intTypePromotion=3

Đề tài: "Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội".

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
64
lượt xem
19
download

Đề tài: "Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội".

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty gạch ốp lát hà nội".', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội".

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA ... BÁO CÁO THỰC TẬP Đề tài: "Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội". .
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp Lêi nãi ®Çu §Êt n­íc ta hiÖn nay ®· xo¸ bá nÒn kinh tÕ bao cÊp vµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ®· t¹o ra mét søc c¹nh tranh m¹nh mÏ v× thÕ c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ®iÒu ®Çu tiªn c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®ã chÝnh lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn chÝnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra. ViÖc t¨ng lîi nhuËn còng ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng gi¸ b¸n cña s¶n phÈm hµng ho¸ vµ gi¶m chi phÝ, nh­ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay viÖc t¨ng gi¸ b¸n cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ lµ rÊt khã bëi khi chóng ta t¨ng gi¸ b¸n nã sÏ lµm gi¶m møc cÇu cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng vµ t¹o c¬ héi cho c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña ta. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp muèn pt kinh doanh bÒn v÷ng, l©u dµi æn ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch linh ho¹t vÒ gi¸, hiÓu râ chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt, muèn vËy ph¶i cã mét ®éi ngò kÕ to¸n lµnh nghÒ ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè gi¸ trÞ ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp. V× vËy ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét c«ng t¸c träng t©m kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng còng nh­ toµn x· héi nãi chung. Môc ®Ých chÝnh cña vÊn ®Ò nµy lµ vËn dông lý luËn vÒ ho¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty "G¹ch èp l¸t HN" Trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch nh÷ng tån t¹i nh»m gãp phÇn nhá vµo c«ng t¸c viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty. Víi ý nghÜa trªn em ®· chän ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh lµ: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi". 1 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp Néi dung cña chuyªn ®Ò ®­îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. PhÇn II: Thùc tÕ c«ng t¸c kho¸n vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi . PhÇn III: NhËn xÐt vµ ý kiÕn ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi. Do ®Ò tµi cßn míi vµ tr×nh ®é nhËn thøc cïng víi thêi gian thùc tËp cã h¹n, mÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh­ng bµi viÕt ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c b¹n sinh viªn quan t©m tíi ®Ò tµi nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi ngµy 9/2/2004. 2 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp PhÇn I Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. I. B¶n chÊt néi dung kinh tÕ vµ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. a. Chi phÝ s¶n xuÊt. S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña x· héi loµi ng­êi,®©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong mäi chÕ ®é x· héi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y dùng cña c¸c doanh nghiÖp thùc chÊt lµ viÖc s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých kiÕm lêi. §Ó ®¹t ®­îc môc®Ých nµy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. Do vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn kinh doanh mang l¹i lîi nhuËn th× buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu c¸c chi phÝ cña m×nh bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸c nhµ kinh häc th­êng quan niÖm r»ng chi phÝ lµ c¸c kho¶n phÝ tæn ph¶i bá ra khi s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô trong kú kinh doanh. §èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp th× chi phÝ lµ c¸c kho¶n ph¶i mua c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho viÖc t¹o ra s¶n phÈm nh»m mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cho doanh nghiÖp. Cßn c¸c nhµ kÕ to¸n th­êng quan niÖm chi phÝ nh­ mét kho¶n hy sinh hay bá ra ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nhÊt ®Þnh. Nã xem nh­ mét l­îng tiÒn ph¶i tr¶ cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong viÖc t¹o ra s¶n phÈm. Nh­ vËy c¸c quan niÖm trªn thùc chÊt chØ lµ sù nh×n nhËn, b¶n chÊt cña chi phÝ tõ c¸c gãc ®é kh¸c nhau. Theo M¸c khi ph©n tÝch chi phÝ «ng còng cho r»ng chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ chi phhÝ do t­ b¶n ®· thùc hiÖn vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ cÊu 3 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp thµnh, nã ®óng b»ng gi¸ trÞ t­ b¶n ®· chi ra vµ hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ mét kho¶n môc chØ cã trong kÕ to¸n t­ b¶n chñ nghÜa tÝnh ®éc lËp chñ yÕu ®ã trong gi¸ trÞ thùc tiÔn kh«ng ngõng ®­îc biÓu hiÖn ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc tÕ cña hµng ho¸. MÆc dï c¸c hao phÝ bá ra cho s¶n xuÊt x©y dùng bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh­ng trong ®iÒu kiÖn tån t¹i cña quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ chãng cÇn ®­îc tËp hîp vµ biÓu hiÖn d­íi h×nh thøc tiÒn tÖ. Tõ ®ã ra cã thÓ ®i ®Õn mét c¸ch biÓu hiÖn chung nhÊt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt nh­ sau: Chi phÝ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn nh­ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp thùc tÕ chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong mét kú kinh doanh nhÊt ®Þnh. C¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn vµ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp. Trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt, ngoµi nh÷ng chi phÝ cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt cßn cã nh÷ng chi phÝ kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt v× vËy chóng ta cÇn ph©n biÖt chi phÝ víi hao phÝ vµ chi tiªu. VÝ dô. Cã nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt míi ®­îc gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt vËt t­, tiÒn vèn trong doanh nghiÖp kh«ng kÓ nã ®­îc dïng vµo viÖc g×. Chi tiªu lµ c¬ së ph¸t sinh chi phÝ, kh«ng cã chi tiªu th× kh«ng cã chi phÝ, song gi÷a chóng l¹i cã sù kh¸c nhau vÒ l­îng vµ thêi gian, chi tiªu cã thÓ lµ chi phÝ (nh­ mua vËt t­ ®­a ngay vµo s¶n xuÊt) hoÆc còng cã thÓ ch­a ph¶i lµ chi phÝ s¶n xuÊt (nh­ mua vËt t­ ®­a vÒ kho ch­a xuÊt dïng…) mÆt kh¸c còng cã kho¶n chi tiªu ch­a x¶y ra ë kú h¹ch to¸n tr­íc ®­îc tÝnh vµo chi phÝ ë kú nµy. b. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung kh¸c nhau, môc ®Ých vµ c«ng dông cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng kh¸c nhau do ®ã yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i còng kh¸c nhau. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt tõng tiªu thøc kh¸c nhau, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng lo¹i sÏ n©ng cao tÝnh chi tiÕt cña th«ng tin h¹ch to¸n lµ c¬ së tin cËy cho viÖc phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ. D­íi ®©y lµ mét sè 4 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu: * Ph©n lo¹i theo yÕu tè. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy ta c¨n cø vµo tÝnh chÊt néi dung kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau ®Ó chia ra c¸c yÕu tè chi phÝ, mçi yÕu tè chi phÝ chØ bao gåm c¸c chi phÝ cã cïng néi dung kinh tÕ kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®· ph¸t sinh ë lÜnh vùc nµo, ë ®©u vµ môc ®Ých t¸c dông cña chi phÝ nh­ thÕ nµo. V× vËu c¸ch ph©n lo¹i nµy ®­îc gäi lµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®­îc chia lµm c¸c yÕu tè sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ nhiªn liÖu ®éng lùc, c«ng cô, dông cô … sö dông nhiªn liÖu ®éng lùc, c«ng cô, dông cô … sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ nh©n c«ng: Gåm tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng, ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng, ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp mang tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho toµn bé c«ng nh©n viªn chøc vµ tiÒn l­¬ng thuª ngoµi. Gåm c¶ c¸c chi phÝ vÒ BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh theo quy ®Þnh. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ tµi s¶n cè ®Þnh dïn trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Ph¶n ¸nh toµn bé c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ch­a ph¶n ¸nh vµo c¸c yÕu tè ë trªn trong kú s¶n xuÊt kinh doanh. * Ph©n lo¹i chi phÝ theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ (theo kho¶n môc) Mçi yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®Òu cã môc ®Ých vµ c«ng dông nhÊt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy ta c¨n cø vµo môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ trong s¶n xuÊt ®Ó chia ra c¸c kho¶n môc kh¸c nhau, mçi kho¶n môc chi phÝ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng môc ®Ých vµ c«ng dông kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã cã néi dung kinh 5 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tÕ nh­ thÕ nµo. V× vËy c¸ch ph©n lo¹i nµy cßn gäi lµ c¸ch ph©n lo¹i theo kho¶n môc. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®­îc chia thµnh c¸c môc chi phÝ nh­ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh vËt liÖu phô, nhiªn liÖu… tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Gåm tiÒn l­¬ng, phô cÊp l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ % quy ®Þnh. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt chung ë c¸c bé phËn x©y dùng trong ®ã gåm: + Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu. + Chi phÝ c«ng cô, dông cô. + Chi phÝ khÊu hao TSC§ (c¶ s¶n xuÊt lÉn qu¶n lý ph©n x­ëng) + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (chØ dïng cho ph©n x­ëng) + Chi phÝ b»ng tiÒn. * Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ víi ®èi t­îng chÞu chi phÝ. - Chi phÝ trùc tiÕp: chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. - Chi phÝ gi¸n tiÕp: Chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ xong ph¶i ph©n bæ. Th«ng th­êng chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ gi¸n tiÕp. * Ph©n lo¹i theo néi dung cÊu thµnh chi phÝ: Ph©n lµm 2 lo¹i. - Chi phÝ ®¬n nhÊt: Lµ chi phÝ do mét yÕu tè chi phÝ cÊu thµnh nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ tæng hîp: Lµ chi phÝ do nhiÒu yÕu tè cÊu thµnh nh­ chi phÝ s¶n xuÊt chung. * Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ víi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. - BiÕn phÝ: lµ chi phÝ biÕn ®æi tû lÖ víi khèi l­îng s¶n phÈm. 6 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp - §Þnh phÝ: Lµ chi phÝ kh«ng phô thuéc vµo khèi l­îng s¶n phÈm nh­ khÊu hao. 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm. a. B¶n chÊt vµ kh¸i niÖm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lµ tæng chi phÝ b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp lµ th­íc ®o møc tiªu hao phï hîp ®Ó bï ®¾p trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¨n cø x©y dùng ph­¬ng ¸n gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸. Tãm l¹i gi¸ thµnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l­îng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. Gi¸ thµnh ®­îc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm lao vô cô thÓ vµ chØ tÝnh to¸n víi sè l­îng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô s¶n phÈm ®· hoµn thµnh toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (thµnh phÈm) hoÆc kÕt thóc mét sè giai ®o¹n s¶n xuÊt (b¸n thµnh phÈm) Gi¸ thµnh trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh nã võa mang tÝnh chñ quna võa mang tÝnh kh¸ch quan. V× vËy, chóng ta ph¶i xem xÐt gi¸ thµnh trªn nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau nh»m sö dông chØ tiªu gi¸ thµnh cã hiÖu qu¶. Gi¸ thµnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn, gi¸ trÞ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng kÕt tinh trong mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸. V× vËy nã mang tÝnh kh¸ch quan do sù di chuyÓn vµ tÝnh kÕt ting nµy lµ tÊt yÕu. ViÖc tÝnh to¸n ®o l­êng lµ biÓu hiÖn chóng b»ng tiÒn chØ lµ ph¶n ¸nh cña qu¶n lý mµ th«i. MÆt kh¸c, gi¸ thµnh lµ mét ®¹i l­îng tÝnh to¸n trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt chØ ra trong kú nªn nã lµ chØ tiªu cã sù chñ quan. §Æc ®iÓm cña chñ quan nµy thÓ hiÖn trªn hai khÝa c¹nh. Thø nhÊt: Gi¸ thµnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng ®· hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra khèi l­îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. V× vËy viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®¸nh gi¸ kh¸c nhau ë tõng doanh nghiÖp còng lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm mang tÝnh chñ quan nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh ®­îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt nh÷ng chi phÝ ®­îc tËp hîp vµo gi¸ thµnh ph¶i tu©n theo quy ®Þnh chung cña nguyªn t¾c kÕ to¸n. 7 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp Ch¼ng h¹n nh÷ng chi phÝ kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ b¸n hµng tr­íc kia ®­îc tËp hîp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n cò. Trong chÕ ®é kÕ to¸n míi mµ bé tµi chÝnh míi ban hµnh ngµy 1/11/1995 th× hai lo¹i chi phÝ nµy kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ chóng ®­îc coi lµ phÝ tæn doanh nghiÖp ph¶i chÞu, do vËy lµm cho gi¸ thµnh dao ®éng theo. Tõ viÖc nghiªn cøu b¶n chÊt cña gi¸ thµnh s¶n phÈm ta cã thÓ ®i ®Õn mét kh¸i niÖm chung nhÊt vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ sau: Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cho mét khèi l­îng s¶n phÈm lao ®éng nghÜa vô ®· hoµn thµnh. b. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh: Cã hai c¸ch ph©n lo¹i. * Ph©n lo¹i theo thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh vµ c¬ së tÝnh gi¸ thµnh th× gi¸ thµnh ®­îc chia lµm 3 lo¹i: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: §­îc tÝnh tr­íc khi x©y dùng. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc : §­îc tÝnh tr­íc khi x©y dùng. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: §­îc tÝnh sau khi hoµn thµnh nªn sè liÖu thùc tÕ. * Ph©n lo¹i theo ph¹m vi chi phÝ cÊu thµnh. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: tõ kh©u ®Çu ®Õn kÕt thóc s¶n xuÊt. - Gi¸ thµnh toµn bé: TÝnh theo s¶n phÈm s¶n xuÊt song ®· tiªu thô, chi phÝ bao hµm c¶ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho s¶n phÈm ®ã. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh l·i tr­íc thuÕ thu nhËp cña doanh nghiÖp vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh toµn bé; cña s¶n phÈm = Gi¸ thµnh;s¶n xuÊt + Chi phÝ; b¸n hµng + Chi phÝ cña mét doanh nghiÖp * Ph©n biÖt gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Gièng nhau: §Òu lµ chi phÝ s¶n xuÊt. - Kh¸c nhau: VÒ ph¹m vi chi phÝ chØ tÝnh cho mét kú cßn gi¸ thµnh l¹i tÝnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh. Gi¸ thµnh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 8 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp Z = D­ ®Þnh kú + Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú - D­ ®Þnh kú Nh÷ng doanh nghiÖp ®Æc thï kh«ng cã c¸i sè d­ ®Çu kú vµ dë dang cuèi kú th× gi¸ thµnh b»ng chi phÝ s¶n xuÊt. * Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thnfh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm chi phÝ biÓu hiÖn mÆt hao phÝ cßn gi¸ thµnh biÓu hiÖn mÆt kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §©y lµ hai mÆt thèng nhÊt cña mét qu¸ tr×nh. V× vËy chóng gièng nhau vÒ chÊt, c¶ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Òu bao gåm nh÷ng chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Trªn gãc ®é biÓu hiÖn b»ng tiÒn, chi phÝ s¶n xuÊt còng kh¸c víi gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Æc biÖt lµ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, chi phÝ nµy kh«ng bao gåm nh÷ng chi phÝ ®· chi ra trong kú nh­ng cßn chêi ph©n bæ dÇn cho c¸c kú sau ®ång thêi cßn ph¶i céng thªm c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ch­a ph¸t sinh trong kú nh­ng ®­îc tÝnh tr­íc vµo gi¸ thµnh vµ chi phÝ chi ra kú tr­íc ch­a ph©n bæ kÕt chuyÓn sang. c. Sù cÇn thiÕt vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng. HiÖn nay cïng víi chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lu«n ®­îc coi lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thnµh vµ n©ng cao chÊt l­îng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ n©ng cao thu nhËp cña ng­êi lao ®éng . Do ®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mét vÞ trÝ v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn sö dông chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm vµo qu¶n lý th× cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh. TÝnh ®óng gi¸ thµnh lµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c vµ h¹ch to¸n ®óng néi dung kinh tÕ cña chi phÝ ®· hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Muèn vËy p h¶i x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, vËn dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh hîp lý vµ gi¸ thµnh 9 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tÝnh trªn c¬ së sè liÖu kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c. TÝnh ®ñ gi¸ thµnh lµ tÝnh to¸n ®Çy ®ñ mäi chi phÝ ®· bá ra trªn tinh thÇn h¹ch to¸n kinh doanh, lo¹i bá mäi yÕu tè bao cÊp ®Ó tÝnh tõ ®Çu vµo theo ®ógn chç quy ®Þnh. TÝnh ®ñ còng ®ßi hái ph¶i lo¹i bá nh÷ng chi phÝ kh«ng liªn quan ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ c¸c lo¹i chi phÝ mang tÝnh chÊt tiªu cùc, l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt, hîp lý, nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i ®­îc quy tr¸ch nhiÖm râ rµng. 3. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. a. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cÇn ph¶i tËp hîp nh»m ®¸p øng yªu cÇu kiÓm tra gi¸m s¸t chi phÝ vµ yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp cã tiÕn hµnh ë nhiÒu ®Þa ®iÓm, nhiÒu ph©n x­ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt kh¸c nhau ë tõng ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt l¹i cã thÓ s¶n xuÊt chÕ biÕn nhiÒu s¶n phÈm, nhiÒu c«ng viÖc lao vô kh¸c nhau, theo c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau. Do ®ã chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp còng ph¸t sinh ë nhiÒu ®Þa ®iÓm, nhiÒu bé phËn, liªn quan ®Õn nhiÒu s¶n phÈm c«ng viÖc, tøc lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tõng giai ®o¹n hay tõng quy tr×nh c«ng nghÖ, tõng ph©n x­ëng hay tõng bé phËn, tõng ®¬n ®Æt hµng, tõng lo¹i nhãm s¶n phÈm, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ lµ kh©u ®Çu tiªn cÇn thiÕt cña c«ng viÖc kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Cã x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp míi gióp cho tæ chøc tèt nhÊt c«ng viÖc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ. Tõ ghi chÐp ban ®Çu, tæng hîp sè liÖu, tæ chøc tµi kho¶n vµ sæ chi tiÕt ®Òu ph¶i theo ®óng ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh. §Ó x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tr­íc hÕt ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña chi phÝ trong s¶n xuÊt. Tuú theo c¬ cÊu tæ 10 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp chøc s¶n xuÊt yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh, yªu cÇu h¹ch to¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi p hÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp hay tõng giai ®o¹n, tõng quy tr×nh c«ng nghÖ riªng biÖt, tõng ph©n x­ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi t­îng ®· ®­îc quy ®Þnh hîp lý, cã t¸c dông phôc vô tèt cho viÖc cho viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc kÞp thêi vµ ®óng ®¾n. Tuy nhiªn ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× c«ng viÖc ®Çu tiªn cÇn x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. b. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt thu ®­îc tõ s¶n phÈm c«ng viÖc, lao vô nhÊt ®Þnh ®· hoµn thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt thu ®­îc tõ s¶n phÈm c«ng viÖc, lao vô nhÊt ®Þnh ®· hoµn thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña s¶n phÈm, yªu cÇu vÒ tr×nh ®é h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Tr­íc hÕt, cÇn xem xÐt doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo lo¹i h×nh nµo. NÕu s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc hoµn thµnh. NÕu s¶n xuÊt hµng lo¹t th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vÉn cã thÓ lµ s¶n phÈm hoµn thµnh hay nhãm s¶n phÈm hoµn thµnh. Quy tr×nh c«ng nghÖ còng ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu quy tr×nh s¶n xuÊt ®¬n gi¶n th× s¶n phÈm hoµn thµnh ë cuèi quy tr×nh s¶n xuÊt ®ã chÝnh lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu quy tr×nh kiÓu phøc t¹p liªn tôc thid ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ s¶n phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng hoÆc nöa thµnh phÈm ®· hoµn thµnh ë tõng giai ®o¹n. NÕu quy tr×nh phøc t¹p kiÓu song song th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm ®· l¾p r¸p hoµn chØnh vµ c¶ mét sè bé phËn chi tiÕt cña s¶n phÈm n÷a. 11 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp c. Ph©n biÖt ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã néi dung kh¸c víi ®èi t­îng tÝnh chi phÝ. §èi t­îng cña chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¨n cø ®Ó mêi c¸c tµi kho¶n, c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, tæ chøc c«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu, tËp hîp sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng. Cßn viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh l¹i lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp b¶ng chi tiÕt gi¸ thµnh vµ tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi t­îng. §Ó ph©n biÖt ®­îc ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ngµy c¶ khi chóng ®ång nhÊt lµ mét, cÇn dùa vµo c¸c c¬ së sau: §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt: s¶n xuÊt ®¬n gi¶n hay phøc t¹p. Víi s¶n xuÊt gi¶n ®¬n th× ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ s¶n phÈm hay toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (NÕu s¶n xuÊt mét thø s¶n phÈm) hoÆc cã thÓ lµ mét nhãm s¶n phÈm (NÕu s¶n xuÊt nhiÒu thø s¶n phÈm cïng tiÕn hµnh trong mét quy tr×nh lao ®éng). §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ë ®©y lµ s¶n phÈm cuèi cïng. Víi s¶n phÈm phøc t¹p, ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm, c¸c giai ®o¹n chÕ biÕn, ph©n x­ëng chÕ biÕn, ph©n x­ëng s¶n xuÊt hoÆc nhãm chi tiÕt bé phËn s¶n phÈm ... cßn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm hay b¸n thµnh phÈn ë tõng b­íc chÕ t¹o. d. C¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph­¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, kho¶n môc trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. Do ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nªn còng cã nhiÒu c¸ch h¹ch to¸n chi phÝ cho phï hîp víi tõng ®èi t­îng. V× thÕ, trong thùc tÕ th­êng ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh­ sau: + §èi t­îng tËp hîp chi phÝ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt th­êng lµ: - Toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. - Tõng giai ®o¹n hay tõng quy tr×nh c«ng nghÖ, tõng ph©n x­ëng, tõng 12 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp bé phËn s¶n xuÊt, tõng ®¬n ®Æt hµng, tõng lo¹i nhãm s¶n phÈm, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. + §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh. - §Æc ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. - C«ng dông cña chi phÝ. - C¨n cø c¬ cÊu tæ chøc, quy tr×nh c«ng nghÖ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm, yªu cÇu qu¶n lý, yªu cÇu h¹ch to¸n kinh doanh. * KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i víi tÝnh chÊt vµ néi dung kh¸c nhau, ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh còng kh¸c nhau. Khi ph¸t sinh, tr­íc hÕt c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc biÓu hiÖn theo c¸c yÕu tè chi phÝ råi míi ®­îc biÓu hiÖn thµnh c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh khi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù hîp lý khoa häc th× míi cã thÓ tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Tr×nh tù nµy phô thuéc nhiÒu vµo ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ, mèi quan hÖ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Kinh doanh vµ tr×nh ®é h¹c to¸n cña doanh nghiÖp, tr­êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. §èi víi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Ph¹m vi bao gåm nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô nöa thµnh phÈm, nhiªn liÖu toµn bé vËt liÖu t¹o ra s¶n phÈm. Kh«ng tÝnh vµo nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp c¸c lo¹i vËt t­ dông cô dïng cho ph©n x­ëng, qu¶n lý hay dÞch vô kh¸c. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp. NÕu nguyªn vËt liÖu liªn quan ®Õn mét tr­êng hîp tËp hîp chi phÝ th× sÏ h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t­îng. NÕu liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng chÞu chi phÝ th× sÏ tiÕn hµnh tËp hîp sau ®ã ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng, h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú theo ®óng nguyªn vËt liÖu chÝnh ph¸t sinh ®iÒu ®ã cßn liªn quan ®Õn trÞ gi¸ 13 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp vËt liÖu tån ë bé phËn s¶n xuÊt vµ phÕ liÖu thu håi ®­îc lóc ®ã ng­êi ta tÝnh trÞ gi¸ vËt liÖu vµ chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp trong kú. VL trùc tiÕp; trong kú TrÞ gi¸ VL trong kú; xuÊt kho = + VËt liÖu tån kho;®Çu kú ë BPSX - VËt liÖu tån kho;cuèi kú ë BPSX - PhÕ liÖu thu håi;trong s¶n xuÊt Trong ®ã: - ChÊt liÖu xuÊt kho ®­îc tÝnh c¨n cø c¸c phiÕu xuÊt kho. - VËt liÖu tån ë bé phËn s¶n xuÊt c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª hoÆc phiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i. - PhÕ liÖu thu håi c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ®¬n gi¸ thu håi. * Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. Sö dông tµi kho¶n B21 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ trong doanh nghiÖp cã bao nhiªu c«ng tr×nh th× cã bÊy nhiªu chi tiÕt, khi kÐ to¸n vµo sæ chi phÝ cña c«ng tr×nh nµo tËp hîp vµo c«ng tr×nh ®ã cã thÓ chi tiÕt tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Tr×nh tù h¹ch to¸n. TK 152,153 TK 621 TK 152,153 1 ) XuÊt kho NVC SX 3) NhËp l¹i kho do kh«ng sö dông hÕt hay phÕ liÖu 4. Sö dông kh«ng hÕt tån ë PXSX kú tr­íc chuyÓn sang TK 111,112,33 1 TK 154 VËt liÖu mua ngoµi ®­a th¼ng vµo 5) K/c chi phÝ NVL s¶n xuÊt (gi¸ ch­a cã thuÕ VAT) trùc tiÕp TK133 ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ 14 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Sö dông tµi kho¶n 622 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp còng tËp hîp cho tõng ®èi t­îng. NÕu liªn quan ®Õn mét ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ chi phÝ trùc tiÕp ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt vµo ®èi t­îng ®ã. NÕu liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng th× sÏ ph©n bæ theo tiªu thøc phï hîp cã thÓ lµ: - Theo tiªu l­îng ®Þnh møc. - Theo khèi l­îng s¶n phÈm. - Theo giê c«ng ®Þnh møc vµ thùc tÕ. + Tr­êng hîp trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n viªn trùc tiÕp th× liªn quan ®Õn TK 355 Ghi Nî TK 622 Cã TK 335 + TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622 mµ h¹ch to¸n vµo TK 623 nÕu ë ®¬n vÞ x©y l¾p. * Tr×nh tù h¹ch to¸n. TK334 TK622 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ TK154 TK338 TrÝch BHXH Ph©n bæ chi phÝ kÕt chuyÓn CF TK111,112 Nh©n c«ng thuª ngoµi tiÒn th­ëng cho ng­êi L§ 15 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp * KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. + Ph¹m vi: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ngoµi hai kho¶n môc trªn. - C¸c chi phÝ ph¸t sinh ë ph©n x­ëng, tæ, ®éi nh­ chi phÝ s¶n xuÊt tæ ®éi lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Kh«ng tÝnh chi phÝ phôc vô qu¶n lý chung toµn doanh nghiÖp hoÆc chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt. + Ph­¬ng ph¸p tËp hîp hoÆc ph©n bæ. Th«ng th­êng ®­îc tËp hîp theo ®Þa chØ ph¸t sinh chi phÝ nh­ ë c¸c ph©n x­ëng, tæ ®éi. NÕu cã chi phÝ liªn quan ®Õn mét ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ nh­ s¶n xuÊt nh­ chi phÝ mét lo¹i s¶n phÈm th× sÏ h¹ch to¸n tÑ­c tiÕp cho ®èi t­îng ®ã. NÕu liªn quan ®Õn nhiÒu ®ãi t­îng th× sÏ tËp hîp sau ®ã ph©n bæ theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh c¸c tiªu thøc cã thÓ lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ trùc tiÕp ph©n bæ theo giê m¸y ch¹y, theo ®Þnh møc chi phÝ chung, * Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. Sö dông TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung - 6271 chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng - 6272 chi phÝ vËt liÖu - 6273 chi phÝ CCDC - 6274 chi phÝ khÊu h¸o TSC§ - 6277 chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - 6278 chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 16 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp Tr×nh tù h¹ch to¸n. TK334,338 TK627 TK154 Chi phÝ ph¸t sinh Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn L­¬ng, BHXH, BHYT TK152,153 VËt liÖu, CCDC TK214 KhÊu hao TSC§ TK214 C¸c chi phÝ kh¸c Tr­êng hîp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. * KÕ to¸n tËp hîp chi tiÕt ph¸t sinh trong kú theo tõng kho¶n môc vµ chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ theo tõng kho¶n môc: 621,622,627 nh­ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. * Sö dông TK 631 ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm… cßn TK 154 chØ ph¶n ¸nh s¶n phÈm dë dang chø kh«ng dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ nh­ kª khai th­êng xuyªn. 17 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp Tr×nh tù h¹ch to¸n TK331,111 TK611 TK621 TK631 TK632 2 VËt liÖu mua vµo 4- XuÊt VL dïng 7- K/c CF VLTT 9- Gi¸ thµnh SP TK622 TK152,153 6- K/c CF NCTT 1- K/c vËt liÖu tån ®Çu kú TK627 7- K/c CF SXC 3- K/c VL tån CK TK LQ TK154 5- K/c CF NCTT vµ CF SXCPS 6- K/c d­ ®Çu kú s¶n phÈm dë 8- K/c SP dë cuèi kú II. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. TËp hîp vµ ph© bæ chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cho mét doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i víi néi dung tÝnh chÊt kh¸c nhau. Do vËy viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng, néi dung cña c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, thùc chÊt lµ viÖc ph©n ®Þnh nh÷ng chi phÝ ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh vµ nh÷ng chi phs s¶n xuÊt kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh. Theo quy ®Þnh nh÷ng kho¶n môc chi phÝ kh«ng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nh­ chi cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, cho c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao ph¶i ®Ó ngoµi gi¸ thµnh vµ do nguån vèn riªng bï ®¾p. Cßn c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm th× ph¶i ®­îc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµo gi¸ thµnh. ChØ 18 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cã trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®óng ®¾n néi dung c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch thÝch hîp th× míi ®¶m b¶o ph¶n ¸nh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ng­êi ta th­êng sö dông c¸c tµi kho¶n chñ yÕu sau: TK 621, TK 622, TK 627, TK 154 (hoÆc TK 631), TK 142, TK 335 vµ mét sè TK cã liªn quan kh¸c. 2. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. a. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh * §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc hoÆc lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cÇn tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. b. C¨n cø x¸c ®Þnh ®èi t­îng gi¸ thµnh. - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm tÝnh chÊt s¶n xuÊt vµo quy tr×nh c«ng nghÖ. + NÕu s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm. + NÕu s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm. + NÕu s¶n xuÊt nhiÒu víi sè l­îng lín th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm. - XÐt theo quy tr×nh c«ng nghÖ. + Quy tr×nh c«ng nghÖ gi¶n ®¬n th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh. + Quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p liªn tôc theo kiÓu n­íc ch¶y th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thª lµ nöa thµnh phÈm ë tõng giai ®o¹n vµ thµnh phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng. NÕu quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p theo kiÓu song song th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ ®èi tõng chi tiÕt s¶n phÈm. * Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp (ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n) Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng trùc tiÕp ®­îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp thuéc 19 §inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản