intTypePromotion=3

Đề kiểm tra chất lượng đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 3

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
665
lượt xem
116
download

Đề kiểm tra chất lượng đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Khoanh tròn 1 từ có cách phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại. 1. teacher please read idea 2. board on one dog 3. my family bye 4. eraser red pen pencil 5. there three mother the

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra chất lượng đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 3

  1. Phßng GD - §T H¦NG Hµ ®Ò kiÎm tra chÊt lîng ®éi tuyÓn häc sinh giái Trêng tiÓu häc Duyªn h¶i N¨m häc 2009 - 2010 M«n : TiÕng Anh – Khèi 3 (Thêi gian lµm bµi : 40 phót) Hä vµ tªn:. ………………………………………………………… Bµi 1: Khoanh trßn 1 tõ cã c¸ch ph¸t ©m ë phÇn g¹ch ch©n kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i. 1. teacher please read idea 2. board on one dog 3. my family bye 4. eraser red pen pencil 5. there three mother the Bµi 2 : Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i víi c¸c tõ cßn l¹i. 1.Mr Mrs Miss 2. Anna Annie Linda Tom 3. He She me I 4. Table TV chair living room 5. its our their they Bµi 3 : Em h·y ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng. 1. Lan……….a sister. Her sister ……. a big bag . 2. His school is ……..Quoc Toan Street. 3. Her ruler is in her bag. Her teacher is …….. school now. 4. My bag is …….the table. 5. I and my friend have 2 hats. ……. are yellow. Bµi 4: §äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái . Hi! My name is Phong. I am nine years old. I have very books, I have two rulers and an eraser. They are red. My rulers are in my bag, the eraser is on the bag. My house is in the village . It is small . My house has four rooms, it has two bedrooms, a living room and a kitchen . In my living room has a TV set, a table and six chairs . 1. How old is Phong? 2. How many rulers and erasers does he have? 3. Where are his rulers? 4. What does his living room have? 5. What is his name?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản