intTypePromotion=1

Đề tài: Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy T620 (1K62)

Chia sẻ: Béo Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:133

0
329
lượt xem
122
download

Đề tài: Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy T620 (1K62)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy T620 (1K62)" trình bày các nội dung sau: nghiên cứu máy tương tự, thiết kế động học máy mới, tính công suất động cơ chính, tính toán sức bền một số chi tiết, tính toán sức bền một số chi tiết, thiết kế hệ thống điều khiển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy T620 (1K62)

 1. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Trêng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ********** Khoa : C¬ KhÝ Bé m«n : M¸y vµ ma s¸t häc Ngµnh : C¬ tin kü thuËt NhiÖm vô ThiÕt kÕ tèt nghiÖp Hä vµ tªn sinh viªn: L©m M¹nh Cêng NguyÔn V¨n NhËm Líp : MT - 06 - CT NguyÔn TrÞnh ViÖt Anh 1. §Ò tµi: ThiÕt kÕ m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng cì m¸y T620 (1K62) Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thế Trường Sè liÖu ban ®Çu : 1.Hộp tốc độ : Z = 23 ; = 1,26 Nmin = 12,5 v/ph ; Nmax = 2000 v/ph ; Rn = …... 2.Cắt ren : - Ren quốc tế tp = 1 ÷ 12 mm - Ren Anh n = 24 ÷ 2 - Ren modun m = 0,5 ÷ 6 - Ren pit Dp = 48 ÷ 4 Sdọc min = 2 Sngang min = 0,07mm/vòng Néi dung thuyÕt minh - Ph©n tÝch m¸y t¬ng tù ( vÏ l¹i ®å thÞ vßng quoay ---> x©y dùng l¹i ph¬ng ¸n kh«ng gian ) - ThiÕt kÕ ®éng häc m¸y míi - TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh Trêng §HBK Hµ Néi Líp : MT - 06 - CT
 2. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng - TÝnh to¸n søc bÒn mét sè chi tiÕt - ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn C«ng viÖc ®îc giao:  Kh¶o s¸t n¨ng tÝnh kü thuËt c¸c m¸y cïng cì 1A62, 1K62, 16K20  Trªn c¬ së m¸y tiÖn 1K62 x¸c ®Þnh l¹i truyÒn dÉn hép tèc ®é vµ hép ch¹y dao  ThiÕt kÕ truyÒn dÉn m¸y míi  TÝnh to¸n s¸t bÒn cho mét sè chi tiÕt bé phËn chÝnh cña m¸y  TÝnh thiÕt kÕ kÕt cÊu hÖ thèng ®iÒu khiÓn nép tèc ®é, hép ch¹y dao.  C¸c b¶n vÏ A0 Th«ng qua bé m«n C¸n bé híng dÉn thiÕt Ngµy th¸ng n¨m kÕ 2009 Ngµy th¸ng n¨m Trëng bé m«n 2009 (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn) (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn) TS. Ph¹m ThÕ Trêng Trêng §HBK Hµ Néi 2 Líp : MT - 06 - CT
 3. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ........................................................... ................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ................................................................................................ Hµ Néi , Ngµy.....Th¸ng......N¨m 2009 Gi¸o viªn híng dÉn Trêng §HBK Hµ Néi 3 Líp : MT - 06 - CT
 4. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng TS .Ph¹m ThÕ Trêng NhËn xÐt cña gi¸o viªn duyÖt ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ........................................................... ................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ................................... Hµ Néi , Ngµy.....Th¸ng......N¨m 2009 Gi¸o viªn duyÖt Trêng §HBK Hµ Néi 4 Líp : MT - 06 - CT
 5. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng LêI NãI §ÇU Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn x· héi nh hiÖn nay,viÖc x©y dùng mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i lµ mét nhiÖm vô träng t©m trong thêi kú ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng.NhËn râ ®îc nhiÖm vô quan träng ®ã §¶ng vµ nhµ níc ta ®· rÊt chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp nÆng trong ®ã mòi nhän lµ nghµnh C¥ KHÝ. Tr×nh ®é kü thuËt cña mét ®Êt níc tríc hÕt ®îc ®¸nh gi¸ bëi sù ph¸t triÓn cña ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y-Mét trong nh÷ng ngµnh chñ ®¹o cña nÒn c«ng nghiÖp trong ®ã m¸y c¾t kim lo¹i lµ thiÕt bÞ chñ yÕu cña nghµnh,chóng dïng ®Ó bãc ®i mét lîng d nµo ®ã tõ ph«i ®Ó biÕn thµnh nh÷ng chi tiÕt m¸y theo ý muèn.Ngµy nay c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph«i ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín trong viÖc t¹o ra nh÷ng ph«i cã h×nh d¸ng gièng víi chi tiÕt gia c«ng vµ lîng d gia c«ng bãc ®i rÊt nhá.Song kh«ng v× thÕ mµ ý nghÜa cña m¸y c¾t kim lo¹i trong nghµnh c¬ khÝ l¹i gi¶m mµ cßn t¨ng lªn v× bëi qóa tr×nh gia c«ng trªn m¸y c¾t rÊt phøc t¹p vµ yªu cÇu ®é chÝnh x¸c rÊt cao mµ c¸c d¹ng gia c«ng kh¸c kh«ng thÓ ®¹t ®îc. Sau thêi gian häc tËp t¹i trêng ®Õn nay, chóng em ®· hoµn thµnh ch¬ng tr×nh häc cña nghµnh c¬ tin kü thuËt.§Ó cã sù tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc trong c¸c m«n häc cña ngµnh vµ cã ®îc sù kh¸i qu¸t chung vÒ nhiÖm vô cña mét ngêi thiÕt kÕ , chóng em ®îc nhËn ®Ò tµi “ThiÕt kÕ m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng theo m¸y chuÈn 1K62”.Nhãm sinh viªn chóng em rÊt may m¾n vµ biÕt ¬n thÇy Ph¹m ThÕ Trêng v× thÇy lµ ngêi ®· d×u d¾t chóng em trong qu¸ Trêng §HBK Hµ Néi 5 Líp : MT - 06 - CT
 6. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng tr×nh lµm ®å ¸n tèt nghiÖp, víi sù cè g¾ng cña c¶ nhãm,®Õn nay chóng em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh.Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.Chóng em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña thÇy ®Ó chóng em cã ®iÒu kiÖn häc hái thªm. Nhãm sinh viªn chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2009 Nhãm sinh viªn thiÕt kÕ L©m M¹nh Cêng NguyÔn V¨n NhËm NguyÔn TrÞnh ViÖt Anh Trêng §HBK Hµ Néi 6 Líp : MT - 06 - CT
 7. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng Trêng §HBK Hµ Néi 7 Líp : MT - 06 - CT
 8. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng Ch¬ng I Nghiªn cøu m¸y t¬ng tù - M¸y tiÖn lµ m¸y c«ng cô ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt d¹ng trßn xoay. - Trong c«ng nghiÖp, ngµnh gia c«ng c¬ khÝ ë níc ta hiÖn nay lµ c¸c m¸y tiÖn h¹ng trung nh: 1K62, T616, 16K20 ,… (cã träng lîng
 9. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng TÝnh cÊp tèc ®é Z. TÝnh trÞ sè - Tõ th«ng sè kü thuËt cña m¸y cã: nmax = 2000 (vßng/phót), nmin = (12,5) vg/p ; Z = 23 ¸p dông c«ng thøc: 1 nmax n min 1 Hay lg = [lgnmax - nmin] Z 1 1 lg lg 2000 lg 12,5 23 1 = 1,277 Chän theo tiªu chuÈn = 1,26 ®Ó vÏ ®å thÞ vßng quay. n0 I i 2=ϕ2 i1= ϕ1 II i 3=ϕ−4 i4= ϕ− 2 i 5=ϕ0 III i 6=ϕ−8 i 7=ϕ0 IV i8= ϕ− 8 i9= ϕ0 V i1 0=ϕ3 i1 1=ϕ2 VI n1 n2 n3 n4 n 5 n 6 n 7 n 8 n 9 n10 n11 n 12 n 13 n 14 n15 n 16 n17 n 18 n19 n 20 n 21 n22 n23 Trêng §HBK Hµ Néi 9 Líp : MT - 06 - CT
 10. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng 1. XÝch tèc ®é: - XÝch tèc ®é lÊy tõ ®éng c¬: 10KW, n = 1450 v/p qua bé truyÒn ®ai vµ hép tèc ®é vµ ®Õn trôc chÝnh. - Lîng di ®éng tÝnh to¸n ë hai ®Çu xÝch. - Nd/c (v/p) nTC (v/p) - Tõ s¬ ®å ®éng ta vÏ lîc ®å c¸c con ®êng truyÒn ®éng qua c¸c trôc trung gian tíi trôc chÝnh ph¬ng tr×nh c©n b»ng tæ hîp cña xÝch tèc ®é. Đ ường ch ạy thuận 22 22 88 88 56 29 V 60 49 34 41 60 49 27 4 21 5 1450v/p (I) 145 III IV VII 260 55 51 38 66 39 38 42 Đ ường ng ược chiều - Tõ ph¬ng tr×nh tæ hîp ta thÊy: (§êng quay thuËn). * Tèc ®é cao cã 6 tèc ®é (trôc II - IV cã 6 kh¶ n¨ng thay ®æi tèc ®é, g¹t lÊn lît hai khèi b¸nh r¨ng di trît 2 bËc vµ 3 bËc). Z = 2x3x1 = 6 * Tèc ®é thÊp cã 24 tèc ®é (theo tÝnh to¸n) Z = 2x3x2x2 = 24 (cã 24 kh¶ n¨ng g¹t lÇn lît 4 khèi b¸nh r¨ng di trît) - Thùc tÕ th× ®êng nµy chØ cã 18 tèc ®é v× gi÷a trôc IV - VI cã hai khèi b¸nh r¨ng di trît hai bËc cho ta 4 tû sè truyÒn nhng thùc tÕ chØ cã 3 v× cã tû sè truyÒn cïng nhau. 22 22 88 88 IV V VI 60 49 60 49 Trêng §HBK Hµ Néi 10 Líp : MT - 06 - CT
 11. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng 22 49 1 x 88 49 4 60 22 1 x Trïng nhau 60 88 4 60 49 1 x 60 49 1 22 22 1 x 88 88 16 Do ®ã tèc ®é thÊp ph¶i tÝnh l¹i nh sau: 2 x2 2 x2 Z thÊp = 2x3x 18 18 con3 con3 1 1 1 Ba tû sè truyÒn , , , nÕu tÝnh ngîc l¹i (§¶o ngîc xÝch 1 4 16 1 1 1 truyÒn) sÏ ®îc , , gäi lµ ikhuyÕt ®¹i dïng c¾t ren khuyÕt ®¹i. 1 4 16 Tãm l¹i sè tèc ®é cña ®êng quay thuËn ta tæng hîp c¶ 2. §êng tèc ®é thÊp: ZthÊp = n10, n20, … n18 §êng tèc ®é cao: Zcao = n19, n20, … n124 Z = ZthÊp + Zcao = 6 + 18 = 24 Thùc tÕ n19 Z chØ cßn = 23 cÊp tèc ®é 2. XÝch c¾t ren. - M¸y c¾t ®îc: Ren quèc tÕ, Ren anh, ren m«duyn, ren pÝt. Ngoµi ra cßn c¾t ®îc ren khuyÕt ®¹i, ren chÝnh x¸c vµ ren mÆt ®Çu. - XÝch nèi tõ trôc VII xuèng trôc VIII, IX qua BR thay thÕ vµo hép ch¹y dao ra hép vÝt me. - Lîng di ®éng tÝnh to¸n qua hai ®Çu xÝch lµ - 1 vßng TC bíc ren (ph¸t triÓn = mm) Trêng §HBK Hµ Néi 11 Líp : MT - 06 - CT
 12. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng - §Ó c¾t ®îc 4 lo¹i ren trªn nªn xÝch ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh BR thay thÕ gi÷a trôc IX vµ trôc X cã 2 kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh 64 42 hay gäi lµ ithay thÕ. 97 50 C¬ cÊu nooctong gi÷a trôc X-XI-XII cã hai ®êng truyÒn. + Con ®êng 1: C¬ cÊu nooc t«ng chñ ®éng ChuyÓn ®éng tõ trôc X qua ly hîp M 2 (nèi liÒn víi trôc XII) lµm cho trôc XII quay bé BR h×nh th¸p xuèng trôc XI qua li hîp M 3 tíi trôc XIII vµ tiÕp tôc truyÒn qua trôc XIV - XV tíi trôc vÝt me. + Con ®êng 2: C¬ cÊu nooc t«ng bÞ ®éng. ChuyÓn ®éng tõ trôc X (kh«ng qua M2) qua b¸nh r¨ng 28-35 tíi trôc XI qua b¸nh r¨ng 28-35-36 BR h×nh th¸p XII qua 35 (kh«ng chuyÓn th¼ng qua trôc XV) xuèng díi 29-28-35 tiÕp tôc truyÒn qua XIV - XV tíi vÝt me. + §Ó c¾t ®îc c¸c bíc ren kh¸c nhau trong cïng mét lo¹i ren, trong hép ch¹y dao ngoµi BR h×nh th¸p cã sè r¨ng Z = 26-48 (7BR) c¾t ®îc 7 bíc ren kh¸c nhau gäi lµ ic¬ së. 3. Cßn hai khèi b¸nh r¨ng di trît gi÷a trôc XIII - XIV - XV cã 4 tû sè truyÒn gäi lµ igÊp béi . Do ®ã khi tÝnh to¸n ®¬n gi¶n vÒ mÆt lý thuyÕt mçi lo¹i ren qua hép ch¹y dao cã thÓ c¾t ®îc 7x4=28 bíc ren kh¸c nhau. 18 35 1 28 15 1 x i gh x i gb 3 45 28 2 35 48 4 18 15 1 28 35 1 x i gh 2 x i gb 4 45 48 8 35 28 1 4. §Ó c¾t ren tr¸i, gi÷ nguyªn chiÒu quay trôc chÝnh nhng h- íng ch¹y dao ph¶i ch¹y ngîc l¹i (híng ra xa m©m cÆp) nªn trong xÝch Trêng §HBK Hµ Néi 12 Líp : MT - 06 - CT
 13. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng ch¹y dao ph¶i cã c¬ cÊu ®¶o chiÒu. C¬ cÊu nµy truyÒn ®éng gi÷a 35 28 trôc XIII-IX cã BR ®Öm ®¶o chiÒu 28. i®c = x . 28 35 - Tãm l¹i sau khi nghiªn cøu riªng tõng bé phËn ta cã s¬ ®å kÕt cÊu ®éng häc cña xÝch ch¹y dao. Qua s¬ ®å ta viÕt ®îc ph¬ng tr×nh xÝch c¾t ren nh sau: ics 2 vßngTC x i®c x Ithay thÕ 1 i gb x.t x tp ics Tõ ph¬ng tr×nh tæng qu¸t trªn ta viÕt ®îc ph¬ng tr×nh tæng qu¸t ren. 42 a. C¾t ren quèc tÕ (BR thay thÕ con ®êng 1) 50 60 42 42 Z n 25 . 1 vßngTC(VII) 60 VIII 42 (IX) 50 (X)M2 36 28 (XI)M3(XIII) igb(XV).12 = tp Tõ ®ã rót ra Tp = K1.Z1.igb K1: sè rót gän cña PT Zn: lµ 1 trong 7 BR cña c¬ cÊu nooc t«ng. - Tõ ph¬ng tr×nh trªn ta thÊy Ph¸t triÓn tû lÖ thuËn vµo Z n vµ igb 64 b. C¾t ren m«®uyn (BR thay thÕ con ®êng 1) 97 60 42 64 Z n 25 . 1vßng (VII) 60 (VIII) 42 (IX) 97 (X)M2 36 28 (XI)M3(XIII)igb(XV).12 = tp Thay tp = m = K1.Z1 igb m = K2.Zn.igb KÕt luËn: m tû lÖ thuËn vµo Zn vµ igb Trêng §HBK Hµ Néi 13 Líp : MT - 06 - CT
 14. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng c. C¾t ren anh (k) sè vßng ren trªn 1 tÊc anh (25,4mm) BR 42 thay thÕ con ®êng 2. 50 60 42 42 35 28 28 36 35 28 1vßng (VII) (VIII) (IX) (X) . (XI) 25 . Z (XII) . (XIII) 60 42 42 28 35 n 28 35 igb(XV).12 = tp 25,4 25,4 Trong ®ã: K tp tp k thay thÕ vµo PT trªn ta cã: 1 K k 3 .Z n . i gh KÕt luËn: K tû lÖ víi Zn vµ tû lÖ nghÞch víi igb d. C¾t ren pÝt: Dp: sè m« dun trong mét tÊc Anh 64 - BR thay thÕ con ®êng 2 97 60 42 64 35 28 28 35 35 28 1vßng (VII) (VIII) (IX) (X) . (XI) 25 . Z (XII) . (XIII) 60 42 97 28 35 n 28 35 igb(XV).12 = tp 25,4 25,4 25,4 Trong ®ã: D m Dp tp tp Dp Thay vµo PT trªn ta cã: 1 Dp K 4 .Z n . i gh KÕt luËn: Dp tû lÖ thuËn víi Zn vµ tû lÖ nghÞch víi igb. e. C¾t ren khuyÕch ®¹i: - Dïng gia c«ng ren nhiÒu ®Çu mèi, r·nh xo¾n dÉn ®Çu trong æ trît… - XÝch c¾t ren khuyÕch ®¹i sÏ khuyÕt ®¹i ®îc bíc ren tiªu chuÈn lªn 2,8,32 lÇn Trêng §HBK Hµ Néi 14 Líp : MT - 06 - CT
 15. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng - Tû sè khuyÕt ®¹i ®îc thÓ hiÖn ë 2 cÆp b¸nh r¨ng di trît gi÷a trôc VII-VI-V-IV nh sau: 55 55 55 55 (VII) 54 IV V VI 27 88 88 22 22 54 55 55 x x 2 27 55 55 54 55 88 x x 8 27 55 22 54 88 88 x x 32 27 22 22 PT c¾t ren nh sau: 55 55 55 55 54 60 (VIII) i  x i  1 vòng TC (VII) 27 IV 88 V 88 VI 60 đc thay thế 22 22 ……tiÕp tôc ®i theo con ®êng c¾t ren tiªu chuÈn ë trªn f. C¾t ren chÝnh x¸c: Muèn c¾t ren chÝnh x¾c yªu cÇu xÝch truyÒn ph¶i ng¾n nhÊt v× vËy ®êng truyÒn tõ trôc chÝnh VII-VIII-I th.thÕ - X (®ãng ly hîp M2) XII (®ãng tiÕp ly hîp nèi trùc tiÕp trôc XV) tíi vÝt me (kh«ng qua c¬ cÊu noãc t«ng vµ igb). Muèn c¾t c¸c bíc ren chÝnh x¸c kh¸c nhau ph¶i tÝnh ith.thÕ g. C¾t ren mÆt ®Çu: - Dïng gia c«ng d¬ng xo¾n acximet… - Dao c¾t Trêng §HBK Hµ Néi 15 Líp : MT - 06 - CT
 16. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng Ch¹y ngang vµo t©m chi tiÕt, nªn kh«ng dïng ®îc trôc vit me (däc) mµ ph¶i nèi chuyÓn ®éng tõ trôc chÝnh VII vÉn qua c¸c ®êng 28 c¾t ren nh trªn cho tíi trôc XV truyÒn qua cÆp BR (kh«ng qua ly 56 hîp siªu viªt) tíi trôc tr¬n XVI vµo hép xe dao (gièng tiÖn tr¬n ch¹y dao ngang) tíi trôc vÝt me ngang tx = 5. 3. TiÖn tr¬n. - Cã tiÖn tr¬n ch¹y dao däc va tiÖn tr¬n ch¹y dao ngang (dïng ®Ó kho¶ mÆt c¾t ®øt…) - XÝch tiÖn tr¬n truyÒn ®éng gièng xÝch c¾t ren, nhng ®Õn 28 trôc XV (kh«ng ®ãng ly hîp trôc vÝt me) truyÒn qua cÆp BR (BR 56 30 37 bªn trong cã ly hîp siªu viÖt) xuèng XVI (trôc tr¬n) qua x ®Õn 37 26 trôc vÝt me k = 6, b¸nh vÝt 28 r¨ng lµm trôc b¸nh vÝt quay trßn truyÒn chuyÓn ®éng chia lµm 2 ng¶: + Theo nöa bªn tr¸i trôc vÝt - b¸nh vÝt 28 dïng ®Ó tiÖn tr¬n ch¹y dao däc + Theo nöa bªn ph¶i tiÖn tr¬n ch¹y dao ngang a. Ch¹y dao däc: 44 - Tõ b¸nh vÝt 28 qua cÆp b¸nh r¨ng (B¸nh r¨ng 60 lång kh«ng) 60 144 ®ãng ly hîp truyÒn chuyÓn ®éng vµo trôc, qua cÆp b¸nh r¨ng tíi 66 b¸nh r¨ng 10, thanh r¨ng cã m = 3, xe dao ch¹y däc híng vµo m©m cao ch¹y thuËn. - Muèn lïi vÒ, ®êng truyÒn qua b¸nh r¨ng ®Öm 38 tíi b¸nh r¨ng 60 trªn trôc XVII truyÒn qua b¸nh r¨ng ®Öm 38 tíi b¸nh r¨ng 60 Trêng §HBK Hµ Néi 16 Líp : MT - 06 - CT
 17. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng trªn trôc XVIII, ®ãng ly hîp, chuyÓn ®éng quay truyÒn qua cÆp 14 b¸nh r¨ng tíi b¸nh r¨ng 10 thanh r¨ng m = 3. 66 b. Ch¹y dao ngang: gièng nh ch¹y dao däc chØ kh¸c truyÒn qua nöa bªn ph¶i hép xe dao tíi trôc vÝt me t x = 5mm. XVII XVIII Z = 60 XIX Z = 60 Z = 38 Z 38 XVIII XIX Z 60 XVII Z 60 Z 60 S¬ ®å: Ch¹y dao däc vµ ch¹y dao ngang Trêng §HBK Hµ Néi 17 Líp : MT - 06 - CT
 18. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng Trêng §HBK Hµ Néi 18 Líp : MT - 06 - CT
 19. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng 4. §å thÞ vßng quay cña m¸y T620. TÝnh l¹i c¸c trÞ sè vßng quay ë trôc ®Çu tiªn vµ trôc cuèi cïng. - Trªn trôc II. 145 nIIn®/c.i®ai = 1450 808,65 v / p 260 - Trªn trôc VII (Trôc chÝnh) 51 21 22 22 27 nVII 808,65 . . . . 12,62 v / p Theo m¸y: 12,5(v/p) 39 55 88 88 54 56 21 22 22 27 nVII 2 808,65 . . . . 15,89 v / p Theo m¸y: 16(v/p) 34 55 88 88 54 51 29 22 22 27 nVII 3 808,65 . . . . 20,38 v / p Theo m¸y: 20(v/p) 39 47 88 88 54 56 29 22 22 27 nVII 4 808,65 . . . . 25,68 v / p Theo m¸y: 25(v/p) 34 47 88 88 54 51 38 22 22 27 nVII 5 808,65 . . . . 33,04 v / p Theo m¸y: 31,5(v/p) 39 39 88 88 54 56 38 22 22 27 nVII 6 808,65 . . . . 41,62 v / p Theo m¸y: 40(v/p) 34 38 88 88 54 51 21 22 22 27 nVII 7 808,65 . . . . 50,46 v / p Theo m¸y: 50(v/p) 39 55 88 88 54 56 21 22 22 27 nVII 8 808,65 . . . . 63,56 v / p Theo m¸y: 63(v/p) 34 55 88 88 54 51 29 60 22 27 nVII 9 808,65 . . . . 81,55 v / p Theo m¸y: 80(v/p) 39 47 60 88 54 56 29 60 22 27 nVII 10 808,65 . . . . 102,72 v / p Theo m¸y: 100(v/p) 34 47 60 88 54 51 38 60 22 27 nVII 11 808,65 . . . . 132,18 v / p Theo m¸y: 125(v/p) 39 38 60 88 54 56 38 60 22 27 nVII 12 808,65 . . . . 166,48 v / p Theo m¸y: 160(v/p) 34 38 60 88 54 Trêng §HBK Hµ Néi 19 Líp : MT - 06 - CT
 20. §å ¸n tèt nghiÖp .............................................................................Gvhd : TS .Ph¹m ThÕ Tr- êng 51 21 49 22 27 nVII 13 808,65 . . . . 201,87 v / p Theo m¸y: 200(v/p) 39 55 49 88 54 56 21 49 55 27 nVII 14 808,65 . . . . 254,24 v / p Theo m¸y: 250(v/p) 34 55 49 55 54 51 29 49 55 27 nVII 15 808,65 . . . . 326,23 v / p Theo m¸y: 315(v/p) 39 47 49 55 54 56 29 49 55 27 nVII 16 808,65 . . . . 410,90 v / p Theo m¸y: 400(v/p) 34 47 49 55 54 51 38 49 55 27 nVII 17 808,65 . . . . 528,73 v / p Theo m¸y: 500(v/p) 39 38 49 55 54 56 38 49 55 27 nVII 18 808,65 . . . . 635,94 v / p Theo m¸y: 630(v/p) 34 38 49 55 54 51 21 66 nVII 19 808,65 . . 635,945 v / p Theo m¸y: 630(v/p) 39 55 42 56 21 66 nVII 20 808,65 . . 790,72 v / p Theo m¸y: 800(v/p) 34 55 42 51 29 66 nVII 21 808,65 . . 968,30 v / p Theo m¸y: 1000(v/p) 39 47 42 56 29 66 nVII 22 808,65 . . 1242,26 v / p Theo m¸y: 1250(v/p) 34 47 42 51 38 66 nVII 23 808,65 . . 1598,49 v / p Theo m¸y: 1600(v/p) 39 38 42 56 38 66 nVII 24 808,65 . . 2013,32 v / p Theo m¸y: 2000(v/p) 34 38 42 - X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt n0 = nII - Ta thÊy n0 = nII = 800 - 808,65 v/p = n VII 19 - TÝnh c¸c tû sè truyÒn ®Ó x¸c ®Þnh ®é xiªn cña c¸c tia trong ®å thÞ vßng quay: theo c«ng htøc: Zx xi i biÕt = 1,26 Zx Trêng §HBK Hµ Néi 20 Líp : MT - 06 - CT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản