intTypePromotion=1

Đề tài " Phân tích kỹ thuật lý thuyết và ứng dụng tong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam "

Chia sẻ: Nguyễn Việt Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
278
lượt xem
132
download

Đề tài " Phân tích kỹ thuật lý thuyết và ứng dụng tong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dựa vào diễn biến giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ vầ dự đoán xu thế giá trong tương lai. Ngoài ra Kỹ thuật phát triển các kỹ năng lập, hiểu và ứng dụng đồ thị vào hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán, phát triển kỹ năng sử dụng các chỉ số PTKT trong việc ra quyết định về thời điểm đầu tư chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Phân tích kỹ thuật lý thuyết và ứng dụng tong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam "

 1. Tài Liệu Phân tích kỹ thuật lý thuyết và ứng dụng trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 2. Gi¶ng viªn chuyªn ®Ò Ths NguyÔn §øc HiÓn Bộ môn TTCK, Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh, §¹i häc KTQD Tel: 8692857; email: nguyenduchien@neu.edu.vn PGĐ Trung t©m Båi d−ìng vµ T− vÊn vÒ Ng©n Ph©n tÝch kü thuËt hµng – Tµi chÝnh (BFRC), §¹i häc KTQD Lý thuyÕt vµ øng dông Tel: 8698209 trong ®Çu t− trªn ttck Tµo Minh D−¬ng – Chuyªn viªn CTCK B¶o ViÖt viÖt nam Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo Néi dung PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Giới thiệu về phân tích kỹ thuật Hướng dẫn cài đặt phần mềm Metastock PHÇN I và các trang Web về PTKT GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH C¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt vÒ ph©n tÝch kü thuËt Ph©n tÝch ®å thÞ KỸ THUẬT Mét sè chØ sè trong ph©n tÝch kü thuËt øng dông PTKT trªn TTCK ViÖt Nam Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 1
 3. Tæng quan vÒ PTKT So s¸nh PTKT vµ PTCB PTKT lµ ph−¬ng ph¸p dùa vµo diÔn biÕn gi¸ PTCB: c¸c vÊn ®Ò xem PTKT: c¸c vÊn ®Ò xem vµ khèi l−îng giao dich trong qu¸ khø vµ dù xÐt: xÐt: ®o¸n xu thÕ gi¸ trong t−¬ng lai. Ph©n tÝch nÒn kinh tÕ DiÔn biÕn gi¸ giao dÞch Ph©n tÝch ngµnh cña chøng kho¸n thêi PTCB tr¶ lêi c©u hái ‘C¸i g×” cßn PTKT tr¶ Ph©n tÝch c«ng ty: s¶n gian qua lêi c©u hái “Khi nµo” phÈm, thÞ tr−êng, c«ng Xem xÐt khèi l−îng nghÖ, nh©n lùc, qu¶n trÞ giao dÞch t−¬ng øng X¸c ®Þnh thêi ®iÓm lµ v« cïng quan träng ®Æc … Ph©n tÝch c¸c yÕu tè vÒ biÖt lµ trong TT hay biÕn ®éng vµ khi thùc Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ kú väng cña nhµ ®Çu t− hiÖn chiÕn l−îc ®Çu t− ng¾n h¹n kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña vµ cung cÇu trªn thÞ C«ng ty tr−êng §Þnh gi¸ chøng kho¸n … … Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Môc tiªu cña chuyªn ®Ò Giíi thiÖu nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n trong PhÇn ii PTKT Ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng lËp, hiÓu vµ øng dông ®å thÞ vµo ho¹t ®éng ph©n tÝch ®Çu t− chøng kho¸n Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ph¸t triÓn kü n¨ng sö dông c¸c chØ sè PTKT trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ thêi ®iÓm ®Çu t− Metastock và sử dụng các trang chøng kho¸n Web về PTKT ở Việt Nam Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo 2
 4. Cách tải dữ liệu Cách tải dữ liệu Cài phần mền metastock Kích Browse ở phần source và chọn All Files(*.*) Tạo thư mục DATA Trong phần Destination chọn Folder C:\Data Vào www.bsc.com.vn tải dữ liệu về máy và để ở thư mục DATA Ấn OK để chương trình chạy tiếp Chạy phần mền Metastock, chạy downloader Vào Tools và chọn Convert Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Sử dụng trang Web về PTKT Sử dụng trang Web về PTKT www.vcbs.com.vn B1: Truy cập vào website: www.bsc.com.vn www.vcbs.com. vn; chọn mục vcbs Chart Analysis Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 3
 5. www.bsc.com.vn B1: Truy B2: cập vào Chọn website: các www. tiêu bsc.com.v thức n; chọn mục giá chứng khoán Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo B2: B3: Chọn Chọn mục biểu đồ Biểu đồ nâng kỹ thuật cao và các tiêu thức Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 4
 6. Ph©n tÝch kü thuËt - §Þnh nghÜa PTKT ®−îc ¸p dông nh− lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh ®−a ra Ph©n tÝch kü thuËt quyÕt ®Þnh ®Çu t− hoÆc giao dÞch trªn TTCK PTKT chó träng ®Õn yÕu tè thêi ®iÓm ra quyÕt ®Þnh ®Çu t− PTKT ®−îc dïng chñ yÕu ®Ó trî gióp nhµ ®Çu t− nÕu hä muèn: X¸c ®Þnh thêi ®iÓm b¾t ®Çu cña xu h−íng gi¸ (lªn hay xuèng) cña mét chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng PhÇn iII X¸c ®Þnh giao dÞch tuú theo xu h−íng gi¸ ®ã X¸c ®Þnh thêi ®iÓm kÕt thóc mét xu h−íng gi¸ (lªn hay xuèng) trªn thÞ tr−êng. C¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt vÒ Tho¸t khái thÞ tr−êng hoÆc tiÕn hµnh ®èi chiÒu giao dÞch (tõ mua sang b¸n hoÆc ng−îc l¹i). ph©n tÝch kü thuËt Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo C¸c gi¶ ®Þnh c¬ së Mét sè lý thuyÕt cña PTKT BiÕn ®éng thÞ tr−êng ph¶n ¸nh tÊt c¶ (mét phÇn cña Gi¶ Lý thuyÕt Dow thuyÕt thÞ tr−êng hiÖu qu¶) Bất cứ yếu tố nào có khả năng ảnh hưởng đến giá như tâm lý, chính Lý thuyÕt sãng Elliot trị hay các yếu tố tài chính của doanh nghiệp, tổ chức. . . đều được phản ánh trong sự biến động giá chứng khoán trên thị trường Gi¸ dÞch chuyÓn theo xu thÕ chung Là giả định quan trọng nhất của Phân tích kỹ thuật, giả định này dựa trên cơ sở sự vận động của giá không phải là một biến ngẫu nhiên theo thời gian mà sự biến động này tuân theo những quy luật nhất định LÞch sö sÏ lÆp l¹i Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 5
 7. Lý thuyết Dow Lý thuyết Down ChØ sè trung b×nh ph¶n ¸nh mäi vËn ®éng cña thÞ tr−êng Cã ba xu thÕ biÕn ®éng gi¸ theo thêi gian: xu Xu thế cấp 1 thÕ cÊp 1, xu thÕ cÊp 2 vµ xu thÕ cÊp 3 Khuynh h−íng chÝnh bao gåm ba d¹ng thøc Giá Khèi l−îng x¸c nhËn khuynh h−íng Xu thế cấp 2 Không biểu diễn xu thế ngày Thời gian Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Ba lo¹i biÕn ®éng gi¸ theo thêi gian Ba lo¹i biÕn ®éng gi¸ theo thêi gian VNI, MACD 380 20 370 360 350 340 15 330 320 310 300 10 290 280 270 260 5 250 240 230 220 0 210 200 190 180 170 -5 160 150 140 130 -10 24/10/2003 120 14000 14000 13000 13000 12000 12000 11000 11000 10000 10000 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 x10 x10 2002 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2004 Mar Apr May Jun Ju Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 6
 8. Thị trường giá tăng (Bull Market) Bull Market Xu hướng thị trường lên giá diễn ra khi đồ thị có một đỉnh cao hơn và một điểm đáy cao Giai ®o¹n 1: Giai ®o¹n hơn tÝch tô Xu hướng thị trường lên giá kết thúc khi ta Giai ®o¹n 2: Giai ®o¹n t¨ng gi¸ m¹nh thấy trên đồ thị có một đỉnh thấp hơn và sau Giai ®o¹n 3: Giai ®o¹n đó là một điểm đáy thấp hơn thÞ tr−êng ch¸y báng Lưu ý: Mọi điểm đáy và đỉnh sẽ không được khẳng định cho đến khi giá di chuyển qua các điểm giá cao và thấp trước đó. Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Bull Market Thị trường giá giảm (Bear Market) 45 VNI, MACD 25/4/2005 650 40 VNI: 632 VNI, MACD 600 60 25/6/2001 35 600 55 VNI:571 550 50 30 25 550 Giai ®o¹n 1: Giai ®o¹n 45 40 35 500 20 450 15 500 ph©n phèi 30 25 20 19/11/2001 400 10 450 15 VNI: 301 10 350 5 0 03/11/2006 02/08/06 400 Giai ®o¹n 2: Giai ®o¹n 5 0 -5 300 -5 VNI: 322 -10 250 -10 -15 VNI: 399 350 300 ho¶ng lo¹n -15 -20 -25 28/7/2000 15/10/2001 200 06/2/2006 VNI: 203 VNI: 312 -30 150 -20 -25 01/6/2005 25/08/2005 250 Giai ®o¹n cñng cè sau -35 -40 11/3/2002 VNI: 183 100 -45 -30 25000 200 25000 giai ®o¹n ho¶ng lo¹n 5000 55000 0000 50000 20000 20000 Giai ®o¹n 3: Giai ®o¹n 5000 0000 5000 45000 40000 35000 15000 15000 gi¶m gi¸ m¹nh 0000 5000 0000 30000 25000 20000 10000 10000 5000 15000 0000 10000 5000 5000 5000 5000 2000 Oct NovDec2001 MarAprMay Sep JunJul AugSep NovDec2002 Mar Oct Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov De x10 x10 2005 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 7
 9. Thị trường giá giảm (Bear Market) Elliot Wave Theory Khuynh h−íng ®i kÌm Xu hướng thị trường con gấu diễn ra khi ta víi ph¶n øng gi¸ thấy trên đồ thị một điểm thấp hơn và sau đó Cã 5 sãng trong khuynh h−íng chÝnh vµ tiÕp theo là một điểm đáy thấp hơn lµ 3 sãng trong khuynh h−íng ph¶n øng Xu hướng thị trường gấu kết thúc khi ta thấy Mét qu¸ tr×nh vËn ®éng đồ thị xuất hiện một điểm đáy cao hơn và sau 5-3 hoµn thµnh mét chu kú vËn ®éng cña chøng đó là một đỉnh cao hơn kho¸n. Chu kú nµy l¹i n»m trong mét chu kú 5- Lưu ý: Mọi điểm đỉnh và đáy đều không được 3 nhá tiÕp theo. xác định cho đến khi giá chuyển qua các điểm lên và xuống trước đó Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Elliot Waves 21 VNI, MACD 380 20 370 19 18 17 16 15 360 350 340 330 PhÇn iV 14 320 13 310 02/3/2004 12 300 VNI: 273 11 290 10 280 9 270 8 260 7 250 6 240 5 230 4 220 3 2 210 1 200 0 190 -1 180 -2 24/10/2003 170 -3 VNI: 130 160 -4 -5 -6 -7 -8 14000 150 140 130 120 14000 Ph©n tÝch ®å thÞ 13000 13000 12000 12000 11000 11000 10000 10000 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 x10 x10 May June July August September October November December 2004 February March April May June July August Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo 8
 10. Gi¸ vµ c¸c d¹ng ®å thÞ Line Chart Gi¸ më cöa, gi¸ ®ãng cöa, gi¸ cao nhÊt, gi¸ thÊp nhÊt. Bar chart Line Chart Candlestick Chart Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Bar Chart Biểu đồ dạng then chắn (Bar chart) Trên các Thị trường chứng khoán hiện đại trên thế giới hiện nay các chuyên viên phân tích thường dùng loại biểu đồ này trong phân tích là chủ yếu lý do chính vì tính ưu việt của nó đó là sự phản ánh rõ nét sự biến động của giá chứng khoán. Hai kí tự mà dạng biểu đồ này sử dụng đó là: Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 9
 11. CandleStick Chart Biểu đồ dạng ống (Candlestick chart): Hai kí tự mà loại biểu đồ này sử dụng đó là: Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Xu thế Kênh (channel line) Nếu chuyển động của đồ thị vượt lên đường xu thế giảm hoặc xuống dưới đường xu thế giá tăng thì đây là dấu hiệu, có thể nói là sớm nhất, cho sự thay đổi trong xu thế Kênh là khoảng giao động của thị trường. giá, nếu giá sẽ dao động trong một dải thì dải đó gọi là kênh. Dải dao động đó được xác định bởi hai đường biên là đường xu thế và đường kênh (channel line), hai đường này song song với nhau. Vấn đề là làm sao có thể xác định được hai đường này. Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 10
 12. Hç trî vµ kh¸ng cù (Support & Resistance) Hç trî - Support Hç trî: Lµ møc gi¸ mµ NKD (81.0000, 80.5000, 80.0000, 80.0000, -1.00000) 105 t¹i ®ã nhµ ®Çu t− c¶m 100 95 thÊy ®Çu t− vµo ®ã cã 90 85 lîi vµ ng−êi b¸n còng 80 75 kh«ng muèn b¸n víi 06/10/06 70 65 gi¸ thÊp h¬n, xu thÕ 60 55 gi¶m gi¸ dõng l¹i 26/10/2005 50 45 NKD: 50.000 40 35 7/7/2005 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 uly August September October November December 2006 February March April May June July August September October Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Kh¸ng cù - Resistance Kh¸ng cù - Resistance KHA 17/10/2005 30 01/3/2004 KHA: 28.100 Kh¸ng cù: T¹i møc gi¸ KHA: 29.000 29 28 27 nµy ng−êi b¸n ®· c¶m 26 25 24 thÊy lîi nhuËn chÊp 23 22 21 nhËn ®−îc vµ b¸n ra 20 19 18 cßn ng−êi mua kh«ng 17 16 muèn mua ë møc cao 15 12000 h¬n n−a, xu thÕ t¨ng 11000 10000 9000 dõng l¹i 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 c 2004 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 Feb Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 11
 13. Cung vµ CÇu Sù ph¸ vì S-R Trong kho¶ng thêi gian Kú väng cña c¸c nhµ xem xÐt: Hç trî lµ giao ®Çu t− thay ®æi: ®iÓm cña ®−êng cung víi trôc gi¸, kh¸ng cù lµ giao Nhµ ®Çu t− s½n lßng ®iÓm cña ®−êng cÇu víi mua ë møc gi¸ cao h¬n trôc gi¸. Ng−êi b¸n hi väng gi¸ Khi kú väng nhµ ®Çu t− t¨ng cao kh«ng muèn thay ®æi møc gi¸ hä chÊp b¸n CP n÷a nhËn mua còng thay ®æi, Sù thay ®æi nµy ®· dÉn dÉn ®Õn sù ph¸ vì c¸c møc ®Õn sù ph¸ vì møc S/R hç trî - kh¸ng cù. ViÖc nghiªn cøu S/R cã ViÖc ph¸ vì møc hç trî thÓ hiÖn sù dÞch chuyÓn cña vai trß hÕt søc quan ®−êng cung - cÇu träng Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Sù ph¸ vì S-R Sù hèi tiÕc cña nhµ ®Çu t− (Traders’ Remorse) KHA 45 Khi gi¸ chøng kho¸n v−ît 40 qua møc hç trî - kh¸ng cù, 35 cã hiÖn t−îng gi¸ quay trë 30/3/2006 01/3/2004 17/10/2005 KHA: 28.100 KHA: 28.300 30 vÒ møc hç trî - kh¸ng cù. KHA: 29.000 25 §iÒu nµy b¾t nguån tõ viÖc 20 nhµ ®Çu t− vÉn cßn hå nghi 15 liÖu møc gi¸ míi sÏ lµ bao 16000 nhiªu. 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2004 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 FebMar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 Mar Apr May J Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 12
 14. Sù hèi tiÕc cña nhµ ®Çu t− Sù hèi tiÕc cña nhµ ®Çu t− (Traders’ Remorse) (Traders’ Remorce) T¹i møc gi¸ ph¸ vì 47 46 TMS (62.0000, 64.0000, 62.0000, 64.0000, +2.00000) 47 46 KL GD t¹i møc gi¸ ph¸ 04/05/2004 KHA 13/07/05 KHA: 27.000 21/10/2005 28.5 28.0 45 45 27.5 møc S-R, khèi l−îng 44 43 42 44 43 42 vì S-P nhá, giai ®o¹n 27.0 26.5 26.0 25.5 GD lín, giai ®o¹n hèi 41 40 39 41 40 39 hèi tiÕc KL GD lín: cã 25.0 24.5 24.0 23.5 38 38 tiÕc khèi l−îng GD 37 36 20/9/2005 37 36 Ýt sù thay ®æi trong kú 23.0 22.5 22.0 21.5 35 35 nhá: mét kú väng míi 34 33 32 28/9/2005 34 33 32 väng vµ cã sù quay vÒ 21.0 20.5 20.0 13000 12500 31 31 cña nhµ ®Çu t− ®· xuÊt 30 29 30 29 kú väng ban ®Çu. 12000 11500 11000 10500 10000 28 28 9500 hiÖn, gi¸ sÏ diÔn biÕn 9000 8500 8000 6500 6500 7500 7000 6000 6000 6500 5500 5500 6000 theo h−íng ph¸ vì S-R 5000 4500 4000 5000 4500 4000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 3500 3500 2500 3000 3000 2000 1500 2500 2500 1000 2000 2000 500 1500 1500 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2 1000 1000 500 500 August September November December 2005 February April May June July August September October o N Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Kh¸ng cù trë thµnh Hç trî Kh¸ng cù trë thµnh Hç trî Khi kh¸ng cù bÞ ph¸ vì, nã TMS (62.0000, 64.0000, 62.0000, 64.0000, +2.00000) 35.0 35.0 trë thµnh møc hç trî cho 34.5 34.5 mét giai ®o¹n t¨ng gi¸ tiÕp 34.0 34.0 theo. 33.5 10/03/2005 33.5 33.0 33.0 Khi hç trî bÞ ph¸ vì, nã trë 32.5 32.5 thµnh møc kh¸ng cù cho 32.0 32.0 mét giai ®o¹n t¨ng gi¸ tiÕp 31.5 31.5 theo. 31.0 30.5 31.0 30.5 §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ sù 1100 1000 1100 1000 thay ®æi trong kú väng cña 900 800 900 800 700 700 nhµ ®Çu t−. 600 500 600 500 400 400 300 300 200 200 100 100 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 4 10 17 24 31 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 4 16 23 30 6 mber October November December 2005 February March April May June Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 13
 15. Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Ascending triangle Cup and Handle (Tam giác hướng lên): (mô hình cốc và Descending Triangles Symmetrical triangle: chuôi): (tam giác hướng (hình mẫu kỹ thuật xuống): tam giác cân) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Các hình mẫu kỹ thuật Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) (Chart Patterns) Flags and Pennants (Mô hình Rectangle (hình mẫu Double bottom (Mô hình hai Double top (Mô hình cờ chữ nhật và cờ đuôi nheo) đáy) kỹ thuật hình chữ hai đỉnh) nhật) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 14
 16. Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Falling wedge (Mô hình cái Head and shoulders Rounding bottom (hình mẫu Triple bottom (hình nêm hướng xuống): kỹ thuật đáy vòng cung) top (hình mẫu kỹ mẫu kỹ thuật ba đáy) thuật đỉnh đầu vai) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Các hình mẫu kỹ thuật (Chart Patterns) Tãm l−îc Triple top (hình mẫu kỹ thuật ba đỉnh) Nguyªn nh©n c¨n b¶n t¸c ®éng ®Õn gi¸ CK: Kú väng nhµ ®Çu t− vµ Cung - CÇu Sù ph¸ vì møc S-R thÓ hiÖn sù thay ®æi trong kú väng nhµ ®Çu t−, dÉn ®Õn dÞch chuyÓn ®−êng cung cÇu Khèi l−îng lµ yÕu tè quan träng x¸c ®Þnh kú väng nhµ ®Çu t− thËt sù thay ®æi m¹nh mÏ ntn Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 15
 17. Khuynh h−íng Sù ph¸ vì khuynh h−íng (Trend) VNI 600 Khi kú väng nhµ ®Çu t− thay ®æi, Khuynh h−íng lµ sù thay 25/6/2001 VNI: 571 550 gi¸ cã thÓ ph¸ vì c¸c ®−êng ®æi ch¾c ch¾n vµ dµi h¹n 500 khuynh h−íng lªn xuèng 450 trong gi¸ chøng kho¸n (S- 400 SÏ xuÊt hiÖn giai ®o¹n hèi tiÕc R thÓ hiÖn ch−íng ng¹i vËt 350 cña nhµ ®Çu t− khi gi¸ ph¸ vì ®−êng khuynh h−íng cña sù thay ®æi ®ã). 300 250 Khèi l−îng giao dich l¹i lµ dÊu Khuynh h−íng t¨ng ®−îc 28/7/2000 200 hiÖu quan träng ®Ó x¸c ®Þnh 150 nh×n nhËn lµ sù t¨ng trong 100 khuynh h−íng hiÖn t¹i cña gi¸ cã c¸c møc hç trî thËt sù bÞ lo¹i bá. 55000 Khuynh h−íng gi¶m ®−îc 50000 45000 nh×n nhËn lµ sù gi¶m trong 40000 35000 30000 c¸c møc kh¸ng cù 25000 20000 15000 10000 5000 2000 Oct ov 2001Mar May JulAug N Apr Sep Nov 2002Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Mar Apr MayJun Jul Feb Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo Sù ph¸ vì khuynh h−íng SAM 105 100 95 PhÇn iV 90 85 80 05/3/2006 75 70 65 18/8/20 60 55 50 45 40 35 30 25/01/2006 25 20 15 10 30000 Mét sè chØ sè trong 25000 20000 Ph©n tÝch kü thuËt 15000 10000 5000 2000 D 2001 M J A S N 2002 A M J J A S O N D 2003 A M J J A S O N D 2004 A M J J A S O N D 2005 A M J J A S O N D 2006 A M J J A S O Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo 16
 18. ChØ dÉn xu h−íng: MA ChØ dÉn xu h−íng: MA NKD (81.0000, 80.5000, 80.0000, 80.0000, -1.00000) NKD (81.0000, 80.5000, 80.0000, 80.0000, -1.00000) 105 105 100 100 95 95 90 90 85 Ngược lại nếu giá hiện tại 85 MA: gi¸ trÞ trung b×nh cña gi¸ 80 75 80 CK trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 06/10/06 70 của CP thấp hơn trung bình 06/10/06 75 trượt của nó, kỳ vọng hiện 65 70 VÝ dô: Trung b×nh tr−ît gi¶n 20/1/2006 NKD: 54.000 60 65 ®¬n cña NKD trong vßng 20 55 50 tại của nhà đầu tư thấp hơn 20/1/2006 NKD: 54.000 60 phiªn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tæng gi¸ ®ãng cöa cña NKD trong 26/10/2005 NKD: 50.000 45 kỳ vọng trong 20 phiên trước 55 50 20 phiªn chia cho 20 40 35 đây. Điều này thể hiện nhà 26/10/2005 NKD: 50.000 45 Nếu giá hiện tại của CP cao 7/7/2005 10000 đầu tư có khuynh hướng bán. 40 35 hơn MA của nó, điều này có 9000 Ứng dụng cổ điển của trung 8000 7/7/2005 7000 nghĩa kỳ vọng hiện hành của 6000 0000 bình trượt là theo dõi sự thay 5000 9000 nhà đầu tư cao hơn kỳ vọng 4000 8000 3000 7000 đổi về giá. Thông thường 2000 trung bình trong 20 phiên. 1000 6000 5000 Trong trường hợp này có thể uly August September October NovemberDecember2006 February arch M April May June July August September Octobe 4000 nói rằng, nhà đầu tư có khuynh mua CP khi giá CP cao hơn 3000 2000 trung bình trượt của nó và 1000 hướng mua loại CP này. uly August September October ovember N December 2006 February March April May June July August September Octob bán khi giá xuống thấp hơn. Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo ChØ dÉn xu h−íng: MACD ChØ dÉn xu h−íng: MACD MACD 7 6 5 4 MACD 7 3 6 2 MACD: MACD(n)=MA(12)- 1 NÕu MACD < 0, kú väng hiÖn t¹i 5 4 (MA 12 phiªn) thÊp h¬n kú väng MA(26). KÕt qu¶ lµ mét chuçi sè 0 -1 tr−íc ®©y (MA 26 phiªn), ¸m chØ 3 2 dao ®éng quanh sè 0 lóc d−¬ng, -2 mét sù gi¶m gi¸, mét sù dÞch 1 lóc ©m -3 chuyÓn theo h−íng gi¶m gi¸ cña 0 -4 ®−êng cung/cÇu. -1 MACD xem xÐt ®é lÖch kú väng SAM -5 100 DÊu hiÖu mua: Khi MACD t¨ng -2 -3 gÇn ®©y so víi kú väng trong tr−íc 95 90 v−ît qua trung b×nh tr−ît chÝn phiªn -4 kia. 85 cña nã (®−êng MACD c¾t ®−êng tÝn SAM -5 80 75 hiÖu tõ d−íi lªn) kÌm theo mét khèi 100 95 NÕu MACD > 0, kú väng hiÖn t¹i 05/3/2006 70 65 l−îng giao dÞch lín. §©y lµ dÊu 90 85 (MA 12 ngµy) cao h¬n kú väng 25/01/2006 18/8/2006 60 hiÖn lªn gi¸. 80 75 05/3/2006 55 tr−íc ®©y (MA 26 ngµy), ¸m chØ 50 DÊu hiÖu b¸n: Khi MACD gi¶m 70 65 45 d−íi gi¸ trÞ trung b×nh tr−ît 9 phiªn 25/01/2006 18/8/2006 60 mèt sù t¨ng gi¸, mét sù dÞch 40 cña nã (®−êng MACD c¾t ®−êng tÝn 55 50 chuyÓn theo h−íng t¨ng gi¸ cña 0000 hiÖu tõ trªn xuèng) kÌm theo khèi 45 40 ®−êng cung/cÇu. 5000 l−îng giao dÞch lín. §©y lµ dÊu 20000 0000 hiÖu xuèng gi¸. 15000 5000 10000 ctober November December 2006 February March April May June July August September Octobe 5000 ctober November December 2006 February March April May June July August September October Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 17
 19. ChØ sè ®éng l−îng DÊu hiÖu chØ sè ®éng l−îng Khuynh hướng của thị trường là hướng chung của những dao Møc mua qu¸ møc vµ b¸n qu¸ động của giá chứng khoán, lên, xuống hay diễn biến nằm møc ngang TT ®−îc coi lµ ë møc mua qu¸ Động lượng của thị trường (market’s momentum) là mức độ møc khi chØ sè ®¹t tíi mét møc tăng tốc hay mức độ giảm tốc của khuynh hướng thị trường. cao tét ®Ønh vµ ®−îc coi lµ møc Một chỉ số dao động (oscillator) là sự đo lường toán học của b¸n qu¸ møc khi chØ sè gi¶m tíi động lượng thị trường mét møc thÊp bÊt th−êng. Vào đầu những năm 1920, các nhà phân tích kỹ thuật đã TT mua qu¸ møc cã thÓ ®· t¨ng qu¸ nhanh vµ qu¸ xa, t−¬ng tù nghĩ ra chỉ số dao động để đo lường động lượng của thị thÞ tr−êng b¸n qu¸ møc cã thÓ ®· trường chứ không chỉ dừng lại ở việc cố gắng xác định gi¶m qu¸ xa vµ qu¸ nhanh. khuynh hướng của thị trường TT víi chØ sè ë møc mua qu¸ møc hoÆc b¸n qu¸ møc ®−îc ®−îc coi lµ b¸o hiÖu sù ®¶o chiÒu trong khuynh h−íng Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo DÊu hiÖu chØ sè ®éng l−îng ChØ sè ®éng l−îng: RSI Sù ph©n kú RSI: ChØ sè RSI lµ mét c«ng cô Relative Strength Index 75 70 Sù ph©n kú t¨ng xuÊt hiÖn khi thÞ vÒ gi¸ (price-following 65 tr−êng gi¶m xuèng mét møc thÊp, oscillator) mµ nã dao ®éng gi÷a 60 55 phôc håi l¹i vµ sau ®ã gi¶m xuèng 50 mét møc míi thÊp h¬n trong khi chØ 0 vµ 100 06/10/2006 45 40 sè gi¶m xuèng mét møc thÊp cïng RSI = 100 - (100/(1+RS)). 35 30 víi sù gi¶m cña thÞ tr−êng, phôc håi vµ tiÕp tôc gi¶m nh−ng kh«ng ®¹t RS = Trung bình ngày lên KHA 34 25 ®−îc møc gi¶m thÊp h¬n lÇn tr−íc. giá/Trung bình ngày xuống 33 32 31 Sù ph©n kú gi¶m xuÊt hiÖn khi thÞ giá. 30 29 28 tr−êng t¨ng tíi mét møc cao, gi¶m RSI > 70: RSI ®ang ë khu vùc 23/5/2006 27 26 25 xuèng vµ sau ®ã tiÕp tôc t¨ng tíi mét 24 møc cao h¬n møc tr−íc trong khi chØ ®Ønh, ám chỉ thÞ tr−êng ®ang ë 23 22 21 20 sè còng t¨ng cïng víi thÞ tr−êng, trong tr¹ng th¸i mua qu¸ møc 19 6000 gi¶m xuèng nh−ng sau ®ã kh«ng ®¹t RSI < 30: RSI ®ang ë khu vùc 5000 4000 3000 ®−îc mét møc håi phôc cao h¬n møc 2000 1000 t¨ng lÇn tr−íc. ®¸y, ¸m chØ thÞ tr−êng ®ang ë 0000 9000 8000 Sù ph©n kú lµ mét dÊu hiÖu c¶nh b¸o tr¹ng th¸i b¸n qu¸ møc. 7000 6000 5000 4000 sím r»ng thÞ tr−êng ®ang ë trong 30 < RSI < 70: RSI kh«ng nµm 3000 2000 qu¸ tr×nh thay ®æi khuynh h−íng. trong khu vùc ®¸y ®Ønh 22 29 5 June 12 19 26 3 July 10 17 24 31 7 August 14 21 28 5 11 18 September 25 2 9 October 16 2 Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 18
 20. ChØ sè ®éng l−îng: RSI ChØ sè ®éng l−îng: Stochastic Relative Strength Index 75 70 65 Stochastic Oscillator 60 100 55 90 50 80 70 06/10/2006 45 DÊu hiÖn mua: Khi RSI gi¶m xuèng 40 Stochastic: so s¸nh møc gi¸ ®ãng 60 d−íi 30 sau ®ã t¨ng v−ît qua møc nµy. 35 30 cöa cña chøng kho¸n víi ph¹m vi 50 40 DÊu hiÖu b¸n: khi RSI t¨ng qu¸ møc 25 biÕn ®éng gi¸ cña nã trong mét 30 20 70 sau ®ã gi¶m xuèng d−íi møc nµy. KHA 34 33 32 kho¶ng thêi gian, ®−îc thÓ hiÖn 10 0 Failure swing: Khi gi¸ chøng kho¸n 31 30 29 bëi hai ®−êng “%K vµ “%D”, SAM 100 t¹o ra c¸c møc cao míi trong khi RSI 23/5/2006 28 27 C«ng thøc: 95 26 l¹i kh«ng thÓ t¹o ra c¸c møc cao míi, 25 90 ®iÒu nµy b¸o hiÖu mét sù ph©n kú. 24 23 22 %K = 100*[(C-Ln)/(Hn – Ln) 85 21 Khi chØ sè RSI tiÕp tôc ®i xuèng vµ 20 19 C lµ møc gi¸ hiÖn t¹i 80 06/10/2006 75 6000 gi¶m xuèng d−íi møc møc ®¸y gÇn 5000 4000 Ln lµ møc gi¸ thÊp nhÊt trong 11/04/2006 70 nhÊt cña nã, ng−êi ta nãi r»ng nã ®· 3000 2000 1000 vßng n ngµy tr−íc ®ã hoµn thµnh mét "failure swing." 0000 9000 Hn lµ møc gi¸ cao nhÊt trong 20000 8000 Failure swing ®−îc coi lµ mét sù x¸c 7000 6000 vßng n ngµy tr−íc ®ã 5000 nhËn vÒ mét ®æi chiÒu ®ang hiÖn h÷u. 5000 4000 3000 %D = 100(H3/L3) 0000 5000 2000 22 29 5 June 12 19 26 3 July 10 17 24 31 7 August 14 21 28 5 11 18 September 25 2 9 October 16 2 L3 lµ tæng ba ngµy cña (C-Ln) 10 17 24 3 8 May 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 11 18 25 2 9 16 2 June July August September October H3 lµ tæng ba ngµy cña (C-Ln) Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo ChØ sè ®éng l−îng: Stochastic D¶i Bollinger - Bollinger Band (BB) Ba ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n sö dông Stochastic Oscillator * D¶i Bollinger lµ d¶i ®å thÞ gåm hai ®−êng vÏ σ Stochastic 100 90 Mua khi c«ng cô Stochastic (%K 80 70 c¸ch ®−êng trung b×nh tr−ît gi¶n ®¬n mét kho¶ng σ hoÆc %D) gi¶m d−íi mét møc nµo ± σ 60 ®ã (ch¼ng h¹n 20) vµ sau ®ã t¨ng 50 v−ît møc gi¸ nµy. B¸n khi c«ng cô Stochastic t¨ng v−ît møc nµo ®ã 40 30 20 b»ng 2 (ch¼ng h¹n 80) sau ®ã gi¶m d−íi 10 møc nµy. * Cã thÓ ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch 2 thµnh 3 0 SAM Mua khi ®−êng %K t¨ng trªn ®−êng 100 %D vµ b¸n khi ®−êng %K gi¶m 95 d−íi ®−êng %D. Sù ph©n kú: §−îc x¸c ®Þnh ch»ng 90 85 * Khi gi¸ cæ phiÕu tiÕn tíi cËn trªn, thÞ tr−êng mua 80 h¹n khi gi¸ chøng kho¸n ®ang t¹o ra mét lo¹t c¸c møc cao míi vµ c«ng 11/04/2006 06/10/200 75 70 qu¸ nhiÒu, vµ cæ phiÕu cã khuynh h−íng gi¶m gi¸. cô Stochastic kh«ng v−ît ®−îc c¸c møc cao cña nã tr−íc ®ã. 0000 5000 * Khi gi¸ cæ phiÕu tiÕn tíi cËn d−íi, thÞ tr−êng b¸n 0000 5000 qu¸ nhiÒu vµ cæ phiÕu cã khuynh h−íng t¨ng gi¸. 10 17 24 3 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 11 18 25 2 9 16 2 May June July August September October Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có Mọi nhận định chỉ là ý kiến cá nhân, có tính chất tham khảo tính chất tham khảo 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2