Đề tài ” Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên "

Chia sẻ: Phạm Ngọc Toàn Toàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
468
lượt xem
142
download

Đề tài ” Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và nhà nước ta luôn chú trọng quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Lịch sử phát triển của xã hội cũng đã chứng minh rằng: Một trong những quy luật phát triển xã hội rất quan trọng đó là GD- ĐT phải đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội. Những thành tựu và kinh nghiệm phát triển KT-XH của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài ” Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên "

 1.  ĐỀ TÀI ”Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên” Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : Lê Chí Thắng  1
 2. MỤC LỤC TÊN MỤC TRANG A-PHẦN MỞ ĐẦU 1 I –Lý do chọn đề tài 1 II- Mục đích nghiên cứu 2 III- Nhiệm vụ nghiên cứu 2 IV- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 V- Phương pháp nghiên cứu 2 VI- Kế hoạch nghiên cứu 3 B- PHẦN NỘI DUNG 4 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO 4 VIÊN 1.1. Cơ sở lý luận chung của vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ 4 giáo viên trường THCS 1.2. Tổ chức một tập thể sư phạm vững mạnh 5 1. 3. Vai trò của nhà quản lý trong việc xây dựng đội ngũ 7 trường THCS Chương II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 9 TRƯỜNG THCS ĐỊNH LONG I .Đặc điểm tình hình chung 9 II. Một số biện pháp xây dựng đội ngũ CBGV trường THCS 12 Định Long III. Kết quả đạt được 15 IV. Nhận xét chung 15 Chương III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỔ SUNG VÀ BÀI HỌC KINH 17 NGHIỆM. C. PHẦN KẾT LUẬN 21 I. Kết luận 21 II. Ý kiến đề xuất 22 Tài liệu Tham Khảo 23 2
 3. A. PHẦN MỞ ĐẦU I.. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và nhà nước ta luôn chú trọng quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Lịch sử phát triển của xã hội cũng đã chứng minh rằng: Một trong những quy luật phát triển xã hội rất quan trọng đó là GD- ĐT phải đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội. Những thành tựu và kinh nghiệm phát triển KT-XH của nước ta trong những năm đổi mới đã tạo ra tiền đề để đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng 6 năm 1996) vạch ra mục tiêu: "Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp". Thực hiện mục tiêu trên nghị quyết hội nghị lần thứ hai của BCH TW Đảng khoá VIII (tháng 12 năm 1996) đã định hướng phát triển giáo dục- đào tạo trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Nghị quyết đề ra bốn giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng GD - ĐT, trong đó: Đổi mới công tác QLGD nâng cao chất lượng GD-ĐT là một giải pháp quan trọng. Nghị quyết của BCH TW Đảng khoá IX một lần nữa khẳng định lại điều đó. Để đổi mới công tác QLGD, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên vững mạnh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tạo cơ sở tiền đề tốt cho hoạt động dạy và học là một biện pháp cơ bản nhất. Đội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò to lớn trong việc quyết định hiệu quả chất lượng GD-ĐT Chất lượng giáo dục của nhà trường phụ thuộc lớn vào trình độ tay nghề của giáo viên. Việc bồi dưỡng giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục . Bồi dưỡng đội ngũ là một công việc thường xuyên liên tục và không bao giờ kết thúc, bởi vì xu hướng của giáo dục thời đại ngày nay là "Học tập suốt đời" " Học để biết, học để làm, học để chung sống với người khác". Mục đích của việc bồi dưỡng là nhằm thúc đẩy sự phát triển về chuyên môn cho tất cả giáo viên, cán bộ trong nhà trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào công cuộc đổi mới giáo dục. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên là bồi dưỡng tri thức văn hoá khoa học và những tri thức chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời cũng phải coi trọng việc bồi 3
 4. dưỡng chính trị, đạo đức cho người cán bộ giáo viên để mỗi người không ngừng phát triển và tự hoàn thiện mình. đó chính là con đường tối ưu để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường để họ theo kịp sự phát triển của xã hội đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với nhà trường, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục, làm cơ sở cho vịêc cải tiến công tác giáo dục theo hướng vừa hiện đại, vừa sát thực tế Việt Nam. Vì vậy vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THCS đủ sức đảm đương với tình hình nhiệm vụ mới đã trở thành một nhu cầu cấp thiết. Việc nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một vấn đề bức xúc trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, góp phần tiếp tục đổi mới sự nghiệp GD-ĐT. Do đó, để công tác giáo dục trong nhà trường đạt hiệu quả cao, tôi đã chọn đề tài ”Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên” này, nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ CNH - HĐH của đất nước hiện nay. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xác định các biện pháp chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Định Long thuộc khu vực nông thôn huyện Yên Định trong giai đoạn hiện nay. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS. - Nghiên cứu thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên trường THCS Định Long - Yên Định - Thanh Hoá . - Đề xuất các biện pháp có tính khả thi, nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS Định Long trong giai đoạn hiện nay. IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS Định Long- Yên Định - Thanh Hoá . V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Các phương pháp này dùng để tiến hành tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ, nghiên cứu các văn bản, tài liệu, học thuật, các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp nghiên cứu thực 4
 5. tiễn ở đây cần sử dụng các phương pháp như: Phương pháp khảo sát thực tế, phỏng vấn chuyên gia tổng hợp kinh nghiệm... phương pháp này chủ yếu điều tra, tìm hiểu và phân tích tổng hợp các số liệu thông tin liên quan đến đề tài. - Nhóm phương pháp bổ trợ khác: Ngoài hai nhóm phương pháp chính trên trong quá trình nghiên cứu cần sử dụng các phương pháp bổ trợ như: Phương pháp thống kê toán học - nhằm thống kê và phân tích các thông tin có liên quan. VI.- KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU - Từ 08/02/2010: Nhận đề tài. - Từ 10/02/2010 đến 25/02/2010: Xây dựng đề cương. - Từ 26/02/2009 đến 05/03/2010: Thu thập, xử lý số liệu và viết bản thảo. - Từ 08/03/2010 đến 15/03/2010: Hoàn thành bản chính . B. PHẦN NỘI DUNG 5
 6. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM: 1- ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS: Nói đến "đội ngũ", từ điển bách khoa Việt Nam - trung tâm biên soạn từ điển Hà Nội đã định nghĩa: "Đội ngũ là một khối đông người được tập hợp và tổ chức thành lực lượng..." Với nghĩa đó, chúng ta có thể hiểu: Đội ngũ giáo viên trường THCS chính là những người được tập hợp lại thành một lực lượng, có cùng chung mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm... 2- CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ: Đội ngũ giáo viên trường học mạnh hay yếu, chính là nhờ chất lượng đội ngũ đó. Cũng theo từ điển bách khoa Việt Nam: "... chất lượng là đặc tính khách quan của sự vật. Chất lượng biểu hiện ra bên ngoài qua các thuộc tính. Nó là cái liên kết thuộc tính của sự vật lại làm một, gắn bó với sự vật như là một tổng thể, bao quát toàn bộ sự vật và không tách khỏi sự vật. Sự thay đổi chất lượng kéo theo sự thay đổi của sự vật về căn bản. Chất lượng của sự vật bao giờ cũng gắn lìên với tímh quy mô về số lượng của nó và không thể tồn tại ngoài tính quy luật ấy. Mỗi sự vật bao giờ cũng là sự thống nhất của số lượng và chất lượng". Theo Lê Đức Phúc (trong bài chất lượng và hiệu quả giáo dục- nghiên cứu GD tháng 5/1997 ) thì: "Chất lượng là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con người, một sự vật, sự việc. Đó là tổng thể những thuộc tính cơ bản khảng định sự tồn tại của một sự vật và phân biệt nó với sự vật khác" , "Chất lượng giáo dục là trình độ và khả năng thực hiện mục tiêu giáo dục, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người học và sự phát triển toàn diện của xã hội ..." Với các khái niệm trên, chúng ta thấy rõ ràng chất lượng và số lượng có liên quan mật thiết với nhau. Trong nhà trường THCS đội ngũ cán bộ giáo viên bao gồm cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), các giáo viên, cán bộ công nhân viên hành chính, 6
 7. cán bộ phục vụ ... những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào công tác giáo dục học sinh trong nhà trường (trong đó lực lượng giáo viên là trực tiếp và chủ yếu). Chất lượng giáo dục trong nhà trường cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ giáo viên. Bất kỳ một giáo viên nào cũng có ảnh hưởng rộng rãi đến một tập thể học sinh và ngược lại, học sinh nào cũng đều trực tiếp nhận được sự giáo dục của tập thể giáo viên. Quan hệ giữa giáo viên và tập thể sư phạm còn là mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Nhiều thành viên tốt sẽ tạo điều kiện về mọi mặt cho sự tién bộ của từng người. Đội ngũ chỉ mạnh khi từng thành viên của đội ngũ mạnh, từng thành viên chỉ mạnh khi thành viên đó có phẩm và năng lực tốt. Phẩm chất và năng lực của từng con người là những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá nhân cách của người đó, nó được biểu hiện ở từng hiệu qủa công việc ở từng người. 3- XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ: Xây dựng đội ngũ giáo viên trong nhà trường ở đây được hiểu là: xây dựng một đội ngũ giáo viên nhân viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và loại hình, đoàn kết nhất trí trên cơ sở đường lối giáo dục của Đảng cộng sản Việt Nam và ngày càng vững mạnh về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đủ sức thực hiện có kế hoạch và mục tiêu đào tạo. 1.2. TỔ CHỨC MỘT TẬP THỂ SƯ PHẠM VỮNG MẠNH: Đội ngũ giáo viên được coi là mạnh phải có những tiêu chuẩn sau đây: - Đó là tập thể đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và sinh hoạt, xây dựng được không khí ấm cúng, dư luận lành mạnh trong tập thể. Một tập thể lành mạnh phải là tập thể mà các thành viên thực sự gắn bó với nhau, đó là tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong tập thể, biết chia sẻ với nhau để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Sống trong tập thể đó, mỗi người đều cảm thấy tự tin, đồng thời cũng cảm thấy thiếu thốn khi xa rời tập thể. Tập thể được xem là chỗ dựa tinh thần cho mỗi cá nhân, một "tổ ấm" thứ hai cho mỗi cá nhân. - Là đội ngũ có sự thống nhất nhịp nhàng, hợp lý giữa các thành viên trong đội ngũ. 7
 8. - Một tập thể vững mạnh là một tập thể luôn luôn có ý thức học tập, nắm vững đường lối quan điểm giáo dục và có tinh thần tìm tòi để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hết lòng vì học sinh thân yêu, chăm sóc và giáo dục một cách chu đáo thế hệ trẻ. Về mặt nghề nghiệp, đây là tiêu chuẩn cơ bản nhất đối với phẩm chất giáo viên. - Tập thể mạnh phải là tập thể có tổ chức kỷ luật chặt chẽ, có sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của mọi thành viên trong tập thể, tạo nên sức mạnh của tập thể đó. Tổ chức chặt chẽ là tổ chức có mục tiêu hành động rõ ràng, có quy chế cụ thể và mỗi thành viên luôn lấy đó làm chỗ dựa cho hoạt động của mình . ý thức hoạt động của tập thể sư phạm là chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường, là chấp hành đầy đủ các chính sách và pháp luật của nhà nước. Mỗi thành viên trong tập thể phải xây dựng cho mình một thói quen sống và hành động theo pháp luật và lề lối làm việc theo quy chế, đồng thời phải vận động những người xung quanh thực hiện đầy đủ những quy định chung đó. Phải luôn có ý thức vươn lên về mọi mặt, đảm bảo trình độ đồng đều và ngày càng cao của đội ngũ. Đây là điều kiện cơ bản để đảm bảo cho một tập thể sư phạm tồn tại và phát triển, nó tạo ra uy tín của nhà trường đối với nhân dân. Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên trường THCS cần đạt những yêu cầu trên, những yêu cầu đó có mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể thiếu đi một yêu cầu nào. Từ đó chúng ta thấy được chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường được thể hiện ở một số đặc điểm sau: - Phẩm chất chính trị. - Trình độ chuyên môn. - Trình độ nghiệp vụ sư phạm. - Số lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. - Cơ cấu đội ngũ cán bộ giáo viên. Như vậy đội ngũ cán bộ giáo viên được đánh giá là đảm bảo chất lượng khi có đủ về số lượng, mạnh về trình độ và đồng bộ về cơ cấu. Nếu nhìn từ góc độ cá nhân trong đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường thì chất lượng của từng cán bộ trong đội ngũ được thể hiện ở chỗ: Hình thành 8
 9. được nhân cách của người giáo viên trường học, đồng thời phải có khả năng thích ứng với công việc mới, phải có đủ các tố chất cần thiết (khoẻ cả thể chất và tinh thần) để tham gia công tác giáo dục, được sống và làm việc trong một cơ chế thích hợp, được cập nhật các kiến thức, các thông tin về giáo dục và cá nhân đó phải tích cực tham gia hoạt động, có như vậy mới đủ "điều kiện" để hình thành và phát triển nhân cách mới phù hợp với yêu cầu. Để xây dựng đội ngũ giáo viên trường học, ngoài việc chăm lo đến số lượng, trình độ và cơ cấu, còn phải quan tâm đến "điều kiện" của từng cá nhân giáo viên trong đội ngũ đó hình thành và phát triển nhân cách của mình, trong đó thước đo chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên được thể hiện ở hiệu quả dạy học và giáo dục mà ở đó kết quả học tập của học sinh là tiêu chí cuối cùng để đánh giá giáo viên. 1.3. VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN LÝ TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRƯỜNG THCS: Muốn xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường THCS người cán bộ quản ký phải thực hiện tốt các chức năng sau: - Công tác lập kế họạch. - Công tác tổ chức thực hiện. - Công tác chỉ đạo, điều hành. - Công tác kiểm tra, đánh giá. Đó là các chức năng cơ bản cần thiết trong quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên, đòi hỏi người cán bộ quản lý phải sử dụng hợp lý và linh hoạt cả bốn chức năng đó thì mới mang lại hiệu quả cao trong giáo dục. Đẩy mạnh chất lượng của đội ngũ giáo viên nghĩa là đẩy mạnh tiến trình đào tạo những con người toàn dịên, con người mới XHCN. chính vì vậy nó đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có những biện pháp toàn diện và tổng hợp, những phẩm chất và năng lực quản lý tốt, tìm ra những biện pháp tối ưu, phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hiện nay. 1.4. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY: Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt chú ý đến sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Chính vì vậy ngành giáo dục không ngừng 9
 10. được đổi mới. Đặc biệt sau 8 năm thực hiện NQ TW II khoá VIII đội ngũ giáo viên THCS trong toàn quốc nhanh chóng ổn định cả về số lượng và chất lượng, từng bước ổn định và phát triển. phong trào tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuẩn và trên chuẩn của cán bộ giáo viên thực sự sôi nổi. Trình độ của giáo viên ngày càng được nâng cao, hiện nay tỷ lệ giáo viên đã đạt trên 94% chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng đội ngũ cũng có sự thay đổi rõ rệt: tỷ lệ giáo viên giỏi ngày càng cao, tỷ lệ giáo viên yếu kém đã được giảm. Đa số giáo viên đam mê với nghề nghiệp, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn thử thách, nhất là giáo viên ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, trong những điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn, đại bộ phận giáo viên bám trường, bám lớp để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục. Bên cạnh những mặt mạnh đó, đội ngũ giáo viên THCS còn bộc lộ một số hạn chế như: Đội ngũ giáo viên thiếu đồng bộ và mất cân đối về chuyên môn đào tạo, về sự phân bố giữa các cấp học, môn học và giữa các địa phương, vùng miền. Trình độ giáo viên không đồng đều, đào tạo chắp vá, nhiều cung bậc. Công tác phân bổ giáo viên mất cân đối, dẫn tới tình trạng thiếu giáo viên cục bộ: Thiếu giáo viên ở các vùng nông thôn và miền núi, thừa ở đồng bằng, đô thị. Một số bộ phận cán bộ giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, nhiều giáo viên do lịch sử để lại nên trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn, năng lực chuyên môn hạn chế, không đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong giai đoạn mới. Từ thực trạng trên đòi hỏi các cấp lãnh đạo, các nhà giáo dục phải có những biện pháp tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng để từng bước khắc phục những tồn tại nói trên và phát huy những điểm mạnh vốn có. Các cấp lãnh đạo đặc biệt là lãnh đạo huyện và phòng GD & ĐT đã thực sự quan tâm đến chất lượng đội ngũ giáo viên ở các nhà trường cụ thể: + Phân công giáo viên tương đối đồng bộ về cơ cấu ở cắc trường + Đối với một số trường thiếu giáo viên đặc thù phòng đã có kế hoạch điều động một số giáo viên đặc thù ở một số trường chưa đủ số tiết như quy định đi dạy liên trường để đảm bảo đến mức tối đa học sinh ở các trường trong huyện được học đầy đủ các môn học như quy định. + Phòng giáo dục kết hợp với các nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên được đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 10
 11. + Khuyến khích các nhà trường làm đồ dùng dạy học và sử dụng tối đa đồ dùng trang thiết bị hiện có. + Động viên các đồng chí có tay nghề yếu, kém về chế độ 132. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CBGV - Ở TRƯỜNG THCS ĐỊNH LONG- HUYỆN YÊN ĐỊNH– THANH HÓA I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 1. Tình hình địa phương: Định Long là một xã thuần nông, cách trung tâm huyện khoảng 2 km. Với số dân khoảng 3600 nhân khẩu, nhiều gia đình còn trong hộ nghèo. Trong xã có truyền thống hiếu học, nhiều gia đình và dòng họ hiếu học quan tâm tới việc học hành của con em mình nên có nhiều người đỗ đạt thành tài. Thế kỷ thứ 18 có 2 anh em Yên Đôn Lễ, Yên Đôn Phúc đỗ tiến sĩ. Hiện nay trong xã có tiến sĩ, nhiều người đã tốt nghiệp đại học, có 3 học sinh đang du học nước ngoài. Bên cạnh những nét tích cực, địa phương vẫn còn bộ phận phụ huynh chưa quan tâm tới việc học của con em, phó mặc cho nhà trường. Chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm qua còn hạn chế. 2. Tình hình nhà trường: Trường THCS Định Long được thành lập từ năm 1969, nhà trường có bề dày lịch sử hơn 40 năm. Trong 40 năm xây dựng và phát triển, trường luôn giữ vững là đơn vị khá của ngành giáo dục. Năm học 2009-2010 trường có 33 CBGV - CNV ( Biên chế 25, hợp đồng Huyện 8 đồng chí). Là một trường có 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 58.6% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên đa số trẻ có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Công tác giáo dục luôn được sự quan tâm thường xuyên của cấp uỷ Đảng và chính quyền nhân dân địa phương. Nên trong những năm qua cùng với nền Giáo dục của huyện nhà trường THCS Định Long cũng đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận. Trường có nhiều giáo viên giỏi cấp huyện, có chiến sỹ thi đua cấp huyện. Tỷ lệ học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước. Nhà trường ngày càng có vị thế trong cộng đồng dân cư. Được học sinh kính trọng, phụ huynh học sinh tin t- ưởng. 11
 12. * Khó khăn: Số học sinh tuyển vào lớp 6 vẫn còn 1 số em chưa đảm bảo yêu cầu. Việc nắm bắt kiến thức tiểu học còn non. Một số em gia đình có điều kiện đều xin chuyển xuống Thị trấn và Lê Đình Kiên. Chất lượng đại trà: Số học sinh yếu vẫn còn nhiều. Chất lượng mũi nhọn: Tiềm năng còn hạn chế. Các phòng học chức năng còn thiếu. ** Thực trạng về giáo viên trường THCS Định Long năm học 2009 - 2010. *.1. Tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên: 33 đồng chí ( 25 đ/c trong biên chế) Trong đó: Quản lí: 02 Hành chính: 04 Giáo viên văn hoá: Giáo viên ngoại ngữ: 03 Giáo viên đặc thù: 05 Giáo viên văn hoá: 19 *.2. Tổng số lớp: 08 Tổng số học sinh: 209 *.3. Trình độ đào tạo của giáo viên, công nhân viên: Đại học: 17 Cao đẳng: 13 Trung cấp: 03 *.4. Chất lượng giảng dạy cấp huyện trở lên từ năm học 2007 - 2008 đến nay Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 01 Giáo viên giỏi cấp huyện: 10 Bảng thống kê giáo viên Giới Trình độ Năng lực Họ và tên Tuổi Môn đào tạo TT tính đào tạo chuyên môn 1 Bùi Thị Tuyết Nữ 47 Cao Đẳng Vật lý Giỏi 2 Lê Tuấn Anh Nam 34 Cao Đẳng Thể dục Giỏi 3 Phạm Ngọc Toàn Nam 30 Đại Học Toán-lý Giỏi 12
 13. 4 Nguyễn Thị Hằng Nữ 42 Cao Đẳng Sinh Giỏi 5 Nguyễn Văn Bình Nữ 30 Đại Học Toán Giỏi 6 Trịnh Đình Thanh Nam 30 Đại Học Toán-lý Giỏi 7 Nguyễn Lan Anh Nữ 28 Đại Học Hoá Giỏi 8 Lê Thị Minh Nữ 29 Đại Học Sinh Giỏi 9 Lê Thị Thắm Nữ 29 Cao Đẳng Mĩ thuật Đạt yêu cầu 10 Nguyễn Thuý Đông Nữ 34 Cao Đẳng Công nghệ Giỏi 11 Bùi Hoa Huệ Nữ 29 Đại Học Toán-lý Giỏi 12 Trịnh Thị Hiên Nữ 26 Cao Đẳng Công nghệ Khá 13 Trịnh Viết Tiến Nam 26 Đại Học Thể dục Khá 14 Đỗ Việt Hoa Nữ 24 Cao Đẳng Thể dục Đạt yêu cầu 15 Lê Thị Hải Nữ 34 Đại Học Ngữ văn Giỏi 16 Trần Thị Dung Nữ 31 Đại Học Văn-sử Giỏi 17 Lê Thị Cúc Nữ 42 Cao Đẳng Văn-sử Giỏi 18 Nguyễn Văn Do Nam 30 Đại Học Anh Giỏi 19 Lê Thị Nga Nữ 30 Đại Học GDCD Giỏi 20 Trịnh Đình Hiếu Nữ 30 Đại Học Anh Giỏi 21 Lưu Thị Thảo Nữ 28 Đại Học Văn-sử Giỏi 22 Nguyễn Thị Hưng Nữ 29 Cao Đẳng Địa Giỏi 23 Nguyễn Ngọc Phương Nữ 28 Đại Học Văn-sử Giỏi 24 Trịnh Thị Loan Nữ 27 Đại Học Ngữ văn Giỏi 25 Trịnh Thuỳ Dương Nữ 25 Cao Đẳng Nhạc Giỏi 26 Phạm Thị Nụ Nữ 25 Cao Đẳng Anh Khá 27 Lê Lan Hương Nữ 42 Cao Đẳng Văn-sử Khá Nhìn vào bảng thống kê ta thấy: Đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn 100%, trên chuẩn 55,6%; tuổi đời còn trẻ, có năng lực chuyên môn. Trong điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy còn ít, đòi hỏi người cán bộ quản lý phải phát huy được tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình của mỗi giáo viên; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy ở từng giáo viên hưởng ứng chủ đề năm học " Đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục " Hiện nay trong sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế tri thức, đòi hỏi người làm công tác giáo dục không ngừng tự rèn luyện, tự học tập sáng tạo trong công tác " Thầy giỏi thì mới có trò giỏi ". Để thực hiện tốt chủ đề năm học 2009- 2010, ngay từ đầu năm học, chi bộ đã ra nghị quyết chỉ rõ công tác trọng tâm là 13
 14. quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu mà kế hoạch năm học đề ra. Để giáo viên thông suốt nhiệm vụ và hiểu rõ vai trò của mình trong việc nâng chất lượng đội ngũ thì việc học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng được nhà trường đặt lên hàng đầu. II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CBGV Ở TRƯỜNG THCS ĐỊNH LONG 1. Biện pháp Giáo dục tư tưởng chính trị đội ngũ Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về công tác giáo dục đào tạo. Triển khai NQ TW 2 - khoá VIII, quán triệt chỉ thị 34/CT - TƯ của bộ chính trị về công tác tư tưởng chính trị trong nhà trường, tạo điều kiện về thời gian để giáo viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bản sắc văn hoá dân tộc và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhà trường đã kết hợp với công đoàn, tổ chức cho CBGV tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về pháp luật, về việc phòng chống các tệ nạn xã hội ... nhằm bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giúp cho giáo viên tin tưởng về sự đổi mới của Đảng về công tác giáo dục, yên tâm hơn, gắn bó hơn với nghề nghiệp, bám trường, bám lớp, có ý thức làm việc với lương tâm, hết lòng vì học sinh thân yêu. Tích cực tham gia phong trào : “Kỷ cương- tình thương – trách nhiệm”, Điều quan trọng là phát huy được những ưu điểm, đẩy lùi những tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Đảm bảo tính dân chủ hoá trong trường học. 2. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Để nâng cao trình độ cho giáo viên, nhà trường có kế hoạch đào tạo và tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng trên chuẩn. Hàng năm tạo điểu kiện cho giáo viên đi học trên chuẩn. - Tổ, nhóm chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch dự giờ định kỳ, đột xuất nhằm nhắc nhở giúp đỡ giáo viên dạy tốt hơn. 14
 15. - Ban thanh tra nhân dân phối hợp với ban giám hiệu và tổ chuyên môn nhà trường có kế hoạch thanh tra một số tiết dạy, việc chấm chữa bài và kiểm tra bài cũ của giáo viên để đánh giá chất lượng giáo viên để từ đó có kế hoạch bồi dưỡng những giáo viên có chuyên môn chưa thật vững vàng. - Thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo án (đột xuất và định kỳ) để kịp thời nhắc nhở giáo viên cập nhật hồ sơ giáo án có chất lượng. - Động viên giáo viên có tay nghề còn non yếu phải tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Phân công chuyên môn một cách hợp lý, biết tận dụng những giáo viên có năng lực về chuyên môn để dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém để vừa đảm bảo có nhiều học sinh giỏi lại vừa giảm tỷ lệ học sinh yếu kém . - Tăng cường công tác chỉ đạo việc sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường: Việc sinh hoạt tổ chuyên môn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Vì vậy ban giám hiệu trường THCS Định Long đặc biệt coi trọng vấn đề này. Hàng tháng mỗi tổ sinh hoạt hai lần, nội dung sinh hoạt giao cho tổ trưởng chuyên môn, dưới sự chỉ đạo của phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Sau các tiết dự giờ trên lớp, tổ chức các buổi sinh hoạt để góp ý kiến xây dựng cho đồng nghiệp và rút ra hướng đi chung nhất cho từng loại bài cụ thể. 3. Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ: - Từ việc nhận thức của giáo viên, nhà trường giúp giáo viên xác định rõ việc tự học, tự bồi dưỡng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bản thân giáo viên. - Muốn tự khẳng định được mình, muốn có uy tín thật của nhà giáo, không có con đường nào là phải cố gắng tự học, tự bồi dưỡng bản thân. Mỗi giáo viên phải tích cực tự giác, trau dồi, gọt giũa, nâng cao tay nghề và hoàn thiện nhân cách, để dáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. - Đối với những đồng chí có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa tốt thì tổ phải bố trí cho giáo viên cứng hơn về chuyên môn kèm cặp giúp họ tìm ra giải pháp và hướng đi đúng dần dần để nâng cao tay nghề trong chuyên môn, tự bản 15
 16. thân giáo viên phả thường xuyên dự giờ học hỏi kinh nghiệm để dần khẳng định được chính mình. - Có kế hoạch dài hơi và trước mắt tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Tổ chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra sự tiến bộ của giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua việc tìm hiểu học sinh, dự giờ thăm lớp, chất lượng hồ sơ giáo án, kết quả học tập của học sinh. - Công tác chỉ đạo việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục nó đóng vai trò quyết định đến chất lượng của nhà trường. 4. Chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho đội ngũ: - Cùng với công đoàn nhà trường theo dõi sát chế độ, chính sách của anh chị em trong trường để kịp thời uốn nắn và đảm bảo chế độ hợp lý cho anh chị em yên tâm làm việc. - Tạo điều kiện cho giáo viên được vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình. - Quan tâm sâu sắc đến những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tạo điều kiện cho họ về thời gian, việc phân công chuyên môn để họ hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Những giáo viên ốm đau, có hiếu, hỷ hoặc gặp khó khăn đột xuất được thăm hỏi động viên kịp thời để động viên họ yên tâm công tác mặt khác cũng để xây dựng tập thể giáo viên đoàn kết thương yêu nhau, đùm bọc nhau. 5. Công tác thi đua, khen thưởng Trong công tác thi đua, khen thưởng, ban giám hiệu nhà trường bàn bạc với chi bộ cấp uỷ, ban lãnh đạo nhà trường thống nhất về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, phân công cán bộ... Nhà trường thực hiện công tác thi đua khen thưởng một cách nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan, công bằng, nhằm khích lệ sự phấn đấu của đội ngũ giáo viên. * Tóm lại: Muốn xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chất lượng cao, kết quả tốt, ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng cần tìm ra những biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực trạng đội ngũ nhà trường. Để thực hiện 16
 17. được vấn đề này đòi hỏi người lãnh đạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sự tâm huyết với nghề nghiệp. III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Bằng việc áp dụng những biện pháp đã trình bày trên đây, trường THCS Định Long đã thực hiện và thu được những kết quả sau đây: Năm học 2007-2008 Năm học 2008-2009 17
 18. - Về chất lượng giáo viên - Về chất lượng giáo viên + Trình độ: + Trình độ: Đại học: 9 Đại học: 17 Cao đẳng sư phạm: 18 Cao đẳng sư phạm: 10 + Chất lượng: + Chất lượng: Giáo viên giỏi cấp huyện :4 Giáo viên giỏi cấp huyện :8 Giáo viên giỏi cấp trường: 11 Giáo viên giỏi cấp trường: 10 Giáo viên khá: 9 Giáo viên khá: 7 Giáo viên đạt yêu cầu :3 Giáo viên đạt yêu cầu :2 - Về chất lượng học sinh - Về chất lượng học sinh + Chất lượng đạo đức: + Chất lượng đạo đức: Loại tốt: 80% Loại tốt: 85% Loai khá: 15% Loai khá: 10% Loại TB: 5% Loại TB: 5% + Chất lượng văn hoá: + Chất lượng văn hoá: Học sinh giỏi: 11% Học sinh giỏi: 20%. Học sinh khá: 14% Học sinh khá: 14% Hoc sinh TB: 54% Hoc sinh TB: 55% Học sinh yếu :21% Học sinh yếu :11% + Xếp loại học sinh giỏi cấp huyện: + Xếp loại học sinh giỏi Xếp thứ 20/ 29 Xếp thứ 15 / 29 + Có 2 học sinh bám giải cấp tỉnh IV. NHẬN XÉT CHUNG - Muốn làm tốt công tác xây dựng đội ngũ CBGV trước tiên người quản lý phải có kế hoạch cụ thể về công tác này và mang tính chiến lược lâu dài, không chỉ là trước mắt. Trong khi thực hiện phải có đầy đủ những giải pháp cần thiết và những chỉ tiêu cần đạt tới trong một thời gian nhất định. Cần thẳng thắn, mạnh dạn trong việc quản lý con người trong nhà trường. Không nên phụ thuộc và chịu ảnh hưởng của cơ chế thị trường khi quản lý những đối tượng giáo viên chưa chuẩn về trình độ. - Trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, giáo viên cần tập trung mọi mặt, đặc biệt chú ý công tác xây đựng đội ngũ đoàn kết thân ái, tạo không khí ấm cúng, dư luận lành mạnh. Mọi thành viên trong tập thể đều phải ý thức được 18
 19. vấn đề này và cùng nhau xây dựng, phát ttriển sự đoàn kết ngày càng tốt hơn. cùng giúp nhau tiến bộ, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công tác. Ban giám hiệu nhà trường là cầu nối giao lưu gắn bó mọi người trong tập thể với nhau, để cùng giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. - Để xây dựng đội ngũ CBGV vững mạnh, người cán bộ quản lý phải thực sự là con chim đầu đàn, là người đứng mũi chịu sào về mọi mặt. Người hiệu trưởng phải là một nhà quản lý có đầy đủ tư chất của một nhạc trưởng, một nhà chỉ huy quân sự, đồng thời là một nhà hoạt động xã hội, một nhà giáo dục. Người hiệu trưởng phải có đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất đạo đức phẩm chất chính trị và những yêu cầu về năng lực: năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức quản lý ... và những yêu cầu khác để dễ thích ứng với điều kiên, hoàn cảnh giáo dục hiện nay. Nói tóm lại, người hiệu trưởng phải có đầy đủ những tư chất cần thiết để có uy tín thật của ngưới cán bộ quản lý, có như vậy mới là tấm gương cho đội ngũ CBGV soi mình vào dể tự mình cố gắng phấn đấu ngày càng hoàn thiện hơn. - Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, ban giám hiệu nhà trường cần chú ý chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm của họ, tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. ngoài việc đảm bảo đồng lương theo quy định, nhà trường cần có biện pháp giúp cán bộ giáo viên cải tạo kinh tế gia đình. Người hiệu trưởng không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người bạn, người đồng nghiệp tâm đắc của giáo viên, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng đồng nghiệp. - Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài chứ không phải là trong chốc lát. Chính vì vậy đây là công tác quan trọng không thể không chú ý đến của bất kỳ một nhà trường nào. Có như vậy mới đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục nói chung trong một nhà trường THCS hiện nay. CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỔ SUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 19
 20. Qua các nhóm biện pháp mà nhà trường đã thực hiện, kết hợp với những kết quả đã đạt được và việc chưa làm được của nhà trường, bản thân xin mạnh dạn đề xuất thêm một số giải pháp để khắc phục hạn chế và phát ttriển công tác xây dựng đội ngũ như sau: 1. Công tác giáo dục nhận thức tư tưởng Do sự nhận thức của từng giáo viên trong nhà trường không đồng đều nhau, do đó việc giáo dục nhận thức tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên cần phong phú và đa dạng hơn, thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi: Trong sinh hoạt giao ban, trong tâm tư tình cảm. Để thực hiện được vấn đề này đòi hỏi người lãnh đạo phải có trình độ lý luận tốt, có khả năng thuyết phục mọi người. 2. Sắp xếp sử dụng đội ngũ giáo viên hiện có Đây là khâu trung tâm trong công tác chuẩn bị vì có sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên, mới giúp họ phát huy hết tài năng, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác. Ngược lại, nếu sắp xếp, sử dụng đội ngũ CBGV không hợp lý thì không những không nâng cao được chất lượng giáo dục và dạy học ở đơn vị mình mà nó còn kìm hãm sự phát triển của đơn vị. Thông qua việc sử dụng đội ngũ CBGV chúng ta mới nắm được mặt mạnh, mặt yếu của từng CBVG, từ đó mà có kế hoạch xắp xếp, phân công hợp lý, đồng thời kết hợp đào tạo và bồi dưỡng để sử dụng lâu dài. Khi xắp xếp, sử dụng đội ngũ CBGV cần chú ý quan tâm đến điều kiện, hoàn cảnh của từng CBGV để sắp xếp công việc cho hợp lý. 3. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Ban giám hiệu nhà trường đã xác định rõ giáo viên là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục, có thầy giỏi mới có trò giỏi. Để chất lượng giáo dục trong nhà trường được nâng lên, trước hết chất lượng đội ngũ giáo phải được nâng lên một cách toàn diện. Vì vậy, khi chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn, ban giám hiệu đã lên kế hoạch cụ thể về công tác chỉ đạo chuyên môn cho từng tháng, từng tuần một cách cụ thể, giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng tổ, yêu cầu mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho bộ môn mình dạy. - Đẩy mạnh công tác dự giờ thăm lớp: Mỗi tháng nhà trường tổ chức thanh tra, đánh giá xếp loại giáo viên một lần, nhằm phát hiện những mặt mạnh và những mặt yếu của giáo viên trong công tác giảng dạy để có biện pháp bồi 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản