intTypePromotion=3

ĐỀ TÀI: CÁC PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN TRỊ GIỎI

Chia sẻ: Phan Ngi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
68
lượt xem
18
download

ĐỀ TÀI: CÁC PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN TRỊ GIỎI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: các phẩm chất cần thiết của nhà quản trị giỏi', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: CÁC PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN TRỊ GIỎI

 1. ĐỀ TÀI: CÁC PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN TRỊ GIỎI
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A Môc lôc Môc lôc ................................................................................................................................. 1 Lêi më ®Çu............................................................................................................................ 2 Ch­¬ng I: C¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n trÞ ........................................................................... 2 1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ ............................................................................... 2 2. Vai trß vµ ý nghÜa cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ .............................................. 3 3. Qu¶n trÞ lµ mét khoa häc, mét nghÖ thuËt, mét nghÒ .......................... 3 3.1. Qu¶n trÞ lµ mét khoa häc ................................................................. 3 3.2. Qu¶n trÞ lµ mét nghÖ thuËt ............................................................... 4 3.3. Qu¶n trÞ lµ mét nghÒ………………………………………………...5 Ch­¬ng II: Nhµ qu¶n trÞ ............................................................................................... 5 I. NHµ QU¶N TRÞ ........................................................................ 5 1. ThÕ nµo lµ nhµ qu¶n trÞ ........................................................................... 5 2. C¸c cÊp qu¶n trÞ ....................................................................................... 5 2.1. Qu¶n trÞ viªn cao cÊp (Top managers) ............................................ 6 2.2. Qu¶n trÞ viªn cÊp gi÷a hay cÊp trung gian (Middle Managers) ...... 6 2.3. C¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së (Fist- Line Managers) .......................... 6 3. Vai trß vµ kü n¨ng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ ................................................. 6 3.1. Vai trß cña nhµ qu¶n trÞ.................................................................... 6 3.1.1. Vai trß quan hÖ víi con ng­êi……………………………...7 3.1.2. Vai trß th«ng tin……………………………………………. 8 3.1.3. Vai trß quyÕt ®Þnh……………………………………………9 3.2. C¸c kü n¨ng qu¶n trÞ……………………………………………….10 3.2.1. Kü n¨ng kü thuËt……………………………………………10 3.2.2. Kü n¨ng nh©n sù……………………………………………10 3.2.3. Kü n¨ng nhËn thøc hay t­ duy…………………………….11 II. C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña mét nhµ qu¶n trÞ giái…………………………..11 1. Kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ t­ duy………………………………………….11 2. ý chÝ, nghÞ lùc, lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m .................................. 11 3. §¹o ®øc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm ............................................................. 15 4. Søc kháe ................................................................................................. 16 5. Kinh nghiÖm……………………………………………………………. 20 6. BiÕt tuyÓn dông nh©n tµi........................................................................ 18 Ch­¬ng III: Ch©n dung c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi ba ............................................ 21 I. Ford vµ v­¬ng quèc « t« cña «ng.................................................................21 II. WARREN BUFFETT Vµ C«NG TY BERKSHIRE HATHAWAY ............................. 23 III. ANDREW CARNEGIE - «NG VUA S¾T THÐP ................................................... 23 LêI KÕT ................................................................................................................................. 27 Tµi liÖu tham kh¶o....................................................................................................... 28 1 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A Lêi më ®Çu GÇn 60 n¨m ®· tr«i qua kÓ tõ khi chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 kÕt thóc, nh×n l¹i lÞch sö nh©n lo¹i, t«i bçng giËt m×nh khi nh×n thÊy §øc, NhËt, ý, c¸c n­íc b¹i trËn trong cuéc chiÕn khèc liÖt ®ã nay ®· trë thµnh c¸c c­êng quèc vÒ kinh tÕ. NÒn kinh tÕ cña T©y §øc thÞnh v­îng h¬n nÒn kinh tÕ cña Anh, Ph¸p, møc sèng cña hä hiÖn cao nhÊt ë T©y ©u. NhËt cßn thÞnh v­îng h¬n n÷a: kh¾p thÕ giíi, ngay c¶ ë Mü, ®Òu mua m¸y chôp ¶nh, « t« cña NhËt, xe honda, xe Suzuki trµn ngËp thÞ tr­êng ViÖt nam, kü nghÖ ®ãng tµu cña hä ®øng vµo bËc nhÊt thÕ giíi. Kh«ng mét chÝnh phñ nµo d¸m coi th­êng c¸c d©n téc b¹i trËn ®ã, hä ®· v­ît ®­îc nhiÒu d©n téc ®· th¾ng hä 60 n¨m tr­íc. V× sao vËy? C©u tr¶ lêi rÊt ®¬n gi¶n: thÕ giíi ngµy nay ®· kh«ng cßn lµ thiªn h¹ cña c¸c nhµ qu©n sù n÷a mµ lµ thiªn h¹ cña nh÷ng nhµ qu¶n trÞ, nh÷ng nhµ kinh doanh. ChiÕn tranh giê ®· thay b»ng c¹nh tranh, chiÕn tr­êng ®· thay b»ng thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy mµ ngµy nay, tµi nguyªn thiªn nhiªn ®· kh«ng cßn ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n÷a mµ thay vµo ®ã lµ tµi nguyªn con ng­êi. Nh×n l¹i t×nh c¶nh n­íc ta mµ thÊy ®au lßng. Toµn th¾ng trong hai cuéc chiÕn tranh chèng hai c­êng quèc qu©n sù lín lµ Mü vµ Ph¸p, ai còng nghÜ t­¬ng lai sÏ thuéc vÒ chóng ta, nh­ng mäi ng­êi ®· lÇm. GÇn 30 n¨m sau chiÕn tranh, so víi mét sè n­íc trong khu vùc, chóng ta ®· kÐm xa hä vÒ nhiÒu mÆt chø ch­a nãi ®Õn c¸c c­êng quèc kinh tÕ trªn thÕ giíi, dï r»ng ®Êt n­íc ta cã “rõng vµng biÓn b¹c”, cã tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó. HiÖn nay trong 5 giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mét x· héi, ®Êt n­íc ta míi ®ang ë giai ®o¹n thø hai, cø nh­ vËy kh«ng biÕt mÊy kiÕp n÷a chóng ta míi theo kÞp NhËt B¶n. Cho nªn, t«i cho r»ng, muèn cho nÒn kinh tÕ quèc gia ph¸t triÓn, ph¶i khuyÕn khÝch, ®µo t¹o mét líp thanh niªn tin ë sù tiÕn bé, tin ë kh¶ n¨ng cña m×nh, cã ãc m¹o hiÓm, kiªn nhÉn chiÕn ®Êu, c­¬ng quyÕt lµm viÖc, tøc mét h¹ng nhµ kinh doanh theo tinh thÇn ¢u- Mü, chø kh«ng ph¶i theo tinh thÇn h­ëng thô cña rÊt nhiÒu thanh niªn n­íc ta hiÖn nay. §Ò tµi: c¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái ViÕt bµi nµy, t«i mong muèn c¸c thanh niªn ViÖt Nam h·y cè g¾ng rÌn luyÖn h¬n n÷a, ®Ó trë thµnh nh÷ng nhµ kinh doanh giái, nh÷ng nhµ qu¶n trÞ giái, ®Ó cøu lÊy ®Êt n­íc cña chóng ta. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c t¸c gi¶ cña c¸c tµi liÖu mµ t«i ®· sö dông vµ tham kh¶o cho bµi viÕt cña m×nh, xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o, TS. NguyÔn ThÞ Hång Thuû ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u ®Ó t«i cã thÓ hoµn thµnh bµi viÕt tèt h¬n. Ch­¬ng I: C¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n trÞ 1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ Qu¶n trÞ lµ thuËt ng÷ cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau tuú tõng t¸c gi¶ nghiªn cøu. Ch¼ng h¹n, James H.Donnelly, James L.Gibson trong gi¸o tr×nh “Qu¶n trÞ häc c¨n b¶n” ®· cho r»ng “Qu¶n trÞ lµ mét qu¸ tr×nh do mét hoÆc nhiÒu ng­êi thùc hiÖn, nh»m phèi hîp nh÷ng ho¹t ®éng cña nh÷ng ng­êi kh¸c ®Ó ®¹t ®ù¬c nh÷ng kÕt qu¶ mµ mét ng­êi hµnh ®éng riªng rÏ kh«ng thÓ nµo ®¹t ®­îc. Lý thuyÕt hµnh vi l¹i ®Þnh nghÜa “Qu¶n trÞ lµ hoµn thµnh c«ng viÖc th«ng qua con ng­êi”. 2 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A Cã ng­êi l¹i cho qu¶n trÞ lµ qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, l·nh ®¹o, kiÓm tra c¸c nguån lùc vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc nh»m ®¹t ®­îc môc ®Ých cña tæ chøc víi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lu«n biÕn ®éng.1 Nãi mét c¸ch tæng qu¸t, qu¶n trÞ lµ ho¹t ®éng cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn khi con ng­êi kÕt hîp víi nhau trong c¸c tæ chøc nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu chung. 2. Vai trß vµ ý nghÜa cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn con ng­êi kh«ng thÓ hµnh ®éng riªng lÎ mµ cÇn phèi hîp nh÷ng nç lùc c¸ nh©n h­íng tíi nh÷ng môc tiªu chung. ChÝnh v× vËy mµ tõ hµng ngµn n¨m tr­íc ®©y ®· cã nh÷ng nç lùc cã tæ chøc d­íi sù tr«ng coi cña nh÷ng ng­êi ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t ®Ó chóng ta cã ®­îc nh÷ng c«ng tr×nh vÜ ®¹i cho ®Õn ngµy nay nh­ V¹n lý tr­êng thµnh, Kim tù th¸p...NghÜa lµ ho¹t ®éng qu¶n trÞ ®· xuÊt hiÖn rÊt l©u tr­íc khi nã chÝnh thøc trë thµnh mét m«n khoa häc. Qu¶n trÞ gióp cho c¸c thµnh viªn cña nã thÊy râ môc tiªu vµ h­íng ®i cña m×nh, gióp tæ chøc thùc hiÖn ®­îc sø mÖnh cña m×nh. §©y lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®èi víi mäi con ng­êi trong tæ chøc. Cø thö t­ëng t­îng xem nÕu mét doanh nghiÖp cã hµng chôc ngµn c«ng nh©n, cã trô së vµ chi nh¸nh ë nhiÒu n­íc kh¸c nhau, nÕu kh«ng cã c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ th× lµm sao c¸c c«ng nh©n viªn cã thÓ h­íng tíi môc tiªu cña tæ chøc, lóc ®ã tæ chøc nh­ mét ®éi qu©n « hîp, vµ sím muén sÏ ®i ®Õn ph¸ s¶n. Qu¶n trÞ gióp cho tæ chøc ®èi phã ®­îc víi c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc tõ m«i tr­êng.Trong thùc tÕ kh«ng cã mét tæ chøc nµo mµ l¹i ho¹t ®éng mµ kh«ng cã m«i tr­êng. Qu¶n trÞ tèt gióp cho tæ chøc thÝch nghi ®­îc víi m«i tr­êng, n¾m b¾t tèt h¬n c¸c c¬ héi vµ gi¶m bít c¸c tiªu cùc do m«i tr­êng ®em l¹i. ChÝnh v× c¸c vai trß hÕt søc to lín cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ mµ ®· cã rÊt nhiÒu nhµ khoa häc ®· nghiªn cøu vÒ nã vµ ®· biÕn nã trë thµnh mét m«n khoa häc thùc thô. Cã thÓ nãi mét c¸ch ch¾c ch¾n r»ng qu¶n trÞ häc cã vai trß to lín trong nh÷ng sù thay ®æi vµ ph¸t triÓn cùc kú nhanh chãng cña thÕ giíi hiÖn ®¹i ngµy nay vµ n­íc Mü cã thÓ tù hµo r»ng mét trong nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u cña hä cho nÒn v¨n ho¸ nh©n lo¹i chÝnh lµ nÒn khoa häc qu¶n trÞ hiÖn ®¹i. 3. Qu¶n trÞ lµ mét khoa häc, mét nghÖ thuËt, mét nghÒ 3.1. Qu¶n trÞ lµ mét khoa häc TÝnh khoa häc cña qu¶n trÞ tæ chøc tr­íc hÕt ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng quy luËt liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc, ®ã lµ c¸c quy luËt vÒ kinh tÕ, c¸c quy luËt t©m lý x· héi. MÆt kh¸c nã còng ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i biÕt vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®o l­êng hiÖn ®¹i, nh÷ng thµnh tùu tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i. Nh÷ng t¸c phÈm xuÊt s¾c nh­ “Principles and Methods of Scientific Management” cña Fredrich. W.Taylor (Mü) hay “Industrial and General Administration” cña Henry Fayol (Ph¸p) lµ mét b­íc ph¸t triÓn quan träng cña khoa häc qu¶n trÞ hiÖn ®¹i. Ngµy nay khoa häc qu¶n trÞ ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ trë thµnh mét m«n khoa häc ®éc lËp. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh, qu¶n trÞ häc ®· kÕt hîp víi nhiÒu m«n khoa häc kh¸c, sö dông nh÷ng luËn ®iÓm vµ nh÷ng thµnh tùu cña chóng ®Ó gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò cña lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n trÞ. 1 Gi¸o tr×nh khoa häc qu¶n lý, tËp 1-Khoa khoa häc qu¶n lý- §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 3 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A 3.2. Qu¶n trÞ lµ mét nghÖ thuËt Mét nhµ qu¶n trÞ næi tiÕng ®· nãi r»ng: “Mét vÞ t­íng tµi th× kh«ng cÇn biÕt kü thuËt ®iÒu khiÓn tªn löa nh­ thÕ nµo, kü thuËt l¸i m¸y bay ra sao vµ lµm thÕ nµo ®Ó xe t¨ng v­ît qua ®­îc ch­íng ng¹i vËt, nh­ng ph¶i biÕt khi nµo th× dïng ph¸o vµ lo¹i ph¸o cì nµo sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ mong muèn. Khi nµo th× dïng m¸y bay, khi nµo dïng xe t¨ng. Sù phèi hîp cña chóng nh­ thÕ nµo vµ cã thÓ mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ g×? Ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ sö dông tèt nhÊt c¸c lo¹i vò khÝ ®ã? Ng­êi lµm t­íng ph¶i n¾m ch¾c nh÷ng kiÕn thøc lo¹i nµy vµ ph¶i lu«n s¸ng t¹o. Trong lÜnh vùc qu¶n trÞ kinh doanh còng vËy”. Nh­ vËy cã thÓ nhËn thÊy tÝnh nghÖ thuËt cña qu¶n trÞ xuÊt ph¸t tõ tÝnh ®a d¹ng phong phó, mu«n h×nh mu«n vÎ cña c¸c sù vËt vµ hiÖn t­îng trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ v× dï ®· cã khoa häc vÒ qu¶n trÞ nh­ng kh«ng ph¶i mäi hiÖn t­îng ®Òu mang tÝnh quy luËt vµ kh«ng ph¶i mäi quy luËt cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n trÞ ®Òu ®· ®­îc nhËn thøc thµnh lý luËn. Kh«ng nªn quan niÖm nghÖ thuËt qu¶n trÞ nh­ ng­êi ta th­êng hay nghÜ ®ã lµ cha truyÒn con nèi. Còng kh«ng ®­îc phñ nhËn mÆt khoa häc cña qu¶n trÞ. SÏ lµ sai lÇm khi cho r»ng ng­êi l·nh ®¹o lµ mét lo¹i nghÖ sÜ cã tµi n¨ng bÈm sinh kh«ng ai cã thÓ häc ®­îc c¸ch l·nh ®¹o. Còng kh«ng ai cã thÓ d¹y ®­îc viÖc ®ã nÕu ng­êi häc kh«ng cã n¨ng khiÕu. Thùc ra khoa häc vµ nghÖ thuËt trong qu¶n trÞ lu«n lu«n song hµnh víi nhau, mµ ng­êi qu¶n trÞ lu«n ph¶i vËn dông khÐo lÐo nh÷ng kinh nghiÖm trong thùc tiÔn ®Ó gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu nh÷ng t×nh huèng cô thÓ ph¸t sinh trong s¶n xuÊt kinh doanh nh­ nghÖ thuËt sö dông con ng­êi ( ®Æt ®óng chç, ®óng kh¶ n¨ng), nghÖ thuËt mua hµng (lµm sao mua ®­îc nguyªn vËt liÖu tèt, rÎ, nhanh), nghÖ thuËt b¸n hµng, “c©u kh¸ch”...vµ trong thùc tÕ ng­êi ta nghiªn cøu nghÖ thuËt qu¶n trÞ kh«ng chØ tõ nh÷ng kinh nghiÖm thµnh c«ng mµ c¶ nh÷ng kinh nghiÖm thÊt b¹i. 3.3. Qu¶n trÞ lµ mét nghÒ §Æc ®iÓm nµy ®­îc hiÓu theo nghÜa cã thÓ ®i häc nghÒ ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh­ng cã thµnh c«ng hay kh«ng, cã giái nghÒ hay kh«ng l¹i cßn tuú thuéc vµo nhiÒu yÕu tè cña nghÒ (häc ë ®©u?, ai d¹y cho?, c¸ch häc nghÒ ra sao? ch­¬ng tr×nh häc thÕ nµo?, ng­êi d¹y cã thùc t©m truyÒn hÕt nghÒ hay kh«ng? N¨ng khiÕu nghÒ nghiÖp, ý chÝ lµm giµu, l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp cña ng­êi häc nghÒ ra sao? c¸c tiÒn ®Ò tèi thiÓu vÒ vËt chÊt ban ®Çu cho sù hµnh nghÒ cã bao nhiªu?). Nh­ vËy, muèn qu¸ tr×nh qu¶n trÞ cã kÕt qu¶ th× tr­íc tiªn nhµ qu¶n trÞ t­¬ng lai ph¶i ®­îc ph¸t hiÖn n¨ng lùc, ®­îc ®µo t¹o vÒ nghÒ nghiÖp, kiÕn thøc, tay nghÒ, kinh nghiÖm mét c¸ch chu ®¸o ®Ó ph¸t hiÖn, nhËn thøc mét c¸ch chuÈn x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c quy luËt kh¸ch quan, ®ång thêi cã ph­¬ng ph¸p nghÖ thuËt thÝch hîp nh»m tu©n thñ ®óng c¸c ®ßi hái cña c¸c quy luËt ®ã. 4 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A Ch­¬ng II: Nhµ qu¶n trÞ I. Nhµ qu¶n trÞ 1. ThÕ nµo lµ nhµ qu¶n trÞ Nhµ qu¶n trÞ lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong c¸c tæ chøc, c«ng viÖc cña hä lµ phèi hîp, ®Þnh h­íng, lùa chän, quyÕt ®Þnh vµ kÕt dÝnh c¸c c«ng viÖc kh«ng ph¶i lµ qu¶n trÞ trong mét tæ chøc l¹i víi nhau ®Ó ®¹t môc tiªu chung cña chÝnh tæ chøc ®ã. C¸c nhµ qu¶n trÞ lµm viÖc trong c¸c tæ chøc nh­ng kh«ng ph¶i ai trong tæ chøc còng lµ nhµ qu¶n trÞ. C¸c thµnh viªn trong tæ chøc cã thÓ chia lµm hai lo¹i: ng­êi thõa hµnh vµ nhµ qu¶n trÞ. Ng­êi thõa hµnh lµ ng­êi trùc tiÕp thùc hiÖn mét c«ng t¸c vµ kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, l·nh ®¹o vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña nh÷ng ng­êi kh¸c. Tr¸i l¹i c¸c nhµ qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm chØ huy ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña nh÷ng ng­êi kh¸c. VÝ dô trong mét xÝ nghiÖp, c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ nh÷ng ng­êi thõa hµnh, cßn tæ tr­ëng, qu¶n ®èc, gi¸m ®èc lµ nh÷ng nhµ qu¶n trÞ. 2. C¸c cÊp qu¶n trÞ Ho¹t ®éng qu¶n trÞ còng lµ mét d¹ng ho¹t ®éng x· héi cña con ng­êi, vµ chÝnh v× vËy nã còng cÇn ®­îc chuyªn m«n ho¸. Trong mçi tæ chøc c¸c c«ng viÖc vÒ qu¶n trÞ kh«ng chØ cã tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao mµ nã cßn mang tÝnh thø bËc râ nÐt. Tuú theo cÊp bËc cã thÓ chia c¸c nhµ qu¶n trÞ thµnh 3 lo¹i: c¸c nhµ qu¶n trÞ cao cÊp, c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp gi÷a vµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp c¬ së. Thø bËc cña 3 cÊp qu¶n trÞ nµy ®­îc m« t¶ trong m« h×nh sau: CÊp C¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc cao CÊp gi÷a C¸c quyÕt ®Þnh chiÕn thuËt CÊp c¬ së C¸c quyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 5 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A 2.1. Qu¶n trÞ viªn cao cÊp (Top managers) §ã lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ ho¹t ®éng ë cÊp bËc tèi cao trong mét tæ chøc. Hä chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thµnh qu¶ cuèi cïng cña tæ chøc. NhiÖm vô cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao lµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc, tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc, duy tr× vµ ph¸t triÓn tæ chøc. C¸c chøc danh chÝnh cña qu¶n trÞ viªn cao cÊp trong s¶n xuÊt kinh doanh th­êng lµ: Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c uû viªn héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c tæng gi¸m ®èc, c¸c phã tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc. 2.2. Qu¶n trÞ viªn cÊp gi÷a hay cÊp trung gian (Middle Managers) §ã lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ ho¹t ®éng ë d­íi c¸c qu¶n trÞ viªn cao cÊp, nh­ng ë trªn c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së. NhiÖm vô cña hä lµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn thuËt thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp, phèi hîp c¸c ho¹t ®éng c¸c c«ng viÖc ®Ó hoµn thµnh môc tiªu chung. C¸c qu¶n trÞ viªn cÊp gi÷a th­êng lµ c¸c tr­ëng phßng, ban, c¸c phã phßng, phã qu¶n ®èc... 2.3. C¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së (Fist- Line Managers) §©y lµ c¸c qu¶n trÞ viªn ë cÊp bËc cuèi cïng trong hÖ thèng cÊp bËc cña c¸c nhµ qu¶n trÞ trong cïng mét tæ chøc. NhiÖm vô cña hä lµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp nh»m ®èc thóc, h­íng dÉn ®iÒu khiÓn c¸c nh©n viªn trong c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng viÖc cô thÓ hµng ngµy, nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung. C¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së th­êng lµ ®èc c«ng, tr­ëng ca, tæ tr­ëng s¶n xuÊt, tæ tr­ëng c¸c tæ b¸n hµng. 3. Vai trß vµ kü n¨ng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ 3.1. Vai trß cña nhµ qu¶n trÞ Trong t¸c phÈm “TÝnh chÊt c«ng viÖc cña gi¸m ®èc”, Henry Minzberg cho r»ng c«ng viÖc cña mét nhµ qu¶n trÞ ®Æc biÖt lµ cña nhµ qu¶n trÞ cÊp cao kh¸c víi c«ng viÖc cña mét c«ng nh©n c¬ khÝ, mét kü s­, mét tæng biªn tËp, mét nh©n viªn b¸n hµng bëi tÝnh chÊt gÊp g¸p,®a d¹ng vµ lÆt vÆt cña nã, khèi l­îng c«ng viÖc cña hä rÊt lín, chÝnh v× vËy hä cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong tæ chøc. Sau khi nghiªn cøu mét c¸ch cÈn thËn, «ng ®· ®­a ra kÕt luËn r»ng nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn 10 vai trß kh¸c nhau trong 3 nhãm vµ rÊt liªn quan ®Õn nhau. 3.1.1. Vai trß quan hÖ víi con ng­êi Sèng vµ lµm viÖc trong mét tæ chøc mäi c¸ nh©n th­êng cã quan hÖ chÆt chÏ vµ mËt thiÕt víi nhau, nh­ng víi t­ c¸ch lµ nhµ qu¶n trÞ hä th­êng cã nh÷ng vai trß c¬ b¶n sau: - Vai trß ®¹i diÖn cho tæ chøc: Víi quyÒn uy chÝnh thøc cña m×nh, nhµ qu¶n trÞ lµ ng­êi t­îng tr­ng cho tæ chøc vµ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu chøc tr¸ch thuéc tÝnh chÊt nµy.Trong nh÷ng chøc tr¸ch nµy cã mét sè mang tÝnh hµnh chÝnh, mét sè mang tÝnh cæ vò lßng ng­êi, nh­ng ®Òu lµ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi, kh«ng liªn quan ®Õn viÖc xö lý th«ng tin quan träng vµ ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Trong mét sè t×nh huèng, sù tham gia cña nhµ qu¶n trÞ lµ ®iÒu mµ ph¸p luËt ®ßi hái nh­ ký kÕt mét v¨n b¶n. Trong mét sè tr­êng hîp kh¸c sù tham gia cña nhµ qu¶n trÞ ®­îc coi nh­ mét 6 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A nhu cÇu x· héi, nh­ chñ tr× mét sè cuéc häp hoÆc mét sè nghi lÔ ®Ó t¨ng thªm ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña chóng. - Vai trß ng­êi l·nh ®¹o: Nhµ qu¶n trÞ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®éng viªn vµ dÉn d¾t cÊp d­íi, bao gåm viÖc thuª, dïng, huÊn luyÖn, ®¸nh gi¸, ®·i ngé, ®Ò b¹t, biÓu d­¬ng, can thiÖp vµ cho th«i viÖc. Sù thµnh c«ng cña tæ chøc lµ do t©m søc vµ kh¶ n¨ng nh×n xa tr«ng réng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. NÕu nhµ qu¶n trÞ bÊt tµi th× tæ chøc sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng ®×nh ®èn. Vai trß l·nh ®¹o cña c¸c nhµ qu¶n trÞ lµ ë chç kÕt hîp c¸c nhu cÇu c¸ nh©n cña c¸c thµnh viªn trong tæ chøc víi môc tiªu cña tæ chøc ®ã, do ®ã mµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp mét c¸ch h÷u hiÖu. - Vai trß ng­êi liªn l¹c: Vai trß nµy liªn quan ®Õn mèi quan hÖ gi÷a nhµ qu¶n trÞ víi v« sè nh÷ng c¸ nh©n vµ ®oµn thÓ ë bªn ngoµi tæ chøc. Nhµ qu¶n trÞ th«ng qua c¸c kªnh chÝnh thøc, thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ cña tæ chøc víi nh÷ng c¸ nh©n vµ ®oµn thÓ ë bªn ngoµi tæ chøc. Vai trß liªn l¹c lµ mét bé phËn then chèt trong c¸c chøc n¨ng cña gi¸m ®èc. Th«ng qua vai trß nµy, nhµ qu¶n trÞ liªn l¹c víi thÕ giíi bªn ngoµi sau ®ã l¹i th«ng qua vai trß ng­êi ph¸t ng«n, ng­êi truyÒn b¸ th«ng tin vµ ng­êi ®µm ph¸n ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a mèi quan hÖ Êy vµ nhËn thøc ®­îc nh÷ng ®iÒu bæ Ých, nh÷ng th«ng tin mµ mèi quan hÖ Êy t¹o ra. 3.1.2. Vai trß th«ng tin Thêi ®¹i ngµy nay lµ thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, th«ng tin ®­îc xem lµ nguån lùc thø t­ ë mäi tæ chøc, mäi doanh nghiÖp. C¸c ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ chØ thùc sù cã c¬ së khoa häc vµ cã hiÖu qu¶ khi nã ®­îc xö lý, ®­îc thùc thi trªn c¬ së c¸c th«ng tin chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. Th«ng tin kh«ng chØ cÇn cho c¸c nhµ qu¶n trÞ mµ chÝnh b¶n th©n hä còng gi÷ nh÷ng vai trß cùc kú quan träng trong lÜnh vùc nµy. Nghiªn cøu vÒ vai trß th«ng tin cña c¸c nhµ qu¶n trÞ chóng ta thÊy: - Tr­íc hÕt nhµ qu¶n trÞ cã vai trß thu thËp vµ tiÕp nhËn c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh. Nhµ qu¶n trÞ ®¶m nhËn vai trß thu thËp th«ng tin b»ng c¸ch th­êng xuyªn xem xÐt, ph©n tÝch bèi c¶nh xung quanh tæ chøc ®Ó nhËn ra nh÷ng tin tøc, nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng sù kiÖn cã thÓ ®em l¹i c¬ héi tèt hay sù ®e do¹ ®èi víi ho¹t ®éng cña tæ chøc. C«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn qua viÖc ®äc b¸o chÝ, v¨n b¶n vµ qua trao ®æi tiÕp xóc víi mäi ng­êi... - Vai trß th«ng tin thø hai cña nhµ qu¶n trÞ lµ vai trß ng­êi truyÒn b¸ th«ng tin, nghÜa lµ nhµ qu¶n trÞ phæ biÕn nh÷ng th«ng tin liªn hÖ ®Õn ng­êi cã liªn quan. Ng­êi cã liªn quan cã thÓ lµ thuéc cÊp, ®ång cÊp hay th­îng cÊp. Th«ng tin cã thÓ lµ vÒ nh÷ng sù thËt ®ang diÔn ra hoÆc nh÷ng th«ng tin cã liªn quan ®Õn viÖc lùa chän quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ nh÷ng viÖc ph¶i lµm. Ch¼ng h¹n, khi c«ng ty lµm ¨n thua lç, gi¸m ®èc cã thÓ sÏ ph¶i tr×nh b¸o c¸o lªn chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty vÒ viÖc sÏ xa th¶i mét sè nh©n viªn, sau ®ã «ng ta th«ng b¸o quyÕt ®Þnh nµy cho tr­ëng phßng nh©n sù. -Vai trß th«ng tin thø ba cña nhµ qu¶n trÞ lµ vai trß ng­êi ph¸t ng«n. Cã thÓ nãi vai trß ng­êi truyÒn b¸ th«ng tin lµ vai trß trong néi bé tæ chøc, cßn vai trß ng­êi ph¸t ng«n lµ vai trß ®èi ngo¹i. §ã lµ viÖc truyÒn b¸ nh÷ng th«ng tin cña tæ chøc cho nh÷ng c¬ quan vµ c¸ nh©n bªn ngoµi tæ chøc. Môc tiªu cña sù ph¸t ng«n cã thÓ lµ ®Ó gi¶i thÝch, b¶o vÖ hay tranh thñ thªm sù ñng hé cho tæ chøc. 3.1.3. Vai trß quyÕt ®Þnh 7 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A Lo¹i vai trß cuèi cïng cña nhµ qu¶n trÞ bao gåm 4 vai trß: Vai trß nhµ doanh nghiÖp, vai trß ng­êi kh¾c phôc khã kh¨n, vai trß ng­êi ph©n phèi nguån lùc vµ vai trß ng­êi ®µm ph¸n (hay nhµ th­¬ng thuyÕt). - Vai trß nhµ doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn ë chç nhµ qu¶n trÞ lµ ng­êi khëi x­íng vµ thiÕt kÕ nhiÒu c¶i c¸ch cña tæ chøc trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh. Môc ®Ých cña vai trß nµy lµ t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tèt h¬n trong ®¬n vÞ. ViÖc nµy cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ¸p dông mét kü thuËt míi vµo mét t×nh huèng cô thÓ, hoÆc n©ng cÊp ®iÒu chØnh mét kü thuËt ®ang ¸p dông. - Trong vai trß ng­êi kh¾c phôc khã kh¨n, nhµ qu¶n trÞ ph¶i xö lý nh÷ng t×nh huèng ngoµi ý muèn vµ nh÷ng biÕn ®æi hµm chøa nh÷ng nh©n tè kh«ng thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc. Ch¼ng h¹n nh­ khi mét cç m¸y chñ yÕu bÞ háng, khi nguån ®iÖn bÞ cóp, khi kh¸ch hµng chñ yÕu ®ét ngét kh«ng mua hµng n÷a, khi mÆt hµng kinh doanh ®ét nhiªn b¸n kh¸ ch¹y... Khi ®ã vai trß cña nhµ qu¶n trÞ trong c¸c t×nh huèng nµy lµ ph¶i nhanh chãng, kÞp thêi vµ quyÕt ®o¸n ®Ó ®­a tæ chøc trë l¹i ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ cã hoÆc lµ tËn dông tèi ®a c¸c c¬ héi míi, nh÷ng yÕu tè míi ®Ó ph¸t triÓn. - Khi nhµ qu¶n trÞ ë trong t×nh huèng ph¶i quyÕt ®Þnh nªn ph©n phèi nguån lùc cho ai vµ víi sè l­îng nh­ thÕ nµo, th× ®ã lµ lóc nhµ qu¶n trÞ ®ãng vai trß lµ ng­êi ph©n phèi nguån lùc. Vai trß nµy gåm cã 3 phÇn: * S¾p xÕp thêi gian cña b¶n th©n: Thêi gian cña nhµ qu¶n trÞ lµ mét trong nh÷ng nguån lùc quý b¸u nhÊt cña tæ chøc. §iÒu quan träng h¬n n÷a lµ viÖc s¾p xÕp thêi gian cña nhµ qu¶n trÞ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi lîi Ých cña tæ chøc vµ ®­îc thùc hiÖn theo thø tù ­u tiªn cña tæ chøc. * S¾p xÕp c«ng viÖc: Chøc tr¸ch cña nhµ qu¶n trÞ lµ thiÕt lËp mét chÕ ®é lµm viÖc cña tæ chøc m×nh, lµm viÖc g×, ai lµm, th«ng qua tæ chøc nµo ®Ó lµm..VÊn ®Ò nµy liªn quan ®Õn viÖc ph©n phèi nh÷ng nguån lùc c¬ b¶n vµ nãi chung, liªn quan ®Õn nh÷ng ph­¬ng ¸n lµm viÖc mang tÝnh chÊt c¶i tiÕn. Thùc chÊt cña vÊn ®Ò nµy lµ s¾p xÕp c«ng viÖc cho cÊp d­íi. §ã lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong ph©n phèi nguån lùc. * Nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng ph¶i ®­îc nhµ qu¶n trÞ phª chuÈn tr­íc khi thùc hiÖn: §iÒu nµy sÏ gióp nhµ qu¶n trÞ cã thÓ duy tr× sù ®iÒu khiÓn liªn tôc ®èi víi viÖc ph©n phèi nguån lùc. Nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ ng­êi gi÷ quyÒn phª chuÈn mäi quyÕt ®Þnh quan träng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc phèi hîp c¸c quyÕt ®Þnh ®ã, khiÕn cho c¸c quyÕt ®Þnh ®ã bæ sung cho nhau, kh«ng tr¸i ng­îc nhau vµ lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n tèt nhÊt trong t×nh h×nh nguån lùc cã h¹n. NÕu quyÒn lùc nµy bÞ ph©n t¸n th× cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý kh«ng ¨n khíp vµ sù kh«ng nhÊt trÝ trong chiÕn l­îc. * Cuèi cïng nhµ qu¶n trÞ cßn ®ãng vai trß lµ nhµ th­¬ng thuyÕt, ®µm ph¸n, thay mÆt cho tæ chøc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Së dÜ nhµ qu¶n trÞ ph¶i thay mÆt cho tæ chøc tham gia nh÷ng cuéc ®µm ph¸n quan träng v× hä lµ ng­êi t­îng tr­ng cho tæ chøc. Sù tham gia cña hä cã thÓ lµm t¨ng thªm sù tin cËy cho ®èi ph­¬ng. Víi t­ c¸ch lµ ng­êi ph¸t ng«n cña tæ chøc, «ng ta lµ ng­êi ®¹i diÖn vÒ mÆt ®èi ngo¹i cña nh÷ng th«ng tin vµ tiªu chuÈn gi¸ trÞ cña tæ chøc. §iÒu quan träng h¬n n÷a lµ, víi t­ c¸ch lµ ng­êi ph©n phèi nguån lùc, «ng ta cã quyÒn chi phèi nguån lùc cña tæ chøc. §µm ph¸n lµ trao ®æi nguån lùc, nã ®ßi hái ng­êi tham gia ®µm ph¸n ph¶i cã ®ñ nguån lùc chi phèi vµ nhanh chãng quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò. Tãm l¹i víi chøc n¨ng vµ vai trß cña m×nh, nhµ qu¶n trÞ gi÷ vai trß quan träng trong sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña tæ chøc vµ ®ã còng lµ lý do chÝnh cña nhu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®µo t¹o c¸c nhµ qu¶n trÞ, v× sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ n­íc. 8 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A 3.2. C¸c kü n¨ng qu¶n trÞ Robert Katz, trong bµi viÕt “Skills of an effective administrator” ®¨ng trªn t¹p chÝ Harvard Business Rewiew tr×nh bµy 3 lo¹i kü n¨ng mµ mçi qu¶n trÞ viªn cÇn cã, ®ã lµ kü n¨ng kü thuËt, kü n¨ng nh©n sù, kü n¨ng nhËn thøc hay t­ duy. TÇm quan träng cña 3 lo¹i kü n¨ng trªn lµ tuú thuéc vµo c¸c cÊp qu¶n trÞ kh¸c nhau trong tæ chøc. §iÒu nµy ®ù¬c thÓ hiÖn trong s¬ ®å sau: Qu¶n trÞ viªn cÊp cao Qu¶n trÞ viªn cÊp gi÷aQu¶n trÞ viªn cÊp thÊp Kü n¨ng kü thuËt Kü n¨ng nh©n sù Kü n¨ng t­ duy 3.2.1. Kü n¨ng kü thuËt (technichcal skills): hoÆc chuyªn m«n nghiÖp vô. §©y lµ kü n¨ng rÊt cÇn cho qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së h¬n lµ cho c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp trung gian hoÆc cao cÊp. VÝ dô so¹n th¶o hîp ®ång, lËp tr×nh, thiÕt kÕ s¶n phÈm... 3.1.2. Kü n¨ng nh©n sù (Human skills): Liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng cïng lµm viÖc, ®éng viªn vµ ®iÒu khiÓn nh©n sù. Mét vµi kü n¨ng nh©n sù cÇn thiÕt cho bÊt cø qu¶n trÞ viªn nµo lµ biÕt c¸ch diÔn ®¹t mét c¸ch hiÖu qu¶ suy nghÜ cña m×nh, cã th¸i ®é quan t©m tÝch cùc ®Õn ng­êi kh¸c, x©y dùng kh«ng khÝ hîp t¸c trong lao ®éng, biÕt c¸ch t¸c ®éng vµ h­íng dÉn nh©n sù trong tæ chøc ®Ó hoµn thµnh c¸c kÕt qu¶ kú väng. Kü n¨ng nh©n sù ®èi víi mäi cÊp qu¶n trÞ viªn ®Òu cÇn thiÕt nh­ nhau trong bÊt kú tæ chøc nµo, dï kinh doanh hay phi kinh doanh. 3.1.3. Kü n¨ng nhËn thøc hay t­ duy (Conceptual skills): Lµ c¸i khã h×nh thµnh nhÊt vµ khã nhÊt nh­ng l¹i cã vai trß ®Æc biÖt quan träng nhÊt lµ ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ cao cÊp. Hä cÇn cã t­ duy chiÕn l­îc tèt ®Ó ®Ò ra ®óng ®­êng lèi chÝnh s¸ch ®èi phã hiÖu qu¶ víi nh÷ng bÊt tr¾c, ®e do¹, k×m h·m sù ph¸t triÓn ®èi víi tæ chøc. Nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tæng hîp t­ duy hÖ thèng, biÕt ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn, c¸c vÊn ®Ò, biÕt lµm gi¶m nh÷ng sù phøc t¹p r¾c rèi xuèng mét møc ®é cã thÓ chÊp nhËn ®­îc trong mét tæ chøc. Nh­ vËy nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy ngay r»ng ë nh÷ng cÊp qu¶n trÞ cµng cao th× cµng cÇn nhiÒu nh÷ng kü n¨ng vÒ t­ duy. Ng­îc l¹i ë nh÷ng cÊp qu¶n trÞ cµng thÊp th× cµng cÇn nhiÒu nh÷ng chuyªn m«n vÒ kü thuËt. Kü n¨ng nh©n sù th× ë ®©u, ë cÊp nµo còng cÇn vµ còng ®Òu lµ quan träng. MÆc dï vËy trªn thùc tÕ nh÷ng ®ßi hái cô thÓ vÒ møc ®é kü n¨ng nh©n sù cã thÓ cã sù kh¸c nhau tuú tõng lo¹i c¸n bé qu¶n trÞ, nh­ng xÐt theo quan ®iÓm cña nhiÒu nhµ kinh tÕ th× nã th× nã l¹i ®ãng vai trß quan träng nhÊt, gãp phÇn lµm cho c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c lo¹i kü n¨ng kh¸c cña m×nh v× theo hä “ qu¶n trÞ lµ ®¹t ®­îc môc tiªu th«ng qua ng­êi kh¸c” 9 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A II. C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña mét nhµ qu¶n trÞ giái Nhµ qu¶n trÞ giái lµ ng­êi lu«n hoµn thµnh môc tiªu vµ nhiÖm vô cña m×nh, víi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao, bÊt kÓ trong m«i tr­êng thuËn lîi hay khã kh¨n. ChÝnh v× vËy hä lµ ng­êi mµ mäi x· héi ®Òu cÇn ®Õn bÊt kÓ trong mét chÕ ®é x· héi nµo. Sù thµnh c«ng cña mét tæ chøc th­êng g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n trÞ, chÝnh v× vËy cã mét nhµ qu¶n trÞ giái trong tæ chøc nh­ cã mét kho b¸u tiÒm tµng. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ trë thµnh nhµ qu¶n trÞ giái, hä ph¶i cã nh÷ng phÈm chÊt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh qu¶n trÞ cña m×nh. Cã rÊt nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ c¸c phÈm chÊt cña mét nhµ qu¶n trÞ giái, nh­ng tùu chung l¹i nhµ qu¶n trÞ cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt sau: 1. Kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ t­ duy Kh¶ n¨ng t­ duy lµ kh¶ n¨ng tuyÖt vêi nhÊt cña con ng­êi mµ nhê ®ã loµi ng­êi míi lµ chóa tÓ cña mu«n loµi. MÆc dï quý gi¸ nh­ vËy nh­ng kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng t­ duy nh­ nhau. §iÒu hiÓn nhiªn lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng t­ duy tèt. Chøc vô cµng cao ®ßi hái kh¶ n¨ng t­ duy cµng lín. Mét trong nh÷ng phÈm chÊt quan träng vÒ kh¶ n¨ng t­ duy ë mçi nhµ qu¶n trÞ lµ kh¶ n¨ng xÐt ®o¸n. XÐt ®o¸n lµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ dù ®o¸n c¸c sù kiÖn, sù viÖc tin tøc mét c¸ch kh«n ngoan. Muèn cã kh¶ n¨ng xÐt ®o¸n tèt, c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã l­¬ng tri, sù chÝn ch¾n, am hiÓu lý luËn s©u s¾c vµ kinh nghiÖm thùc tÕ phong phó. Ng­êi ta th­êng thÊy r»ng n¨ng lùc xÐt ®o¸n th­êng t¨ng lªn cïng víi tuæi t¸c, tr×nh ®é häc vÊn vµ kinh nghiÖm. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao khi tuyÓn ng­êi vµo c¸c vÞ trÝ qu¶n trÞ c¸c doanh nghiÖp th­êng yªu cÇu c¸c øng viªn ph¶i cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc tuyÓn dông. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ai häc nhiÒu, tuæi cao hoÆc cã nhiÒu kinh nghiÖm lµ cã kh¶ n¨ng xÐt ®o¸n tèt. Ng­êi cã trÝ xÐt ®o¸n tèt cã thÓ suy xÐt vÊn ®Ò mét c¸ch kh¸ch quan, nhanh chãng t×m ra lêi gi¶i ®¸p th«ng minh, dù b¸o ®­îc c¸c sù viÖc víi ®é chÝnh x¸c cao vµ ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt ngay c¶ trong nh÷ng t×nh huèng xÊu, hiÓm nghÌo mµ ng­êi b×nh th­êng kh«ng lµm næi. Kh¶ n¨ng t­ duy cña nhµ qu¶n trÞ th­êng ®­îc ®¸nh gi¸ qua c¸c khÝa c¹nh c¬ b¶n lµ: trùc gi¸c nh¹y c¶m, nh¹y bÐn, n¨ng ®éng quyÕt ®o¸n. Cã mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ kh¶ n¨ng t­ duy nh¹y bÐn, ãc xÐt ®o¸n tèt, mét trùc gi¸c nh¹y c¶m h¬n ng­êi ®ã lµ Bao Ngäc C­¬ng- vua thuyÒn cña thÕ giíi2. Bao Ngäc C­¬ng b¾t ®Çu tõ mét con tµu ®èt than cò kü chë kh«ng ®Õn mét v¹n tÊn, kinh doanh ë møc kh«ng ®Çy 100 v¹n ®« la Mü, trong thêi gian 10 n¨m ng¾n ngñi ®· x©y dùng ®­îc 1 ®éi th­¬ng thuyÒn cã tªn tuæi víi møc chë 18 triÖu tÊn, ®¹t ®Õn møc cña nh÷ng nhµ t­ b¶n vËn chuyÓn hµng h¶i næi tiÕng cã ®éi thuyÒn ®· x©y dùng tr­íc «ng 10 n¨m. §éi thuyÒn cña tËp ®oµn vËn t¶i hµng h¶i H­¬ng C¶ng mang nh·n W cña «ng cã mÆt trªn kh¾p c¸c ®¹i d­¬ng cña thÕ giíi. ChiÕc mò “vua thuyÒn cña thÕ giíi” kh«ng thÓ kh«ng thuéc vÒ «ng. C©u chuyÖn kÓ vÒ «ng nh­ sau: N¨m 1949, tr­íc ngµy gi¶i phãng Th­îng H¶i, ng©n hµng Th­îng H¶i gi¶i thÓ, Bao Ngäc C­¬ng cïng gia quyÕn chuyÓn ®Õn ë H­¬ng c¶ng. Lóc ®Çu «ng cè g¾ng xuÊt khÈu ®­êng, nhËp vitamin vÒ b¸n, song t×nh h×nh kh«ng tèt ®Ñp cho l¾m. §Õn gi÷a n¨m 50, Bao TriÖu Long- cha «ng cho r»ng chÝnh trÞ vµ kinh tÕ cña H­¬ng c¶ng cã vÞ trÝ kh¸ æn ®Þnh. ¤ng hy väng tËp trung vèn liÕng ®Ó kinh doanh nhµ ®Êt. Song n¨m 1955, Bao Ngäc C­¬ng sau khi ph©n tÝch ®Õn ®éng th¸i kinh tÕ thÕ giíi ®· kh«ng ®o¸i ®Õn sù khuyªn can cña gia 2 Ch©n dung c¸c nhµ tû phó trªn thÕ giíi-Nhµ xuÊt b¶n v¨n ho¸ th«ng tin- Trang 393. 10 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A ®×nh vµ b¹n h÷u,døt kho¸t quyÕt ®Þnh sÏ kinh doanh ngµnh vËn t¶i hµng h¶i. ¤ng cho r»ng lµm kinh doanh nhµ ®Êt lµ chÕt, chØ cã thÓ cho thuª, bÞ h¹n chÕ rÊt lín, khã tin cËy ®­îc, mµ lµm nghÒ tµu thuyÒn lµ sèng, bëi H­¬ng c¶ng cã bÕn c¶ng rÊt tèt, nghµnh vËn t¶i hµng h¶i cã liªn quan víi c¸c nghµnh tiÒn tÖ, mËu dÞch, b¶o hiÓm, ®ãng thuyÒn, lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh quèc tÕ cã tiÒn ®å réng lín. Song c¶ nhµ l¹i ph¶n ®èi chñ tr­¬ng cña «ng, hä ®Òu cho r»ng nghµnh vËn t¶i hµng h¶i gÆp ph¶i m¹o hiÓm rÊt lín, h¬i cã mét chót kh«ng thËn träng ®· cã thÓ r¬i vµo sù ph¸ s¶n. Mµ Bao Ngäc C­¬ng lóc bÊy giê víi nghµnh vËn t¶i Êy cßn kh«ng th«ng hiÓu, ®Õn nh­ ®Çu thuyÒn hay ®u«i thuyÒn còng kh«ng ph©n biÖt ®­îc. Phô th©n cña Bao Ngäc C­¬ng nãi víi «ng r»ng: “Anh ®Þnh kinh doanh tµu bÌ lµ c¨n b¶n kh«ng hiÓu biÕt, sao lµm ®­îc ? TiÒn vèn sÏ rÊt dÔ bÞ mÊt ®Êy”. ¤ng thiÕu vèn ph¶i ®Õn n­íc Anh ®Ó vay, b¹n h÷u ë Lu©n §«n khuyªn «ng r»ng: “¤ng cßn trÎ, ®èi víi vËn t¶i hµng h¶i l¹i ch¼ng biÕt g×, cÈn thËn, kh«ng khÐo ®Õn c¸i ¸o lãt còng mÊt s¹ch”. Song Bao Ngäc C­¬ng ®· quyÕt t©m, «ng cuèi cïng ®· thuyÕt phôc ®­îc ng­êi trong nhµ. N¨m1955 Bao Ngäc C­¬ng tËp hîp ®­îc sè tiÒn 77 v¹n ®«la Mü, mua ®­îc m«t con tµu ®· dïng 28 n¨m, ®ã lµ con tµu cò ®èt than cã søc chë 8700 tÊn, «ng ®Æt tªn lµ Kim An vµ s¸ng lËp ra tËp ®oµn tµu thuyÒn Hoµn CÇu. N¨m 1956 t×nh h×nh vËn t¶i trªn biÓn t¨ng lªn kh¸ m¹nh. Bao Ngäc C­¬ng ®em chiÕc tµu Kim An cho mét c«ng ty vËn t¶i hµng h¶i cña NhËt B¶n thuª, sau ®ã «ng dïng sè lîi nhuËn tõ viÖc cho thuª Êy ®Ó mua thªm tµu. §Õn cuèi n¨m 1956 ®éi tµu cña «ng ®· t¨ng lªn 7 chiÕc. MÊy n¨m sau ®ã, Bao Ngäc C­¬ng l¹i mua thªm mét sè tµu cò, ®éi tµu cña «ng mau chãng khuÕch ®¹i thªm. N¨m 1960 Bao Ngäc C­¬ng giµnh ®­îc cæ phÇn cña c«ng ty vËn t¶i ¸ ch©u tõ tËp ®oµn §øc Phong. Cuèi nh÷ng n¨m 60 Bao Ngäc C­¬ng thÊy cÇn ph¶i mua tÇu míi ®Ó thay thÕ cho tµu cò cña m×nh. ¤ng n¾m thêi c¬ cã lîi, h­íng ®Õn x­ëng ®ãng tµu NhËt B¶n ®Æt mua tµu, l¹i ®em nh÷ng chiÕc tµu Êy cho c¸c c«ng ty NhËt B¶n thuª l¹i. Nguy c¬ ë Trung §«ng th¸ng 6 n¨m 1967, khiÕn viÖc vËn chuyÓn qua kªnh Xuyª bÞ bÕ t¾c, NhËt B¶n vµ c¸c n­íc ph­¬ng T©y cã nhu cÇu rÊt lín ®èi víi tµu chë dÇu, c«ng ty Hoµn CÇu lËp tøc mua thªm nhiÒu tµu chë dÇu lo¹i 10 v¹n tÊn, lùc l­îng cña ®éi tµu mau chãng lín m¹nh, Bao Ngäc C­¬ng leo lªn vÞ trÝ hµng ®Çu vËn t¶i hµng h¶i thÕ giíi. TËp ®oµn Hoµn CÇu lµ do h¬n 250 c«ng ty cÊu thµnh, lùc l­îng cña nã cã thÓ c©n b»ng ®ù¬c víi bÊt cø tËp ®oµn quèc tÕ nµo. Nh­ vËy víi ãc ph¸n ®o¸n tinh t­êng, nh·n quan xa réng, «ng ®· n¾m b¾t ®­îc mét xu thÕ míi cña thêi ®¹i bÊy giê ®ã lµ nghµnh vËn t¶i hµng h¶i. Thö hái, nÕu lóc ®Çu «ng kh«ng quyÕt t©m ®i theo con ®­êng ®· chän, nghe theo lêi khuyªn, sù ng¨n cÊm cña gia ®×nh th× lµm sao cã tËp ®oµn Hoµn CÇu, lµm sao cã thÓ trë thµnh “Vua thuyÒn cña thÕ giíi” lÉy lõng thiªn h¹. Tãm l¹i cã thÓ nãi r»ng, ®Ó trë thµnh nhµ qu¶n trÞ giái døt kho¸t ph¶i cã mét t­ duy s¸ng suèt, cã tÇm nh×n xa tr«ng réng, mét sù nh¹y bÐn víi thêi cuéc, cã nh­ vËy míi cã thÓ v­ît lªn trªn ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh, giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi vÎ vang, kh«ng nh÷ng cho b¶n th©n, gia ®×nh, mµ cßn cho tæ quèc. 2. ý chÝ, nghÞ lùc, lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m Kinh doanh lµ c«ng viÖc cùc kú khã kh¨n vµ phøc t¹p, lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng g¾n liÒn víi rñi ro vµ bÊt tr¾c, nªn trong thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ph¶i lóc nµo doanh nghiÖp còng ®¹t ®­îc thµnh c«ng nh­ mong muèn, thËm chÝ ®øng bªn bê vùc cña sù ph¸ s¶n, khi ®ã nhµ qu¶n trÞ cÇn cã ý chÝ, nghÞ lùc, lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m míi cã thÓ lÌo l¸i con thuyÒn kinh doanh ra khái c¬n sãng giã vµ ®i tíi sù thµnh c«ng. 11 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A Nhµ qu¶n trÞ cã nh÷ng ®øc tÝnh nµy, khi gÆp sù cè th­êng hÕt søc b×nh tÜnh vµ s¸ng suèt. Cßn ®èi víi nh÷ng nhµ qu¶n trÞ kh«ng cã c¸c ®øc tÝnh nµy, ngay khi g¨p thö th¸ch ®· hoang mang lo sî, hµnh ®éng rèi lo¹n, kÕt qu¶ lµ ®­a tæ chøc ®Õn chç ®æ vì. Trong thùc tÕ ®Ó cã ý chÝ vµ nghÞ lùc s¾t ®¸, cã lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m cao, nhµ qu¶n trÞ ph¶i kh«ng ngõng rÌn luyÖn, ®Æc biÖt tõ lóc cßn trÎ. Ph¶i rÌn luyÖn ®­îc tinh thÇn kh«ng ®­îc lïi b­íc tr­íc bÊt cø khã kh¨n thö th¸ch nµo, nÕu thÊt b¹i th× kh«ng ®­îc n¶n lßng, kh«ng ®­îc tõ bá con ®­êng m×nh ®· chän chØ v× cã khã kh¨n ng¸ng ®­êng. Cã biÕt bao tÊm g­¬ng s¸ng cho chóng ta noi theo vÒ nh÷ng ng­êi nhê cã ý chÝ, nghÞ lùc, lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m mµ ®· v­¬n tíi ®Ønh cao cña sù thµnh c«ng, ®Ó l¹i danh tiÕng lÉy lõng trªn thÕ giíi. VÝ dô mµ t«i ®­a ra ®ã chÝnh lµ TrÞnh Chu VÜnh- “Nhµ doanh nghiÖp giµu nhÊt ch©u ¸”3.TËp ®oµn cña «ng ho¹t ®éng vµ næi tiÕng trªn nhiÒu lÜnh vùc nh­ ®ãng tµu, kiÕn tróc, « t«. Tuy nhiªn cã mét ®iÒu ®¸ng l­u ý lµ «ng sinh ra vµ lín lªn trong mét gia ®×nh nghÌo khã vµ ®«ng con, sau biÕt bao gian nan khæ cùc t×m ®­êng tho¸t ra khái n¬i “rõng thiªng n­íc ®éc”, «ng ®· t×m ra ®­îc con ®­êng ®i cña m×nh. C©u chuyÖn vÒ nghÞ lùc ý chÝ cña «ng m·i lµ mét bµi häc ®¸ng quý cho chóng ta noi theo. Cã thÓ tãm l­îc con ®­êng ®i ®Õn thµnh c«ng cña «ng nh­ sau: TrÞnh Chu VÜnh sinh ra trong mét gia ®×nh n«ng d©n nghÌo, c¸c thÕ hÖ «ng bµ lµm nghÒ n«ng, cha mÑ ®Òu lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng ch¨m chØ næi tiÕng trong th«n, ngoµi «ng ra trong gia ®×nh cßn cã n¨m em trai vµ mét em g¸i. Thêi niªn thiÕu, TrÞnh Chu VÜnh tõng häc ë tr­êng c«ng lËp Songtian quËn Tongchuan (Hµn Quèc). Sau khi häc xong tiÓu häc, hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n kh«ng cho phÐp «ng tiÕp tôc häc, TrÞnh Chu VÜnh ®µnh ph¶i vÒ nhµ ë cïng cha, thøc khuya dËy sím cÊy cµy. Cho dï c¶ nhµ lµm vÊt v¶ ®Õn mÊy vÉn kh«ng thÓ thay ®æi c¶nh nghÌo. Trong mét n¨m khÈu phÇn l­¬ng thùc c¬ b¶n kh«ng thÓ lo næi. Lao ®éng trong mét ngµy ®Òu dùa vµo b÷a s¸ng, tèi chØ cã ch¸o ®Ó lãt d¹. Cuéc sèng n«ng th«n nghÌo nµn khã kh¨n khiÕn TrÞnh Chu VÜnh lóc ®ã cßn nhá rÊt khã chÞu. CËu b¾t ®Çu m¬ ­íc ph¶i dêi bá rõng thiªng n­íc ®éc, n¬i kh«ng cã hy väng nµy, t×m ®Õn mét miÒn ®Êt thuéc vÒ cËu. ThÕ lµ cËu ®i nhê mÊy b¹n cïng líp lµm viÖc trªn thÞ trÊn gióp ®ì, muèn hä gióp t×m mét c«ng viÖc trªn thÞ trÊn. Song b¹n cËu kh«ng nghÜ ra c¸ch g×, ng­îc l¹i ý muèn “rêi bá n¬i m×nh ®· sinh ra” cßn bÞ ng­êi bè cè chÊp m¾ng cho mét trËn, lý do rÊt ®¬n gi¶n: lµ con trai tr­ëng ph¶i ë nhµ ®Ó kÕ thõa nghiÖp «ng cha, ch¨m chØ cÊy cÇy, nu«i d­ìng gia ®×nh. TrÞnh Chu VÜnh kh«ng hÒ ®¸nh mÊt m«ng ­íc cña m×nh, cËu cho r»ng nªn nh©n lóc cßn trÎ ®i vµo ®êi ®Ó va ch¹m “®êi ng­êi cã mÊy lÇn ®­îc vËt lén, kh«ng ph¶i lóc nµy th× lµ lóc nµo?”. Mïa xu©n sau khi cËu bÐ TrÞnh Chu VÜnh khi 16 tuæi trong mét lÇn t×nh cê ®· ®Õn ®äc b¸o ë nhµ tr­ëng th«n, ph¸t hiÖn thµnh phè Thanh T©n ë phÝa B¾c ®ang x©y dùng cöa biÓn vµ ®­êng s¾t. CËu lËp tøc nghÜ r»ng, x©y dùng cöa biÓn vµ ®­êng s¾t nhÊt ®Þnh sÏ cÇn nhiÒu lao ®éng. §©y cã lÏ lµ mét c¬ héi hiÕm cã, TrÞnh Chu VÜnh d­êng nh­ c¶m thÊy m×nh nh­ ®­îc bao bäc bëi tiÕng m¸y Çm Çm, rÊt nhiÒu c«ng nh©n x©y dùng ®i l¹i mét c¸ch bËn rén, ë ®ã tÊt nhiªn cã c¶ cËu. Song sau khi t×m thÊy thµnh phè Thanh T©n trªn mét tÊm b¶n ®å cò n¸t, ®ét nhiªn c¶m thÊy hôt hÉng –thµnh phè Thanh T©n c¸ch n¬i cËu ë h¬n mét ngh×n dÆm. TrÞnh Chu VÜnh h¹ quyÕt t©m “cã xa n÷a m×nh còng ph¶i ®i”. CËu lËp tøc hµnh ®éng: ®Çu tiªn ®i t×m Tr× Chu Nguyªn ng­êi b¹n th©n nhÊt cña m×nh, hai cËu bÐ b¸n cñi vµ dµnh dôm ®­îc bèn xu b¶y hµo. Mét ngµy th¸ng t¸m hai cËu ®· dêi bá cha mÑ, bÝ mËt ra khái lµng ®i vÒ phÝa 3 TÝnh c¸ch vµ nh÷ng quan hÖ giao tiÕp ®Ó thµnh c«ng- V­¬ng VÜ- Nhµ xuÊt b¶n v¨n ho¸ th«ng tin- Trang 115. 12 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A Thanh T©n víi sè lÖ phÝ Ýt ái ®ã. Trªn ®­êng hä ph¶i ¨n s­¬ng n»m giã, ban ngµy duy tr× søc lùc b»ng chót thøc ¨n chØ mÊy xu, buæi tèi ngñ ë chç khuÊt giã mµ kh«ng cã g× cho vµo bông. TrÞnh Chu VÜnh suèt ngµy b«n ba trªn ®­êng cùc kú mÖt mái, cËu kh«ng thÓ ngñ ®­îc, cËu nh×n lªn bÇu trêi ®en kÞt, nghÜ vÒ quª nhµ nghÌo khã, nhí ®Õn bè mÑ vµ c¸c em, nghÜ ®Õn bè mÑ sÏ ph¶i rÊt lo l¾ng v× cËu con trai mÊt tÝch, cËu c¶m thÊy cã lçi víi bè mÑ, ®au lßng vµ khãc. TrÞnh Chu VÜnh c¾n chÆt miÖng: ®Ó tho¸t khái c¸i nghÌo, ®Ó c¶ nhµ ®­îc sèng nh÷ng ngµy h¹nh phóc, m×nh nhÊt ®Þnh ph¶i ra ®i. Sau mÊy ngµy vËt lén hai cËu ®Õn ®­îc thµnh phè Cao Nguyªn. Khi ®­îc biÕt ë ®©y còng cã c«ng tr×nh ®­êng s¾t, liÒn quyÕt ®Þnh kiÕm Ýt lÖ phÝ råi l¹i lªn ®­êng ®i ®Õn Thanh T©n. C«ng viÖc lµm ®­êng vÊt v¶ h¬n lµm ruéng rÊt nhiÒu, mét ngµy lµm tõ s¸ng ®Õn tèi khiÕn cËu toµn th©n ®au nhøc, mÖt mái r· rêi. Nh÷ng cø nghÜ c¶nh nhµ nghÌo khã vµ t­¬ng lai mï mÞt, cËu chØ cßn c¸ch nghiÕn r¨ng chÞu ®ùng. TiÒn c«ng mçi th¸ng lµ bèn hµo n¨m xu, trõ tiÒn c¬m, mçi th¸ng nÕu ®i lµm ®ñ chØ cßn mét hµo n¨m xu. Hai th¸ng tr«i qua rÊt nhanh, tÕt trung thu ®Õn råi,TrÞnh Chu VÜnh muèn lµm cho bè mÑ vui, cËu ®· thuyÕt phôc ®­îc ng­êi phô tr¸ch tr¶ cho m×nh tr­íc mét Ýt tiÒn mét c¸ch kh«ng hÒ dÔ dµng, vµ göi tiÒn vÒ cho nhµ. Khi cËu ®ang vui vÎ tõ lÇu cña ng­êi qu¶n lý b­íc ra, ®ét nhiªn mét giäng quen thuéc cÊt lªn khiÕn cËu lÆng ®i “Chu VÜnh”!. “Cha”. Bè cËu bÐ bÊt ngê ®øng tr­íc mÆt cËu. Nh×n con trai võa gÇy võa ®en, bè cËu rÊt ®au lßng, TrÞnh Chu VÜnh nhµo vµo lßng bè khãc Çm lªn, cËu nhí nhµ qu¸, cËu chØ lµ mét ®øa trÎ m­êi s¸u tuæi. Ho¸ ra sau khi cËu ra ®i, bè cËu lóc ®ã cùc kú lo l¾ng, khã kh¨n l¾m míi t×m ®­îc mét chót manh mèi tõ chç con g¸i «ng tr­ëng th«n, liÒn lªn ®­êng ®i t×m kh«ng ngê t×m thÊy cËu ë Cao Nguyªn. V× vËy TrÞnh Chu VÜnh bÞ bè l«i vÒ khe nói nghÌo khã. MÆc dï TrÞnh Chu VÜnh lµ mét cËu bÐ nghÌo khæ lín lªn tõ vïng nói ®ã, nh­ng ­íc m¬ tõ thña thiÒu thêi vµ m¬ ­íc vÒ t­¬ng lai lóc nµo còng quÊn lÊy cËu. CËu kh«ng thÓ chÞu ®ùng c¶nh nghÌo nµy, cËu cÇn ph¶i thay ®æi tÊt c¶, nghÌo th× ph¶i thay ®æi t­ t­ëng, TrÞnh Chu VÜnh ®· h¹ quyÕt t©m cho dï trë ng¹i nhiÒu nh­ thÕ nµo, cËu còng ph¶i tho¸t khái khe nói nµy. Mét lÇn khi cËu ®äc ®­îc tiÓu thuyÕt ®¨ng nhiÒu kú “§Êt sÐt”, lËp tøc cËu bÞ nh©n vËt chÝnh Høa Sïng hÊp dÉn, cËu thÊy r»ng Høa Sïng cã thÓ mét m×nh dêi bá quª nhµ lªn thµnh phè võa häc võa lµm, th× t¹i sao m×nh kh«ng thÓ ®i l¨n lén mét chuyÕn. ThÕ lµ mét kÕ ho¹ch míi l¹i xuÊt hiÖn trong ®Çu cËu. Mïa xu©n sau vµo mét buæi ®ªm cËu cïng víi hai cËu bÐ kh¸c trong th«n, ch¹y mét m¹ch h¬n mét tr¨m dÆm ®i vÒ phÝa seul. Tuy nhiªn cËu l¹i thÊt b¹i khi cËu ®Õn nhµ mét ng­êi hä hµng ë Kim Hoa l¹i bÞ bè cËu ®i t×m b¾t vÒ. VÒ ®Õn nhµ TrÞnh Chu VÜnh hèi hËn ®· muén, cËu t×m ra nguyªn nh©n thÊt b¹i lÇn nµy lµ lÖ phÝ kh«ng ®ñ, nÕu lÇn sau ®i th× ph¶i cã ®ñ lÖ phÝ, kh«ng thÓ l¹i ®i nhê v¶ ng­êi th©n b¹n bÌ. Mïa thu n¨m ®ã cËu bÊt chÊp tÊt c¶ lµm mét viÖc cã lçi víi mäi ng­êi, cËu t×m thÊy sè tiÒn b¸n tr©u mµ bè cËu dïng ®Ó mua ruéng. LÇn nµy cËu trë nªn th«ng minh, kh«ng ®i t×m b¹n, còng kh«ng trèn vµo buæi tèi, ®Ó tr¸nh g©y sù chó ý cña bè. Thõa lóc trong nhµ kh«ng cã ai, TrÞnh Chu VÜnh ®· lªn tµu xuèng thµnh phè seul ë phÝa nam. Trªn ®­êng ®i cËu ng¾m c¶nh ngoµi cöa sæ, trong lßng suy nghÜ miªn man. Môc ®Ých chÝnh cña lÇn ®i seul lÇn nµy lµ vµo häc líp ng¾n h¹n cña tr­êng kÕ to¸n MÉu §¬n. CËu ®· ®äc ®­îc ®iÒu nµy trong mét tê b¸o cò ë nhµ c« b¹n Ngäc ThiÖn hÌ n¨m ®ã. Thêi gian häc s¸u th¸ng, sau khi tèt nghiÖp mçi th¸ng Ýt nhÊt còng ph¶i kiÕm ®­îc ba m­¬i ®ång, l­¬ng lóc ®ã mçi n¨m sÏ cã ba tr¨m s¸u m­¬i ®ång, trõ ®i mét tr¨m hai m­¬i ®ång tiÒn ¨n, vÉn cßn thõa mét hai tr¨m bèn m­¬i ®ång. Nh­ vËy Ýt nhÊt mçi n¨m còng mua ®­îc hai t­ bao g¹o, nhiÒu h¬n rÊt nhiÒu so víi sè l­¬ng thùc mµ c¶ nhµ cËu lµm vÊt v¶ trong mét n¨m. Cµng nghÜ cµng vui, tin r»ng chê ®Õn lóc bè mÑ nhËn ®­îc tiÒn göi vÒ nhÊt ®Þnh cã thÓ tha thø cho cËu. 13 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A Sau khi ®Õn Seul, TrÞnh Chu VÜnh nhanh chãng lµm xong thñ tôc nhËp häc. Do ®· khai gi¶ng ®­îc ba ngµy, gi¸o viªn l¹i gi¶ng rÊt nhanh, TrÞnh Chu VÜnh ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu, bëi v× TrÞnh Chu VÜnh biÕt r»ng nhµ tr­êng sÏ ph©n phèi c«ng viÖc theo kÕt qu¶ häc tËp. Trong lóc cËu ®ang rÊt do dù mét viÖc bÊt ngê ®· x¶y ra. Mét buæi s¸ng cËu ®ang véi vµng ®i ®Õn tr­êng, khi ®i ®Õn cæng cËu l¹i ®ông ngay bè cËu, mÆt cËu lËp tøc biÕn s¾c. MÆc dï TrÞnh Chu VÜnh ®· nãi hÕt lêi víi bè cËu, «ng vÉn khãc ®ßi cËu vÒ. N­íc m¾t cña cha ®· cuèn tr«i mäi ­íc m¬ cña cËu trong tøc kh¾c. Hai bè con, kÎ tr­íc ng­êi sau lÇm lòi ra bÕn xe. Thùc ra lµm bè mÑ cã ai l¹i kh«ng muèn con m×nh ®­îc vÎ vang? Bè cËu n¨m lÇn b¶y l­ît ®i t×m cËu kh«ng chØ mong muèn cËu lµm trßn nghÜa vô cña mét ng­êi con tr­ëng, c¸i chÝnh lµ trong con m¾t cña «ng, cËu vÉn lµ mét ®øa trÎ, «ng lo con trai ra ngoµi sÏ ph¶i chÞu khæ, ë nhµ cã khæ mÊy th× c¶ gia ®×nh vÉn sèng ®­îc qua ngµy. Nh×n con ®au khæ, «ng còng ®au lßng l¾m. Khi s¾p ®Õn bÕn xe bè cËu nãi: “Con µ, con ®Õn Seul h¬n m­êi ngµy råi, con kh«ng ®i ch¬i ®©u µ?” “Kh«ng ¹”. ¤ng ®au lßng d¾t con quay trë l¹i, ®Õn v­ên thó. ¤ng muèn cho con më réng tÇm m¾t, sau nµy e kh«ng cßn c¬ héi nµo n÷a, «ng ®µnh mãc ra n¨m xu, ®­a cho TrÞnh Chu VÜnh: “Con vµo xem ®i, chóng ta ®i chuyÕn tèi, con ch¬i vui ®i, bè ë ngoµi nµy chê con”. MÊy c©u nãi ch©n thµnh cña cha ®· khiÕn TrÞnh Chu VÜnh khãc nh­ m­a, cËu kh«ng vµo v­ên b¸ch thó mµ dÉn cha ®Õn bÕn tµu. N¨m 1934, lµ n¨m h¹n h¸n nhÊt mµ TrÞnh Chu VÜnh tõng biÕt, hoa mµu trong ruéng thÊt thu. Trong th«n xuÊt hiÖn c¨n bÖnh truyÒn nhiÔm ®¸ng sî. ¦íc m¬ ch¸y báng cña TrÞnh Chu VÜnh l¹i quay trë l¹i, anh kh«ng thÓ dÔ dµng thay ®æi quyÕt ®Þnh cña m×nh. §Ó nu«i sèng c¶ nhµ, bè anh còng kh«ng ng¨n c¶n n÷a. Vµ thÕ lµ TrÞnh Chu VÜnh lóc ®ã m­êi chÝn tuæi ®· lÇn ®Çu tiªn chia tay cha mÑ mét c¸ch chÝnh thøc, ®Õn th¼ng Seul, ®i t×m ­íc m¬ mµ anh ®· Êp ñ l©u nay – ­íc m¬ thuéc vÒ anh. Sau mét ®ît b«n ba vµ cè g¾ng, cuèi cïng anh còng ®· t×m ®­îc mét c«ng viÖc kh¸ tèt, lµm ng­êi xuÊt hµng g¹o trong mét tæ chøc bu«n b¸n cã tªn lµ Phóc H­ng, l­¬ng th¸ng lµ m­êi t¸m ®ång. Do anh rÊt cÇn cï chÞu khã, nªn nhanh chãng ®­îc chñ cöa hµng tÝn nhiÖm. Trong hai n¨m lµm viÖc ë Phóc H­ng, tiÒn TrÞnh Chu VÜnh göi vÒ nhµ cã thÓ mua ®­îc h¬n m­êi t¸m bao g¹o, h¬n thu nhËp c¶ n¨m cña c¶ nhµ rÊt nhiÒu. Song do con trai cña chñ cöa hµng kh«ng thÝch bu«n b¸n, hµng g¹o ®µnh ph¶i ®ãng cöa. Víi ba n¨m rÌn luyÖn, TrÞnh Chu VÜnh quyÕt ®Þnh tù lµm nªn sù nghiÖp. ThÕ lµ anh l¹i tiÕp tôc bu«n b¸n g¹o ë chç cò, vµ tËn dông triÖt ®Ó c¸c mèi quan hÖ míi ®­îc thiÕt lËp, nhanh chãng ®øng v÷ng. Kh«ng l©u sau anh ®­a ra b¶ng hiÖu bu«n b¸n cña m×nh: “Kinh NhÊt Th­îng X·”. Tõ ®ã TrÞnh Chu VÜnh b¾t ®Çu b­íc ch©n vµo giíi kinh doanh, b¾t ®Çu mét cuéc vËt lén míi trªn th­êng tr­êng ®Çy sù tranh giµnh vµ ®ä søc hiÓm ¸c. Cã thÓ nãi TrÞnh Chu VÜnh quyÕt t©m ra ®i tõ mét vïng nói nghÌo, cho dï trë ng¹i ®Õn tø ®©u, cho dï trë ng¹i cã lín ®Õn ®©u, cuèi cïng anh ®· thµnh c«ng. NÕu nh­ lÇn ®Çu tiªn anh bá ®i bÞ bè t×m b¾t vÒ mµ anh thay ®æi quyÕt ®Þnh, nÕu nh­ lÇn thø hai sau khi ra ®i thÊt b¹i anh thay ®æi quyÕt ®Þnh, nÕu nh­ lÇn thø ba ra ®i kh«ng thµnh anh thay ®æi quyÕt ®Þnh th× sÏ kh«ng cã mét TrÞnh Chu VÜnh hiÖn nay, còng kh«ng cã “tËp ®oµn hiÖn ®¹i” næi tiÕng thÕ giíi. TrÞnh Chu VÜnh lµ ng­êi nh­ thÕ nµy: Mét khi ®· quyÕt ®Þnh th× nhÊt ®Þnh ph¶i lµm b»ng ®­îc. NÕu kh«ng cã quyÕt t©m nµy cuéc ®êi TrÞnh Chu VÜnh ch¾c ch¾n sÏ kh¸c. Trªn thùc tÕ, cho dï chóng ta lµm viÖc g×, kh«ng chØ quyÕt ®Þnh døt kho¸t sau khi ®· suy nghÜ kü, mµ cßn ph¶i cã mét tinh thÇn kh«ng biÕt hèi hËn, kh«ng biÕt mÖt mái ®Ó thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña m×nh, kh«ng cã tinh thÇn nµy lµm sao chóng ta cã thÓ lµm nªn ®¹i sù? Tôc ng÷ cã c©u “Trêi xanh kh«ng phô lßng ng­êi cã chÝ”. §­¬ng nhiªn kh«ng cã “trêi xanh”, c©u tôc ng÷ nµy cã ý nghÜa lµ: chØ cÇn cã cè g¾ng kh«ng ngõng, th× cã thÓ t×m ®­îc 14 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A c¬ héi thµnh c«ng, nh­ng nÕu kh«ng cè g¾ng th× c¬ héi sÏ kh«ng tù nhiªn ®Õn víi b¹n. Lµm nhµ qu¶n trÞ cÇn ý thøc râ ®iÒu nµy vµ ph¶i kh«ng ngõng rÌn luyÖn ý chÝ vµ nghÞ lùc cña m×nh, v× trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo mäi c«ng viÖc ®Òu su«n sÎ, lóc ®ã hä cÇn b×nh tÜnh, s¸ng suèt ®Ó cã thÓ ra ®­îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, ®­a tæ chøc hoµn thµnh môc tiªu vµ nhiÖm vô cña m×nh. 3. §¹o ®øc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm §¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc biÖt, nã bao gåm c¸c quan ®iÓm, nguyªn t¾c, gi¸ trÞ x· héi ®­îc con ng­êi thõa nhËn ®Ó tù gi¸c ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh cho phï hîp víi lîi Ých, nhu cÇu, mong muèn cña ng­êi kh¸c vµ x· héi trong qu¸ tr×nh ®¹t ®Õn môc tiªu tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña b¶n th©n.4 NÒn t¶ng c¬ b¶n cña ®¹o ®øc trong kinh doanh thÓ hiÖn th«ng qua môc tiªu ®Ò ra, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu vµ hËu qu¶ ®em l¹i do viÖc lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. Môc tiªu kh«ng thÓ phi nghÜa vµ ph¶n khoa häc, môc tiªu còng kh«ng thÓ tho¸t ly thùc tÕ theo ý muèn chñ quan cña ng­êi l·nh ®¹o. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu còng vËy, nã kh«ng thÓ v× lîi m×nh mµ h¹i ng­êi kh¸c, nã kh«ng thÓ trµ ®¹p lªn ®¹o lý vµ luËt ph¸p. Cßn hËu qu¶ cña mçi môc tiªu ph¶i tr¶ lêi râ víi mçi môc tiªu cô thÓ ®Æt ra cho hÖ thèng, hËu qu¶ g©y h¹i vÒ sau lµ g×? ai ph¶i g¸nh chÞu nã vµ møc ®é thiÖt h¹i lµ bao nhiªu? TiÕc r»ng trong thùc tÕ, nh÷ng ng­êi vi ph¹m ®¹o ®øc kinh doanh, thËm chÝ kh«ng cã ®¹o ®øc kinh doanh ngµy cµng nhiÒu vµ møc ®é vi ph¹m ngµy cµng nghiªm träng. Víi môc tiªu kiÕm ®­îc thËt nhiÒu lîi nhuËn, cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp ®· kh«ng tõ bÊt cø thñ ®o¹n nµo, c«ng cô nµo ®Ó cã thÓ cã ®ù¬c lîi nhuËn mét c¸ch nhanh nhÊt, v× vËy ng­êi ta ®· cho c¶ phoocmon vµo trong phë, mua b¸n c¸c lo¹i ®­êng ho¸ häc cã møc ®é ®éc h¹i rÊt cao vµ rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ cña con ng­êi, vµ cã c¶ ngµn lÎ c¸ch ng­êi ta g©y ra thiÖt h¹i cho x· héi d­íi søc Ðp cña lîi nhuËn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®Òu xuÊt ph¸t tõ c¸c nhµ qu¶n trÞ, nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp, nh÷ng «ng chñ së h÷u cã thõa tiÒn nh­ng l¹i thiÕu l­¬ng t©m. Robert L.Crandall, tæng gi¸m ®èc c«ng ty hµng kh«ng Mü nãi: “Hµnh ®éng cña anh ph¶i lµm cho c«ng nh©n viªn tù hµo. Lµ mét ng­êi l·nh ®¹o tµi n¨ng, anh ph¶i cã møc ®¹o ®øc cao nhÊt, anh ph¶i trë thµnh c¸i g­¬ng ®Ó mäi ng­êi noi theo, ®ång thêi ph¶i t¹o ra c¸i kh«ng khÝ coi träng ®¹o ®øc trong toµn thÓ c«ng nh©n viªn”. Cã thÓ nãi ®Ó lµm ¨n l©u dµi, cã Ých cho x· héi vµ cho chÝnh m×nh, h¬n ai hÕt c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh thêi nay ph¶i cã ®¹o ®øc, ph¶i häc tËp ®­îc tinh thÇn coi träng ®¹o ®øc nh­ Robert.Crandall vµ ph¶i th­êng xuyªn xem xÐt l¹i viÖc ra quyÕt ®Þnh cña m×nh lµ cã ®¹o ®øc hay kh«ng. ý thøc tr¸ch nhiÖm trong qu¶n trÞ, ®ã lµ viÖc ®Òn ®¸p ph¶i lµm cña con ng­êi ( cña tæ chøc) ®èi víi x· héi mµ trong ®ã con ng­êi ( hÖ thèng) ®· tån t¹i vµ ®¹t ®­îc c¸c nhu cÇu, c¸c mong muèn, c¸c môc tiªu cña m×nh. Nhê cã x· héi mµ con ng­êi (vµ hÖ thèng) ®¹t ®­îc c¸c nhu cÇu, môc tiªu mong muèn th× con ng­êi (hÖ thèng) ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¸i mµ con ng­êi (hÖ thèng) ®· lÊy ®i,®· chiÕm dông cña x· héi. Tr¸ch nhiÖm x· 4 Gi¸o tr×nh khoa häc qu¶n lý, tËp I – khoa khoa häc qu¶n lý – Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, trang 177. 15 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A héi lµ néi dung quan träng cña ®¹o ®øc qu¶n lý, ®ã lµ nghÜa vô ®èi víi céng ®ång trong cuéc sèng thÓ hiÖn th«ng qua viÖc tù gi¸c kh«ng thùc hiÖn c¸c môc tiªu, gi¶i ph¸p qu¶n lý ®em l¹i hËu qu¶ xÊu cho x· héi vµ céng ®ång. Matsuno Suke Matsushita lµ mét c¸i tªn gäi vang déi trong giíi xÝ nghiÖp NhËt B¶n, cho dï ë ph¹m vi thÕ giíi «ng còng lµ nh©n vËt truyÒn kú. §¹o ®øc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm trong kinh doanh cña «ng ®¸ng ®Ó cho c¸c nhµ qu¶n trÞ sau nµy noi theo. ¤ng tuy lµ ng­êi s¸ng lËp ra v­¬ng quèc Mitsushita nh­ng «ng l¹i lµ mét con ng­êi rÊt ®çi gi¶n dÞ, trong lßng ®Çy tÝnh khiªm nh­êng, dïng sù phôc vô cèng hiÕn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng sèng cña nh©n lo¹i, lÊy viÖc t¹o phóc cho con ng­êi lµm chøc tr¸ch cña m×nh. ¤ng cho r»ng “sù nghiÖp thÇn th¸nh lµ sù nghiÖp tËn t©m tËn lùc, nã dÉn ®­êng cho nh÷ng ng­êi ®ang tù c¶m thÊy phiÒn n·o, khiÕn hä an t©m, khiÕn cuéc sèng cã ®­îc h¹nh phóc. Sù nghiÖp cña giíi c«ng nghiÖp chóng ta còng lµ sù nghiÖp thÇn th¸nh, trªn c¬ së duy tr× ®Ò cao cuéc sèng cña nh©n lo¹i mµ hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cÇn dïng..., cuéc sèng cña nh©n lo¹i lµ th«ng qua sù b×nh an vÒ tinh thÇn vµ sù giµu cã vÒ vËt chÊt mµ duy tr× h¹nh phóc. NÕu nh­ cã sù b×nh an vÒ tinh thÇn mµ thiÕu thèn vÒ vËt chÊt th× duy tr× sinh mÖnh thùc lµ khã kh¨n, cßn nÕu cã vËt chÊt dåi dµo mµ kh«ng cã b×nh an vÒ tinh thÇn th× còng kh«ng thÓ cã gi¸ trÞ vµ h¹nh phóc con ng­êi. Sù tån t¹i cña hai mÆt Êy còng gièng nh­ hai b¸nh xe cña mét c¸i xe . V× vËy cÇn ph¶i xem kinh doanh lµ sù nghiÖp chÝnh nghÜa ®¸ng lµm, lµ sù nghiÖp thÇn th¸nh m­u cÇu h¹nh phóc cña d©n chóng”. Matsushita lµ nh­ vËy, ®èi víi m×nh vµ ng­êi kh¸c «ng ®Òu thµnh thùc, kh«ng dïng m¸nh khoÐ, kh«ng nãi ba hoa, kh«ng lµm gi¶, lµm viÖc g× còng thËt thµ thµnh thËt, ®· tèt råi cµng lµm tèt h¬n cè g¾ng ®¹t tíi hoµn vò v« khuyÕt míi th«i. TiÕc r»ng hiÖn nay nh÷ng trß lõa ®¶o “treo ®Çu dª b¸n thÞt chã” l¹i kh«ng Ýt. Thö nghÜ xem, nÕu nhµ qu¶n trÞ nh¨m nhe víi dôc väng t­ lîi, c¶ xÝ nghiÖp lµ mét c«ng cô bu«n b¸n kiÕm lêi cho c¸ nh©n, mµ m«ng muéi kh«ng tØnh ngé, cuèi cïng cã lÏ nµo l¹i kh«ng ph¶i lµ h¹i ng­êi h¹i m×nh, r¬i vµo hËu qu¶ thÊt uy mÊt quyÒn hay sao. Th«ng qua viÖc th¶o luËn vÒ b¶n chÊt cña tinh thÇn Matsushita, nh÷ng nhµ kinh doanh, c¸c nhµ qu¶n trÞ nÕu kh«ng biÕt th­êng xuyªn tu d­ìng ®¹o ®øc cña m×nh th× sÏ r¬i xuèng giÕng s©u thÊt b¹i. Giíi kinh doanh NhËt B¶n cã mét c©u danh ng«n chÝ lÝ “Nhµ qu¶n trÞ tr­íc hÕt h·y qu¶n tèt m×nh”. Muèn lµm mét nhµ qu¶n trÞ giái, mét ng­êi cã ®Çy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm th× tr­íc hÕt ph¶i nghÜ ®Õn viÖc qu¶n lý b¶n th©n m×nh sau ®ã míi cã thÓ nghÜ ®Õn viÖc qu¶n lý nh÷ng ng­êi kh¸c, tõ ®ã míi cã thÓ h×nh thµnh mét søc m¹nh ®¹o ®øc to lín, lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng, kÝch thÝch nhiÖt t×nh lµm viÖc cña cÊp d­íi. C¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i ý thøc ®­îc r»ng c¸c quyÕt ®Þnh cña hä liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu ng­êi, v× vËy mçi khi ra quyÕt ®Þnh ®ßi hái hä ph¶i c©n nh¾c hÕt søc kü l­ìng, trªn c¬ së nh÷ng thiÖt h¹i vµ lîi Ých thu ®­îc, tr¸nh t×nh tr¹ng côc bé, ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi nhiÒu ng­êi. Cã nh­ vËy míi cã thÓ lµm ¨n kinh doanh l©u dµi, gãp phÇn x©y dùng mét x· héi lµnh m¹nh vµ thÞnh v­îng. 4. Søc kháe S¶n phÈm cña c¸c nhµ qu¶n trÞ chÝnh lµ quyÕt ®Þnh, mµ quyÕt ®Þnh chÝnh lµ s¶n phÈm cña trÝ tuÖ, nh­ng trÝ tuÖ cña mét ng­êi l¹i phô thuéc phÇn lín vµo t×nh tr¹ng søc khoÎ cña ng­êi ®ã. ChÝnh v× vËy chóng ta thÊy r»ng mét c¬ thÓ èm yÕu bÖnh ho¹n th× khã cã thÓ ra ®­îc quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. Thùc tÕ còng cã nh÷ng ngo¹i lÖ nh­ tr­êng hîp cña tæng thèng Mü Franklin Roosevel, «ng lµ mét danh nh©n mµ søc kháe l¹i thËt tÖ h¹i (håi 40 tuæi «ng bÞ liÖt ë ch©n)5, nh­ng 5 Tay tr¾ng lµm nªn – Ng­êi dÞch NguyÕn HiÕn Lª - Nhµ xuÊt b¶n Long An 1991, trang 19. 16 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A ®¹i ®a sè c¸c danh nh©n, c¸c nhµ kinh doanh lçi l¹c ®Òu cã mét søc khoÎ dåi dµo, bëi v× chØ cã nh­ vËy hä míi cã thÓ ho¹t ®éng, cèng hiÕn kh«ng biÕt mÖt mái, cã ®Çu ãc minh mÉn ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i th­êng xuyªn rÌn luyÖn n©ng cao søc khoÎ, ph¶i coi ®ã nh­ lµ nguån lùc cho mét tinh thÇn minh mÉn. X­a nay, c¸c gi¸m ®èc, c¸c doanh nh©n, c¸c chÝnh kh¸ch næi tiÕng vµ thµnh ®¹t ®Òu cã mét søc lµm viÖc hÕt søc bÒn bØ, hä cã thÓ lµm viÖc liªn tôc kh«ng nghØ m­êi mÊy tiÕng mét ngµy, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng kh«ng ®­îc thuËn lîi vµ ph¶i chÞu nhiÒu søc Ðp cña m«i tr­êng. §Ó cã mét søc lµm viÖc nh­ vËy ®ßi hái hä ph¶i cã mét thÓ lùc tèt, mét søc khoÎ dåi dµo. Ngµy nay, søc kháe tèt cßn t­¬ng ®­¬ng víi viÖc cã thÓ chÞu ®­îc ¸p lùc cao, bëi lÏ c¸c nhµ qu¶n trÞ ngµy nay lu«n ph¶i tiÕp xóc víi rÊt nhiÒu ¸p lùc (Stress), ¸p lùc tõ c«ng viÖc (chñ yÕu), ¸p lùc tõ gia ®×nh, ¸p lùc tõ x· héi... khiÕn hä lóc nµo còng rÊt bËn rén vµ c¨ng th¼ng. §Ó cã thÓ chÞu ®ùng vµ thÝch nghi víi nh÷ng ¸p lùc ®ã, ngoµi mét thÓ chÊt gang thÐp ®ßi hái hä ph¶i cã c¸ch th­ gi·n vµ chèng l¹i nh÷ng c¬n stress nguy hiÓm. Tãm l¹i ®Ó cã mét tinh thÇn minh mÉn, s¸ng suèt, ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, nhµ qu¶n trÞ cÇn cã mét søc khoÎ dåi dµo, mét thÓ lùc tèt ®Ó cã thÓ chÞu ®ùng nh÷ng ¸p lùc cao tõ c«ng viÖc vµ tõ ®ã cã thÓ hoµn thµnh nhiÖm vô mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ. 5. Kinh nghiÖm Cã thÓ nãi mét trong nh÷ng lÜnh vùc mµ con ng­êi h¬n h¼n mäi loµi sinh vËt vµ c¸c lo¹i m¸y mãc th«ng minh lµ ë chç con ng­êi cã kh¶ n¨ng rót ra kinh nghiÖm, tÝch luü, phæ biÕn vµ ¸p dông s¸ng t¹o nh÷ng kinh nghiÖm ®· tr¶i qua. §Ó ra mét quyÕt ®Þnh nµo ®ã trong kinh doanh kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã häc, cã hiÓu biÕt lý luËn mµ ®ßi hái hä ph¶i cã cµng nhiÒu kinh nghiÖm cµng tèt. Trong thùc tÕ kh«ng thiÕu nh÷ng ng­êi cã häc hµnh cã hiÓu biÕt song l¹i rÊt thiÕu c¸c kiÕn thøc thuéc vÒ kinh nghiÖm, vÒ cuéc sèng. Nh÷ng ng­êi nµy muèn lµm nhµ qu¶n trÞ giái ph¶i “lao vµo cuéc sèng”, kÕt hîp häc víi hµnh, häc kinh nghiÖm cña nh÷ng ng­êi ®i tr­íc, häc b¹n bÌ, häc rót kinh nghiÖm c¶ ®iÒu hay vµ ®iÒu dë. Mçi lÇn ng· lµ mçi lÇn bít d¹i, ai “nªn kh«n mµ ch¼ng d¹i ®«i lÇn”. Nhê häc hái kinh nghiÖm tõ lý thuyÕt vµ thùc tÕ c¸c nhµ qu¶n trÞ sÏ bít ®i nh÷ng sai lÇm kh«ng ®¸ng cã, nhanh nh¹y, dÔ dµng vµ quyÕt ®o¸n h¬n trong nh÷ng t×nh huèng ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. Sö dông kinh nghiÖm sÏ lµ ®Æc biÖt h÷u Ých trong nh÷ng tr­êng hîp ra quyÕt ®Þnh ®· qu¸ quen thuéc hoÆc thiÕu th«ng tin. Tuy nhiªn l¹m dông sö dông kinh nghiÖm khi t×nh thÕ, ®iÒu kiÖn ®· thay ®æi cã thÓ m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm nghiªm träng. ChÝnh v× vËy s¸ng suèt sö dông kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ. Tãm l¹i ®Ó cã thÓ trë thµnh mét nhµ qu¶n trÞ giái, nhµ qu¶n trÞ cÇn cã ®Çy ®ñ c¸c phÈm chÊt trªn. Tuy nhiªn, sèng ë trªn ®êi, kh«ng ai lµ cã thÓ hoµn h¶o ®­îc, do vËy, hä cã thÓ yÕu vÒ mÆt nµy nh­ng l¹i m¹nh vÒ mÆt kh¸c tuú vµo kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi vµ tuú vµo vÞ trÝ cña hä trong tæ chøc. MÆc dï vËy, cã thÓ thÊy r»ng ®Ó cã thÓ lµm mét nhµ qu¶n trÞ thµnh c«ng th× Ýt nhÊt nhµ qu¶n trÞ ®ã còng ph¶i cã ba yÕu tè ®ã lµ: Mét, cã l­¬ng thøc, nghÜa lµ biÕt nhËn ®Þnh, ph¸n ®o¸n, cã tinh thÇn thùc tÕ, ®Ó cã thÓ thÝch øng råi lîi dông hoµn c¶nh.Hai, lµm viÖc nhiÒu vµ Ba, cã søc khoÎ. §ã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó cã thÓ trë thµnh mét nhµ qu¶n trÞ giái. 17 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A 6. BiÕt tuyÓn dông nh©n tµi ¤ng vua gang thÐp cña n­íc Mü Andrew Carnegie ®· tõng nãi “Cø viÖc lÊy ®i c«ng x­ëng, thÞ tr­êng vµ toµn bé tµi s¶n tiÒn b¹c cña t«i, nh­ng ®Ó l¹i cho t«i sè nh©n viªn cña t«i, th× 4 n¨m sau t«i sÏ l¹i trë thµnh «ng vua s¾t thÐp nh­ cò”. C©u nãi nµy ®· nãi lªn mét c¸ch ®Çy ®ñ vai trß quan träng cña viÖc ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn giái trong doanh nghiÖp. TuyÓn mé ng­êi tµi tr­íc tiªn ph¶i biÕt ng­êi giái vÒ mÆt nµo. §©y lµ ®iÒu mµ tõ h¬n 2000 n¨m tr­íc ®©y, c¸c nhµ qu©n sù ®· biÕt tíi. Khi håi t­ëng l¹i nh÷ng nguyªn nh©n cã thÓ khiÕn m×nh chiÕn th¾ng ®­îc H¹ng Vâ mµ giµnh ®­îc thiªn h¹, L­u Bang ®· nãi: “VËn trï m­u l­îc trong mµn tr­íng ®Ó quyÕt th¾ng ®Þch ë ngoµi ngµn dÆm xa ta kh«ng b»ng Tö Phßng; cai trÞ quèc gia vç vÒ d©n chóng, cung cÊp l­¬ng ¨n, ta kh«ng kÞp Tiªn Hµ; dÉn tr¨m v¹n qu©n, ®¸nh tÊt th¾ng, c­íp tÊt ®­îc ta kh«ng b»ng Hµn TÝn. C¶ ba ng­êi ®Òu lµ kiÖt nh©n, ta cã thÓ dïng hä, ®iÒu nµy khiÕn ta giµnh ®­îc thiªn h¹”. L­u Bang cã thÓ nãi lµ mét ®iÓn h×nh mÉu mùc biÕt sö dông tµi cña con ng­êi trong thêi cæ ®¹i. Ngµy nay ng­êi l·nh ®¹o kh«ng thÓ viÖc nµo còng giái h¬n ng­êi kh¸c nh­ng ph¶i cã c¸i tµi dïng ng­êi h¬n ng­êi kh¸c. TuyÓn mé ng­êi tµi, biÕt c¸ch dïng ng­êi, tøc lµ c¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm s½n cã cña ng­êi tµi ®Ó cã thÓ ph¸t huy ®iÓm m¹nh, h¹n chÕ ®iÓm yÕu, cÇn ph¶i cã ý thøc r»ng trªn ®êi nµy kh«ng cã ai hoµn h¶o, còng kh«ng cã ai toµn tµi, ng­êi nµo còng cã chç m¹ch chç yÕu. Nhµ qu¶n lý hiÖn ®¹i næi tiÕng n­íc Mü «ng Durak trong cuèn s¸ch “Ng­êi qu¶n lý hiÖu qu¶” ®· viÕt “NÕu muèn ng­êi m×nh sö dông kh«ng cã chç yÕu, th× kÕt qu¶ nhiÒu nhÊt còng chØ lµ mét ng­êi tæ chøc rÊt b×nh th­êng”. TuyÓn dông ng­êi tµi, mét c«ng viÖc khã kh¨n vµ hÕt søc quan träng ®èi víi tæ chøc, nã ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i n¾m b¾t ®­îc nghÖ thuËt t×m ng­êi tµi. Ngoµi viÖc ph¶i biÕt ®Æt ®óng ng­êi vµo ®óng vÞ trÝ së tr­êng cña hä cßn ph¶i n¾m b¾t ®­îc c¸c quy luËt t©m lý chi phèi hä, bëi lÏ ®èi víi b¶n th©n mçi ng­êi tµi, ®iÒu mÊu chèt lµ ph¸t huy ®­îc së tr­êng cña m×nh, thi thè ®­îc tµi c¸n cña m×nh, thËm chÝ hä kh«ng cÇn tÝnh ®Õn sù b¸o ®¸p thï lao cña m×nh. VÝ dô nh­ chuyªn gia thu mua «ng Kamiya Masa lóc ®Çu lµm viÖc ë c«ng ty General n­íc Mü, nh­ng sau nµy «ng ®· ®­îc sù tÝn nhiÖm ®Æc biÖt cña «ng Kichiro gi¸m ®èc c«ng ty Toyota lµm cho c¶m ®éng mµ vÒ lµm viÖc ë c«ng ty nµy mÆc dï tiÒn l­¬ng chØ b»ng 1/5 so víi ë c«ng ty General. Cã thÓ nãi «ng Kichiro hÕt søc tÝn nhiÖm «ng Kamiya, ®Ó cho «ng ta g¸nh v¸c nhiÖm vô nÆng nÒ lµ tiªu thô xe h¬i, khiÕn cho «ng ta nh­ c¸ gÆp n­íc, ph¸t huy ®­îc së tr­êng ®Æc biÖt, x©y dùng ®­îc c¶ mét hÖ thèng thu mua v÷ng m¹nh cho c«ng ty Toyota, lËp ®­îc c«ng lao to lín. Cã mét ®iÒu ®­îc ®óc kÕt lµ khi tuyÓn mé ng­êi tµi, tr­íc tiªn cÇn ph¶i biÕt ng­êi sau ®ã míi bµn ®Õn chuyÖn dïng ng­êi. NÕu kh«ng hiÓu biÕt ®­îc ng­êi th× dï cã tµi thËt còng khã mµ ph¸t huy ®­îc. Vµo n¨m 1973, «ng TrÇn Thñ H÷u vèn lµ ng­êi s¸ng lËp ra c«ng ty dÇu l¹c Tæng Nguyªn, mét xÝ nghiÖp dÇu l¹c lín nhÊt §µi Loan, ®· mêi «ng Nacagawa lµ ng­êi NhËt B¶n ®¶m nhËn chøc tæng gi¸m ®èc, ®em toµn bé quyÒn qu¶n lý kinh doanh giao h¼n cho «ng ta, viÖc nµy ®· lµm cho giíi xÝ nghiÖp ë §µi Loan x«n xao mét thêi. Lóc ®ã «ng Nacagawa míi h¬n 40 tuæi tõng lµm gi¸m ®èc bé phËn kinh doanh vµ kü thuËt cña mét c«ng ty dÇu mì NhËt B¶n. §èi víi nghÒ dÇu mì «ng ta ®· cã kinh nghiÖm kinh doanh nhÊt ®Þnh, kh«ng thÓ kh«ng nãi lµ ng­êi tµi. Sau khi «ng Nacagawa nhËn chøc, v× ®Ó cho «ng ta ®­îc ®éc lËp lµm viÖc, Ýt bÞ can thiÖp phiÒn phøc, «ng TrÇn Thñ H÷u ®· ®­a c¸c thµnh viªn gia téc víi c¸c b¹n bÌ cïng lËp nghiÖp mµ cã tr×nh ®é häc vÊn thÊp ra khái c«ng ty. ¤ng 18 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A TrÇn Thñ H÷u cã thÓ nãi lµ thµnh t©m thµnh ý, song cã ®iÒu ®¸ng tiÕc lµ «ng Nicagawa tuy ®· cã kinh nghiÖm c«ng t¸c h¬n 20 n¨m thÕ nh­ng tõ x­a «ng ta ch­a hÒ ®­îc n¾m quyÒn lùc lín nh­ thÕ nµy bao giê, kh«ng cã kinh nghiÖm qu¶n lý toµn diÖn mét xÝ nghiÖp. H¬n thÕ «ng ta ®· ¸p dông cøng nh¾c nh÷ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý xÝ nghiÖp cña NhËt b¶n ®Ó ®Õn møc lµm rèi lo¹n hÕt tÊt c¶ nh÷ng g× vèn cã cña c«ng ty tr­íc ®©y khiÕn cho søc m¹nh cña c¸c bé phËn kh«ng ®­îc ph¸t huy, møc doanh thu lËp tøc gi¶m sót.Tuy nhiªn sau khi ®· ®Ó cho «ng Nicagawa tõ chøc, thu håi l¹i quyÒn qu¶n lý, tõ chç bu«ng tr«i quyÒn lùc l¹i ®æi thµnh th©u tãm ®¹i quyÒn, kh«ng tin t­ëng bÊt kú ai n÷a, dÉn tíi nh÷ng c¸n bé mµ «ng båi d­ìng ra còng tõng ng­êi bá c«ng ty mµ ra ®i, thËm chÝ 5 chµng rÓ cña «ng ta còng lÇn l­ît tõ chøc bá ®i. Tæng Nguyªn ®· trë thµnh mét n¬i kh«ng gi÷ ®­îc ng­êi tµi, t×nh h×nh kinh doanh cµng ngµy cµng cã xu h­íng xÊu ®i cuèi cïng ®· ph¶i tuyªn bè ph¸ s¶n. TrÇn Thñ H÷u tr­íc hÕt lµ dïng ng­êi khinh suÊt ®em ®¹i quyÒn kinh doanh trao cho mét ng­êi kh«ng hÒ biÕt c¸ch qu¶n lý xÝ nghiÖp lín, vÒ sau l¹i ®Ò phßng qu¸ cÈn thËn, ®ßi hái hµ kh¾c ®èi víi c¸n bé d­íi quyÒn, kh«ng yªn t©m ë bÊt cø mÆt nµo, dÉn tíi kh«ng gi÷ ®­îc ng­êi tµi ë xÝ nghiÖp cuèi cïng c«ng ty ®· thÊt b¹i th¶m h¹i. Tõ chç kh«ng hiÓu ng­êi mµ cø sö dông, ®Õn chç dïng tµi kh«ng tho¶ ®¸ng, kh«ng thÓ dïng tµi. Sù thÊt b¹i cña c«ng ty dÇu l¹c Tæng Nguyªn cã thÓ nãi lµ mét bµi häc ®au ®ín nÆng nÒ. C©u chuyÖn kÓ ra sau ®©y cã thÓ lµ mét trong nh÷ng kinh nghiÖm cho c¸c nhµ qu¶n trÞ sau nµy häc tËp vÒ c¸ch tuyÓn dông con ng­êi cho tæ chøc. Mét lÇn Chu Vò V­¬ng ®· hái Kh­¬ng Tö Nha: “BËc v­¬ng gi¶ cö binh tuyÓn lùa anh hïng, biÕt râ sù cao thÊp cña binh lÝnh, ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?”. ý cña c©u nãi ®ã chÝnh lµ Chu Vò V­¬ng hái Kh­¬ng Tö Nha r»ng nÕu ta muèn dÊy binh ph¸t ®éng cuéc chiÕn tranh, th× ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ nhËn ra c¸c mÆt tèt xÊu, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña hä. Kh­¬ng Tö Nha ®· tr¶ lêi r»ng: T×nh tr¹ng nÐt mÆt vµ néi t©m cña con ng­êi kh«ng phï hîp víi nhau cã 15 lo¹i: 1. Cã ng­êi bÒ mÆt tá ra ®øc tµi hoµn h¶o thùc tÕ ra l¹i lµ v« ®øc v« tµi. 2. Cã ng­êi ngoµi mÆt tá ra «n hoµ l­¬ng thiÖn nh­ng thùc tÕ ra l¹i lµ ng­êi lµm toµn ®iÒu ¸c. 3. Cã ng­êi ngoµi mÆt tá ra khiªm nh­êng cung kÝnh mµ néi t©m l¹i qu¸ ­ ng¹o m¹n v« lÔ. 4. Cã ng­êi ngoµi mÆt tá ra liªm khiÕt cÈn thËn, mµ néi t©m l¹i kh«ng cã chót thµnh ý nµo ®ång lßng gi¶ dèi. 5. Cã ng­êi xem ra th× rÊt cã tµi ba s¸ng suèt nh­ng trªn thùc tÕ l¹i kh«ng cã mét chót ch©n tµi thùc häc. 6. Cã ng­êi vÎ mÆt tùa nh­ trung hËu lµm viÖc æn träng nh­ng l¹i kh«ng cã mét chót thµnh thùc ch¼ng tin. 7. Cã ng­êi thÝch bµy m­u ®Æt kÕ thÕ nh­ng kh«ng cã n¨ng lùc quyÕt s¸ch. 8. Cã ng­êi tùa hå nh­ lµm viÖc qu¶ c¶m, cã kh¶ n¨ng quyÕt ®o¸n, nh­ng trªn thùc tÕ th× lùc bÊt tßng t©m thiÕu h¼n tµi n¨ng. 9. Cã ng­êi trªn nÐt mÆt v« cïng thµnh khÈn nh­ng trªn thùc tÕ th× ch¼ng chót tÝn thùc. 10.Cã ng­êi ngoµi mÆt th× l¬ th¬ lÈn thÈn nh­ng trªn thùc tÕ l¹i lµ ng­êi rÊt trung thùc ®¸ng tin cËy. 11.Cã ng­êi ng«n luËn hµnh vi xem ra cã vÎ ng«n kú hµnh qu¸i thÕ nh­ng lµm viÖc l¹i thu ®­îc hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. 12.Cã ng­êi xem cã vÎ gan gãc nh­ng thùc tÕ l¹i rÊt nhót nh¸t. 19 C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản