intTypePromotion=3

Đề tài: Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay - Văn hóa chính trị của giới trẻ

Chia sẻ: Dinhhai Anh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:29

0
99
lượt xem
21
download

Đề tài: Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay - Văn hóa chính trị của giới trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài báo cáo gồm: Cấu trúc hệ thống chính trị, văn hóa chính trị của giới trẻ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của hai vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay - Văn hóa chính trị của giới trẻ

 1. Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay – Văn hóa chính trị của giới trẻ Nhóm 3
 2. Thành viên • Quách Hồng Hạnh • Nguyễn Diệu Hiền • Vũ Hồng Hạnh • Nguyễn Thị Hòa • Nguyễn Văn Đại • Trần Thị Thanh • Nguyễn Diệu Linh • Nguyễn Thu Hà • Nguyễn Thu Trang • Nguyễn Phương Thảo • Lê Thị Thu Trang • Lăng Thị Ngọc • Nguyễn Quang Hưng • Hà Quý Hoàng • Nguyễn Thị Hương Giang • Vũ Minh Phượng • Nguyễn Mai Hương • Đinh Kim Phượng
 3. I. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ BỘ PHẬN CHỨC VĂN HÓA CHÍNH TRỊ NĂNG ĐÃ HỢP LÝ CHƯA? II. VĂN HÓA CHÍNH TRỊ
 4. I. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH 1. CÁC BỘ PHẬN TRONG CẤU TRÚC HỆ TRỊ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA VIỆT NAM Quyền lực của chủ thể cầm quyền là một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định Các đảng chính trị, và các tổ KHÁI NIỆM CẤU chức chính trị - xã hội hợp TRÚC HỆ THỐNG pháp CHÍNH TRỊ Nhà nước Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong Các tổ chức chính trị - xã xã hội hội hợp pháp
 5. I. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH 1. CÁC BỘ PHẬN TRONG CẤU TRÚC HỆ TRỊ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA VIỆT NAM SỰ XUẤT HIỆN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp, Nhà nước và thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền, do đó hệ thống chính trị mang bản chất giai cấp của giai cấp cầm quyền. Tự mình tổ chức và quản lý xã hội Trong chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ thể thực sự của quyền lực Quyết định nội dung hoạt động của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa
 6. Nhà nước CHXHCNVN Đảng CSVN Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Hệ thống chính trị Việt Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nam Hội Cựu chiến binh Việt Nam Các tổ chức chính trị hợp pháp khác Hội Nông dân Việt Nam
 7. I. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH 2.CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CẤU TRỊ TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA NƯỚC TA Trụ cột của hệ thống chính trị ở nước ta Công cụ tổ chức thực hiện ý chí và quyền lực của nhân dân Chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, thực hiện đường lối chính trị của Đảng
 8. Lãnh đạo xã hội thông qua hệ thống tổ chức Đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng Lãnh đạo xã hội chủ yếu thông qua Nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, - Đại biểu trung thành lợi ích những quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc - Là một bộ phận của hệ Lãnh đạo bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục và thống chính trị nhưng lại là nêu gương, làm công tác vận động quần chúng, lãnh hạt nhân lãnh đạo của toàn đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ… bộ hệ thống chính trị.
 9. Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân Là những tổ chức chính trị-xã hội hợp pháp được tổ chức để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. *Vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ đất nước; phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân của các hội viên, đoàn viên, giữ gìn kỷ cương phép nước, thúc đẩy công cuộc đổi mới, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
 10. Tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế Tính Giáo dục, động viên công nhân viên chức lao động chất quần phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa chúng và vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. tính chất giai cấp công Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội nhân Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động
 11. Tổ chức chính trị - xã hội tập hợp tầng lớp thanh niên, là đoàn thể của các thanh niên ưu tú, đội hậu bị của Đảng. Được thành lập trên phạm vi cả nước, có mặt ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ trung ương đến cơ sở
 12. Tổ chức chính trị - xã hội của giới nữ Chức năng đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng.
 13. Đoàn thể chính trị xã hội, thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Bam Cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh Vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
 14. Các tổ chức chính trị-xã hội hợp pháp khác của nhân dân. Góp phần Giáo dục Giữ vững và thực hiện chính trị tư tăng cường nhiệm vụ tưởng, Tham gia mối liên hệ mật chính trị; động viên vào công thiết giữa chăm lo bảo và phát huy việc quản lý Đảng, Nhà vệ lợi ích tính tích Nhà nước, nước và nhân chính đáng cực xã hội quản lý xã dân thúc đẩy và hợp pháp của các hội quá trình dân của nhân tầng lớp chủ hoá và đổi dân nhân dân mới xã hội
 15. I. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH 3. VAI TRÒ ĐÃ HỢP LÝ CHƯA? TRỊ - Vai trò của các tổ chức xã hội đang dần được xác định một cách đúng đắn hơn trong sự nghiệp xây dựng nền kinh tế thị trường Tổ - Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các thành viên chức vừa thực hiện vai trò nền tảng chính trị của chính quyền nhân dân. chính trị xã - Tổ chức động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hội của Đảng và Nhà nước So với các tổ chức xã hội khác, vai trò này của các tổ chức chính trị - xã hội có tính trực tiếp hơn trong việc phục vụ sự nghiệp cách mạng theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 16. Các tổ chức chính trị xã hội khác - Vai trò của các tổ chức xã hội đang dần được xác định một cách đúng đắn hơn trong sự nghiệp xây dựng nền kinh tế thị trường - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và một xã hội dân sự. Trong xã hội hiện đại, với tư duy “nhà nước nhỏ, xã hội lớn” thì vị trí của các tổ chức xã hội được mô hình hoá như một “cái bệ đỡ” lớn, vững chắc cho sự tồn tại của các thiết chế chính trị là Đảng, Nhà nước
 17. II. VĂN HÓA CHÍNH TRỊ GIỚI TRẺ 1. VĂN HÓA CHÍNH TRỊ LÀ GÌ? Chính trị có văn hóa Phải thiết thực, có Chính trị dân chủ, khả năng đi vào tiến bộ phải hướng cuộc sống, phải tới mục đích cao thấu triệt trong hệ nhất là con người. tư tưởng chính trị, Đây là tính nhân thể hiện qua đường văn sâu sắc của lối chính sách của nền chính trị có đảng cầm quyền và văn hóa. nhà nước quản lý
 18. II. VĂN HÓA CHÍNH TRỊ GIỚI TRẺ 2. VĂN HÓA CHÍNH GIỚI TRẺ HIỆN NAY Giới trẻ VN hiện nay được tiếp nhận những nguồn thông tin đa dạng nên có những nhận thức rất khác nhau. Họ chia thành nhiều nhóm, và mỗi nhóm có những mối quan tâm, sự hiểu biết và thái độ riêng về những vấn đề xảy ra trong xã hội.
 19. Liệu bạn trẻ nào cũng có khả năng nhận thức, thấu hiểu thông tin?
 20. Không Một chủ đề không nằm trong danh mục những điều cần tìm hiểu quan tâm đến chính Quan tâm nhiều đến thời trang, công nghệ, giải trị trí hay tình yêu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản