intTypePromotion=1

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY " Thiết kế trạm dẫn động băng tải "

Chia sẻ: Vu Duc Hiep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:69

1
1.543
lượt xem
219
download

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY " Thiết kế trạm dẫn động băng tải "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài thiết kế đồ án chi tiết máy " thiết kế trạm dẫn động băng tải "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY " Thiết kế trạm dẫn động băng tải "

 1. ĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY " Thiết kế trạm dẫn động băng tải "
 2. MỤC LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ......................................................... 10 ĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY ............................................................... 10 THUYẾT MINH ........................................................................................................... 11 2)Chọn công suất động cơ ............................................................................................. 11 Plvdc : công suất làm việc danh nghĩa trên trục động cơ.................................................... 11 Ft =4250 N :lực vòng trên băng tải ................................................................................. 12    0,994.1.0,972.0,93 =0,84%.............................................................................12 → Plvct 3 , 2725 dc    3 ,895 P lv  0 ,84 kw.............................................. 12 Pdt  Plvdc  3,895 dc kw ...................................................................... 12 3.1)Số vòng quay trên trục công tác: nct ........................................................................ 12 3.2)Chọn động cơ sử dụng ............................................................................................. 13 dc Pcbd công suất cản banđầu trên trục động cơ ............................................................ 13 -) Kbd =1,5;hệ số cản ban đầu ............................................................................................ 14 dc Plvdc  3,895 Pcbd  3,895.1,5  5,84 → kw ............................ 14 1)Tỉ số truyền của các bộ truyền ngo ài hộp .................................................................... 14 Uh=U1.U2 ....................................................................................................................... 14 III)XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ TRÊN CÁC TRỤC .................................................. 14 n I 1420   246,52 U 1 5,76 +) Tốc độ quay trên trục II: n = v/ph ....................................... 15 II dc P . dc I . ol =3,895.1.0,99=3,85 kw...........................................15 lv +)trục I : PI =  . +) Trục III; PIII = PII. br ol = 3,7.0,97.0,99 = 3,55 kw ........................................ 15 Phù hợp với vận tốc yêu cầu .......................................................................................... 17 2) Xác định các thong số của xích và bộ truyền xích ...................................................... 17 Z 1 ≥ Z min =13  15 ........................................................................................................ 17 Theo công thức thự ngiệm ............................................................................................. 17 Kz: hệ số số răng ........................................................................................................... 17 +ka hệ số kể đến khoảng cách trục và chiều dài xích ...................................................... 18 +kdc hệ số kể đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh lực căng ............................................. 18 +kbt hệ số kể đến ảnh hưởng của bôi trơn ....................................................................... 18 +)khoảng cách trục:chọn a =30p = 30. 31,75 =952,5mm .............................................. 18
 3. 2a Z1  Z 2 ( Z 2  Z1 ) 2 . p   4. 2 .a :x= p 2 ............................................................................. 18 →a=946mm .................................................................................................................. 19  a = 0,003a = 0,003.946 =2,838 ................................................................................. 19 Chiều dài xích:L =p.x=31,75.98 =3111,5mm ................................................................ 19 Q  s  k d .Ft  F0  Fv : s= ............................................................................................... 19 =9,81.4.2,6.0,750 =76,518 N ......................................................................................... 19 →[s]=7→ s > [s]→bộ truyền xích đảm bảo độ bền ...................................................... 19 180 180 :da1 =p[0,5+cotg Z1 ] = 31,75[0,5+cotg 27 ] = 287,51............................................... 20 +) đường kính vònh chân: df1 =d1 -2r ............................................................................ 20 →df1=273,48-2.9,62 =254,2 mm .................................................................................... 20 0,23.(3227,27.1  1,75).2,1.105 H2  0,47. 262.1 =362,62 MPa ............................ 21 Có : Fr = kx.Ft ............................................................................................................. 21 II)THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG .................................................................. 21  b 2  750MPa ,  ch2  450MPa , chọn HB =230 ...................................................... 21 2 Hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc SH = 1,1 ................................................................... 22 Tính sơ bộ lấy: ZR .ZV .KXH = 1 ................................................................................... 22 N HO mH N HE KHL = .............................................................................................................. 22 NHO1 =30.HHB2,4 →NHO1 =30.2502,4 =1,7.107............................................................... 22 +)n: số vòng quay .......................................................................................................... 22 +)c số lần ăn khớp trong 1 vòng quay: c=1 .................................................................... 22 →NHE1 =60.1.282,86.16352 =27,759.107 ...................................................................... 22 0  H lim 530   481,81MPa  H 2 ] = SH 1,1 +)Bánh lớn: [ ..................................................... 23 0 +)  F lim 1 = 1,8.HB1 =1,8.250 =450 MPa ...................................................................... 23 +)KFC hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải bằng 1 .............................................................. 23 NFE1 =NHE1=139,319.107................................................................................................ 23 NFE2 = NHE2 =24,18.107 ................................................................................................ 23 Trong bước tính toán sơ bộ lấy:YR.YS.KXF =1................................................................ 24 +)  H  =500 MPa ứng suất tiếp xúc cho phép ............................................................... 24 Tra bảng 6.8(hd)ta chọn mô đun pháp m=.1,25 .............................................................. 24 0 -)Xác định số răng Z , Z , chọn sơ bộ   10  cos   0,9848 ................................... 24 1 2 Z 2 155   5,74 Z1 27 →tỉ số truyền thực:ut = ....................................................................... 25
 4. Theo bảng 6.10B ta tra được ky =0,21 ............................................................................ 25 2 cos  b sin 2 tw ZH = ............................................................................................................ 25  tw   t =arctg(tg  /cos  )=27,03.............................................................................25 TRONG ĐÓ: KH  =1,06, tra bảng 6.7(hd) ưứngvới sơ đồ 3 ......................................... 26  .d w1 .n +) vận tốc vòng của bánh răng:v= 60000 ................................................................. 26 1,25.aw 1,25.120 d w1    u 1 5,76  1 34,4mm ................................................................. 26 Trong đó    500 MPa ,;- Với v=2,55
 5. Z 2 96  3 Z1 32 →tỉ số truyền thực:ut = .............................................................................. 33 2 cos  b sin 2 tw ZH = ............................................................................................................ 33  tw   t =arctg(tg  /cos  )=20, 680 ..........................................................................33 TRONG ĐÓ: KH  =.1,12, tra bảng 6.7(hd) .ứngvới sơ đồ 3 ......................................... 34  .d w1 .n +) vận tốc vòng của bánh răng:v= 60000 ................................................................. 34 2.a w 2.140 d w1    u  1 3,2  1 66,66 mm ..........................................................................34 +) tra bảng 6.14(hd)ta được K H =1,13 .......................................................................... 34 0,83 .53.66,66 HV  1  . 1 2.143335,22.1,12.1,13 K ........................................................... 35 Trong đó    550 MPa ,;- Với v=0,92
 6. d a 3 DIsb 69,89 16,73  76,69  10   120   Vậy: a1 =a w .- 2 2 2 2 ......................................... 38 Vậy điều kiện trạm trục được đảm bảo ........................................................................... 39 Với bộ truyền cấp nhanh ................................................................................................ 39 d a2 216,11  lmin   10  103,05 2 2 ,xmin = ........................................................... 40 Ta có: ∆x= Xmin- Xmax .................................................................................................... 40 PHẦN II)THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT ĐỠ NỐI ........................................................ 41 Chương I):Tính toán thiết kế trục .............................................................................. 41 I. Chọn vật liệu: ........................................................................................................... 41 II/- Tính sức bền trục................................................................................................... 41 +)ta có chiều dài moay ơ bánh răng trụ và đĩa xích ........................................................ 42 Tra bảng 10.3(hd) chọn:k3 =15 =hn ................................................................................ 43 +)lc33 =0,5(lm33 +27)+15+15=0,5(70+27)+30 =78,5mm ................................................. 43 L23 =l22 +0,5(lm22 +l23)+k1 =114,5mm............................................................................. 43 a. Trục 1: ...................................................................................................................... 43 TẠI O: ........................................................................................................................... 44 BÊN TRÁI ĐIỂM B ...................................................................................................... 44 Tại có ............................................................................................................................ 44 b. Tính trục II: Trên trục II gồm 2 chi tiết quay là bánh răng Z3 và bánh răng Z2 do đó các lực tác dụng lên trục gồm: ....................................................................................... 45 II Xét theo phương ngang oy  m A .( Fi )  0 ............................................................ 46 c. Tính trục III: Trên trục III có 2 chi tiết quay là bánh răng Z4 và đĩa xích 1, các lực tác dụng bao gồm: ............................................................................................................... 48 Đưa các lục về trục ta được lực và các mô ..................................................................... 48  m F   0 ta có F B j t4 .114,5-Rcx.167 =0................................ ................................ 48 Theo phương y ta có:Fr4 .114,5+Ma4 –Rcy.167+Fr.245,5=0............................................. 49 →Rcy =7364,58N ........................................................................................................... 49 Đường kính đoạn trục lắp với đĩa xích :d=40mm ........................................................... 49 Tại C:Mmax =kqt .Muc =1,5. 179643,452  5665,6252  282546,26 ................................ 51 [s] = 1,5  2,5 hệ số an toàn cho phép. Chọn [s]=2 ........................................................ 52 T: Mô men xoắn tại tiết diện thứ j .................................................................................. 52 a. Trục I: ...................................................................................................................... 53 2  .d13 b.t1 (d j  t1 ) 3,14.303 8.4.(30  4)2     4938,21 ........................ 54 W01 = 16 2.d j 16 2.30 b. Trục II: ...................................................................................................................... 54 K = 1,76, K = 1,54. .................................................................................................... 55 2,05  1,06  1  1,24 1,95  1,06  1  1,18 1,7 1,7 K d2 = ; K d2 = .......................................... 55   c. Trục III: ................................................................................................................... 55
 7. Với d3 = 50 tra bảng 9.1a ta có: t = 5,5; b = 14 ............................................................. 56 K = 1,76 K = 1,54 ..................................................................................................... 56 1 ( rj . j ) EJ fK = Mx.MQ = .......................................................................................... 59 1 Ω1 = .52 ,5 .35420 ,7  929793 ,37 .......................................................................... 59 2 1 Ω2 = . 24 ,89 .16796 ,95  209038 , 0 .......................................................................... 60 2 1 Ω1 = .52 ,5 .35420 ,7  929793 ,37 .......................................................................... 61 2 1 Ω2 = . 24 ,89 .16796 ,95  209038 , 0 .......................................................................... 61 2 1 .125164 , 2.52 ,5  3285560 , 25 ............................................................. 61 Ω5 = 2 Ω 6 = 62.125164,2  7760180,4 .............................................................................. 61 1 Trong đó: k  ................................................................................ 62 h 1  4 . . d T .l.k 143335,22.62.1,66    0,000736 rad ..........................................63 8.10 4.251200 G .J 0 CHươngII tính chọn khớp nối..................................................................................... 63 Chương III/Tính chọn then ........................................................................................ 64 2.T1   d  ............................................................................................ 65 = d12 d12.lt12 h  t1  2.T1   c  .....................................................................................................65 c12 = d12.lt12 .b II)Với trục II. ............................................................................................................... 65 lth = 0,9lm22 = 0,9.50 = 45 (mm).→llv =45-12=33mm ..................................................... 65 2.T2   d  .............................................................................................. 65 = d d 22 .lth h  t1  Chương IV/TÍNH CHỌN Ổ LĂN : ............................................................................... 67 +) Khả năng tải tĩnh nhằm tránh biến dạng dư.......................................................... 67 m Cd =Q L  cb : trong đó : ....................................................................................... 67 Q là tải trọng làm việc quy ước ................................................................................... 67 L là tuổi thọ cần thiết (triệu vòng) .............................................................................. 67 Và m=3 (ta chọn ổ bi) .................................................................................................. 67 Lh =60.10-6 .n.lh trong đó : ........................................................................................... 67
 8. 41 Lh =7.365.24. . =16352(giờ) ..................................................................................... 67 53 Xác định tải trọng quy ước.......................................................................................... 67 Q=(X.V.Fr +Fa .Y).kd.kt................................................................................................ 67 X,Yhệ số tải trọng hướng tâm và rọc trục .................................................................. 67 V:hệ số kể đến vòng nào quay.với ổ vòng trong quay V=1 ........................................ 67 Kthệ số kể đến ảnh hương của nhiệt độ kt =1(   105 0 )............................................. 67 Fa , và Fr tải trọng dọc trục và tải trọng hướng kính ................................................. 68 I)Chọn ổ lăn cho trục I ................................................................................................ 68 Theo kết quả tính toán trục ta có: ............................................................................... 68 Rax11  Ray  529,35 2  518,09 2  740,69 N .................................. 68 2 2 +) Ổ 1 có: Fro1 = Fa1 505,74   0,68 ta thấy: .............................. 68 Ta thấy Fro1>Fro2 nên ta xét tỷ số: Fro1 740,69 iFa 505,74   0,038 ..................................................................................... 69 X ét tỷ số C0 13300 Fso2 = e.Fro2 =0,35.627,3=219,55N ................................................................................. 69 Ta thấy Q1 >Q2 →chọn ổ 1 để kiểm tra khả năng tải động ............................................. 70 L=60.10-6.n.Lh =60.10-6.1420.16352=1393,19N............................................................. 70 Rax 21  Ray 22  2384,08 2  674,68 2  2477,7 N ............................. 71 2 2 +) Ổ 1 có: Fro1 = Tổng lực tác dụng nên ổ:Fat = Fa3 –Fa2 ........................................................................ 71 Fat 676,58   0,1968 Vậy .............................. 71 Ta thấy Fro1
 9. II)THiết kế các chi tiết còn lại ..................................................................................... 76 Theo bảng 18.3a(hd)ta chọn: ....................................................................................... 76
 10. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM độc lập tự do hạnh phúc ĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Sinh viên thiết kế: Đào văn Tùng Lớp: k41ccm6 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn văn Dự nội dung thiết kế:Thiết kế trạm dẫn động băng tải Số liệu cho trước: Lực vòng trên băng tải:Ft=4250 Thời hạn phục vụ: 7 năm N 1 Đường king tang băng Tỷ lệ số giờ làm việc/ngày: 3 tải:D=350mm tốc vòng băng Tỷ lệ số giờ làm việc /năm:4/5 Vânj tải:v=0,77m/s T/chất tải trọng:quay đều,làm việc êm 6 3 p.kbd p 5 2 4 1
 11. Sơ đồ khai triển hệ dẫn động Sơ đồ tải trọng:Kbd=1.5 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY PHẦN I/TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN –PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN I)Chọn động cơ điện 1)chọn loại động cơ Chọn động cơ điện đẻ dẫn động máy móc hoặc các thiết bị công nghệ là công việc đầu tiên trong quá trình tính toán thiết kế máy.Trong công nghiệp sử dụng nhiều loại động cơ như: Động cơ điện một chiều , động cơ điện xoay chiều.Mỗi loại động cơ có một ưu nhược điểm riêng, tùy thuộc vao các yêu cầu khác nhau mà ta chọn loại động cơ cho phù hợp. Với yêu cầu thiết kế trạm dẫn động băng tải đã cho, dựa vào đặc tính và phạm vi sử dụng của loại động cơ ta chọn động cơ ba pha không đồng bộ rô to lồng sóc (còn gọi là rô to ngắn mạch) vì nó các ưu điểm đó là:Kết cấu đơn gản giá thành thấp , rễ bảo quản,làm việc tin cậy.Tuy nhiên loại này có nhược điểm là hiệu suất thấp , hệ số cos  thấp so với động cơ đòng bộ , không điều chỉnh vận tốc được. 2)Chọn công suất động cơ +) Công suất động cơ được chọn theo điều kiện nhiệt độ , đảm bảo cho khi động cơ làm việc nhiệt độ sinh ra không được lớn hơn Pdm  Pdt c dc d nhiệt độ cho phép.Muốn vậy cần có: trong đó Pdmc d : công suất định mức của động cơ Pdt c d :công suát đẳng trị của động cơ Pdt  Plvdc dc +)Do tải trọng không đổi nên ta có: Plvdc : công suất làm việc danh nghĩa trên trục động cơ ct Plv Plvdc  
 12. Plcct :giá trị công suất làm việc danh nghĩa trên trục công tác: +) Ft .v ct P = 1000 lc Ft =4250 N :lực vòng trên băng tải V=0,77 m/s :vận tốc vòng băng tải 4250.0,77 Pl ct   3,2725 1000 → kw   :hiệu suất truyền động(toàn hệ thống) với hệ thống đã cho:    ol . kh . br . x ta có 4 cặp ổ lăn,2 cặp bánh răng,1 khớp nối, 1 bộ truyền xích   0,99 ,  x  0,93 Tra bảng 2.3(HD) ta có:  br  0,97 , kh  1 , ol →    0,994.1.0,972.0,93 =0,84% →công suất làm việc danh ngiã trên trục động cơ Plvct 3 , 2725 dc    3 ,895 P lv  0 ,84 kw Vậy công suất đẳng trị trên trục động cơ: Pdt  Plvdc  3,895 dc kw 3)Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ:ndb 3.1)Số vòng quay trên trục công tác: nct 60.10 3.v :nct =  .D v/ph +) v:vận tốc vòng băng tải: v =0,77 m/s +)D: dường kính tang băng tải: D=350mm 60.1000.0,77 nct   42,01  .350 → v/ph
 13. +) Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ:ndb = 1500 v/ph như vậy tỉ số truyền sơ bộ của hệ thống: ndb 1500   35,7 nct 42,01 .ta thấy tỉ số truyền sơ bộ của hệ thống U=sb nằm trong khoảng tỉ số truyền nên dùng của bộ truyền bánh răng trụ hai cấp(8÷40) Vậy số vòng quay đồng bộ được chọn của động cơ là 1500 v/ph 3.2)Chọn động cơ sử dụng -Động cơ loại 4A có khối lượng nhẹ hơn loại K và DK.Phạm vi công suất lớn và số vòng quay đồng bộ lớn loại Kvà DK -căn cứ vào giá trị công suất đẳng trị và số vòng quay đồng bộ của Pdm  Pdt c dc d động cơ ta chọn động cơ sao cho: . Tra bảng P1.3 phụ lục ta chọn động cơ: 4A100L4Y3: Bảng thông số: cos  % kiểu động Công Vòng Tmax TK Td n Tdn cơ suất quay 4A100L4Y3 4,0 1420 0,84 84 2,2 2,0 4)Kiểm tra điều kiện mở máy điều kiện quá tải cho động cơ a)Kiểm tra điều kiện mở máy cho động cơ - Khi khởi động , động cơ cần sinh ra một công suất mở máy đủ lớn để thắng sức ỳ của hệ thống : điều kiện mở máy : dc dc Pmm  Pcbd kw dc Pmm :công suất mở máy của động cơ -) dc Pmm =K Pdm dc mm. TK dc → Pmm =2,0.4=8 kw = Tdn Kmm =2,0 dc Pcbd công suất cản banđầu trên trục động cơ -) Pcbd  Plvdc .K bd dc
 14. Kbd =1,5;hệ số cản ban đầu dc Plvdc  3,895 → Pcbd  3,895.1,5  5,84 kw dc dc Pmm  8  Pcbd  5,8 Vậy →đảm bảo điều kiện mở máy II)PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN tỉ số truyền chung của toàn hệ thống: U  ndc U  = nct ndc  1420 số vòng quay đã chọn của động cơ nct =42,01 :số vòng quay trên trục công tác 1420 U   33,8 42,01 → Với hệ dẫn động gồm các bộ truyền mắc nối , tiếp U   U ng .U h Ung tỉ số truyền của bộ truyền ngoài hộp Uh = U1 . U2 , tỉ số truyền của hộp giảm tốc U1 tỉ số truyền của cặp bánh răng 2 ( cấp nhanh) U2 tỉ số truyền của xặp bánh răng 3(cấp chậm) 1)Tỉ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp +)Với hệ dẫn động gồm HGT 2 cấp bánh răng nối với bộ truyền xích ngoài hộp ta có Ung= (0,15  0,1)U  = (0,15  0,1)33,8 =(2,25÷1,83). Ta chọn Ung=1,83 U  33,8   18,47 U ng 1,83 →Uh= 2)Tỉ số truyền của các bộ truyền trong hộp giảm tốc Uh=U1.U2 U h 18,47   3, 2 2 3 U1 =0,85 18,47 =5,76 →U2 = U1 5,76 III)XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ TRÊN CÁC TRỤC 1)Tính tốc độ quay của các trục(v/ph)
 15. ni 1 ni  U i 1i ni 1 , ni số vàng quay trên trục i-1,và truc i tỉ số truyền giữa trục i-1 và trục i Ui-1→I Vậy: +) Tốc độ quay trục I : nI = ndc =1420 (v/ph) n I 1420   246,52 U 1 5,76 +) Tốc độ quay trên trục II: nII = v/ph n II 246,52   77,03 U2 3,2 +) Tốc độ quay trên trục III; nIII = v/ph n III 77,03   42,1 U ng 1,83 +) tốc độ quay trên trục IV : nIV = v/ph 2)Tính công suất danh nghĩa trên các trục (kw) dc +)trục I : PI = Plv . dc I . ol =3,895.1.0,99=3,85 kw  .  . +) Trục II : PII =PI . I  II ol =3,85. br ol =3,85.0,97.0,99=3,7 kw  . +) Trục III; PIII = PII. br ol = 3,7.0,97.0,99 = 3,55 kw  . +)Trục IV: PIV = PIII. x ol =3,555.0,93.0,99 =3,273 kw 3)+Tính mô men xoắn trên các trục (N.mm) 9,55.10 6.Pi ni Ti = -)Pi công suất trên trục i -)ni số vòng quay trên trục i 9,55.10 6.3,895  25892 ,6 1420 TI= N.mm 6 9,55.10 .3,7  143335,22 246,52 TII = N.mm
 16. 9,55.106.3,555  440120,73 77,03 TIII = N.mm 6 9,55.10 .3,27  741769,6 42,1 TIV = N.mm 4)Từ các kết quả tính được ta có bảng số liệu tính toán: Tốc độ Tỉ số Công suất Mômen truyền xoắn(N.mm) quay Kw v/ph Trục đông 1420 1 4,0 26195,25 cơ TrụcI 1420 3,85 25892,6 5,76 TrụcII 246,52 3,7 143335,22 3,2 TrụcIII 77,03 3,55. 440120,73 1,83 TrụcIV 42,1 3,27. 741769,6 PHẦN II/THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT TRUYỀN ĐỘNG A:THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN I/THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH 1)Chọn loại xích Có ba loại xích:xích ống ,xích con lăn,và xích răng.Trong ba loại xích trên ta chọn xích con lăn để thiết kế vì chúng có ưu điểm: Có thể thay thế ma sát trượt giữa ống và răng đĩa(ở xích ống) bằng ma sát lăn giữa con lăn và răng đĩa (ở xích con lăn).Kết quả là độ bền của xích con lăn cao hơn xích ống chế tạo xích con lăn không khó bằng xích răng Ngoài ra: Xích con lăn có nhiều trên thị trường →dễ thay thế
 17. Phù hợp với vận tốc yêu cầu Vì công suất sử dụng không quá lớn nên chọn xích một dãy 2) Xác định các thong số của xích và bộ truyền xích a)Chọn số răng đĩa xích -số răng đĩa xĩch càng ít , đĩa bị động quay càng không đều, động năng va đập càng lớn và xích mòn càng nhanh.Vì vậy ta chọn số răng tối thiểu của đĩa xích (thường là đĩa chủ động) là: Z 1 ≥ Z min =13  15 Theo công thức thự ngiệm Z 1 =29-2u =29-2.1,83 = 25,34 Theo bảng 5.4(hd) chọn :Z 1 = 27 (răng) -từ số răng đĩa xích nhỏ : Z 1 =27 răng ta có số răng đĩa xích lớn là: Z 2 = u.Z 1  Z max Zmax =120 đối với xích con lăn →Z 2 =1,83.27 = 56,25 →chọn Z2 =49 ≤Zmax Như vậy tỉ số truyền thực của bộ truyền xích là: Z 2 49  Z 1 27 =1,81 Ux = b)Xác định bước xich p: -Bước xích p được xác định từ chỉ tiêu về độ bền mòn của bản lề điều kiện đảm bảo chỉ tiêu về độ bền mòn của bộ truyền xích được viết dưới dạng: Pt = P.k.k z .kn ≤ [P] Pt là công suất tính toán (kw) P:công suất cần truyền trên trục ba (kw) :P=PIII =3,55. [P]:công suất cho phép (kw) Kz: hệ số số răng Z 01 25   0,925 Z1 27 (Z01 số răng đĩa nhỏ tiêu chuẩn) Kz =
 18. n01 n1 Kn = :hệ số vồng quay +n01 tra bảng 5.5 (hd) gần nhất với n1 50 = 77,03 =0,65 →k n K hệ số sử dụng K=k0.ka.kdc.kbt.kd.kc +k0 :hệ số kể đến vị trí của bộ truyền +k0 =1 (tra bảng 5.6)góc nối hai tâm đĩa xích hợp với phương ngang góc≤600 +ka hệ số kể đến khoảng cách trục và chiều dài xích +ka =1 vì ta chọn a = (30 ÷ 50)p +kdc hệ số kể đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh lực căng +kdc=1,25 vị trí trục không điều chỉnh được +kbt hệ số kể đến ảnh hưởng của bôi trơn +kbt =1,3(có bụi nhưng vẫn đảm bảo bôi trơn) +kd hệ số tải trọng động +kd =1:tải trọng làm việc êm +kc hệ số kể đến chế độ làm việc của bộ truyền + kc =1 làm việc 1 ca →K =1.1.1,25.1,3.1.1=1,625 Vậy :Pt=3,55..1,625.1.0,.65 =3,05(kw) Tra bảng 5.5(hd) với n01 =50 (v/ph) Chọn bộ truyền xích 1 dãy có bước xích : p= 31,75 (mm) thỏa mãn điều kiện bền: Pt = 3,465 ≤ [p] =5,83 (kw) đồng thời theo bảng 5.8(hd) ta có :p ≤ pmax =50,8 mm c)Khoảng cách trục và số mắt xích +)khoảng cách trục:chọn a =30p = 30. 31,75 =952,5mm +)Số mắt xích x 2a Z1  Z 2 ( Z 2  Z1 ) 2 . p   4. 2 .a p 2 :x= 2.952,5 27  49 (49  27) 2 .31,75   4. 2 .952,5 =98,4 = 31,75 2 (mắt xích)
 19. chọn x = 98 mắt xích +) tính lại khoảng cách trục theo x đã chọn: xc  0,5( Z 2  Z 1 )2  2(Z 2  Z1 ) /  2 } : a = 0,25p{x -0,5(Z +Z ) + c 2 1 →a=946mm Để xích không phải chịu lực căng quá lớn giảm a đi một lượng :  a = 0,003a = 0,003.946 =2,838 →a = 946-2,838 =943,162 mm Chiều dài xích:L =p.x=31,75.98 =3111,5mm +)Số lần va đập i của bản lề xích trong 1 giây Z1 .n1 27.77,03  1,415 ≤ [i] →i= 15.98 ≤ [i] =30 (với :i = 15.x p=31,75mm) d)Kiểm ngiệm xích về độ bền: Với các bộ truyền xích bị quá tải lớn khi mở máy hoặc thường xuyên chịu trọng va đập trong quá trình làm việc cần tiến hành kiểm ngiệm về quá tải theo hệ số an toàn: Q  s  : s= k d .Ft  F0  Fv Trong đó:Qlà tải trọng phá hỏng,tra bảng 5.2 (hd)Q=88,5 3 N k d :hệ số tải trọng động k d = 1,2 (bộ truyền làm việc trung bình) Z1 .P.n1 1000 P  1,1 Ft lực vòng:Ft = v (v= 60000 ) 1000.3,55  3227,27 1,1 →F = N t +) lực căng ly tâm: Fv =q.v2 =3,8.1,12 =4,6 N (q:khối lượng 1 mét xích tra bảng 5.2) F0 =9,81.kf.qa (kf=4 bộ truyền ngiêng góc < 400) =9,81.4.2,6.0,750 =76,518 N 88,5.10 3  22,02 1,2.3227, 27  140,63  4,6 →s= theo bảng 5.10(hd) với n=50v/ph →[s]=7→ s > [s]→bộ truyền xích đảm bảo độ bền e) Đường kính đĩa xích +) Đường kính vòng chia của đĩa xích được xác định:
 20. p 31,75  273,48  180 sin( ) sin : d1 = Z 1 = 27 mm 31,75  495,55 180 sin 49 :d2 = mm +) đường kính vòng đỉnh: 180 180 =p[0,5+cotg Z1 ] :da1 = 31,75[0,5+cotg 27 ] = 287,51 180 :da2 = 31,75[0,5+cotg 49 ] =510,4 +) đường kính vònh chân: df1 =d1 -2r với r =0,5025.d1 +0,05 =0,5025.15,8+0,05=8,03mm d1 =15,88 tra bảng 5.2(hd) →df1=273,48-2.9,62 =254,2 mm → df2 =d2 -2r =495,55-2.9,62 = 476,31 mm Các kích thước còn lại tính theo bảng13.4 (hd) f)Kiểm ngiệm độ bền tiếp xúc của bộ truyền +) ứng suất tiếp xúc:  H trên mặt răng đĩa xích phải thỏa mãn điều k r ( Ft .k d  Fvd ) E     H  0, 47. A.k d kiện :   ứng suất tieeps xúc cho phép MPa Trong đó: Fvđ lực va đập trên m dãy xích N Fvđ =13.10-7.n1.p3.m = 13.10-7.77,03.31,753.1 = 3,2 N Ft =3555 N [  H ] tra bảng 5.11(hd) = [550÷650] MPa *)với đĩa xích nhỏ kd = 1: hệ số phân bố không đều tải cho các dãy(xích một dãy) *)kd = 1 hệ số tải trọng động *)kr : hệ số kể sự ảnh hưởng của số răng đĩa xích , phụ thuộc vào Z Z1 = 27→k = 0,42 5 *) E = 2,1.10 MPa *)A = 180 mm2 tra bảng 5.12(hd)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2