intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH bao bì Hạo Hãn

Chia sẻ: đỗ Chí Bảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:97

0
101
lượt xem
23
download

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH bao bì Hạo Hãn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH bao bì Hạo Hãn với mục đích hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH bao bì Hạo hãn và phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế trong công tác phân tích tài chính của công ty TNHH bao bì Hạo Hãn;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH bao bì Hạo Hãn

 1. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh MỤC LỤC  MỤC LỤC                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................      1  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT                                                                                                                                  ..............................................................................................................................      3  DANH MỤC BẢNG BIỂU                                                                                                                                         .....................................................................................................................................      4  LỜI MỞ ĐẦU                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................      5  1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài chính                                                         .....................................................       34  1.5.1 Chất lượng thông tin sử dụng                                                                               ...........................................................................       35   1.5.2 Trình độ cán bộ phân tích                                                                                     .................................................................................       35  1.5.3 Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành                                                                 .............................................................       36 CHƯƠNG 2: THỰC TRANG CÔNG TAC PHÂN TICH TAI CHINH TAI CÔNG TY TNHH BAO BI  ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀  HAO HAN ̣ ̃                                                                                                                                                                   ..............................................................................................................................................................       36  2.1 Giơi hiêu chung vê công ty TNHH bao bi Hao Han ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃                                                                      ..................................................................       36 ̣  2.1.1 Lich s ử hinh thanh va phat triên ̀ ̀ ̀ ́ ̉                                                                              .........................................................................       36 ̣ ̣ ̣ ̉  2.1.2 Muc tiêu, nhiêm vu cua công ty                                                                               ..........................................................................       38  2.1.3 Cơ câu bô may tô ch ́ ̣ ́ ̉ ức quan ly công ty ̉ ́                                                                  .............................................................       39  2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban                                                         .....................................................       39  2.1.4 Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty                                                          ......................................................       40 ̀ ̣ ̀ ương phap phân tich tai chinh tai công ty  2.2.1 Tai liêu va ph ́ ́ ̀ ́ ̣                                         ....................................       42 ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣  2.2.2 Phân tich tinh hinh tai chinh tai công ty TNHH bao bi Hao Han ̃                           .......................       45  Bảng 2.9:  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp giai đoạn năm 2012 – 2014                         .....................       70  2.3 Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty TNHH bao bì Hạo Hãn                                ............................       78  2.3.1 Ưu điểm                                                                                                                 ............................................................................................................       79  3.1.2 Hạn chế                                                                                                                 .............................................................................................................       81 CHƯƠNG 3: MÔT SÔ GIAI PHAP HOAN THIÊN CÔNG TAC  PHÂN TICH TAI CHINH TAI CÔNG  ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣  TY NHH BAO BI HAO HAN ̀ ̣ ̃                                                                                                                                   ..............................................................................................................................       84 ̣  3.1 Đinh h ương phat triên cua công ty TNHH bao bi Hao Han trong năm 2016 ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̃                                ...........................       84 ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣  3.2 Môt sô giai phap hoan thiên công tac phân tich tai chinh tai công ty TNHH bao bi Hao Han ̃  .  85      ̣ ́ ̉  3.2.1 Môt sô giai phap ́                                                                                                     .................................................................................................       85  3.2.2. Kiến nghị                                                                                                               ...........................................................................................................       87  KẾT LUẬN                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................       91                                                                                     Lương Thị Ngọc Hoa                                                            ......................................................       91 Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 1 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 2. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                                                        ....................................................................................................................................       96 Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 2 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 3. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ cái viết tắt Cụm từ đầy đủ TNHH Trách nhiệm hữu hạn HĐTC Hoạt động tài chính QLDN Quản lý doanh nghiệp TNDN Thu nhập doanh nghiệp ĐTTC Đầu tư tài chính TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động VCSH Vốn chủ sở hữu TBN Trung bình ngành LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế DTT Doanh thu thuần GVHB Giá vốn hàng bán Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 3 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 4. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh DANH MỤC BẢNG BIỂU  MỤC LỤC                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................      1  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT                                                                                                                                  ..............................................................................................................................      3  DANH MỤC BẢNG BIỂU                                                                                                                                         .....................................................................................................................................      4  LỜI MỞ ĐẦU                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................      5 CHƯƠNG 2: THỰC TRANG CÔNG TAC PHÂN TICH TAI CHINH TAI CÔNG TY TNHH BAO BI  ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀  HAO HAN ̣ ̃                                                                                                                                                                   ..............................................................................................................................................................       36  Bảng 2.9:  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp giai đoạn năm 2012 – 2014                         .....................       70 CHƯƠNG 3: MÔT SÔ GIAI PHAP HOAN THIÊN CÔNG TAC  PHÂN TICH TAI CHINH TAI CÔNG  ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣  TY NHH BAO BI HAO HAN ̀ ̣ ̃                                                                                                                                   ..............................................................................................................................       84  KẾT LUẬN                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................       91                                                                                     Lương Thị Ngọc Hoa                                                            ......................................................       91  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                                                        ....................................................................................................................................       96 Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 4 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 5. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh LỜI MỞ ĐẦU 1. Tinh câp thiêt cua đê tai ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ Trong bối cảnh nền kinh tế  ngày càng phát triển, quá trình sang lọc và cạnh  tranh giữa các doanh nghiệp không ngừng diễn ra và thành công trong công cuộc  cạnh tranh này các doanh nghiệp phải có hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự  hiệu quả. Muốn vậy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định tối   ưu trên cơ sở các thông tin tài chính được phân tích đầy đủ và kịp thời. Vì vạy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là thường xuyên tiến hành công tác  phân tích tài chính và không ngừng hoàn thiện công tác này; trên cơ  sở  đó định   hướng cho các quyết định nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện   tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tài chính không chỉ  có ý nghĩa quan  trọng với các chủ  doanh nghiệp mà thông tin từ  việc phân tích tài chính mang lại  còn hữu ích với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà cho vay, người lao động và các   cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Thực tiễn đã cho thấy, nếu các doanh nghiệp  quan tâm đúng mức tới công tác phân tích tài chính thì họ  sẽ  có những quyết định   đúng đắn và thành đạt trong kinh doanh, ngược lại họ sẽ tránh khỏi những sai lầm  và thất bại. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính, công ty TNHH  bao bì Hạo Hãn đã quan tâm đúng mức và nhận được những kết quả tốt nhất trong   hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên những vướng mắc về nội dung công tác  phân tích đang làm hạn chế  hiệu quả  phân tích tài chính, dẫn đến những đánh giá  thiếu chính xác và kịp thời về  tình hình tài chính công ty. Trong bối cảnh đó, hoàn   thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH bao bì Hạo Hãn là rất cần thiết.  Đề  tài “Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH bao bì   Hạo Hãn” được lựa chọn nghiên cứu nhằm góp phần đáp ứng đòi hỏi trên của thực   tiễn. 2. Muc đich nghiên c ̣ ́ ưu  ́ Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 5 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 6. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh ̣ ­ Hê thông nh ́ ưng vân đê ly luân c ̃ ́ ̀ ́ ̣ ơ ban vê nôi dung công tac phân tich tai chinh ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́   ̣ ́ ̣ ương. doanh nghiêp trong nên kinh tê thi tr ̀ ̀ ́ ực trang công tac phân tich tai chinh tai công ty TNHH bao bi Hao ­ Đanh gia th ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣   ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉   han va phân tich nguyên nhân gây nên han chê trong công tac phân tich tai chinh cua ̃ ̀ ̀ ̣ công ty TNHH bao bi Hao Han. ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ­ Đê xuât môt sô giai phap va kiên nghi nhăm hoan thiên công tac phân tich tai ́ ́ ̀  ̣ ̀ ̣ chinh tai công ty TNHH bao bi Hao Han. ́ ̃ 3. Đôi t ́ ượng va pham vi nghiên c ̀ ̣ ưu ́ ́ ượng nghiên cưu: Nh ­ Đôi t ́ ưng nôi dung c ̃ ̣ ơ ban vê công tac phân tich tai chinh ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́   ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ tai doanh nghiêp va môt sô giai phap hoan thiên công tac phân tich tai chinh tai công   ̀ ̣ ty TNHH bao bi Hao Han. ̃ ̣ ­ Pham vi nghiên cưu: Công tac phân tich tai chinh trên giac đô cua cac nha quan ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̉   ́ ̀ ̣ ly công ty TNHH bao bi Hao Han. ̃ 4. Phương phap nghiên c ́ ưu ́ Trong qua trinh th ́ ̀ ực hiên luân văn, nh ̣ ̣ ưng ph ̃ ương phap nghiên c ́ ứu chu yêu ̉ ́  được sử dung la: ̣ ̀ ­ Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Đây là phương pháp nghiên cứu dựa   trên các dữ liệu cung cấp từ nội bộ công ty, đặc biệt là phòng kế toán. Các dữ liệu  thứ  cấp thu thập được chủ  yếu từ  các báo cáo tài chính của công ty TNHH bao bì  Hạo Hãn năm 2012, năm 2013 và năm 2014. Các dữ liệu thu thập được giúp ta phân   tích được thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH bao bì Hạo Hãn.   Từ  đó đưa ra những hạn chế, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục hiệu quả  nhất. Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 6 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 7. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh ­ Phương pháp xử  lý dữ  liệu thu thập được: Dữ  liệu thu thập được sẽ  được   xử lý qua các phân mềm cơ bản như word và excel. Các phương pháp tính toán thủ  công, sử dụng bảng biểu, đồ thị  minh họa cũng được sử  dụng trong quá trình phân  tích. Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh được sử  dụng chủ  yếu trong việc   phân tich cac bao cao tai chinh. T ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ừ đó giúp ta nắm được câu truc tai san va nguôn ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀  ́ ́ ̣ ́ ̣ ưng trong phân bô tai san va huy đông vôn. Tiên hanh so sanh vôn, phat hiên cac đăc tr ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́   ́ ̣ sô liêu gi ưa cac năm đê tinh ra tôc đô tăng tr ̃ ́ ̉ ́ ́ ̣ ưởng hay sut giam, m ̣ ̉ ưc đô hoan thanh ́ ̣ ̀ ̀   ́ ̣ ̉ kê hoach cua công ty. 5. Kêt câu luân văn ́ ́ ̣ Chương 1: Môt sô vân đê c ̣ ́ ́ ̀ ơ ban vê công tac phân tich tai chinh doanh nghiêp ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ Chương 2: Thực trang công tac phân tich tai chinh tai công ty TNHH bao bi Hao Han ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ Chương 3: Giai phap hoan thiên công tac phân tich tai chinh tai công ty TNHH bao bi ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀  ̣ Hao Han ̃ Trong quá trình tìm hiểu, phân tích, đánh giá không tránh khỏi những sai sót  nhất định. Em mong nhận được sự  góp ý và chỉ  bảo của thầy cô để  luận văn của   em được hoàn thiện hơn. Quá trình làm luận văn em đã nhận được sự  hỗ  trợ  của  nhà trường, phía công ty và đặc biệt là sự  hướng dẫn tận tình của thây giao Th.S ̀ ́   Nguyên Minh Ph ̃ ương – Giảng viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội. Em xin chân thành cảm ơn! Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 7 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 8. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH  TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ  cho phép thu thập và xử  lý các thông tin kế  toán và các thông tin khác về  quản lý   nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và  chất lượng hiệu quả  hoạt động của doanh nghiệp đó, khả  năng và tiềm lực của   doanh nghiệp, giúp người sử  dụng thông tin đưa ra các  quyết định tài chính, quyết  định quản lý phù hợp. Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là làm sao cho các con số  trên báo cáo tài chính “biết nói” để người sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài  chính của doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương pháp hành động của người  quản lý doanh nghiệp đó. 1.1.2 Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá tình  hình tài chính đã qua và hiện nay, giúp cho nhà quản lý đưa ra được quyết định quản  lý chuẩn xác và đánh giá được doanh nghiệp, từ đó giúp các đối tượng quan tâm đi  tới những dự  đoán chính xác về  mặt tài chính của doanh nghiệp, qua đó có các   quyết định phù hợp với lợi ích của chính họ. Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử  dụng thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp, mỗi đối tượng lại quan tâm theo  giác độ với mục tiêu khác nhau. Do nhu cầu về thông tin tài chính rất đa dạng, đòi   hỏi phân tích tài chính phải được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau để  từ  đó đáp  ứng nhu cầu của các đối tượng quan tâm. Chính điều đó tạo điều kiện   thuận lợi cho phân tích tài chính ra đời, ngày càng hoàn thiện và phát triển, đồng   thời cũng tạo ra sự phức tạp của phân tích tài chính. 1.1.3 Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp Chức năng đánh giá Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 8 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 9. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh Tài chính doanh nghiệp là hệ  thống các luồng chuyển dịch, các luồng vận  động của những nguồn lực tài chính trong quá trình tạo lập, phân phối và sử  dụng   các quỹ  tiền tệ  hoặc vốn hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu  kinh doanh trong khuôn khổ  của pháp luật. Các luồng chuyển dịch giá trị, sự  vận  động của các nguồn tài chính nảy sinh và diễn ra như  thế  nào, nó tác động ra sao   đến quá trình kinh doanh, chịu  ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố  khác nhau, có yếu tố  mang tính môi trường, có yếu tố bên trong, có yếu tố bên ngoài cụ thể là những yếu   tố nào, tác động đến sự vận động và chuyển dịch ra sao, gần với mục tiêu hay ngày   càng xa rời mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, có phù hợp với cơ  chế  chính  sách và pháp luật hay không là những vấn đề  mà phân tích tài chính doanh nghiệp  phải đưa ra câu trả lời. Chức năng dự đoán Mọi quyết định của con người đều hướng vào thực hiện những mục tiêu nhất  định. Mục tiêu là đích hướng tới bằng những hành động cụ  thể  trong tương lai.   Những quyết định và hành động trong tương lai phụ thuộc vào diễn biến kinh tế xã   hội và hoạt động của doanh nghiệp sẽ  diễn ra trong tương lai. Bản thân doanh  nghiệp cho dù đang giai đoạn nào trong chu kỳ  phát triển thì các hoạt động cũng   đều hướng tới mục tiêu nhất định. Vì vậy, để  có những quyết định phù hợp và tổ  chức thực hiện hợp lý, đáp ứng được mục tiêu mong muốn của các đối tượng quan   tâm cần thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai. Chức năng điều chỉnh Tài chính doanh nghiệp là hệ  thống các quan hệ  kinh tế  tài chính dưới hình  thái giá trị phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động. Hệ thống các quan hệ  đó bao gồm nhiều loại khác nhau, rất đa dạng, phong phú và phức tạp, chịu  ảnh   hưởng của nhiều nguyên nhân và nhân tố cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp.   Hệ thống các quan hệ kinh tế tài chính đó sẽ là bình thường nếu tất cả các mắt xích  trong hệ  thống đều diễn ra bình thường và đó là sự  kết hợp hài hòa các mối quan   Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 9 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 10. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh hệ. Tuy nhiên, những mối quan hệ kinh tế ngoại sinh, bản thân doanh nghiệp cũng   như  các đối tượng quan tâm không thể  kiểm soát và chi phối toàn bộ. Vì vậy, để  kết hợp hài hòa các mối quan hệ, doanh nghiệp, các đối tượng có liên quan phải  điều chỉnh các mối quan hệ và nghiệp vụ kinh tế nội sinh. 1.1.4 Ý nghĩa và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra đối chiếu và so   sánh số liệu về hiện tại và quá khứ. Qua đó, sử  dụng thông tin đánh giá đúng thực   trạng tài chính của doanh nghiệp, nắm vững tiềm năng, dự  báo xác định chính xác  hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai và triển vọng của doanh   nghiệp. Phân tích tài chính cung cấp những thông tin hữu ích giúp kiểm tra phân tích  thông tin một cách tổng hợp, toàn diện, có hệ  thống về  tình hình sản xuất kinh   doanh, tình hình thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp. Những người quản lý  tài chính khi phân tích tài chính cần cân nhắc tính toán đến mức rủi ro và tác động   của nó tới doanh nghiệp mà biểu hiện chính là khả  năng thanh toán, đánh giá khả  năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp.   Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các dự  đoán về  kết  quả  hoạt động kinh doanh nói chung, mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp   trong tương lai. Ngoài ra, phân tích tài chính cho thấy khả năng và tiềm nằn kinh tế  tài chính của doanh nghiệp, do đó sẽ  giúp cho công tác dự  báo, lập kế  hoạch tài   chính ngắn hạn và dài hạn, dễ dàng đưa ra các chính sách tạo điều kiện cho công ty   hoạt động. Tùy theo mục đích khác nhau của người sử dụng mà phân tích tài chính sẽ có  những vai trò khác nhau: Đối với những người quản lý doanh nghiệp Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 10 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 11. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh Hoạt động phân tích tài chính của những người quản lý doanh nghiệp được  gọi là phân tích tài chính nội bộ. Do ở doanh nghiệp họ nắm được đầy đủ  và chính  xác các thông tin, kèm theo sự  hiểu rõ về  doanh nghiệp nên họ  có lợi thế  để  phân  tích tài chính một cách tốt nhất. Phân tích tài chính có ý nghĩa để dự báo tài chính và   là cơ sở cho các nhà quản lý đưa ra quyết định phù hợp không chỉ  trong vấn đề  tài  chính mà còn nhiều vấn đề khác. Phân tích tài chính nôi bộ thật sự cần thiết để xác  đinh giá trị kinh tế, các mặt mạnh, yếu và đưa ra những quyết định đúng đắn cho sự  phát triển của doanh nghiệp. Đối với cơ quan chức năng, cơ quan Nhà nước có liên quan Dựa vào các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để  phân tích, đánh giá, kiểm   tra hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có  thực hiện đầy đủ  nghĩa vụ  với Nhà nước hay không, có tuân theo pháp luật hay   không, đồng thời sự giám sát này giúp cơ quan thẩm quyền có thể hoạch định chính  sách một cách phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh một   cách có hiệu quả, giúp Nhà nước đưa ra kế  hoạch phát triển  ở  tầm vĩ mô sao cho   mang lại lợi ích thiết thực nhất. Đối với các nhà đầu tư Các nhà đầu tư là các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm trực tiếp đến các giá  trị  của doanh nghiệp vì họ  là người đã giao vốn cho doanh nghiệp và có thể  phải  chịu rủi ro. Thu nhập của họ là tiền chia lợi tức và giá trị gia tăng thêm của vốn đầu   tư. Hai yếu tố này chịu  ảnh hưởng của lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp. Các   nhà đầu tư  thường không hài lòng với lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được theo   tính toán trên sổ sách, dự kiến trước lợi nhuận sẽ đạt được là mối quan tâm thực sự  của nhà đầu tư. Thông qua sự phân tích dựa trên các báo cáo tài chính, phân tích khả  năng sinh lời, mức độ rủi ro và sự phân tích diễn biến giá cả, các nhà đầu tư sẽ đưa   ra quyết định của chính mình. Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 11 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 12. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh Đối với ngân hàng, nhà cho vay tín dụng, đối tác kinh doanh và các tổ  chức   khác Những đối tượng này quan tâm đến khả  năng thanh toán công nợ, khả  năng  hợp tác liên doanh của doanh nghiệp, cho nên cũng cần phân tích và đánh giá thực  trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các chủ nợ, họ quan  tâm tới khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp nếu đó là các khảon vay ngắn  hạn, đối với khoản vay dài hạn họ phải tin chắc khả năng hoàn trả khi xem xét khả  năng sinh lời của doanh nghiệp. Song quan trọng nhất chính là cơ cấu tài chính biểu   hiện mức độ  mạo hiểm của doanh nghiệp đi vay. Các đối tác kinh doanh còn xem  xét đến khả  năng hợp tác của doanh nghiệp thông qua tình hình chấp hành các chế  độ, khả năng, tiềm năng kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Đối với những người hưởng lương trong doanh nghiệp Những người hưởng lương trong doanh nghiệp cũng quan tâm đến tình hình tài  chính, bởi lợi ích của họ gắn liền với hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Người  lao động quan tâm đến các thông tin và số liệu tài chính để  đánh giá, xem xét triển   vọng của nó trong tương lai. Những người đi tìm việc đều có nguyện vọng được   vào làm việc trong các công ty có triển vọng với tương lai lâu dài để  hi vọng có   mức lương xứng đáng và chỗ làm việc ổn định. Những nhà phân tích tài chính nghiên cứu và đưa ra các dự  đoán về  kết quả  của hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng trong tương lai. Phân tích tài  chính là cơ sở để dự đoán tài chính. Ngoài ra phân tích tài chính được ứng dụng theo  nhiều hướng khác nhau: Đưa ra quyết định phục vụ  nghiên cứu hay để  kiểm tra   giám sát chặt chẽ hơn. Hiện nay với sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp cùng   với quá trình cạnh tranh khốc liệt thì phải có chiến lược kinh doanh cụ thể, hợp lý   và chính xác. Phân tích tài chính sẽ có tác dụng to lớn trong việc thực hiện điều đó. 1.2 Tài liệu và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 12 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 13. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh 1.2.1 Tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính có mục tiêu đưa ra những dự báo tài chính giúp cho việc ra  quyết định về mặt tài chính và giúp cho việc dự  kiến kết quả tương lai của doanh   nghiệp nên thông tin sử dụng để phân tích tài chính không chỉ giới hạn trong phạm   vi nghiên cứu các báo cáo tài chính mà phải mở rộng sang các lĩnh vực: ­ Các thông tin chung về kinh tế, thuế, tiền tệ. ­ Các thông tin về ngành kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.1.1 Thông tin chung Đây là các thông tin về  tình hình kinh tế  có  ảnh hưởng đến hoạt động sản  xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Sự  suy thoái hoặc tăng trưởng của   nền kinh tế có tác động mạnh mẽ đến cơ hội kinh doanh, đến sự biến động của giá   cả  các yếu tố đầu vào và thị  trường tiêu thụ  sản phẩm đầu ra, từ  đó tác động đến   hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khi các tác động diễn ra theo chiều hướng   có lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được mở  rộng, lợi nhuận   tăng và nhờ đó kết quả kinh doanh trong năm là khả quan. Tuy nhiên khi những biến  động của tình hình kinh tế là bất lợi, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh   của doanh nghiệp. Chính vì vậy để có được sự đánh giá khách quan và chính xác về  tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta phải xem xét cả  thông tin kinh tế  bên ngoài có liên quan. 1.2.1.2 Thông tin theo ngành kinh tế Đặc điểm của ngành kinh doanh liên quan tới: ­Tính chất của các sản phẩm. ­ Quy trình kỹ thuật áp dụng. ­ Cơ  cấu sản xuất: công nghiệp nặng hoặc công nghiệp nhẹ, những cơ  cấu  sản xuất này có tác động đến khả năng sinh lời, vòng quay vốn dự trữ... Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 13 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 14. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh ­ Nhịp độ phát triển của các chu kỳ kinh tế. Việc kết hợp các thông tin theo ngành kinh tế cùng với thông tin chung và các  thông tin liên quan khác sẽ đem lại một cái nhìn tổng quát và chính xác nhất về tình  hình tài chính của doanh nghiệp. Thông tin theo ngành kinh tế đặc biệt là hệ thống  chỉ  tiêu trung bình ngành là cơ  sở  tham chiếu để  người phân tích có thể  đánh giá,   kết luận chính xác về tình hình tài chính doanh nghiệp. 1.2.1.3 Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế  toán là một báo cáo tài chính mô tả  tình trạng tài chính của   một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó. Đấy là một báo cáo tài chính   phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định,   dưới  hình thái tiền tệ theo giá trị  tài sản và nguồn hình thành tài sản. Xét về  bản   chất, bảng cân đối kế toán là một bảng cân đối tổng hợp giữa tài sản với vốn chủ  sở hữu và công nợ phải trả (nguồn vốn).  Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, tài liệu chủ yếu là bản cân  đối kế toán. Thông qua nó cho phép ta nghiên cứu, đánh giá một cách tổng quát tình  hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và những triển  vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.           Bảng cân đối kế toán có hai hình thức trình bày:              ­ Hình thức cân đối hai bên: Bên trái là phần tài sản, bên phải là phần nguồn   vốn.             ­ Hình thức cân đối hai phần liên tiếp: Phần trên là phần tài sản, phần dưới   là phần nguồn vốn.  Tài sản = Nguồn vốn Phần tài sản: Bao gồm có tài sản lưu động và tài sản cố định. Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 14 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 15. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh  Về mặt pháp lý, phần tài sản thể hiện số tiềm lực mà doanh nghiệp có quyền   quản lý, sử dụng lâu dài gắn với mục đích thu được các khoản lợi ích trong tương  lai.  Về mặt kinh tế, các chỉ tiêu của phần tài sản cho phép đánh giá tổng quát về  quy mô vốn, cơ cấu vốn, quan hệ giữa năng lực sản xuất và trình độ sử dụng vốn   của doanh nghiệp. Phần nguồn vốn:  Bao gồm công nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, phản   ánh các nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp.  Về  mặt pháp lý, phần nguồn vốn thể  hiện trách nhiệm pháp lý về  mặt vật   chất của doanh nghiệp đối với các đối tượng cấp vốn (Nhà nước, ngân hàng, cổ  đông, các bên liên doanh...). Hay nói cách khác thì các chỉ tiêu bên phần nguồn vốn   thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp về tổng số vốn đã đăng ký kinh doanh, về  số  tài sản hình thành và trách nhiệm phải thanh toán các khoản nợ  (với người lao   động, với nhà cung cấp, với Nhà nước...). Về  mặt kinh tế, phần nguồn vốn thể hiện các nguồn hình thành tài sản hiện  có, căn cứ  vào đó có thể  biết tỷ  lệ, kết cấu của từng loại nguồn vốn đồng thời   phần  nguồn vốn  cũng phản  ánh  được   thực  trạng tình hình  tài  chính  của doanh  nghiệp.  Tác dụng của phân tích bảng cân đối kế toán: - Cho biết một cách khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các   chỉ tiêu về tổng tài sản và tổng nguồn vốn. - Thấy được sự biến động của các loại tài sản trong doanh nghiệp: tài sản lưu  động, tài sản cố định. - Khả năng thanh toán của doanh nghiệp qua các khoản phải thu và các khoản   phải trả. - Cho biết cơ cấu vốn và phân bổ nguồn vốn trong doanh nghiệp.        Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 15 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 16. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh Báo cáo kết quả kinh doanh Một loại thông tin không kém phần quan trọng được sử  dụng trong phân tích  tài chính là thông tin phản ánh trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Khác với   bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho biết sự dịch chuyển   của vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nó cho phép dự tính   khả  năng hoạt động của doanh nghiẹp trong tương lai. Báo cáo kết quả  sản xuất   kinh doanh đồng thời cũng giúp cho nhà phân tích so sánh doanh thu và số tiền thực  nhập quỹ khi bán hàng hoá, dịch vụ với tổng chi phí phát sinh và số tiền thực xuất   quỹ  để  vận hành doanh nghiệp. Trên cơ  sở  đó, có thể  xác định được kết quả  sản  xuất kinh doanh: lãi hay lỗ trong năm. Như  vậy, báo cáo kết quả  kinh doanh phản  ánh kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh tình hình tài chính của một   doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Nó cung cấp những thông tin tổng hợp   về tình hình và kết quả sử dụng các tiềm năng về vốn, lao động, kỹ  thuật và trình   độ quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Tác dụng của việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh các chỉ tiêu về doanh thu, lợi   nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ  với ngân sách nhà nước của doanh nghiệp.  Do đó, phân tích báo cáo kết quả  hoạt động kinh doanh cũng cho ta đánh giá khái  quát tình hình tài chính doanh nghiệp, biết được trong kỳ  doanh nghiệp kinh doanh   có lãi hay bị  lỗ, tỷ  suất lợi nhuận trên doanh thu và vốn là bao nhiêu. Từ  đó tính  được tốc độ  tăng trưởng của kỳ  này so với kỳ  trước và dự  đoán tốc độ  tăng trong   tương lai. Ngoài ra, qua việc phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, ta  biết được doanh nghiệp có nộp thuế  đủ  và đúng thời hạn không. Nếu số  thuế  còn   phải nộp lớn chứng tỏ  tình hình sản xuất  kinh doanh của doanh nghiệp là không  khả quan. Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 16 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 17. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh Như vậy, việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động  kinh doanh sẽ giúp ta có  những nhận định sâu sắc và đầy đủ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong bốn báo cáo tài chính bắt buộc mà bất   kỳ  doanh nghiệp nào cũng phải lập để  cung cấp cho người sử  dụng thông tin của  doanh nghiệp. Nếu bảng cân đối kế  toán cho biết những nguồn lực của cải (tài  sản) và nguồn gốc của những tài sản đó và báo cáo kết quả kinh doanh cho biết thu   nhập và chi phí phát sinh để  tính được kết quả  lãi, lỗ  trong một kỳ kinh doanh, thì   báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập để trả lời các vấn đề liên quan đến luồng tiền   vào ra trong doanh nghiệp, tình hình thu chi ngắn hạn của doanh nghiệp. Những  luồng vào ra của tiền và các khoản coi như tiền được tổng hợp thành ba nhóm: lưu  chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động   tài chính và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động bất thường. Thuyết minh báo cáo tài chính Thuyết minh báo cáo tài chính được lập nhằm cung cấp các thông tin về  tình   hình sản xuất kinh doanh chưa có trong hệ  thống báo cáo tài chính, đồng thời giải   thích thêm một số chỉ tiêu mà trong các báo cáo tài chính chưa được trình bày nhằm  giúp cho người đọc và phân tích các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính có một cái nhìn  cụ thể và chi tiết hơn về sự thay đổi những khoản mục trong bảng cân đối kế toán  và kết quả hoạt động kinh doanh. Thuyết minh báo cáo tài chính được lập căn cứ vào những số liệu và những tài  liệu sau:   + Các sổ kế toán kỳ báo cáo.   + Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo.   + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo.   + Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước. Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 17 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 18. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày 7 chỉ tiêu nhằm cụ thể hoá các chỉ tiêu  mà bảng cân đối kế toán  không thể nêu lên hết được bao gồm:   + Chỉ tiêu 1: Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.    + Chỉ tiêu 2: Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.    + Chỉ tiêu 3: Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính.   + Chỉ tiêu 4: Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động   sản xuất kinh doanh.   + Chỉ tiêu 5: Phương pháp lập một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài   chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.    + Chỉ  tiêu 6: Đánh giá tổng quát các chỉ  tiêu. Đây là phần doanh nghiệp tự  đánh giá khái quát tình hình thực hiện các chỉ  tiêu trong kỳ  báo cáo của mình cùng  những khó khăn, thuận lợi mà doanh nghiệp gặp phải trong kỳ báo cáo.   + Chỉ tiêu 7: Các kiến nghị. Tác dụng của việc phân tích Thuyết minh báo cáo tài chính Phân tích thuyết minh báo cáo tài chính sẽ cung cấp bổ sung những thông tin   chi tiết, cụ  thể hơn về một số tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh trong  kỳ của doanh nghiệp. Cụ thể: + Phân tích chỉ  tiêu:  Chi phí sản xuất  kinh doanh theo yếu tố sẽ cho ta biết   tình hình biến động của chi phí trong kỳ theo từng yếu tố chi phí: nguyên vật liệu,   nhân công, khấu hao. + Phân tích chỉ  tiêu: Tình hình tăng giảm tài sản cố  định sẽ  cho ta biết được  tình hình biến động của tài sản cố  định trong kỳ  theo từng loại. Qua đó, đánh giá   được tình hình đầu tư, trang bị tài sản cố định của doanh nghiệp và xây dựng được  kế hoạch đầu tư. + Phân tích chỉ tiêu: Tình hình thu nhập của công nhân viên sẽ giúp ta có những  đánh giá chính xác hơn về sự phát triển của doanh nghiệp bởi vì không thể nói một   Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 18 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 19. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả  nếu thu nhập của   người lao  đông có xu  hướng giảm theo thời gian và thấp so với mặt bằng chung được. Thu nhập của  công nhân viên phải gắn liền với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.  + Phân tích chỉ tiêu: Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu để thấy được   tình hình biến động của tổng số nguồn vốn chủ sở hữu cũng như  từng loại nguồn  vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Qua đó, đánh giá được tính hợp lý của việc hình  thành và sử dụng từng nguồn vốn chủ sở hữu. ̉ + Phân tích chi tiêu: Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào các đơn vị khác  để nắm được tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư vào các đơn vị khác. + Phân tích chỉ tiêu: Các khoản phải thu và nợ phải trả sẽ nắm được tình hình   thanh toán các khoản phải thu và các khoản nợ phải trả trong kỳ của doanh nghiệp.  Tình hình thanh toán các khoản phải thu và các khoản phải trả  là một trong   những chỉ  tiêu phản ánh khá sát thực chất lượng hoạt động tài chính. Nếu hoạt  động tài chính tốt, lành mạnh doanh nghiệp sẽ  thanh toán kịp thời các khoản nợ  phải trả cũng như thu kịp thời các khoản nợ phải thu, tránh được tình trạng chiếm   dụng vốn lẫn nhau cũng như  tình trạng công nợ  dây dưa kéo dài, tình trạng tranh  chấp, mất khả năng thanh toán. + Phân tích các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động   kinh doanh của doanh nghiệp. Các tỷ suất lợi nhuận càng lớn so với trước thì chứng  tỏ hiệu quả kinh doanh càng tăng. 1.2.2 Các phương pháp phân tích tài chính Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ  thống các công cụ  và biện  pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự  kiện, hiện tượng, các mối quan hệ  bên   trong và bên ngoài, các nguồn dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ  tiêu tổng  hợp và chi tiết nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính  bao gồm các phương pháp sau: Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 19 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
 20. Trương Đai hoc công nghiêp Ha  Nôi                                 Khoa Quan ly kinh  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ doanh 1.2.2.1 Phương pháp so sánh Nếu có sự  thống nhất về không gian, thời gian, nội dung, tính chất và đơn vị  tính toán của các chỉ tiêu tài chính và theo mục đích phân tích thì mới xác định gốc so   sánh. Đây cũng chính là điều kiện để  áp dụng phương pháp so sánh. Gốc so sánh  được chọn là gốc về mặt thời gian hoặc không gian, kỳ phân tích được chọn là kỳ  báo cáo hoặc kỳ kế hoạch, giá trị so sánh có thể được chọn bằng số tương đối, số  tuyệt đối hoặc số bình quân. Nội dung so sánh bao gồm: ­ So sánh giữa các số hiện thực kỳ này với số hiện thực kỳ trước để  thấy rõ  xu hướng thay đổi về  tài chính doanh nghiệp, đánh giá sự  tăng trưởng hay thụt lùi   trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. ­ So sánh giữa số liệu doanh nghiệp với số liệu trung bình của ngành, của các  doanh nghiệp khác để đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hay xấu. ­ So sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể. ­ So sánh theo chiều ngang với nhiều kỳ để  thấy được sự  biến đổi cả  về  số  tương đối và tuyệt đối của một số chỉ tiêu nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp. 1.2.2.2 Phương pháp loại trừ Là phương pháp để  xác định xu hướng và mức độ  ảnh hưởng của từng nhân  tố  đến chỉ  tiêu phản ánh đối tượng phân tích. Để  phân tích  ảnh hưởng của một  nhân tố  nào đó, nhà phân tích phải loại trừ   ảnh hưởng cua nhân t ̉ ố  còn lại. Đặc   điểm nổi bật của phương pháp loại trừ luôn đặt đối tượng phân tích vào các trường  hợp giả định khác nhau để xác định ảnh hưởng các nhân tố  đến biến động của chỉ  tiêu nghiên cứu. 1.2.2.3 Phương pháp thay thế liên hoàn Lương Thi Ngoc Hoa                                                                   Lu ̣ ̣ 20 ận văn tôt nghiêp ́ ̣
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2