Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM

Chia sẻ: Le Dang Hai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
344
lượt xem
125
download

Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc phát triển hạ tầng kinh tế cùng với sự phát triển đô thị hóa mạnh mẽ đã trở thành một xu thế tất yếu của sự phát triển. Để đáp ứng sự phát triển, các địa phương cần có một quỹ đất lớn cho các dự án. Chính vì vậy công tác giải phóng mặt bằng là việc làm đầu tiên để có quỹ đất sạch để thực hiện mục tiêu phát triển của mình. - Thực trạng công tác bồi thường GPMB các dự án...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM

 1. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGÔ THỊ THUẬN
 2. Tính cấp thiết của đề tài ­ Ý nghĩa công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc  phát  triển  hạ  tầng  kinh  tế  cùng  với  sự  phát triển đô thị hóa mạnh mẽ đã trở thành một  xu thế tất yếu của sự phát triển.  Để  đáp  ứng  sự  phát  triển,  các  địa  phương  cần có một quỹ đất lớn cho các dự án. Chính vì  vậy  công  tác  giải  phóng  mặt  bằng  là  việc  làm  đầu  tiên  để  có  quỹ  đất  sạch  để  thực  hiện  mục  tiêu phát triển của mình. - Thực trạng công tác bồi thường GPMB các dự án
 3. +  Đa  số  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt  bằng  các dự án trên địa bàn thường bàn giao mặt bằng  cho chủ đầu tư chậm tiện độ,  + Chính sách hỗ trợ của nhà nước chưa thật sự công  bằng.  Giá  cả  bồi  thường  chưa  tương  xứng  với  thị  trường + Trình độ của người dân về pháp luật còn hạn chế +  Công  tác  quản  lý  đất  đai  còn  nhiều  bất  cập  gây  khó khăn cho việc xác định, thẩm định. - Các  nghiên  cứu  trước  đây  phần  lớn  mới  đề  cập  đến  những  thuận  lợi,  khó  khăn,  chưa  có  nghiên  cứu về giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường  giải phóng mặt bằng. 
 4. Mục tiêu chung. Trên  cơ  sở  đánh  giá  thực  trạng,  tồn  tại,  vướng  mắc  các  yếu  tố  ảnh  hưởng  mà  đề  xuất  và  thực  nghiệm một số giải pháp nhằm hoàn thiện công  tác bồi  thường  giải  phóng mặt  bằng của các  dự  tác  bồi  án trên địa bàn huyện Lý Nhân
 5.    Mục tiêu cụ thể     ­  Hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về công tác  bối thường giải phóng mặt bằng của các dự án.        ­  Đánh  giá  thực  trạng  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt  bằng  trên  địa  bàn  huyện  Lý  Nhân  những năm qua.   ­ Phân tích những tồn tại, vướng mắc và những  yếu tố ảnh hưởng trong công tác bồi thường giải  phóng mặt bằng của các dự án. ­ Đề xuất và thực nghiệm một số giải pháp nhằm  hoàn  thiện  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt  bằng của các dự án trên địa bàn huyện Lý Nhân  trong những năm tới.
 6.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1.  Đối  tượng  nghiên  cứu:  Các  hoạt  động  của  công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự  án trên địa bàn huyện Lý Nhân. 2. Phạm vi nghiên cứu: * Về không gian: ­  Đề  tài  nghiên  cứu  thực  trạng  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt  bằng  các  dự  án  trên  địa  bàn huyện Lý Nhân. * Về thời gian: ­ Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu đánh giá thực  hiện từ năm 2009 ­ 2012. ­ Dữ liệu khảo sát sâu tại một số xã sẽ thực hiện  từ 2013­2014. ­ Giải pháp đề xuất cho 2015­2020.
 7. * Về nội dung:  • Tập  trung  làm  rõ  thực  trạng,  kết  quả,  tồn  tại,  vướng mắc, các yếu tố bị ảnh hưởng và các giải  pháp  cần  thực  hiện  nhằm  hoàn  thiện  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt  bằng  trên  địa  bàn  huyện Lý Nhân
 8. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Các Khái niệm. ­ Khái niệm giải phóng mặt bằng ­ Khái niệm bồi thường. ­ Khái niệm hỗ trợ. ­ Khái niệm tái định cư. ­ Khái niệm thu hồi đất. ­ Khái niệm dự án. ­ Khái niệm chủ dự án. 2. Sự cần thiết bồi thường giải phóng mặt bằng.
 9. 3.  Các  yêu  cầu  trong  công  tác  bồi  thường  GPMB các dự án.  Thứ nhất: Nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Thứ hai: Công bằng, công khai, dân chủ. Thứ ba: Hài hòa lợi ích giữa các bên. 4. Trình tự và nội dung công tác bồi thường giải  phóng mặt bằng của dự án. 5.  Các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  công  tác  bồi  thường giải phóng mặt bằng. 6.  Các  chính  sách  về  công  tác  bồi  thường  giải  phóng mặt bằng. 
 10. THỰC CƠ SỞ TIỄN ­  Thực  tiễn  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt  bằng một số nước. ­  Thực  tiễn  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt bằng ở một số tỉnh lân cận.
 11. Phương pháp thu thập thông tin - Dữ liệu thứ cấp: Các báo cáo của UBND huyện, các văn bản quy định liên quan đến công tác bồi thường GPMB của nhà nước, của tỉnh, các phương án bồi thường của hội đồng GPMB dự án, các kiến nghị, đề nghị của công dân… (Tìm, đọc, sao chép, trích dẫn,...) - Dữ liệu sơ cấp: (Thông qua điều tra, phỏng vấn)
 12. Phương pháp phân tích thông tin ­ Thống kê mô tả ­ Phương pháp so sánh  ­ Phân tích dự án ­ Tập hợp ý kiến của các bên tham gia Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ­  Nhóm  chỉ  tiêu  thể  hiện  thực  trạng  đầu  tư  của  các  dự án. ­ Nhóm chỉ tiêu thể hiện tỷ trọng thu hồi
 13. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt  bằng  trên  địa  bàn  huyện  Lý  Nhân  nói  riêng  và  tỉnh  Hà Nam nói chung từ năm 2009 đến nay. 2.  Tình  hình  thực  hiện  công  tác  giải  phóng  mặt bằng của một số dự án đầu tư.        3. Phân tích các tồn tại vướng mắc và các yếu  tố ảnh hưởng.          4. Giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường giải  phóng  mặt  bằng  các  dự  án  trên  địa  bàn  huyện  Lý  Nhân, Tỉnh Hà Nam.
 14. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI  Thời gian Nội dung công việc Tháng 4/2013 Xác định tên đề tài Tháng 5/2013 Xây dựng đề cương sơ bộ Tháng 6-7/2013 Xây dựng đề cương chi tiết Tháng 5+6+7+8/13 Viết mở đầu; cơ sở lý luận và thực tiễn Tháng 5+6+7+8/13 Thu thập tài liệu thứ cấp Tháng 7/13 Lập phiếu điều tra Tháng 7/13 Báo cáo tiến độ Tháng 8+9+10/13 Điều tra và thu thập số liệu sơ cấp Tháng 8+9+10/13 Viết phần đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp n/c Tháng 9+10+11/13 Tổng hợp và phân tích số liệu T10+11+12+1+2/14 Viết phần kết quả nghiên cứu và thảo luận Tháng 3+4+5+6/14 Viết phần kết luận và kiến nghị Tháng 7+8/14 Hoàn thành bài viết lần 1 Tháng 9/14 Thẩm định luận văn tại Bộ môn Tháng 10/2014 Bảo vệ luận văn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản