Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
10
download

Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần

  1. Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có 1. thẩm quyền giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông do họ triệu tập. - Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền cử đại diện giám sát họp Đại hội 2. đồng cổ đông nếu nhận hồ sơ đủ về số lượng và nội dung ít nhất 3 ngày trước khi họp.. - Đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà 3. nước quản lý đầu tư có thẩm quyền có trách nhiệm giám sát trình tự, thủ tục tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội
  3. Tên bước Mô tả bước đồng cổ đông về các vấn đề thuộc chương trình họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Theo yêu cầu của chủ tọa, đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm 4. quyền có thể trình bày hướng dẫn thể thức và thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết, nếu xét thấy cần thiết. - Một ngày sau khi bế mạc họp Đại hội đồng cổ đông, đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước 5. quản lý đầu tư phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả giám sát cuộc họp. Báo cáo phải có nhận định về tính hợp pháp của trình tự, thủ tục tiến hành họp.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đề nghị phải bằng văn bản và ít nhất phải có các nội dung chủ yếu sau đây: - Tên và địa chỉ trụ sở chính công ty; - Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, gồm họ và tên (đối với cá nhân), tên và địa chỉ trụ sở chính (đối với pháp nhân), số cổ phần phổ thông và tỷ lệ sở hữu, ngày và số 1. đăng ký cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông; - Lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, thời gian và địa điểm họp; - Chữ ký của tất cả cổ đông, nhóm cổ đông triệu tập họp. Ngoài ra, còn phải kèm theo: - Giấy yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ dông - Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;
  5. Thành phần hồ sơ - Chương trình họp và các tài liệu phục vụ họp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản