intTypePromotion=3

Đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty dệt Hà Nam”

Chia sẻ: LẠI THANH TÙNG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

4
4.081
lượt xem
2.307
download

Đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty dệt Hà Nam”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại hiện nay với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề quan trọng, đó là khoản thù lao của người lao động. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như trợ cấp, BHXH, tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty dệt Hà Nam”

 1. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán LU N VĂN T T NGHI P tài “K toán ti n lương và các kho n trích theo lương t i Công ty d t Hà Nam” SVTH: L i Thanh Tùng 1 L p: 2LT 03 – 01T
 2. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán M CL C Trang L i nói u CHƯƠNG I: NH NG LÝ LU N CHUNG V K TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHI P S N XU T…………………………………………………………..………………..1 I. KHAÍ NI M, C I M, NHI M V C A K TOÁN TI N LƯƠNG vÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHI P S N XU T………………………………………………………..……....…………..1 1. Khái ni m ti n lương……………………………………..………………… 1 1.1. Khái ni m……………………………………………..……....…………….1 1.2. B n ch t……………………………………………..………………………1 2. Ch c năng, vai trò c a ti n lương…………………..……………………… 2 2.1. Ch c năng c a ti n lương………………………..………………………. 2 2.2. Vai trò c a ti n lương…………………………..………………………… 2 2.3. Các nhân t nh hư ng t i ti n lương………..………………………….. 3 3. Ý nghĩa c a ti n lương và các kho n trích theo lương……………………… 3 4. Nhi m v c a ti n lương và các kho n trích theo lương……………………. 4 5. Hình th c ti n lương, qu ti n lươngvà các kho n trích theo lương……….. 4 5.1. Các hình th c tr lương……………………………………………………. 4 5.2.Qu ti n lương …………………………………………………………….. 5 5.3. Qu BHXH, BHYT, Kinh phí công oàn………………………………… 6 II. PHÂN LO I LAO NG…………………………………………………. 6 1.Theo quan h s n xu t……………………………………………………….. 6 1.1. Lao ng tr c ti p…………………………………………………………. 6 1.2. Lao ng gián ti p…………………………………………………….…….6 2.Theo t ch c qu n lý, s d ng th i gian lao ng………………………....….6 SVTH: L i Thanh Tùng 2 L p: 2LT 03 – 01T
 3. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán 2.1. Lao ng thư ng xuyên trong danh sách ……………………………… ... 6 2.2. Lao ng thư ng xuyên mangtính ch t th i v …………………………… 7 3. Theo ch c năng lao ng…………………………………………………… 7 III. N I DUNG CÔNG TÁC K TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHI P S N XU T…………….7 1.Ch ng t k toán …………………………………………………………...…7 2.Tài kho n s d ng………………………………………………………......…8 3.Phương pháp k toán m t s nghi p vu kinh t phát sinh ch y u….....……….... 10 CHƯƠNG II: TH C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG T I CÔNG TY D T HÀ NAM………………………………………………………………………..…..14 I.KHÁI QUÁT V CÔNG TY D T HÀ NAM……………………………..... 14 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty D t Hà Nam……………... 14 2. Tình hình k t qu kinh doanh c a Công ty D t Hà Nam………………..… 16 3. Cơ c u t ch c b máy, c i m công tác k toán……………………..…. 17 3.1. Hình th c, c i m c a công tác k toán ……………………………..…17 3.2. Các chính sách k toán áp d ng t i Công ty D t Hà Nam ……………..…18 4. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty D t Hà Nam………….....……19 5. c i m s n ph m, quy trình công ngh s n xu t……………………..….. 19 5.1. c i m s n ph m……………………………………………………..…19 5.2. Quy trình công ngh s n xu t …………………………………………….19 II. TH C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG C A CÔNG TY D T HÀ NAM……………………20 1.Phương pháp tính lương t i Công ty………………………………………. 20 2.Phương pháp h ch toán ti n lương và các kho n trích theo lương ………...…..25 SVTH: L i Thanh Tùng 3 L p: 2LT 03 – 01T
 4. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán CHƯƠNG III: Ý KI N GÓP PH N NÂNG CAO CH T LƯ NG CÔNG TÁC K TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG…..……29 I. NH N XÉT CHUNG V CÔNG TÁC QU N LÝ, H CH TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG T I CÔNG TY D T HÀ NAM………………………………………………………………………...…29 1. Ưu i m………………………………………………………………….…..32 2. Bên c nh nh ng ưu i m k trên, Công ty D t Hà Nam còn có m t s h n ch như sau:……………………………………………………………………..…..33 II. NH NG Ý KI N ÓNG GÓP CHO CÔNG TÁC TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG T I CÔNG TY D T HÀ NAM……….…..34 1.V qu n lý lao ng…………………………………………………………..34 2.V vi c thanh toán ti n lương cho ngư i lao ng …………………………. 35 3. V vi c trích trư c ti n lương ngh phép ………………………………….. 35 4.V công tác luân chuy n ti n lương……………………………………....….35 5.V ph n m m k toán ……………………………………………………… 36 K t lu n SVTH: L i Thanh Tùng 4 L p: 2LT 03 – 01T
 5. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán L I NÓI U Trong th i i hi n nay v i cơ ch th trư ng m c a thì ti n lương là m t v n quan tr ng, ó là kho n thù lao c a ngư i lao ng. Ti n lương là bi u hi n b ng ti n mà doanh nghi p ph i tr cho ngư i lao ng tương ng v i th i gian, ch t lư ng và k t qu lao ng mà h ã c ng hi n. Ti n lương là ngu n thu nh p ch y u c a ngư i lao ng, ngoài ra ngư i lao ng còn ư c hư ng m t s ngu n thu nh p khác như tr c p, BHXH, ti n thư ng… i v i doanh nghi p thì chi phí ti n lương là m t b ph n chi phí c u thành nên giá thành s n ph m, d ch v do doanh nghi p s n xu t ra. T ch c s d ng h p lý h ch toán t t lao ng và tính úng thù lao c a ngư i lao ng, thanh toán ti n lương và các kho n liên quan k p th i s kích thích ngư i lao ng quan tâm n th i gian, ch t lư ng lao ng t ó nâng cao năng su t lao ng, ti t ki m chi phí, h giá thành s n ph m, tăng l i nhu n cho doanh nghi p. Qua quá trình th c t p, cùng v i s hư ng d n t n tình c a th y giáo GS. TS LƯƠNG TR NG YÊM em ã quy t nh ch n tài: “K toán ti n lương và các kho n trích theo lương t i Công ty d t Hà Nam” làm tài cho bài lu n văn t t nghi p c a mình. N i dung chính c a bài lu n văn t t nghi p c a em g m 3 chương: Chương I: Nh ng lý lu n chung v k toán ti n lương và các kho n trích theo lương trong doanh nghi p. Chương II: Th c tr ng công tác k toán ti n lương và các kho n trích theo lương t i Công ty d t Hà Nam. Chương III: Ý ki n góp ph n nâng cao ch t lư ng công tác k toán ti n lương và các kho n trích theo lương. SVTH: L i Thanh Tùng 5 L p: 2LT 03 – 01T
 6. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán CHƯƠNG I: NH NG LÝ LU N CHUNG V K TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHI P. I. KHÁI NI M, C I M, NHI M V C AK TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHI P S N XU T. 1. Khái ni m ti n lương: 1.1. Khái ni m: Ti n lương ư c hi u là giá c s c lao ng khi th trư ng lao ng ang d n ư c hoàn thi n và s c lao ng ư c tr thành hàng hoá. Nó ư c hình thành do tho thu n h p pháp gi a ngư i lao ng (ngư i bán s c lao ng) và ngư i s d ng lao ng (ngư i mua s c lao ng). Ti n lương hay giá c s c lao ng chính là s ti n mà ngư i s d ng lao ng tr cho ngư i lao ng theo công vi c, theo m c hoàn thành công vi c ã th a thu n. Trong m i giai o n nh t nh c a l ch s xã h i, giá c lao ng có th thay i nó ph thu c vào quan h cung c u s c lao ng trên th trư ng. Trong cơ ch th trư ng có qu n lý c a Nhà nư c ti n lương còn tuân theo quy lu t phân ph i theo lao ng. 1.2. B n ch t: Như ã c p trên, ti n lương th c ch t là giá c s c lao ng. Trư c h t s c lao ng là hàng hoá c a th trư ng lao ng. Tính ch t c a hàng hoá s c lao ng không ch th hi n i v i lao ng làm vi c trong khu v c kinh t tư nhân mà c công nhân viên ch c làm vi c trong lĩnh v c do Nhà nư c qu n lý. M t khác, ti n lương ph i là tr cho s c lao ng, t c là giá c s c lao ng mà ngư i lao ông và ngư i thuê lao ng tho thu n v i nhau theo quy lu t cung c u, giá c trên th trư ng. i v i ch doanh nghi p thì ti n lương là m t ph n chi phí, nên nó ư c tính toán và qu n lý ch t ch . i v i ngư i lao ng thì ti n lương là thu nh p ch y u t lao ng c a h . Do v y ph n u nâng cao ti n lương là yêu c u cao nh t c a ngư i lao ng. SVTH: L i Thanh Tùng 6 L p: 2LT 03 – 01T
 7. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán Ti n lương và các kho n trích theo lương h p thành chi phí v nhân công trong t ng chi phí c a doanh nghi p. 2. Ch c năng, vai trò c a ti n lương: 2.1. Ch c năng c a ti n lương: Ti n lương có năm ch c năng như sau: - Ch c năng tái s n xu t s c lao ng: Vì nh có ti n lương ngư i lao ng m i duy trì ư c năng l c làm vi c lâu dài và tái s n xu t s c lao ng, cung c p lao ng cho ngư i s d ng lao ng. - Ch c năng òn b y kinh t : Ti n lương là kho n thu nh p chính là ngu n s ng ch y u c a ngư i lao ng. Vì v y nó là ng l c kích thích h phát huy t i a kh năng và trình làm vi c c a mình. - Ch c năng công c qu n lý Nhà nư c: Trong th c t , các doanh nghi p luôn mu n t m c tiêu gi m t i a chi phí s n xu t còn ngư i lao ng l i mu n ư c tr lương cao tái s n xu t s c lao ng. Vì v y Nhà nư c ã xây d ng các ch , chính sách lao ng và ti n lương làm hành lang pháp lý cho c hai bên. - Ch c năng thư c o giá tr : Ti n lương bi u th giá c s c lao ng nên có th nói là thư c o xác nh m c ti n công các lo i lao ng. - Ch c năng i u ti t lao ng: Vì s lư ng và ch t lư ng s c lao ng các vùng, ngành là không gi ng nhau nên Nhà nư c ph i i u ti t lao ng thông qua ch , chính sách ti n lương. 2.2. Vai trò c a ti n lương: - Ti n lương là ph m trù kinh t ph n ánh m t phân ph i c a quan h s n xu t xã h i. Do ó ch ti n lương h p lý góp ph n làm cho quan h xã h i phù h p v i tính ch t và trình phát tri n c a l c lư ng s n xu t. Ti n lương gi vai trò quan tr ng trong công tác qu n lý i s ng và chính tr xã h i, nó th hi n ba vai trò cơ b n. - Ti n lương ph i b o m vai trò khuy n khích v t ch t i v i ngư i lao ng. Ti n lương có vai trò như m t òn b y kinh t kích thích ngư i lao ng ngày càng c ng hi n nhi u hơn cho doanh nghi p c v s lư ng và ch t lư ng lao ng. SVTH: L i Thanh Tùng 7 L p: 2LT 03 – 01T
 8. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán - Ti n lương có vai trò quan tr ng trong qu n lý ngư i lao ng: Doanh nghi p tr lương cho ngư i lao ng không ch bù p s c lao ng ã hao phí mà còn thông qua ó ki m tra giám sát ngư i lao ng làm vi c theo m c tiêu, k ho ch c a doanh nghi p m b o công vi c hoàn thành. - Ti n lương b o m vai trò i u ph i lao ng: Ti n lương óng vai trò quy t nh trong vi c n nh và phát tri n kinh t . Khi ti n lương ư c tr m t cách h p lý s thu hút ngư i lao ng s p x p công vi c hi u qu . Ti n lương luôn ư c xem xét t hai góc , trư c h t i v i ch doanh nghi p ti n lương là y u t chi phí s n xu t, còn i v i ngư i cung ng lao ng thì ti n lương là ngu n thu nh p. M c ích c a doanh nghi p là l i nhu n, m c ích c a ngư i lao ng là ti n lương. V i ý nghĩa này ti n lương không ch mang tính ch t là chi phí mà nó tr thành phương ti n t o giá tr m i, là ngu n cung ng sáng t o s c s n xu t, năng su t lao ng t o ra các giá tr gia tăng. 2.3. Các nhân t nh hư ng t i ti n lương: Ti n lương không ch thu n tuý là v n kinh t , v n l i ích mà nó còn là v n xã h i liên quan tr c ti p n chính sách kinh t vĩ mô c a Nhà nư c. Do v y, ti n lương b nh hư ng b i r t nhi u y u t . - Nhóm y u t thu c v doanh nghi p: Chính sách c a doanh nghi p, kh năng tài chính, cơ c u t ch c, b u không khí văn hoá trong doanh nghi p. - Nhóm y u t thu c v th trư ng lao ng: Ch t lư ng lao ng thâm niên công tác, kinh doanh làm vi c và các m i quan h khác. - Nhóm y u t thu c v công vi c: Lư ng hao phí công vi c trong quá trình làm vi c, cư ng lao ng, năng su t lao ng. 3. Ý nghĩa c a ti n lương và các kho n trích theo lương: Ti n lương (ti n công) là s ti n các doanh nghi p thanh toán cho ngư i lao ng căn c vào th i gian làm vi c, s lư ng, ch t lư ng lao ng mà ngư i lao ng ã góp ph n cho doanh nghi p. Ti n lương là i u ki n bù p hao phí lao ng, tái s n xu t s c lao ng cho ngư i lao ng. Ti n lương ư c thanh toán úng, s khuy n khích ngư i lao ng phát huy sáng ki n, nâng cao năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng công vi c, SVTH: L i Thanh Tùng 8 L p: 2LT 03 – 01T
 9. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán ch t lư ng s n ph m, t ó t o i u ki n doanh nghi p gi m chi phí nhân công, h giá thành s n ph m. M t khác, theo ch quy nh, ngoài ti n lương và ph c p lương ngư i lao ng còn ư c hư ng các kho n tr c p BHXH, BHYT. Các kho n nói trên góp ph n gi i quy t khó khăn cho ngư i lao ng, c bi t trong trư ng h p ngư i lao ng b m au, thai s n, b m t s c lao ng …. 4. Nhi m v c a k toán ti n lương và các kho n trích theo lương: K toán ti n lương và các kho n trích theo lương có 3 nhi m v sau ây: - M t là ph i h ch toán úng, th i gian, s lư ng, ch t lư ng c a ngư i lao ng; Tính úng, ti n lương, các kho n trích theo lương và thanh toán úng h n cho ngư i lao ng; - Hai là tính toán phân b úng, chi phí ti n lương, các kho n trích theo lương cho các i tư ng ch u chi phí có liên quan. - Ba là ti n hành phân tích tình hình qu n lý và s d ng lao ng, tình hình qu n lý và s d ng qu lương, cung c p các thông tin c n thi t theo yêu c u c a qu n lý. 5. Hình th c ti n lương; qu ti n lương và các kho n trích theo lương : 5.1. Các hình th c tr lương: Các doanh nghi p có th tr lương ngư i lao ng theo 2 hình th c: Lương th i gian và lương s n ph m. * Hình th c tr lương theo th i gian: Doanh nghi p tr lương cho ngư i lao ng d a vào th i gian làm vi c th c t (ngày công th c t ) và m c lương th i gian (lương bình quân ngày). Doanh nghi p áp d ng khi chưa nh m c ư c lao ng, chưa xây d ng ư c ơn giá lương s n ph m và thư ng tr cho ngư i lao ng gián ti p, nó không g n k t qu lao ng v i ti n lương. SVTH: L i Thanh Tùng 9 L p: 2LT 03 – 01T
 10. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán * Hình th c tr lương theo s n ph m: Doanh nghi p tr lương d a vào s lư ng, kh i lư ng s n ph m, công vi c, d ch v hoàn thành công nh p kho ho c bàn giao và ơn giá lương s n ph m, công vi c, d ch v . Có th k t h p ti n lương s n ph m v i lương năng su t, ch t lư ng (g i là ti n lương s n ph m có thư ng) ho c ti n lương s n ph m tính theo ơn giá lương s n ph m tăng d n (g i là lương s n ph m lu ti n). * Ngoài ra, doanh nghi p có th áp d ng ti n lương khoán: Khoán qu lương, khoán kh i lư ng, khoán s n ph m cu i cùng. Tr lương theo s n ph m, lương khoán g n li n ư c ti n lương v i k t qu lao ng c a ngư i lao ng. 5.2.Qu ti n lương: - Qu lương c a doanh nghi p bao g m: Ti n lương tr theo th i gian, tr theo s n ph m, lương khoán, các kho n ph c p, lương tr cho ngư i lao ng trong th i gian ng ng vi c vì có lý do khách quan do ngư i lao ng làm ra s n ph m h ng trong ph m vi ch quy nh. - ph c v cho k toán và phân tích, ti n lương c a doanh nghi p ư c chia thành 2 lo i: Ti n lương chính và ti n lương ph . + Ti n lương chính: Lương tr theo nhi m v chính c a ngư i lao ng g n v i quá trình s n xu t ra s n ph m. + Ti n lương ph : Lương tr cho ngư i lao ng khi h làm vi c theo công vi c do doanh nghi p phân công không ph i là nhi m v chính c a h : i t p quân s , i h c t p b i dư ng… và nó không g n v i quá trình s n xu t ra s n ph m. 5.3. Qu BHXH, BHYT, Kinh phí công oàn: * Qu BHXH: ư c trích hàng tháng trên lương cơ b n và các kho n ph c p ch c v , khu v c (n u có) theo t l 15 % do doanh nghi p n p và tính vào CP SXKD c a doanh nghi p, 5 % tr vào lương c a ngư i lao ng. Qu ư c SVTH: L i Thanh Tùng 10 L p: 2LT 03 – 01T
 11. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán dùng tr cho ngư i lao ng khi h b m au, thai s n, tai n n b nh ngh nghi p, hưu trí, t tu t, và do cơ quan BHXH qu n lý. * Qu BHYT: ư c trích hàng tháng trên lương cơ b n và ph c p ch c v , khu v c (n u có) c a ngư i lao ng theo t l : 2 % do doanh nghi p n p và tính vào CP SXKD, 1 % ngư i lao ng óng góp và tr vào lương c a h . Qu ư c s d ng thanh toán ti n vi n phí, ch a b nh cho ngư i lao ng, Qu do BHYT qu n lý. * Kinh phí công oàn: ư c trích hàng tháng trên ti n lương th c t c a ngư i lao ng (nơi có t ch c công oàn) v i t l 2 % tính vào CP SXKD, m t ph n n p cho cơ quan công oàn c p trên, m t ph n l i cho ho t ng công oàn doanh nghi p. II. PHÂN LO I LAO NG TRONG CÔNG TY: 1.Theo quan h s n xu t: 1.1. Lao ng tr c ti p: Là nh ng ngư i CNV tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t ra s n ph m: CNV các t , phân xư ng, các khu s n xu t,… 1.2. Lao ng gián ti p: Là nh ng ngư i CNV không tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t ra s n ph m: Cán b nhân viên, cán b nhân viên qu n lý phòng ban, trư ng phó phòng nhân viên k thu t. 2. Theo t ch c qu n lý, s d ng theo th i gian lao ng: 2.1. Lao ng thư ng xuyên trong danh sách: Là toàn b CNV ã làm vi c lâu dài trong doanh nghi p, do doanh nghi p tr c ti p qu n lý. 2.2. Lao ng không thư ng xuyên mang tính ch t th i v : Là công nhân viên ch c b c vác, l p t s a ch a, gò, hàn, sơn,…. 3. Theo ch c năng lao ng: Căn c vào ch c năng lao ng trong doanh nghi p ta có th chia làm 3 lo i như sau: SVTH: L i Thanh Tùng 11 L p: 2LT 03 – 01T
 12. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán - Lao ng th c hi n ch c năng s n xu t: CNV các phân xư ng, t b ph n s n xu t. - Lao ng th c hi n ch c năng bán hàng: Nh ng công nhân bán hàng trên th trư ng, nhân viên ti p th , nhân viên qu ng cáo. - Lao ng th c hi n ch c năng qu n lý: Là giám c, trư ng phó phòng ban b ph n trong doanh nghi p. III. N I DUNG CÔNG TÁC K TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHI P S N XU T 1. Ch ng t k toán s d ng: K toán ti n lương và các kho n trích theo lương s d ng các ch ng t ch y u sau ây: - B ng ch m công – m u 01- L TL - B ng thanh toán ti n lương – m u 02 - L TL - Gi y ch ng nh n ngh vi c hư ng BHXH – m u 03 - L TL - Danh sách ngư i lao ng ư c hư ng tr c p – m u 04 - L TL - B ng thanh toán ti n thư ng – m u 05 - L TL - Phi u xác nh n s n ph m ho c công vi c hoàn thành – m u 06 - L TL - Phi u báo làm thêm gi – m u 07- L TL -H p ng giao khoán – m u 08- L TL - Biên b n i u tra tai n n lao ng – m u 09- L TL 2. Tài kho n k toán s d ng: K toán ti n lương và các kho n trích theo lương ch y u s d ng TK 334 và TK 338: SVTH: L i Thanh Tùng 12 L p: 2LT 03 – 01T
 13. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán TK 334 – “Ph i tr ngư i lao ng”. Tài kho n này dùng ph n ánh ti n lương, ph c p lương, thanh toán tr c p, ti n thư ng…Có liên quan n thu nh p c a ngư i lao ng và có k t c u như sau: - Bên n : + Ph n ánh ti n lương và các kho n khác ã thanh toán (tr ) cho ngư i lao ng. + Các kho n kh u tr vào lương + Ti n lương, các kho n chưa thanh toán ư c k t chuy n sang kho n ph i tr ph i n p khác. - Bên có: Ph n ánh ti n lương, thư ng có tính ch t lương, BHXH và các kho n ph i tr , ph i chi phí khác cho ngư i lao ng. Dư có: Ti n lương, thư ng có tính ch t lương và các kho n còn ph i tr cho ngư i lao ng. - Tài kho n 334 có th dư n : S ti n tr th a cho ngư i lao ng TK 334 có 2 TK c p 2: TK3341: Ph i tr công nhân viên TK3348: Ph i tr ngư i lao ng khác Tài kho n 338 “Ph i tr , ph i n p khác”. Tài kho n này dùng ph n ánh các kho n ph i tr , ph i n p v BHXH, BHYT, Kinh phí công oàn và các kho n cho vay, cho mư n, giá tr tài s n th a ch x lí. Tài kho n này có k t c u cơ b n như sau: + K t c u cơ b n: * Bên n : Ph n ánh các kho n ã n p cho cơ quan qu n lý. - BHXH ph i tr ngư i lao ng - Các kho n ã chi v Kinh phí công oàn - X lý giá tr tài s n th a, ã tr và n p khác * Bên có: SVTH: L i Thanh Tùng 13 L p: 2LT 03 – 01T
 14. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán - Trích BHXH, BHYT, Kinh phí công oàn - Gía tr tài s n th a ch x lý -S ã n p, ã tr l n hơn ư c c p bù - Các kho n ph i n p khác * Dư có: S ti n còn ph i tr , ph i n p khác, giá tr tài s n th a ph i x lý. * Tài kho n này có th dư n : S ã tr th a, n p th a… TK 338 có 6 TK c p 2: - TK 3381: Tài s n th a ch gi i quy t. - TK 3382: Kinh phí công oàn. - TK 3383: BHXH. - TK3384: BHYT. - TK3387: Doanh thu chưa th c hi n. - TK 3388: Ph i tr ph i n p khác. Ngoài 2 TK ch y u nói trên, k toán còn s d ng các TK khác có liên quan: TK 335, 622, 627, 111, 112, 138, … Hàng tháng, k toán ti n lương ph i t ng h p ti n lương ph i tr theo t ng i tư ng s d ng, tính BHXH, BHYT, Kinh phí công oàn… và t ng h p các s li u l p “B ng phân b ti n lương và BHXH” và ư c chuy n cho các b ph n k toán có liên quan; K toán thanh toán d a vào ó l p b ng t ng h p ti n lương thanh toán cho ngư i lao ng. 3. Phương pháp k toán m t s nghi p v kinh t phát sinh ch y u: (1). Hàng tháng, khi tính lương, ph c p lương ph i tr cho ngư i lao ng, tuỳ i tư ng s d ng lao ng, k toán ghi: N TK 241: Xây d ng cơ b n d dang. N TK 622: Chi phí nhân công tr c ti p. SVTH: L i Thanh Tùng 14 L p: 2LT 03 – 01T
 15. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán N TK 623 (1): Chi phí s d ng máy thi công. N TK 627 (1): Chi phí s n xu t chung. N TK 641 (1): Chi phí bán hàng. N TK642 (1): Chi phí qu n lý doanh nghi p. Có TK334 ( 3341,3348): Ph i tr ngư i lao ng. (2). Ti n thư ng ph i tr ngư i lao ng - Khi xác nh s ti n thư ng tr ngư i lao ng t qu khen thư ng, k toán ghi: N TK 431 (1): (thư ng thi ua t qu khen thư ng) N TK 622, 627, 641, 642:(thư ng tính vào CP SXKD) Có TK 334 - Khi xu t qu chi tr ti n thư ng, k toán ghi: N TK 3341: Ph i tr ngư i lao ng. Có TK 111: Ti n m t. Có TK 112: Ti n g i ngân hàng. (3). Hàng tháng trích BHXH, BHYT, Kinh phí công oàn, k toán ghi: N TK 622: Chi phí nhân công tr c ti p. N TK 627: Chi phí s n xu t chung. N TK 641: Chi phí bán hàng. N TK 642: Chi phí qu n lý doanh nghi p. N TK 334: Ph n tr vào thu nh p c a ngư i lao ng. Có TK 338 (3382, 3383, 3384) (4). BHXH ph i tr tr c ti p cho ngư i lao ng: N TK 338 (3): Ph i tr ph i n p khác. Có TK 334: Ph i tr ngư i lao ng. SVTH: L i Thanh Tùng 15 L p: 2LT 03 – 01T
 16. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán (5). i v i BHXH ph i n p toàn b cho cơ quan BHXH, các kho n chi h ( ng h ) cho cơ quan BHXH tr cho ngư i lao ng và thanh quy t toán khi n p các kho n kinh phí này i v i cơ quan BHXH, k toán ghi: N TK 138 (3) Có TK 334 (6). Các kho n kh u tr vào thu nh p c a ngư i lao ng, k toán ghi: N TK 334: Ph i tr ngư i lao ng. Có TK 338 (338.8): Ph i tr , ph i n p khác. Có TK 141: T m ng. Có TK 138 (8): Ph i thu khác. (7). Khi thanh toán lương, BHXH cho ngư i lao ng, k toán ghi: N TK 334 Có TK 111: Tr b ng ti n m t Có TK 112: tr qua tài kho n ngân hàng (8). Trư ng h p tr b ng s n ph m, hàng hoá (8a). K toán ph n ánh giá v n c a s n ph m, hàng hoá: N TK 632 Có TK 155, 156 … (8b). K toán ph n ánh doanh thu n i b (tiêu th n i b ) - Doanh nghi p tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr : N TK 334 Có TK 512 Có TK 333 (1) - Doanh nghi p tính thu GTGT theo phương pháp tr c ti p: N TK 334 Có TK 512 (9). Khi chuy n ti n n p BHXH, BHYT, Kinh phí công oàn, k toán ghi: N TK 338 (3382,3383,3384) SVTH: L i Thanh Tùng 16 L p: 2LT 03 – 01T
 17. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán Có TK 111: Ti n m t Có TK 112: Ti n g i ngân hàng (10). n kì lĩnh lương, k toán ghi: N TK 334 Có TK 338 (3) * i v i vi c trích trư c ti n lương ngh phép: i v i doanh nghi p s n xu t, m b o tính n nh c a giá thành s n ph m, doanh nghi p có th trích trư c ti n lương ngh phép c a công nhân tr c ti p s n xu t. * M c trích trư c ti n Ti n lương th c t ph i tr lương ngh phép hàng = cho công nhân tr c ti p s n xu t x T l trích trư c tháng theo k ho ch trong tháng T ng ti n lương ngh phép theo k ho ch năm c a CNSX T l trích trư c = T ng ti n lương ph i tr theo k ho ch năm c a CNSX - Khi trích trư c ti n lương ngh phép, k toán ghi: N TK 622 Có TK 335 - Ti n lương ngh phép th c t ph i tr , k toán ghi: N TK 335 Có TK 334 - Cu i kì, n u s trích l n hơn s th c t ph i tr , k toán ghi: N TK 335 Có TK 622 - Trư ng h p ngư c l i, k toán b xung và ghi: N TK 622 SVTH: L i Thanh Tùng 17 L p: 2LT 03 – 01T
 18. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán Có TK 335 * Ví d : - T ng ti n lương chính ph i tr theo năm k ho ch c a CNSX là: 160.000 ( ơn v 1000 ng). - T ng ti n lương ngh phép theo năm k ho ch c a CNSX là 32.000 - Ti n lương th c t ph i tr cho CNSX trong tháng là 20.000 - Ti n lương ngh phép th c t ph i tr trong tháng là 3.600 D a vào s li u trên, k toán tính toán và ghi s như sau: 32.000 T l trích trư c = x 100 % = 20 % 160.000 M c trích trư c ti n lương ngh phép trong tháng = 20.000 x 20% = 4.000 (1) K toán ph n ánh vi c trích trư c ti n lương ngh phép: N TK 622: 4.000 Có TK 335: 4.000 (2) K toán ph n ánh ti n lương ngh phép th c t phát sinh: N TK 335: 3.600 Có TK 334: 3.600 (3) Do trích trư c l n hơn s th c t phát sinh, k toán ghi: N TK 335: 400 Có TK 622: 400 CHƯƠNG II: TH C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN TI N LƯƠNG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG T I CÔNG TY D T HÀ NAM I. KHÁI QUÁT V CÔNG TY D T HÀ NAM: SVTH: L i Thanh Tùng 18 L p: 2LT 03 – 01T
 19. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán Tên doanh nghi p: Công ty D t Hà Nam. Tên giao d ch: HANTEX.CO.LD. Tr s chính: Xã Châu Sơn – Ph Lý – Hà Nam. i n tho i: 0351.3.853.033 Fax: 0351.3.853.313 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty d t Hà Nam: Công ty d t Hà Nam ư c tách ra t Công ty TNHH Trí Hư ng tr thành m t Công ty s n xu t kinh doanh, ư c thành l p theo quy t nh s 2214/ Q UB do y ban nhân dân t nh Hà Nam ký ngày 11/12/1996, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (s a i l n 5) s 050149 do S K Ho ch và u Tư Hà Nam c p ngày 26/06/2006 là m t trong s 500 doanh nghi p l n nh t Vi t Nam, thu c t p u c a ngành D t May. Năm 1999, Công ty u tư dây truy n kéo s i OE c a C ng hoà liên bang c g m 1152 Roto công su t 1.173 t n kéo s i/năm v n u tư 15,5 t ng. T năm 2001 n năm 2006, Công ty liên t c u tư thêm m t lo i dây truy n s n xu t s i, thành l p dây chuy n 2 t i khu công nghi p Châu Sơn – Ph Lý - Hà Nam v i di n tích trên 10 ha, mua m t dây truy n kéo s i t i M . V i quy mô kéo 10.000 c c s i v i s v n u tư 200 t ng. Là m t Công ty làm ăn có lãi, t ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v năm 2007 là 539 t ng. n năm 2008 t 671 t ng, trong ó kho ng 400 t ng là giá tr xu t kh u, i u này m ra m t tương lai, m t nh hư ng m i cho ngành d t Hà Nam. Năm 2007, n m b t ư c s phát tri n c a ngành D t May Vi t Nam, sau khi Vi t Nam chính th c tr thành thành viên c a t ch c thương m i th gi i (WTO) Công ty u tư thêm nhà máy s i III v i 124.000 c c s i t i khu công nghi p Châu Sơn. D ki n dây chuy n này s i vào ho t ng t tháng 4/2010. Cũng trong năm 2007, Công ty chuy n như ng nhà máy d t t i Th tr n Qu cho ơn v khác t p chuyên sâu vào s n xu t s i. Hi n nay t t c các dây chuy n c a công ty u ho t ng h t công su t, cung c p kho ng 13.000 MT s i 100 % SVTH: L i Thanh Tùng 19 L p: 2LT 03 – 01T
 20. Lu n văn t t nghi p Khoa k toán bông ch i thô, ch i k và OE các lo i cho th trư ng. D ki n sau khi dây chuy n 124.000 c c s i t i khu công nghi p Châu Sơn i vào ho t ng, Công ty s cung c p cho th trư ng trong nư c, xu t kh u kho ng 30.000 MT s i 100 % bông ch i thô, ch i k và OE các lo i. * Lĩnh v c ho t ng ch y u: S n xu t s i và v i Ngoài s n xu t s i, v i, Công ty còn kinh doanh mua bán nguyên v t li u s n xu t s i, d t v i, kinh doanh d ch v vui chơi, th thao, gi i trí, kinh doanh b t ng s n… Trong chi n lư c phát tri n giai o n 2010-2020, Công ty s t p trung phát tri n theo hư ng chuyên môn hoá, hi n i hoá, t o ra bư c nh y v t v giá tr gia tăng c a s n ph m (c kh i lư ng, ch t lư ng) thông qua u tư công ngh và b i thư ng ngu n l c là nh ng nhân t quy t nh s phát tri n b n v ng, n nh lâu dài, hư ng n m c tiêu ưa D t Hà Nam tr thành m t T p oàn D t May l n c a Vi t Nam. D t Hà Nam ch trương m r ng h p tác v i m i i tác trong, ngoài nư c thông qua các hình th c liên doanh, h p tác kinh doanh, m r ng th trư ng và g i v n góp các nhà u tư h p tác lâu dài trên cơ s bình ng, cùng phát tri n. 2. Tình hình, k t qu kinh doanh c a Công ty d t Hà Nam: + M t s ch tiêu v k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh: TT Ch tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1 Doanh thu ( ng) 485.246.368.275 589.341.223.420 638.472.297.854 2 L i nhu n ( ng) 815.203.319 1.079.134.297 2.049.884.519 N p ngân sách 3 4.800.713.617 5.615.771.609 7.984.076.531 ( ng) SVTH: L i Thanh Tùng 20 L p: 2LT 03 – 01T
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản