intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề tài: Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần dịch vụ vận tải

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
43
lượt xem
10
download

Đề tài: Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần dịch vụ vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con người được hưởng lợi ích của mình là tiền lương và các khoản thu nhập ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần dịch vụ vận tải

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần dịch vụ vận tải
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI PhÇn I: më ®Çu  Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi, lµ yÕu tè c¬ b¶n cã t¸c dông quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao ®éng cña con ng­êi trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cã tÝnh chÊt hai mÆt: Mét mÆt con ng­êi lµ tiÒm lùc cña s¶n xuÊt, lµ yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cßn mÆt kh¸c con ng­êi ®­îc h­ëng lîi Ých cña m×nh lµ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp . TiÒn l­¬ng lµ kho¶n tiÒn c«ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng t­¬ng øng víi sè l­îng , chÊt l­îng vµ kÕt qu¶ lao ®éng . TiÒn l­¬ng lµ nguån thu nhËp cña c«ng nh©n viªn chøc , ®ång thêi lµ nh÷ng yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt quan träng cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . Qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt vµ lu«n ®­îc c¸c chñ doanh nghiÖp quan t©m nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ c¬ chÕ bao cÊp sang, t«i ®· nhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy vµ lùa chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp lµ: "Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng ë C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i". §Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn I: Lêi më ®Çu PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng ë C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng ë c«ng ty. 1 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI phÇn II thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng ë C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i I . Giíi thiÖu vÒ c«ng ty . 1. Sù ra ®êi. C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc. Tõ n¨m 1975 trë vÒ tr­íc, C«ng ty phôc vô chiÕn ®Êu, th¸ng 12-1982 C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i ®­îc thµnh lËp dùa trªn c¬ së s¸t nhËp 3 xÝ nghiÖp ®ã lµ : XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 2. XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 20. XÝ nghiÖp vËn t¶i qu¶ c¶nh C1. Khi thµnh lËp C«ng ty cã kho¶ng 1000 xe vµ kho¶ng 2000 c«ng nh©n. Th¸ng 3-1983 C«ng ty vËn t¶i ®­îc thµnh lËp l¹i th«ng qua NghÞ ®Þnh 388CP, víi qui ®Þnh s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc . Ngµy 4-3-1993 C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i ®­îc thµnh lËp t¹i QuyÕt ®Þnh sè 315Q§/TCCB-L§ vµ ®Æt trô së t¹i sè 1 - Phè C¶m Héi - Ph­êng §èng M¸c - QuËn Hai Bµ Tr­ng - Thµnh Phè Hµ Néi . 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. NhiÖm vô vÒ chÝnh trÞ : (VËn chuyÓn hµng ho¸) vËn t¶i d©n sinh cho c¸c tØnh phÝa B¾c trªn tuyÕn ®­êng 6A vµ nhÊt lµ c¸c tØnh biªn giíi MiÒn nói T©y B¾c ; B¾c Lµo vµ n­íc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo . Lµ mét doanh nghiÖp quèc doanh thuéc Côc ®­êng bé ViÖt nam - Bé giao th«ng vËn t¶i . §¶m b¶o nhiÖm vô vËn chuyÓn hµng h¸o trªn tuyÕn T©y B¾c phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ MiÒn nói - Sau khi cã NghÞ ®Þnh 388 , NhÊt lµ kú häp thø V n¨m 1990 §¶ng vµ Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ ph©n phèi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng , cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc . Do vËy, C«ng ty ph¶i hoµ nhËp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn c¶ n­íc. N¨m 1993 C«ng ty ®· më réng nhiÒu lo¹i h×nh míi cô thÓ : + VËn chuyÓn hµng ho¸ ®­êng bé . + Söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn taØ ®­êng bé . + §¹i lý vËn t¶i hµnh ho¸ . 2 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI + Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ph­¬ng tiÖn vËt t­ ®­êng bé , hµng thñ c«ng mü nghÖ , l©m s¶n. + Garage tr«ng gi÷ xe , dÞch vô nhµ nghØ . + §¹i lý x¨ng dÇu. 3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i trong thêi kú bao cÊp : Doanh nghiÖp ®¶m nhËn 100% khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn cho T©y B¾c . NÒn kinh tÕ trong thêi kú nµy lµ mét nÒn kinh tÕ kÐp kÝn tù cung - tù cÊp . C¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp " cÊp ph¸t - giao nép " . §· dÉn ®Õn c«ng t¸c l·nh ®¹o trong c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh trë nªn bÞ ®éng . V× thÕ viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch kh«ng tró träng ®Õn chÊt l­îng c«ng viÖc . Trong thêi kú nµy sù ph©n chia c¸c bé phËn , c¸c phßng , ban trong xÝ nghiÖp lµ kh«ng râ rµng vÒ bè trÝ nh©n lùc vµ giao nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸ nh©n , tõng bé phËn . Do ®ã , t¹o ra nh÷ng m©u thuÉn thiÕu g¾n bã trong c«ng viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch môc tiªu chung cña xÝ nghiÖp ë mçi bé phËn . Víi phong c¸ch l·nh ®¹o tËp trung quan liªu bao cÊp chñ quan duy ý chÝ , lu«n lu«n chê ®îi ë cÊp d­íi , kh«ng kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh . §iÒu nµy gãp phÇn lµm cho c«ng viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña xÝ nghiÖp kÐm hiÖu qu¶ . Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña xÝ nghiÖp thiÕu chÝnh x¸c th­êng chØ quan t©m ®Õn sè l­îng vËn chuyÓn chø Ýt quan t©m ®Õn chÊt l­îng vËn chuyÓn , thiÕu sù thèng nhÊt trong viÖc x¸c lËp chØ tiªu vµ ®¬n vÞ ®o l­êng kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña mét c¸ nh©n, mét tËp thÓ . ChØ tiªu chñ yÕu lµ "TÊn / km"; "TÊn" . Do nh÷ng tån t¹i th­êng cã trong nh÷ng xÝ nghiÖp thêi kú bao cÊp dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp . ë thêi kú nµy doanh nghiÖp gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n lµ : + Sè l­îng lao ®éng qu¸ lín . +T¹i thêi ®iÓm 1990 tæng sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lµ trªn 600, cã ®Õn 130 xe Zin cò n¸t , hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp . TuyÕn ®­êng T©y B¾c lµ chÝnh , cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ ®Þa h×nh kh¾c nghiÖt. 3 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI + Tõ chç vËn chuyÓn hµng ho¸ tËp trung lu«n cã hµng cung øng ®i vÒ, nay hµng ph©n t¸n vµ hµng ho¸ chØ vËn t¶i mét chiÒu. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc , C«ng ty võa qu¸n triÖt ®­êng lèi cña §¶ng lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , võa ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn cho c¸c tØnh MiÒn nói theo tinh thÇn NghÞ quyÕt 22 cña Bé chÝnh trÞ , NghÞ quyÕt 72 cña thñ t­íng chÝnh phñ . Do ®ã qu¸ tr×nh ®æi míi diÔn ra hÕt søc phøc t¹p trªn lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi . V× thÕ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng th× c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý còng cã sù thay ®æi lín . Tr­íc sù thay ®æi toµn diÖn vÒ kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi cña ®Êt n­íc , ®Æc biÖt lµ sù thay ®æi vÒ kinh tÕ ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu , ®ång thêi æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ - x· héi nh»m ®¸p øng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Êt n­íc . B¾t ®Çu tõ ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI (12/1986) víi tinh thÇn ®æi míi m¹nh mÏ , tr­íc hÕt lµ ®æi míi vÒ t­ duy, phong c¸ch lµm viÖc nh×n th¼ng vµo sù thËt , x¸c ®Þnh ®óng môc tiªu vµ nhiÖm vô cña ®Êt n­íc trong thêi kú ®æi míi . TiÕp ®ã lµ §¹i héi ®¹i biÓu lÇn thø VII vµ thø VIII tiÕp tôc qu¸ tr×nh ®æi míi , víi ph­¬ng ch©m "c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" lµm kim chØ nam ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ . §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi ®ång bé , toµn diÖn ®æi míi c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý , theo yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµm sao ®Ó võa gän nhÑ võa ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ nh»m hoµn thµnh tèt môc tiªu , kÕ ho¹ch cña C«ng ty ®Ò ra . Cô thÓ hiÖn nay c«ng ty cã 8 phßng ban , 10 ®éi xe , 4 tr¹m . 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. B¶ng 1: Sè liÖu ®­îc trÝch tõ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m 1996, 1997, 1998, 1999. 4 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI ChØ tiªu ®¬n vÞ 1996 1997 1998 1999 tÝnh 1. Vèn kinh doanh TriÖu 3018 13796 16969 1959 ®ång 451 481 541 582 Ng­êi 2. Lao ®éng- tiÒn l­¬ng 416 409 406 450 _ + Lao ®éng ®ang LV 35 72 135 132 _ + Lao ®éng nghØ viÖc 550 541 423 422 + Thu nhËp b×nh qu©n ngh×n ®ång 3. KÕt qu¶ SXKD triÖu 38380 57724 46758 19620 ®ång + Doanh thu thuÇn 37768 57431 44371 19300 + Lîi tøc tr­íc thuÕ 612 293 2387 320 4. Nép ng©n s¸ch triÖu 9917 16962 12067 12964 ®ång + ThuÕ doanh thu 853 895 902 910 + ThuÕ lîi tøc 108 83 478 569 + thuÕ XNK 8746 15762 10491 11304 + ThuÕ m«n bµi+thuÕ ®Êt 87 213 193 179 + Thu sö dông vèn 51 9 3 2 Nh­ vËy, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay vËn t¶i « t« bÞ c¹nh tranh quyÕt liÖt gi¸ c­íc phÝ vËn t¶i thÊp , hµng ho¸ vËn chuyÓn Ýt, lÖ phÝ giao th«ng t¨ng, tiªu cùc trªn ®­êng nhiÒu, dÉn ®Õn xe ho¹t ®éng gi¶m, lao ®éng d«i d­ nhiÒu. C«ng ty ®· ph¶i t×m kiÕm nhiÒu ngµnh nghÒ nh­ng còng chØ ®ñ c«ng viÖc lµm cho 416 ng­êi víi møc l­¬ng b×nh qu©n 500 ngh×n ®ång/ ng­êi/ th¸ng. Tuy vËy vÉn cßn gÇn 40 ng­êi kh«ng cã viÖc lµm . §Ó C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn, b¶o ®¶m cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng, ®ång thêi hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. §ßi hái ban l·nh ®¹o C«ng ty ®Þnh ra chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp nh»m æn ®Þnh lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng cã møc l­¬ng ngµy cµng t¨ng. 5 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI * M« h×nh trªn ®­îc x©y dùng theo lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc: + §¶ng uû: Lµ c¬ quan l·nh ®¹o, tham m­u cho C«ng ty, song viÖc l·nh ®¹o cña §¶ng uû chØ mang tÝnh chÊt ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cho C«ng ty. + Gi¸m ®èc : Thay mÆt Nhµ n­íc ®iÒu hµnh cao nhÊt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty. Do vËy, mäi mÖnh lÖnh cña Gi¸m ®èc, ng­êi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh . Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cßn cã Phã Gi¸m ®èc kinh doanh vµ Phã Gi¸m ®èc kü thuËt. + Phßng tæ chøc -lao ®éng : Cã nhiÖm vô - X©y dùng bé m¸y qu¶n lý , ®¬n vÞ s¶n xuÊt, chøc danh viªn chøc, s¾p xÕp bè trÝ CNVC vµo c¸c vÞ trÝ s¶n xuÊt, c«ng t¸c phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô n¨ng lùc, tay nghÒ nh»m ph¸t huy n¨ng lùc , së tr­êng cña CNVC trong s¶n xuÊt kinh doanh . X©y dùng båi d­ìng ®éi ngò CNVC cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, gi¸c ngé chÝnh trÞ, cã chuyªn m«n, nghiÖp vô ®¸p øng SXKD trong c¬ chÕ thÞ tr­êng . - Lµm thñ tôc ký hîp ®ång lao ®éng, cho th«i viÖc, gi¶i quyÕt h­u trÝ, thuyªn chuyÓn c«ng t¸c... cho CNVC. -Tæ chøc líp båi d­ìng kü thuËt, nghiÖp vô, tham quan, thùc tËp cho CNVC , ë trong n­íc vµ ngoµi n­íc, h­íng dÉn tham quan thùc tËp cña c¸c c¬ quan , tr­êng häc göi ®Õn. - Qu¶n lý hå s¬ , kÞp thêi bæ xung vµo hå s¬ thay ®æi vÒ b¶n th©n, gia ®×nh CNVC , lËp b¸o c¸o vÒ L§-TL. - LËp kÕ ho¹ch L§-TL theo kú s¶n xuÊt kinh doanh , tÝnh chi tr¶ tiÒn l­¬ng theo tiÕn ®é s¶n xuÊt , hµng th¸ng x©y dùng qui chÕ tr¶ l­¬ng, th­ëng, ph¹t, duyÖt c«ng, nghiªn cøu c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, luËt lao ®éng, x©y dùng qui chÕ ®Ó ¸p dông vµo C«ng ty vµ phæ biÕn cho CNVC biÕt. + Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô. - Tæ chøc s¾p xÕp thËt hîp lý, khoa häc, tËp trung c¸c bé phËn kÕ to¸n, thèng kª trong phßng ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n - tµi chÝnh , thèng kª. - Ghi chÐp ph¶n ¸nh ®­îc c¸c sè liÖu hiÖn cã vÒ t×nh h×nh vËn ®éng toµn bé tµi s¶n cña C«ng ty. Gi¸m s¸t viÖc sö dông b¶o qu¶n tµi s¶n cña c¸c ®¬n vÞ, ®Æc biÖt lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i , m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng. - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tæng sè vèn hiÖn cã vµ c¸c nguån h×nh thµnh vèn. X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh . Tham gia lËp c¸c dù to¸n ph­¬ng ¸n kinh doanh xuÊt nhËp khÈu dÞch vô kinh doanh 6 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI kh¸c, kiÓm tra chÆt chÏ c¸c chi phÝ trong x©y dùng kiÕn thiÕt c¬ b¶n. QuyÕt to¸n bãc t¸ch c¸c nguån thu vµ tæng chi phÝ cña tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh doanh. TÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ, lîi nhuËn ®em l¹i trong toµn C«ng ty. - Tæ chøc thùc hiÖn kiÓm tra kÕ to¸n ®Þnh kú viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch chØ tiªu giao nép kho¸n cña C«ng ty cho c¸c ®¬n vÞ ®éi xe , x­ëng. Ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng hµnh ®éngvi ph¹m ph¸p luËt tham « l·ng phÝ lµm thÊt tho¸t tµi s¶n , vi ph¹m chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung qui ®Þnh cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ n­íc . Thùc hiÖn ®óng yªu cÇu vÒ qui ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n thèng kª hµng th¸ng , quý , n¨m víi chÊt l­îng cao, chÝnh x¸c, kÞp thêi , trung thùc. TrÝch nép ®Çy ®ñ nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc . - Tham m­u ®¾c lùc cho l·nh ®¹o C«ng ty trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh doanh , vËt t­ , tiÒn vèn , tËp hîp c¸c sè liÖu th«ng tin kinh tÕ kÞp thêi cho l·nh ®¹o C«ng ty ®iÒu hµnh chØ ®¹o s¶n xuÊt . - §Þnh kú ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®­îc tæ chøc. Tham gia tÝch cùc trong kh©u lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh... C¸c kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng l©u dµi cho c¸c n¨m sau. + Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é: Trªn c¬ së c¸c ®Þnh h­íng chiÕn l­îc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n , trung h¹n vµ ng¾n h¹n cña C«ng ty. - X©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt phï hîp víi tõng thêi ®iÓm cô thÓ cña c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vËn t¶i, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh nghÒ dÞch vô kinh doanh ®­îc giao , tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt. - Tham m­u cho Gi¸m ®èc trong C«ng ty qu¶n lý kinh doanh so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n , ban hµnh bæ xung söa ®æi hoµn chØnh c¸c néi qui qui chÕ, qui ®Þnh trong ph¹m vi ®­îc giao tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt ban hµnh. + Phßng kü thuËt : - So¹n th¶o c¸c qui chÕ qu¶n lý xe m¸y cña C«ng ty vµ ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c qui tr×nh, qui ph¹m kü thuËt cña ngµnh ®· ban hµnh . - Tæng hîp c¸c kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kü thuËt ë ®éi xe, x­ëng vµ c¸c héi nghÞ ®Ó b¸o c¸o ®Ò xuÊt l·nh ®¹o C«ng ty cã h­íng gi¶i quyÕt . LËp qui tr×nh c«ng nghÖ vµ phôc håi c¸ chi tiÕt, tæng thµnh xe « t« vµ may mãc thiÕt bÞ. - Qu¶n lý kü thuËt c¸c x­ëng söa ch÷a, kiÓm tu h­íng dÉn c«ng nghÖ vµ nghiÖm thu s¶n phÈm , lËp kÕ ho¹ch b¶o d­ìng söa ch÷a thiÕt bÞ . §¶m b¶o giÊy tê hîp ph¸p khi xe ho¹t ®éng , trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c vÒ ®¨ng kiÓm, l­u hµnh. 7 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI - X©y dùng néi dung, ®µo t¹o thi n©ng bËc cho l¸i xe- thî söa ch÷a . Tæ chøc thi xe tèt theo chñ tr­¬ng cña l·nh ®¹o C«ng ty. + Phßng cung øng dÞch vô vËt t­ - nhiªn liÖu : Tæ chøc hÖ thèng cung øng, mua b¸n vËt t­ hîp lý phï hîp víi qui m« cña C«ng ty vµ ®¶m b¶o thu nhËp cho CNVC trong phßng . Më sæ s¸ch theo dâi c¸c ho¹t ®éng mua b¸n vËt t­ nhiªn liÖu vµ c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n víi C«ng ty kÞp thêi vµ chÝnh x¸c . + Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu : - LËp kÕ ho¹ch kinh doanh XNK trùc tiÕp hµng thñ c«ng mü nghÖ, phô tïng thiÕt bÞ vËt t­, xe, m¸y tõng kú kÕ ho¹ch ®Ó Gi¸m ®èc ®­a vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty . - Liªn hÖ víi bé th­¬ng m¹i, h¶i quan vµ c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸c lµm thñ tôc XNK nh»m thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· lËp . - T×m kiÕm thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó xuÊt, nhËp c¸c mÆt hµng ®· nghi trong giÊy phÐp kinh doanh, phôc vô ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ s¶n xuÊt tiªu dïng cña nh©n d©n. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ c¸c qui ®Þnh cña luËt ph¸p quèc tÕ cã liªn quan ®Õn kinh doanh XNK. + Phßng hµnh chÝnh : Qu¶n lý hå s¬ ®Êt ®ai, nhµ ë, ... Tham m­u cho l·nh ®¹o viÖc bè trÝ n¬i ¨n ë, sinh ho¹t lµm viÖc trong toµn bé C«ng ty. Theo dâi ®«n ®èc vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô thuÕ ®Êt ®ai, nhµ ë, ®Þnh møc víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng. + X­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a : C¨n cø kÕ ho¹ch ®­îc giao quan hÖ víi c¸c ®éi xe lËp lÞch tr×nh cho xe vµo BDSC . T×m kiÕm thªm c«ng viÖc nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho CNVC. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ qui chÐ cña C«ng ty . Thay mÆt l·nh ®¹o C«ng ty, ch¨m lo, th¨m hái ®êi sèng CNVC. Qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n ®­îc giao ®óng ph¸p luËt. më sæ s¸ch h¹ch to¸n kinh tÕ n«Þ bé lµm trßn nghÜa vô víi C«ng ty. + §éi xe : N¾m vµ qu¶n lý ch¾c t×nh h×nh lao ®éng, ph­¬ng tiÖn, hµng ngµy, hµng th¸ng. §«n ®èc c«ng nh©n l¸i xe thùc hiÖn nghjiªm chØnh kÕ ho¹ch vËn t¶i, kÕ ho¹ch BDSC, nép ®óng, ®ñ, møc kho¸n hµng th¸ng. + Tr¹m vËn t¶i ®¹i lý : N¾m v÷ng t×nh h×nh bÕn b·i , kho tµng, ®­êng x¸ hµng ho¸... ®Ó th«ng b¸o kÞp thêi cho phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é. Gióp cho viÖc vËn chuyÓn tthuËn lîi. ChÊp hµnh nghiªm chØnh luËt ph¸p Nhµ n­íc vµ c¸c qui ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Ch¨m lo ®êi sèng cña CNVC. + Ban thiÕt kÕ c¬ b¶n : LËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ c¶i t¹o c«ng tr×nh ®­a Gi¸m ®èc phª duyÖt. LËp luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt 8 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI c«ng tr×nh. ChÊp hµnh nghªm chØnh chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc . Thay mÆt l·nh ®¹o C«ng ty ch¨m lo ®êi sèng cña CNVC. II. thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng ë C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i. 1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng ë C«ng ty. 1.1. VÊn ®Ò lao ®éng ë C«ng ty. + L¸i xe : §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i nãi chung vµ ®Æc ®iÓm vËn t¶i nãi riªng th× ®©y lµ mét lo¹i lao ®éng mang tÝnh ®Æc thï v×: TÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi cao , thÓ hiÖn ë chç hä ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé qu¸ tr×nh vËn t¶i tõ kh©u khai th¸c nhu cÇu vËn chuyÓn ®Õn viÖc tæ chøc cËn chuyÓn vµ thanh to¸n víi kh¸ch hµng. MÆt kh¸c ho¹t ®éng vËn t¶i diÔn ra bªn ngoµi ph¹m vi doanh nghiÖp trong mét kh«ng gian réng lín . Tõ ®ã ®ßi hái ng­êi l¸i xe ph¶i cã phÈm chÊt nh­ : Cã tÝnh ®éc lËp tù chñ vµ ý thøc tù gi¸c cao, cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ xö lý linh ho¹t c¸c t×nh huèng n¶y sinh trªn ®­êng, ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt réng. HiÖn nay C«ng ty cã sè l­îng lao ®éng ®ang lµm viÖc lµ 416 ng­êi . Trong ®ã : + Lao ®éng chÝnh : 241 ng­êi. - Lao ®éng qu¶n lý : 49 ng­êi. - Thî : 48 ng­êi. - L¸i xe : 144 ng­êi. + Lao ®éng phô : 175 ng­êi. - Lao ®éng gi¸n tiÕp : 58 ng­êi. - Thî : 67 ng­êi. - L¸i xe : 15 ng­êi. - Lao ®éng dù kiÕn gi¶i quyÕt lao ®éng theo chÕ ®é:35ng­êi. 1.2. C¬ cÊu lao ®éng. §èi víi mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i nãi riªng , viÖc x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn thiÕt ë tõng bé phËn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cã ý nghÜa rÊt quan träng trong vÊn ®Ò h×nh thµnh c¬ cÊu lao ®éng tèi ­u. NÕu thõa sÏ g©y khã kh¨n cho quü tiÒn l­¬ng g©y l·ng phÝ lao ®éng, ng­îc l¹i nÕu thiÕu sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh . VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo cho c¬ cÊu nµy hîp lý, ®iÒu nµy C«ng ty ®ang dÇn s¾p xÕp vµ tæ chøc l¹i . 9 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI B¶ng 2 : BiÓu c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. (§­îc trÝch tõ b¶ng ph©n c«ng lao ®éng cña C«ng ty qua c¸c n¨m 1997, 1998, 1999). Bé phËn 1997 1998 1999 KH TH KH TH KH TH Lao ®éng trùc tiÕp% 78,2 75,23 82,4 77,89 78,0 78,0 Lao ®éng gi¸n tiÕp% 21,8 24,77 17,6 22,11 22,0 22,0 100 100 100 100 100 100  NhËn xÐt : Qua b¶ng sè liÖu trªn ta nhËn thÊy vÒ c¬ cÊu lao ®éng so víi kÕ ho¹ch th× nãi chung C«ng ty thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt, C«ng ty chó träng bè trÝ lao ®éng hîp lý theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. Tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp cho ®Õn nay cã xu h­íng gi¶m râ rÖt do yªu cÇu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng cÇn ph¶i gän nhÑ nh­ng ph¶i ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy cho thÊy viÖc qu¶n lý lao ®éng ë C«ng ty lµ rÊt chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã ta thÊy bé phËn trùc tiÕp cã sè lao ®éng t¨ng nhÒu h¬n bé phËn gi¸n tiÕp, ®iÒu nµy còng dÔ hiÓu v× C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i lµ doanh nghiÖp vËn t¶i , hÇu hÕt c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ lao ®éng trùc tiÕp . H¬n n÷a C«ng ty ®ang cã xu h­íng tinh gi¶m gän nhÑ bé m¸y gi¸n tiÕp theo chñ tr­¬ng cu¶ Nhµ n­íc . C«ng ty ®ang cè g¾ng x¸t nhËp c¸c phßng ban , gi¶m nh÷ng vÞ trÝ kh«ng cÇn thiÕt cè g¾ng s¾p xÕp mét ng­êi kiªm nhiÒu viÖc , tiÕn hµnh cÊu l¹i lao ®éng gi÷a bé phËn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp th× C«ng ty vÉn cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®ª gi¶m sè lao ®éng nµy mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu còng nh­ nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty. 1.3. Sè l­îng lao ®éng. Sè l­îng lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh qui m« kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông sè l­îng lao ®éng cÇn x¸c ®Þnh møc tiÐt kiÖm hay l·ng phÝ . Trªn c¬ së ®ã t×m mäi biÖn ph¸p tæ chøc sö dông lao ®éng tèt nhÊt. T×nh h×nh thùc hiÖn sè l­îng lao ®éng trong vËn t¶i gåm: + Lao ®éng vËn t¶i ( Lao ®éng qu¶n lý, l¸i xe, thî). + Lao ®éng dÞch vô , xuÊt - nhËp khÈu. 10 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI + Lao ®éng ®¹i lý vËn t¶i. + Lao ®éng dÞch vô b¶o d­ìng söa ch÷a. B¶ng 3 : (nguån trÝch: phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng) N¨m 1997 1998 1999 ChØ tiªu KH TH % KH TH % KH TH % 450 406 90,2 435 409 94,0 420 416 99,0 L® L®vt 215 206 95,8 210 207 98,6 200 198 99 L®dv,xnk 79 58 73,4 78 75 96,2 76 75 98,7 L® ®lvt 88 87 98,9 87 73 83,9 87 85 97,7 Ldbdsc 68 55 80,9 60 54 90 57 58 101,8 NhËn xÐt : Qua b¶ng sè liÖu trªn ta nhËn thÊy r»ng : Tæng sè lao ®éng cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu cã sù biÕn ®éng vµ cã sù chªnh lÖch kú thùc hiÖn so víi kú kÕ ho¹ch lµ t­¬ng ®èi . N¨m 1997 ®¹t 90,2% so víi kÕ ho¹ch. N¨m 1998 ®¹t 94,0% so víi kÕ ho¹ch. N¨m 1999 ®¹t 99,0% so víi kÕ ho¹ch. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc sè lao ®éng thùc hiÖn qua c¸c n¨m cã ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng th× ph¶i liªn hÖ tíi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch doanh thu vËn t¶i cña C«ng ty qua c¸c n¨m: Ta cã sè liÖu sau: (nguån trÝch: phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng) B¶ng 4 : §¬n vÞ tÝnh : Ngh×n ®ång. N¨m Doanh thu vËn t¶i Sè tuyÖt ®èi Sè t­¬ng ®èi KH TH 1997 57910150 58346378 +436228 101% 1998 39000000 44800906 +5800906 115% 1999 39000000 19300000 -19700000 49% 11 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI NhËn xÐt : Qua sè liÖu trªn ta thÊy r»ng: Doanh thu cña C«ng ty cã xu h­íng gi¶m râ rÖt qua c¸c n¨m. Cô thÓ lµ n¨m 1998 sè kÕ ho¹ch so víi n¨m 1997 gi¶m 18910150 000 ®ång ; cßn sè thùc hiÖn n¨m 1998 so víi n¨m 1997 gi¶m 13545472000 ®ång. Trong hai n¨m 1997 vµ n¨m 1998 thùc hiÖn v­ît møc kÕ ho¹chvíi sè t­¬ng ®èi 1% n¨m 1997 vµ 15% n¨m 1998. Nh­ng n¨m 1999 th× C«ng ty ®· kh«ng thùc hiÖn v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra víi doanh thu gi¶m t­¬ng ®èi lµ 51%. Nguyªn nh©n gi¶m doanh thu trong n¨m 1999 lµ trong C«ng ty cã sù thay ®æi vÒ mét sè chØ tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ do Nhµ n­íc nhËp khÈu mét sè lo¹i m¸y mãc vµ xe hiÖn ®¹i mÆt kh¸c , C«ng ty vÉn cßn tån t¹i nh÷ng ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ cò do ®ã kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt lµ bé phËn b¶o d­ìng söa ch÷a. §Ó minh ho¹ cô thÓ cho viÖc t¨ng gi¶m lao ®éng cã ¶nh h­ëng tùc tiÕp ®Õn doanh thu vËn t¶i th× ta cã b¶ng tÝnh to¸n ®é lÖch tuyÖt ®èi vµ ®é lÖch t­¬ng ®èi ( & ) nh­ sau: B¶ng 5: N¨m 1997 1998 1999 ChØ tiªu % % %    - 44 -10,7 -26 -18,2 -4 +72,3 L® L®vt -9 -5,1 -3 -14,3 -2 +102,0 L® dv,xnk -21 -27,3 -3 -16,4 -1 +101,4 L® ®lvt -1 -2,1 -14 -27,0 -2 +99,4 L® dv bdsc -13 -19,9 -6 -21,7 +1 +107,7 NhËn xÐt: Víi sè liÖu trªn ta thÊy : Trong n¨m 1997 sè lao ®éng gi¶m so víi kÕ ho¹ch nh­ng vÉn ®¹t doanh thu vµ v­ît møc kÕ hoach lµ 101%. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ®· hÕt søc quan t©m ®Õn lùc l­îng lao ®éng , ®Æc biÖt lµ khèi lao ®éng vËn t¶i , lao ®éng dÞch vô XNK, lao ®éng ®¹i lý vËn t¶i. C«ng ty ®· sö dông tèt vµ tiÕt kiÖm søc lao ®éng. Cßn n¨m 1998 sè lao ®éng cuar C«ng ty gi¶m so víi kÕ ho¹ch vµ doanh thu vËn t¶i ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch lµ 115% t¨ng so víi n¨m 1997 lµ 14%. §iÒu ®ã cho thÊy C«ng ty ®· ®¹t kÕt qu¶ thËt ®óng 12 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI khÝch lÖ vµ lµ mét minh chøng r»ng C«ng ty tæ chøc lao ®éng ngµy cµng hîp lý. Bªn c¹nh ®ã, n¨m 1999 sè lao ®éng thùc hiÖn gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 2 ng­êi (L§VT) ; 1 ng­êi (L§ DV XNK) ; 2 ng­êi (L§ §LVT). Doanh thu vËn t¶i chØ ®¹t 49%. §iÒu ®ã chøng tá viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè l­îng lao ®éng lµ kh«ng tèt, vµ sÏ ¶nh h­ëng lín tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. V× thÕ ®ßi hái viÖc tæ chøc lao ®éng ph¶i hîp lý th× míi ®­a C«ng ty ph¸t triÓn h¬n n÷a. 1.4. ChÊt l­îng lao ®éng ë C«ng ty. Trong s¶n xuÊt vËn t¶i, tr×nh ®é thµnh th¹o cña c«ng nh©n cã mét ý nghÜa rÊt quan träng kh«ng nh÷ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao mµ cßn lµ vÊn ®Ò an toµn trong s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i cã nhiÖm vô vËn t¶i hµng ho¸ ; cho nªn ®Ó nhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn chÊt l­îng lao ®éng ®Æc biÖt lµ ®éi ngò l¸i xe vµ lao ®éng b¶o d­ìng söa ch÷a . ChÊt l­îng lao ®éng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt, vµ ®iÒu ®ã thÓ hiÖn ë cÊp bËc cña c«ng nh©n cô thÓ lµ theo sè liÖu n¨m 1999 cã 165 c«ng nh©n l¸i xe: 92 ng­êi bËc 3/3. 24 ng­êi bËc 2/3. 49 ng­êi bËc 1/3. CÊp bËc b×nh qu©n cña l¸i xe lµ: (92*3) + (24*2) + (49*1) ____________________ = 2,26 165 Víi cÊp bËc b×nh qu©n l¸i xe lµ 2,26 t­¬ng ®èi cao , ®iÒu nµy ®¸p øng ®­îc yªu cÇu lµ an toµn, chÝnh x¸c, kÞp thêi... Trong ®éi ngò lao ®éng b¶o d­ìng söa ch÷a ®Ó ®¶m b¶o cho nh÷ng chiÕc xe ®ñ tiªu chuÈn th× tr×nh ®é lµnh nghÒ cña hä lµ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Trong 46 thä b¶o d­ìng söa ch÷a cã: 12 thî bËc 7/7. 10 thî bËc 6/7. 8 thî bËc 4/7. 5 thî bËc 3/7. 8 thî bËc 2/7. 13 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI (12*7) + (10*6) + (8*4) + (5*3) + (8*2) _________________________________________________________ = 4,5 46 §Ó biÕt ®­îc tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n trªn cã ®¶m nhiÖm ®­îc c«ng viÖc trong C«ng ty hay kh«ng ta cÇn biÕt sè cÊp bËc (c«ng viÖc b×nh qu©n) cña C«ng ty. Theo sè liÖu cña phßng kü thuËt th× cÊp bËc thî b×nh qu©n cña c«ng nh©n söa ch÷a lµ: Cbqbdsc 4,5 K®n ________________ _____________ = = = 1,06 C bq 4,26 cviÖc K®n > 1: Nh­ vËy C«ng ty cã ®éi ngò thî söa ch÷a bËc cao, ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhËn c«ng viÖc. Tuy nhiªn cÊp bËc thî lín h¬n c«ng viÖc võa cã mÆy tèt võa cã mÆt kh«ng tèt. §ã lµ chÊt l­îng c«ng viÖc ®­îc ®¶m b¶o, ®Æc biÖt trong C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i lµ ph¶i an toµn, chÝnh x¸c tuyÖt ®èi, yÕu tè nµy rÊt quan träng , tuy nhiªn cã mÆt h¹n chÕ lµ l·ng phÝ quÜ tiÒn l­¬ng v× l­¬ng tr¶ theo cÊp bËc sÏ kh«ng tËn dông ®­îc tay nghÒ cña thî cã chuyªn m«n cao, c«ng nh©n lµm viÖc kÕm h¬n tay nghÒ cña hä sÏ kh«ng cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tay nghÒ chuyªn m«n . Mét trong c¸c yÕu tè quan träng nãi lªn chÊt l­îng cña ®éi ngò lao ®éng lµ tr×nh ®é cu¶ c¸n bé khoa häc trong C«ng ty. §©y còng lµ ®iÒu quan träng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . HiÖn nay C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt t­¬ng ®èi ®«ng, ®­îc ®µo t¹o qua c¸c tr­êng ®¹i häc, trung häc, kü thuËt. §Æc biÖt lµ nh÷ng c¸n bé chñ chèt, hÇu hÕt lµ cã n¨ng lùc vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Trong sè ®éi ngò hiÖn nay cã 40 ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc, 25 ng­êi cã tr×nh ®é trung häc, vµ 294 ng­êi c«ng nh©n kü thuËt . Tãm l¹i: Qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng ë C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i t«i thÊy trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ . C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ , tr×nh ®é nghiÖp vô cao ®¸p øng yªu cÇu cña Nhµ n­íc. C«ng ty cã sè lao ®éng phÇn lín lµ nam giíi. Tû lÖ nµy chiÕm 96%. §iÒu ®ã ®ßi hái viÖc qu¶n lý lao ®éng ph¶i cã thay ®æi trong t­ duy, t×m nh÷ng h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p , c¬ chÕ qu¶n lý thÝch hîp nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¶n lý lao ®éng. TÊt c¶ ®iÒu ®ã kh«ng chØ lµ mét khoa häc mµ cßn lµ mét nghÖ thuË cao . 14 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI 1.5. C¸c h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý lao ®éng cña C«ng ty. Tæ chøc lao ®éng s¶n xuÊt lµ tæ chøc qu¸ tr×nh lao ®éng cña con ng­êi, dïng c«ng cô dông cô t¸c ®éng ®Õn ®èi t­îng lao ®éng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt . Tæ chøc lao ®éng lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña tæ chøc s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh nh÷ng c©n ®èi nhÊt ®Þnh gi÷a hä víi nhau, bè trÝ thùc hÖn trªn c¸c c¬ së h×nh thøc ph©n c«ng , hîp t¸c lao ®éng, tæ chøc lao ®éng hîp lý n¬i lµm viÖc, ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµ thao t¸c lµm viÖc tiªn tiÕn , hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng, hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng, khuyÕn khÝch vËt chÊt tinh thÇn, ®Ò cao kû luËt lao ®éng. C¸c c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng trong C«ng ty gi÷ vai trß quan träng ®Æc biÖt v× nã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh. Do mçi ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña mçi lo¹i lao ®éng trong C«ng ty mµ cã h×nh thøc tæ chøc lao ®éng cho phï hîp. Lao ®éng trong ngµnh vËn t¶i « t« nãi chung vµ C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i nãi riªng ®­îc chia lµm 3 lo¹i chÝnh sau: + Lao ®éng vËn t¶i. + Lao ®éng b¶o d­ìng söa ch÷a. + Lao ®éng gi¸n tiÕp. * Lao ®éng vËn t¶i: Tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng l¸i xe cïng víi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lµ kh©u trung t©m trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vËn t¶i cña C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i. Ho¹t ®éng cña l¸i xe vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña mçi ®¬n vÞ vËn t¶i , do ®ã c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cã ý nghÜa rÊt quan träng. Cã thÓ nãi, tæ chøc lao ®éng cho l¸i xe lµ c«ng viÖc phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã sù nghiªn cøu t×m hiÓu s©u s¾c toµn diÖn ®Æc ®iÓm lao ®éng cho l¸i xe mang nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng . C«ng ty tæ chøc lao ®éng cho l¸i xe theo h×nh thøc mçi xe mét l¸i . L¸i xe nhËn nhiÖm vô víi Gi¸m ®èc vµ qua phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é . Ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý theo dâi ho¹t ®éng cña l¸i xe vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lµ c¸c ®éi tr­ëng ®éi xe cßn phÇn qu¶n lý kinh tÕ theo qui ®Þnh cña C«ng ty . * Lao ®éng BDSC: §Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn chÊt l­îng c«ng t¸c b¶o d­ìng söa ch÷a nh»m n©ng cao hÖ sè ngµy xe tèt còng nh­ gi¶m ngµy xe n»m chê BDSC, C«ng ty ®· tæ chøc x­ëng söa ch÷a t¹i sè 1 - phè C¶m Héi. C«ng nh©n söa ch÷a - b¶o d­ìng ®­îc tæ chøc theo chuyªn m«n ho¸ nghÒ nghiÖp d­íi sù l·nh ®¹o cña x­ëng tr­ëng. 15 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI * Lao ®éng gi¸n tiÕp: Lao ®éng gi¸n tiÕp cu¶ C«ng ty tæ chøc theo c¸c phßng ban nghiÖp vô vµ phßng ban chøc n¨ng víi 4 phßng . Mçi phßng ®Òu cã mét tr­ëng phßng phô tr¸ch chung vµ chôi tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng cña phßng m×nh. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô tõng phßng mµ mµ tr­ëng phßng ph©n c«ng viÖc cho tõng nh©n viªn d­íi quyÒn. Nh©n viªn hµnh chÝnh (qu¶n lý) lµm viÖc theo chÕ ®é giê hµnh chÝnh Nhµ n­íc qui ®Þnh. 2. VÊn ®Ò tiÒn l­¬ng ë C«ng ty. 2.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh quÜ l­¬ng cña C«ng ty. TiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕ thõa cña kÕ ho¹ch ®· ®­îc tÝnh to¸n. Dùa vµo NghÞ ®Þnh 26/CP ngµy 23-5-1993 cña ChÝnh phñ vÒ qui ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é l­¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp vµ th«ng t­ liªn bé sè 20/LB-TT ngµy 2-5-1999 cña liªn bé Lao ®éng - Th­¬ng binh x· héi - Tµi chÝnh. NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 28-3-1997 cña chÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ th«ng t­ 13/L§TBXH- TT ngµy 10-4-1997 vÒ h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc. * Ph­¬ng ph¸p 1: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc cho lµ tæng s¶n phÈm b»ng hiÖn vËt kÓ c¶ c¸c s¶n phÈm qui ®æi th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh mét lo¹i s¶n phÈm hoÆc mét sè lo¹i s¶n phÈm cao cã thÓ qui ®æi nh­ : Xi m¨ng, vËt liÖu x©y dùng, r­îu, bia, dÖt may, vËn t¶i.... C«ng thøc tÝnh ®¬n gi¸ lµ: V®g= Vgiê * Tsp Trong ®ã: V®g: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng (®¬n vÞ lµ ®ång/ ®¬n vÞ hiÖn vËt). Vgiê: TiÒn l­¬ng ®¬n gi¸ giê. Trªn c¬ së l­¬ng cÊp bËc b×nh qu©n vµ møc l­¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp, tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngµy 31- 12-1994 cña chÝnh phñ. Tsp: Møc lao ®éng cña ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc c¸c s¶n phÈm qui ®æi. * Ph­¬ng ph¸p 2: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu. C«ng thøc: 16 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI Vkh ____________________________________ Ktl = Tæng doanh thu kÕ ho¹ch Trong ®ã: Ktl: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. Vkh: QuÜ l­¬ng kÕ ho¹ch tÝnh theo chÕ ®é cña doanh nghiÖp (kh«ng bao gåm l­¬ng cña Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, vµ kÕ to¸n tr­ëng). §­îc tÝnh b»ng tæng sè lao ®éng ®Þnh biªn hîp lý nh©n víi tiÒn l­¬ng tèi thiÓu cña C«ng ty ®­îc ¸p dông kÓ c¶ hÖ sè vµ míc phô cÊp c¸c lo¹i . Tæng doanh thu kÕ ho¹ch : Lµ tæng doanh thu bao gåm toµn bé sè tiÒn thu ®­îc vÒ tiªu thô s¶n phÈm bao gåm hµng ho¸ kinh doanh , dÞch vô chÝnh vµ phô theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc . * Ph­¬ng ph¸p 3: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu trõ tæng chi tæng chi phÝ. Vkh Ktl = _________________________________________________________________ Tæng doanh thu kÕ ho¹ch - Tæng chi phÝ kÕ ho¹ch ( kh«ng cã tiÒn l­¬ng) Trong ®ã: Tæng chi phÝ kÕ ho¹ch : Lµ tæng chi phÝ bao gåm toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý hîp lÖ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ l­u th«ng (ch­a co tiÒn l­¬ng) vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc (trõ thuÕ l¬Þ tøc). Theo hai ph­¬ng ph¸p trªn ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh th× biÕt quÜ l­¬ng kÕ ho¹ch , tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ kÕ ho¹ch . Trong b¶n thuyÕt tr×nh nµy phßng nh©n sù tiÒn l­¬ng chØ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh quÜ tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu hay ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu trõ tæng chi phÝ sÏ ®­îc tÝnh to¸n chÝnh x¸c cô thÓ sau khi cã sè liÖu vÒ tæng doanh thu kÕ ho¹ch vµ tæng chi phÝ kÕ ho¹ch. * Ph­¬ng ph¸p 4: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn lîi nhuËn. Ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc chän lµ lîi nhuËn , th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp qu¶n lý ®­îc tæng doanh thu, tæng chi vµ x¸c ®Þnh lîi nhuËn kÕ ho¹ch s¸t víi thùc tÕ thùc hiÖn. Vkh _________________ V®g= Pkh 17 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI Trong ®ã: V®g: Lµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng (®/1000®). Vkh: Lµ tæng quÜ l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch. Pkh: Lµ tæng lîi nhuËn n¨m kÕ ho¹ch. * QuÜ l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 1998. Theo NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 28-3-1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ th«ng t­ sè 13/L§TBXH - TT vÒ h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ ph©n phèi thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc . §Ó ®æi míi ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng phï hîp víi c¬ chÕ hiÖn nay lµ tiÒn l­¬ng ®­îc g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng ®­îc x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trrªn doanh thu vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn tæng doanh thu. QuÜ tiÒn l­¬ng cña C«ng ty lµ toµn bé sè tiÒn tÝnh theo sè c«ng nh©n cña C«ng ty do C«ng ty qu¶n lý vµ chi tr¶ l­¬ng cho phï hîp víi sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng trong méy thêi kú nµo ®ã . Thµnh phÇn tiÒn l­¬ng bao båm: + TiÒn l­¬ng tÝnh theo thêi gian, tiÒn l­¬ng kho¸n. + TiÒn l­¬ng chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian ngõng nghØ (do ch­a bè trÝ c«ng viÖc hîp lý ®­îc). + TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian ®iÒu ®éng ®i c«ng t¸c, lµm nghÜa vô theo chÕ ®é qui ®Þnh, nghØ phÐp, ®i häc. + C¸c lo¹i phô cÊp lµm ®ªm , lµm thªm giê, lµm ngoµi. Trong C«ng ty quÜ l­¬ng ®­îc chia theo kÕt cÊu sau: - Bé phËn c¬ b¶n bao gåm tiÒn l­¬ng cÊp bËc, ®©y lµ tiÒn l­¬ng do thang b¶ng l­¬ng Nhµ n­íc qui ®Þnh. - Bé phËn biÕn ®æi bao gåm c¸c lo¹i phô cÊp bªn c¹nh tiÒn l­¬ng c¬ b¶n. Hµng th¸ng c¸c bé phËn tæ chøc chÊm c«ng cho ng­êi lao ®éng do bé phËn cña m×nh qu¶n lý råi chuyÓn ®Õn phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng cu¶ C«ng ty. T¹i ®©y phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng míi c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng , s¶n l­îng vËn t¶i, qui tr×nh xe cña l¸i xe , s¶n l­îng söa ch÷a cña x­ëng BDSC råi lªn ph­¬ng ¸n chi l­¬ng hµng th¸ng ®Ó duyÖt quÜ l­¬ng cho C«ng ty. TiÒn l­¬ng cña C«ng ty ®­îc lÜnh vµo ngµy 20- t¹m øng lÇn 1 vµ mång 5 th¸ng sau quyÕt to¸n l­¬ng th¸ng . 18 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tr­êng C§KT -KT CNI B¶ng 6: (nguån trÝch: phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng) Lao ®éng - TiÒn l­¬ng §¬n vÞ tÝnh: ®ång N¨m Lao ®éng TiÒn l­¬ng BHXH 1996 450 2041765450 287544544 1997 406 1745164144 274594793 1998 409 1979221028 266191015 1999 416 2049312110 275109346 NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy møc l­¬ng cña C«ng ty ®­îc c¶i thiÖn qua c¸c n¨m, ®ã lµ do sù cè g¾ng cña toµn C«ng ty, gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng CBCNV. Møc l­¬ng b×nh qu©n cña mét CBCNV toµn C«ng ty qua c¸c n¨m: 1996 Møc l­¬ng lµ 422000 ®. 1997 Møc l­¬ng lµ 423000 ®. 1998 Møc l­¬ng lµ 541000 ®. 1999 Møc l­¬ng lµ 550000 ®. Víi møc l­¬ng nµy CBCNV t¹m æn ®Þnh vµ yªn t©m lµm viÖc. HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm: K®c = K1 + K2 = 1 + 0,3 = 1,3 Trong ®ã: K®c : HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm. K1 : HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng. K2 : HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh. * Møc l­¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp: TLmin®c = TLmin * (1+1,3) = 144000 * 2,3 = 331200®. Trong ®ã: TiÒn l­¬ng ®iÒu chØnh = Møc l­¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh tèi ®a doanh nghiÖp ®­îc phÐp ¸p dông. TLmin : Møc l­¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ n­íc qui ®Þnh. K®c : HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cña doanh nghiÖp. 19 H¾c Xu©n TuÊn - KÕ to¸n 44 Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản