intTypePromotion=1

Đề tài: Khảo sát thực trạng dạy và học tiếng Anh tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
118
lượt xem
25
download

Đề tài: Khảo sát thực trạng dạy và học tiếng Anh tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Khảo sát thực trạng dạy và học tiếng Anh tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường tập trung tìm hiểu về cơ sở lý luận cũng như thực trạng và giải pháp cho việc dạy và học tiếng Anh tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Khảo sát thực trạng dạy và học tiếng Anh tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường

 1. Khaûo saùt thöïc traïng daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå tìm ra giaûi phaùp quaûn lyù höõu hieäu nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa tröôøng Haø Thaønh Höng
 2. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi Nhaân daân Vieät Nam cuõng nhö caùc daân toäc khaùc treân toaøn theá giôùi ñang soáng trong nhöõng naêm ñaàu cuûa thieân nieân kyû thöù 3. Ñaây laø thôøi kyø maø theo nhieàu nhaø khoa hoïc ñaàu ngaønh thuoäc moïi lónh vöïc nhaän ñònh: Ngaøy nay ñang xuaát hieän moät xaõ hoäi thoâng tin, moät neàn kinh teá tri thöùc, moät theá giôùi phuï thuoäc vaøo nhau maø phaùt trieån (neáu khoâng goïi laø toaøn caàu hoùa) trong khi moãi nöôùc vaãn giöõ vöõng neàn ñoäc laäp, töï chuû vaø baûn saéc vaên hoùa daân toäc cuûa ñaát nöôùc mình. Xuaát phaùt töø tình hình hieän nay vaø yeâu caàu phaùt trieån ñaát nöôùc trong thôøi kyø ñoåi môùi, trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi 10 naêm 2001-2010, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ xaùc ñònh: “Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, xaây döïng neàn taûng ñeå ñeán naêm 2020 nöôùc ta cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp.” [ 29 ; 222] Trong söï nghieäp xaây döïng vaø phaùt trieån kinh teá Vieät Nam, hoaït ñoäng ngaân haøng coù moät taàm quan troïng ñaëc bieät trong quaù trình thuùc ñaåy kinh teá hoäi nhaäp theo xu höôùng toaøn caàu hoùa neàn kinh teá. Chính heä thoáng caùc ngaân haøng laø khaâu ñoät phaù trong hoäi nhaäp kinh teá ñeå taïo ra moâi tröôøng tieàn teä - taøi chính roäng môû vaø an toaøn cho caùc chuû theå kinh teá coù theå hoäi nhaäp moät caùch thuaän lôïi nhaát. Söï phaùt trieån cuûa ngaønh Ngaân haøng Vieät Nam luoân gaén boù vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong töông lai. Moät trong nhöõng yeáu toá quyeát ñònh ñeå ngaønh ngaân haøng hoaøn thaønh söù maïng cuûa mình laø nguoàn nhaân löïc. Thöïc teá ñaõ chöùng minh, ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa mình, ngöôøi caùn boä ngaân haøng khoâng nhöõng phaûi gioûi veà trình ñoä chuyeân moân, vi tính maø coøn phaûi gioûi veà ngoaïi ngöõ. Bôûi vì, trong boái caûnh toaøn caàu hoùa vaø hoäi nhaäp hieän nay, hôn luùc naøo heát, ngoaïi ngöõ laø moät coâng cuï ñeå giuùp cho ngöôøi söû duïng noù tieáp thu caùc tö töôûng vaø kyõ thuaät tieân tieán, ñoàng thôøi taïo laäp nhöõng moái quan heä caàn thieát, ñoâi khi coù tính quyeát ñònh cho thaønh coâng. Xuaát phaùt töø yeâu caàu böùc thieát cuûa thöïc teá veà vieäc ñaøo taïo con ngöôøi môùi cho neàn kinh teá tri thöùc, xu höôùng phaùt trieån taát yeáu cuûa ngaønh Ngaân haøng Vieät Nam ñaõ ñaët ra cho Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh moät nhieäm vuï heát söùc quan troïng. Ñoù laø phaûi ñoåi môùi noäi dung chöông trình ñaøo taïo, phöông phaùp daïy-hoïc, trong ñoù coù vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy
 3. – hoïc tieáng Anh, ñaëc bieät laø tieáng Anh chuyeân ngaønh taøi chính ngaân haøng nhaèm ñaøo taïo ra nguoàn nhaân löïc coù theå ñaùp öùng ñöôïc moïi ñoøi hoûi khaét khe cuûa xaõ hoäi. Tuy nhieân, vieäc daïy ngoaïi ngöõ noùi chung vaø tieáng Anh noùi rieâng taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh coøn nhieàu ñieàu baát caäp: noäi dung chöông trình hoïc, keá hoaïch daïy-hoïc, giaùo trình, phöông phaùp daïy hoïc, cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò daïy hoïc coøn chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñaøo taïo, daãn ñeán chaát löôïng daïy vaø hoïc tieáng Anh bò haïn cheá. Chính vì vaäy, ñeà taøi: “ Khaûo saùt thöïc traïng daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå tìm ra giaûi phaùp quaûn lyù höõu hieäu nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa tröôøng" ñöôïc nghieân cöùu. 2. Muïc ñích nghieân cöùu cuûa ñeà taøi Khaûo saùt thöïc traïng daïy vaø hoïc tieáng Anh nhaèm tìm ra caùc giaûi phaùp quaûn lyù höõu hieäu trong vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå goùp phaàn naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa tröôøng. 3. Ñoái töôïng vaø khaùch theå nghieân cöùu 3.1. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Caùc giaûi phaùp quaûn lyù vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa tröôøng. 3.2. Khaùch theå nghieân cöùu: Ñoäi nguõ giaûng vieân daïy moân tieáng Anh taïi tröôøng vaø sinh vieân cuûa tröôøng. 4. Giaû thuyeát khoa hoïc cuûa ñeà taøi Neáu ñöôïc taùc ñoäng tích cöïc bôûi caùc bieän phaùp quaûn lyù höõu hieäu thì chaát löôïng daïy vaø hoïc moân tieáng Anh taïi Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh seõ ñöôïc naâng cao. 5. Nhieäm vuï nghieân cöùu cuûa ñeà taøi 5.1. Xaây döïng cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi
 4. 5.2. Tìm hieåu thöïc traïng daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh 5.3. Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp quaûn lyù vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa tröôøng. 6. Giôùi haïn ñeà taøi 6.1.Phaïm vi nghieân cöùu : Nghieân cöùu thöïc traïng daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå tìm ra giaûi phaùp quaûn lyù höõu hieäu nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa tröôøng. 6.2. Ñòa baøn nghieân cöùu : Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc tieáng Anh cuûa sinh vieân vaø giaûng vieân tieáng Anh, Boä moân Ngoaïi ngöõ Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 7. Phöông phaùp nghieân cöùu Caùc phöông phaùp nghieân cöùu cuï theå sau ñaây ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong quaù trình chuùng toâi laøm nhieäm vuï nghieân cöùu: 7.1. Nghieân cöùu taøi lieäu nhaèm thu thaäp tö lieäu ñeå xaây döïng cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi 7.2. Phöông phaùp ñieàu tra baèng phieáu thaêm doø daønh cho sinh vieân vaø giaûng vieân Quaù trình tieán haønh: 7.2.1. Giai ñoaïn 1: Xaây döïng phieáu tröng caàu yù kieán Phieáu tröng caàu yù kieán ñöôïc xaây döïng döïa treân cô sôû lyù luaän, muïc ñích vaø nhieäm vuï cuûa ñeà taøi nghieân cöùu, ñoàng thôøi döïa treân söï tham khaûo nhöõng ñeà taøi coù lieân quan ñaõ ñöôïc nghieân cöùu . Phieáu tröng caàu yù kieán coù hai loaïi: - Phieáu tröng caàu yù kieán daønh cho giaûng vieân goàm 40 caâu hoûi ñöôïc soaïn thaûo döôùi nhöõng hình thöùc khaùc nhau (xem phuï luïc 1). Ña soá caâu hoûi goàm 3 löïa choïn, coù moät soá caâu hoûi coù 5 löïa
 5. choïn ñeå giaûng vieân löïa choïn moät löïa choïn . Coù loaïi caâu hoûi goàm 7 löïa choïn vaø giaûng vieân ñöôïc quyeàn choïn moät hoaëc hôn moät ñieàu maø hoï thaáy phuø hôïp vôùi yù kieán cuûa mình . - Phieáu tröng caàu yù kieán daønh cho sinh vieân goàm 44 caâu ñöôïc soaïn thaûo döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau ( xem phuï luïc 2 ) . Ña soá caâu hoûi coù 3 löïa choïn, coù moät soá caâu hoûi coù 2 hoaëc 5 löïa choïn ñeå sinh vieân choïn moät löïa choïn. Cuõng coù loaïi caâu hoûi goàm 7 löïa choïn vaø sinh vieân ñöôïc quyeàn choïn moät hoaëc hôn moät löïa choïn maø hoï thaáy phuø hôïp vôùi yù kieán cuûa mình . Hai baûn tröng caàu yù kieán treân coù noäi dung cô baûn veà thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh . 7.2.2. Giai ñoaïn 2 : Tröng caàu yù kieán 7.2.3. Giai ñoaïn 3 : Tieán haønh phaân loaïi , xöû lyù soá lieäu , thoáng keâ taàn soá , tính phaàn traêm vaø nhaän xeùt veà töøng vaán ñeà 7.3. Phöông phaùp nghieân cöùu saûn phaåm Muïc ñích cuûa phöông phaùp nghieân cöùu saûn phaåm laø ñeå ñaùnh giaù trình ñoä tieáng Anh cuûa sinh vieân khi baét ñaàu vaøo tröôøng vaø khi ra tröôøng nhaèm xaùc ñònh chính xaùc nhieäm vuï quaûn lyù hoaït ñoäng daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh . Quaù trình tieán haønh: 7.3.1. Kieåm tra ñaàu vaøo: - Xaây döïng baøi kieåm tra ñaàu vaøo döïa treân chöông trình tieáng Anh maø sinh vieân ñaõ hoïc ôû tröôøng phoå thoâng - Toå chöùc cho sinh vieân laøm baøi kieåm tra - Chaám baøi vaø phaân loaïi keát quaû: thoáng keâ taàn soá baøi ñaït loaïi xuaát saéc, gioûi, khaù,trung bình, yeáu, keùm vaø tính tyû leä phaàn traêm 7.3.2. Laáy keát quaû ñaàu ra - Lieân heä vôùi caùc khoa ñeå xin keát quaû thi heát moân cuûa sinh vieân
 6. - Tieán haønh phaân loaïi, thoáng keâ taàn soá, tính tyû leä phaàn traêm 7.3.3. So saùnh keát quaû ñaàu vaøo vaø ñaàu ra, veõ ñoà thò minh hoïa vaø vieát nhaän xeùt 7.4. Toång keát kinh nghieäm 7.5. Phöông phaùp thoáng keâ ñeå xöû lyù soá lieäu. Taát caû soá lieäu thoáng keâ ñöôïc xöû lyù theo phaàn meàm SPSS for Win 9.1. Duøng phöông phaùp toaùn thoáng keâ ñeå phaân tích vaø xöû lyù caùc soá lieäu thu thaäp ñöôïc ñeå ñònh löôïng caùc keát quaû nghieân cöùu. Thoáng keâ keát quaû cuûa caùc phieáu tröng caàu yù kieán vaø xöû lyù thoâ . Thoáng keâ taàn soá. Tính tyû leä phaàn traêm. 8. Tieán trình nghieân cöùu 8.1. Hoaøn chænh toùm taét ñeà cöông thaùng 8/2003 8.2. Thaêm doø yù kieán giaûng vieân, vaø sinh vieân Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh: thaùng 9 vaø 10 naêm 2003. 8.3. Tìm hieåu noäi dung chöông trình vaø keá hoaïch daïy-hoïc cuûa moät soá tröôøng ñaïi hoïc thuoäc khoái caùc ngaønh kinh teá: thaùng 9, 10/2003 8.4. Xöû lyù soá lieäu: thaùng 04/2004 8.5. Vieát baùo caùo keát quaû vaø hoaøn thaønh luaän vaên: thaùng 10 /2004.
 7. PHAÀN NOÄI DUNG CHÖÔNG 1 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU 1.1. Lòch söû vaán ñeà nghieân cöùu Xuaát phaùt töø yeâu caàu ñoåi môùi coâng taùc quaûn lyù nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ôû baäc ñaïi hoïc, trong ñoù coù vieäc quaûn lyù daïy – hoïc ngoaïi ngöõ, ñaëc bieät laø ngoaïi ngöõ chuyeân ngaønh, nhieàu nhaø khoa hoïc, caùn boä giaûng daïy ñaõ quan taâm, nghieân cöùu ñeà taøi ñoåi môùi coâng taùc quaûn lyù nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ñaïi hoïc nhö: - Luaän vaên Thaïc syõ chuyeân ngaønh Quaûn lyù giaùo duïc cuûa Nguyeãn Ñöùc Quyeát “Thöïc traïng vaø moät soá giaûi phaùp quaûn lyù nhaèm naâng cao naêng löïc, hieäu quaû söû duïng ngoaïi ngöõ cuûa caùn boä giaûng daïy Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Thaønh phoá Hoà Chí Minh” naêm 2002. [ 12 ] Taùc giaû ñaõ khaûo saùt ñeå ñaùnh giaù ñuùng trình ñoä ngoaïi ngöõ, thöïc teá vaø hieäu quaû söû duïng ngoaïi ngöõ trong coâng taùc chuyeân moân-nghieäp vuï vaø nghieân cöùu khoa hoïc cuûa ñoäi nguõ caùn boä giaûng daïy Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Taùc giaû cuõng ñaõ phaân tích roõ caùc nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng ñoù ñeå ñöa ra giaûi phaùp quaûn lyù nhaèm naâng cao naêng löïc, hieäu quaû söû duïng ngoaïi ngöõ cuûa ñoäi nguõ caùn boä giaûng daïy trong nhaø tröôøng. - Luaän vaên Thaïc syõ chuyeân ngaønh Quaûn lyù giaùo duïc cuûa Traàn Thò Bình “Thöïc traïng vaø bieän phaùp naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù vieäc giaûng daïy tieáng Anh ôû caùc khoa khoâng chuyeân ngöõ taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Thaønh phoá Hoà Chí Minh” naêm 2002. Taùc giaû ñaõ tìm hieåu thöïc traïng vieäc giaûng daïy tieáng Anh ôû caùc khoa khoâng chuyeân ngöõ taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Thaønh phoá Hoà Chí Minh, treân cô sôû ñoù xaùc ñònh nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù vieäc giaûng daïy tieáng Anh ôû caùc khoa ñaõ neâu ôû treân cuûa tröôøng [18]. - Trong caùc cuoäc hoäi thaûo khoa hoïc chuyeân ngaønh, taïp chí Nghieân cöùu Giaùo duïc… nhieàu baøi tham luaän, nhieàu yù kieán khoa hoïc cuõng ñaõ ñöôïc ñeà xuaát nhö :
 8. - Baøi : "Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ngoaïi ngöõ heä khoâng chính quy cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi ngöõ - Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi" cuûa PGS.TS. Traàn Höõu Luyeán - Tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi Ngöõ Haø Noäi, [ 17 ] . - Baøi: "Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ngoaïi ngöõ heä khoâng chính quy nhìn töø goùc ñoä ñoäng löïc" cuûa Traàn Xuaân Ñieäp - caùn boä giaûng daïy Khoa Anh - Ñaïi hoïc Ngoaïi Ngöõ, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi. - Baøi : "Moät vaøi bieän phaùp goùp phaàn naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ngoaïi ngöõ khoâng chính quy" cuûa giaûng vieân Kim Vaên Taát - Khoa Ngoân ngöõ vaø Vaên hoïc Anh Myõ - Ñaïi hoïc Ngoaïi ngöõ, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi. - Baøi : "Phaùt huy tính tích cöïc hoïc taäp - laø moät bieän phaùp naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ngoaïi ngöõ khoâng chính qui" cuûa TS. Ñoã Thò Chaâu - Ñaïi hoïc Ngoaïi ngöõ, Ñaïi hoïc Quoác gia - Haø Noäi... Nhöõng baøi vieát treân ñaõ ñöôïc in trong kyû yeáu Hoäi thaûo khoa hoïc : "Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ngoaïi ngöõ ñaùp öùng nhu caàu hoäi nhaäp vaø phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi" ñöôïc toå chöùc taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi ngöõ, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi naêm 2001. Trong caùc baøi tham luaän naøy, caùc taùc giaû töø nhöõng goùc ñoä khaùc nhau ñaõ ñeà caäp ñeán nhöõng vaán ñeà khaùc nhau cuûa coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng ñaøo taïo, ñeán caùch daïy vaø hoïc ngoaïi ngöõ vaø ñeàu thoáng nhaát moät yù kieán raèng - caàn phaûi ñoåi môùi caùch daïy vaø hoïc ñeå naâng cao chaát löôïng giaùo duïc ngoaïi ngöõ cho hoïc sinh, sinh vieân. Treân taïp chí nghieân cöùu giaùo duïc, ngaøy caøng xuaát hieän nhieàu baøi vieát veà caùc vaán ñeà cuûa giaùo duïc ngoaïi ngöõ. Baøi : " Giaùo duïc ngoaïi ngöõ trong quaù trình toaøn caàu hoùa vaø hoäi nhaäp" cuûa Buøi Hieàn ñaêng taûi treân taïp chí giaùo duïc soá 44/2002; baøi " Heä ñaøo taïo ngoaïi ngöõ chuyeân ngaønh II moät loaïi hình ñaøo taïo môùi" cuûa TS. Nguyeãn Ngoïc Ly Lieân; baøi "Veà vieäc daïy tieáng Anh heä taïi chöùc cuûa Th.S. Phaïm Khaûi Hoaøn ... ñaêng treân taïp chí Nghieân Cöùu Giaùo Duïc soá 10/92 ... . Ngay taïi Hoäi nghò Giaùo duïc Ñaïi hoïc ñöôïc toå chöùc vaøo thaùng 3 naêm 2004 taïi Haø Noäi, trong baøi phaùt bieåu "Nhöõng kieán nghò veà giaûi phaùp caáp baùch ñeå ñoåi môùi giaùo duïc Vieät Nam vaø Hoäi nhaäp quoác teá." GS.TS. Mai Quoác Lieân cuõng thaáy raèng: "Caàn caáp baùch coù moät chieán löôïc ngoaïi ngöõ ñeå phuû khaép tieáng Anh trong caùc tröôøng hoïc toaøn quoác." [ 9 ; 6]
 9. Caùc ñeà taøi vaø nghieân cöùu ñöôïc neâu ôû treân ñaõ ñeà caäp ñeán nhieàu vaán ñeà cuûa vieäc quaûn lyù vieäc daïy vaø hoïc ngoaïi ngöõ trong ñoù coù daïy – hoïc tieáng Anh. Tuy nhieân, chöa thaáy taùc giaû naøo nghieân cöùu saâu vaán ñeà moät caùch coù heä thoáng veà quaûn lyù daïy vaø hoïc tieáng Anh trong moät tröôøng ñaïi hoïc cuï theå thuoäc khoái caùc ngaønh kinh teá. Vì theá, toâi hy voïng raèng nghieân cöùu ñeà taøi naøy seõ tröïc tieáp goùp phaàn vaøo vieäc caûi tieán, ñoåi môùi phöông phaùp quaûn lyù vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa tröôøng. 1.2. Nhöõng khaùi nieäm cô baûn cuûa vaán ñeà nghieân cöùu 1.2.1. Quaûn lyù Giaùo duïc Coù theå hieåu quaûn lyù giaùo duïc vöøa laø khoa hoïc, vöøa laø ngheä thuaät. Quaûn lyù giaùo duïc moät caùch khoa hoïc ñoøi hoûi ngöôøi quaûn lyù phaûi coù nhöõng hieåu bieát veà ñoái töôïng quaûn lyù (giaûng vieân, caùn boä coâng nhaân vieân, sinh vieân, caùc löïc löôïng xaõ hoäi tham gia vaøo giaùo duïc…) vaø phaûi bieát caùch vaän duïng linh hoaït caùc qui luaät, caùc phöông phaùp thích hôïp trong töøng tröôøng hôïp cuï theå. Ñoái töôïng trong quaûn lyù giaùo duïc laø nhöõng con ngöôøi cuï theå vaø caùc moái quan heä ñöôïc hình thaønh moät caùch töï nhieân giöõa caùc con ngöôøi cuï theå, giöõa caùc nhoùm ngöôøi, taïo neân moät maïng löôùi phöùc taïp vaø ña daïng maø chuû theå quaûn lyù phaûi xöû lyù khi thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa mình. Nhieäm vuï cuûa quaûn lyù laø bieát bieán caùc moái quan heä noùi treân thaønh nhöõng yeáu toá tích cöïc, haïn cheá xung ñoät vaø taïo neân moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå thöïc hieän muïc tieâu. ÔÛ khía caïnh naøy, quaûn lyù laø moät ngheä thuaät. Ñoù laø bí quyeát laøm vieäc vôùi con ngöôøi, bí quyeát saép xeáp caùc nguoàn löïc cuûa toå chöùc, laø söï saùng taïo khi ñoái phoù vôùi nhöõng tình huoáng khaùc nhau trong hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. Quaûn lyù giaùo duïc coù caùc chöùc naêng chính nhö: laäp keá hoaïch, toå chöùc, quaûn lyù nhaân söï, laõnh ñaïo, kieåm tra vaø ra quyeát ñònh. Thoâng tin ñoùng vai troø quan troïng trong töøng giai ñoaïn noùi treân ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lyù, ñaûm baûo cho vieäc thöïc thi caùc quyeát ñònh giaùo duïc vaø coù lieân quan ñeán giaùo duïc thaønh coâng trong thöïc tieãn. 1.2.2. Quaûn lyù chaát löôïng giaùo duïc ñaïi hoïc Quaûn lyù chaát löôïng giaùo duïc ñaïi hoïc laø hoaït ñoäng nhaèm muïc ñích ñaûm baûo chaát löôïng ñaøo taïo cuûa nhöõng tröôøng ñaïi hoïc. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñaïi hoïc thöôøng phaûi trieån khai caùc hoaït ñoäng sau:
 10.  Xaây döïng tieâu chí, quy trình, caùc taøi lieäu höôùng daãn vaø coâng cuï ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng ñaïi hoïc.  Theo doõi ñaûm baûo chaát löôïng vaø caùc hoaït ñoäng töï ñaùnh giaù beân trong vôùi saûn phaåm laø moät baùo caùo töï ñaùnh giaù.  Toå chöùc caùc ñôït ñaùnh giaù töø beân ngoaøi veà chaát löôïng khaùi quaùt cuûa töøng tröôøng ñaïi hoïc hoaëc töøng ngaønh ñaøo taïo, coâng boá baùo caùo ñaùnh giaù.  Phoå bieán caùc ñieån hình toát veà ñaûm baûo chaát löôïng ñaïi hoïc, veà phöông phaùp giaûng daïy, phöông phaùp thi cöû. [2;324] 1 .2.3. Quaù trình daïy hoïc ñaïi hoïc Quaù trình daïy hoïc laø quaù trình hoaït ñoäng thoáng nhaát cuûa thaøy (taùc nhaân) vaø troø (chuû theå), trong ñoù thaøy giöõ vai troø toå chöùc, chæ ñaïo, ñaùnh giaù hoaït ñoäng hoïc cuûa troø, taïo ñieàu kieän cho troø tích cöïc, ñoäc laäp hoaït ñoäng nhaèm naém vöõng ñöôïc ñoái töôïng cuûa vieäc daïy hoïc ( tri thöùc, kó naêng, thaùi ñoä … ) Quaù trình daïy hoïc cuõng coù khi ñöôïc goïi laø quaù trình sö phaïm theo nghóa heïp. Quaù trình sö phaïm theo nghóa roäng bao goàm quaù trình daïy hoïc vaø quaù trình giaùo duïc. Quy luaät cô baûn cuûa quaù trình daïy hoïc: hoaït ñoäng daïy vaø hoaït ñoäng hoïc phaûi thoáng nhaát vaø bieän chöùng vôùi nhau. Daïy vaø hoïc laø hai maët khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa quaù trình daïy hoïc. [2.,326] 1.3. Yeâu caàu ñoåi môùi veà chaát löôïng ñaøo taïo noùi chung vaø ñaøo taïo ñaïi hoïc noùi rieâng 1 .3.1. Yeâu caàu ñoåi môùi veà chaát löôïng giaùo duïc - ñaøo taïo Chaát löôïng ñaøo taïo ñöôïc ñaùnh giaù qua möùc ñoä ñaït ñöôïc tröôùc muïc tieâu ñaøo taïo ñaõ ñeà ra cho moät chöông trình ñaøo taïo. Chaát löôïng ñaøo taïo laø keát quaû cuûa quaù trình ñaøo taïo ñöôïc phaûn aùnh ôû caùc ñaëc tröng veà phaåm chaát, naêng löïc haønh ngheà, giaù trò nhaân caùch cuûa ngöôøi toát nghieäp moät chöông trình ñaøo taïo theo caùc ngaønh ngheà cuï theå. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu nhaân löïc cuûa thò tröôøng lao ñoäng, quan nieäm veà chaát löôïng ñaøo taïo ñaïi hoïc khoâng chæ döøng ôû keát quaû cuûa quaù trình ñaøo taïo trong nhaø tröôøng vôùi nhöõng ñieàu kieän ñaûm baûo nhaát ñònh nhö cô sôû vaät chaát, ñoäi nguõ giaûng vieân … maø coøn phaûi
 11. tính ñeán möùc ñoä phuø hôïp vaø söï thích öùng cuûa ngöôøi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo vôùi thò tröôøng lao ñoäng. Ñieàu naøy ñöôïc phaûn aùnh ôû tyû leä sinh vieân coù vieäc laøm sau khi toát nghieäp, naêng löïc haønh ngheà taïi caùc cô sôû, doanh nghieäp, cô quan hay caùc toå chöùc saûn xuaát, dòch vuï cuøng vôùi khaû naêng phaùt trieån ngheà nghieäp cuûa hoï taïi caùc cô sôû naøy. Töø quan nieäm treân veà chaát löôïng ñaøo taïo, heä thoáng tieâu chí ñaùnh giaù chaát löôïng ñaøo taïo ñaïi hoïc ñoái vôùi töøng ngaønh ñaøo taïo bao goàm caùc tieâu chí sau: - Caùc phaåm chaát veà xaõ hoäi, ngheà nghieäp (ñaïo ñöùc, yù thöùc, traùch nhieäm, uy tín …). - Caùc chæ soá veà söùc khoûe, taâm lyù - Trình ñoä kieán thöùc, kyõ naêng chuyeân moân - Naêng löïc haønh ngheà - Khaû naêng thích öùng vôùi thò tröôøng lao ñoäng - Naêng löïc nghieân cöùu vaø tieàm naêng phaùt trieån ngheà nghieäp 1 .3.2. Yeâu caàu ñoåi môùi veà chaát löôïng ñaøo taïo ñaïi hoïc Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 2001 - 2010 cuûa Ñaûng xaùc ñònh: “Ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc, phaùt huy tö duy saùng taïo, naêng löïc töï ñaøo taïo cuûa ngöôøi hoïc, coi troïng thöïc haønh, thöïc nghieäm, ngoaïi khoùa, laøm chuû kieán thöùc, traùnh nhoài nheùt, hoïc veït, hoïc chay. Ñoåi môùi vaø toå chöùc thöïc hieän nghieâm minh cheá ñoä thi cöû. Ñeà cao tính töï chuû cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc.” [ 31 ; 203 –204 ] Thöïc hieän nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo cuõng ñaõ xaùc ñònh keá hoaïch trieån khai coâng taùc ñoåi môùi chaát löôïng giaùo duïc trong ñoù khaúng ñònh: "Caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng ñaåy nhanh quaù trình ñoåi môùi vaø hieän ñaïi hoùa noäi dung chöông trình vaø phöông phaùp ñaøo taïo; taêng cöôøng daïy ngoaïi ngöõ vaø coâng ngheä thoâng tin; lieân keát vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao daúng coù uy tín trong khu vöïc vaø treân theá giôùi ñeå naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo, hoäi nhaäp vôùi neàn giaùo duïc caùc nöôùc … Caùc tröôøng phaûi ñaûm baûo ñuû giaùo trình vaø taøi lieäu hoïc taäp cho sinh vieân, chuù yù söû duïng thoâng tin, tö lieäu khoa hoïc qua Internet[ 5 ].
 12. Tröôùc nhöõng yeâu caàu ñoåi môùi nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trong ñieàu kieän toaøn caàu hoùa, môû roäng giao löu vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, coâng taùc giaùo duïc-ñaøo taïo khoâng theå coi nheï vieäc giaùo duïc ngoaïi ngöõ noùi chung vaø giaùo duïc tieáng Anh noùi rieâng trong caùc tröôøng ñaïi hoïc. Ngoaïi ngöõ laø moät phöông tieän ñaëc bieät quan troïng vaø khoâng theå thieáu trong vieäc ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi cho söï nghieäp coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. 1 .4. Vai troø cuûa ngaân haøng vaø taàm quan troïng cuûa ngoaïi ngöõ trong thôøi kyø ñoåi môùi ñaá t nöôùc 1.4.1. Vai troø cuûa ngaân haøng trong thôøi kyø ñoåi môùi ñaát nöôùc Hoaït ñoäng ngaân haøng trong neàn kinh teá hieän ñaïi noùi chung vaø trong neàn kinh teá nöôùc ta noùi rieâng coù moät taàm quan troïng ñaëc bieät. Ngaønh ngaân haøng maø ñöùng ñaàu laø Ngaân haøng Trung öông chòu traùch nhieäm thöïc hieän chính saùch tieàn teä, cung öùng tieàn cho neàn kinh teá, ñieàu haønh chính saùch laõi suaát, ñieàu haønh chính saùch tyû giaù, nhaèm ñaûm baûo cho neàn kinh teá coù moät söï phaùt trieån beàn vöõng, laâu daøi. Coù theå noùi Ngaân haøng Trung öông laø moät cô quan quaûn lyù vó moâ coù chöùc naêng ñieàu tieát moïi hoaït ñoäng kinh teá trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän ñaïi. Tuy nhieân, Ngaân haøng Trung öông chæ laø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc, Ngaân haøng Trung öông khoâng tröïc tieáp quan heä vôùi caùc chuû theå trong neàn kinh teá, maø chính caùc ngaân haøng thöông maïi môùi laø caùc toå chöùc coù chöùc naêng huy ñoäng caùc nguoàn voán, quan heä vôùi Ngaân haøng Trung öông ñeå taùi caáp voán, qua ñoù söû duïng nguoàn voán huy ñoäng ñeå cung öùng cho neàn kinh teá, toå chöùc thanh toaùn hoä cho khaùch haøng vaø cung caáp caùc dòch vuï taøi chính - ngaân haøng khaùc cho khaùch haøng khi khaùch haøng coù nhu caàu. Vôùi caùc hoaït ñoäng noùi treân cuûa heä thoáng ngaân haøng, chuùng ta coù theå thaáy vai troø cuûa heä thoáng ngaân haøng nhö laø heä thoáng tuaàn hoaøn cuûa neàn kinh teá, noù coù chöùc naêng "saûn xuaát" vaø ñieàu tieát cho neàn kinh teá vaø cuï theå hôn cho caùc chuû theå cuûa neàn kinh teá moät "löôïng maùu" caàn thieát ñeå ñaûm baûo cho söï phaùt trieån beàn vöõng vaø haøi hoaø cuûa "cô theå" neàn kinh teá.[ ]
 13. Hoaït ñoäng ngaân haøng laø moät phaùt kieán vó ñaïi cuûa nhaân loaïi noù laøm cho moïi quan heä khaùc trong xaõ hoäi töø quan heä kinh teá, ñeán quan heä xaõ hoäi ñeàu trôû neân deã daøng hôn. Chính nhôø vaøo tieàn teä vaø heä thoáng ngaân haøng maø saûn phaåm, dòch vuï cuûa nhaø saûn xuaát coù theå vöôn ra thò tröôøng theá giôùi, phuïc vuï cho moïi daân toäc, khoâng phaân bieät maøu da, ngoân ngöõ, neàn vaên minh khaùc nhau. Trong töông lai, quan heä taøi chính – ngaân haøng seõ gaén boù caùc daân toäc, neàn kinh teá vôùi nhau thaønh moät chænh theå kinh teá, maø ôû ñoù moïi ngöôøi seõ soáng vôùi nhau moät caùch hoaø bình trong moät neàn kinh teá thònh vöôïng, vôùi moät chaát löôïng vaên minh cao. 1.4.2. Vai troø cuûa ngoaïi ngöõ trong thôøi kyø ñoåi môùi ñaát nöôùc Naêm 1994, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ ra chæ thò soá 422/TTg ngaøy 15/08/1994 ñeå chæ thò cho caùc boä, cô quan ngang boä, cô quan thuoäc Chính phuû, caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông trieån khai coâng taùc ñaøo taïo, boài döôõng ngoaïi ngöõ (chuû yeáu laø tieáng Anh) cho ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù vaø coâng chöùc thuoäc phaïm vi quaûn lyù cuûa mình, phaán ñaáu ñeán heát naêm 1997 coù theå söû duïng ngoaïi ngöõ (chuû yeáu laø tieáng Anh) vaø caùn boä quaûn lyù, coâng chöùc Nhaø nöôùc ñöôïc söû duïng moät phaàn thôøi gian hôïp lyù trong giôø haønh chính ñeå hoïc ngoaïi ngöõ. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo cuõng ñaõ chæ ñaïo caùc tröôøng ñaïi hoïc phaûi xaây döïng ñeà aùn ñöa vieäc giaûng daïy ngoaïi ngöõ vaøo chöông trình baét buoäc. UÛy ban Keá hoaïch Nhaø nöôùc vaø Boä taøi chính chòu traùch nhieäm caân ñoái vaø caáp phaùt kinh phí cho söï nghieäp naøy. Ban Toå chöùc - Caùn boä Chính phuû chòu traùch nhieäm theo doõi vieäc trieån khai thöïc hieän keá hoaïch, phaân boá chæ tieâu, chieâu sinh ñoái töôïng laø caùn boä trung, cao caáp ñi hoïc ngoaïi ngöõ. Chæ thò ñaõ neâu roõ caùn boä töø caáp thöù tröôûng trôû xuoáng, döôùi 45 tuoåi phaûi söû duïng ñöôïc ít nhaát moät ngoaïi ngöõ thoâng duïng laø yeâu caàu baét buoäc. Ñieàu naøy ñöôïc coi laø moät tieâu chuaån vaø ñieàu kieän ñeå xem xeùt ñeà baït, naâng ngaïch, cöû ñi coâng taùc nöôùc ngoaøi. Lieân quan ñeán coâng taùc ñaøo taïo ngoaïi ngöõ, ngaøy 20/11/1996, Thuû töôùng Chính phuû ra tieáp quyeát ñònh soá 874/TTg, Ñieàu 2 cuûa vaên baûn naøy ghi roõ: “Ñaøo taïo, boài döôõng ngoaïi ngöõ cho caùn boä, coâng chöùc Nhaø nöôùc ñeå taêng cöôøng khaû naêng giao tieáp, nghieân cöùu taøi lieäu nöôùc ngoaøi trong lónh vöïc chuyeân moân.”
 14. Ñeå phoái hôïp traùch nhieäm giöõa caùc ngaønh, ngaøy 19/09/1997 lieân tòch Ban Toå chöùc Caùn boä Chính phuû, Boä Taøi chính, Boä Keá hoaïch Ñaàu tö, Boä Giaùo duïc ñaõ ra thoâng tö lieân tòch soá 79/TTLT vaø thoâng tö lieân tòch soá 171/TTLB ngaøy 04/11/1994 cuûa Ban Toå chöùc - Caùn boä Chính phuû vaø Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñeå höôùng daãn thöïc hieän chæ thò noùi treân. Chöa bao giôø vieäc hoïc ngoaïi ngöõ laïi coù nhieàu vaên baûn phaùp leänh nhö theá. Ñieàu ñoù chöùng toû ngoaïi ngöõ ñoùng vai troø ñaëc bieät quan troïng trong vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vaø laø thöïc teá khaùch quan caàn thieát. Ngoaøi khoa hoïc chuyeân ngaønh, ngoaïi ngöõ vaø tin hoïc laø moät noäi dung ñaøo taïo baét buoäc. Ñoù laø phöông tieän khoâng theå thieáu ñöôïc ñoái vôùi caùn boä quaûn lyù vaø coâng chöùc, ñaëc bieät trong boái caûnh khoa hoïc kyõ thuaät ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä nhö vuõ baõo hieän nay. Ngoaïi ngöõ khoâng nhöõng giuùp chuùng ta tieáp caän nhöõng thaønh töïu khoa hoïc, nhöõng thoâng tin môùi nhaát, maø coøn laø caàu noái, laø phöông tieän giao löu giöõa caùc quoác gia, caùc daân toäc. Ñoái vôùi sinh vieân, ngoaïi ngöõ noùi chung vaø tieáng Anh noùi rieâng laø coâng cuï höõu hieäu ñeå sinh vieân töï ñaøo taïo mình ngay khi coøn ñang ngoài treân gheá nhaø tröôøng vaø sau khi ra tröôøng. 1.5. Quaûn lyù giaûng daïy vaø hoïc taäp tieáng Anh trong tröôøng đaïi hoïc Trong coâng taùc quaûn lyù daïy vaø hoïc tieáng Anh taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc, tröôùc heát caàn laøm roõ nhöõng vaán ñeà sau: 1.5.1. Quaûn lyù muïc tieâu moân hoïc Quaûn lyù muïc tieâu giaùo duïc cuûa moân hoïc tieáng Anh taïi tröôøng ñaïi hoïc phaûi döïa vaøo chaát löôïng ñaàu ra nghóa laø ñaùnh giaù ñöôïc kieán thöùc, kyõ naêng, thaùi ñoä cuûa hoïc sinh ñaõ toát nghieäp. Ñaùnh giaù khoâng chæ nhaèm xaùc ñònh möùc ñoä chaát löôïng maø coøn nhaèm xaùc ñònh söï tieán boä veà caùc maët töø khi sinh vieân vaøo tröôøng tôùi khi sinh vieân ra tröôøng. Ñaùnh giaù theo tieâu chí naøy laø ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo cuûa moät tröôøng ñaïi hoïc. Muïc tieâu ñaøo taïo cuûa moân hoïc tieáng Anh cho sinh vieân caùc khoa khoâng chuyeân ngöõ taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc laø: Naâng cao kieán thöùc tieáng Anh toång quaùt vaø cung caáp kieán thöùc tieáng Anh chuyeân ngaønh cho sinh vieân, giuùp hoï coù theå tham khaûo taøi lieäu chuyeân ngaønh baèng tieáng Anh trong hoïc taäp,
 15. nghieân cöùu khoa hoïc, coù naêng löïc giao tieáp cô baûn trong lónh vöïc xaõ hoäi vaø chuyeân moân ngay töø khi coøn hoïc taäp taïi tröôøng vaø trong ngheà nghieäp cuûa hoï ôû töông lai. Hoaït ñoäng daïy – hoïc tieáng Anh cho sinh vieân cuûa caùc khoa khoâng chuyeân ngöõ cuûa moân hoïc . 1.5.2. Quaûn lyù trình ñoä ñaàu vaøo cuûa sinh vieân Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñaõ coù quy ñònh taïm thôøi veà muïc tieâu vaø keá hoaïch daïy hoïc cuûa tröôøng phoå thoâng trung hoïc. Quy ñònh naøy coù hieäu löïc töø ngaøy 22/03/2002. Moät trong nhöõng muïc tieâu xaùc ñònh laø hoïc sinh sau khi toát nghieäp phoå thoâng trung hoïc phaûi coù khaû naêng söû duïng moät ngoaïi ngöõ trong giao tieáp thoâng thöôøng. Trình ñoä tieáng Anh ban ñaàu cuûa sinh vieân khi vaøo tröôøng ñaïi hoïc phaûi ôû möùc cô baûn, coù söï hieåu bieát khaùi quaùt veà ñaát nöôùc, con ngöôøi vaø vaên hoaù cuûa moät soá nöôùc söû duïng tieáng Anh. Neáu xeùt theo yeâu caàu cuûa Boä, khi vaøo tröôøng ñaïi hoïc, sinh vieân ñaõ coù khaû naêng söû duïng tieáng Anh nhö moät coâng cuï giao tieáp ôû möùc ñoä ñôn giaûn, cô baûn, phoå thoâng ôû caû 4 lónh vöïc : nghe - noùi - ñoïc - vieát. Cuï theå laø:  Khaû naêng nghe: Nghe hieåu caùc cuoäc hoäi thoaïi tröïc tieáp baèng tieáng Anh ôû möùc ñoä ñôn giaûn, phoå thoâng coù lieân quan ñeán caùc chuû ñeà, ngoân ngöõ ñaõ ñöôïc hoïc trong chöông trình. Ñoàng thôøi, nghe hieåu caùc yù chính treân phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán chuû ñeà vaø noäi dung ngoân ngöõ ñaõ hoïc.  Khaû naêng noùi : - Trao ñoåi tröïc tieáp baèng ngoân ngöõ noùi ôû möùc ñoä ñôn giaûn caùc tình huoáng giao tieáp haøng ngaøy thoâng qua vieäc vaän duïng caùc kieán thöùc ngoân ngöõ cô baûn veà ngöõ aâm, töø vöïng, ngöõ phaùp. - Dieãn ñaït ñöôïc yù mình trong nhöõng tình huoáng giao tieáp thoâng thöôøng coù lieân quan ñeán nhöõng chuû ñeà quen thuoäc thoâng qua vieäc vaän duïng caùc chöùc naêng ngoân ngöõ ñaõ hoïc.  Khaû naêng ñoïc :
 16. - Coù kyõ naêng ñoïc hieåu cô baûn caùc ñoaïn vaên trong phaïm vi 3.000 töø lieân quan ñeán caùc chuû ñieåm vaø noäi dung ngoân ngöõ ñöôïc qui ñònh trong chöông trình. - Ñoïc hieåu noäi dung chính caùc vaên baûn xaùc thöïc coù noäi dung phuø hôïp vôùi sôû thích caù nhaân, vôùi nhöõng vaán ñeà vaên hoùa, xaõ hoäi, khoa hoïc kyõ thuaät phoå thoâng treân cô sôû ngöõ lieäu vaø chuû ñeà ñaõ hoïc coù keát hôïp vôùi suy ñoaùn vaø tra cöùu.  Khaû naêng vieát : - Vieát ñeå phuïc vuï caùc nhu caàu giao tieáp caù nhaân vaø xaõ giao nhö vieát thö cho baïn beø, vieát caùc thieäp möøng, thieäp môøi sinh nhaät… moâ taû hoaëc töôøng thuaät caùc hoaït ñoäng cuûa caù nhaân, cuûa lôùp hoïc hoaëc ñieàn vaøo caùc phieáu, maãu ñôn caùc baûng ñieàu tra… - Vieát moät ñoaïn vaên ngaén (khoaûng 100 ñeán 150 töø) coù lieân quan ñeán caùc chuû ñeà ñaõ hoïc trong phaïm vi noäi dung ngoân ngöõ ñöôïc qui ñònh trong chöông trình. [ 8] 1.5.3. Quaûn lyù noäi dung chöông trình moân ngoaïi ngöõ noùi chung vaø tieáng Anh noùi rieâng 1.5.3.1. Quaûn lyù noäi dung chöông trình moân ngoaïi ngöõ Xuaát phaùt töø muïc ñích , yeâu caàu vaø döïa treân cô sôû lyù luaän daïy – hoïc, moân ngoaïi ngöõ trong chöông trình giaùo duïc noùi chung quy ñònh nhöõng noäi dung thieát yeáu nhaát treân caùc maët : giaùo duïc tö töôûng ñaïo ñöùc, boài döôõng trí thöùc vaên hoaù vaø reøn luyeän kyõ naêng giao tieáp baèng ngoaïi ngöõ. Caùc maët noäi dung naøy lieân quan chaët cheõ vôùi nhau, hôïp thaønh moät theå thoáng nhaát vôùi haït nhaân trung taâm laø kyõ naêng giao tieáp ñeå thoâng qua hoaït ñoäng daïy –hoïc taïo neân khaû naêng giao tieáp baèng ngoaïi ngöõ cho ngöôøi hoïc . Moái töông quan caùc maët noäi dung nhö vaäy chính laø ñaëc tröng cô baûn cuûa moân ngoaïi ngöõ , maø ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc caàn taâm nieäm trong suoát caû quaù trình chieám lónh ñoái töôïng moân hoïc . - Noäi dung kyõ naêng giao tieáp Caùc kyõ naêng thöïc haønh laø moät boä phaän hôïp thaønh khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa noäi dung, song moân ngoaïi ngöõ laáy heä thoáng caùc kyõ naêng thöïc haønh giao tieáp laøm troïng taâm cuûa noäi dung daïy –hoïc, bôûi vì heä thoáng caùc baøi taäp thöïc haønh giao tieáp khoâng döøng laïi ôû choå minh hoaï caùc khaùi nieäm khoa hoïc, khaéc saâu caùc aán töôïng thöïc teá, cuûng coá caùc hieåu bieát lyù thuyeát, maø ôû ñaây
 17. thöïc haønh giao tieáp thöïc söï trôû thaønh noäi dung hoaït ñoäng chuû yeáu, laø muïc tieâu chieám lónh haøng ñaàu cuûa caû thaày troø trong vieäc daïy – hoïc ngoaïi ngöõ . Seõ khoâng bao giôø ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa moân hoïc ngoaïi ngöõ, neáu nhö hoaït ñoäng chuû ñaïo laïi khoâng phaûi laø reøn luyeän thaønh thaïo caùc kyõ naêng thöïc haønh giao tieáp . Bôûi vaäy, trong moái töông quan giöõa 3 phaàn cô baûn cuûa noäi dung daïy – hoïc ngoaïi ngöõ, vieäc hình thaønh caùc kyõ naêng giao tieáp vöøa bao quaùt caû 2 phaàn noäi dung tö töôûng ñaïo ñöùc vaø kieán thöùc vaên hoaù, vöøa chi phoái caû caû 2 phaàn noäi dung ñoù . Noäi dung kyõ naêng giao tieáp baèng ngoaïi ngöõ ôû nhaø tröôøng bao goàm 4 daïng hoaït ñoäng giao tieáp laø : nghe, noùi, ñoïc, vieát . Caû 4 phaàn noäi dung naøy ñeàu coù maët thöôøng tröïc trong suoát quaù trình daïy – hoïc ngoaïi ngöõ . Noäi dung kyõ naêng thöïc haønh giao tieáp ñöôïc theå hieän döôùi daïng caùc baøi taäp töông öùng vôùi yeâu caàu hình thaønh töøng kyõ naêng cuï theå . - Noäi dung tri thöùc vaên hoaù Moân hoïc ngoaïi ngöõ coù nhieäm vuï vöøa trang bò cho ngöôøi hoïc nhöõng kieán thöùc khoa hoïc chuyeân ngaønh laïi vöøa cung caáp, boå sung nhöõng kieán thöùc thuoäc taát caû caùc lónh vöïc cuûa neàn vaên hoaù daân toäc chöùa ñöïng trong tieáng noùi maø nhaø tröôøng ñang daïy nhö moät ngoaïi ngöõ cho ngöôøi hoïc . - Noäi dung tö töôûng ñaïo ñöùc Ngoaïi ngöõ coù khaû naêng goùp phaàn hình thaønh theá giôùi quan vaø nhaân sinh quan tieán boä cho ngöôøi hoïc thoâng qua caùc baøi hoïc vôùi nhöõng noäi dung ña daïng vaø phong phuù, giuùp ngöôøi hoïc xaây döïng cho mình töø nhöõng thoùi quen ñaïo ñöùc vaø haønh vi vaên minh caàn thieát trong cuoäc soáng xaõ hoäi ñeán nhöõng quan nieäm vaø nhöõng chính kieán khoa hoïc veà töï nhieân , veà xaõ hoäi, veà loái soáng cao ñeïp cuûa con ngöôøi . 1.5.3.2. Quaûn lyù noäi dung chöông trình moân hoïc tieáng Anh taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh Xaùc ñònh noäi dung chöông trình cuûa moân hoïc tieáng Anh nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaøo taïo taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc laø voâ cuøng quan troïng. Döïa vaøo kieán thöùc tieáng Anh toång quaùt maø sinh vieân ñaõ coù ôû chöông trình cuûa tröôøng phoå thoâng trung hoïc, chöông trình tieáng Anh ôû Tröôøng Ñaïi
 18. hoïc Ngaân haøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh phaûi tieáp tuïc naâng cao kieán thöùc tieáng Anh toång quaùt cho sinh vieân, ñoàng thôøi cung caáp cho hoï nhöõng kieán thöùc tieáng Anh chuyeân ngaønh töø cô baûn ñeán naâng cao ôû caùc maët cuûa caû 3 noäi dung – Giaùo duïc tö töôûng ñaïo ñöùc, boài döôõng tri thöùc vaên hoaù, chuyeân moân vaø reøn luyeän kyõ naêng giao tieáp ( nghe, noùi, ñoïc, vieát) baèng tieáng Anh. 1.5.4. Quaûn lyù cô sôû vaät chaát vaø phöông tieän kyõ thuaät daïy hoïc Ñeå taïo ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò ñaûm baûo chaát löôïng cho hoaït ñoäng daïy vaø hoïc, caùc cô sôû tröôøng hoïc caàn thöïc hieän toát caùc vieäc sau:  Phaûi coù ñuû giaùo trình vaø taøi lieäu phong phuù phuïc vuï cho vieäc daïy vaø hoïc.  Saép xeáp soá sinh vieân ñoái vôùi moät lôùp hoïc ngoaïi ngöõ khoâng quaù 30 ngöôøi.  Trong ñieàu kieän chöa coù theå trang bò caùc phoøng hoïc chuyeân ngaønh ñaëc bieät vôùi caùc phöông tieän daïy hoïc cho boä moân ngoaïi ngöõ thì phoøng hoïc cho moät sinh vieân khoâng ñöôïc ít hôn 4m3 / 1sinh vieân, ñoàng thôøi phaûi ñaûm baûo ñöôïc aùnh saùng vaø ñoä thoâng thoaùng cho phoøng hoïc.  Phaûi coù caùc trang thieát bò phuïc vuï cho vieäc daïy hoïc ngoaïi ngöõ (aâmli, cassette, maùy ñeøn chieáu, baêng hình, caùc giaùo cuï tröïc quan…). Ñoái vôùi nhöõng giôø daïy luyeän nghe, sinh vieân phaûi ñöôïc boá trí hoïc taïi phoøng nghe nhìn.  Baøn gheá, baûng vaø caùc thieát bò daïy hoïc phaûi ñöôïc boá trí thaät khoa hoïc.  Phaûi coù khu daønh rieâng cho vieäc daïy hoïc ngoaïi ngöõ (do ñaëc thuø cuûa boä moân ngoaïi ngöõ) ñeå khoûi aûnh höôùng tôùi vieäc daïy caùc boä moân khaùc. 1.5.5. Quaûn lyù vieäc toå chöùc daïy – hoïc tieáng Anh Toå chöùc coâng taùc daïy-hoïc laø moät khaâu raát quan troïng trong chu trình quaûn lyù vieäc daïy-hoïc ôû nhaø tröôøng, ñaây laø moät chuoãi caùc hoaït ñoäng nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu ñaøo taïo ñeà ra. Ñoù laø: vieäc laäp chöông trình, keá hoaïch daïy-hoïc thaät khoa hoïc, boá trí, saép xeáp, söû duïng moät caùch toái öu ñoäi nguõ giaûng vieân, cô sôû vaät chaát trang thieát bò daïy-hoïc, vaø ñöa ra caùc bieän phaùp quaûn lyù coù hieäu quaû… Vì vaäy, khi quaûn lyù vieäc toå chöùc daïy-hoïc tieáng Anh caàn taäp trung vaøo nhöõng vaán ñeà sau:
 19.  Chæ ñaïo vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng veà chuyeân moân, nghieäp vuï nhö: soaïn giaùo aùn, leân lôùp, döï giôø, kieåm tra ñaùnh giaù sinh vieân…  Saép xeáp ñoäi nguõ giaûng vieân ñuùng chöùc danh, ñuùng chuyeân moân vaø phaân coâng theo naêng löïc. Thöôøng xuyeân coù keá hoaïch toå chöùc, ñoäng vieân caùn boä hoïc taäp boài döôõng naâng cao trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï, caûi tieán phöông phaùp daïy-hoïc nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo, ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi.  Toå chöùc toát vieäc tieáp nhaän vaø phaân phoái caùc nguoàn löïc (ngöôøi, kinh phí, caùc trang thieát bò…) vaø söû duïng moät caùch coù hieäu quaû caùc nguoàn löïc naøy.  Chæ ñaïo, kieåm tra hoaït ñoäng giaûng daïy, chuû yeáu taäp trung vaøo vieäc chæ ñaïo toå chöùc thöïc hieän muïc tieâu, keá hoaïch, qui cheá chuyeân moân, kieåm tra neàn neáp daïy vaø hoïc, heä thoáng cô sôû vaät chaát, trang thieát bò phuïc vuï ñaøo taïo vaø ñaëc bieät chuù troïng ñeán vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng daïy vaø hoïc cuûa thaày vaø troø. Vieäc kieåm tra, thanh tra hoaït ñoäng daïy vaø hoïc khoâng nhöõng giuùp cho vieäc ñaùnh giaù thöïc chaát hoaït ñoäng daïy-hoïc cuûa nhaø tröôøng khi keát thuùc moät kyø hoaëc moät naêm cuûa vieäc thöïc hieän keá hoaïch maø coøn coù taùc duïng chuaån bò tích cöïc cho kyø hoaëc naêm hoïc sau. Vieäc kieåm tra, ñaùnh giaù neáu ñöôïc thöïc hieän toát seõ ñaùnh giaù ñöôïc moät caùch chính xaùc keát quaû hoaït ñoäng, giuùp cho ngöôøi quaûn lyù ñôn vò thaáy ñöôïc nhöõng maët toàn taïi, nhöõng leäch laïc, sai soùt cuøng nguyeân nhaân cuûa chuùng vaø nhöõng vaán ñeà môùi naûy sinh caàn phaûi giaûi quyeát. 1.5.6. Quaûn lyù vieäc thöïc hieän caùc phöông phaùp daïy hoïc moân tieáng Anh Phöông phaùp daïy hoïc laø quaù trình trong ñoù giaûng vieân toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân, höôùng daãn ngöôøi hoïc tham gia tích cöïc vaøo quaù trình hoïc taäp thoâng qua vieäc döï ñoaùn, ñöa giaû thieát, tham gia tranh luaän vaø giaûi quyeát caùc tình huoáng coù vaán ñeà cuõng nhö taïo cô hoäi ñeå sinh vieân tích cöïc tham gia hoaït ñoäng thöïc haønh giao tieáp thoâng qua caùc hoaït ñoäng caù nhaân, theo caëp vaø trong nhoùm. Ñeå coù ñöôïc phöông phaùp daïy tieáng Anh toát, giaûng vieân caàn ñöôïc ñaøo taïo cô baûn, coù trình ñoä chuyeân moân vaø nghieäp vuï vöõng vaøng, coù khaû naêng keát hôïp haøi hoøa caùc phöông phaùp vaø kyõ thuaät daïy hoïc, söû duïng hieäu quaû caùc thieát bò, ñoà duøng daïy hoïc vaø caùc taøi lieäu hoã trôï nhaèm taïo höùng thuù hoïc taäp cho sinh vieân.
 20. Coù nhieàu phöông phaùp daïy-hoïc ngoaïi ngöõ khaùc nhau, sau ñaây laø nhöõng phöôg phaùp hieän ñang phoå bieán treân theá giôùi cuõng nhö ôû Vieät Nam  Phöông phaùp ngöõ phaùp – phieân dòch Ñaây laø moät trong nhöõng phöông phaùp daïy – hoïc ngoaïi ngöõ ra ñôøi sôùm nhaát theá giôùi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu baønh tröôùng veà chính trò, laõnh thoå, toân giaùo cuûa caùc nhaø nöôùc Hi Laïp, La Maõ, ñaïo Cô ñoác, ...thôøi coå ñaïi ôû chaâu AÂu. Muïc ñích cô baûn cuûa vieäc daïy-hoïc ngoaïi ngöõ cuõng nhö tieáng Anh theo ñònh höôùng phöông phaùp ngöõ phaùp-phieân dòch laø giuùp ngöôøi hoïc nhanh choùng vaø coù hieäu quaû tieáp xuùc vôùi caùc vaên baûn ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu vaø laø tieâu chí cô baûn ñaùnh giaù chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa vieäc daïy- hoïc. Caùc kó naêng nghe, noùi baèng ngoân ngöõ sinh hoaït haøng ngaøy laø yeâu caàu thöù yeáu vaø laø heä quaû töï nhieân cuûa quaù trình ñoïc-dòch hieåu vaên baûn. Noäi dung chuû yeáu cuûa quaù trình daïy-hoïc theo phöông phaùp naøy laø giôùi thieäu moät caùch coù heä thoáng toaøn boä ngöõ phaùp cuûa tieáng nöôùc ngoaøi gaén lieàn vôùi vieäc ñöa vaøo nhöõng thí duï minh hoïa cho caùc hieän töôïng ngöõ phaùp môùi, giôùi thieäu theo töøng giôø hoïc vaø thöôøng keát thuùc baèng nhöõng baøi taäp ñoïc phuïc vuï cho yeâu caàu reøn luyeän nhaèm naém vöõng caùc kieán thöùc ngoân ngöõ caàn thieát. Sau khi ñi qua heát moät voøng ngöõ phaùp cô baûn, phöông phaùp daïy –hoïc seõ taäp trung phaân tích töø phaùp, cuù phaùp, töø vöïng cuûa nhöõng baøi hoïc trích daãn ñöôïc löôïc giaûn hoaëc ñöôïc giöõ nguyeân baûn ñeå ñaït ñöôïc yeâu caàu dòch ñuùng, hieåu ñuùng noäi dung cuûa baøi khoùa. Heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taäp trung phuïc vuï cho vieäc reøn luyeän, naém vöõng nhöõng qui taéc ngöõ phaùp, tieán tôùi vaän duïng thaønh thaïo chuùng ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï ñoïc dòch ñuùng vaên baûn ngoaïi ngöõ vaø dieãn ñaït ñöôïc noäi dung, caàn thieát sang tieáng nöôùc ngoaøi, chuû yeáu döôùi daïng vieát dòch. Phöông phaùp ngöõ phaùp-phieân dòch hieän nay tuy ñaõ khoâng coøn thònh haønh nöõa, nhöng noù vaãn coù söùc soáng vaø toû ra khaù coù hieäu quaû ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi hoïc ngoaïi ngöõ coát ñaït ñöôïc muïc ñích ñoïc hieåu naém baét thoâng tin qua saùch baùo nöôùc ngoaøi.  Phöông phaùp töï nhieân (hay tröïc tieáp) Muïc ñích cuûa phöông phaùp naøy ñoái laäp laïi caùc phöông phaùp truyeàn thoáng, laáy tieáng noùi sinh ñoäng trong ñôøi soáng sinh hoaït haøng ngaøy laøm ñoái töôïng chieám lónh chuû yeáu (neân ngöôøi ta
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2