Đề tài: “Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện – Vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm”.

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
88
lượt xem
25
download

Đề tài: “Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện – Vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm”.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “phân tích tình hình quản lý chất lượng ở xí nghiệp cơ điện – vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện – Vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm”.

 1. L u ậ n v ă n t ố t nghi ệ p Đề tài Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện Vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi nãi ®Çu 1. lý do chän ®Ò tµi. HiÖn nay víi xu h­íng toµn cÇu ho¸ ®êi sèng kinh tÕ ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi mçi doanh nghiÖp, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh kh«ng chØ trong n­íc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi thÞ tr­êng quçc tÕ. Víi xu h­íng chuyÓn tõ c¹nh tranh gi¸ thµnh sang c¹nh tranh chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× ph¶i giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh mµ ®iÒu nµy chØ cã ®­îc khi chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®­îc n©ng cao. ChØ cã kh«ng ngõng ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp míi ®­îc kh¸ch hµng tin dïng, uy tÝn cña doanh nghiÖp míi ®­îc n©ng lªn. Víi xu h­íng giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm nh­ hiÖn nay c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cã tÇm quan träng rÊt lín ®Õn doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, ®­a vÊn ®Ò chÊt l­îng lªn hµng ®Çu tõ ®ã nhËn thøc mét c¸ch ®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng, cÇn ph¶i hiÓu râ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®èi víi doanh nghiÖp cña m×nh tõ ®ã lªn kÕ ho¹ch chÊt l­îng cho doanh nghiÖp cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña C« gi¸o: TS. TrÇn bÝch ngäc cïng sù gióp ®ì cña c¸c c« chó, anh chÞ ë Phßng Tæ chøc - Qu¶n trÞ, Phßng kü thuËt vµ c¸c phßng ban kh¸c ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp em nghiªn cøu ®Ò tµi: “Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý chÊt l­îng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ vµ mét sè gi¶i ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn nh»m c¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh tõ ®ã ®¹t ®­îc môc tiªu cña m×nh ®ã lµ giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng lîi thÕ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp m×nh. V× vËy kh«ng ngõng n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng lµ mét vÊn ®Ò quan träng cÇn ph¶i quan t©m ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Víi nhËn thøc ®ã ®Ò tµi: Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý chÊt l­îng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ nh»m môc ®Ých sau:  VÒ lý thuyÕt: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ chÊt l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm.  VÒ thùc tiÔn: ¸p dông lý thuyÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ ®­a ra gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty. 3
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. §å ¸n ®· ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p thèng kª, biÓu b¶ng, tæng hîp, ph©n tÝch lµm râ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¹i XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ vµ sö dông sè liÖu tæng hîp cña Phßng Tæ chøc – Qu¶n trÞ, Phßng kü thuËt vµ c¸c phßng ban kh¸c cña XÝ nghiÖp. Víi môc ®Ých nh­ vËy §å ¸n sÏ bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: PhÇn 1: C¬ së lý luËn chung vÒ chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. PhÇn 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm. PhÇn 3: BiÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cho XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­. 4
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn 1 C¬ së lý luËn chung vÒ chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm 1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ s¶n phÈm. 1.1.1. Kh¸i niÖm s¶n phÈm. Theo ISO 9000:2000 trong phÇn thuËt ng÷ th× s¶n phÈm ®­îc ®Þnh nghÜa lµ “kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng hay c¸c qu¸ tr×nh”. Nh­ vËy, s¶n phÈm ®­îc t¹o ra tõ tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng bao gåm c¶ nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra vËt phÈm vËt chÊt cô thÓ vµ c¸c dÞch vô. S¶n phÈm ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c thuéc tÝnh vËt chÊt h÷u h×nh vµ v« h×nh t­¬ng øng víi 2 bé phËn cÊu thµnh lµ phÇn cøng (Hard ware) vµ phÇn mÒm (soft ware) cña s¶n phÈm. PhÇn cøng (H÷u h×nh) : Nãi lªn c«ng dông ®Ých thùc cña s¶n phÈm. PhÇn mÒm (V« h×nh) : XuÊt hiÖn khi cã tiªu thô mang thuéc tÝnh thô c¶m, nã cã ý nghÜa rÊt lín. C¶ hai phÇn trªn t¹o cho s¶n phÈm tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 1.1.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm. S¶n phÈm nãi chung ®­îc chia thµnh hai nhãm lín: Nhãm s¶n phÈm thuÇn vËt chÊt: Lµ nh÷ng s¶n phÈm mang c¸c ®Æc tÝnh c¬ lý ho¸ nhÊt ®Þnh. Nhãm s¶n phÈm phi vËt chÊt: ®ã lµ c¸c dÞch vô (DÞch vô lµ kÕt qu¶ t¹o ra do c¸c ho¹t ®éng tiÕp xóc gi÷a ng­êi cung øng vµ kh¸ch hµng vµ c¸c lo¹i ho¹t ®éng néi bé cña ng­êi cung øng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng). V× vËy, mét s¶n phÈm hay mét dÞch vô cã chÊt l­îng cã nghÜa lµ nã ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh víi nh÷ng chi phÝ x· héi vµ ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng thÊp nhÊt, cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc. 1.1.3. C¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm. Thuéc tÝnh biÓu thÞ mét ®Æc ®iÓm nµo ®ã cña s¶n phÈm vµ mçi s¶n phÈm th× cã nhiÒu thuéc tÝnh kh¸c nhau. Ta cã thÓ ph©n thuéc tÝnh cña s¶n phÈm thµnh c¸c nhãm sau: Nhãm thuéc tÝnh môc ®Ých: C¸c thuéc tÝnh nµy quyÕt ®Þnh c«ng dông chÝnh cña s¶n phÈm, ®Ó tho¶ m·n mét nhu cÇu nµo ®ã trong ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh. §©y lµ phÇn cèt lâi cña mçi s¶n phÈm lµm cho s¶n phÈm cã c«ng dông phï hîp víi tªn gäi cña nã. Nh÷ng thuéc tÝnh nµy phô thuéc vµo b¶n chÊt cña s¶n phÈm, c¸c yÕu tè tù nhiªn, kü thuËt, c«ng nghÖ ®ã lµ phÇn cøng cña s¶n phÈm. Nhãm c¸c thuéc tÝnh h¹n chÕ: Nhãm c¸c thuéc tÝnh nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn khai th¸c vµ sö dông ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc, kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu, ®é an toµn cña s¶n phÈm khi sö dông (C¸c th«ng sè kü thuËt, ®é an toµn, dung sai) 5
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nhãm c¸c thuéc tÝnh kinh tÕ - kü thuËt: Nhãm thuéc tÝnh nµy quyÕt ®Þnh tr×nh ®é, nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó chÕ t¹o s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ th¶i bá mét s¶n phÈm. Nhãm thuéc tÝnh thô c¶m: §èi víi nhãm thuéc tÝnh nµy rÊt khã l­îng ho¸, nh­ng chÝnh chóng l¹i cã kh¶ n¨ng lµm cho s¶n phÈm hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng. §ã lµ nh÷ng thuéc tÝnh mµ th«ng qua viÖc sö dông vµ tiÕp xóc víi s¶n phÈm ng­êi ta míi nhËn biÕt ®­îc chóng nh­ sù thÝch thó, sang träng, mü quan … Nhãm thuéc tÝnh nµy cã kh¶ n¨ng lµm t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. 1.2. Kh¸i qu¸t vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt l­îng. ChÊt l­îng lµ mét kh¸i niÖm võa trõu t­îng võa cô thÓ rÊt khã ®Ó ®Þnh nghÜa ®óng vµ ®Çy ®ñ vÒ chÊt l­îng bëi d­íi c¸i nh×n cña c¸c nhµ doanh nghiÖp, ng­êi qu¶n lý, chuyªn gia, ng­êi c«ng nh©n, ng­êi bu«n b¸n th× chÊt l­îng l¹i ®­îc hiÓu ë gãc ®é cña hä. Trong bé tiªu chuÈn ISO 9000, phÇn thuËt ng÷ ISO 9000 ®· ®­a ra ®Þnh nghÜa chÊt l­îng:”ChÊt l­îng lµ møc ®é tho¶ m·n cña mét tËp hîp c¸c thuéc tÝnh ®èi víi c¸c yªu cÇu”. Yªu cÇu cã nghÜa lµ nh÷ng nhu cÇu hay mong ®îi ®­îc nªu ra hay tiÒm Èn. Theo tö ®iÓn tiÕng ViÖt phæ th«ng: ChÊt l­îng lµ tæng thÓ nh÷ng tÝnh chÊt, thuéc tÝnh c¬ b¶n cña sù vËt (sù viÖc) lµm cho sù vËt (sù viÖc) nµy ph©n biÖt víi sù vËt (sù viÖc) kh¸c. Theo chuyªn gia K Ishikawa: ChÊt l­îng lµ kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr­êng víi chi phÝ thÊp nhÊt. Quan niÖm cña nhµ s¶n xuÊt: ChÊt l­îng lµ sù hoµn h¶o vµ phï hîp cña mét s¶n phÈm víi mét tËp hîp c¸c yªu cÇu hoÆc tiªu chuÈn, quy c¸ch ®· ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. Quan niÖm cña ng­êi b¸n hµng: ChÊt l­îng lµ hµng b¸n hÕt, cã kh¸ch hµng th­êng xuyªn. Quan niÖm cña ng­êi tiªu dïng: ChÊt l­îng lµ sù phï hîp víi mong muèn cña hä. ChÊt l­îng s¶n phÈm/dÞch vô ph¶i thÓ hiÖn c¸c khÝa c¹nh sau: (a) ThÓ hiÖn tÝnh n¨ng kü thuËt hay tÝnh h÷u dông cña nã; (b) ThÓ hiÖn cïng víi chi phÝ; (c) G¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn tiªu dïng cô thÓ. Tãm l¹i: Trong qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i viÖc tiÕn hµnh ®Þnh nghÜa chÊt l­îng tÊt yÕu ph¶i xuÊt ph¸t tõ gãc ®é ng­êi tiªu dïng. VÒ ph­¬ng diÖn nµy nhµ qu¶n lý chÊt l­îng næi tiÕng D.Garvin ®· ®Þnh nghÜa chÊt l­îng nh­ sau: “ ChÊt l­îng lµ tÝnh thÝch hîp sö dông”. Chuyªn gia qu¶n lý chÊt l­îng ng­êi Mü , gi¸o s­ David Garvin ®· cô thÓ ho¸ kh¸i niÖm tÝnh thÝch hîp sö dông thµnh 8 yÕu tè sau: TÝnh n¨ng: Chøc n¨ng chñ yÕu cña s¶n phÈm ®¹t ®­îc møc ®é vµ ®¼ng cÊp kü thuËt. 6
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TÝnh n¨ng kÌm theo: §Ó kh¸ch hµng thÊy thuËn tiÖn vµ tho¶i m¸i víi chøc n¨ng s¶n phÈm ®­îc t¨ng c­êng. Sù ®¸ng tin cËy: TÝnh chuÈn x¸c vµ x¸c suÊt cña chøc n¨ng quy ®Þnh hoµn thµnh s¶n phÈm. TÝnh thèng nhÊt: Møc ®é s¶n phÈm phï hîp víi cuèn s¸ch h­íng dÉn sö dông cña s¶n phÈm. §é bÒn: S¶n phÈm cã ®¹t ®­îc x¸c suÊt vÒ ®é bÒn sö dông quy ®Þnh hay kh«ng. TÝnh b¶o vÖ: S¶n phÈm cã dÔ söa ch÷a vµ b¶o vÖ hay kh«ng. TÝnh mü thuËt: H×nh d¸ng bªn ngoµi cña s¶n phÈm cã søc hÊp dÉn vµ tÝnh nghÖ thuËt hay kh«ng. TÝnh c¶m gi¸c: S¶n phÈm cã mang l¹i cho ng­êi sö dông mèi liªn t­ëng tèt ®Ñp thËm chÝ lµ tuyÖt vêi hay kh«ng. Tõ 8 ph­¬ng diÖn trªn cã thÓ x¸c ®Þnh râ yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm cña kh¸ch hµng ®ång thêi chuyÓn ho¸ yªu cÇu nµy thµnh c¸c tiªu chuÈn cña s¶n phÈm. 1.2.2. Sù h×nh thµnh chÊt l­îng s¶n phÈm. ChÊt l­îng s¶n phÈm cña mét s¶n phÈm bÊt kú nµo ®ã còng ®­îc h×nh thµnh qua nhiÒu qu¸ tr×nh vµ theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh. RÊt nhiÒu chu tr×nh h×nh thµnh nªn chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc nªu ra song ®Òu thèng nhÊt lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng trë vÒ víi thÞ tr­êng trong mét chu tr×nh khÐp kÝn. H×nh 1.2.2: Chu tr×nh h×nh thµnh chÊt l­îng s¶n phÈm. 1 2 12 Tr­íc s¶n 3 11 xuÊt 4 10 Tiªu S¶n dïng xuÊt 5 9 6 8 7 Trong ®ã: (1). Nghiªn cøu thÞ tr­êng: Nhu cÇu sè l­îng, yªu cÇu vÒ chÊt l­îng. (2). ThiÕt kÕ s¶n phÈm: Khi x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu sÏ tiÕn hµnh thiÕt kÕ x©y dùng c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh kü thuËt. (3). TriÓn khai: D©y truyÒn c«ng nghÖ, ®Çu t­, s¶n xuÊt thö, dù to¸n chi phÝ… (4). S¶n xuÊt: ChÕ t¹o s¶n phÈm. (5) (6) (7). KiÓm tra: KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, t×m biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng quy ®Þnh, chuÈn bÞ xuÊt x­ëng. (8). Tæ chøc: Dù tr÷, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn… (9) (10). B¸n hµng, h­íng dÉn sö dông, b¶o hµnh … (11) (12). Theo dâi, lÊy ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ lÆp l¹i. 7
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2.3. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. 1.2.3.1. Nhãm yÕu tè bªn ngoµi (vÜ m«). * T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi: Trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XX vµ ®Çu thÕ kû XXI chÊt l­îng ®· trë thµnh ng«n ng÷ phæ biÕn chung trªn toµn cÇu, nh÷ng ®Æc ®iÓm cña giai ®o¹n ngµy nay ®· ®Æt c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m tíi vÊn ®Ò chÊt l­îng lµ: Xu h­íng toµn cÇu ho¸ víi sù tham gia héi nhËp cña doanh nghiÖp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi cña mäi quèc gia: §Èy m¹nh tù do th­¬ng m¹i quèc tÕ. Sù thay ®æi nhanh chãng cña nh÷ng tiÕn bé x· héi víi vai trß cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao. C¹nh tranh t¨ng lªn gay g¾t cïng víi sù b·o hoµ cña thÞ tr­êng. Vai trß cña c¸c lîi thÕ vÒ n¨ng suÊt chÊt l­îng ®ang trë thµnh hµng ®Çu. * T×nh h×nh thÞ tr­êng: §©y lµ nh©n tè quan träng nhÊt, lµ xuÊt ph¸t ®iÓm, t¹o lùc hót ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn chÊt l­îng s¶n phÈm. Xu h­íng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc chñ yÕu vµo ®Æc ®iÓm vµ xu h­íng vËn ®éng cña nhu cÇu trªn thÞ tr­êng (nhu cÇu cµng phong phó, ®a d¹ng vµ thay ®æi nhanh cµng cÇn hoµn thiÖn chÊt l­îng ®Ó thÝch øng kÞp thêi ®ßi hái ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng). * Tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ: TiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ t¹o ra kh¶ n¨ng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. TiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ t¹o ph­¬ng tiÖn ®iÒu tra, nghiªn cøu khoa häc chÝnh x¸c h¬n, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nhu cÇu vµ biÕn ®æi nhu cÇu thµnh ®Æc ®iÓm s¶n phÈm chÝnh x¸c h¬n nhê trang bÞ nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®o l­êng, dù b¸o, thÝ nghiÖm, thiÕt kÕ tèt h¬n, hiÖn ®¹i h¬n. Nhê tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ lµm xuÊt hiÖn c¸c nguån nguyªn liÖu míi tèt h¬n, rÎ h¬n nguån nguyªn liÖu s½n cã. Khoa häc qu¶n lý ph¸t triÓn h×nh thµnh nh÷ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn hiÖn ®¹i gãp phÇn n¾m b¾t nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n nhu cÇu kh¸ch hµng vµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng møc tho¶ m·n kh¸ch hµng. * C¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c quèc gia: M«i tr­êng ph¸p lý víi nh÷ng chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cã t¸c ®éng trùc tiÕp vµ to lín ®Õn viÖc t¹o ra vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. Mét c¬ chÕ phï hîp sÏ kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh ®Çu t­, c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô. * C¸c yªu cÇu vÒ v¨n ho¸, x· héi: 8
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yªu cÇu vÒ v¨n ho¸, ®¹o ®øc, x· héi vµ tËp tôc truyÒn thèng, thãi quen tiªu dïng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c¸c thuéc tÝnh chÊt l­îng cña s¶n phÈm, ®ång thêi cã ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c qui ®Þnh b¾t buéc mçi s¶n phÈm ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®ßi hái phï hîp víi truyÒn thèng, v¨n ho¸, ®¹o ®øc, x· héi cña c¸c céng ®ång. 1.2.3.2. Nhãm yÕu tè bªn trong (vi m«). Bèn yÕu tè trong tæ chøc ®­îc biÓu thÞ b»ng qui t¾c 4M lµ: Men: Con ng­êi, lùc l­îng lao ®éng (yÕu tè quan träng nhÊt). Methods or Measure: Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, ®o l­êng. Machines: Kh¶ n¨ng vÒ c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ. Materials: VËt t­, nguyªn nhiªn liÖu vµ hÖ thèng cung cÊp. 1.2.4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm. 1.2.4.1. Tr×nh ®é chÊt l­îng - Tc: Lµ tû sè gi÷a l­îng nhu cÇu cã kh¶ n¨ng ®­îc tho¶ m·n vµ chi phÝ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu. (ChØ tiªu nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ trong kh©u thiÕt kÕ) Lnc TC = Gnc Trong ®ã: Lnc : Nhu cÇu cã kh¶ n¨ng ®­îc tho¶ m·n. Gnc : Chi phÝ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu. Gnc = Gsx + Gsd Gsx : Chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm (hay gi¸ mua cña s¶n phÈm). Gsd : Chi phÝ sö dông s¶n phÈm. 1.2.4.2. ChÊt l­îng toµn phÇn - QT: Lµ tû sè gi÷a hiÖu Ých khi sö dông s¶n phÈm vµ chi phÝ ®Ó sö dông s¶n phÈm ®ã. (Dïng ®Ó ®¸nh gi¸ trong kh©u sö dông) Hs QT = Gnc Trong ®ã: Hs: HiÖu Ých khi sö dông s¶n phÈm. Gnc : Chi phÝ ®Ó sö dông s¶n phÈm ®ã. 1.2.4.3 sö dông . HiÖu s¶n phÈm suÊt -  ( -> 1 : Cµng tèt). QT = TC 1.2.4.4. Tû lÖ s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng. 9
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Sè s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng Tû lÖ s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng = Tæng sè s¶n phÈm ®­îc kiÓm tra ChØ tiªu nµy cã ­u ®iÓm lµ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc møc chÊt l­îng ®ång ®Òu qua c¸c thêi kú (ChÊt l­îng theo tiªu chuÈn ®Ò ra). 1.2.4.5. C¸c chØ tiªu s¶n phÈm sai háng. * Tû lÖ sai háng tÝnh theo hiÖn vËt: Sè s¶n phÈm háng H1 = X 100% Tæng sè l­îng s¶n phÈm * Tû lÖ sai háng tÝnh theo th­íc ®o gi¸ trÞ: Chi phÝ s¶n xuÊt cho s¶n phÈm háng H2 = X 100% Tæng chi phÝ toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ 1.3. Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. 1.3.1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý chÊt l­îng. Tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO 9000 cho r»ng: Qu¶n lý chÊt l­îng lµ mét ho¹t ®éng cã chøc n¨ng qu¶n lý chung nh»m môc ®Ých ®Ò ra chÝnh s¸ch, môc tiªu, tr¸ch nhiÖm vµ thùc hiÖn chóng b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­ ho¹ch ®Þnh chÊt l­îng, kiÓm so¸t chÊt l­îng, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng trong khu«n khæ mét hÖ thèng chÊt l­îng. H×nh 1.3.1: Vßng trßn qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9000. Cung øng vËt t­ Nghiªn cøu ®æi míi s¶n phÈm K h¸ch hµng S¶n xuÊt thö vµ d©y DÞch vô sau chuyÒn b¸n hµng Tæ chøc s ¶n xuÊt kinh doanh Thö nghiÖm, kiÓm tra B¸n vµ l¾p ®Æt §ãng gãi, b¶o qu¶n Môc tiªu c¬ b¶n cña qu¶n lý chÊt l­îng: 3R (Right time, Right price, Right quality). ý t­ëng chiÕn l­îc cña qu¶n lý chÊt l­îng lµ: Kh«ng sai lçi (ZD - Zezo Defect). Ph­¬ng ch©m: Lµm ®óng ngay tõ ®Çu (Do right the first time), kh«ng cã tån kho (non stock production), hoÆc ph­¬ng ph¸p cung øng ®óng h¹n, kÞp thêi, ®óng nhu cÇu. 1.3.2. C¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n trong kh¸i niÖm qu¶n lý chÊt l­îng. 10
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ChÝnh s¸ch chÊt l­îng (QP - Quality policy): Lµ ý ®å vµ ®Þnh h­íng chung vÒ chÊt l­îng cña mét doanh nghiÖp, do cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt chÝnh thøc ®Ò ra vµ ph¶i ®­îc toµn thÓ thµnh viªn trong tæ chøc biÕt vµ kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn. Môc tiªu chÊt l­îng (QO - Quality objectives): §ã lµ sù thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n c¸c chØ tiªu, c¸c quyÕt t©m cô thÓ (®Þnh l­îng vµ ®Þnh tÝnh) cña tæ chøc do ban l·nh ®¹o thiÕt lËp, nh»m thùc thi c¸c chÝnh s¸ch chÊt l­îng theo tõng giai ®o¹n. Ho¹ch ®Þnh chÊt l­îng (QP - Quality planning): C¸c ho¹t ®éng nh»m thiÕt lËp c¸c môc tiªu vµ yªu cÇu ®èi víi chÊt l­îng vµ ®Ó thùc hiÖn c¸c yÕu tè cña hÖ thèng chÊt l­îng. C¸c c«ng viÖc cô thÓ lµ: - X¸c lËp nh÷ng môc tiªu chÊt l­îng tæng qu¸t vµ chÝnh s¸ch chÊt l­îng; - X¸c ®Þnh kh¸ch hµng; - Ho¹ch ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm tho¶ m·n nhu cÇu; - Ho¹ch ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh cã kh¶ n¨ng t¹o ra ®Æc tÝnh trªn; - ChuyÓn giao kÕt qu¶ ho¹ch ®Þnh cho bé phËn t¸c nghiÖp. KiÓm so¸t chÊt l­îng (QC - Quality control): C¸c kü thuËt vµ c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu chÊt l­îng. §¶m b¶o chÊt l­îng (QA - Quality Assurance): Mäi ho¹t ®éng cã kÕ ho¹ch vµ cã hÖ thèng chÊt l­îng ®­îc kh¼ng ®Þnh ®Ó ®em l¹i lßng tin tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®èi víi chÊt l­îng. C¸c ho¹t ®éng ®¶m b¶o chÊt l­îng bao gåm: - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng nh­ yªu cÇu; - §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn chÊt l­îng trong thùc tÕ doanh nghiÖp; - So s¸nh chÊt l­îng thùc tÕ víi kÕ ho¹ch ®Ó ph¸t hiÖn sai lÖch; - §iÒu chØnh ®Ó ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu. C¶i tiÕn chÊt l­îng (QI - Quality Improvement): Lµ c¸c ho¹t ®éng ®­îc thùc hiÖn trong toµn tæ chøc ®Ó lµm t¨ng hiÖu n¨ng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng vµ qu¸ tr×nh dÉn ®Õn t¨ng lîi nhuËn cho tæ chøc vµ kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng c¶i tiÕn chÊt l­îng nµy bao gåm: - Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm; - Thùc hiÖn c«ng nghÖ míi; - Thay ®æi qu¸ tr×nh nh»m gi¶m khuyÕt tËt. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng (QMS - Quality Management System): Gåm c¬ cÊu tæ chøc, thñ tôc, qu¸ tr×nh vµ nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. 1.3.3. C¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng. Mét sè ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®­îc ¸p dông trong qu¶n lý chÊt l­îng: 1.3.3.1. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc h×nh thµnh tõ l©u vµ chñ yÕu lµ tËp trung vµo kh©u cuèi cïng (s¶n phÈm sau khi s¶n xuÊt). C¨n cø vµo c¸c yªu cÇu kü thuËt, c¸c tiªu chuÈn ®· ®­îc thiÕt kÕ hay c¸c quy ­íc cña hîp ®ång mµ bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng tiÕn hµnh 11
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kiÓm tra nh»m ng¨n chÆn c¸c s¶n phÈm h­ háng vµ ph©n lo¹i s¶n phÈm theo c¸c møc chÊt l­îng. Do vËy, khi muèn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ng­êi ta cho r»ng chØ cÇn n©ng cao c¸c tiªu chuÈn kü thuËt b»ng c¸ch t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra. Tuy nhiªn víi c¸ch kiÓm tra nµy kh«ng khai th¸c ®­îc tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña tõng c¸ nh©n trong ®¬n vÞ ®Ó c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. H¬n n÷a viÖc kiÓm tra g©y nhiÒu tèn kÐm trong khi ®ã lo¹i bá ®­îc phÕ phÈm Ýt. MÆc dï vËy ph­¬ng ph¸p nµy còng cã mét sè t¸c dông nhÊt ®Þnh nh»m x¸c ®Þnh sù phï hîp cña mçi ®Æc tÝnh thùc tÕ (®èi t­îng) so víi qui ®Þnh. 1.3.3.2. Ph­¬ng ph¸p kiÓm so¸t chÊt l­îng toµn diÖn. ThuËt ng÷ kiÓm so¸t chÊt l­îng toµn diÖn do Feigenbaum ®­a ra trong lÇn xuÊt b¶n cuèn s¸ch Total Quality Control (TQC) cña «ng n¨m 1951. Trong lÇn t¸i b¶n lÇn thø ba n¨m 1983, ¤ng ®Þnh nghÜa TQC nh­ sau: KiÓm so¸t chÊt l­îng toµn diÖn lµ mét hÖ thèng cã hiÖu qu¶ ®Ó nhÊt thÓ ho¸ c¸c nç lùc ph¸t triÓn vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng cña c¸c nhãm kh¸c nhau vµo trong mét tæ chøc sao cho c¸c ho¹t ®éng Marketing, kü thuËt vµ dÞch vô cã thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch kinh tÕ nhÊt, tho¶ m·n hoµn toµn kh¸ch hµng. KiÓm so¸t chÊt l­îng toµn diÖn huy ®éng nç lùc cña mäi ®¬n vÞ trong c«ng ty vµo c¸c qu¸ tr×nh cã liªn quan tíi duy tr× vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng. §iÒu nµy sÏ gióp tiÕt kiÖm tèi ®a trong s¶n xuÊt, dÞch vô, ®ång thêi tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. Nh­ vËy, gi÷a kiÓm tra vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng cã kh¸c nhau. KiÓm tra lµ sù so s¸nh, ®èi chiÕu gi÷a chÊt l­îng thùc tÕ cña s¶n phÈm víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt, tõ ®ã lo¹i bá c¸c phÕ phÈm. KiÓm so¸t lµ ho¹t ®éng bao qu¸t h¬n, toµn diÖn h¬n. Nã bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng Marketing, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, so s¸nh, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vµ dÞch vô sau b¸n hµng, t×m nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. 1.3.3.3. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn (TQM- Total Quality Managenment) Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sù ra ®êi cña nhiÒu kü thuËt qu¶n lý míi, gãp phÇn n©ng cao ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng, nh­ hÖ thèng “võa ®óng lóc” (Just in time) ®· lµ c¬ së cho lý thuyÕt qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn TQM. Môc tiªu cña TQM lµ c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ tho¶ m·n kh¸ch hµng ë møc tèt nhÊt cho phÐp. §Æc ®iÓm næi bËt cña TQM so víi c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng tr­íc ®©y lµ nã cung cÊp mét hÖ thèng toµn diÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c¶i tiÕn mäi khÝa c¹nh cã liªn quan ®Õn chÊt l­îng vµ huy ®éng sù tham gia cña mäi bé phËn vµ mäi c¸ nh©n ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chÊt l­îng ®· ®Æt ra. Ph­¬ng ph¸p TQM cã mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n: Môc tiªu: Coi chÊt l­îng lµ hµng ®Çu, lu«n h­íng tíi kh¸ch hµng. Quy m«: TQM ph¶i kÕt hîp víi JIT nghÜa lµ ph¶i më réng diÖn kiÓm so¸t. C¬ së cña hÖ thèng TQM: B¾t ®Çu tõ con ng­êi (Trong ba khèi chÝnh cña s¶n xuÊt kinh doanh lµ m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ, th«ng tin vµ nh©n sù). §iÒu 12
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nµy cã nghÜa lµ cÇn cã sù hîp t¸c cña tÊt c¶ mäi ng­êi trong doanh nghiÖp tõ cÊp l·nh ®¹o ®Õn c«ng nh©n xuyªn suèt qu¸ tr×nh tõ nghiªn cøu - triÓn khai - thiÕt kÕ - chuÈn bÞ - s¶n xuÊt - qu¶n lý - dÞch vô sau khi b¸n … Kü thuËt thùc hiÖn: ¸p dông vßng trßn c¶i tiÕn chÊt l­îng Deming: PDCA. Plan (LËp kÕ ho¹ch): X¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p ®¹t môc tiªu. Trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng th­êng sö dông c¸c c«ng cô nh­ s¬ ®å nh©n qu¶, biÓu ®å Pareto ®Ó t×m ra c¸c nguyªn nh©n, ph©n tÝch vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. Do (Thùc hiÖn c«ng viÖc): Chó ý nguyªn t¾c tù nguyÖn vµ tÝnh s¸ng t¹o cña mçi thµnh viªn. Thùc hiÖn nh÷ng t¸c ®éng qu¶n trÞ thÝch hîp. Check (KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc): Môc tiªu lµ ®Ó ph¸t hiÖn sai lÖch vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng viÖc kiÓm tra ®­îc tiÕn hµnh nhê ph­¬ng ph¸p thèng kª. HuÊn luyÖn vµ ®µo t¹o c¸n bé (tin vµo lßng ng­êi vµ kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra th¸i qu¸). Act (§iÒu chØnh): Kh¾c phôc nh÷ng sai lÖch trªn c¬ së phßng ngõa (ph©n tÝch, ph¸t hiÖn, lo¹i bá nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p chèng t¸i diÔn). Vßng trßn Deming lµ c«ng cô qu¶n lý chÊt l­îng gióp cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶. Mçi chøc n¨ng cña vßng trßn Deming PDCA cã môc tiªu riªng song chóng cã t¸c ®éng qua l¹i víi nhau vµ vËn ®éng theo h­íng nhËn thøc lµ ph¶i quan t©m ®Õn chÊt l­îng lµ tr­íc hÕt. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn vßng trßn PDCA ng­êi ta ®­a ra vßng trßn PDCA c¶i tiÕn. H×nh 1.3.3.3: Vßng trßn Deming nh»m c¶i tiÕn chÊt l­îng. A P A P A D P C D C C D Vßng trßn Deming c¶i tiÕn Vßng trßn Deming 1.4. C¸c c«ng cô c¬ b¶n trong qu¶n lý chÊt l­îng. Trong qu¶n lý chÊt l­îng ng­êi ta th­êng dïng kü thuËt SQC (Statistical Quality Control - KiÓm so¸t chÊt l­îng b»ng thèng kª) tøc lµ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ®Ó thu thËp, tr×nh bµy, ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu mét c¸ch ®óng ®¾n, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi nh»m theo dâi, kiÓm so¸t, c¶i tiÕn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña mét qu¸ tr×nh, mét tæ chøc b»ng c¸ch gi¶m tÝnh biÕn ®éng cña nã. 1.4.1. PhiÕu kiÓm tra chÊt l­îng. 13
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Môc ®Ých cña phiÕu kiÓm tra chÊt l­îng lµ thu thËp, ghi chÐp c¸c d÷ liÖu chÊt l­îng theo nh÷ng c¸ch thøc nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt l­îng vµ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh xö lý hîp lý. C¨n cø vµo môc ®Ých môc tiªu sö dông, phiÕu kiÓm tra ®­îc chia thµnh hai lo¹i chñ yÕu lµ phiÕu kiÓm tra ®Ó ghi chÐp, phiÕu kiÓm tra ®Ó kiÓm tra. * PhiÕu kiÓm tra ®Ó ghi chÐp l¹i gåm cã: PhiÕu kiÓm tra ®Ó nhËn biÕt, ®¸nh gi¸ sù ph©n bæ cña c¸c gi¸ trÞ ®Æc tÝnh. PhiÕu kiÓm tra ®Ó nhËn biÕt ®¸nh gi¸ sai sãt theo chñng lo¹i. PhiÕu kiÓm tra ®Ó nhËn biÕt, xem xÐt chç x¶y ra sai sãt. * PhiÕu kiÓm tra ®Ó kiÓm tra gåm: §Ó kiÓm tra ®Æc tÝnh. §Ó kiÓm tra ®é an toµn. §Ó kiÓm tra sù tiÕn bé. 1.4.2. BiÓu ®å Pareto. Kh¸i niÖm: BiÓu ®å Pareto lµ ®å thÞ h×nh cét ph¶n ¸nh c¸c d÷ liÖu chÊt l­îng thu thËp ®­îc, s¾p xÕp theo thø tù tõ cao ®Õn thÊp, chØ râ c¸c vÊn ®Ò cÇn ®­îc ­u tiªn gi¶i quyÕt tr­íc. T¸c dông: Nh×n vµo biÓu ®å ng­êi ta thÊy râ kiÓu sai sãt phæ biÕn nhÊt, thø tù ­u tiªn kh¾c phôc vÊn ®Ò còng nh­ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng c¶i tiÕn chÊt l­îng. Nhê ®ã kÝch thÝch, ®éng viªn ®­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng trong ho¹t ®éng c¶i tiÕn ®ã. C¸ch thùc hiÖn: - X¸c ®Þnh c¸c lo¹i sai sãt vµ thu thËp d÷ liÖu. - S¾p xÕp d÷ liÖu trong b¶ng theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ. - TÝnh tû lÖ % cña tõng d¹ng sai sãt. - X¸c ®Þnh tû lÖ % sai sè tÝch luü. - VÏ ®å thÞ cét theo tû lÖ % cña c¸c d¹ng sai sãt võa tÝnh ë trªn. Thø tù vÏ d¹ng sai sãt cã tû lÖ lín nhÊt tr­íc vµ theo thø tù nhá nhÊt. - VÏ ®­êng tÝch luü theo sè % tÝch luü ®· tÝnh. - ViÕt tiªu ®Ò néi dung vµ ghi tãm t¾t c¸c d¹ng ®Æc tr­ng cña sai sãt lªn ®å thÞ. H×nh 1.4.2: BiÓu ®å Pareto. Tû lÖ % c¸c d¹ng KhuyÕt tËt C¸c d¹ng khuyÕt tËt 14
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.4.3. BiÓu ®å nh©n qu¶ (S¬ ®å Ishikawa). Kh¸i niÖm: Lµ mét s¬ ®å biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ nguyªn nh©n g©y ra kÕt qu¶ ®ã. KÕt qu¶ lµ nh÷ng chØ tiªu chÊt l­îng cÇn theo dâi, ®¸nh gi¸, cßn nguyªn nh©n lµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chØ tiªu chÊt l­îng ®ã. Môc ®Ých cña s¬ ®å nh©n qu¶: lµ t×m kiÕm, x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng trôc trÆc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc qu¸ tr×nh. Tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nguyªn nh©n nh»m c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn chÊt l­îng cña ®èi t­îng qu¶n lý. C¸ch x©y dùng: - X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh chÊt l­îng cô thÓ cÇn ph©n tÝch. - VÏ chØ tiªu chÊt l­îng lµ mòi tªn dµi biÓu hiÖn x­¬ng sèng c¸, ®Çu mòi tªn ghi chØ tiªu chÊt l­îng ®ã. - X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn chØ tiªu chÊt l­îng ®· lùa chän; vÏ c¸c yÕu tè nµy nh­ nh÷ng x­¬ng nh¸nh chÝnh cña c¸. - T×m tÊt c¶ c¸c yÕu tè kh¸c cã ¶nh h­ëng ®Õn nhãm yÕu tè chÝnh võa x¸c ®Þnh - Trªn mçi nh¸nh x­¬ng cña tõng yÕu tè chÝnh, vÏ thªm c¸c nh¸nh x­¬ng d¨m cña c¸ thÓ hiÖn c¸c yÕu tè trong mèi quan hÖ hä hµng, trùc tiÕp gi¸n tiÕp. - Ghi tªn c¸c yÕu tè vµ chØ tiªu chÊt l­îng trªn s¬ ®å. §Ó s¬ ®å nh©n qu¶ chÝnh x¸c, ph¸t huy t¸c dông tèt, cÇn cã sù hîp t¸c phèi hîp chÆt chÏ víi nh÷ng ng­êi trùc tiÕp t¹o ra chØ tiªu chÊt l­îng ®ã. §Õn tËn n¬i x¶y ra sù viÖc ®Ó nghiªn cøu t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn tham gia vµo viÖc ph¸t hiÖn, t×m kiÕm nguyªn nh©n vµ l¾ng nghe ý kiÕn cña hä. H×nh 1.4.3: BiÓu ®å x­¬ng c¸. Ng­êi ThiÕt bÞ Khu«n Tr×nh ®é Tuæi §éng c¬ ChØ tiªu chÊt l­îng N.V.LiÖu P.Ph¸p 1.4.4. BiÓu ®å kiÓm so¸t. BiÓu ®å kiÓm so¸t biÓu thÞ d­íi d¹ng ®å thÞ sù thay ®æi cña chØ tiªu chÊt l­îng ®Ó ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã ë tr¹ng th¸i kiÓm so¸t hay chÊp nhËn ®­îc kh«ng. Trong biÓu ®å kiÓm so¸t cã c¸c ®­êng giíi h¹n kiÓm so¸t vµ cã ghi c¸c gi¸ trÞ thèng kª ®Æc tr­ng thu thËp tõ c¸c nhãm mÉu ®­îc chän ra liªn tiÕp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 15
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña biÓu ®å kiÓm so¸t: - Cã sù kÕt hîp gi÷a ®å thÞ vµ c¸c ®­êng kiÓm so¸t. C¸c ®­êng kiÓm so¸t lµ nh÷ng ®­êng giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n d­íi thÓ hiÖn kho¶ng sai lÖch cao vµ thÊp nhÊt mµ c¸c gi¸ trÞ chÊt l­îng cßn n»m trong sù kiÓm so¸t. - §­êng t©m thÓ hiÖn gi¸ trÞ b×nh qu©n cña c¸c d÷ liÖu thu thËp ®­îc. - §å thÞ lµ ®­êng thÓ hiÖn c¸c ®iÓm ph¶n ¸nh c¸c sè liÖu b×nh qu©n trong tõng nhãm mÉu hoÆc ®é ph©n t¸n, hoÆc gi¸ trÞ cña tõng chØ tiªu chÊt l­îng cho biÕt t×nh h×nh biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh. Th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhËn ®­îc nhê quan tr¾c mét mÉu tõ qu¸ tr×nh. C¸c gi¸ trÞ ®Æc tr­ng cña mÉu nh­ gi¸ trÞ trung b×nh, ®é lÖch chuÈn, sè khuyÕt tËt … ®­îc ghi lªn ®å thÞ. VÞ trÝ cña c¸c ®iÓm nµy sÏ cho biÕt kh¶ n¨ng vµ tr¹ng th¸i cña qu¸ tr×nh. Kh¶ n¨ng cña qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a ®é lÖch tÊt nhiªn cña qu¸ tr×nh vµ c¸c th«ng sè thiÕt kÕ. Mèi quan hÖ nµy th­êng ®­îc biÓu hiÖn b»ng chØ sè kh¶ n¨ng qu¸ tr×nh ®­îc ký hiÖu lµ Cp. ChØ sè kh¶ n¨ng qu¸ tr×nh chÝnh lµ tû sè ph¶n ¸nh ®é réng cña c¸c th«ng sè thùc tÕ so víi th«ng sè tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh. UTL - LTL Cp = 6 UTL: Gi¸ trÞ ®o thùc tÕ lín nhÊt (®­îc tÝnh tuú theo lµ lo¹i biÓu ®å g×). LTL: Gi¸ trÞ ®o thùc tÕ nhá nhÊt (®­îc tÝnh tuú theo lµ lo¹i biÓu ®å g×).  lµ ®é lÖch chuÈn cña qu¸ tr×nh n _ 2  ( xi  x) i 1  n Cp > 1,33 : Qu¸ tr×nh cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t 1  Cp  1,33 : Qu¸ tr×nh cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t chÆt chÏ Cp < 1,0 : Qu¸ tr×nh kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t H×nh 1.4.4: BiÓu ®å kiÓm so¸t. UTL §­êng TB LTL 16
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Môc ®Ých chung nhÊt cña biÓu ®å kiÓm so¸t lµ ph¸t hiÖn nh÷ng biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng qu¸ tr×nh ®­îc kiÓm so¸t, ®­îc chÊp nhËn hay kh«ng kiÓm so¸t ®­îc, tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n lo¹i bá. T¸c dông cña biÓu ®å kiÓm so¸t lµ cho biÕt nh÷ng biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh trong suèt thêi gian ho¹t ®éng vµ xu thÕ biÕn ®æi cña nã, qua ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra sù bÊt th­êng ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nh»m kh«i phôc qu¸ tr×nh vÒ tr¹ng th¸i chÊp nhËn ®­îc hoÆc gi÷ qu¸ tr×nh ë tr¹ng th¸i míi tèt h¬n. 1.4.5. S¬ ®å l­u tr×nh. S¬ ®å l­u tr×nh lµ h×nh thøc thÓ hiÖn toµn bé c¸c ho¹t ®éng cÇn thùc hiÖn cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp s¶n phÈm vµ dÞch vô th«ng qua nh÷ng s¬ ®å khèi vµ c¸c ký hiÖu nhÊt ®Þnh. Nã ®­îc sö dông ®Ó nhËn biÕt, ph©n tÝch qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nhê ®ã ph¸t hiÖn c¸c h¹n chÕ, c¸c ho¹t ®éng thõa l·ng phÝ vµ c¸c ho¹t ®éng kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng trong doanh nghiÖp. S¬ ®å l­u tr×nh lµ mét c«ng cô ®¬n gi¶n nh­ng rÊt tiÖn lîi, gióp nh÷ng ng­êi thùc hiÖn hiÓu râ qu¸ tr×nh, biÕt ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong qu¸ tr×nh vµ x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ cÇn söa ®æi. Cã thÓ biÓu diÔn s¬ ®å tãm l­îc nh­ sau: H×nh 1.4.5: S¬ ®å l­u tr×nh tæng qu¸t. C¸c ho¹t ®éng KÕt thóc B¾t ®Çu QuyÕt ®Þnh 1.5. Sù cÇn thiÕt cña mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng trong doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, gi÷ vai trß tèi cÇn thiÕt cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc v× vËy viÖc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé t¹i c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn-VËt t­ nãi riªng lµ cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc: HÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ thèng nhÊt: Qu¶n lý chÊt l­îng lµ qu¶n lý mÆt chÊt cña hÖ thèng trong mèi liªn quan ®Õn mäi bé phËn, mäi ng­êi vµ mäi c«ng viÖc trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®­îc møc chÊt l­îng cao nh­ng Ýt tèn kÐm nhÊt, cÇn ph¶i qu¶n lý vµ kiÓm so¸t mäi yÕu tè cña qui tr×nh, ®ã lµ môc tiªu lín nhÊt cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng trong doanh nghiÖp ë mäi quy m«. Th¾ng lîi trong c¹nh tranh: ViÖc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé trong doanh nghiÖp sÏ cho ra nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao vµ ®©y chÝnh lµ chiÕn l­îc, vò khÝ c¹nh tranh c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. 17
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Sù c©n b»ng gi÷a chÊt l­îng vµ m«i tr­êng: Do kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh, con ng­êi ®· lµm c¹n kiÖt c¸c nguån tµi nguyªn, lµm « nhiÔm m«i tr­êng, c¸c nhµ s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng qu¶n lý tèt tõ kh©u thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh, lËp kÕ ho¹ch ®Õn s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ viÖc xö lý c¸c s¶n phÈm sau khi tiªu dïng. TiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt, chèng l·ng phÝ trong tiªu dïng: TiÕt kiÖm lµ t×m gi¶i ph¸p tèi ­u cho viÖc sö dông hîp lý nguyªn vËt liÖu, lo¹i bá chÊt th¶i, s¶n xuÊt ra nh÷ng mÆt hµng chÊt l­îng cao, cã hµm l­îng chÊt x¸m cao h¬n. Do ®ã, doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p tæ chøc, qu¶n lý hÖ thèng cã hiÖu qu¶ ®Ó tËn dông tèi ®a c¸c nguån lùc. Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn con ng­êi. HiÖn nay xu h­íng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh kh«ng chØ trong n­íc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt víi thÞ tr­êng quèc tÕ. Víi xu h­íng chuyÓn tõ c¹nh tranh gi¸ thµnh sang c¹nh tranh chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× ph¶i th¾ng lîi trong c¹nh tranh mµ ®iÒu nµy chØ cã ®­îc khi chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®­îc n©ng cao. ChØ cã kh«ng ngõng ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp míi ®­îc kh¸ch hµng tin dïng, uy tÝn cña doanh nghiÖp míi ®­îc n©ng lªn. §èi víi XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn - VËt t­ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng vµ c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nªn XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ®Çu t­ vµ cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Cã nh­ vËy míi ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña thÞ tr­êng vµ môc tiªu phôc vô cho ngµnh ®iÖn. 18
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn 2 Ph©n tÝch t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn – vËt t­ 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ xÝ nghiÖp c¬ ®iÖn - vËt t­. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn - VËt t­. Tªn doanh nghiÖp: XÝ NghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ trùc thuéc C«ng ty ®iÖn lùc 1. §Þa chØ: 508 – Hµ Huy TËp – Yªn Viªn – Gia L©m – Hµ Néi. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 14/CP ngµy 27 th¸ng 1 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp vµ ban hµnh §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam; Theo ®Ó nghÞ cña «ng Gi¸m ®èc C«ng ty §iÖn lùc 1 t¹i c«ng v¨n sè 8414/EVN/§L1-3 ngµy 7/12/1999; C¨n cø NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, phiªn häp thø 36-99 ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 1999; Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam th× Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam quyÕt ®Þnh: Thµnh lËp XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ trùc thuéc C«ng ty ®iÖn lùc 1 trªn c¬ së hîp nhÊt Nhµ m¸y söa ch÷a c¬ ®iÖn Yªn Phô vµ XÝ nghiÖp cung øng vËt t­ thuéc c«ng ty ®iÖn lùc 1. XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc trong c«ng ty §iÖn lùc 1, cã t­ c¸ch ph¸t nh©n, ®­îc sö dông con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng, Kho b¹c nhµ n­íc ®Ó ho¹t ®éng theo sù ph©n cÊp vµ uû quyÒn cña C«ng ty ®iÖn lùc . XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ trùc thuéc C«ng ty ®iÖn lùc 1 lµ mét ®¬n vÞ n»m trong Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam lµ mét doanh nghiÖp cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n . 2.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn - VËt t­. Theo néi qui Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè : 981 EVN/CT§L1-P3 ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2000 cña C«ng ty ®iÖn lùc 1 qui ®Þnh nh­ sau : XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ cã nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn l·nh thæ toµn quèc trªn c¸c lÜnh vùc sau: - Tæ chøc viÖc söa ch÷a t¹i x­ëng vµ l­u th«ng c¸c m¸y biÕn ¸p lùc (Bao gåm söa ch÷a lín, söa ch÷a sù cè, söa ch÷a ®Þnh kú, söa ch÷a c¶i t¹o) cña toµn c«ng ty vµ c¸c kh¸ch hµng trong hÖ thèng ®iÖn; ®¶m b¶o chÊt l­îng, tiÕn ®é, gi¸ thµnh vµ ph­¬ng thøc söa ch÷a vËn hµnh l­íi ®iÖn. - S¶n xuÊt, chÕ t¹o m¸y biÕn ¸p lùc, c¸c cÊu kiÖn, vËt liÖu vµ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Õm cho l­íi ®iÖn ph©n phèi. 19
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Söa ch÷a, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c¬, ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®éng lùc cña C«ng ty vµ kh¸ch hµng. - TiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ cung øng vËt t­ thiÕt bÞ tËp trung cña C«ng ty. Kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ ®iÖn cho nhu cÇu thÞ tr­êng. - X©y l¾p, söa ch÷a ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p tõ 110 kV trë xuèng. 2.1.3. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña mét sè hµng ho¸ chñ yÕu. HiÖn nay XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn – VËt t­ cã 2 ph©n x­ëng s¶n xuÊt riªng biÖt ®ã lµ: - Ph©n x­ëng s¶n xuÊt c¸p ®iÖn (X4): NhiÖm vô chñ yÕu cña X4 lµ cung øng cho ngµnh ®iÖn d©y c¸p trÇn vµ bäc c¸c lo¹i A, AC, CU. - Ph©n x­ëng c¬ khÝ (X3): NhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt vá c«ngt¬ b»ng nguyªn liÖu s¾t vµ Compozitte. * Ph©n x­ëng s¶n xuÊt c¸p ®iÖn: T¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt c¸p ®iÖn (X4) XÝ nghiÖp bè trÝ s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn ®©y lµ mét h×nh thøc ®Æc biÖt cña tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ s¶n phÈm. T¹i ®©y m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc s¾p xÕp theo ®óng thø tù cña qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng s¶n phÈm t¹o ra mét h×nh ¶nh “ mét ®­êng d©y s¶n xuÊt “ khÐp kÝn tõ nguyªn c«ng ®Çu tiªn tíi nguyªn c«ng cuèi cïng. Qui tr×nh c«ng nghÖ cña ph©n x­ëng X4 bao gåm 2 c«ng ®o¹n nh­ sau: PhÇn d©y trÇn: Víi qui tr×nh c«ng nghÖ gåm 5 nguyªn c«ng. S¬ ®å 2.1.3.a: Qui tr×nh c«ng nghÖ phÇn d©y trÇn. M¸y guång bÖn xo¾n M¸y vµo guång c¸p Nguyªn vËt liÖu HÖ thèng Puli gi¶m lùc M¸y thu c¸p vµo l« Cèi bÖn xo¾n PhÇn bäc d©y: Víi qui tr×nh c«ng nghÖ gåm 6 nguyªn c«ng. Sau khi sè c¸p trÇn ®­îc cuèn vµo l« th× ®­îc chuyÓn tíi bé phËn bäc d©y vµ giai ®o¹n bäc c¸p ®­îc thùc hiÖn víi qui tr×nh c«ng nghÖ nh­ sau: S¬ ®å 2.1.3.b: Qui tr×nh c«ng nghÖ bäc d©y. HT ®Çu bäc c¸p + m¸y M¸y bäc giÊy c¸ch HÖ thèng puli c¨n ®ïn nhùa + Cèi bÐp ®iÖn d©y M¸y thu c¸p, s¶n HT t¶n nhiÖt + HÖ B¨ng t¶i phÈm hoµn chØnh thèng in D©y chuyÒn s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng X4 ®­îc nghiªn cøu vµ s¾p xÕp theo thiÕt kÕ cña nhµ m¸y C¬ KhÝ Hµ Néi. * Ph©n x­ëng C¬ khÝ: NhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt hép c«ng t¬ b»ng s¾t vµ Compozitte. 20
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qui tr×nh s¶n xuÊt mét hép c«ng t¬ ®iÖn bao gåm c¸c b­íc c«ng viÖc nh­ sau: S¬ ®å 2.1.3.c: Qui tr×nh s¶n xuÊt hép c«ngt¬ ®iÖn. ChuÈn bÞ ChuÈn bÞ Pha c¸c ho¸ Båi d¸n & C¾t mµnh NVL khu«n chÊt lµm kh« Khuy b¶n lÒ §¸nh bãng §ãng gãi Ra khu«n C¾t via + kho¸ 2.1.4. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp. S¬ ®å kÕt cÇu s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp bao gåm c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh: Ph©n x­ëng X4 – Ph©n x­ëng s¶n xuÊt c¸p ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn trÇn vµ bäc c¸c lo¹i Ph©n x­ëng X3 – Ph©n x­ëng C¬ khÝ. Ph©n x­ëng X2 – Ph©n x­ëng söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn. * Ph©n x­ëng X4: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - S¶n xuÊt d©y dÉn ®iÖn trÇn vµ bäc lo¹i A, AC, CU, c¸p Muyle c¸c lo¹i. - S¶n xuÊt d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 2 – mét tõ 2x4.5 ®Õn 2x35 mm2 N¨ng lùc s¶n xuÊt: - S ¶n xuÊt d©y dÉn trÇn 25 tÊn/th¸ng. - S¶n xuÊt d©y dÉn bäc 30 tÊn/th¸ng. * Ph©n x­ëng C¬ khÝ X3: Chøc n¨ng nhiÖm vô: - S ¶n xuÊt, gia c«ng c¬ khÝ c¸c phô kiÖn ®­êng d©y vµ tr¹m ®iÖn ®Õn 110KV. - S¶n xuÊt hép b¶o vÖ c«ngt¬ ®iÖn nguyªn liÖu s¾t va compozitte. N¨ng lùc s¶n xuÊt: - S¶n xuÊt 1500 hép b¶o vÖ c«ng t¬ b»ng Compozitte/th¸ng. - S¶n xuÊt 2000 hép b¶o vÖ c«ng t¬ s¾t/th¸ng. * Ph©n x­ëng söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn: Chøc n¨ng nhiÖm vô: - Söa ch÷a phôc håi c¸c lo¹i MBA, tiÕn tíi chÕ t¹o c¸c MBA ®Ó ph©n phèi. - Thay thÕ c¸c MBA bÞ sù cè, c¸c tñ b¶ng ®iÖn sù cè t¹i c¸c ®¬n vÞ thuéc c«ng ty. - Söa ch÷a phôc håi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, tiÕn tíi s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nh­: ThiÕt bÞ ®ãng c¾t, thiÕt bÞ b¶o vÖ, tñ b¶ng ®iÖn ®ång bé… N¨ng lùc s¶n xuÊt: - S¶n xuÊt tñ b¶ng ®iÖn ®ång bé ®¹t 12 chiÕc/n¨m. - Söa ch÷a phôc håi c¸c MBA ph©n phèi tõ 160 – 200 m¸y/n¨m. Trong s¬ ®å kÕt cÊu cña XÝ nghiÖp gåm c¸c bé phËn phôc vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt sau: * Kho Yªn Viªn: Chøc n¨ng nhiÖm vô: 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản