intTypePromotion=3

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS An Lộc (Bài kiểm tra số 1)

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
179
lượt xem
24
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS An Lộc (Bài kiểm tra số 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS An Lộc (Bài kiểm tra số 1) là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn tập môn Tiếng Anh để chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS An Lộc (Bài kiểm tra số 1)

An Loc secondary school<br /> Name : ………………………..<br /> Class : 6A ………<br /> <br /> THE TEST 45’ ( No. 1 )<br /> English 6<br /> <br /> I. Which one is different ? Từ nào không cùng nhóm? (1m)<br /> 1. A. mother<br /> B.father<br /> C.teacher<br /> D. brother<br /> 2. A. engineer<br /> B.sister<br /> C. nurse<br /> D. doctor<br /> 3. A. table<br /> B.desk<br /> C. chair<br /> D. book<br /> 4. A. lamp<br /> B.bench<br /> C. couch<br /> D. armchair<br /> II. Choose the best answer : Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất để hoàn thành câu. (2,5ms)<br /> 1. This is ………………… armchair .<br /> (a / an / these )<br /> 2. …………………………… are telephones.<br /> (This / That / Those)<br /> 3. How many …………are there in your living-room. ( stool / couches / chair )<br /> 4. ………… are these ? - They are my sisters.<br /> (Who / What / Where)<br /> 5. He lives ……………20 Nguyen Hue Street.<br /> (in / on / at)<br /> 6. What does your father do ? – He is ……………<br /> ( fine / eleven / a doctor)<br /> 7. ……… do you spell your name? - L – A – N , Lan.<br /> (What / How / Who)<br /> 8. Is that ……… classroom?<br /> - Yes, that is her classroom.<br /> ( his / your / her)<br /> 9. ………………? It is in the desk .<br /> (Who is this? / What is this? / Where is it? )<br /> 10. How are you ? …………… are fine, thank you.<br /> ( I / you / We )<br /> III. Match the questions with the answers: Nối câu hỏi với câu trả lời (1,5ms)<br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> Answers<br /> <br /> 1. Is this your book ?<br /> a. It’s a waste basket.<br /> 1………….<br /> 2. What are those?<br /> b. That’s my mother.<br /> 2……….....<br /> 3. What does your mother do?<br /> c. Yes, it is.<br /> 3……….....<br /> 4. What is this ?<br /> d. There are thirteen.<br /> 4…………<br /> 5. How many desks are there in you classroom?<br /> e. She is a teacher<br /> 5…………<br /> 6. Who is that?<br /> f. They are stereos<br /> 6…………<br /> VI.Read the text and answer the questions below it : Đọc và trả lời câu hỏi (2,5ms)<br /> Hi , I’m Nam. This is my family. There are five people in my family : my father ,my mother ,<br /> my brother , my sister and me. We live in a house on Le Loi Street. My father is forty years old. He<br /> is an engineer. My mother is thirty- eight. She is a teacher. My brother is fourteen. My sister is<br /> eight. I / m eleven. We are students.<br /> Questions:<br /> 1. How many people are there in Nam’s family? ……………………………………………<br /> 2. Where do they live ? ……………………………………………………..<br /> 3. How old is his father? …………………………………………………….<br /> 4. What does his mother do ? ………………………………………………<br /> 5. What does Nam do?...................................................................................<br /> V. Answer the questions about you : Trả lời các câu hỏi về em :(2,5ms)<br /> 1.What is your name ? …………………………………………………………….<br /> 2. What do you do? ……………………………………………………………..<br /> 3.Where do you live? …………………………………………………………….<br /> 4. Are you twelve years old ? ……………………………………………………………<br /> 5. What does your father do ?<br /> ……………………………………………………………………………………..<br /> <br /> THE MATRIX :<br /> Topic<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Language<br /> focus<br /> <br /> KQ<br /> 12<br /> <br /> Thông<br /> hiểu<br /> KQ<br /> 8<br /> <br /> TL<br /> 3<br /> <br /> Vận dụng<br /> TL<br /> <br /> KQ<br /> <br /> Tổng<br /> TL<br /> 20<br /> <br /> 2<br /> <br /> Reading<br /> <br /> 5<br /> 5<br /> <br /> 5<br /> 2.5<br /> <br /> Writing<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> 4<br /> <br /> 5<br /> 2.5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.5<br /> 5<br /> <br /> 0.5<br /> 1<br /> <br /> 2.5<br /> 20<br /> 0.5<br /> <br /> I. Which one is different ? Töø naøo khoâng cuøng nhoùm ? (1m)<br /> 1.<br /> C.teacher<br /> 2.<br /> B.sister<br /> 3.<br /> D.book<br /> 4.<br /> A. lamp<br /> II. Choose the best answer : Choïn töø hoaëc cuïm töø ñuùng nhaát ñeå hoaøn thaønh<br /> caâu.(2,5ms)<br /> 1. an<br /> 2. Those<br /> 3. couches<br /> 4. Who<br /> 5. at<br /> 6. a doctor<br /> 7. How<br /> 8. her<br /> 9. Where is it?<br /> 10. We<br /> III. Match the questions with the answers: Nối câu hỏi với câu trả lời (1,5ms)<br /> 1c<br /> <br /> 2f<br /> <br /> 3e<br /> <br /> 4a<br /> <br /> 5d<br /> <br /> 6b<br /> <br /> VI.Read the text and answer the questions below it : Ñoïc và traû lôøi caâu hoûi (2,5ms)<br /> 1. There are five people in his family.<br /> 2. They live in a house on Le Loi Street .<br /> 3. His father / He is an engineer .<br /> 4. His mother / She is a teacher .<br /> 5. .Nam /He is a student.<br /> V. Answer the questions about you : Trả lời các câu hỏi về em :(2,5ms)<br /> Students ‘ answers<br /> <br /> 10<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản