Đề tài: Nghiên cứu sự hấp thu Acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ Acid salicylic 40% - Hoàng Việt Dũng

Chia sẻ: Minh Van Thuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
116
lượt xem
17
download

Đề tài: Nghiên cứu sự hấp thu Acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ Acid salicylic 40% - Hoàng Việt Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Nghiên cứu sự hấp thu Acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ Acid salicylic 40% nhằm nghiên cứu phương pháp định lượng Acid salicylic trong huyết thanh thỏ; nghiên cứu sự hấp thu Acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghiên cứu sự hấp thu Acid salicylic trên thỏ được gây bỏng thực nghiệm có sử dụng thuốc mỡ Acid salicylic 40% - Hoàng Việt Dũng

 1. Bé quèc phßng Häc viÖn qu©n y ********* Hoµng viÖt dòng Nghiªn cøu sù hÊp thu acid salicylic trªn Thá ®îc g©y báng thùc nghiÖm Cã sö dông thuèc mì acid salicylic 40% ( kho¸ luËn tèt nghiÖp dîc sÜ ®¹i häc kho¸ 1999 - 2005) C¸n bé híng dÉn: TS. NguyÔn ThÞ Léc. N¬i thùc hiÖn: Bé m«n Dîc Häc Qu©n Sù. Bé m«n Sinh lý bÖnh. Thêi gian thùc hiÖn: 7 – 8/2005.
 2. ®Æt vÊn ®Ò Acid salicylic lµ mét trong nh÷ng ho¹t chÊt ®îc ngêi ta t×m ra tõ rÊt sím. Acid salicylic g©y kÝch øng m¹nh niªm m¹c ®êng tiªu ho¸ vµ c¸c m«. Trong chuyªn khoa báng, ngêi ta sö dông chÕ phÈm thuèc mì acid salicylic 40% ®Ó lµm bong líp da ho¹i tö kh«. Tuy nhiªn, bÖnh nh©n sö dông thuèc mì nµy cã thÓ bÞ ngé ®éc. V× thÕ, chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Nghiªn cøu sù hÊp thu acid salicylic trªn thá ®îc g©y báng thùc nghiÖm cã sö dông thuèc mì acid salicylic 40%”. nh»m môc tiªu: 1. Nghiªn cøu ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng acid salicylic trong huyÕt thanh thá. 2. Nghiªn cøu sù hÊp thu acid salicylic trªn thá ®îc g©y báng thùc nghiÖm.
 3. Ch¬ng 1. Tæng quan tµi liÖu 1.1. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù hÊp thu thuèc mì. a) YÕu tè sinh lý. - Lo¹i da: da kh« nghÌo mì vµ níc; da tr¬n, nhên. - Løa tuæi: kh¸c nhau vÒ bÒ dÇy líp sõng, diÖn tÝch da. - T×nh tr¹ng da: nguyªn vÑn hoÆc tæn th¬ng. - NhiÖt ®é bÒ mÆt da. - Møc ®é hydrat ho¸ líp sõng.
 4. b) C¸c yÕu tè c«ng thøc, kü thuËt. - Dîc chÊt: ®é tan, hÖ sè ph©n bè, hÖ sè khuyÕch t¸n, møc ®é ion ho¸, nång ®é dîc chÊt… - T¸ dîc: t¸ dîc ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh hydrat ho¸ líp sõng, nhiÖt ®é bÒ mÆt da, ®é b¸m dÝnh thuèc trªn da… - ChÊt lµm t¨ng hÊp thu: chÊt diÖn ho¹t, alkyl methyl sulfoxid... - Kü thuËt bµo chÕ.
 5. 1.2/ Acid salicylic. - C«ng thøc ph©n tö: C7H6O3. - C«ng thøc cÊu t¹o: COOH OH H×nh 1: C«ng thøc cÊu t¹o cña acid salicylic. Tªn khoa häc: acid 2 - hydroxy benzoic. TLPT: 138,12.
 6. 1.3/ Thuèc mì acid salicylic. a) ChØ ®Þnh: Acid salicylic dïng t¹i chç díi d¹ng ®¬n chÊt hoÆc phèi hîp víi thuèc kh¸c ®Ó ®iÒu trÞ triÖu chøng c¸c trêng hîp sau: + C¸c trêng hîp bÖnh da trãc vÈy. + Lo¹i bá c¸c môn c¬m. + Chøng t¨ng sõng khu tró ë gan bµn tay hoÆc bµn ch©n. + Lo¹i bá da ho¹i tö trong chuyªn khoa báng. b) T¸c dông kh«ng mong muèn. Ló lÉn, chãng mÆt, ®au ®Çu, thë nhanh, ï tai, gi·n m¹ch, to¸t må h«i.
 7. 1.4/ Ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng. a) Ph¬ng ph¸p trung hoµ acid – base. b) Ph¬ng ph¸p s¾c ký láng hiÖu n¨ng cao (HPLC). c) Ph¬ng ph¸p quang phæ hÊp thô tö ngo¹i-kh¶ kiÕn. - Nguyªn t¾c: Dùa trªn c¬ së ®Þnh luËt Lambert – Beer: A=D=E= k.C.l ë kho¶ng nång ®é nhÊt ®Þnh, mËt ®é quang tuyÕn tÝnh bËc 1 víi nång ®é acid salicylic.
 8. PhÇn 2. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1/ §èi tîng nghiªn cøu. - HuyÕt thanh thá. - Thá trëng thµnh khoÎ m¹nh.
 9. 2.2/ Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. 2.2.1/ Kh¶o s¸t cùc ®¹i hÊp thô cña acid salicylic trong CHCl3. 50 mg A.S chuÈn Hoµ tan / CHCl3 B®m 100 ml dd 500 mcg/ml LÊy cx 2ml + CHCl3 v® B®m 50 ml dd 20 mcg/ml Ghi phæ ë 230-330 nm X¸c ®Þnh cùc ®¹i hÊp thô
 10. 1% 2.2.2/ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ E 1cm cña acid salicylic trong CHCl3. 50 mg A.S chuÈn Hoµ tan/CHCl3 B®m 100 ml dd 500 mcg/ml LÊy cx 1, 2, 3, 4 ml + CHCl3 v® B®m 50 ml ®îc c¸c dd 10, 20, 30, 40 mcg/ml §o mËt ®é quang X¸c ®Þnh E 1% , E 1% 1cm 1cm X©y dùng ®êng chuÈn
 11. 2.2.3/ Nghiªn cøu ¶nh hëng cña pH ®Õn hÖ sè ph©n bè vµ hiÖu suÊt chiÕt cña acid salicylic gi÷a hai pha CHCl3 / H2O. Pha c¸c dd ®Öm cã pH = 2..6 dd A.S 1000mcg/ml trong níc Cho vµo b×nh nãn + CHCl3 v® 0,3 ml dd A.S 1000mcg/ml 9,7 ml dd ®Öm cã pH = 2..6 10 ml CHCl3 L¾c 20’ DÞch chiÕt Na2SO4 khan DÞch trong §o mËt ®é quang X¸c ®Þnh K vµ H
 12. 2.2.4/ X©y dùng ®êng chuÈn ®Þnh lîng acid salicylic trong huyÕt thanh thá b»ng ph¬ng ph¸p QPHTTNKK. HuyÕt thanh thá dd A.S 1500mcg/ml trong níc Hoµ tan dd A.S c¸c nång ®é: 30, 45, 60, 75 mcg/ml. Cho vµo b×nh nãn 1 ml dd c¸c nång ®é trªn HCl 1N (pH=2) 5 ml CHCl3 L¾c 20’ DÞch chiÕt Na2SO4 khan DÞch trong §o mËt ®é quang X©y dùng ®êng chuÈn
 13. 2.2.5/ Nghiªn cøu sù hÊp thu ho¹t chÊt tõ thuèc mì acid salicylic 40% trªn thá ®îc g©y báng thùc nghiÖm. G©y báng thùc nghiÖm cho 5 thá B«i thuèc mì A.S 40% LÊy m¸u t¹i c¸c thêi ®iÓm nghiªn cøu Xö lý mÉu m¸u §o mËt ®é quang VÏ ®å thÞ
 14. PhÇn 3. KÕt qu¶ vµ bµn luËn 3.1/ Kh¶o s¸t cùc ®¹i hÊp thô cña acid salicylic trong CHCl3. 2.0 Abs 1.5 239.6 1.0 308.3 0.5 0.0 240.0 260.0 280.0 300.0 320.0 340.0 360.0 380.0 400.0 Quang Pho nm H×nh 1: Phæ cña acid salicylic trong CHCl3.
 15. 1% 3.2/ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ E1cm cña acid salicylic trong CHCl3. 1% B¶ng 1: Gi¸ trÞ E1cm thùc nghiÖm cña acid salicylic trong CHCl3 (n=5): C(mcg/ml) 10 20 30 40 E 1 0,2778 0,5569 0,8307 1,195 2 0,2803 0,5617 0,8366 0,0987 3 0,2714 0,5512 0,8495 1,143 4 0,2818 0,5602 0,8441 1,162 5 0,2783 0,5541 0,8416 1,023 X 0,2779 0,5568 0,8405 1,112 RSD 1,44 0,77 0,86 0,89 1% 277,9 278,4 280,2 278,1 E1cm 1% E1cm 279 r = 0,9994 Ph¬ng tr×nh biÓu diÔn sù t¬ng quan gi÷a E vµ C nh sau: E = 0,02786.C + 0,00030.
 16. E 1.2 1 E = 0,02786.C + 0,00030 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 10 20 30 40 50 C(mcg/ml) H×nh 2: §å thÞ biÓu diÔn sù t¬ng quan gi÷a nång ®é acid salicylic trong CHCl3 vµ mËt ®é quang t¹i bíc sãng 308 nm.
 17. 3.3/ Nghiªn cøu ¶nh hëng cña pH ®Õn hÖ sè ph©n bè vµ hiÖu suÊt chiÕt cña acid salicylic gi÷a hai pha CHCl3 / H2O. B¶ng 2: pH ¶nh hëng ®Õn K vµ H (n=5): pH 6 5 4 3 2 E 1 0,0562 0,0917 0,2062 0,3615 0,5516 2 0,0585 0,0954 0,2269 0,3793 0,5397 3 0,0527 0,0948 0,2291 0,3745 0,5644 4 0,0538 0,0934 0,2225 0,3701 0,5738 5 0,0543 0,0998 0,1928 0,3629 0,5450 X 0,0551 0,0952 0,2215 0,3747 0,5569 RSD 4,25 3,15 2,35 2,03 2,55 C(mcg/ml) 1,97 3,41 7,94 13,43 19,96 K 0,07 0,17 0,36 0,81 1,98 H 6,58 11,37 26,47 44,77 66,54
 18. K 2.5 2 1.98 1.5 1 0.81 0.5 0.36 0.17 0 0.07 2 3 4 5 6 7 pH H×nh 3: ¶nh hëng cña pH ®Õn hÖ sè ph©n bè cña acid salicylic gi÷a hai pha CHCl3 /H2O.
 19. H 70 66.54 60 50 44.77 40 30 26.47 20 10 11.37 6.58 0 2 3 4 5 6 7 pH H×nh 4: ¶nh hëng cña pH ®Õn hiÖu suÊt chiÕt acid salicylic gi÷a hai pha CHCl3 /H2O.
 20. 3.4/ X©y dùng ®êng chuÈn ®Þnh lîng acid salicylic trong huyÕt thanh thá b»ng ph¬ng ph¸p QPHTTNKK. B¶ng 3:T¬ng quan gi÷a nång ®é acid salicylic vµ mËt ®é quang (n=5): C(mcg/ml) 30 45 60 75 E 1 0,1553 0,2260 0,3201 0,3713 2 0,1682 0,2192 0,3173 0,3877 3 0,1625 0,2138 0,3039 0,3943 4 0,1499 0,2302 0,3147 0,3784 5 0,1565 0,2119 0,2988 0,3798 X 0,1585 0,2202 0,3114 0,3821 RSD 4,41 3,55 3,11 2,56 r = 0,997 Ph¬ng tr×nh biÓu thÞ mèi t¬ng quan tuyÕn tÝnh gi÷a E vµ C nh sau: E = 0,0051.C + 0,0019

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản