Đề kiểm tra cuối HK1 Toán và Tiếng Việt 5 - Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (2010-2011)

Chia sẻ: Trần Văn được | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
334
lượt xem
110
download

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán và Tiếng Việt 5 - Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (2010-2011)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán và Tiếng Việt 5 - Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (2010-2011) giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra cuối HK1 Toán và Tiếng Việt 5 - Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (2010-2011)

  1. %&'() ) *+, -. + !"# $ /01 ! ! 2- ( ( 3 45 2 67 8 6 9 : 9; < 8 >$ < #; @ $ A 8" = $? ; " ? # B $ & " # $% ' #%($ % ) +, - . , - -1 * / 0 ) / 2 / 31 & & & / 2 & 2 " 4 + , / 5 n thành s th p phân / 6 5 "(&# "(#& / "(7 "(% 7 8 "7#(9 ; (% ' : %" "(7#9 : "7(#9 : / "7#9 (: "7#9 : 7 % /5 8#% 1 (#< ! 3 "$# "$(# / "($# % ("$# 2- 6 7 8 6C =1" >"+ ?0 / 4 )/ 0 * 5 ) 0 4 1 +) ) 3, 78("8 @78(8 @ 78("% @ 8 78(% @ "8 78(8" =1& >&+ . A/ + B C . "&(# D ($E 79 7% 7 F "9 (: (E"8 #E($ ;"(&8 &EE(&& 87
  2. D5 ) /&'4 E +F E ( ) ( * EG/ * ( H +I 4 / 5 % F =18 >"+ G) 4 H B) +, - . , -1 2 / * / 0 / / a. %(&8E ' / $:8 I' $ 9 :89 & & & & b. &# 7 ' E("&7 ' E"&(7 =17 >&+ . I J/5 ) ! K / 5 L "% F 8E9 % (#: E(:D""(#E 6 7(8E ' 7E(: E(# =1# >&+ M ! -, L / 1 / / ) 1 + ,: ( H + 5 / & )/ ) J I H 5 3 N / ) 1 I H 5 5 > . ) ./ ! -, + O 1 > I, 1 1 8% ) . + +)J I 5 ) . / 1 J I < / K HJ( / 3 H . ) . + +)J I O / KH !
  3. TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM S KT K – CU I H C K I – NH : 2010 – 2011 báo MÔN TI NG VI T L P 5 TÊN: …………………..................... danh KI M TRA C Giám th 1 Giám th 2 S L P:…………......................................... m t mã th t i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S m t mã th t / 4 ( +F) 80 A 1 ,I + / " 05> 1 /4 C J 9 L 89 $ K ; K ; $0B 9 89 K : N OP 9 A M $ $0 Q $ " MR B 9; S 8T " L "8 @ U =1P A4/ Q 3 #( ,0 0( J I C " ""$ G " P G & P =1P A4/ Q 3 #( ,0 0 ( J I R "&# C " "&7 G " P G & P ! " # / =1 V A 4/ Q 3 #( ,0 0 JI " "87C G " P$ % & ' & &( G & P * ) % #+ J ?A ; @ 9 : W9 X " A0 M" 89 K 9 L K ; : 89 J < K ; 0 ; " 1 ; 98 0 @ " 1 /01 " G / +5I )I+5I 1 J I ( (J 1 >"+ & IS IT,+5I ! / 5 */5 1 IU 3 3 ( ( ,/ / 5( J A 5 / 3 C / >"+ 8 I // + )/ ! K 5 >"+ 7 V ,I ( / + + / + 6) / H 1+ * 5 5 >"+ # J3 +5I / * ! Q ) !1, 6 5 * 5 >"+ 9M > 8 &' ) Y , +Z % E ( / ) • W Y Z[ ] _ ` X \ ^M [ QI )+ * -a 4 J IJ I ] Q #( 0 -1 ) / ( ( " 0 5 1 I / a-1 / + 1 )I + -a + W Y Z[ G Y ^Y X \ [ [ " G / 4 1+) 8 )I J % + ) ( + / 4 7 )IJ + J " + ) " 1(# K ,! 1 K & G / IS IT, * +5I 1+) 8 / 2J % + ) ( I & 1(# K G / IS IT, * +5I 1/ 2,) J " + ) ( I 7 J3 !* 1 K 8 I // + ) )J . )/ ! J % +) K K 5 1(# K I / + * ) )J . )/ ! J "+ ) I K K 5 1 K 7 G/ ! ,b ,I - 5 1 1) " 05+) & 05 J % + ) J * 1(# K G / b & 05 J " + ) 5 1 K # J3 / !1 , +5! B )+ / 6 / 2 JJ I J % + ) 1 1(# K J3 4 !1 , B * J3 + , J " + ) / I !1 / , 1 K
  4. 45 ) /&'4 E +F E ( ) ( * EG/ * ( H +I 4 / 5 % F 6 6 78 66 J 4 / 2 A&# 05C + / H 1 < ; ;A P " C 8< $ 0 -1 / # ?A c )/ / 1 045+ * 6 A J / / J / 6 J3 +5I 1 , !1 , i v i / * & -1 5"( 8C V * 5" >% (#+ A-ca-ma-xoa là vùng t nh th nào? a. có khí h u kh c nghi t c. là “r n bão” c a Ma-da-ga-xca b. m a, l quanh n m d. có nhi u d ch b nh V * 5& >% (#+ Em hi u “cô nhi vi n” là: a. nhà gi tr c. b nh vi n nhi b. nhà nuôi tr m côi d. l p tình th ng V * 58 >% (#+ Cha Pê- rô r i quê h ng n A-ca-ma-xoa làm gì? a. giúp v tài chính cho ng i nghèo b. d y dân tr ng tr t, làm ra l ng th c c. d y tr em và ng i già h c ch d. a tr m côi và tr em nghèo v nuôi trong cô nhi vi n V * 57 >" Theo em, cha Pê- rô ã làm c nh ng gì A-ca-ma-xoa? >% + (# …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… V * 5# >" + Em có suy ngh gì qua câu chuy n [Ng i cha c a h n 8000 a tr ?V …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… V * 5E >% (# i t x ng hô trong câu “ T i sao cha Pê- rô l i r i b t qu c n A-ca-ma-xoa nuôi n ng chúng?” là: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… V * 5$ >% (#+ Tìm quan h t trong câu “V i àn con ông nh v y, công vi c c a cha vô cùng b n r …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… V * 5: >% (#+ Tìm c p quan h t và cho bi t chúng bi u th quan h gì trong câu sau: “Không ch cha cho các em n h c mà cha còn d y các em yêu lao ng, bi t tr ng tr t, làm ra l ng th c, th c ph m.” …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
  5. ! " # $ # % & '( ) * '# + ', - # . % '( / 0 $ '# # 1 2 3 " 4 # 5 6 7 ' 9 8 2 " # ) : ; + < " ' = :> 2 = 4 >? @ 6'A -# < B .9 CD '( A / ) # 0$ = - ? = E F #? + '8 E @2 G H$ 7 ' - 0 4 8 I @ 1 < J # K & '(2 > L C M $2H N O P Q # ? 4 O R $ S , 3 @ O T U 5 $) V C W . X# ,Y Z J R # = K > & '(2 >> [ # ,@ 1 < ! - ' 2 , L \ # + 5 ] 3 + X@ @8 # $ - ') '5 ' = ^ ^ Y_ 2 `'( 8 '# 1 2B @ ? . < < + a D Cb b - E Z 4 I c ` D# $ 6 X 7 ' X ' - O dA 8 I $ " # $ E b eP9] 7 ' 8 F -# 4 I E@ # F 2 $ f 'E @8 '( = $ \ $ 3 A 4 'VD ^ - aY # % & ! & '( - X 2 E ` #` $g h $ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2 22 ! " # $ # % & '( ) * '# + ', - # . % '( / 0 $ '# # 1 2 3 " 4 # 5 6 7 ' 9 8 2 " # ) : ; + < " ' = :> 2 = 4 >? @ 6'A -# < B .9 CD '( A / ) # 0$ = - ? = E F #? + '8 E @2 G H$ 7 ' - 0 4 8 I @ 1 < J # K & '(2 > L C M $2H N O P Q # ? 4 O R $ S , 3 @ O T U 5 $) V C W . X# ,Y Z J R # = K > & '(2 >> [ # ,@ 1 < ! - ' 2 , L \ # + 5 ] 3 + X@ @8 # $ - ') '5 ' = ^ ^ Y_ 2 `'( 8 '# 1 2B @ ? . < < + a D Cb b - E Z 4 I c ` D# $ 6 X 7 ' X ' - O dA 8 I $ " # $ E b eP9] 7 ' 8 F -# 4 I E@ # F 2 $ f 'E @8 '( = $ \ $ 3 A 4 'VD ^ - aY # % & ! & '( - X 2 E ` #` $g h $
  6. S KT K – CU I H C K I – NH : 2010 – 2011 TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM MÔN TI NG VI T L P 5 báo danh KI M TRA VI T TÊN: …………………..................... Giám th 1 Giám th 2 S L P:…………......................................... m t mã th t i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S m t mã th t 66 8 67 ] $ A I) / A "# 05C + W 9\ =1 ? W ? [ 9 < M >c A ! :0 8 W B " $ -1 + P ! "## ! " $ c $! F 4/ Q 3 #> 0 J I ("&9 ,0 " "&: C 66 8 67 ^ ( E _ O !"Q # $ /0W W 9\ ?9 $ " ! : S H? " $ ;" $ $ ; ; # " U # X K# < [ 0 ; "$ VJ @ ? + =$ A 9 K 8 = " $$ ` U M $ $ U ? UH 80 ; 90 1 $" $ $J -
  7. K – CU I H C K I / NH 2010 – 2011 TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM S MÔN KHOA % C L P 5 báo Th i gian làm bài: 40 phút TÊN: ………………….................... danh Giám th Giám th S L P:…………........................................ m t mã th t i m Giám kh o Giám kh o S m t mã th t 2 9 $ 9 : 9; < $ < #; @ $ A 8" ? =? ; " ? # BO< ; @ 80 ; @ aQ A8 + ) C $$ " B " K J -0M 9X 9 9 K b? #L B $ 9 9 M $ : " 9 ? $ # < 0 " M @? : U $" 0 ?UW A 89 : M$ " M $? " \ cd 9: Q)* J) / Q) I [ * ; 5 5 6) J -0 :0 M @ $< @S 8< U " 9d *0 ) * 5 / M5 M)4 / RJ /0! # 0 9 < ; # 0 1 $ M M $ 9 \ E UP 9 H < $ $ < @ ` d V 5 L 0 K 0 ? I) ) 5 / ? I) ) , ) / K 5 ] ) I 1 J 9L $ K 0 $ < "< @ 8< K; 0 0 $ ; B B <
  8. C 9 $@ 0 : # # ! 9 J B0 M ;; < !" K A"+ ) C ! K J +)K Z ) 52 ( V b) 5 [ / . d ( 52+ ) I6 I! 1 5 5 I * 4 Q) * J ) ; 5 5 6) Q) I [ * -4 ) 1-1 ,! ] * +) 5 I K 1( ` ! 6 4/ J / , a * ,I 5I 5 J 1; b ,+ I / -1 5 + + 4 ) b 5 2 gJ KP ; A 9 : # 9 L B ! " @ M 9P $ 9K # P ; < 89 H 0 ; # < < 8 0 ` 9 W P= 9 = " 1 L : # 9 d A"+ ) C @ K J 0 $9 B ? " 8` ; # < 9 T 0 :0 M @ H L= " 0 0 0P U @ < 0 80 ` M W d " A&+ ) C K J ) 8` : A$ @0 8 = ` 1
  9. TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM S K – CU I H C K I / NH 2010 – 2011 báo MÔN &'CH S() và 'A LÝ L P 5 TÊN: ………………….................... danh Th i gian làm bài: 40 phút Giám th Giám th S L P:……………………….................... m t mã th t i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S m t mã th t h 5&3 9 $ 9 : 9; < $ < #; @ $ A 8" ? =? ; " ? # BO< ; @ 80 ; @ Q A& + ) C $$ " B " K 1. “Tuyên ngôn #c l*p” là v+n b,n: a. Khai sinh ra n c Vi t Nam Dân ch C ng hoà. b. Tuyên b ch m d t h n tám m i n m ch ng th c dân Pháp xâm l c và ô h . c. Tuyên b cho c n c và th gi i bi t v quy n c l p, t do c a t n c. d. Kh ng nh quy n t do ngôn lu n c a t t c m i ng i. 2. Câu “Chúng ta thà hi sinh t t c ch nh t nh không ch u m t n c, nh t nh không ch u làm nô l .” là n#i dung trong v+n b,n nào? a. L i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch t ch H Chí Minh. b. L i kêu g i c n c v t qua tình th hi m nghèo c a Chính ph . c. B n Tuyên ngôn c l p c a n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa. d. Hi p nh Pa-ri. 3. Thành ph- nào ã nêu cao t m g ng “Quy t t. cho t" qu-c quy t sinh”? a. Sài Gòn b. Hu c. à N!ng d. Hà N i 4. a danh nào sau ây ã tr thành “m/ chôn gi c Pháp”? a. Cao B"ng b. Vi t B c c. Thái Nguyên d. B c K n 5. T i sao Nguy!n T t Thành quy t chí ra i tìm ng c u n 0c? (1,5 i m) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 6. i$u gì làm cho em nh0 nh t khi c h1c l ch s. t i B n Nhà R/ng? A"(# + ) C K …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
  10. - 'A LÝ 9 $ 9 : 9; < $ < #; @$ A 8" ? =? ; " ? # BO< ; @ 80 ; @ Q A& + ) C $$ " B " K 1. N 0c Vi t Nam n2m : a. châu Á, b n phía giáp bi n và i d ng b. phía ông châu Á, giáp v i Bi n ông c. phía Nam châu Á, giáp v i Bi n ông d. bán o ông D ng, thu c khu v c ông Nam Á 2. t n 0c ta có: a. t li n và bi n b. t li n, o và qu#n o c. t li n, bi n và qu#n o d. t li n, bi n, o và qu#n o 3. Ngành s,n xu t chính trong nông nghi p n 0c ta là : a. ch n nuôi b. tr ng tr t c. nuôi và ánh b t cá, tôm d. tr ng r$ng 4. Tuy n ng b# dài nh t cu, n 0c ta là : a. ng H Chí Minh b. ng s 5 c. Qu c l 1 d. Qu c l 1A 5. Bi n có vai trò th nào -i v0i s,n xu t và i s-ng ? (1,5 i m) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 6. N u khách du l ch mu-n tìm hi u v$ a lý c a t n 0c chúng ta, em s3 gi0i thi u v0i khách i$u gì ? (1,5 i m) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản