intTypePromotion=1

Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09)

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

3
320
lượt xem
194
download

Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1- What is your name? A. My name is An B. Her name is An C. His name is An 2- What is this? A. This is rulers B. It is a ruler C. It’s an ruler

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09)

  1. §Ò kiÓm tra: M«n TiÕng Anh Líp 3 ( Gi¸o tr×nh Let,go 1A) ( Thêi gian lµm bµi 40 phót) Bµi 1: Em h·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt: 1- What is your name? A. My name is An B. Her name is An C. His name is An 2- What is this? A. This is rulers B. It is a ruler C. It’s an ruler 3- Is this a bag? A. Yes, It is B. Yes, isn’t C. No, It is 4- What color is this? A. It’s a book B. It’s yellow C. It’s a yellow 5- Who is she? A. She’s my grand mother B. He’s a father C. They are mothers 6- How are you? A. I’m Nam B. She’s sister Hang C. I’m fine 7- What are these? A. These is pens B. They are pens C. This is pen 8- How many books? A. Three books B. Two book C. One books 9- This is a ……….. book. A. red B. a green C. an blue 10- Make a ……... A. note B. no C. circle Bµi 2: Em h·y hoµn thµnh ®o¹n v¨n sau b»ng tõ cho s½n díi ®©y:
  2. ( is, sister, name, my, father ) Hello ! My name is Tuan. This is (1) ……… family. This is my (2) …………………. . His name is Thanh. This (3) ………… my mother. Her name is Hong. This is my (4) …………… . Her name is Hanh. This is my brother. His (5) …………… is Hung Bµi 3: Em h·y s¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u cã nghÜa: 1- is/ mother/ grand/ This/ my. -> …… .............................. …………. 2- is/ a/ This/ ruler/ green.-> ……………………………………………… 3- too/ meet/ you/ Nice/ to.>………………………………………………………… Bµi 4: Em h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái díi ®©y dïng tõ gîi ý trong ngoÆc: 1- What is this? ( book) -> ………………………………………………………. 2- What is your name? ( Minh) ->……………………………………………………… 3- What color is this? ( blue) -> …………………………………………………... 4- How many pens? ( five )-> ……………………………………………................... §iÓm vµ §¸p ¸n Bµi 1 ( 2®): Mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 0.2® 1- A; 2- B; 3- A; 4- B; 5- A; 6- C; 7- B; 8- A; 9- A; 10- C Bµi 2 ( 3®): §iÒn mçi tõ ®óng cho 0.5® ( Thëng 0.5 ® viÕt chÝnh x¸c c¸c tõ vµ lµm ®óng hÕt) VÞ trÝ (1): my ; ( 2): father ; (3): is ; (4): sister ; (5): name Bµi 3 ( 3®): mçi c©u ®óng cho 1® nÕu ®óng nöa vÕ c©u cho 0,5 ® 1. This is my grand mother
  3. 2. This is a green ruler 3. Nice to meet you too Bµi 4 ( 2®): mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 0,5® 1. It is a book ( It ,s a book) ; This is a book 2. My name is Minh ; I am Minh 3. It is blue ( It ,s blue )
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản