intTypePromotion=4

Đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI của tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Hoang Viet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:79

0
93
lượt xem
21
download

Đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI của tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI của tỉnh Thái Nguyên được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu các đặc điểm kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên, tập trung vào các yếu tố tạo nên tiềm năng trong việc thu hút vốn, các chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút vốn FDI, phân tích và đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI của tỉnh, cùng với phương hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI, đề xuất những biện pháp giúp Thái Nguyên hoàn thành tốt các mục tiêu về thu hút và sử dụng nguồn vốn này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI của tỉnh Thái Nguyên

 1. LƠI M ̀ Ở ĐÂU ̀ 1. Sự cân thiêt cua đê tai ̀ ́ ̉ ̀ ̀ Trong những năm đầu của công cuộc đổi mới, khi nguồn viện trợ  nước ngoài bị cắt giảm đột ngột, nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn  eo hẹp,  việc huy động nguồn vốn tiềm  ẩn trong dân chưa nhiều, thu hút  vốn đầu tư  trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở  thành một chủ  trương cấp  thiết được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ  đạo. Đâu t ̀ ư  trực tiêp n ́ ươć   ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ơi cua chinh sach đôi m ngoai la môt bô phân quan trong không thê tach r ̀ ̉ ́ ́ ̉ ới;  vưa la san phâm cua đ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ường lôi đôi m ́ ̉ ới, vưa la đông l ̀ ̀ ̣ ực thuc đây đôi m ́ ̉ ̉ ới,   mở  cửa va hôi nhâp quôc tê. Lu ̀ ̣ ̣ ́ ́ ồng vốn FDI đã góp phần bổ  sung nguồn   vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, đem lại những thành tựu quan trọng   trên nhiều mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội đất nước. ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ới điều kiện kinh tế còn khó khăn, Thái Nguyên  La môt tinh miên nui v có nhu cầu vôn đâu t ́ ̀ ư  rất lớn để  phục vụ  phát triển kinh tê, ti ́ ếp tục thực  ̣ ến trình công nghiêp hoa – hiên đai hoa. So v hiên ti ̣ ́ ̣ ̣ ́ ơi cac tinh miên nui khac, ́ ́ ̉ ̀ ́ ́   ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ợi với nhiêu l Thai Nguyên có vi tri đia ly thuân l ̀ ợi thê so sanh va tiêm năng ́ ́ ̀ ̀   ̉ phat triên kinh t ́ ế. Công tac thu hut v ́ ́ ốn FDI nhưng năm qua đa đat đ ̃ ̃ ̣ ược  nhưng kêt qua nhât đinh. Cac d ̃ ́ ̉ ́ ̣ ́ ự an FDI ho ́ ạt động trên đia ban tinh đa gop ̣ ̀ ̉ ̃ ́  ́ ̉ phân thuc đây tăng tr ̀ ưởng kinh tê, tao viêc lam, xúc ti ́ ̣ ̣ ̀ ến chuyên giao công ̉   ̣ ện đại va kinh nghiêm quan ly tiên tiên. S nghê hi ̀ ̣ ̉ ́ ́ ự  có mặt của các doanh  nghiệp FDI đẩy mạnh canh tranh gi ̣ ưa cac doanh nghiêp, tao đông l ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ực phát   triển. Tuy nhiên, so vơi thê manh va nh ́ ́ ̣ ̀ ưng tiêm năng cua tinh, kêt qua thu ̃ ̀ ̉ ̉ ́ ̉   ̉ ̀ ̣ ́ ới số lượng dự án và tổng  hut vôn FDI cua Thai Nguyên con nhiêu han chê v ́ ́ ́ ̀ quy mô vốn đăng ký qua nho so v ́ ̉ ơi m ́ ưc trung binh cua ca n ́ ̀ ̉ ̉ ươc. Chi sô ́ ̉ ́  năng lực canh tranh câp tinh (PCI) cua Thai Nguyên năm 2008 đ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ứng ở nhom ́   1
 2. ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ước) cho thây ch cuôi bang xêp hang (53/64 tinh thanh phô ca n ̀ ́ ất lượng canh ̣   ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ư  kem. Vi vây, v tranh cua tinh rât thâp và kha năng thu hut đâu t ́ ́ ́ ̀ ̣ ấn đề  hết   sức cần thiết đặt ra cho tinh Thai Nguyên là t ̉ ́ ỉnh cần có những giải pháp  phù hợp nhằm tăng tính hấp dẫn đầu tư của tỉnh đối với nguôn vôn đâu t ̀ ́ ̀ ư  trực tiêp n ́ ươc ngoai đ ́ ̀ ể  góp phần đưa tinh tr ̉ ở  thanh môt tinh công nghiêp ̀ ̣ ̉ ̣   trươc năm 2020. ́ Xuât phat t ́ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̀ “Môt sô bi ́ ừ thực tê đo, em đa chon đê tai:  ̣ ́ ện pháp nhăm ̀   tăng cương thu hut va s ̀ ́ ̀ ử dung nguôn vôn FDI cua tinh Thai Nguyên”  ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ́ để  ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ lam khoa luân tôt nghiêp cua minh. ̀ 2. Muc đich nghiên c ̣ ́ ưu cua đê tai ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ Muc đich nghiên cưu cua đê tai la tim hiêu cac đăc điêm kinh tê – xa hôi ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̣  ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣   cua tinh Thai Nguyên, tâp trung vao cac yêu tô tao nên tiêm năng trong viêc ́ ́ ́ ́ ́ ưu đai cua tinh nhăm thu hut vôn FDI, phân tich thu hut vôn, cac chinh sach  ̃ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́   ́   giá  thực   trang và  đanh ̣   thu   hut́   và  sử   dung ̣   vôn ́   FDI   cuả   tinh, ̉   cung ̀   vơí  phương hương thu hut va s ́ ́ ̀ ử dung nguôn vôn FDI, đê xuât nh ̣ ̀ ́ ̀ ́ ững biện phaṕ   ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ử  dung nguôn giup Thai Nguyên hoan thanh tôt cac muc tiêu vê thu hut va s ̣ ̀  vôn nay. ́ ̀ 3. Đôi t ́ ượng va pham vi nghiên c ̀ ̣ ứu cua đê tai ̉ ̀ ̀ ́ ượng nghiên cưu: Đôi t ̣ ̣ ́ ̀ ử  dung nguôn vôn FDI ́   hoat đông thu hut va s ̣ ̀ ́   ̉ ̉ cua tinh Thai Nguyên.  ́ ̣ Pham vi nghiên cưu: ́   ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ Pham vi không gian: dong vôn FDI trên đia ban tinh Thai Nguyên ́   ̀ ́ ́ ́ ới môt sô tinh, thanh phô trong ca n va đôi chiêu so sanh v ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ước. ̣ Pham vi th ơi gian: giai đoan 1993 – 2008  ̀ ̣ 2
 3. 4. Phương phap nghiên c ́ ưu ́ ̉ ực hiên đê tai, em đa s Đê th ̣ ̀ ̀ ̃ ử  dung môt sô ph ̣ ̣ ́ ương phap nghiên c ́ ứu  sau: phương phap thông kê, ph ́ ́ ương phap tông h ́ ̉ ợp, phương phap so sanh, ́ ́   phương phap phân tich. ́ ́ 5. Kêt câu cua đê tai ́ ́ ̉ ̀ ̀ Bố cục đê tai đ ̀ ̀ ược chia thanh 3 ch ̀ ương như sau: Chương 1: Tiêm năng thu hut nguôn vôn FDI cua tinh Thai Nguyên ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́ Chương 2: Thực trang thu hut va s ̣ ́ ̀ ử dung nguôn vôn FDI cua tinh Thai ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ́  Nguyên Chương 3: Môt sô bi ̣ ́ ện pháp nhăm tăng c ̀ ương thu hut va s ̀ ́ ̀ ử  dung ̣   ̀ ́ ̉ ̉ nguôn vôn FDI cua tinh Thai Nguyên. ́ 3
 4. Chương 1 TIÊM NĂNG THU HUT NGUÔN VÔN FDI  CUA TINH  ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̉ THAI NGUYÊN ́ 1.1. Đăc điêm kinh tê – xa hôi cua tinh Thai Nguyên ̣ ̉ ́ ̃ ̣ ̉ ̉ ́ 1.1.1.  Điêu kiên t ̀ ̣ ự nhiên ̣ ́ ̣ ́ 1.1.1.1. Vi tri đia ly ́ ̀ ̣ ̉ Thai Nguyên la môt tinh miên nui trung du, năm sâu trong vung trung du ̀ ́ ̀ ̀   ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ự nhiên 3.562,82 km2. Thai Nguyên la môt va miên nui Băc bô, co diên tich t ́ ̀ ̣  ̉ tinh không l ơn, chi chiêm 1,13 % diên tich so v ́ ̉ ́ ̣ ́ ơi ca n ́ ̉ ươc. ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ới tinh Băc Kan, phia Tây giap Tinh Thai Nguyên phia Băc tiêp giap v ̉ ́ ̣ ́ ́  vơi tinh Vinh Phuc va tinh Tuyên Quang, phia Đông giap v ́ ̉ ̃ ́ ̀ ̉ ́ ́ ơi tinh Lang S ́ ̉ ̣ ơn   ̀ ́ ́ ́ ́ ới thu đô Ha Nôi. Thai Nguyên cach Ha va Băc Giang, phia Nam tiêp giap v ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀  ̣ ́ ́ ̣ Nôi 80 km, cach sân bay quôc tê Nôi Bai 45 km. V ́ ̀ ơi vi tri đia ly la môt trong ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣   nhưng trung tâm chinh tri, kinh tê cua khu Viêt Băc noi riêng, cua vung trung ̃ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̀   ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ửa ngo giao l du miên nui Đông Băc noi chung, Thai Nguyên la c ̃ ưu kinh tê xa ́ ̃  ̣ ưa vung trung du miên nui v hôi gi ̃ ̀ ̀ ́ ơi vung đông băng Băc bô. Viêc giao l ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ưu   ̃ ược thực hiên thông qua hê thông đ đa đ ̣ ̣ ́ ường bô, đ ̣ ường săt, đ ́ ường sông  ̀ ̉ ̣ hinh re quat ma thanh phô Thai Nguyên la đâu nut. ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ Cung v ̀ ơi vi tri trung tâm cua Viêt Băc, Thai Nguyên con la n ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ơi hôi tu ̣ ̣  ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ nên văn hoa cua cac dân tôc miên nui phia Băc, la đâu môi cac hoat đông văn   ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ hoa, giao duc cua ca vung nui phia Băc rông l ́ ớn.  ̣ 1.1.1.2. Đia hinh ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̣ Thai Nguyên co nhiêu day nui cao chay theo h ́ ương Băc Nam va thâp ́ ́ ̀ ́  ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ dân xuông phia Nam. Câu truc vung nui phia Băc chu yêu la đa phong hoa ́  ̣ ̣ ̣ ̉  manh, tao thanh nhiêu hang đông va thung lung nho. ̀ ̀ ̀ ̃ 4
 5. Phía Tây Nam có dãy Tam Đảo với đỉnh cao nhất 1.590 m, các vách núi  dựng đứng và kéo dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Ngoài dãy núi trên  còn có dãy Ngân Sơn bắt đầu từ  Bắc Kạn chạy theo hướng Đông Bắc –  Tây Nam đến Võ Nhai và dãy núi Bắc Sơn cũng chạy theo hướng Tây Bắc  – Đông Nam. Cả  ba dãy núi Tam Đảo, Ngân Sơn, Bắc Sơn đều là những  dãy núi cao che chắn gió mùa Đông Bắc. ̀ ̣ ̉ ́ ưng đia hinh lai không Thai Nguyên la môt tinh trung du miên nui nh ́ ̀ ̣ ̀ ̣   phưc tap lăm so v ́ ̣ ́ ơi cac tinh trung du, miên nui khac, đây la môt thuân l ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ợi   ̉ ̣ ̉ ̃ ̣  cua Thai Nguyên cho canh tac nông lâm nghiêp va phat triên kinh tê ­ xa hôi ́ ́ ̀ ́ ́ noi chung so v ́ ới cac tinh trung du miên nui khac. ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ 1.1.1.3. Khi hâu ́ ̣ Khi hâu Thai Nguyên vao mua đông đ ́ ̀ ̀ ược chia thanh 3 vung ro rêt: ̀ ̀ ̃ ̣ ̣ ̀ ̀ ở phia Băc huyên Vo Nhai. ­ Vung lanh nhiêu năm  ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ­ Vung lanh v ̀ ưa gôm huyên Đinh Hoa, Phu L ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ương, va phia Nam Vo ̀ ́ ̃  Nhai. ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ừ, Đông Hy, Phu Binh, Phô Yên, thanh ­ Vung âm gôm cac huyên Đai T ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̀   ̀ ̣ ̃ phô Thai Nguyên va thi xa Sông Công. ́ ́ ̣ ̣ ̣ Nhiêt đô chênh lêch giưa cac thang nong nhât (thang 6: 28,9 ̃ ́ ́ ́ ́ ́ 0 ) vơi thang ́ ́   ̣ lanh nhât (thang 1: 15,2 ́ ́ 0 ) la 13,7 ̀ 0 ̉ ́ ờ năng trong năm dao đông t . Tông sô gi ́ ̣ ư ̀ 1.300 đên 1.750 gi ́ ờ va phân phôi t ̀ ́ ương đôi đêu cho cac thang trong năm. ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ưa từ thang 5 đên Khi hâu Thai Nguyên chia lam 2 mua ro rêt, mua m ́ ́  thang 10 va mua khô t ́ ̀ ̀ ừ thang 10 đên thang 5. ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ợi cho phat triên nông, Nhin chung, khi hâu tinh Thai Nguyên thuân l ́ ̉   ̣ lâm nghiêp. 1.1.1.4. Cơ câu đât đai ́ ́ 5
 6. Thái Nguyên có tổng diện tích là 356.282 ha1. Cơ cấu đất đai gồm các  loại sau: Đất núi chiếm 48,4% diện tích tự  nhiên, có độ  cao trên 200m, hình  thành do sự  phong hóa trên các đá Macma, đá biến chất và trầm tích. Đất  núi thích hợp cho việc phát triển lâm nghiệp, trồng rừng đầu nguồn, rừng  phòng hộ, rừng kinh doanh nhưng cũng thích hợp để trồng  cây ăn quả, một  phần cây lương thực cho nhân dân vùng cao.  Đất đồi chiếm 31,4% diện tích tự  nhiên chủ  yếu hình thành trên  cát  kết, bột kết phiến sét và một phần phù sa cổ kiến tạo. Đây là vùng đất xen  giữa   nông   và   lâm   nghiệp.   Đất   đồi   tại   một   số   vùng   như   Đại   Từ,   Phú  Lương...  ở từ  độ  cao 150m đến 200m có độ  dốc từ  50 đến 200m phù hợp   đối với  cây công nghiệp và cây ăn quả  lâu năm, đặc biệt là cây chè (một  đặc sản của Thái Nguyên).  Đất ruộng chiếm 12,4% diện tích đất tự  nhiên, trong đó một phần  phân bố  dọc theo các con suối, rải rác, không tập trung, chịu sự  tác động  lớn của chế độ thủy văn khắc nghiệt (lũ đột ngột, hạn hán...) khó khăn cho  việc canh tác.  Trong tổng quỹ  đất 356.282 ha, đất đã sử  dụng là 246.513 ha (chiếm  69,22% diện tích đất tự  nhiên) và đất chưa sử  dụng là 109.669 ha (chiếm  30,78 % diện tích tự nhiên). Trong đất chưa sử dụng có 1.714 ha đất có khả  năng sản xuất nông nghiệp và 41.250 ha đất có khả  năng sản xuất lâm  nghiệp. 1.1.2. Điêu kiên văn hoa – xa hôi ̀ ̣ ́ ̃ ̣ 1.1.2.1. Đơn vi hanh chinh ̣ ̀ ́ ̉ Tinh Thai Nguyên co:  ́ ́ ­ 1 Thanh phô: Thanh phô Thai Nguyên ̀ ́ ̀ ́ ́ 1 ́ ́ ̉   Niên giam thông kê tinh Thai Nguyên ́ 6
 7. ̣ ̃ ̣ ̃ ­ 1 Thi xa: Thi xa Sông Công ̣   Phổ   Yên,   Phú  Binh, ­   7   huyên: ̀ Hy,̉   Vo ̃ Nhai,   Đinh ̀   Đông  ̣   Hoa,  ́ Phú  Lương, Đai T ̣ ư.̀ ̉ ́ ̀ ̃ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀  Tông sô gôm 180 xa, trong đo co 125 xa vung cao va miên nui, con lai la cac xa đông băng va trung du. ́ ̃ ̀ ̀ ̀ 1.1.2.2. Dân cư va phân bô dân c ̀ ́ ư ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ Trên đia ban tinh Thai Nguyên co nhiêu dân tôc sinh sông, trong đo co 8 ́ ́ ́   ̣ ̉ ́ ́ ̀ dân tôc chu yêu đo la Kinh, Tay, Nung, San Diu, H’Mông, San Chay, Hoa va ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀  ̉ Dao. Dân sô Thai Nguyên năm 2008 khoang 1.149.895 ng ́ ́ ươi. Dân c ̀ ư  phân  bô không đêu, vung cao va vung nui dân c ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ư  rât th ́ ưa thơt, trong khi đo  ́ ́ ở  ̀   thị   và  đông thanh ̀   dân   cư   laị   daỳ   đăc. ̀   băng ̣   Mâṭ   độ   dân   số  khoang ̉   324   người/km2, tốc độ  tăng dân số trung bình của Tỉnh ở mức 0,9% /năm. Tỷ  lệ  dân   số   nam/nữ   trên   địa   bàn   là   49,9%/50,1%;   tỉ   lệ   dân   thành   thị   chiếm   22,81%, dân số hoạt động nông nghiệp chiếm 72,37%.2 1.1.3. Cơ sở ha tâng ̣ ̀ ̣ ̉ 1.1.3.1. Giao thông vân tai ­ Đương bô ̀ ̣:  ̉ ̀ ̀ ường bô cua tinh la 2.735 km trong đo: Tông chiêu dai đ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ Đường quôc lô: 183 km. Đ ́ ̣ ường tinh lô: 105,5 km. Đ ̉ ̣ ường huyên lô: ̣ ̣  659 km. Đường liên xa: 1.764 km. Cac đ ̃ ́ ường tinh lô, quôc lô đêu đ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ược daỉ   nhựa. ̣ ́ ường quôc lô va tinh lô phân bô kha h Hê thông đ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ợp ly trên đia ban tinh, ́ ̣ ̀ ̉   ̀ ơn cac đ phân l ́ ́ ường đêu xuât phat t ̀ ́ ́ ừ truc doc quôc lô 3 đi trung tâm cac ̣ ̣ ́ ̣ ́  ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ̉ ̣ huyên ly, thi xa, cac khu kinh tê, vung mo, khu du lich va thông v ́ ̀ ̀ ới cac tinh ́ ̉   2 ́ ́ ̉  Niên giam thông kê tinh Thai Nguyên ́ 7
 8. ̣ lân cân. Đường quôc lô 3 t ́ ̣ ừ Ha Nôi lên Băc Kan, Cao Băng căt doc toan bô ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣  ̉ ́ ̣ tinh Thai Nguyên, chay qua thanh phô Thai Nguyên, nôi Thai Nguyên v ̀ ́ ́ ́ ́ ới Hà  ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ới hệ   Nôi va cac tinh đông băng sông Hông. Cac quôc lô 37, 18, 259 cung v ̀ ̀ ̀ ́ ́ ường tinh lô, huyên lô la mach mau quan trong nôi Thai Nguyên v thông đ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ới   ́ ̉ cac tinh xung quanh. ­ Đương săt ̀ ́: ̣ ́ ường săt t Hê thông đ ́ ừ Thai Nguyên đi cac tinh kha thuân tiên. ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ường săt Ha Nôi – Quan Triêu chay qua tinh nôi Thai Nguyên Tuyên đ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́   vơi Ha Nôi. ́ ̀ ̣ ́ ường săt Quan Triêu – Nui Hông rât thuân tiên cho viêc vân Tuyên đ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣   ̉ ̉ ̣ ̉ chuyên khoang san (vân chuyên than). ́ ́ ường săt L Tuyên đ ́ ưu Xa – Khuc Rông nôi v ́ ́ ̀ ́ ới tuyên đ ́ ường săt Ha Nôi ́ ̀ ̣  ́ ̀ ́ ường săt nay cung nôi tinh Thai Nguyên v – Quan Triêu, tuyên đ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ́ ới tinh Băc ̉ ́  ̀ ̉ ̉ Ninh (đên Ga kep) va ra tinh Quang Ninh. ́ ́ ̣ ́ ường săt cua tinh Thai Nguyên đam bao phuc vu vân chuyên Hê thông đ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉   ́ ới cac tinh trong ca n hanh khach va hang hoa v ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ước. ­ Đương thuy ̀ ̉ : ́ ́ ường sông chinh la: Đa Phuc – Hai Phong dai Thai Nguyên co 2 tuyên đ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀  161 km va Đa Phuc – Hon Gai dai 211 km. ̀ ́ ̀ ̀ Trong tương lai se tiên hanh nâng câp va m ̃ ́ ̀ ́ ̀ ở  rông măt băng cang Đa ̣ ̣ ̀ ̉   ́ ơ  giơi hoa viêc bôc d Phuc, c ́ ́ ̣ ́ ỡ, đam bao công suât bôc xêp đ ̉ ̉ ́ ́ ́ ược 1.000 tân ́  hang hoa/ngay đêm. Ngoai ra, Thai Nguyên co 2 con sông chinh la sông Câu ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀  ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ va sông Công, cân nâng câp đê vân chuyên hang hoa. ̀ ́ ̣ ̣ 1.1.3.2. Hê thông điên ́ ̣ ́ ươi điên miên Băc, Thai Nguyên la tinh co l Năm trong hê thông l ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ươí  ̣ ương đôi hoan chinh. Toan bô cac huyên trong tinh đêu co l điên t ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ươi điên ́ ̣   8
 9. ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̣   quôc gia, trong đo thanh phô Thai Nguyên, thi xa Sông Công va môt sô huyên ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ưới điên t co l ̣ ương đôi hoan chinh. ́ ̀ ̉ ̣ ́ ưu chinh viên thông 1.1.3.3. Hê thông b ́ ̃ So vơi nhiêu loai hinh dich vu khac  ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ở  Thai Nguyên, dich vu b ́ ̣ ̣ ưu chinh ́   ̃ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ viên thông cua tinh co tôc đô phat triên rât nhanh. Tinh đên cuôi năm 2005, ́ ́ ́ ́   ̀ ̉ ́ ưu cuc trung tâm, 9 b toan tinh co 1 b ̣ ưu cuc huyên, thi va 41 b ̣ ̣ ̣ ̀ ưu cuc khu ̣   vực. 100%   xa trong tinh co điêm b ̃ ̉ ́ ̉ ưu điên – văn hoa xa. Nhin chung cac ̣ ́ ̃ ̀ ́  ̉ điêm b ưu điên đêu đap  ̣ ̀ ́ ứng tôt nhu câu thông tin liên lac, phat hanh bao chi  ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ở   ̣ đia phương (trừ môt sô xa miên nui). ̣ ́ ̃ ̀ ́ ̣ Mang l ươi b ́ ưu chinh viên thông đa phu kin toan tinh. Cac dich vu viên ́ ̃ ̃ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̃  ̣ ̣ thông hiên đai như  điên thoai the, nhăn tin, internet, điên thoai di đông đa ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̃  được sử dung rông rai trên đia ban tinh. Sô may điên thoai tăng rât nhanh, t ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ư ̀ 21.887 thuê bao năm 2000 tăng lên 97.123 thuê bao năm 20073. ̣ ́ ước sach 1.1.3.4. Hê thông n ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ̣ ­ Thanh phô Thai Nguyên va thi xa Sông Công hiên nay đa co nha may ̃ ́ ̀ ́  nươc. Nha may n ́ ̀ ́ ươc Thai Nguyên hiên nay đa đ ́ ́ ̣ ̃ ược cai tao va nâng câp ̉ ̣ ̀ ́  ̀ ̀ ́ ̉ băng nguôn vôn vay cua ADB. Năm 2010 d ự  an nay se kêt thuc, công suât ́ ̀ ̃ ́ ́ ́  ̉ ̀ ́ ươc Thai Nguyên se đ cua nha may n ́ ́ ̃ ược nâng lên 30.000 m3/ngay đêm, đam ̀ ̉   ̉ ̀ ̀ ́ ượng cung nh bao nhu câu vê khôi l ̃ ư chât l ́ ượng nươc cho nhu câu cua toan ́ ̀ ̉ ̀  thanh phô. ̀ ́ ̀ ́ ươc thi xa Sông Công v Nha may n ́ ̣ ̃ ới công suât thiêt kê 30.000 m ́ ́ ́ 3 /ngaỳ   ̉ ̉ ̀ ươc cho s đêm đam bao cho nhu câu n ́ ự  phat triên cua thi xa va khu công ́ ̉ ̉ ̣ ̃ ̀   ̣ ̀ ́ ượng nươc sach cân đ nghiêp Sông Công, song vê chât l ́ ̣ ̀ ược nâng cao. ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̃ ́ ̣ ́ ước sach, cân ­ Môt sô thi trân huyên ly cua tinh đa co hê thông câp n ́ ̣ ̀  ̀ ư bô sung cho môt sô thi trân con lai. đâu t ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ 1.1.4. Điêu kiên kinh tê ̀ ̣ ́ 3 ́ ́ ̉  Niên giam thông kê tinh Thai Nguyên ́ 9
 10. ̣ ́ ́ ̉ ̉ 1.1.4.1. Vi tri kinh tê cua tinh ̀ ở  trung tâm Viêt Băc, Thai Nguyên co môt vi tri đăc biêt quan Năm  ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣   ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ới đông băng sông trong: la đâu môi giao thông nôi liên cac tinh Đông Băc v ̀ ̀   ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̣ ̣  Hông va cac tinh phia Nam. Xet vê măt kinh tê, Thai Nguyên cung co môt vi ́ ̣ tri quan trong trong vung cung nh ̀ ̃ ư trong ca n ̉ ươc, đo la: ́ ́ ̀ ́ ơi cac tinh trung du va miên nui nh ­ Đôi v ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ư: Tuyên Quang, Băc Kan, ́ ̣   ̣ Lang S ơn, Ha Giang, Vinh Phuc, Phu Tho thi Thai Nguyên la n ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ơi cung câp ́  ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ cac san phâm thep, nhiên liêu than, môt sô măt hang tiêu dung thông th ́ ̀ ̀ ường.   Trong tương lai Thai Nguyên vân se la n ́ ̃ ̃ ̀ ơi cung câp cho cac tinh trung du ́ ́ ̉   ́ ững san phâm công nghiêp nh miên nui Đông Băc nh ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ư than, thep, gang, đông ́ ̣   cơ diezen, cac san phâm vât liêu xây d ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ựng. ́ ơi cac tinh đông băng sông Hông thi Thai Nguyên cung đong vai ­ Đôi v ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́   ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ tro quan trong trong viêc cung câp cac san phâm nh ̀ ư  than, thep can, che. ́ ́ ̀  ̀   san̉   phâm Ngoaì   ra,   nhiêu ̉   nông   nghiêp, ̣   công   nghiêp ̣   nhẹ   khać   cuả   Thaí  ̃ ược tiêu thu rông rai tai vung nay. Nguyên cung đ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ơ câu kinh tê 1.1.4.2. Tôc đô phat triên kinh tê va c ́ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ơi tôc đô kha nhanh. Tôc đô tăng tr  Kinh tê cua tinh phat triên v ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ưởng  kinh tê năm sau cao h ́ ơn năm trươc, binh quân hang năm đat 10 – 12%. Năm ́ ̀ ̀ ̣   2007, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đat 12,46%, v ̣ ượt mục tiêu kế  hoạch đề  ra và là năm có tốc độ  tăng trưởng cao nhất từ  trước đến nay.   Đóng góp vào mức tăng trưởng chung 12,46% thì khu vực công nghiệp và   xây dựng vẫn duy trì được tốc độ  tăng trưởng kinh tế  cao nhất với mức   đóng góp lớn nhất là 6,81%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7.095   tỷ  đồng, mức sản xuất của các thành phần kinh tế  đều có sự  tăng trưởng,   nhất là khu vực ngoài quốc doanh; tiếp đến là khu vực dịch vụ, mức đóng  góp 4,11% vào tốc độ tăng chung, trong đó nhóm ngành dịch vụ kinh tế tăng  10
 11. 13,8%, riêng ngành thương nghiệp tăng 16%, vận tải, bưu điện tăng 17,89%,  các ngành dịch vụ xã hội tăng 10,15% và khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ  sản có mức đóng góp là 1,24%, riêng ngành nông nghiệp chiếm tỷ  lệ  lớn  nhất và có vai trò quyết định đến tốc độ tăng trưởng chung của khu vực này,  mức đóng góp của ngành nông nghiệp tăng khoảng 4,75% so với năm 20064 Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, GDP bình quân đầu người cuả   ̉ tinh cũng có sự  tăng đáng kể, năm 2007 đạt 8,6 triệu đồng/người/năm, tăng  1,5 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch  theo hướng tích cực. Trong những năm qua, tốc độ  tăng trưởng khu vực  Công nghiệp – Xây dựng tăng nhanh và cao hơn nhiều so với mức bình quân   chung, khu vực Dịch vụ tăng xấp xỉ mức bình quân chung toàn tỉnh, trong khi   đó khu vục Nông lâm nghiệp và thuỷ  sản tăng chậm nên cơ  cấu kinh tế  chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực Nông lâm thuỷ  sản và tăng  tỷ trọng khu vực Công nghiệp – Xây dựng. 1.2. Tiêm năng thu hut nguôn vôn FDI cua tinh Thai Nguyên  ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́ 1.2.1.  Tiêm năng vê tai nguyên thiên nhiên ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ 1.2.1.1.  Tiêm năng vê nông – lâm nghiêp Được thiên nhiên  ưu đai vê khi hâu va đât đai, Thai Nguyên co nhiêu ̃ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀  ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ tiêm năng cho phat triên nông lâm nghiêp, đăc biêt la phat triên cây che va ̀ ̀  ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ cac loai cây ăn qua. Che Thai Nguyên, đăc biêt la che Tân C ́ ̀ ́ ương đa t ̃ ừ lâu   ̉ ́ ở  Viêt Nam. Toan tinh hiên co khoang 15.000 ha che, đ nôi tiêng  ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ứng thứ 2  ̉ ươc (sau tinh Lâm Đông) v trong ca n ́ ̉ ̀ ơi 30 c ́ ơ sở  chê biên che trên khăp đia ́ ́ ̀ ́ ̣   ̀ ̉ ̉ ̉ ̃ ược xuât khâu đi nhiêu n ban tinh. San phâm che Thai Nguyên đa đ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ước trên  ́ ơi. Hiên nay, Thai Nguyên đang th thê gi ́ ̣ ́ ực hiên d ̣ ự  an vôn vay ODA đê tao ́ ́ ̉ ̣   ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ượng cao. cung che đăc san cho năng suât va chât l ̀  Sở Kê hoach va Đâu t 4 ́ ̣ ̀ ̀ ư Thai Nguyên ́ 11
 12. ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ơn  Hiên nay Thai Nguyên co 15.500 ha cây ăn qua cac loai, trong đo h ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ớn, đo la tiêm năng đê 8.000 ha đa cho thu hoach. Diên tich đât đôi con rât l ̃ ́ ̀ ̀ ̉  ̉ ̣ ̉ phat triên hang hoa vê cây công nghiêp, cây ăn qua. ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ưng t Diên tich r ̀ ự nhiên cua tinh la 103.774 ha va r ̉ ̉ ̀ ̀ ưng trông h ̀ ̀ ơn 48.000  ̣ ̉ ha, hiên đa đên tuôi khai thac, không nh ̃ ́ ́ ững đap  ́ ứng nhu câu cho nha may ̀ ̀ ́  van dăm L ́ ưu Xa đang băt đâu đi vao ôn đinh san xuât ma con la tiêm năng ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̀   ́ ơn cho viêc chê biên hang hoa co gia tri cao. rât l ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ Như vây, Thai Nguyên co tiêm năng l ̣ ́ ́ ̀ ớn vê phat triên cây công nghiêp, ̀ ́ ̉ ̣   ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ơi diên tich đât trông đôi nui troc đăc biêt la cây che va cac loai cây ăn qua. V ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣   ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ở rông diên tich trông che con gân 110.000 ha cho phep Thai Nguyên co thê m ̣ ̣ ́ ̀ ̀  ̣ ́ ̣ ̉ ư  vai, nhan, hông, lên trên 15.000 ha; diên tich trông cac loai cây ăn qua nh ̀ ́ ̉ ̃ ̀   mơ… lên hang van ha, tao ra vung cung câp nguyên liêu cho công nghiêp chê ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́  ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ượng   biên. Che la cây công nghiêp truyên thông cua Thai Nguyên co chât l ̉ ̉ ươc, hiên không chi tiêu thu trong n nôi tiêng trong ca n ́ ́ ̣ ̉ ̣ ươc ma con xuât khâu ́ ̀ ̀ ́ ̉   ̀ ươc châu A va châu Âu. Đây la san phâm đ sang nhiêu n ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ược nhiêu nha đâu t ̀ ̀ ̀ ư  nươc ngoai quan tâm. Hiên đa co cac nha đâu t ́ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ư Đai Loan, Nhât Ban đâu t ̀ ̣ ̉ ̀ ư  ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ vao trông va chê biên cac san phâm che tai Thai Nguyên. Nêu co chinh sach ́ ́ ́ ́ ́   ̀ ư  tôt, cây che noi riêng, cac loai cây công nghiêp noi chung  đâu t ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ở  Thaí  ́ ̉ ̉ ớn. Nguyên co kha năng phat triên l ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ 1.2.1.2.  Tiêm năng vê tai nguyên khoang san ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉   Tai nguyên khoang san cua tinh Thai Nguyên rât phong phu vê chung ̣ ̀ ̣ ợi thê so sanh l loai, đây la môt l ́ ́ ơn trong viêc phat triên cac nganh công ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀   ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ nghiêp luyên kim, khai khoang… Cac loai khoang san cua Thai Nguyên bao ́ ́ ́ ́   gôm: ̀ 12
 13. ́ ̣ + Nhom nguyên liêu chay: than m ́ ỡ trữ lượng trên 15 triêu tân va than ̣ ́ ̀   ́ ữ lượng khoang 90 triêu tân. Tinh Thai Nguyên co tr đa tr ̉ ̣ ́ ̉ ́ ́ ữ lượng than lơń   thư 2 trong ca n ́ ̉ ươc (sau tinh Quang Ninh).  ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣  + Nhom khoang san kim loai: Co kim loai mau va kim loai đen. Kim loai ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ đen co săt, titan. Quăng săt có 47 m ́ ́ ́ ỏ và điểm quặng trong đó có 2 cụm mỏ  lớn: cụm mỏ sắt Trại Cau có trữ lượng khoảng 20 triệu tấn có hàm lượng   Fe 58,8% ­ 61,8%, cụm mỏ  sắt Tiến Bộ nằm trên trục đường ĐT 259 có  tổng trữ lượng quặng khoảng 30 triệu tấn. Quăng săt đang đ ̣ ́ ược khai thać   ̣ ̣ ́ ̉ cho viêc luyên thep cua công ty Gang thep Thai Nguyên. Qu ́ ́ ặng Titan: Đã  phát hiện 18 mỏ và điểm quặng sa khoáng và quặng gốc phân bố  chủ yếu  ở huyện Phú Lương và Đại Từ, trong đó có 01 mỏ đã thăm dò và khai thác   (mỏ  Cây Châm, Phú Lương), thành phần chính của quặng là Ilmenít, tổng   trữ lượng dự kiến khoảng 18 triệu tấn, hiên nay ch ̣ ưa được khai thac. ́ Kim   loaị   maù   có  thiêc, ́   chi,̀   kem, ̃   vonfram,   vang, ̀   niken,   thuỷ   ̀   đông, ̣ ́ ̃ ược khai thac va xuât khâu. Mo vonfram tai ngân… Hiên nay, thiêc đa đ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣  ̣ ̣ ừ đa đ huyên Đai T ̃ ược công ty nươc ngoai khao sat thăm do, d ́ ̀ ̉ ́ ̀ ự an khai thac ́ ́  ̉ va chê biên khoang san Nui Phao cũng đ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ược đâu t ̀ ư 147 triêu USD.  ̣ ́ ̉ ̣ + Nhom khoang san phi kim loai: co pyrit, barit, phôtphorit… trong đó ́ ́ ́ ́ ́   đáng chú ý là phốtphorít  ở  một số  điểm quặng: Núi Văn, Làng Mới, La  Hiên. Tổng trữ lượng khoảng 60.000 tấn. Bang 1.1: Tông h ̉ ̉ ợp cac mo va điêm quăng tinh Thai Nguyên ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ Quy mô Tông ̉   Điêm ̉   Loai khoang san ̣ ́ ̉ Mo l ̉ ơn ́ Mo v ̉ ưà Mo nho ̉ ̉ số quăng ̣ 13
 14. 1­ Năng lượng ­ Than đá 10 6 4 2­ Kim loaị ­ Săt – Mangan ́ 41 18 23 ­ Titan 20 1 1 18 ­ Chi, kem ̀ ̃ 32 2 30 ­ Đông ̀ 2 2 ­ Niken 2 2 ̉ ­ Thuy ngân 4 2 2 ­ Thiêć 18 5 13 ­ Vang  ̀ 8 5 3 3­ Phi kim loaị ­ Pyrit 9 3 6 ­ Barit 5 1 4 ­ Photphorit 3 2 1 ­ Graphit 10 2 8 ̣ ̣ 4­ Vât liêu xây dựng ­ Set xi măng ́ 2 2 ́ ̣ ­ Set gach ngoi ́ 8 2 2 4 ­ Set cao lanh ́ 2 2 ̀ ở Công thương Thai Nguyên Nguôn: S ́ ̉ ̣ ̣ + Khoang san vât liêu xây d ́ ựng: Thái Nguyên có nhiều khoáng sản vật  liệu xây dựng trong đó đáng chú ý là đất sét xi măng ở 2 mỏ Cúc Đường và  Khe Mo, trữ lượng khoảng 84,6 triệu tấn. Đá Cacbônat bao gồm đá vôi xây  dựng, đá vôi xi măng. Riêng đá vôi xây dựng có trữ lượng xấp xỉ 100 tỷ m 3,  trong đó 3 mỏ Núi Voi, La Hiên, La Giang có trữ lượng 222 triệu tấn, ngoài  ra gần đây mới phát hiện mỏ  sét cao lanh tại xã Phú Lạc, Đại Từ  có chất  14
 15. lượng tốt, trữ  lượng dự kiến 20 triệu m3. Đó là vùng nguyên liệu dồi dào  cho sự phát triển ngành vật liệu xây dựng, trong đó có xi măng và đá ốp lát. Nhìn chung tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên rất phong phú  về  chủng loại, trong đó có nhiều loại có ý nghĩa lớn trong cả nước. Tiềm   ̉ ạo cho Thái Nguyên một lợi thế  so sánh lớn trong việc   năng khoang san t ́ phát triển các ngành công nghiệp khai thac va chê biên khoang san đăc biêt ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣  ̀ ̣ ̣ la vât liêu xây dựng.  Bang 1.2: Tr ̉ ư l ̃ ượng môt sô khoang san chinh ̣ ́ ́ ̉ ́ Đơn vi: Triêu tân ̣ ̣ ́ Loai khoang ̣ ́   Trư l ̃ ượng  Trữ lượng Ghi chú san ̉ tiêm năng ̀ 1­ Năng lượng 90,535 ­ ­ Than đá 87,055 ­ Câp A, B, C1, C2 ́ ­ Than mỡ 3,480 ­ 2­ Kim loaị ­ Mangan 45,981 ­ Câp A, B, C ́ ­ Titan 13,726 ­ ­ Chi, kem ̀ ̃ 0,655 ­ Câp A, B, C, C1 ́ ­ Thiêć 0,026 ­ Câp C1, C2 ́ ̀ ở Công thương Thai Nguyên Nguôn: S ́ ̣ Nhom nguyên liêu chay gôm than m ́ ́ ̀ ơ, than đa v ̃ ́ ới trữ lượng khoang ̉   hơn 100 triêu tân. Nhom khoang san kim loai gôm ca kim loai đen nh ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ư  săt, ́  ̀ ̣ ̀ ư chi, kem, vang, đông, niken, thuy ngân… mangan, titan va kim loai mau nh ̀ ̃ ̀ ̀ ̉   ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̉   Nhom khoang san phi kim gôm py rit, ba rit, phôt pho rit… Nhom khoang san ̣ ̣ vât liêu xây dựng gôm set, cat, đa, soi, đa cacbonat.  ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ 15
 16. Đang ́   chú  ý  nhât́   trong   nhom ́   san̉   vâṭ   liêu ́   khoang ̣   xây   dựng   là  đá  cacbonat bao gôm đa vôi xây d ̀ ựng, đa vôi xi măng. Cac loai đa nay đêu co ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́  trữ lượng lơn, phân bô  ́ ́ở những vi tri thuân l ̣ ́ ̣ ợi cho viêc khai thac. ̣ ́ Vơi viêc co măt 3 loai khoang san – nguyên liêu chinh cho san xuât xi ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ́   ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ợi trong san xuât măng la đa vôi, set va than, Thai Nguyên co nhiêu thuân l ̉ ́  ̣ ̣ ̣ loai vât liêu xây dựng nay.  ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ợi va cung la tiêm năng đê Tom lai, điêu kiên vê khoang san la thuân l ̀ ̃ ̀ ̀ ̉  ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣  tinh phat triên cac nganh công nghiêp khai khoang, luyên kim, san xuât vât ́ ̣ liêu xây dựng… ̀ ̀ ̣ 1.2.1.3.  Tiêm năng vê du lich ́ ́ ̀ ́ ̣ Thai nguyên la vung đât co nhiêu di tich lich s ́ ̀ ̀ ử, di tich kiên truc nghê ́ ́ ́ ̣  ̣ ̉ ̉ ̣ thuât, di tich khao cô hoc th ́ ơi ki đô đa cu. Khu du lich Hô Nui Côc cach ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ́   ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ trung tâm thanh phô Thai Nguyên khoang 20 km la khu du lich l ơn nhât cua ́ ́ ̉   ̉ ̉ tinh co phong canh s ́ ơn thuy h ̉ ưu tinh, la n ̃ ̀ ̀ ơi thăm quan, nghi d ̉ ương li t ̃ ́ ưởng   ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ cua du khach. Ngoai ra, Thai nguyên con co cac điêm du lich hâp dân nh ́ ̃ ư  sau:  ̣ + Khu du lich Hang Ph ượng Hoang, suôi Mo Ga tai huyên Vo Nhai, ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̃   cach thang phô Thai Nguyên 45 km. N ́ ̀ ́ ́ ơi đây đang cân vôn đâu t ̀ ́ ̀ ư công trinh ̀   ́ ̀ ̉ ̣ cap treo, nha nghi tiên nghi cao câp va cac công trinh vui ch ́ ̀ ́ ̀ ơi giai tri. ̉ ́ + Khu di tích lịch sử ATK huyện Định Hoá đã được đầu tư. Hiện nay   tỉnh đang tiếp tục đầu tư  để  tái tạo được quang cảnh thiên nhiên như  lúc  Chủ   tịch   Hồ   Chí   Minh   đã   sống   và   làm   việc   tại   đó.   Tỉnh   Thái   Nguyên  khuyến khích các dự án đầu tư khu du lịch sinh thái tại thác Khuôn Tát.  + Khu Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam (tại thành phố  Thái   Nguyên) và các công trình kiến trúc nghệ  thuật đền chùa như  Đền Đuổm  16
 17. (Phú Lương), chùa Hang (Đồng Hỷ), chùa Phủ  Liễn, đền Xương Rồng,  đền Đội Cấn (thành phố Thái Nguyên). ­ Thái Nguyên có thể  hình thành các tuyến du lịch nối các điểm tham  quan, du lịch trong tỉnh với các điểm du lịch của các tỉnh lân cận, như đến  cây đa Tân Trào (Tuyên Quang); Hồ Ba Bể (Bắc Kạn); Pắc Bó (Cao Bằng);  Động Tam Thanh, Nhị Thanh và núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn); Tam Đảo ­ Hồ  Đại   Lải   (Vĩnh   Phúc);   Đền   Hùng   (Phú   Thọ);   Côn   Sơn,   Kiếp   Bạc   (Hải  Dương). ­ Thái Nguyên có tiềm năng du lịch lớn nhưng chưa phát triển mạnh.  Thái Nguyên đang cần thu hút nguồn vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực này, trong  đó có cả hệ thống khách sạn chất lượng dịch vụ cao. Vơi vi tri đia ly thuân l ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ợi, canh quan thiên nhiên đep, co th ̉ ̣ ́ ời ky la căn ̀ ̀   cứ cach mang, Thu đô khang chiên chông th ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ực dân Phap, Thai Nguyên co ́ ́ ́  ̀ ̣ ̣ nhiêu đia danh, di tich lich s ́ ử  cach mang nôi tiêng. Đăc điêm nay tao cho ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̣   ́ ̀ ̣ Thai Nguyên co tiêm năng du lich l ́ ơn, nêu biêt khai thac se gop phân thuc ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ ́  ̉ ̣ ̃ ́ ̃ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ đây manh me kinh tê xa hôi cua tinh phat triên. 1.2.2. Tiêm năng vê nguôn nhân l ̀ ̀ ̀ ực ̣ ́ ương Đai hoc thuôc Đai hoc Thai Nguyên, đo Thai Nguyên hiên co 5 tr ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́  ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ư pham, Đai hoc Nông la Đai hoc ky thuât Công nghiêp, Đai hoc Y, Đai hoc S ̃ ̣ ̣ ̣   ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ lâm va Đai hoc Kinh tê Va Quan tri kinh doanh. Ngoai ra con co 16 tr ́ ̀ ̀ ̀ ́ ương ̀   ̉ ̣ ̣ ́ ứng yêu câu vê can bô cao đăng chuyên nghiêp va công nhân ky thuât đap  ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̣  ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉   khoa hoc ky thuât va công nhân lanh nghê cua tinh Thai Nguyên va cac tinh ̃ ̀ ̀ ́ ̣ lân cân. Lực lượng lao đông cua tinh năm 2007 la 633.681. Theo d ̣ ̉ ̉ ̀ ự  kiên, sô ́ ́  ngươi trong đô tuôi lao đông cua tinh đên năm 2010 khoang 728.100 ng ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ươì  ̉ va đên năm 2020 khoang 870.400 ng ̀ ́ ươi; l ̀ ực lượng lao đông d ̣ ự kiên khoang ́ ̉   17
 18. 678.400 ngươi năm 2010 va 799.000 ng ̀ ̀ ươi năm ̀ 5 .  Chất lượng dân số  trên  địa bàn Tỉnh được cải thiện nhanh (đạt mức cao hơn mức bình quân của  ̀ ̣ ợi thê l vùng).  Đây la môt l ́ ớn trong viêc đam bao nguôn lao đông cho viêc ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣   ̉ ́ ̉ ̉   phat triên nên kinh tê cua tinh. ́ ̀ 1.2.3. Tiêm năng vê kinh tê  ̀ ̀ ́ Như đa trinh bay  ̃ ̀ ̀ ở trên, Thai Nguyên co c ́ ́ ơ sở  ha tâng chung kha phat ̣ ̀ ́ ́  ̉ ̣ ́ ường bô co tông chiêu dai t triên. Hê thông đ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ới 2.753 km, hâu hêt cac tuyên ̀ ́ ́ ́  đường đêu đ ̀ ược cai tao, nâng câp. Trong th ̉ ̣ ́ ơi gian t ̀ ơi, đ ́ ường cao tôc Ha ́ ̀  ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ợi rât l Nôi – Thai Nguyên hoan thanh se la môt thuân l ́ ̀ ̀ ́ ớn. ̣ ̣ ̉ Hê thông điên cua Thai Nguyên t ́ ́ ương đôi hoan chinh va năm trong hê ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣  ́ ươi điên quôc gia v thông l ́ ̣ ́ ơi cac câp điên ap chu yêu la 220 KV, 110 KV, 35 ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀   KV, 22 KV. ́ ́ ̉ ̣ ̣ Thai Nguyên đang phat triên manh hê thông thông tin viên thông toan ́ ̃ ̀  ̣ ̀ ̃ ược thiêt lâp v quôc va quôc tê. Mang truyên dân đ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ững chăc băng thiêt bi viba ́ ̀ ́ ̣   ̀ ̉ ̀ ̣ ử – ky thuât sô đam bao đap  va tông đai điên t ̃ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ứng thông tin liên lac toan quôc ̣ ̀ ́  va quôc tê.  ̀ ́ ́ ̣ ́ ươc sach cua Thai Nguyên đang đ Hê thông cung câp n ́ ́ ̣ ̉ ́ ược hoan thiên. ̀ ̣   ̀ ́ ươc Thai Nguyên đa đ Nha may n ́ ́ ̃ ược cai tao đat công suât 30.000 m ̉ ̣ ̣ ́ 3 / ngaỳ   ́ ưng nhu câu n đêm, đap  ́ ̀ ươc cua toan thanh phô. Nha may n ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ước thi xa Sông ̣ ̃   3 Công công suât 15.000 m ́ ̀ ́ ươc cho thi xa va khu công / ngay đêm, cung câp n ́ ̣ ̃ ̀   ̣ nghiêp Sông Công.  ̀ ự an đâu t Nhiêu d ́ ̀ ư xây dựng va nâng câp c ̀ ́ ơ sở ha tâng vê giao thông, ̣ ̀ ̀   ̣ ́ ươc, thông tin liên lac va vê sinh môi tr điên, câp thoat n ́ ́ ̣ ̀ ̣ ương đa va đang ̀ ̃ ̀   được thực hiên.  ̣ ̀ ̣ ̉ La môt tinh sơm co cac nganh công nghiêp năng phat triên, nên  ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ở  Thaí  ̣ ̣ ̣ ớn  Nguyên đa hinh thanh cac khu, cum công nghiêp. Hai khu công nghiêp l ̃ ̀ ̀ ́ 5 ́ ́ ̉  Niên giam thông kê tinh Thai Nguyên ́ 18
 19. được hinh thanh trong thâp niên 60, 70 la khu Gang thep Thai Nguyên va khu ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀   cơ  khi Go Đâm – Phô Yên san xuât cac san phâm gang thep, kim loai mau, ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀   ̣ đông c ơ  diezen, dung cu y tê, vong bi… Năm 1999, khu công nghiêp Sông ̣ ̣ ́ ̀ ̣   Công được chinh phu quyêt đinh thanh lâp v ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ơi diên tich 320 ha, la khu công ́ ̣ ́ ̀   ̣ ̣ ̀ ự  an đâu t nghiêp tâp trung nhiêu d ́ ̀ ư  lơn, năm ngay trên quôc lô 3, cach thu ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉  ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ đô Ha Nôi 40 km. Ngoai ra, con co cac cum công nghiêp khai thac than Lang ̀ ́ ̀   ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ Câm, Nui Hông, cum công nghiêp vât liêu xây d ́ ̀ ựng La Hiên. Đai bô phân ̣ ̣ ̣   ̣ ̀ ̣ ̣ ̣   cac doanh nghiêp trong cac khu va cum công nghiêp đêu la doanh nghiêp ́ ́ ̀ ̀ trong nươc tr ́ ừ khu công nghiêp Sông Công đ ̣ ược Chinh phu cho phep xây ́ ̉ ́   dựng thanh khu công nghiêp tâp trung, cac khu, cum công nghiêp con lai ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣  chưa co quy hoach xây d ́ ̣ ựng theo hương khu, cum công nghiêp tâp trung. ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Cac khu, cum công nghiêp tâp trung co y nghia quan trong trong phat ́ ́ ́ ̃ ́  ̉ ̉ ́ ứ đâu cung co thê xây d triên kinh tê. Tuy nhiên không phai bât c ́ ̃ ́ ̉ ựng va phat ̀ ́  ̉ ̣ ̣ ̣ triên cac khu, cum công nghiêp tâp trung. S ́ ự  hinh thanh cac khu, cum công ̀ ̀ ́ ̣   ̣ ̣ ̀ ư phat triên công nghiêp tai nghiêp tâp trung va theo đo la cac qua trinh đâu t ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̣  đây từ cac nguôn trong va ngoai n ́ ̀ ̀ ̀ ươc se thuc đây công nghiêp phat triên ́ ̃ ́ ̉ ̣ ́ ̉   ̣ manh. V ơi l ́ ợi thê co săn cac khu, cum công nghiêp trên đia ban tinh, tiêm ́ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀   ̉ ̣ ̣ ̣ ̣   năng phat triên cac nganh công nghiêp trong cac khu, cum công nghiêp tâp ́ ́ ̀ ́ trung ở Thai Nguyên la rât l ́ ̀ ́ ớn. ́ ̣ Tom lai, so v ơi cac tinh miên nui phia Băc, Thai Nguyên co vi tri đia ly ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́  ̣ ợi, năm  thuân l ̀ ở trung tâm Viêt Băc, kê sat v ̣ ́ ̀ ́ ới vung đông băng Băc bô, tiêp ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́  ́ ơi Ha Nôi. Đây la môt l giap v ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ợi thê cua tinh, nêu đ ́ ̉ ̉ ́ ược khai thac tôt se đ ́ ́ ̃ ưa   Thai Nguyên th ́ ực sự trở thanh trung tâm vung trung du miên nui Băc bô. La ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀  ̉ ́ ̀ ̣ ́ ư tai nguyên khoang san, tai nguyên tinh co tai nguyên đa dang, phong phu nh ̀ ́ ̉ ̀   ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ đât. Cac loai tai nguyên khoang san kha đa dang la nhân tô quan trong trong   ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ viêc hinh thanh môt sô trung tâm công nghiêp chuyên môn hoa cua tinh.  ̀ 19
 20. 1.3. Môt sô chinh sach  ̣ ́ ́ ́ ưu đai nhăm thu hut đâu t ̃ ̀ ́ ̀ ư  cua tinh Thai ̉ ̉ ́  Nguyên Căn cứ quyêt đinh 1205/ 2007/ QĐ­ UBND, tinh Thai Nguyên th ́ ̣ ̉ ́ ực hiên ̣   ̣ ̃ ợ, tao điêu kiên thuân l cac biên phap sau đây nhăm hô tr ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ợi cho cac nha đâu t ́ ̀ ̀ ư  nươc ngoai đâu t ́ ̀ ̀ ư vao đia ban tinh Thai Nguyên. ̀ ̣ ̀ ̉ ́ 1.3.1. Công bô công khai ́ ̣ ́ ự an thu hut đâu t ­ Danh muc cac d ́ ́ ̀ ư nước ngoai tai đia ph ̀ ̣ ̣ ương. ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ực  ­ Cac thu tuc liên quan đên hinh thanh, thâm đinh, triên khai va th ̣ ự an đâu t hiên d ́ ̀ ư thuôc thâm quyên. ̣ ̉ ̀ ­ Khung gia thuê đât cho t ́ ́ ừng khu vực. ­ Quy hoạch, kế  hoạch sử dụng đất; quy trình, thủ  tục cấp đất, thuê   đất, giao đất và giải phóng mặt bằng đối với các nhà đầu tư. ­ Quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;  ­ Quy trình, thủ tục vay vốn từ các ngân hàng. ­ Các văn bản quy định về  kiểm tra, thanh tra, về  chức năng, nhiệm   vụ, quyền hạn của các cơ  quan thường xuyên phải làm việc với Doanh  nghiệp. 1.3.2. Hương dân hô tr ́ ̃ ̃ ợ nha đâu t ̀ ̀ ư ̣ ́ ́ ̣ ­ Lâp bao cao đanh gia tac đông môi tr ́ ́ ́ ường (trong trương h ̀ ợp cân đanh ̀ ́   gia). ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ư,   ­  Đăng ky kê hoach nhâp khâu may moc, thiêt bi, phu tung, vât t ̣ nguyên liêu… ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ới hang hoa xuât nhâp khâu. ­ Giai quyêt cac thu tuc hai quan đôi v ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ 1.3.3. Hô tr ̃ ợ va tao điêu kiên thuân l ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ợi vê kêt câu ha tâng ̀ ́ ́ ̣ ̀ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2