Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo Tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐ

Chia sẻ: Hoang Van Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
15
lượt xem
5
download

Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo Tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của đề tài là: Hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về Thương hiệu, về CDĐL và vai trò của CDĐL trong việc phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa, nghiên cứu quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Tám xoan Hải Hậu từ sau khi đã có CDĐL, tập trung làm rõ những khó khăn mà sản phẩm đang gặp phải trên mọi phương diện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo Tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐ

Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐL <br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ quý báu<br /> từ Nhà trường, các thầy cô giáo, cùng các anh chị và các bạn của tôi. Nhân đây,<br /> tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:<br /> - Học viện Tài Chính, Khoa Quản trị Kinh Doanh: là nơi tôi đang theo học<br /> và là nơi đã tạo điều kiện cho tôi được thực hiện và hoàn thành đề tài này.<br /> - Tới Các Thầy Cô trong Khoa Quản trị Kinh Doanh – những người đã<br /> động viên, khích lệ và luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn<br /> thành đề tài.<br /> - Tới Ths. Nguyễn Văn Ga – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học<br /> nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, người đã tạo<br /> mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong quá trình tiếp cận với “Chỉ dẫn địa lý”<br /> và thu thập tài liệu.<br /> - Tôi đặc biệt trân trọng cảm ơn cô giáo Đỗ Thị Nâng - giảng viên Bộ môn<br /> Quản lí kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính- người đã trực<br /> tiếp hướng dẫn và luôn động viên tôi, cho dù đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận với<br /> Nghiên cứu khoa học với rất nhiều bỡ ngỡ và lúng túng.<br /> - Tới tập thể lớp CQ50/32.01 luôn ủng hộ tôi thực hiện và hoàn thành đề<br /> tài.<br /> Mặc dù tôi đã cố gắng hoàn thiện Đề tài Nghiên cứu khoa học này bằng tất<br /> cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên không tránh khỏi những thiếu<br /> sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp quý báu của quý thầy cô.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn, và kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và<br /> thành công trong sự nghiệp.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Vũ Thị Thúy Phương<br /> <br /> <br /> <br /> Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐL <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU...............................................................................................................1<br /> I.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .................................................................... 1<br /> II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2<br /> III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ...................................................................... 2<br /> IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................................................... 2<br /> VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................ 3<br /> VII. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI ............................................................................ 3<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA THƯƠNG HIỆU<br /> VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ........................................................................................ 4<br /> 1.1. NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA<br /> LÝ......................................................................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm Thương hiệu và giá trị Thương hiệu ................................... 4<br /> 1.1.2. Sự khác biệt giữa thương hiệu và các thuật ngữ khác .......................... 5<br /> 1.1.3. Các yếu tố cấu thành thương hiệu ........................................................ 8<br /> 1.1.3.1. Tên nhãn hiệu ................................................................................. 8<br /> 1.1.3.2. Logo ............................................................................................. 10<br /> 1.1.3.3. Cá tính nhãn hiệu .......................................................................... 12<br /> 1.1.3.4. Slogan (Khẩu hiệu) ....................................................................... 14<br /> 1.1.3.5. Đoạn nhạc ..................................................................................... 16<br /> 1.1.3.6. Bao bì............................................................................................ 17<br /> 1.1.4. Vai trò của thương hiệu ..................................................................... 19<br /> 1.1.4.1. Đối với doanh nghiệp ................................................................... 19<br /> 1.1.4.2. Đối với người tiêu dùng (khách hàng) ......................................... 23<br /> 1.2. NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ............................... 25<br /> 1.2.1. Khái niệm về CDĐL ........................................................................... 25<br /> 1.2.1.1. Sự ra đời khái niệm CDĐL........................................................... 25<br /> 1.2.1.2. Khái niệm CDĐL trong Hiệp định TRIPS ................................... 26<br /> 1.2.1.3. Khái niệm về CDĐL và TGXX trong các văn bản pháp luật ở Việt<br /> Nam. .......................................................................................................... 29<br /> 1.2.2. Vai trò của bảo hộ CDĐL đối với nông sản ....................................... 30<br /> 1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NÔNG<br /> SẢN THÔNG QUA BẢO HỘ CDĐL TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM.. 32<br /> <br /> <br /> <br /> Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐL <br /> <br /> 1.3.1. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở một số nước trên thế giới với việc nâng cao<br /> giá trị thương hiệu của nông sản hàng hóa ................................................... 32<br /> 1.3.1.1. Tại các nước Châu Âu .................................................................. 32<br /> 1.3.1.2. Một số nước Châu Á .................................................................... 34<br /> 1.3.2. Cơ sở thực tiễn về xây dựng và nâng cao giá trị thương hiệu nông sản<br /> thông qua bảo hộ CDĐL ở Việt Nam.................................................................37<br /> 1.3.2.1. Bảo hộ CDĐL với việc xây dựng và nâng cao giá trị cho thương<br /> hiệu nông sản Việt Nam ...................................................................................38<br /> 1.3.2.2 Một số nông sản đã được bảo hộ CDĐL ở Việt Nam .................. 39<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO TÁM<br /> XOAN HẢI HẬU SAU KHI CẤP BẢO HỘ CDĐL.......................................45<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM GẠO TÁM XOAN<br /> <br /> ................................. 46<br /> 2.1.1. Tính đặc thù của lúa Tám xoan Hải Hậu ............................................ 46<br /> 2.1.2. Vùng đất trồng lúa Tám xoan thích hợp ở huyện Hải Hậu................. 48<br /> 2.1.3. Kết quả sản xuất, kinh doanh gạo Tám xoan Hải Hậu ....................... 50<br /> 2.2.4. Đăng ký bảo hộ CDĐL cho gạo tám xoan Hải Hậu ........................... 53<br /> 2.2.HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ, KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG<br /> HIỆU GẠO TÁM XOAN HẢI HẬU SAU KHI ĐƯỢC CẤP BẢO HỘ CDĐL<br /> ......................................................................................................................... 54<br /> 2.2.1.Cơ quan quản lí, khai thác và phát triển thương hiệu CDĐL .............. 54<br /> 2.2.1.1. Mô hình quản lí CDĐL gạo Tám xoan Hải Hậu .......................... 54<br /> 2.2.1.2. Tổng quan về Hiệp hội gạo tám xoan Hải Hậu ............................ 56<br /> 2.2.2. Các hoạt động để quản lí, khai thác và phát triển thương hiệu CDĐL<br /> gạo Tám xoan Hải Hậu ................................................................................. 57<br /> 2.2.2.1.Quản lí khâu sản xuất gạo tám xoan đạt tiêu chuẩn ...................... 57<br /> 2.2.2.2. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạo Tám xoan sau khi bảo hộ CDĐL<br /> ................................................................................................................... 62<br /> 2.2.2.3. Hoạt động quảng bá sản phẩm gạo tám xoan mang CDĐL Hải<br /> Hậu ............................................................................................................ 69<br /> <br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU GẠO<br /> TÁM XOAN HẢI HẬU SAU KHI ĐƯỢC CẤP BẢO HỘ CDĐL ............... 74<br /> 3.1. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC<br /> PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CDĐL GẠO TÁM XOAN HẢI HẬU .......... 74<br /> <br /> <br /> <br /> Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐL <br /> <br /> 3.1.1. Về thuận lợi ........................................................................................ 74<br /> 3.1.1.1. Thuận lợi về điều kiện sản xuất .................................................... 74<br /> 3.1.1.2. Thuận lợi về chất lượng sản phẩm ............................................... 75<br /> 3.1.1.3. Thuận lợi về mặt pháp lí ............................................................... 75<br /> 3.1.2. Về những khó khăn gặp phải .............................................................. 76<br /> 3.1.2.1. Khó khăn trong quá trình sản xuất ............................................... 76<br /> 3.1.2.2. Khó khăn trong vấn đề tiêu thụ gạo tám mang CDĐL Hải Hậu .. 77<br /> 3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GẠO TÁM XOAN HẢI HẬU................. 81<br /> 3.3. NHỮNG GIÁI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO TÁM XOAN<br /> HẢI HẬU ......................................................................................................... 82<br /> 3.3.1. Giải pháp từ phía người sản xuất ........................................................ 82<br /> 3.3.2. Giải pháp trong vấn đề quản lí, khai thác thương hiệu CDĐL của Hiệp<br /> hội gạo Tám xoan Hải Hậu ........................................................................... 82<br /> 3.3.2.1. Về phía ban lãnh đạo .................................................................... 83<br /> 3.2.2.2. Vấn đề huy động vốn, thu hút đầu tư ........................................... 84<br /> 3.2.2.3. Giải pháp đối với các Ban, các Tổ khác thuộc Hiệp hội .............. 84<br /> 3.2.2.4. Giải pháp về lâu dài của Hiệp hội gạo Tám xoan......................... 86<br /> 3.3.3. Giải pháp Marketing nhằm phát triển thương hiệu CDĐL gạo tám<br /> xoan Hải Hậu ................................................................................................ 86<br /> 3.3.3.1. Về công tác marketing, nghiên cứu thị trường ............................. 86<br /> 3.3.3.2. Về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm ................................ 87<br /> 3.3.3.3. Về công tác xúc tiến thương mại và công tác thị trường .............. 87<br /> 3.3.3.4. Xây dựng một Nhà máy chế biến gạo Tám xoan mang CDĐL cho<br /> toàn địa bàn huyện Hải Hậu ...................................................................... 88<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................ 90<br /> <br /> <br /> <br /> Đề tài: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp Bảo hộ CDĐL <br /> <br /> <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản