intTypePromotion=1

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% - Trần Văn Quang

Chia sẻ: Minh Van Thuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
107
lượt xem
15
download

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% - Trần Văn Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% nhằm nghiên cứu kỹ thuật bào chế Silver sulfa 1%; nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất của chế phẩm; nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn trên in vitro có so sánh với chế phẩm Silvirin 1% (Ấn Độ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% - Trần Văn Quang

 1. TrÇn v¨n quang nghiªn cøu kü thuËt bµo chÕ, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kh¸ng khuÈn trªn in vitro cña chÕ phÈm kem Silver sulfa 1% Ngêi híng dÉn : TS. NguyÔn ThÞ Léc
 2. §Æt vÊn ®Ò Báng lµ mét bÖnh ngo¹i khoa kh¸ quan träng §Ó ®iÒu trÞ báng c¸c chÕ phÈm cña sulfadiazin b¹c cã nhiÒu u ®iÓm ®· ®îc chøng minh trong l©m sµng. Viªc cung øng thuèc cã khã kh¨n. C¸c môc tiªu cô thÓ cña khãa luËn : 1. Nghiªn cøu kü thuËt bµo chÕ kem Silver sulfa 1%. 2. Nghiªn cøu ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt cña chÕ phÈm. 3. Nghiªn cøu t¸c dông kh¸ng khuÈn trªn in vitro cã so s¸nh víi víi chÕ phÈm Silvirin 1% (Ên §é).
 3. PhÇn I Tæng quan tµi liÖu 1. Tû lÖ m¾c bÖnh báng. Thêi b×nh : 1,8% - 10% so víi chÊn th¬ng ngo¹i khoa. Trong chiÕn tranh : 3% - 10% tæng sè th¬ng binh vµ cã thÓ lªn tíi 70% - 85%. 2. Thuèc mì s¸t khuÈn ®iÒu trÞ vÕt báng t¹i chç * Kem maduxin;* Mì cao vµng;* Damcream . * ChÕ phÈm chøa ho¹t chÊt sulfadiazin b¹c nh : Sivadene (Mü), Flammazin (Ph¸p), Silvirin (Ên §é), Slivin (Pakistan)…
 4. 3. chÕ phÈm thuèc mì cã ho¹t chÊt sulfadiazin b¹c. 3.1. C«ng thøc ho¸ häc. Sulfadiazin b¹c lµ muèi b¹c cña N1- pyrimidin - 2 - yl - sulfanilamid (AgC10H9N4O2S) KLPT = 357,1. §é hoµ tan trong níc < 1/10.000.
 5. O N(6) H2N S N(1) N(2) O(2) Ag H×nh 1 : C«ng thøc ho¸ häc cña sulfadiazin b¹c
 6. 3.2 C¬ chÕ t¸c dông. * sulfadiazin cã t¸c dông k×m khuÈn: do c¹nh tranh øc chÕ víi PABA. * Ion b¹c: Ion b¹c chuyÓn cÇu nèi gi÷a 2 nit¬ thuéc 2 nh©n purin ®èi diÖn .Do vËy ®· lµm mÊt kh¶ n¨ng sinh s¶n ph©n ®«i cña vi khuÈn. Phèi hîp: nh©n pyrimidin sÏ dÔ dµng lµm vËn chuyÓn ion b¹c qua mµng vi khuÈn. * C¬ chÕ t¸c dông kh¸c víi c¸c hîp chÊt b¹c kh¸c, kh¸c víi sulfadiazin ®¬n ®éc.
 7. 3.3. T¸c dông kh¸ng khuÈn. B¶ng 1: Kh¶ n¨ng kh¸ng khuÈn trªn invitro cña sulfadiazin b¹c Nång ®é sulfadiazin b¹c Hä vµ loµi 50 g/ml 100 g/ml Ps. Aeruginosa 130/130 130/130 E. cloacae 24/24 24/24 Klebsiella pneumoniae 53/54 54/54 Escherichia coli 63/63 63/63 S. aureus 100/101 101/101 S. epidermidis 51/51 51/51 Enterococus (nhãm D) 52/53 52/53 Candia albicans 43/50 50/50
 8. 3.4. HÊp thu thuèc. * C¸c nghiªn cøu vÒ hÊp thu víi Ag111 cho thÊy hÇu hÕt thuèc tÝch tô ë líp biÓu b× (cã t¸c dông t¹i chç). Kho¶ng 10% lîng sulfadiazin b«i t¹i chç ®îc hÊp thu.. §Ó ®o sulfadiazin vµ c¸c chÊt chuyÓn ho¸ ®Æc hiÖu cÇn dïng ph¬ng ph¸p HPLC. * Lîng b¹c ®îc hÊp thu trong c¬ thÓ kho¶ng díi 1%. §o b»ng quang phæ hÊp phô nguyªn tö. 3.5. Nh÷ng u ®iÓm trong ®iÒu trÞ l©m sµng. - Cã phæ kh¸ng khuÈn réng - Cã thÓ lµm mÒm m« báng ®«ng cøng. - Kh«ng g©y ®au khi b«i. - Kh«ng g©y rèi lo¹n ®iÖn gi¶i hay kiÒm toan. - Kh«ng lµm bÈn y phôc hay v¶i tr¶i giêng.
 9. PhÇn II VËt liÖu vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 1. VËt liÖu trang thiÕt bÞ. 1.1. VËt liÖu ho¸ chÊt. - B¹c sulfadiazin ®¹t tiªu chuÈn USP 24. - C¸c t¸ dîc cÇn thiÕt ®¹t tiªu chuÈn D§VN III. - C¸c chÊt b¶o qu¶n, c¸c chÊt chèng «xy ho¸ ®¹t tiªu chuÈn D§VN III. - C¸c dung m«i dïng cho SKLM, HPLC-pp. - Mµng nh©n t¹o cellophan. - C¸c ho¸ chÊt kh¸c cÇn thiÕt.
 10. 1.2. Dông cô, trang thiÕt bÞ. - C©n ph©n tÝch ®é chÝnh x¸c 0,1mg cña Trung Quèc . - M¸y ly t©m cña NhËt B¶n. - Tñ ®iÒu nhiÖt gi÷ ®îc nhiÖt ®é ë 400C, Trung Quèc - B¶n máng Silicagel 60 F254 ,VKN cung cÊp. - §Ìn huúnh quang soi ë bíc sãng 254 nm. - Th¹ch Muller - Hinton. - C¸c chñng vi khuÈn: S. aureus, P. aeruginosa, E. coli. - Dông cô nghiªn cøu kh¶ n¨ng gi¶i phãng dîc chÊt ra khái t¸ dîc thuèc mì. - M¸y s¾c ký láng cao ¸p hiÖu n¨ng cao Shimadzu. - C¸c dông cô cÇn thiÕt kh¸c trong phßng thÝ nghiÖm.
 11. 2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. 2.1. §Þnh tÝnh ho¹t chÊt . *§Þnh tÝnh Sulfadiazin - Theo D§VN I:Dïng ph¬ng ph¸p SKLM : + HÖ dung m«i triÓn khai : Methanol : NH4OH®Æc = 100 : 1,5 . +ThÓ tÝch chÊm 10l. + Soi ®Ìn huúnh quang ë bíc sãng 254nm. + Gi¸ trÞ Rf chuÈn : 6,4. 2.2. *§Þnh lîng sulfadiazin b¹c trong kem. Ph¬ng ph¸p ®o nitrit : 1 ml natri nitrit 35,71mg sunfadiazin b¹c.
 12. 2.3. C¸c bíc nghiªn cøu m« h×nh kem Silver sulfa 1%. X©y dùng c¸c c«ng thøc bµo chÕ NC s¬ bé ®é bÒn v÷ng Lo¹i bít CT kÐm bÒn v÷ng KiÓm tra ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt Lo¹ibít CT cã ®é trªn invitro gi¶i phãng kÐm KiÓm tra ®é kh¸ng khuÈn H×nh 4: C¸c bíc nghiªn cøu m« h×nh kem Sliver sulfa 1%
 13. 2.3.1 (Bíc 1): X©y dùng c¸c c«ng thøc bµo chÕ. * X©y dùng c¸c c«ng thøc cèt t¸ dîc + Trong tÊt c¶ c¸c c«ng thøc sö dông chÊt b¶o qu¶n lµ hçn hîp nipagin: nipason =95: 5. + C¸c t¸ dîc phèi hîp trong c«ng thøc ph¶i ®em l¹i gi¸ trÞ HLB thÝch hîp (8 - 18) HLB hçn hîp HLBc = sum @ (f x HLBn) HLB yªu cÇu %A = [100 (X - HLBb)] / (HLBa - HLBb) %B = 100 - %A.
 14. * Nghiªn cøu t×m chÊt chèng «xy ho¸ Ion b¹c trong c«ng thøc ho¹t chÊt rÊt dÔ bÞ «xy ho¸. -Nghiªn cøu víi 4 chÊt chèng «xy ho¸ sau: Natri sulfit ,natri bisulfit,natri metasulfit,hydro quinon. - Hµm lîng : 0,05%; 0,10% vµ 0,15%. - Thêi ®iÓm: t0: ngay sau khi bµo chÕ t1 sau khi bµo chÕ 1 ngµy, t2 sau khi bµo chÕ 3 ngµy, t3 sau khi bµo chÕ 7 ngµy. - Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ : xem xÐt sù thay ®æi mµu s¾c.
 15. ChuÈn bÞ t¸ dîc ChuÈn bÞ dîc chÊt Lµm thuèc mì ®Æc Phèi hîp t¸ dîc KiÓm nghiÖm b¸n thµnh phÈm Lµm ®ång nhÊt KiÓm nghiÖm thµnh phÈm §ãng lä, d¸n nh·n H×nh 5: S¬ ®å quy tr×nh bµo chÕ kem Silver sulfa 1%
 16. 2.3.2. (Bíc 2): Nghiªn cøu s¬ bé ®é bÒn v÷ng. - §iÒu kiÖn 1: Ly t©m thuèc mì míi bµo chÕ trong vßng 5 phót víi tèc ®é 600v/phót ë nhiÖt ®é 20  10C. Quan s¸t sù ph©n líp cña thuèc mì. - §iÒu kiÖn2: §Æt thuèc mì ë 40  10C trong vßng 1 ngµy ®ªm. Quan s¸t sù thay ®æi cña thuèc mì. -Lùa chän ba c«ng thøc bÒn v÷ng nhÊt nghiªn cøu ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt
 17. 2.3.3. (Bíc 3): Nghiªn cøu ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt qua mµng cellophan *KhuÕch t¸n thuèc qua mµng: - Ng¨n trªn : 3g thuèc mì - M«i trêng khuÕch t¸n : 25ml dung dÞch NH4OH 2,5% - Thêi gian t1, t2, t3, t4 ®· ®Þnh s½n. * §Þnh tÝnh ho¹t chÊt gi¶i phãng: SKLM(D§VN I)®Ó x¸c ®Þnh ®· cã ho¹t chÊt gi¶i phãng vµ x¸c ®Þnh t1. *§Þnh lîng nång ®é : ph¬ng ph¸p HPLC. - Víi mçi CT, ë 1 thêi ®iÓm t, khuÕch t¸n 5 mÉu ®Ó tÝnh lîng ho¹t chÊt gi¶i phãng qua mµng b»ng ph¬ng ph¸p HPLC.
 18. - X©y dùng ®êng chuÈn: b»ng ph¬ng ph¸p b×nh ph¬ng tèi thiÓu. - C¸c th«ng sè cña ph¬ng ph¸p HPLC: + Pha ®éng lµ mét hÖ dung m«i A: B = 28 : 72 víi . Dung m«i A lµ hçn hîp : Acetolnitrile cã H3PO4 (1/900). . Dung m«i B lµ hçn hîp : Níc cÊt cã H3PO4 (1/900). + ThÓ tÝch mÉu tiªm 50 l. + Tèc ®é dßng 1ml/phót. + Cét: RP18, Sopam (250 x 4,6mm,5m). + §o ë bíc sãng 266nm.
 19. 2.3.4. (Bíc 4): Nghiªn cøu ®é kh¸ng khuÈn. Sö dông ph¬ng ph¸p khuÕch t¸n trªn gel th¹ch: Th¹ch Muller - Hinton ®æ ®Üa ®êng kÝnh 9cm, ®ôc 2 lç ®èi xøng cã ®êng kÝnh 1cm, 1 lç cho Silver sulfa 1% (c«ng thøc cã ®é gi¶i phãng ho¹t chÊt tèt nhÊt t×m ®îc ë bíc 3), lç cßn l¹i cho thuèc ®èi chøng Silvirin 1%. Sö dông 3 ®Üa th¹ch cho 3 chñng vi khuÈn. S. aureus; P. aeruginosa; E. coli (theo quy ®Þnh cña D§VN). C¸c chñng vi khuÈn thuÇn ®îc lµm thµnh hçn dÞch 108 VK/ml cÊy l¸ng trªn bÒ mÆt th¹ch, ®îi kh« mÆt th¹ch cho thuèc vµo lç thö vµ lç chøng t¬ng øng. C¸c ®Üa th¹ch ®îc ñ 370C trong 24 giê. §äc kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®o ®êng kÝnh vßng v« khuÈn xung quanh lç thö vµ lç chøng.
 20. PhÇn III KÕt qu¶ vµ bµn luËn 1. KÕt qu¶ x©y dùng c«ng thøc bµo chÕ. X©y dùng c«ng thøc: CT 1: Sulfadiazin b¹c 1,0g Acid stearic 24,0g Triethanolamin 1,0g Glycerin 13,0g ChÊt b¶o qu¶n 0,50g Níc tinh khiÕt v® 100ml
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2