intTypePromotion=3

Đề cương ôn tập môn Toán khối 11 năm học 2005 - 2006

Chia sẻ: Nguyen Van Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
96
lượt xem
10
download

Đề cương ôn tập môn Toán khối 11 năm học 2005 - 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn củng cố những kiến thức về cấp số; giới hạn hàm số; hàm số mũ lôgarít; phương trình bất phương trình mũ lôgarít; hình học lớp 11 thông qua Đề cương ôn tập môn Toán khối 11 năm học 2005 - 2006 sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn học sinh lớp 11 và những bạn quan tâm tới môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập môn Toán khối 11 năm học 2005 - 2006

  1. Ñeà cöông oân taäp moân Toaùn khoái 11 -Naêm hoïc 2005-2006 ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP GIAÛI TÍCH KHOÁI 11 I , CAÁP SOÁ : 1) Cho CSC goàm 2006 soá haïng, bieát u 3 = 5 , u 7 = -23 .Tính u1 , d , u2006 vaø S2006 2) Cho 10 , 7 ; 4 ; … ; -77 . CSC naøy coù bao nhieâu soá haïng , tính toång caùc soá haïng cuûa CSC . 2u2 u5 3 3) cho CSC bieát Tìm u1 , d , S15 u3 3u6 2 4) Xaùc ñònh soá haïng ñaàu tieân vaø coâng boäi cuûa moät CSN , bieát u 4 u2 72 a) u5 = 96 , u6 =192 b) u5 u3 144 5) Xaùc ñònh moät CSN goàm 6 soá haïng , bieát toång 3 soá haïng ñaàu baèng 168 vaø toång 3 soá haïng cuoái baèng 21 1 2 4 6) Cho ; ; ;.... Tính u8 , S8 3 9 27 II. GIÔÙI HAÏN HAØM SOÁ : Tìm caùc giôùi haïn sau: x 2 3x 2 x2 x 6 3x3 5 x 2 2 1) lim 2) lim 2 3) lim 2 x 1 x 1 x 2x 3x 10 x 1 x 4x 3 x3 8 x3 6 x 2 11x 6 x3 5 x 2 3x 9 4) lim 5) lim 6) lim x 24 x2 x 1 x 2 3x 2 x 3 x4 8x2 9 x 4 6 x 2 27 x2 1 x3 3x 2 2 x 6 7) lim 3 x3 8) lim 9) lim x 3x 2 x 3 x 1 x3 3x 2 x 3 x2 9 x 1 2 2 x 2 x 2 3x 1 10) lim 11) lim 12) lim x 3 x2 9 x 0 x x 1 2 x 1 3 x x 2 3 x 1 x 2 13) lim 14) lim 15) lim x 2 4x 1 3 x 1 x 1 x 8 x 1 3 (3 2 x)( x 3 1) (3 2 x)( x 3 1) x 4 x 2 1) 16) lim x ( x 1) x 2 1 17) lim x ( x 2 1) x 2 1 18) lim x ( x 1) 2 4 x 1 (3 2 x) 20 ( x 1)30 2 x 2 x 1) 3x 3 x 2 1) 19) lim (2 x 1)50 20) lim 21) lim x x 3x 2 4 x 1 x x 2 3x 6 x 2 x 1) x2 1 x x 2 1 x 22) lim 23) lim 24) lim x x3 4 x 6 x 3x 5 x 1 x 25) lim x x 1 x 26) lim x x3 x2 x 27) lim x2 2x 1 x2 6x 3 x III.HAØM SOÁ MUÕ­HAØM SOÁ LOGARIT Baøi 1 : So saùnh : a/ a= 32000 vaø b= 23000 e/ a= log 2 5 vaøb= log 2 2,5 ø 2 4 b/ a= 3 1 3 vaø b= 3 1 5 f/ a= log13 150 vaø b= log17 290
  2. Ñeà cöông oân taäp moân Toaùn khoái 11 -Naêm hoïc 2005-2006 0.75 0.5 c/ a= &b g/ a 3 log 5 4 & b 4 log5 3 3 3 1 a log 1 33 3 & b log 1 4 32 d/ a= 5 9 5 10 vaø b=2 h/ 3 8 Baøi 2 : Ruùt goïn bieåu thöùc : 1 1 1 1 1 1 -4 -4 -2 -2 1, A = (a – b ) : ( a – b ) 2, B = x4 y4 x2 y2 x4 y4 . 1 2 2 1 2 4 3, C = ( x 4 x 1)( x 4 x 1)( x x 1) 4, D= a3 b3 a3 a 3b 3 b3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5, E = x x x x :x 16 6, F = a6 b6 a2 b2 a3 a 6b6 b3 ab 2 (a 1.b 2 ) 4 .(ab 1 ) 2 7, G = a 2b(a 2 .b 1 )3 .a 1b 8, H = log a b 2 log a 2 b 4 (0 < a 1) 1 log3a b 9, K = (log a b log b a 1) log a a (0 < a,b 1) b Baøi 3 : Tính giaù trò caùc bieåu thöùc sau : 2 3.2 1 5 3 5 4 2 : 4 2 (3 3 ) 3 ( 271 ) 3 1, A = 10 3 : 10 2 (0.25) 0 2, B= 5 3.25 2 (0.7) 0 ( 12 ) 2 3, C = 57 54 5 5 5 4, D = 3 43 4 5 5 5 4 5 4 5, E = log 3 36. log 6 3 6, F = log3 6. log8 9 log 6 2 7, G = log3 2. log 4 3. log5 4. log 6 5. log 7 6. log8 7 8, H = log 2 15 . log 25 3 2 9, I = log 2 3. log 5. log 25 2 1 3 10, K = 36 log 5 10 lg 2 1 3log 36 6 9 11, M = 49 log 5 log 3 7 49 12, N = 5 log 3 log 12 6 6 3 13, P = 3 9 2 log 3 14, S = 4 log 3 3 log 5 1 2 2 8 5 15,T = 81log 5 27 log 36 3 4 log 4 16, V = log 2 (5 ) log 4 3 3 9 9 log 3 5 log 3 135 log 3 5 log 2 2006 17, X= 18, Y= log 02.5 4 log15 3 log 405 3 log 8 2006 Baøi 4 : Tính : 1, a= log 3 2 .Tính : log 2 3 ; log 3 12 ; log12 16 ; log 36 4 theo a 2, c = log 5 3 . Tính : log 25 15 theo c 3, a = log 20 3 , b = log 20 5 , c = log 20 7 . Tính log 20 44100 theo a,b,c 4, a= log x 27 ,Tính log 3 6 x theo a 5, a = lg 5 , b = lg 3 , Tính log 30 5 theo a,b Baøi 5 : Chöùng minh : log a (log a N ) 3 1, log a (log a N ) 3 lg(lg N 10 ) 2, 1 lg(lg N ) 1
  3. Ñeà cöông oân taäp moân Toaùn khoái 11 -Naêm hoïc 2005-2006 log a c 3, log ab c 1 log a b ( 0 < a,b,c 1) 4, log a b. log b c log c a 1 ( 0 < a,b,c 1) 2 5, log a x. log a 2 x 1 2 (log a x) 2 ( 0 < a 1, x > 0 ) 6, a log b c c log b a ( 0 0 ) log a d . log b d . log c d 7, log a d . log b d log b d . log c d log c d . log a d log abc d ( 0 0 ) log b (log b a ) 8, a log b a log b a ( 0 < a,b 1) 9, log18 6 log 2 6 2 log18 6. log 2 6 10, (log a b log b a 2)(log a b log ab b) log b a 1 log a b log a b log a c 11, log ac (bc) 1 log a c a b 12, log 2 a log 2 b 2 log 2 2 Vôùi a 1, b 1 3x y 1 13, Cho x,y > 0 : 9x2 + y2 = 10xy . CMR 4 lg 2 (lg x lg y ) a b 1 14, Cho a,b > 0 : a2 + b2 = 7ab . CMR log M 3 2 (log M a log M b) 15, Cho x,y > 0 : x2 +4y2 = 4xy . CMR 2 log 2 ( x 2 y) 3 log 2 x log 2 y a 2b 1 16, Cho a,b > 0 : a2 + 4b2 = 23ab . CMR lg 3 2 (lg a lg b lg 3) 1 17, Cho x,y > 0 : x2 +4y2 = 12xy . CMR log a ( x 2 y) 2 log a 2 2 (log a x log b y) 1 1 18 , Cho 2 < 10 , CMR : log 2 2 log 5 III .PHÖÔNG TRÌNH – BAÁT PHÖÔNG TRÌNH MUÕ VAØ LOGARIT Baøi 1 : Giaûi caùc phöông trình sau : 1/ 3 x 6 x 8 1 2/ 2 3 x 2 5 2 3/ 2 x 3 x 2 3 x 1 4/ 4 x 3 x 5 12 x 1 2 2 4 x 12 5/ 2 2 x 3 41 x 6/ 5 1 3 x 25 7/ 27 x 2 13 2 x 8/ 9 3 x 3 x 5 2 2 9/ 5 x x 8 x 1 500 10/ x 2 2 x 3 x 5 x 2 2 x 3 11/ x 2 x 1 x 2 2 12/ 4 2 x 5.4 x 4 0 2 13/ 2.9 x 3 x 3 14/ 9 x 4 x 1 3 x 2 0 2 15/ 9 x 2.3 x 1 9 0 16/ 3.5 2 x 1 2.5 x 1 0,2 25 17/ 3 2 x 5 3x 2 2 18/ 5 x 24 5x 19/ 3 x 4.3 x 3 0 20/ 9 x 2.4 x 6x 21/ 4.2 2 x 6 x 18..3 2 x 22/ 9 x 6 x 22x 1 23/ 64.9 x 84.12 x 27.16 x 0 24/ 3.16 x 2.81x 5.36 x
  4. Ñeà cöông oân taäp moân Toaùn khoái 11 -Naêm hoïc 2005-2006 1 1 1 25/ 3.4 x 1 5.6 x 1 2.9 x 1 0 26/ 6.9 x 13.6 x 6.4 x 0 27/ 5.4 x 28/ 2 x x 7.10 x 2.25 x 0 3 2 3 4 3 x x 29/ 3 3 8 3 3 8 6 30/ (7 48 ) x (7 48 ) x 14 31/ 4 15 4 15 8 32/ 7 4 3 3 2 3 2 0 x x x x 33/ (5 2 6 ) x (5 2 6 ) x 10 34/ 5 x 1 10 x.2 x.5 x 1 35/ 7.3 x 1 5 x 2 3 x 4 5 x 3 36/ 7 3 x 9.5 2 x 25 x 9.7 3 x 37/ 5 2 x 3 2 x 2(5 x 3 x ) 38/ 2 2 x 1 3 2 x 5 2 x 1 2 x 3 x 1 5 x 2 39/ 3x + x -4 = 0 40/ 13 x x 4 41/ x2 –(3-2x)x + 2(1-2x) = 0 42/ 9-x –(x+2)3-x - 2(x+4) = 0 43/25x –2(3-x)5x + 2x-7 = 0 44/ 4x +9x + 16x = 81x Baøi 2 : Giaûi caùc baát phöông trình sau : 1/ 22x -3.2x+2 + 32 < 0 2/8x 4 ( 4 – 2x) 3/ 25x < 6. 5x – 5 4/ 4x + 2x+1 – 80 > 0 5/ 52x – 5x+1 > 4 6/ 12 4 x 15 x 13 2 3 x 4 2 7/ 2 2 x 1 21. 12 2 x 3 2 0 8/ 3.7 2 x 37.140 x 26.20 x 2( x 2) 9/ 4 x 2 2( x 1) 8 3 52 10/ 25 x 4 x 7.10 x 1 1 2 2 11/ 4x – 2.25x < 10x 12/ x 3 2 x 7 x 1 2 Baøi 3 : Giaûi caùc phöông trình sau : 2 1/ log3(2x+5) – 2 = 0 2/ log (3x 5 x) 3 0 1 2 3/ log 5 (2 x 1) log 5 (2 x) 0 4/ log 2 ( x 5) log 2 ( x 2) 1 5/ log 2 ( x 5) log (2 x 1) log 2 6 1 6/ lg5+lg(x+10)-1= lg(21x-20)- 2 lg(2x-1) 7/ log8x + log64x = 12 8/ log 5 x log 5 ( x 6) log 5 ( x 2) 9/ log 5 x log 25 x log 0, 2 3 10/ log x (2 x 5 x 4) 2 2 11/ log 2 ( x 3) 1 log 2 ( x 1) 12/ log 3 (log x) 0 1 2 13/ log log 2 (log x 1 9 0 1 2 14/ log 2 (9 2 x ) 3 x 15/ log 3 ( x 5) log 3 2 12 log 3 (3x 20) 16/ log 5 ( x 20). log x 5 1 17/ log x 1 (2 x 2 x 3x 1) 3 3 2 18/ log 4 (log 2 x) log 2 (log 4 x) 2 19/ log 4 ( x 3) log 2 ( x 1) 2 log 4 8 20/ log 3 x log 3 x log x 6 1 3 21/ lg 2 x 3 lg x lg( x 2 ) 4 22/ log 2 x log 4 3x 2 23/ 2(log 3 x) 2 5 log 3 9 x 3 0 24/ log x 3 log x 2 0 1 3 1 3 25/ log 2 ( x 5) log (2 x 1) log 2 6 1 2 26/ log 2 x log x 8 2 27/ log x 2 log 4 x 7 6 0 28/2x – lg(52x +x -2) = lg 4x
  5. Ñeà cöông oân taäp moân Toaùn khoái 11 -Naêm hoïc 2005-2006 1 2 29/ 4 lg x 2 lg x 1 30/ log 3 1 log 3 (2 x 7) 1 18 2 x 31/ ( x 2) log 32 ( x 1) 4( x 1) log 3 ( x 1) 16 0 32/ log 4 (18 2 x ). log 2 1 8 33/ x lg 4 4 lg x 32 34/ x lg 9 4.3lg x 3 0 35/ x log 3 x 2(3x) log x 27 36/ 2 log x .5 log x 400 2 3 3 3 3 37/ 4 lg10 x 6 lg x 2.3lg(100 x ) 2 Baøi 4: Giaûi caùc baát phöông trình sau: 2 1/ log ( x 4 x 6) 2 1 2 2/ log ( x 1) log 2 (2 1 2 x) 4x 6 3/ log 1 5 x 0 4/ log 1 2 (2 x 1) 1 5/ log 8 ( x 2 4 x 3) 0 6/ log 3 (log 1 2 x) 0 2 7/ 2 log 8 ( x 2) log 1 ( x 3) 8/ log ( x 6 x 8) 2 log 5 ( x 4) 0 2 3 1 8 5 lg 2 x 3 lg x 3 9/ lg x 1 1 10/ lg 2 x lg x 2 Baøi 5: 1/ Ñònh m ñeå phöông trình coù nghieäm :4x – m .2x + m+3 = 0 2/ Ñònh m ñeå phöông trình coù nghieäm :(3m+1).12 x +(2-m) .6x +3x = 0 3/ Cho phöông trình : ( m-1)4x +2x+1 + m+1 = 0 a) Giaûi phöông trình khi m=1 b)Tìm m ñeå phöông trình coù 2 nghieäm 4/Cho phöông trình : ( m-4).9x -2(m-2).3x + m-1 = 0 a) Giaûi phöông trình khi m=5 b) Giaûi vaø bieän luaän phöông trình treân. HEÁT Chuùc caùc em oân taäp toát vaø thi hoïc kyø II thaønh coâng! 5 ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HÌNH HOÏC 11 (Naêm hoïc 2005 – 2006)
  6. Ñeà cöông oân taäp moân Toaùn khoái 11 -Naêm hoïc 2005-2006 Caâu1: Cho hình choùp ñeàu S.ABCD, ñaùy ABCD coù taâm O, caïnh baèng m, I laø trung ñieåm CD vaø SIO = 600 . a/ Cm: CD (SOI) vaø (SAC) (SBD). b/ Xaùc ñònh , tính chieàu cao hình choùp vaø tính V S.ABC . c/ Tính SI , SSCD vaø Sxq, Stp cuûa hình choùp ban ñaàu. d/ Xaùc ñònh taâm, tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp ñaõ cho. Caâu 2: Cho hình choùp S.ABCD coù SA ñaùy, ABCD laø hình vuoâng taâm O caïnh a, SBA = 600 . a/ Cm: BC SB vaø CD SD. b/ Xaùc ñònh , tính chieàu cao hình choùp S.ABD vaø tính V S.ABD. c/ Tính SSBC , SSCD vaø Sxq, Stp cuûa hình choùp ban ñaàu. d/ Xaùc ñònh taâm, tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp ñaõ cho. Caâu 3: Cho h/c S.ABCD coù SD ñaùy, ABCD laø HCN taâm O. AB = 2a, AD = a, SAD = 600 . a/ Cm: AB SA vaø BC SC. Tính SSAB , SSBC . b/ Xaùc ñònh , tính chieàu cao hình choùp S.ABD vaø tính V S.ABD, VS.ABCD. c/ Tính Sxq, Stp cuûa hình choùp ban ñaàu. d/ Xaùc ñònh taâm, tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp ñaõ cho. Caâu 4: Cho hình choùp S.ABCD coù SB ñaùy, ABCD laø hình vuoâng taâm O caïnh p, SAB = 450 . a/ Cm: AC (SBD), SD AC, SAD vuoâng taïi A vaø SCD vuoâng taïi C. b/ Xaùc ñònh , tính chieàu cao hình choùp S.ABCD vaø tính V S.ABD, VS.ABCD. c/ Tính Sxq, Stp cuûa hình choùp ban ñaàu. d/ Xaùc ñònh taâm, tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp ñaõ cho. Caâu5: Cho hình choùp ñeàu S.ABC, caïnh baèng m, I laø trung ñieåm BC vaø J laø trung ñieåm AC. Goùc giöõa maët beân vaø maët ñaùy cuûa hình choùp laø 600 . a/ Cm: SA BC vaø AC (SBJ). b/ Xaùc ñònh , tính chieàu cao hình choùp ñaõ cho. Tính S ABC vaø tính VS.ABC . c/ Tính ñoä daøi trung ñoaïn SI , S SBC vaø Sxq, Stp cuûa hình choùp ban ñaàu. d/ Xaùc ñònh taâm, tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp ñaõ cho. Caâu6: Cho hình choùp ñeàu S.ABCD, ñaùy ABCD coù taâm O, caïnh baèng n, Goùc giöõa caïnh beân vaø maët ñaùy cuûa hình choùp laø 45 0 . a/ Cm: SD AC, BD SA vaø (SAC) (SBD). b/ Xaùc ñònh , tính chieàu cao hình choùp S.ABCD vaø tính V S.COD, VS.ABCOD. c/ Tính ñoä daøi caïnh beân, ñoä daøi trung ñoaïn, S xq, Stp cuûa hình choùp ban ñaàu.
  7. Ñeà cöông oân taäp moân Toaùn khoái 11 -Naêm hoïc 2005-2006 d/ Xaùc ñònh taâm, tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp ñaõ cho. Caâu7: Cho töù dieän SABC coù SA (ABC), AB = AC = a, SBA = 600. a/ Tính SA, SB, SC, BC. b/ Tính SSAB , SSAC , SABC , SSBC , Stp cuûa töù dieän. c/ Tính theå tích khoái töù dieän. d/ Xaùc ñònh taâm, tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình töù dieän ñaõ cho.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản