intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề tài: DU LỊCH SINH THÁI

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
138
lượt xem
34
download

Đề tài: DU LỊCH SINH THÁI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI lịch sinh thái (DLST) là loại hình du lịch diễn ra trong các vùng có hệ sinh thái tự nhiên còn bảo tồn khá tốt nhằm mục tiêu nghiên cứu, chiêm ngưỡng, thưởng thức phong cảnh, động thực vật cũng như các giá trị văn hoá hiện hữu" (Boo, 1991).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: DU LỊCH SINH THÁI

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA MÔI TRƯỜNG ------------ ----------- Tiều luận Môn học: KỸ THUẬT SINH THÁI Đề tài: DU LỊCH SINH THÁI GVGD: Nhóm: TS. ĐẶNG VIẾT HÙNG 1. Trần Thanh Trúc 2. Lê Công Anh Dũng 3. Nguyễn Lý Sỹ Phú 4. Lê Xuân Vĩnh
 2. DU LỊCH SINH THÁI
 3. NỘI DUNG TRÌNH BÀY • TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI • CÁC NGUYÊN TẮC - MỤC TIÊU CỦA PHÁT TRIỂN DLST • Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DLST • DU LỊCH SINH THÁI TẠI VIỆT NAM
 4. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI • "Du lịch sinh thái (DLST) là loại hình du lịch diễn ra trong các vùng có hệ sinh thái tự nhiên còn bảo tồn khá tốt nhằm mục tiêu nghiên cứu, chiêm ngưỡng, thưởng thức phong cảnh, động thực vật cũng như các giá trị văn hoá hiện hữu" (Boo, 1991). • “DLST là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, gắn với giáo dục môi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương”.(định nghĩa được nêu ra tại hội thảo về “Xây dựng chiến lược phát triển DLST ở Việt Nam” từ 7/9/1999 đến 9/9/1999).
 5. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI Sinh thaùi moâi tröôøng hoïc DLST Khoa học du lịch Vaên hoùa, kinh teá, xaõ hoäi hoïc Nhà hàng , Hệ sinh khách sạn, Du thái, Tài Sinh các hoạt DLST lịch nguyên môi thái động du lịch: học trường, học vui chơi giải cảnh quan, trí, tố chứ sự con người kiện,…
 6. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI Giaûm ñeán möùc thaáp nhaát vieäc khaùnh kieät taøi nguyeân moâi tröôøng: ñaát, nöôùc ngoït, caùc thuûy vöïc, khoaùng saûn… ñaûm baûo söû duïng laâu daøi caùc daïng taøi nguyeân khoâng taùi taïo laïi ñöôïc baèng caùch taùi cheá, traùnh laõng phí, söû duïng ít hôn hoaëc thay theá chuùng Cô sôû cuûa Baûo toàn tính ña daïng sinh hoïc, baûo toàn tính di truyeàn cuûa caùc loaïi ñoäng vaät vaø thöïc vaät nuoâi troàng cuõng nhö hoang phaùt daõ. Ñaûm baûo vieäc söû duïng laâu beàn baèng caùch quaûn lí phöông trieån thöùc vaø möùc ñoä söû duïng, laøm cho caùc nguoàn taøi nguyeân ñoù trong vaãn coøn coù khaû naêng hoài phuïc DLST Duy trì caùc heä sinh thaùi thieát yeáu, ñaûm baûo cho cuoäc soáng coäng ñoàng vaø neân nhôù raèng söùc chòu ñöïng cuûa caùc heä sinh thaùi treân traùi ñaát laø coù haïn Neáu coù ñieàu kieän thì duy trì caùc heä sinh thaùi töï nhieân. Hoaït ñoäng trong khaû naêng chòu ñöïng cuûa traùi ñaát. Phuïc hoài laïi moâi tröôøng ñaõ bò suy thoaùi, giöõ gìn söï caân baèng caùc heä sinh thaùi
 7. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI Lợi ích của DLST: • Góp phần bảo tồn tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng. • Mang lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho nhân dân bản địa và thu nhập quốc gia. • Giáo dục môi trường, văn hóa lịch sử, nghỉ ngơi giải trí Nâng cao dân trí và sức khỏe cộng đồng. • Giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái thông qua quá trình làm giảm sức ép khai thác nguồn lợi tự nhiên phục vụ nhu cầu của khách du lịch, của người dân địa phương khi tham gia vào các hoạt động du lịch.
 8. NGUYÊN TẮC – MỤC TIÊU CỦA DLST Nguyên tắc của du lịch sinh thái • DLST tránh các tác động tiêu cực có thể gây thiệt hại hay phá hủy tính toàn vẹn của môi trường tự nhiên hay văn hóa tại nơi diễn ra hoạt động du lịch. • DLST giáo dục cho khách du lịch hiểu được tầm quan trọng của công tác bảo tồn tại các khu du lịch. • DLST mang đến lợi ích kinh tế cho cộng đồng, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân địa phương sống tại vùng phát triển hoạt động du lịch hoặc các khu vực liền kề.
 9. NGUYÊN TẮC – MỤC TIÊU CỦA DLST Nguyên tắc của du lịch sinh thái • Có kế hoạch rõ ràng để phát triển bền vững ngành du lịch, đảm bảo rằng phát triển du lịch không vượt quá sức chịu tải của môi trường và xã hội. • DLST chú trọng sử dụng những phương tiện và dịch vụ tại chỗ… từ đó giữ lại được một tỷ lệ cao trong nguồn doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhằm tái đầu tư cho hoạt động du lịch. • Phát triển cơ sở hạ tầng trên cơ sở hòa hợp với môi trường, giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bảo tồn động vật hoang dã, thân thiện với môi trường tự nhiên. • Hoạt động DLST bên cạnh việc mang lại nguồn doanh thu từ các khu vực được bảo tồn thì cần phải chú trọng đến công tác quản lý và bảo tồn tại những khu vực này.
 10. MỤC TIEÂU DU LỊCH SINH THÁI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU DLST Kinh tế Du lịch sinh thái Môi Xã hội trường
 11. MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG • Đảm bảo sự đa dạng sinh học, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng do hoạt động du lịch mang lại đối với các hệ sinh thái cảnh quan. • Xem xét đến khả năng gánh chịu của vùng sinh thái về lượng du khách. Tính nhạy cảm của sinh vật và các hệ sinh thái, vấn đề ô nhiễm môi trường, tải lượng rác thải, nước thải và các quá trình làm gián đoạn sinh thái do du khách gây ra
 12. MỤC TIÊU KINH TẾ • Về mặt kinh tế thì việc nghiên cứu DLST là nhằm giải quyết những vấn đề cốt yếu sau đây: • So sánh mối tương quan giữa những thiệt hại có thể xảy ra so với tổng lợi ích kinh tế mang lại khi phát triển du lịch • Tìm giải pháp thúc đẩy và quảng bá hoạt động DLST đến với mọi người, thu hút đầu tư và phát triển hoạt động DLST cả về cơ sở hạ tầng và duy trì sự đa dạng. • Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, trên cơ sở đó nâng cao đời sống và nhận thức của người dân về nhiều phương diện khác nhau. • Nghiên cứu thị hiếu của du khách nhằm phát triển du lịch đúng hướng, đúng nhu cầu để có thể thu hút rộng rãi nguồn du khách. • Nghiên cứu và xây dựng các tài liệu liên quan về sự đa dạng sinh học, sự phong phú của các phong tục tập quán của cộng đồng dân cư nhằm tuyên truyền và quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của mình.
 13. MỤC TIÊU XÃ HỘI • Nhằm tìm giải pháp ngăn chặn và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trước những tác động biến đổi tiêu cực đến môi trường tự nhiên do hoạt động du lịch, khám phá của con người. • Chú trọng phát triển những giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng dân bản địa. • Đảm bảo an ninh cho khách du lịch và địa phương.
 14. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Noùi chung, hoaït ñoäng du lòch ñaõ ñöa ñeán raát nhieàu vaán ñeà cho moâi tröôøng sinh thaùi. Laàn löôït lieät keâ moät soá taùc ñoäng tieâu cöïc như: 1. Vieäc khai phaù vaø chuyeån ñoåi muïc ñích söû duïng caùc vuøng ñaát töï nhieân ñeå xaây döïng khaùch saïn, nhaø nghæ, caùc khu vui chôi giaûi trí, cô sôû haï taàng phuïc vuï du lòch... ñaõ laøm maát ñi khu heä cö truù cuûa nhieàu loaøi ñoäng vaät hoang daõ, phaù vôõ caùc khu heä ñoäng - thöïc vaät... vaø gaây ra söï suy giaûm veà ña daïng sinh hoïc vaø maát caân baèng sinh thaùi 2. Chaát thaûi raén, nöôùc thaûi töø caùc ñieåm du lòch, caùc khu du lòch laøm nhieãm baån moâi tröôøng ñaát vaø caùc nguoàn nöôùc trong caùc thuûy vöïc 3. Vieäc san laáp maët baèng, phaù röøng ngaäp maën, ñaát vaø röøng ngaäp nöôùc ñeå taïo ra caùc coâng trình du lòch ôû caùc vuøng ven bieån, caùc vuøng ngaäp, baùn ngaäp, caùc vuøng ñôùi bôø... ñaõ laøm maát moâi tröôøng soáng cuûa nhieàu loaøi sinh vaät coù ñôøi soáng gaén lieàn vôùi ñieàu kieän ngaäp nöôùc, ngaäp maën
 15. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 4. Phaù röøng ñeå laáy laâm saûn quyù laøm ñoà löu nieäm, laáy goã phuïc vuï cho xaây döïng caùc coâng trình du lòch cuõng khoâng tính toaùn heát caùc taùc haïi cuûa chuùng, tuy nhieân töïu trung vaøo caùc vaán ñeà sau: giaûm suùt ña daïng sinh hoïc, gaây ra xoùi moøn vaø röûa troâi treân caùc söôøn doác, hoang hoùa vaø sa maïc hoùa xuaát hieän vaø lan roäng nhanh hôn... 5. OÂ nhieãm khoâng khí gia taêng do hoaït ñoäng vaän chuyeån haønh khaùch seõ taùc ñoäng ñeán baàu khí quyeån, ñeán ñôøi soáng cuûa sinh vaät vaø thaäm chí coøn laø nguyeân nhaân gaây ra söï di cö ñoái vôùi nhieàu loaïi ñoäng vaät nhaïy caûm vôùi söï thay ñoåi cuûa moâi tröôøng khoâng khí. 6. Söï vaän haønh cuûa khaùch du lòch vaø caùc phöông tieän du lòch coù theå laøm chai cöùng ñaát, gaây ra hieän töôïng du nhaäp sinh vaät ngoaïi lai, gaây xaùo troän ñeán sinh lí ñoäng thöïc vaät vaø aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån bình thöôøng cuûa caùc heä sinh thaùi voán raát nhaïy caûm vôùi caùc bieán ñoäng cuûa moâi tröôøng
 16. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 7. Caùc coâng trình phuïc vuï du lòch moïc leân coù theå gaây ra söï thay ñoåi ñieàu kieän ñòa maïo, thuûy vöïc 8. Vieäc söû duïng phaân boùn hoùa hoïc, thuoác tröø saâu ñeå chaêm soùc coû (ôû caùc saân golf), caây troàng ôû caùc coâng trình phuïc vuï du lòch... coù theå gaây oâ nhieãm ñaát vaø caùc nguoàn nöôùc phuïc vuï cho sinh hoaït vaø nuoâi troàng thuûy saûn 9. Caùc coâng trình du lòch coøn coù theå gaây ra xoùi moøn ñaát, thay ñoåi tính chaát doøng chaûy, ñôùi bôø... vaø laøm cho tính chaát moâi tröôøng bò bieán ñoåi theo chieàu höôùng baát lôïi cho cuoäc soáng. TÓM LẠI Phaùt trieån du lòch caàn tieâu thuï caûnh quan ñeå phuïc vuï cho xaây döïng caùc coâng trình du lòch. Neáu coù söï tính toaùn, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø quaûn lí moät caùch thaän troïng thì caùc aûnh höôûng cuûa du lòch leân moâi tröôøng sinh thaùi coù theå ñöôïc giaûm thieåu
 17. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
 18. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Phá rừng phòng hộ, lấn biển xây các khu du lịch, resort đã diễn ra ở hầu hết Rừng phòng hộ An Ninh Đông bị triệt hạ để nuôi tôm
 19. DU LỊCH SINH THÁI Ở VIỆT NAM Những thuận lợi ở Việt Nam để phát triển du lịch sinh thái • Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. ¾ diện tích đất nước bao phủ bởI các dãy núi, đồI và các cao nguyên. • Bờ biển Việt Nam trải dài trên 3200 km. • Về các tiềm năng tự nhiên cho phát triển du lịch sinh thái, nét thể hiện rõ nhất là ở Việt Nam có sự đa dạng sinh học khá cao, cũng như các hệ sinh thái đặc trưng. Việt Nam là nơi cư trú của 12000 loài thực vật, 7000 loài động vật trong số đó có rất nhiều loài được liệt vào Sách Đỏ của thế giới. • Do điều kiện địa lý như vậy nên Việt Nam rất thích hợp để phát triển du lịch sinh thái.
 20. DU LỊCH SINH THÁI Ở VIỆT NAM CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH SINH THÁI Ở VIỆT NAM 1. Du lịch dã ngoại, tham quan, giải trí, tĩnh dưỡng: phục vụ khách du lịch thuần túy. 2. Du lịch tìm hiểu, nghiên cứu theo chuyên đề sinh thái, lịch sử, văn hóa: phục vụ các nhà khoa học, sinh viên, học sinh yêu thích tìm hiểu về thiên nhiên. (Đây là caùc khu BTTN coù heä sinh thaùi ñaëc bieät, coù loaøi ñoäng, thöïc vaät quí hieám hay caùc khu di tích lòch söû, caùc khu di saûn vaên hoùa theá giôùi… (Nam Caùt Tieân, Caùt Baø, Caàn Giôø, Baïch Maõ, ñòa ñaïo Cuû Chi, Phuù Quoác…) 3. Du lịch hội nghị, hội thảo: thu hút các nhà đầu tư hoặc các nhà nghiên cứu về các loài thú quí hiếm, các di sản văn hóa, lịch sử. (Vònh Haï Long, Caàn Giôø, Phuù Quoác…) 4. Du lịch về thăm chiến trường xưa: dành cho du khách là những chiến sĩ trong nuớc và nước ngoài từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh (du khách thường đến với khu BTTN coù caên cöù caùch maïng hay caùc khu di tích lòch söû (Phuù Quoác, Baïch Maõ, Nam Caùt Tieân...) 5. Du lịch sinh thái rạn san hô (như Đảo Cát Bà-Hải Phòng, Côn Đảo-Bà Rịa Vũng tàu, Vịnh Văn Phong, Đại Lãnh-Khánh Hòa, đảo Phú Quốc).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản