t ộc B. Xoá b ỏ những di tích phong ki ến và nửa phong ki ến, làm cho ngư ời cày có ru ộng C. Phát tri ển chế dộ dân ch ủ nhân dân, gây cơ s ở cho CNXH D. Cả 3 phương án trên Câu 172: L ực lượng tạo nên đ ộng lực cho cách m ạng Việt Nam đư ợc nêu ra trong Chính cương Đ ảng Lao Đ ộng Việt Nam A. Công nhân, nông dân, ti ểu tư sản, tư sản dân t ộc, địa chủ yêu nước (nhâ n dân)đáp án B. Công nhân, nông dân, lao đ ộng trí th ức
 16. C. Công nhân, trí th ức, tư s ản dân t ộc D. Nhân dân, đ ịa chủ, tư sản dân t ộc Câu 173: N ền tảng của khối đại đoàn k ết dân t ộc được đảng Lao Đ ộng Việt Nam xác đ ịnh tại Đại hội II A. Công nhân và nông dân B. Công nhân, nông dân và tư s ản dân t ộc C. Công nhân, nông dân, lao đ ộng trí th ức đáp án D. Công nhân, nông dân và ti ểu tư sản Câu 174: Các giai đo ạn của cuộc cách m ạng dân t ộc dân ch ủ nhân dân ở Việt Nam đư ợc Đảng xác đ ịnh trong Cương l ĩnh thứ ba (1951) A. Giai đo ạn thứ nhất chủ yếu là hoàn thành gi ải phóng dân t ộc B. Giai đo ạn thứ hai ch ủ yếu là xoá b ỏ di tích phong ki ến và n ửa phong ki ến, triệt để thực hiện người cày có ru ộng C. Giai đo ạn thứ ba là ch ủ yếu xây d ựng cơ s ở cho CNXH D. Cả ba ph ương án trên Câu 175: Đi ều lệ mới của Đảng Lao Đ ộng đã xác định Đảng đại diện cho quy ền lợi của A. Giai c ấp công nhân Vi ệt Nam. B. Nhân dân Vi ệt Nam. C. Dân t ộc Việt Nam. D. Giai c ấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Việt Nam đáp án Câu 176: N ền tảng tư tưởng và kim ch ỉ nam đư ợc Đảng ta xác đ ịnh tại Đại hội II là: A. Chủ nghĩa Mác L ênin B. Tư tư ởng Hồ Chí Minh C. Truyền thống dân t ộc đáp án D. Cả ba phương án trên Câu 177: Đai h ội Đảng toàn qu ốc lần thứ hai đ ã bầu ai làm T ổng Bí thư đ ảng Lao Đ ộng Việt Nam? A. Hồ Chí Minh B. Trần Phú C. Trường Chinh đáp án D. Lê Du ẩn Câu 178: Hôm nay bu ổi sáng tháng ba Mừng ngày th ắng lợi Đảng ta ra đ ời Hai câu thơ trên nói đ ến sự kiện gì A. Hội nghị thành l ập Đảng B. Đại hội toàn qu ốc thống nhất Việt Minh và Liên Vi ệt đáp án C. Đại hội Đảng toàn qu ốc lần II D. Cả ba phương án đ ều sai Câu 179: Trong ti ến trình hình thành và phát tri ển từ năm 1930 -1951, Đ ảng Cộng sản Việt Nam đ ã đề ra bao nhiêu Cương lĩnh chính tr ị và vào th ời điểm nào A. Cương l ĩnh năm 193 0 B. 2 cương l ĩnh vào năm 1930 và 1945 C. 3 cương l ĩnh vào năm 1930, 1945, 1951 D. 3 cương l ĩnh vào năm 1930, 1951 (năm 1930 ra đ ời 2 cương l ĩnh) đáp án Câu 180: Trong cương l ĩnh thứ ba (2-1951), Đ ảng ta đ ã khẳng định nhận thức của mình v ề con đường cách mạng Việt Nam. Đó là: A. Con đư ờng cách m ạng vô s ản B. Con đư ờng cách m ạng tư sản dân quy ền và th ổ địa cách m ạng C. Con đư ờng cách m ạng tư sản dân quy ền D. Con đư ờng cách m ạng dân t ộc, dân ch ủ, nhân dân đáp án Câu 181: Đ ến năm 1951, Đ ảng ta đ ã tiến hành bao nhiêu k ỳ Đại hội và trong kho ảng thời gian nào? A. 1 k ỳ Đại hội vào năm 1930 B. 2 k ỳ Đại hội vào tháng 3 -1935 và tháng 2 -1951 đáp án C. 3 k ỳ Đại hội vào tháng 2 -1930, 3-1935, 2-1951 D. 4 kỳ Đại hội và tháng 2 -1930, 10 -1930, 3 -1935, 2 -1951 Câu 182: Trong Cương l ĩnh thứ 3 được thông qua t ại Đại Hội Đảng toàn qu ốc lần thứ hai (2-1951), Đ ảng ta đ ã phát tri ển và hoàn thi ện nhận thức về lực lượng cách m ạng không ch ỉ là công nhân và nông dân mà bao g ồm nhiều lực lượng dân t ộc khác. Các l ực lượng đó được gọi chung là: A. Dân t ộc B. Nhân dân đáp án C. Dân ch ủ D. Vô Sản Câu 183: Đ ại hội nào c ủa Đảng đã quyết định tách 3 Đ ảng bộ Đảng C ộng sản ở 3 nước Việt Nam, Lào và Cam pu chia?
 17. a. Đ ạ i h ội I b. Đại hội II đáp án c. Đại hội III d. Đại hội IV Câu 184: Kh ối liên minh nhân dân 3 nư ớc Việt Nam - Lào và Campuchia đư ợc thành l ập khi nào? a. 2/1951 b. 3/1951 đáp án c. 4/1951 d. 5/1951 Câu 185: Đ ại hội Chiến sĩ thi đua v à Cán b ộ gương m ẫu toàn qu ốc lần thứ nhất họp năm nào? a. 1950 b. 1951 c. 1952 đáp án d. 1953 Câu 186: Đ ại đoàn quân ch ủ lực đầu tiên c ủa quân đ ội nhân dân Vi ệt Nam (đ ại đoàn 308) đư ợc thành l ập khi nào? a. Năm 1945 b. Năm 1947 c. Năm 1949 đáp án d. Năm 1950 Câu 187: Đ ến cuối năm 1952, v ới sự phát tri ển mạnh mẽ, lực lượng vũ trang nhân dân Vi ệt Nam đ ã hình thành bao nhiêu đại đoàn quân ch ủ lực A. 2 đ ại đoàn b ộ binh B. 5 đại đoàn b ộ binh và công binh C. 6 đ ại đoàn b ộ binh và 1 đ ại đoàn công binh -pháo binh đáp án D. 7 đ ại đoàn b ộ binh Câu 188: Đ ại đoàn quân tiên phong là đại đoàn nào? A. Đại đoàn 308 đáp án B. Đại đoàn 304 C. Đại đoàn 316 D. Đại đoàn 325 Câu 189: 3 vùng t ự do là h ậu phương ch ủ yếu trong kháng chi ến chống Pháp c ủa cách m ạng Việt Nam : A. Việt Bắc, Thanh - Nghệ- Tĩnh, Liên khu V đáp án B. Việt Bắc, Thanh- Nghệ -Tĩnh, C. Liên khu V, Nam B ộ, Thừa Thiên Hu ế D. Liên khu III, Liên khu IV, Liên khu V Câu 190: Trong giai đo ạn cuối cuộc kháng chi ến chống Pháp, nh ằm thực hiện nhi ệm vụ dân ch ủ, Đảng ta đ ã chủ trương thực hiện m ột số giải pháp. Phương án nào s au đây không ph ải chủ trương c ủa Đảng ta lúc đó: A. Cải cách ru ộng đất đáp án B. Triệt để giảm tô, gi ảm tức C. Thí đi ểm và cải cách ru ộng đất D. Cả hai phương án B và C đáp án Câu 191: Nh ằm đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu "người cày có ru ộng", tháng 11 -1953, Hội Nghị BCH TW l ần thứ V đã thông qua A. Cương l ĩnh ruộng đất đáp án B. Chỉ thị giảm tô, gi ảm tức C. Chính sách c ải cách ru ộng đất D. Tất cả phương án trên Câu 192: ý ngh ĩa của quá trình th ực hiện khẩu hiệu "người cày có ru ộng" đối với cuộc kháng chiến chống Pháp A. Huy đ ộng mạnh mẽ nguồn lực con ngư ời vật chất cho kháng chi ến B. Thúc đ ẩy mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta C. Chi vi ện trực tiếp cho chi ến dịch Điện Biên Ph ủ D. Tất cả các phương án trên đáp án Câu 193: M ột số hạn chế trong chính sách ru ộng đất của Đảng ta t ừ 1953-1954 A. Không th ấy hết được thực tiễn chuyển biến mới của sở hữu ruộng đất trong nông thôn Vi ệt Nam trư ớc 1953 B. Không k ế thừa kinh nghi ệm của quá trình c ải cách t ừng phần C. Học tập giáo đi ều kinh nghi ệm cải cách ru ộng đất của nước ngoài D. Tất cả các phương án trên đáp án Câu 194: T ừ những nam 1950 tr ở đi, đế quốc Mỹ đã can thi ệp ngày càng sâu vào cu ộc chiến tranh ở Đông Dương. Theo đó đến năm 1954, vi ện trợ của Mỹ cho Pháp đ ã tăng bao nhiêu % trong ngân sách chi ến tranh ở Đông Dương : A. 50%
 18. B. 60% C. 73% D. 80% đáp án Câu 195: V ới thế chủ động trên chi ến trường, từ cuối 1950 đ ến đầu 1953 quân ta đ ã tổ chức nhiều chiến dịch tiêu di ệt, tiêu hao sinh l ực địch. Đó là: A. Chiến dịch Trung Du, chi ến dịch Đường 18, chi ến dịch Hà Nam Ninh đáp án B. Chiến dịch Hoà Bình, chi ến dịch Tây B ắc, chiến dịch Thượng Lào C. Chiến dịch Trung Lào, chi ến dịch Tây Nguyên, chi ến dịch Điện Biên Ph ủ D. Cả hai phương án A và B đáp án Câu 196: Đ ầu năm 1953, nh ằm cứu vãn tình th ế ngày càng sa l ầy và tìm ki ếm giải pháp chính tr ị có "danh d ự", Pháp và M ỹ đã đưa m ột viên tư ớng Pháp sang làm T ổng chỉ huy quân đ ội Pháp ở Đông Dương và l ập kế hoạch quân s ự mang tên: A. Rơve B. Nava C. Pháp - Mỹ D. Cả 3 phương án đ ều sai Câu 197: Đi ểm mạnh của kế hoạch Nava c ủa Pháp M ỹ trên chi ến trường Đông Dương A. Tập trung m ột đội quân cơ đ ộng mạnh nhất và phương ti ện chiến tranh nhi ều nhất đáp án B. Phân tán và gi ải đều lực lượng ra kh ắp các chi ến trư ờng C. Tập trung t ối đa lực lượng chủ lực ở đồng bằng Bắc Bộ D. Tất cả các phương án trên Câu 198: Trên cơ s ở nắm b ắt những chuyển biến của tình hình, BCH TW đã đề ra chủ trương quân s ự trong Đông Xuân 1953-1954: A. Tăng cư ờng chiến tranh du kích ở vùng sau lưng đ ịch nhằm phân tán ch ủ lực địch B. Quân ch ủ lực của ta tập trung tiêu di ệt sinh l ực địch ở những vùng chi ến lược quan tr ọng mà đ ịch tương đ ối yếu, tranh thủ tiêu di ệt địch ở những hướng địch đánh ra C. Th ực hiện phương châm "tích c ực, chủ động, cơ đ ộng linh ho ạt" D. Tất cả các phương án trên đáp án Câu 199: Trong chi ến cuộc Đông Xuân 1953 -1954, nh ững hướng tiến công chi ến lược của quân và dân ta: A. Tiến công ở Lai Châu, Trung Lào B. Tiến công ở Hạ Lào và Đông Campuchia C. Tiến công ở Tây Nguyên D. Cả ba phương án trên đ áp án Câu 200: Ngày 20 -11-1953, gi ữa lúc quân ta ti ến quân lên Tây B ắc, Nava v ội vàng phân tán l ực lượng cho quân nh ảy dù, t ập trung m ột khối chủ lực mạnh ở A. Lai Châu B. Điện Biên Ph ủ đáp án C. Thượng Lào D. Hạ Lào và Đông B ắc Campuchia Câu 201: Na va đã đưa tổng số binh lực lên Đi ện Biên Ph ủ lúc cao nh ất là 16.200 quân; b ố trí thành 3 phân khu, 49 c ứ điểm. Mục đích là nh ằm biến Điện Biên Ph ủ thành A. Một tập đoàn c ứ điểm mạnh nhất Đông Dương đáp án B. Một nơi t ập trung đông nh ất khối quân ch ủ lực C. Căn c ứ quân s ự phòng th ủ Đông Dương D. Tất cả các phương án trên Câu 202: B ộ Chính tr ị đã thông qua ph ương án m ở chiến dịch Điện Biên Ph ủ vào thời gian nào: A. 20 -11-1953 B. 3-12-1953 C. 6-12-1953 đáp án D. 25-1-1954 Câu 203; Ngay sau khi quy ết định chọn chiến dịch Điện Biên Ph ủ là trận quyết chi ến, chiến lược, ban đ ầu TW Đ ảng đã xác định phương châm: A. Đánh ch ắc, tiến chắc B. Đánh nhanh, th ắng nhanh đáp án C. Chắc thắng mới đánh, không ch ắc thắng không đánh D. Tất cả các phư ớng đều sai Câu 204: Ai đ ã được cử làm Tư l ệnh kiêm Bí thư Đ ảng uỷ chiến dịch Điện Biên Ph ủ A. Hoàng Văn Thái B. Văn Ti ến Dũng C. Phạm Văn Đ ồng D. Võ Nguyên Giáp đáp án
 19. Câu 205: Trên cơ s ở theo dõi tình hình địch ở Điện Biên Ph ủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đ ổi để thực hiện phương châm : A. Đánh nhanh, th ắng nhanh B. Chắc thắng mới đánh, không ch ắc thắng không đánh C. Đánh ch ắc, tiến chắc đáp án D. Cơ đ ộng, chủ động, linh ho ạt Câu 206: Chi ến dịch Điện Biên Ph ủ đã diễn ra trong ba đ ợt và trong kho ảng thời gian nào: A. 6-12-1953 - 25-1-1954 B. 25 -11-1953 - 15-3-1954 C. 15 -3-1954 - 21-7-1954 D. 13-3-1954 - 7-5-1954 đáp án Câu 207: Chi ến dịch lịch sử Điện Biên Ph ủ diễn ra trong bao nhiêu ngày? a. 54 b. 55 c. 56 đáp án d. 59 Câu 208: Lá c ờ "Quyết chiến, quyết thắng" trong chi ến dịch Điện Biên Ph ủ được trao cho đơn v ị nào? a. Đại đoàn 308 b. Đại đoàn 312 đáp án c. Đại đoàn 316 d. Đại đoàn 320. Câu 209: K ết thúc chi ến dịch Điện Biên Ph ủ, quân và dân ta giành nhi ều thắng lợi to lớn. Kết quả đã: A. Tiêu di ệt và bắt sống 16.200 tên đ ịch, trong đó có viên t ổng chỉ huy Đờ Catxtơri B. Thu toàn b ộ vũ khí, cơ sở vật chất của địch ở Điện Biên Ph ủ C. Th ủ tiêu toàn b ộ vũ khí, ph ương ti ện chiến tranh và b ắt sống toàn b ộ quân đ ịch D. Cả hai phương án A và B đáp án Câu 210: Đ ối với cách m ạng Việt Nam, chi ến thắng Đi ện Biên Ph ủ đã có ý ngh ĩa hết sức to lớn. Đó là: A. Thắng lợi lớn nhất của cuộc đọ sức toàn di ện và quy ết liệt của quân dân Vi ệt Nam v ới thực dân Pháp B. Chiến công đi vào l ịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay m ột Đống Đa trong th ế kỷ XX C. Thắng lợi này đ ã giải phóng hoàn toàn mi ền Bắc, chấm dứt gần 1 thế kỷ ách thống trị của thực dân Pháp, đưa cách m ạng Việt Nam chuy ển sang xây d ựng XHCN và giành đ ộc lập, thống nhất hoàn toà n D. Tất cả các phương án trên đáp án Câu 211: Đ ối với cách m ạng thế giới, thắng lợi của quân và dân ta trong kháng chi ến chống Pháp và can thi ệp Mỹ, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Ph ủ đã: A. Góp ph ần làm s ụp đổ hoàn toàn h ệ thống thực dân ki ểu cũ trên thế giới B. Cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các dân t ộc bị áp b ức trên th ế giới vùng lên đ ấu tranh giành đ ộc lập C. Lần đầu tiên trong l ịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng m ạnh, đó là th ắng lợi của các lực lượng hoà bình, dân chủ và XHCN trên toàn th ế giới D. Cả ba phương án trên đáp án Câu 212: Nêu m ột số nguyên nhân th ắng lợi của cuộc kháng chi ến chống thực dân Pháp c ủa Việt Nam: A. Nhân dân Vi ệt Nam giàu truy ền thống yêu nư ớc; được sự lãnh đạo tài tình c ủa Đảng Cộng sản Việt Nam B. Có lực lượng đại đoàn k ết toàn dân t ộc, có chính quy ền cách m ạng dân ch ủ nhân dân và h ậu phương kháng chi ến vững chắc C. Sự liên minh chi ến đấu của 3 nước Đông Dương, s ự giúp đ ỡ của các nư ớc Trung Qu ốc, Liên Xô, các nư ớc XHCN D. Cả 3 phương á n trên đáp án Câu 213: Ngay sau khi chi ến dịch Điện Biên Ph ủ kết thúc, H ội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh Đông Dương đ ã diễn ra tại: A. Pari B. Giơnevơ đáp án C. Postdam D. New York Câu 214: Ngày 8 -5-1954, H ội nghị Giơnevơ bàn v ề chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương khai m ạc và kết thúc ngày: A. 19 -7-1954 B. 20 -7-1954 C. 21 -7-1954 đáp án D. 22-7-1954 Câu 215: Hi ệp định Giơnevơ v ề chấm d ứt chiến tranh, l ập lại hoà bình ở Đông Dương đ ã quy định: A. Các nư ớc tham d ự Hội nghị cam kết tôn tr ọng các quy ền dân t ộc cơ bản là đ ộc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn v ẹn lãnh thổ của nhân dân Vi ệt Nam và nhân dân Lào, Campuchia B. Pháp rút quân ra kh ỏi 3 nước Đông Dương, v ĩ tuyến 17 là gi ới tuyến quân s ự tạm thời ở Việt Nam và s ẽ tổng tuyển cử
 20. thống nhất đất nước vào tháng 7 -1956 C. Pháp tuyên b ố công nh ận Việt Nam là m ột nước tự do D. Cả hai phương án A và B đáp án Câu 216: Gi ải pháp ký k ết hiệp định Giơnevơ, l ập lại hoà bình ở Đông Dương (21 -7-1954) đ ã thể hiện rằng: A. Tương quan so sánh l ực lượng gi ữa ta và đ ịch là chênh l ệch lớn B. Việt Nam là m ột nước nhỏ, lại phải đương đ ầu với các nư ớc đế quốc xâm lư ợc lớn trong b ối cảnh quan h ệ quốc tế vô cùng phức tạp C. Cuộc đấu tranh giành đ ộc lập dân t ộc và tự do của Việt Nam là lâu dài, gian kh ổ, quanh co, giành th ắng lợi từng bước là vấn đề có tính ch ất quy lu ật D. Cả hai phương án B và C đáp án Câu 217: Cu ộc kháng chi ến chống th ực dân Pháp kéo dài bao nhiêu năm? a. 7 năm b. 8 năm c. 9 năm đáp án d. 10 năm Câu 218: Trong chi ến tranh xâm lư ợc Việt Nam (1945 - 1954) quân đ ội Pháp ở Đông Dương đ ã mấy lần thay đ ổi Tổng chỉ huy? a. 7 b. 8 đáp án c. 9 d. 10 Câu 219: Trong chi ến tranh xâm lư ợc Việt Nam (1945 - 1954) nư ớc Pháp đ ã phải thay đ ổi bao nhiêu cao u ỷ Pháp ở Đông Dương? a. 7 đáp án b. 8 c. 9 d. 10 Câu 220: Quân ta vào ti ếp quản Thủ đô Hà N ội ngày nào? a. 10-10-1954 đáp án b. 10 -10-1955 c. 10-10-1956 d. 1-10-1954 Câu 221: Quân vi ễn chinh Pháp rút h ết khỏi miền Bắc nước ta vào th ời gian nào? ở đâu? a. 15/5/1954 b. 16/5/1955 đáp án c. 16/5/1956 Câu 222: Ngh ị quyết về đường lối cách m ạng miền Nam đư ợc thông qua t ại Hội nghị TƯ, Đại hội nào? a. Đại hội II b. Hội nghị TƯ 15 khoá II đáp án c. Đại hội III d. Hội nghị TƯ 15 khoá III Câu 223: H ội nghị nào của Đảng mở đường cho ph ong trào " Đ ồng khởi" ở miền Nam năm 1960? a. Hội nghị Trung ương 12 - Khoá II c ủa Đảng (3-1957) b. Hội nghị Trung ương 13 - Khoá II c ủa Đảng (12-1957) c. Hội nghị Trung ương 14 - Khoá II c ủa Đảng (11-1958) d.- Hội nghị Trung ương 15 - Khoá II c ủa Đảng (1-1959) đáp án Câu 224: Đư ờng lối cách m ạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc được thông qua t ại đại hội nào? a. Đại hội II b. Đại hội III đáp án c. Đại hội IV d. Đại hội V Câu 225: M ặt trận dân t ộc giải phóng mi ền Nam Vi ệt Nam ra đ ời khi nào? a. 20/12/ 1960 đáp án b. 21/12/1960 c. 20/12/1961 d. 21/12/1961 Câu 226: Quân dân mi ền Bắc đập tan cu ộc tập kích chi ến lược bằng B52 c ủa đế quốc Mỹ trong bao nhiêu ngày đêm và t ừ ngày nào đ ến này nào? a. 10 ngày đêm t ừ 15 đến 25 tháng 10 năm 1970 b. 11 ngày đê m từ 16 đến 26 tháng 11năm 1971

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản