intTypePromotion=3

Đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông”.

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
52
lượt xem
12
download

Đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông”.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bóng đèn phích nước rạng đông”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông”.

 1. Đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n Môc lôc Lêi më ®Çu.................................................................................................................... Ch­¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ............................... I. C¹nh tranh vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n........................ 1. Quan niÖm vÒ c¹nh tranh.............................................................................. 2. Vai trß cña c¹nh tranh.................................................................................. II. Kh¸i niÖm vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ........................................................................................... 1. Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng cña mét doanh nghiÖp ....................... 2. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng........................................................................................ 3. C¸c c«ng cô sö dông ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. .. 4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp...................... III. Néi dung ho¹t ®éng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng....... 1. Nghiªn cøu thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ........ 2. Nghiªn cøu tiÒm n¨ng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp .............. 3. X¸c ®Þnh môc tiªu c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.......................................... 4. LËp c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh cho doanh nghiÖp ........................................ 5. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh ............................................... Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng................................................................................. I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng .......................... 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ................................................................... 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ............................ 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (1998 – 2003) ................................ II. Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng trªn thÞ tr­êng............................................................................. 1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng ...................................................................... Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n 2. Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng ................................................................................................................ 3. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng trªn thÞ tr­êng .................................................................................................. III. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng nh÷ng n¨m qua ........................................................................... 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc................................................................................ 2. Nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm vµ nguyªn nh©n........................................................ Ch­¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng.......................... I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty tõ nay ®Õn n¨m 2010..................... II. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng ................................................................. 1. X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng thÝch hîp...................................... 2. T¨ng c­êng c«ng t¸c khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm vµ kÝch thÝch tiªu thô .......... 3. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ............................................. 4. Tæ chøc vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm ...................... 5. Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l­îc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp .................................................................................................. 6. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý..................................................................... 7. T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng dÞch vô................................................................ 8. T¨ng c­êng ®Çu t­ cho ®µo t¹o, khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ, kü n¨ng qu¶n lý ............................................................................................................. 9. X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu doanh nghiÖp còng nh­ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty.............................................................................................. III. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc vµ Bé C«ng nghiÖp. ........................ 1. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc .............................................................. 2. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Bé C«ng nghiÖp...................................................... KÕt luËn .................................................................................................................................. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o .......................................................................... Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n Lêi më ®Çu ChÝnh s¸ch ®æi míi më cöa nÒn kinh tÕ, xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· lµm cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn biÕn m¹nh mÏ. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay, khi mµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, quyÕt liÖt th× sù ®øng v÷ng vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña mét doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng lµ mét ®iÒu cùc kú khã kh¨n. BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Òu ph¶i chÞu t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan, trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh. Theo quy luËt nµy, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc trªn thÞ tr­êng th× ph¶i kh«ng ngõng nç lùc ¸p dông khoa häc kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm… Cã nh­ vËy, doanh nghiÖp míi thu hót ®­îc kh¸ch hµng ®ång thêi chiÕn th¾ng ®­îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. V× vËy, vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu mµ bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m. Víi ý nghÜa ®ã vµ sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng, t«i ®· chän vµ hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng”. Néi dung luËn v¨n ®­îc chia lµm 3 ch­¬ng:  Ch­¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.  Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng.  Ch­¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña TS. Phan Tè Uyªn vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng ®Æc biÖt lµ Phßng thÞ tr­êng ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n Ch­¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng I. C¹nh tranh vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 1. Quan niªm vÒ c¹nh tranh B­íc vµo thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc, tõ v¨n ho¸ tíi t­ t­ëng cña toµn thÕ giíi tÊt sÏ thay ®æi lín vµ s©u s¾c ch­a tõng thÊy. Theo ®ã, lý luËn vÒ kinh tÕ còng cã xu thÕ ph¸t triÓn míi, ®ång thêi lý luËn c¹nh tranh còng cã b­íc ph¸t triÓn míi. Lý luËn kinh tÕ truyÒn thèng lµ c¬ së lý luËn trong nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp, do ®ã nã mang ®Æc ®iÓm cña thêi ®¹i kinh tÕ c«ng nghiÖp. Kinh tÕ c«ng nghiÖp lÊy s¶n xuÊt vËt chÊt vµ n¨ng l­îng lµm träng t©m, c¸c ngµnh phÇn lín lµ nh÷ng ngµnh sö dông nhiÒu t­ b¶n, lµ nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp gia c«ng cã quy m« lín vµ c«ng nghiÖp nÆng. Theo quan ®iÓm cña nhµ kinh tÕ häc næi tiÕng ng­êi Anh Alfred Masshall, nÒn kinh tÕ thêi ®¹i nµy c©n ®èi, æn ®Þnh, do ®ã mµ cã trËt tù, cã thÓ dù ®o¸n ®­îc. Trong nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt cã khuynh h­íng lÆp ®i lÆp l¹i, c¹nh tranh cã nghÜa lµ ph¶i lµm cho s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, gi¸ rÎ. Do ®ã, ph¶i c¶i tiÕn chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh, ®i ®Õn giíi h¹n cuèi cïng lµ gi¸ thµnh t¨ng lªn hoÆc lîi nhuËn gi¶m xuèng. Lý luËn kinh tÕ truyÒn thèng cho r»ng loµi ng­êi sèng trong mét thÕ giíi khan hiÕm tµi nguyªn, tÝnh chÊt khan hiÕm tµi nguyªn biÓu hiÖn ë chç thï lao gi¶m dÇn. Quy luËt thï lao gi¶m dÇn khiÕn mäi ng­êi cã quan ®iÓm bi quan ®èi víi mong ®îi kinh tÕ t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ liªn tôc. Trong nÒn kinh tÕ tri thøc th× thï lao t¨ng dÇn. Nhµ kinh tÕ häc ng­êi Mü W.B Arthur cho r»ng thï lao t¨ng dÇn ph¶n ¸nh xu h­íng sau: DÉn ®Çu th× l¹i dÉn ®Çu h¬n n÷a, mÊt lîi thÕ th× sÏ mÊt lîi thÕ h¬n n÷a. ¤ng tæ cña lý luËn kinh tÕ ph­¬ng T©y, Adam Smith cho r»ng c¹nh tranh cã thÓ lµm gi¶m chi phÝ vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm, tõ ®ã khiÕn cho toµn bé x· Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n héi ®­îc lîi do n¨ng suÊt cña c¸c doanh nghiÖp t¨ng lªn t¹o ra. H¬n 200 n¨m sau thêi Adam Smith, quan ®iÓm cho r»ng c¹nh tranh cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt lµm cho x· héi ®­îc lîi ¨n s©u vµo toµn bé lý luËn kinh tÕ ph­¬ng T©y. C¹nh tranh ®­îc coi lµ ®éng lùc gi¶m gi¸ s¶n phÈm, c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ s¸ng t¹o ra s¶n phÈm míi. Trong nÒn kinh tÕ tri thøc, tÇm quan träng cña c¹nh tranh kh«ng thay ®æi, h¬n n÷a cßn quan träng h¬n rÊt nhiÒu. Cã thÓ nãi r»ng, c«ng nghiÖp truyÒn thèng thiªn vÒ thèng nhÊt ho¸, nÒn nÕp ho¸ vµ tæ chøc ho¸ s¶n phÈm. Mçi lo¹i s¶n phÈm ®Òu lµ mét ®iÓm cña “kh«ng gian s¶n phÈm ®a hÖ”. Trong t¸c phÈm “lý luËn tæ chøc ngµnh” cña m×nh, Taylor dïng kh¸i niÖm kh«ng gian s¶n phÈm ®Ó m« t¶ tÝnh chÊt phong phó cña sù kh¸c nhau cña s¶n phÈm. Do ®ã, trong kh«ng gian ®· ®Þnh s½n Êy, c¹nh tranh cã nghÜa lµ lµm cho hµng ho¸ l­u th«ng nhanh, b»ng c¸ch lµm thay ®æi nh÷ng “hµm sè s¶n xuÊt” tøc lµ hoÆc tÝch cùc t¨ng ®Çu vµo trong ®iÒu kiÖn gi¸ thµnh ®· Ên ®Þnh s½n hoÆc tËn søc gi¶m gi¸ thµnh trong ®iÒu kiÖn ®Çu ra ®· Ên ®Þnh s½n ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Trong nÒn kinh tÕ tri thøc, c¹nh tranh kh«ng cßn chØ ®¬n thuÇn lµ thay ®æi “hµm sè s¶n xuÊt” vµ më réng thÞ phÇn, mµ lµ c¹nh tranh më réng “kh«ng gian sinh tån”, lµ t­ b¶n ho¸ gi¸ trÞ thêi gian cña c¸c c¸ nh©n ng­êi tiªu dïng trong kh«ng gian thÞ tr­êng míi. Kh«ng gian nµy lÊy t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng, chuyªn m«n ho¸ ë tr×nh ®é cao vµ s¸ng t¹o ra hÖ thèng sinh th¸i con lµm ®Æc tr­ng. Doanh nghiÖp c¹nh tranh kh«ng gian, c¹nh tranh thÞ tr­êng lµ c¹nh tranh t­ b¶n. Lý luËn vÒ kinh tÕ tri thøc ®­îc x©y dùng trªn c¬ së lý luËn sinh vËt häc, cho r»ng nÒn kinh tÕ tri thøc m·i m·i ë bªn lÒ thêi gian, ph¸t triÓn kh«ng ngõng, kÕt cÊu kinh tÕ th­êng xuyªn s¾p xÕp l¹i. Kinh tÕ tri thøc lÊy ngµnh nghÒ kü thuËt cao lµm trô cét. Do vËy, viÖc hiÓu biÕt s¶n phÈm cña m×nh thuéc hÖ sinh th¸i nµo lµ viÖc hÕt søc quan träng, thµnh c«ng hay thÊt b¹i kh«ng chØ do b¶n th©n doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh mµ cßn do m¹ng l­íi cña nã cã thµnh c«ng hay kh«ng quyÕt ®Þnh. Muèn cã lîi thÕ c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, doanh nghiÖp “ph¶i n¾m b¾t thêi c¬ vµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng hÖ Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n thèng sinh th¸i, cã thÓ ®iÒu chØnh h­íng bay trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ c¶i tiÕn. HÖ thèng sinh th¸i míi ®ßi hái ng­êi lao ®éng cã kh¶ n¨ng v­ît lªn trªn tæ chøc truyÒn thèng vµ giíi h¹n v¨n ho¸ ®Ó h×nh thµnh quan ®iÓm c¹nh tranh v­ît qua giíi h¹n doanh nghiÖp, ngµnh vµ quèc gia”. (F. Moore) 2. Vai trß cña c¹nh tranh Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh cã vai trß v« cïng quan träng, nã ®­îc coi lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kh«ng chØ cña mçi c¸ nh©n, mçi doanh nghiÖp mµ c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung. 2.1. §èi víi doanh nghiÖp §èi víi mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh cã nh÷ng vai trß sau:  C¹nh tranh ®­îc coi nh­ lµ c¸i “sµng” ®Ó lùa chän vµ ®µo th¶i nh÷ng doanh nghiÖp. V× vËy n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cã vai trß cùc kú to lín.  C¹nh tranh quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. C¹nh tranh t¹o ra ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, thóc ®Èy doanh nghiÖp t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.  C¹nh tranh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn c«ng t¸c marketing b¾t ®Çu tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng tõ ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®ã. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao c¸c ho¹t ®éng dÞch vô còng nh­ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, b¶o hµnh...  C¹nh tranh buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®­a ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu th­êng xuyªn thay ®æi cña ng­êi tiªu dïng. Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt míi vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n... tõ ®ã lµm cho doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. 2.2. §èi víi ng­êi tiªu dïng Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n Cã c¹nh tranh, hµng ho¸ sÏ cã chÊt l­îng ngµy cµng tèt h¬n, mÉu m· ngµy cµng ®Ñp, phong phó ®a d¹ng h¬n ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng trong x· héi. V× vËy, ®èi víi ng­êi tiªu dïng, c¹nh tranh cã c¸c vai trß sau:  Ng­êi tiªu dïng cã thÓ tho¶i m¸i, dÔ dµng trong viÖc lùa chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi tói tiÒn vµ së thÝch cña m×nh.  Nh÷ng lîi Ých mµ hä thu ®­îc tõ hµng ho¸ ngµy cµng ®­îc n©ng cao, tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n c¸c nhu cÇu cña hä nhê c¸c dÞch vô kÌm theo ®­îc quan t©m nhiÒu h¬n. §ã chÝnh lµ nh÷ng lîi Ých mµ ng­êi tiªu dïng cã ®­îc tõ viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. 2.3. §èi víi nÒn kinh tÕ C¹nh tranh ®­îc coi nh­ lµ “linh hån” cña nÒn kinh tÕ, vai trß cña c¹nh tranh ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau:  C¹nh tranh lµ m«i tr­êng, lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gãp phÇn xo¸ bá nh÷ng ®éc quyÒn, bÊt hîp lý, bÊt b×nh ®¼ng trong kinh doanh.  C¹nh tranh b¶o ®¶m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi ngµy cµng x©u s¾c.  C¹nh tranh thóc ®Èy sù ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi, kÝch thÝch nhu cÇu ph¸t triÓn, lµm n¶y sinh nh÷ng nhu cÇu míi, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®êi sèng x· héi vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ.  C¹nh tranh lµm nÒn kinh tÕ quèc d©n v÷ng m¹nh, t¹o kh¶ n¨ng cho doanh nghiÖp v­¬n ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi.  C¹nh tranh gióp cho nÒn kinh tÕ cã nh×n nhËn ®óng h¬n vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng, rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc thùc tiÔn bæ sung vµo lý luËn kinh tÕ thÞ tr­êng cña n­íc ta. Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n Bªn c¹nh nh÷ng t¸c dông tÝch cùc, c¹nh tranh còng lµm xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc nh­ lµm hµng gi¶, bu«n lËu trèn thuÕ… g©y nªn sù bÊt æn trªn thÞ tr­êng, lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña nhµ n­íc vµ cña ng­êi tiªu dïng. Ph¸t huy nh÷ng yÕu tè tÝch cùc, h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc cña c¹nh tranh kh«ng chØ lµ nhiÖm vô cña nhµ n­íc, doanh nghiÖp mµ lµ nhiÖm vô chung cña toµn bé c¸ nh©n. II. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1. Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng cña mét doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh Trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp trung bao cÊp - c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®­îc chØ ®¹o tõ trung ­¬ng, tõ trªn xuèng d­íi. Quan hÖ cung cÇu còng nh­ tÊt c¶ c¸c quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng ®­îc tån t¹i theo ®óng nghÜa cña nã. Quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ hÇu nh­ kh«ng cã m©u thuÉn vÒ lîi Ých. ChÝnh v× vËy mµ c¹nh tranh kh«ng cã chç ®øng trong nÒn kinh tÕ. Thêi ®iÓm ®¸nh ®Êu c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ ë n­íc ta b¾t ®Çu tõ ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng (1986). Tõ ®©y c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cã b­íc ®æi míi c¬ b¶n, nÒn kinh tÕ ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh xuÊt hiÖn. §Æc biÖt tõ khi n­íc ta tham gia héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× c¹nh tranh ®­îc nh×n nhËn theo h­íng tÝch cùc h¬n. M«i tr­êng c¹nh tranh ®­îc më réng trªn c¶ thÞ tr­êng néi ®Þa vµ thÞ tr­êng quèc tÕ. Theo M¸c: “C¹nh tranh t­ b¶n chñ nghÜa (TBCN) lµ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t­ b¶n nh»m giµnh giËt c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn siªu ng¹ch”. Nghiªn cøu s©u vÒ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ TBCN vµ c¹nh tranh TBCN, M¸c ®· ph¸t hiÖn ra quy luËt c¹nh tranh c¬ b¶n lµ quy luËt ®iÒu chØnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n gi÷a c¸c ngµnh. Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n Theo tõ ®iÓn kinh doanh (xuÊt b¶n n¨m 1992) ë Anh: “C¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®­îc ®Þnh nghÜa lµ sù ganh ®ua k×nh ®Þch gi÷a c¸c nhµ kinh doanh nh»m giµnh tµi nguyªn s¶n xuÊt cïng mét lo¹i vÒ phÝa m×nh”. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh lµ mét ®iÒu kiÖn vµ lµ yÕu tè kÝch thÝch kinh doanh, lµ m«i tr­êng ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng t¹o sù ph¸t triÓn cña x· héi nãi chung. Nh­ vËy c¹nh tranh lµ quy luËt kh¸ch quan cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, lµ néi dung c¬ chÕ vËn ®éng cña thÞ tr­êng. S¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn, hµng ho¸ b¸n ra cµng nhiÒu, sè l­îng nhµ cung øng cµng ®«ng th× c¹nh tranh cµng gay g¾t, kÕt qu¶ c¹nh tranh sÏ tù lo¹i bá nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶. Nh­ vËy, hiÓu theo mét nghÜa chung nhÊt, c¹nh tranh lµ sù ganh ®ua gi÷a c¸c chñ thÓ kinh doanh trong viÖc giµnh giËt thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng. 1.2. Kh¸i niÖm vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng, n¨ng lùc mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ cña nã mét c¸ch l©u dµi vµ cã ý chÝ trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh, ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn mét tû lÖ lîi nhuËn Ýt nhÊt b»ng tû lÖ ®ßi hái cho viÖc tµi trî nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp, ®ång thêi thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®Ò ra. NÕu mét doanh nghiÖp tham gia thÞ tr­êng mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh hay kh¶ n¨ng c¹nh tranh yÕu h¬n c¸c ®èi thñ cña nã th× sÏ rÊt khã kh¨n ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc, qu¸ tr×nh duy tr× søc m¹nh cña doanh nghiÖp ph¶i lµ qu¸ tr×nh l©u dµi vµ liªn tôc. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng duy tr× l©u dµi søc m¹nh c¹nh tranh ®ã. 1.3. C¸c nh©n tè t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c ­u thÕ c¹nh tranh cña nã. ¦u thÕ m¹nh ®­îc hiÓu lµ nh÷ng ®Æc tÝnh hoÆc nh÷ng th«ng sè cña s¶n phÈm nhê ®ã s¶n phÈm cã ®­îc ­u viÖt, sù v­ît tréi h¬n so Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n víi s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp. C¸c nh©n tè t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp bao gåm:  Uy tÝn: §¸nh gi¸ sù tin t­ëng cña kh¸ch hµng vµo doanh nghiÖp, t¹o ®­îc uy tÝn tèt ®èi víi kh¸ch hµng lµ c¬ së t¹o nªn sù quan t©m cña kh¸ch hµng ®Õn s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp.  Møc ®é næi tiÕng cña nh·n hiÖu: ¶nh h­ëng ®Õn mét lo¹i s¶n phÈm víi nh·n hiÖu cô thÓ cña doanh nghiÖp.  Kh¶ n¨ng thÝch øng: Lµ kh¶ n¨ng thÝch nghi víi sù thay ®æi cña m« tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn.  Sù linh ho¹t, nh¹y bÐn cña nh÷ng ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp: Sù nh¹y bÐn cña nh÷ng ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ héi ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng.  Kinh nghiÖm kinh doanh trªn th­¬ng tr­êng: Bao gåm nh÷ng ph­¬ng ph¸p chiÕn thuËt, chiÕn l­îc trong kinh doanh. §©y lµ mét tµi s¶n v« h×nh t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp.  VÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng: §­îc ®¸nh gi¸ trªn c¬ së uy tÝn, h×nh ¶nh, thÞ phÇn… Nh÷ng doanh nghiÖp cã vÞ thÕ cao trªn th­¬ng tr­êng rÊt thuËn lîi trong c¹nh tranh. Nh÷ng c«ng ty nµy cã kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh.  HÖ thèng ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô: Tiªu chuÈn chÊt l­îng mµ doanh nghiÖp ¸p dông nh»m ®¶m b¶o cho chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. Qua viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô lµm cho kh¸ch hµng tin t­ëng khi sö dông s¶n phÈm, dÞch vô.  Lîi thÕ vÒ vèn vµ chi phÝ: §©y lµ mét nh©n tè rÊt quan träng khi s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng lµ t­¬ng ®èi ®ång nhÊt th× viÖc gi¶m gi¸ b¸n lµ mét biÖn ph¸p rÊt cã hiÖu qu¶ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n 2. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.1. C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp 2.1.1. Nguån nh©n lùc Nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh, nã bao gåm mét sè néi dung chñ yÕu sau:  Ban gi¸m ®èc doanh nghiÖp Lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý ë cÊp cao nhÊt trong doanh nghiÖp, nh÷ng ng­êi v¹ch ra chiÕn l­îc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh, tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi nh÷ng c«ng ty cæ phÇn, nh÷ng tæng c«ng ty lín, ngoµi ban gi¸m ®èc cßn cã héi ®ång qu¶n trÞ lµ ®¹i diÖn cho c¸c chñ së h÷u doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty. C¸c thµnh viªn cña ban gi¸m ®èc cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu c¸c thµnh viªn cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸, n¨ng ®éng, cã mèi quan hÖ tèt víi bªn ngoµi th× hä sÏ ®em l¹i cho doanh nghiÖp kh«ng chØ nh÷ng lîi Ých tr­íc m¾t nh­: t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn mµ cßn uy tÝn lîi Ých l©u dµi cho doanh nghiÖp. §©y míi lµ yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.  §éi ngò c¸n bé qu¶n lý ë cÊp doanh nghiÖp Lµ nh÷ng ng­êi qu¶n lý chñ chèt cã kinh nghiÖm c«ng t¸c, phong c¸ch qu¶n lý, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh, kh¶ n¨ng x©y dùng ª kÝp qu¶n lý vµ hiÓu biÕt s©u réng lÜnh vùc kinh doanh sÏ lµ mét lîi thÕ quan träng cho doanh nghiÖp. Ng­êi qu¶n lý lµm viÖc trùc tiÕp víi nh©n viªn cÊp d­íi, víi chuyªn viªn, v× vËy tr×nh ®é hiÓu biÕt cña hä sÏ gióp hä n¶y sinh nh÷ng ý t­ëng míi, s¸ng t¹o phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh cña doanh nghiÖp.  C¸c c¸n bé qu¶n lý ë cÊp ph©n x­ëng, ®èc c«ng vµ c«ng nh©n Tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n vµ lßng h¨ng say nhiÖt t×nh lµm viÖc cña hä lµ yÕu tè t¸c ®éng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n Bëi khi tay nghÒ cao kÕt hîp víi lßng h¨ng say nhiÖt t×nh lao ®éng th× nhÊt ®Þnh n¨ng suÊt lao ®éng sÏ t¨ng trong khi chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc b¶o ®¶m. §©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tham gia vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Muèn ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò ng­êi lao ®éng cña m×nh, gi¸o dôc cho hä lßng nhiÖt t×nh h¨ng say vµ tinh thÇn lao ®éng tËp thÓ. 2.1.2. Nguån lùc vËt chÊt vµ tµi chÝnh  Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp QuyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thùc hiÖn hay kh«ng thùc hiÖn bÊt cø mét ho¹t ®éng ®Çu t­, mua s¾m hay ph©n phèi cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh sÏ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh nh»m duy tr× vµ n©ng cao søc m¹nh c¹nh tranh, cñng cè vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng.  M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ T×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cã ¶nh h­ëng mét c¸ch s©u s¾c ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Nã lµ yÕu tè vËt chÊt quan träng bËc nhÊt thÓ hiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, ®Õn gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng mét doanh nghiÖp víi mét hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn céng víi kh¶ n¨ng qu¶n lý tèt sÏ lµm ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh h¹ tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Ng­îc l¹i kh«ng mét doanh nghiÖp nµo mµ ®­îc coi lµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trong khi trong tay hä lµ c¶ mét hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cò kü víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu. Ngµy nay viÖc trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng, tuy nhiªn doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt sö dông víi quy m« hîp lý míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao.  HÖ thèng m¹ng l­íi ph©n phèi cña doanh nghiÖp M¹ng l­íi ph©n phèi cña doanh nghiÖp ®­îc tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mét c¸ch hîp lý th× nã sÏ lµ mét ph­¬ng tiÖn cã hiÖu qu¶ ®Ó tiÕp cËn Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp thu hót kh¸ch hµng b»ng c¸ch trinh phôc (h×nh thøc mua b¸n, thanh to¸n, vËn chuyÓn) hîp lý nhÊt. 2.2. C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr­êng vÜ m« 2.2.1. C¸c nh©n tè vÒ chÝnh trÞ ph¸p luËt C¸c nh©n tè chÝnh trÞ ph¸p luËt cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Nã bao gåm hÖ thèng luËt vµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt, c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh cña chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi. Mét thÓ chÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh, luËt ph¸p râ rµng, réng më sÏ lµ c¬ së cho viÖc ®¶m b¶o sù thuËn lîi, b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp tham gia c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. VÝ dô c¸c luËt thuÕ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¹nh tranh, ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau vµ trªn mäi lÜnh vùc; thuÕ xuÊt nhËp khÈu còng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc. C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña m«i tr­êng thµnh phÇn nµy ®­îc l­u ý lµ: - Quan ®iÓm, môc tiªu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi vµ nÒn kinh tÕ cña §¶ng cÇm quyÒn. - Ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn c¸c quan ®iÓm, môc tiªu cña chÝnh phñ vµ kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh cña chÝnh phñ. - Møc ®é æn ®Þnh chÝnh trÞ – x· héi - Th¸i ®é vµ ph¶n øng cña c¸c tæ chøc x· héi, cña c¸c nhµ phª b×nh x· héi. - Th¸i ®é ph¶n øng cña d©n chóng. 2.2.2. C¸c nh©n tè vÒ mÆt kinh tÕ C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng chñ yÕu lµ:  Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn trong n­íc Nh©n tè nµy cã t¸c ®éng nhanh chãng vµ s©u s¾c ®èi víi tõng quèc gia nãi chung vµ tõng doanh nghiÖp nãi riªng nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn trong nÒn kinh tÕ më. NÕu ®ång néi tÖ lªn, gi¸ c¶ cña doanh nghiÖp trong n­íc gi¶m, Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë n­íc ngoµi kÐm, khi ®ã gi¸ b¸n cña hµng ho¸ tÝnh b»ng ®ång ngo¹i tÖ sÏ cao h¬n cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. H¬n n÷a, khi ®ång néi tÖ lªn gi¸ khuyÕn khÝch nhËp khÈu v× gi¸ c¶ hµng nhËp khÈu sÏ gi¶m vµ nh­ vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc sÏ bÞ gi¶m ngay trªn thÞ tr­êng trong n­íc. Ng­îc l¹i khi ®ång néi tÖ gi¶m gi¸, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp t¨ng c¶ trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi v× khi ®ã gi¸ b¸n hµng ho¸ sÏ gi¶m h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kinh doanh hµng ho¸ do n­íc kh¸c s¶n xuÊt.  Tèc ®é t¨ng tr­ëng Tèc ®é t¨ng tr­ëng cao lµm cho thu nhËp cña d©n c­ t¨ng, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä t¨ng dÉn ®Õn søc mua t¨ng. §©y lµ c¬ héi tèt cho c¸c nhµ doanh nghiÖp, nÕu nhµ doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t ®­îc ®iÒu nµy vµ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng (vÒ mÆt sè l­îng, gi¸ b¸n, chÊt l­îng, mÉu m·) th× ch¾c ch¾n doanh nghiÖp ®ã sÏ thµnh c«ng vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao.  L·i suÊt cho vay cña c¸c ng©n hµng Nh©n tè nµy còng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp bëi v× vèn vay trong c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp lµ kh«ng thÓ thiÕu. Khi l·i suÊt cho vay cña ng©n hµng cao dÉn ®Õn chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp t¨ng lªn do ph¶i tr¶ tiÒn vay lín h¬n, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp kÐm ®i nhÊt lµ khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã tiÒm lùc m¹nh vÒ vèn. 2.2.3. M«i tr­êng kinh tÕ vµ c«ng nghÖ Nhãm c¸c yÕu tè nµy ngµy cµng quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn m«i tr­êng c¹nh tranh, t¸c ®éng mét c¸ch quyÕt ®Þnh ®Õn hai yÕu tè c¬ b¶n nhÊt t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng ®ã lµ chÊt l­îng vµ gi¸ b¸n. Khoa häc c«ng nghÖ t¸c ®éng ®Õn chi phÝ c¸ biÖt cña c¸c doanh nghiÖp, qua ®ã t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm nãi riªng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nãi chung. HiÖn nay trªn thÕ giíi ®· chuyÓn tõ c¹nh tranh vÒ gi¸ sang c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng, c¹nh tranh gi÷a c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cã hµm l­îng khoa häc c«ng nghÖ cao. Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n Kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi sÏ gióp c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n­íc t¹o ra ®­îc nh÷ng thÕ hÖ kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiÕp theo nh»m trang bÞ vµ t¸i trang bÞ toµn bé c¬ së s¶n xuÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó c¸c doanh nghiÖp æn ®Þnh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. C¸c yÕu tè quan träng cña m«i tr­êng nµy bao gåm:  TiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ: Lµ mét yÕu tè tæng qu¸t ph¶n ¸nh nguån lùc cã thÓ huy ®éng vµ chÊt l­îng cña nã. Bao gåm: tµi nguyªn con ng­êi, vÞ trÝ ®Þa lý, dù tr÷ quèc gia…  Ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, xu h­íng ®ãng më cña nÒn kinh tÕ: T¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c c¬ héi ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, c¸c ®iÒu kiÖn cña c¹nh tranh, kh¶ n¨ng sö dông ­u thÕ quèc gia vµ thÕ giíi vÒ c«ng nghÖ, nguån vèn, hµng ho¸, më réng quy m« ho¹t ®éng.  HÖ thèng thuÕ, møc ®é hoµn thiÖn vµ thùc thi: Liªn quan ®Õn sù c«ng b»ng trong c¹nh tranh, thÓ hiÖn ­u thÕ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ vµ cÇn ®­îc xem xÐt khi ®¸nh gi¸ c¬ héi kinh doanh.  Tr×nh ®é trang thiÕt bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ cña ngµnh, cña nÒn kinh tÕ ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm víi c¸c cÊp chÊt l­îng, n¨ng suÊt lao ®éng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh.  Kh¶ n¨ng nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong nÒn kinh tÕ: Ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, c«ng nghÖ qu¶n lý…liªn quan ®Õn ®æi míi s¶n phÈm, chu kú sèng cña s¶n phÈm, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cã tÝnh tiªn phong. 2.2.4. M«i tr­êng c¹nh tranh C¹nh tranh ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒ kinh tÕ thÞ tr­êng víi nguyªn t¾c ai hoµn thiÖn h¬n, ai tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu, hiÖu qu¶ tèt h¬n th× ng­êi ®ã sÏ th¾ng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Duy tr× c¹nh tranh b×nh ®¼ng vµ ®óng ph¸p luËt lµ nhiÖm vô cña chÝnh phñ. Trong ®iÒu kiÖn ®ã võa më ra c¸c c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp kiÕn t¹o ho¹t ®éng cña m×nh võa yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n v­¬n lªn phÝa tr­íc “v­ît qua ®èi thñ”. §iÒu Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n kiÖn ®Ó c¹nh tranh vµ c¸c thµnh phÇn tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó “v­ît lªn phÝa tr­íc” t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn l­îc c¹nh tranh hoµn h¶o. ChiÕn l­îc c¹nh tranh cÇn ph¶n ¸nh ®­îc c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng c¹nh tranh bao quanh doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè cña m«i tr­êng c¹nh tranh bao gåm: o §iÒu kiÖn chung vÒ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng C¸c quan ®iÓm khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ c¹nh tranh, vai trß vµ kh¶ n¨ng cña chÝnh phñ trong viÖc ®iÒu khiÓn c¹nh tranh, c¸c quy ®Þnh vÒ c¹nh tranh vµ ¶nh h­ëng cña nã trong thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh… cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¬ héi kinh doanh vµ lùa chän gi¶i ph¸p c¹nh tranh. o Sè l­îng ®èi thñ Sè l­îng ®èi thñ c¹nh tranh bao gåm: + C¸c ®èi thñ c¹nh tranh s¬ cÊp: Cïng tiªu thô mét lo¹i s¶n phÈm ®ång nhÊt + C¸c ®èi thñ c¹nh tranh thø cÊp: s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ. §©y lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é khèc liÖt cña c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng th«ng qua ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i c¹nh tranh cña thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp tham gia. Cã 4 tr¹ng th¸i c¹nh tranh c¬ b¶n cña thÞ tr­êng ®ã lµ: - Tr¹ng th¸i thÞ tr­êng c¹nh tranh thuÇn tuý Cã rÊt nhiÒu ®èi thñ cã quy m« nhá vµ cã s¶n phÈm ®ång nhÊt. Doanh nghiÖp ®Þnh gi¸ theo gi¸ thÞ tr­êng vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng tù ®Æt gi¸. - ThÞ tr­êng c¹nh tranh hçn t¹p Cã mét sè ®èi thñ cã quy m« lín h¬n so víi quy m« cña thÞ tr­êng ®­a ra b¸n s¶n phÈm ®ång nhÊt c¬ b¶n. Gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ thÞ tr­êng, ®«i khi cã thÓ cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh gi¸ cña doanh nghiÖp. - ThÞ tr­êng c¹nh tranh ®éc quyÒn Cã mét sè Ýt ®èi thñ cã quy m« lín ®­a ra b¸n c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau. Doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh gi¸ nh­ng kh«ng hoµn toµn tuú ý Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n m×nh bëi tuy cè g¾ng kiÓm so¸t ®­éc mét thÞ tr­êng nhá song cã kh¶ n¨ng thay thÕ. - ThÞ tr­êng ®éc quyÒn ChØ cã mét doanh nghiÖp ®­a ra b¸n s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh, hoµn toµn cã quyÒn ®Æt gi¸. o §iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh Liªn quan ®Õn søc m¹nh cô thÓ cña tõng ®èi thñ trªn thÞ tr­êng: Quy m«, thÞ phÇn, tiÒm lùc tµi chÝnh, kü thuËt c«ng nghÖ, tæ chøc qu¶n lý, lîi thÕ c¹nh tranh… qua ®ã x¸c ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. o ChiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®«i thñ Liªn quan ®Õn môc tiªu, gi¶i ph¸p c¸ch thøc c¹nh tranh cña tõng doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, mçi doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän chiÕn l­îc kinh doanh ®­îc x©y dùng theo vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. 2.2.5. C¸c nh©n tè tù nhiªn C¸c nh©n tè tù nhiªn bao gåm tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n­íc, vÞ trÝ ®Þa lý, ph©n bè ®Þa lý cña c¸c tæ chøc kinh doanh. C¸c nh©n tè nµy t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi hoÆc khã kh¨n ban ®Çu cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó, vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®­îc c¸c chi phÝ (nguyªn vËt liÖu, chi phÝ vËn chuyÓn…) do ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. H¬n n÷a vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm, më réng thÞ tr­êng. Ng­îc l¹i nh÷ng nh©n tè tù nhiªn kh«ng thuËn lîi sÏ t¹o ra khã kh¨n ban ®Çu cho doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp tÊt sÏ bÞ thuyªn gi¶m. 2.3. C¸c nh©n tè thuéc m«i tr­êng ngµnh M«i tr­êng ngµnh (m«i tr­êng t¸c nghiÖp) lµ m«i tr­êng phøc t¹p nhÊt vµ còng ¶nh h­ëng nhiÒu nhÊt ®Õn c¹nh tranh. Sù thay ®æi cã thÓ diÔn ra th­êng xuyªn vµ khã sù b¸o chÝnh x¸c ®­îc, kh¸c víi m«i tr­êng vÜ m«, m«i Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n tr­êng ngµnh kh«ng ®­îc tæng hîp tõ nh÷ng quy ®Þnh, quy luËt mµ nã ®Ëm tÝnh thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Micheal Porter ®· ®­a ra kh¸i niªm c¹nh tranh më réng, theo ®ã c¹nh tranh trong mét ngµnh phô thuéc vµo 5 lùc l­îng: C¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng, s¶n phÈm thay thÕ, ng­êi cung øng, kh¸ch hµng vµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i trong ngµnh. Bèn lùc l­îng ®Çu ®­îc xem nh­ lµ c¸c lùc l­îng bªn ngoµi vµ cuéc c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong mét ngµnh ®­îc xem lµ c¹nh tranh quyÕt liÖt nhÊt. S¬ ®å 1: C¸c lùc l­îng ®iÒu khiÓn cuéc c¹nh tranh trong ngµnh C¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng Nguy c¬ ®e däa tõ nh÷ng ng­êi míi vµo cuéc QuyÒn lùc QuyÒn lùc C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh Ng­êi Ng­êi th­¬ng l­îng th­¬ng l­îng mua cung (kh¸ch øng hµng) cña ng­êi cña Cuéc c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ hiÖn t¹i cung øng ng­êi mua Nguy c¬ ®e do¹ tõ c¸c s¶n phÈm thay thÕ S¶n phÈm thay thÕ N¨m lùc l­îng c¹nh tranh nµy kÕt hîp víi nhau x¸c ®Þnh c­êng ®é c¹nh tranh vµ møc lîi nhuËn ngµnh. Lùc l­îng nµo m¹nh nhÊt sÏ thèng trÞ vµ trë thµnh träng yÕu theo quan ®iÓm x©y dùng chiÕn l­îc. 2.3.1. C¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng ViÖc gia nhËp thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp míi trùc tiÕp lµm gi¶m tÝnh chÊt quy m« c¹nh tranh do t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ khèi l­îng s¶n xuÊt trong ngµnh. Sù xuÊt hiÖn cña c¸c ®èi thñ míi cã kh¶ n¨ng g©y ra nh÷ng có sèc m¹nh cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i v× th«ng th­êng nh÷ng ng­êi ®i sau Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n th­êng cã nhiÒu c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ nh÷ng chiªu bµi cña hä th­êng cã tÝnh bÊt ngê. §èi thñ tiÒm n¨ng lµ nh÷ng ng­êi mµ ý t­ëng “nh¶y vµo cuéc” cña hä ®­îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh theo dâi, chøng kiÕn, ph©n tÝch vµ ®i ®Õn nh÷ng nhËn ®Þnh cuéc c¹nh tranh hiÖn ®¹i. TÝnh kh«ng hiÖn diÖn nh­ lµ mét bøc b×nh phong che ch¾n cho h­íng suy tÝnh vµ hµnh ®éng cña ®èi thñ tiÒm n¨ng. §Ó chèng l¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn, c¸c doanh nghiÖp th­êng thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc ph©n biÖt s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng, bæ sung thªm nh÷ng ®Æc ®iÓm míi cña s¶n phÈm, kh«ng ngõng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn s¶n phÈm nh»m lµm cho s¶n phÈm cña m×nh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt hoÆc næi tréi trªn thÞ tr­êng, hoÆc phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, tiªu thô. 2.3.2. Søc Ðp cña ng­êi cung øng Víi vai trß lµ ng­êi cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, quyÒn lùc cña nhµ cung øng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua søc Ðp vÒ gi¸ nguyªn vËt liÖu. Mét sè nh÷ng ®Æc ®iÓm sau cña nhµ cung øng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn cuéc c¹nh tranh trong ngµnh: - Sè l­îng ng­êi cung øng: ThÓ hiÖn møc cung nguyªn vËt liÖu vµ møc ®é lùa chän nhµ cung øng cña c¸c doanh nghiÖp cao hay thÊp. NhiÒu nhµ cung øng t¹o ra sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu, nã cã t¸c dông lµm gi¶m chi phÝ ®Çu vµo cho c¸c nhµ s¶n xuÊt. - TÝnh ®éc quyÒn cña nhµ cung øng: T¹o ra cho hä nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó Ðp gi¸ c¸c nhµ s¶n xuÊt, g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong viÖc c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶. - Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nhµ cung øng vµ nhµ s¶n xuÊt: Khi mµ cung øng ®ång thêi lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong cïng mét tæ chøc víi nhµ s¶n xuÊt th× tÝnh liªn kÕt néi bé ®­îc ph¸t huy t¹o cho c¸c nhµ s¶n xuÊt cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¹nh tranh b»ng gi¸. §Ó gi¶m bít c¸c ¶nh h­ëng xÊu tõ phÝa c¸c nhµ cung øng, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mèi quan hÖ tèt víi hä, hoÆc mua cña nhiÒu ng­êi trong ®ã Sinh viªn: Lª Quèc Uy Líp: Th­¬ng m¹i 42B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản