intTypePromotion=1

Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch men của công ty TNHH TM Nhơn Hòa giai đoạn 2008-2010

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

2
629
lượt xem
247
download

Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch men của công ty TNHH TM Nhơn Hòa giai đoạn 2008-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong xu thế hội nhập như hiện nay thì chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trước hết chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích hướng đi của mình.Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm gạch men của công ty TNHH TM Nhơn Hòa giai đoạn 2008-2010

 1. TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T & QU N TR KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI P XÂY D NG CHI N LƯ C KINH DOANH CHO S N PH M G CH MEN C A CÔNG TY TNHH TM NHƠN HÒA GIAI O N 2008-2010 Giáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n: Ph m Lê H ng Nhung Nguy n Chí Th L p:Qu n tr t ng h p K30 MSSV: 4043561 C n Thơ, 05/ 2008
 2. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa L IC MT hoàn thành lu n văn t t nghi p này, em xin chân thành c m ơn. - Quý th y, cô trư ng i h c C n Thơ c bi t là th y cô khoa KT – QTKD ã h t lòng truy n t nh ng ki n th c quý báo trong su t th i gian h c t i trư ng. - Cô hư ng d n Ph m Lê H ng Nhung ã h t lòng ch b o và b sung nh ng khuy t i m cu n lu n văn này hoàn thành t t p. - Th.S. Th Tuy t ngư i tr c ti p gi ng d y môn chi n lư c và chính sách kinh doanh ã cung c p cho em nh ng bài h c quý báo v l p chi n lư c. - Ban giám c công ty TNHH TM Nhơn Hòa, quý cô chú và các anh ch các phòng ban, nh t là phòng k ho ch kinh doanh ã nhi t tình giúp , hư ng d n và t o m i i u ki n thu n l i cho em h c t p và ti p c n môi trư ng doanh nghi p t t hơn ng th i cung c p cho em nh ng tài li u c n thi t hoàn thành lu n văn này úng th i h n, úng yêu c u. Em xin chân thành c m ơn ! Sinh viên th c hi n Nguy n Chí Th ii GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 3. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa L I CAM OAN Tôi xin cam oan t t c nh ng s li u phân tích trong bài i u ư c cung c p t phòng kinh doanh và phòng k toán c a công ty TNHH TM Nhơn Hòa, tài “Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa” do chính tôi th c hi n nó không gi ng tài nghiên c u chi n lư c nào n u có tôi hoàn toàn ch u trách nhi m. Sinh viên th c hi n Nguy n Chí Th iii GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 4. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa NH N XÉT C A GIÁO VIÊN HƯ NG D N …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. iv GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 5. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. v GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 6. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa M CL C Trang CHƯƠNG 1: GI I THI U ............................................................................... 1 1.1. Lý do ch n tài........................................................................................... 1 1.2. M c tiêu nghiên c u ...................................................................................... 2 1.2.1. M c tiêu chung........................................................................................ 2 1.2.2. M c tiêu c th ........................................................................................ 2 1.3. Ph m vi nghiên c u ....................................................................................... 2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ............................................................ 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N ............................................................................... 3 2.1.1. Khái quát v Qu n tr .............................................................................. 3 2.1.2. Khái ni m v Chi n lư c ......................................................................... 4 2.1.3. Khái ni m v Qu n tr chi n lư c ............................................................ 5 2.1.4. Các giai o n qu n tr chi n lư c ............................................................ 6 2.1.5. T m quan tr ng c a qu n tr chi n lư c .................................................. 7 2.1.6. Mô hình qu n tr chi n lư c .................................................................... 8 2.1.7. Ưu và như c i m c a Qu n tr chi n lư c.............................................. 9 2.1.8. N i dung ho ch nh chi n lư c c a doanh nghi p ...................... 10 2.1.8.1. Phân tích môi trư ng vĩ mô ................................................... 10 2.1.8.2. Phân tích môi trư ng vi mô.................................................... 11 2.1.8.3. Phân tích hoàn c nh n i t i Doanh nghi p........................................ 14 2.1.8. 4. Xác nh nhi m v và m c tiêu c a chi n lư c ............................... 15 2.1.8.4.1. Xác nh nhi m v ........................................................ 15 2.1.8.4.2. Xác nh m c t iêu ................................................................... 16 2.1.8.5. Hình thành và l a ch n chi n lư c......................................... 17 2.1.8.5.1. Qui trình hình thành m t chi n lư c t ng quát .......................... 17 2.1.8.5.2. Giai an nh p vào ................................................................... 17 2.1.8.5.3. Giai an k t h p ...................................................................... 18 2.1.8.5.4. L a ch n chi n lư c .................................................................. 20 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ............................................................... 21 2.2.1.Phương pháp thu th p s li u: ................................................................ 21 2.2.2. Phương pháp x lý s li u ..................................................................... 21 vi GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 7. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa CHƯƠNG 3: GI I THI U SƠ LƯ C VÀ PHÂN TÍCH HOÀN C NH N I T I C A DOANH NGHI P ............................... 22 3.1. GI I THI U SƠ LƯ C V DOANH NGHI P................................ 22 3.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a công ty ............................... 22 3.1.2. Lĩnh v c h at ng ....................................................................... 22 3.1.3. K t qu hoat ng kinh doanh .............................................................. 23 3.1.4. Th trư ng kinh doanh c a công ty trong các năm v a qua ......... 23 3.2. PHÂN TÍCH HOÀN C NH N I T I C A DOANH NGHI P ................. 24 3.2.1. Cơ c u t ch c...................................................................................... 24 3.2.2. Ngu n nhân l c. ................................................................................... 25 3.2.3. Y u t marketing.................................................................................. 27 3.2.3.1. Y u t s n ph m ........................................................................... 27 3.2.3.2. Y u t giá ..................................................................................... 28 3.2.3.3. Y u t khuy n mãi......................................................................... 28 3.2.3.4. Y u t phân ph i ........................................................................... 28 3.2.4. Môi trư ng văn hoá doanh nghi p. ...................................................... 30 3.2.5. Phân tích tình hình tài chính doanh nghi p........................................... 30 3.2.5.1 Tình hình doanh thu qua các năm.................................................... 30 3.2.5.2 Phân tích các ch s tài chính .......................................................... 33 3.2.6. Ma tr n n i b ..................................................................................... 36 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯ NG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯ NG VI MÔ............................................................................ 38 4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯ NG VĨ MÔ ........................................................ 38 4.1.1. Môi trư ng kinh t .............................................................................. 38 4.1.1.1. T c tăng trư ng kinh t ............................................................. 38 4.1.1..2. Thu nh p bình quân ...................................................................... 38 4.1.1.3. T l l m phát................................................................................ 39 4.1.1.4. Lãi su t ngân hàng ......................................................................... 39 4.1.1.5. T c ô th hoá........................................................................... 40 4.1.2. Y u t chính tr - pháp lu t ........................................................ 40 4.1.3. Y u t văn hóa - xã h i .............................................................. 41 4.1.4. Y u t t nhiên.......................................................................... 42 4.1.5. Y u t công ngh ....................................................................... 42 4.1.6. Y u t qu c t ............................................................................ 43 vii GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 8. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa 4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯ NG VI MÔ ............................................... 45 4.2.1. Phân tích i th c nh tranh. .............................................................. 45 4.2.2. Nhà cung ng .................................................................................... 46 4.2.2.1. Ngu i cung ng v t tư ................................................................... 46 4.2.2.2. Nhà cung ng v n ................................................................. 46 4.2.2.3. Nhà cung ng lao ng ......................................................... 46 4.2.3. Khách hàng........................................................................................ 46 4.2.4. Các i th ti m n .................................................................... 47 4.2.5. S n ph m thay th ............................................................................... 47 4.3. S M NG VÀ M C TIÊU N NĂM 2010 ............................................ 49 4.3.1. S m ng c a công ty TNHH TM Nhơn Hòa .................................... 49 4.3.2. M c tiêu n năm 2010.................................................................... 50 4.4. HÌNH THÀNH VÀ L A CH N CHI N LƯ C........................................ 50 4.4.1. T ng h p các i m m nh c a công ty ............................................... 50 4.4.2. T ng h p các i m y u c a công ty .................................................. 51 4.4.3. T ng h p các cơ h i i v i công ty ................................................. 51 4.4.4. T ng h p các m i e d a. ................................................................. 52 4.4.5. Ma tr n SWOT. ................................................................................ 53 4.4.6. Ma tr n SPACE.................................................................................. 54 4.4.7. Ma tr n chi n lư c chính. ................................................................... 55 4.4.8. L a ch n chi n lư c. .......................................................................... 55 CHƯƠNG 5: M T S BI N PHÁP TH C HI N CHI N LƯ C N NĂM 2010.......................................................... 57 5.1. V n qu n tr ............................................................................. 57 5.1.1. Các m c tiêu hàng năm.......................................................... 57 5.1.2. Các chính sách th c hi n m c tiêu ........................................ 57 5.2.V n Marketing.......................................................................... 57 5.3.V n tài chính............................................................................. 58 5.4.V n nghiên c u và phát tri n ..................................................... 58 CHƯƠNG 6: PH N K T LU N VÀ KI N NGH ....................................... 59 6.1. K t lu n................................................................................................ 59 6.2. Ki n ngh ............................................................................................. 59 6.2.1. i v i công ty .......................................................................... 59 6.2.2. i v i nhà nư c ......................................................................... 60 viii GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 9. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa DANH M C BI U B NG Trang B ng 1: b ng k t qu h at ng kinh doanh qua 3 năm c a Cty TNHH TNHH TM Nhơn Hòa ........................................................................23 B ng 2: Tình hình b trí cơ c u nhân s t i Cty TNHH TM Nhơn Hòa .......................25 B ng 3: Th ng kê s lư ng – cơ c u ngu n nhân l c c a Cty TNHH TM Nhơn Hòa ..........................................................................................26 B ng 4 : Ch tiêu sinh l i bình quân c a lao ng........................................................27 B ng 5: Tình hình cơ c u doanh thu Cty TNHH TM Nhơn Hòa qua 3 năm .................32 B ng 6: B ng t ng h p các ch s tài chính Cty TNHH TM Nhơn Hòa .......................33 B ng 7: B ng t ng h p môi trư ng bên trong Cty TNHH TM Nhơn Hòa....................37 B ng 8: B ng t ng h p môi trư ng vĩ mô Cty TNHH TM Nhơn Hòa .........................44 B ng 9: Ma tr n hình nh c nh tranh Cty TNHH TM Nhơn Hòa.................................45 B ng 10: B ng t ng h p môi trư ng vi mô Cty TNHH TM Nhơn Hòa........................48 B ng 11: Ma tr n ánh giá các y u t bên ngoài..........................................................49 B ng 12: Ma tr n SWOT ............................................................................................53 B ng 13: Ma tr n SPACE ...........................................................................................54 B ng 14: M c tiêu hàng năm giai an 2008 – 2010 ...................................................57 ix GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 10. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa DANH M C HÌNH Trang Hình 1: Sơ công tác qu n tr trong doanh nghi p ............................................... 4 Hình 2: Mô hình qu n lý chi n lư c ....................................................................... 8 Hình 3: Mô hình 5 áp l c c nh tranh ...................................................................... 12 Hình 4: Ma tr n Space ........................................................................................... 19 Hình 5: Ma tr n chi n lư c chính ........................................................................... 20 Hình 6: Bi u doanh thu và l i nhu n ròng ......................................................... 23 Hình 7: Bi u cơ c u doanh thu g ch men theo th trư ng................................... 29 Hình 8: Bi u tăng trư ng kinh t Vi t Nam giai o n 2003-2007 ...................... 38 Hình 9: Bi u l m phát Vi t Nam giai o n 2003-2007 ................................... 49 Hình 10: Sơ ma tr n Space ................................................................................ 55 x GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 11. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa TÓM T T TÀI CHƯƠNG I. GIƠÍ THI U Ch y u trình bày lí do ch n tài “Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa”. Cho ta th y ư c t m quan tr ng c a vi c xây d ng chi n lư c, xây d ng m c tiêu chung, m c t iêu c th và ph m vi nghiên c u c a tài. CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1. Phương pháp lu n: ưa ra nh ng cơ s quan tr ng cho vi c lý lu n tài còn là cơ s cho vi c phân tích môi trư ng n i t i c a DN cũng như môi trư ng vi mô và vĩ mô là cơ s cho vi c hình thành các ma tr n: Ma tr n ánh giá các y u t bên ngoài(EFE), ma tr n hình nh c nh tranh(IFE), ma tr n SWOT, ma tr n Space, ma tr n chi n lư c chính. 2.2. Phương pháp nghiên c u: T nh ng phân tích trên hình thành ư c tài xây d ng chi n lư c t t hơn ph i d a trên nh ng phương pháp phân tích khác nhau. CHƯƠNG III. GI I THI U SƠ LƯ C VÀ PHÂN TÍCH HOÀN C NH N I T I C A DOANH NGHI P 3.1. Gi i thi u sơ lư c v DN: L ch s hình thành, lĩnh v c ho t ng, k t qu ho t ng kinh doanh qua 3 năm và th trư ng ho t ng c a DN t ó cho ta cái nhìn t ng quát v DN. 3.2. Phân tích môi trư ng n i t i c a DN T p trung vào vi c phân tích các y u t n i t i c a DN như cơ c u t ch c, ngu n nhân l c, marketing, văn hoá DN th y ư c s tác ng c a t ng y u t n DN. V vn phân tích tình hình tài chính là khá quan tr ng trong vi c nh s c kh e cho DN. Tronh ph n này ch y u i sâu vào phân tích tình hình doanh thu, l i nhu n qua 3 năm c a công ty và phân tích các t s tài chính. T nh ng v n phân tích trên ta xác nh ư c âu là i m m nh âu là i m y u c a DN. CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH MÔI TRƯ NG VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯ NG VI MÔ Phân tích các y u t bên ngoài tác ng n DN t ó xác nh âu là cơ h i âu là e da i v i DN. 4.1. Phân tích môi trư ng vĩ mô: T p trung vào viêc phân tích y u t kinh t , y u t chính tr - pháp lu t, y u t văn hoá xã h i, y u t t nhiên, y u t công ngh , y u t qu c t . có cái nhìn t ng quát hơn v tác ng c a môi trư ng vĩ mô ta l p b ng t ng h p môi trư ng vĩ mô. xi GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 12. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa 4.2. Phân tích môi trư ng vi mô: Phân tích các i th c nh tranh tr c ti p c a doanh nghi p trên a bàn t nh, phân tích nhà cung ng, khách hàng, i th ti m n, s n ph m thay th . T nh ng v n phân tích trên ta l p b ng t ng h p môi trư ng vi mô th y ư c m c tác ng c a t ng y u t t i doanh nghi p. 4.3. S m ng và xây d ng m c tiêu cho doanh nghi p. 4.4. Hình thành và l a ch n chi n lư c: T ng h p các i m m nh, i m y u, cơ h i, e d a c a doanh nghi p i n hình thành ma trân Swot. Trên cơ s phân tích ó ta xây d ng ma tr n Space, ma tr n chi n lư c chính, t vi c phân tích các ma tr n ta i n l a ch n chi n lư c. CHƯƠNG 5: M T S BI N PHÁP TH C HI N CHI N LƯ C NĂM 2010 T p trung vào v n qu n tr , v n marketing, v n tài chính, v n nghiên c u và phát tri n, i n vi c th c hi n chi n lư c cho doanh nghi p n năm 2010. CHƯƠNG VI. K T LU N VÀ KI N NGH T ng k t l i quá trình phân tích t ó ki n ngh i v i công ty và nhà nư c. xii GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 13. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa CHƯƠNG 1 GI I THI U 1.1. Lý do ch n tài Trong xu th h i nh p như hi n nay thì chi n lư c kinh doanh óng vai trò quan tr ng i v i s t n t i và phát tri n c a các doanh nghi p. Trư c h t chi n lư c kinh doanh giúp cho doanh nghi p nh n rõ m c ích hư ng i c a mình, ó là cơ s và kim ch nam cho m i ho t ng c a doanh nghi p. K n là trong i u ki n thay i và phát tri n nhanh chóng c a môi trư ng kinh doanh, chi n lư c kinh doanh s t o i u ki n n m b t và t n d ng các cơ h i kinh doanh, ng th i ch ng tìm gi i pháp kh c ph c và vư t qua nh ng nguy cơ và hi m h a trên thương trư ng c nh tranh. Ngoài ra, chi n lư c kinh doanh còn góp ph n nâng cao hi u qu s d ng các ngu n l c và tăng cư ng v th c nh tranh m b o cho s phát tri n liên t c và b n v ng c a doanh nghi p. Cu i cùng, vi c xây d ng và th c hi n chi n lư c kinh doanh còn t o ra căn c v ng ch c cho vi c ra các chính sách và quy t nh phù h p v i nh ng bi n ng c a th trư ng. Công ty TNHH TM Nhơn Hòa v i l ch s h at ng hơn 10 năm ã t ư c nh ng thành t u kinh doanh nh t nh cùng v i nhi u kinh nghi m trong lĩnh v c kinh doanh nư c sơn, g ch men, trang trí n i th t. Tuy nhiên i u ó chưa có gì là ch c ch n m b o m t tương lai phát tri n b n v ng cho công ty trong b i c nh th trư ng bi n ng ph c t p và xu th h i nh p như hi n nay. Công ty v n chưa xây d ng ư c cho mình m t chi n lư c kinh doanh nh m ng phó m t cách ch ng hơn trư c các v n c a th i i. Do ó, v n c t lõi c a công ty hi n nay là ph i có nh hư ng phát tri n lâu dài thông qua m t chi n lư c kinh doanh úng n ư c xây d ng phù h p v i b i c nh môi trư ng và tương thích v i kh năng, v th c a t ng doanh nghi p trong i u ki n th trư ng nhi u bi n ng và c nh tranh ngày càng khóc li t như hi n nay. ó là lý do ch n tài “XÂY D NG CHI N LƯ C KINH DOANH CHO CTY TNHH TM NHƠN HÒA”. 1 GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 14. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa 1.2. M c tiêu nghiên c u Vi c “XÂY D NG CHI N LƯ C KINH DOANH CHO CTY TNHH TM NHƠN HÒA”. nh m m c tiêu sau: 1.2.1. M c tiêu chung Phân tích th c tr ng ho t ng kinh doanh c a công ty TNHH TM Nhơn Hòa ng th i phân tích tác ng c a môi trư ng kinh doanh n ho t ng kinh doanh c a công ty t ó mà xây d ng chi n lư c kinh doanh cho công ty có s phát tri n m nh và b n v ng n năm 2010. 1.2.2. M c tiêu c th - Nghiên c u th c tr ng ho t ng doanh nghi p nh m tìm ra nh ng i m m nh cũng như nh ng i m y u c a Cty. - Phân tích tác ng c a môi trư ng kinh doanh n ho t ng kinh doanh c a Cty, nh n th c rõ các cơ h i và e d a - Lư ch n chi n lư c và xu t bi n pháp th c hi n thích h p cho công ty trong vi c phát tri n 1.3. Ph m vi nghiên c u 1.3.1. Không gian Do gi i h n v không gian và th i gian nên vi c nghiên c u, phân tích ch d ng l i th trư ng hi n t i c a Cty mà c th là T nh Cà Mau. 1.3.2. Th i gian V phân tích s li u, ch phân tích s li u qua 3 năm h at ng g n nh t c a Cty c th là t năm 2005 n năm 2007. 1.3.3. i tư ng nghiên c u Do h a t ng c a Cty da d ng, nhi u lĩnh v c và do ki n th c, th i gian có h n nên tài này không i sâu nghiên c u phân tích h t t t c các lĩnh v c kinh doanh c a Cty mà ch t p trung vào lĩnh v c kinh doanh g ch men. 2 GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 15. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1. Khái quát v Qu n tr Qu n tr là m t quá trình nh m t n s thành công trong các m c tiêu ra b ng vi c ph i h p h u hi u các ngu n l c c a doanh nghi p. T khái ni m này ta th y r ng, qu n tr là nh ng ho t ng liên t c và c n thi t cho s t n t i và phát tri n c a m i t ch c. M c tiêu c a qu n tr là t o ra giá tr th ng dư, t c là tìm ra phương th c thích h p th c hi n công vi c nh m t hi u qu cao nh t v i chi phí các ngu n l c t t nh t. Do ó có th nói r ng, lý do t n t i c a ho t ng qu n tr chính là vì mong mu n hi u qu , và ch khi nào ngư i ta quan tâm n hi u qu thì m i quan tâm n ho t ng qu n tr . Hay nói m t cách khác: công tác qu n tr trong doanh nghi p là quá trình l p k ho ch, t ch c ph i h p và i u ch nh các ho t ng c a các thành viên, các b ph n và các ch c năng trong doanh nghi p nh m huy ng t i a m i ngu n l c t ư c các m c tiêu ã t ra c a t ch c. Do ó, qu n tr có 4 ch c năng cơ b n là: l p k ho ch (ho ch nh), t ch c, lãnh o ( i u khi n), ki m tra giám sát trong quá trình kinh doanh. Và m i quan h ch t ch c a chúng ư c th hi n trong sơ sau: 3 GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 16. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa HO CH NH Thi t l p các m c tiêu và quy t nh cách t t nh t th c hi n m c tiêu KI M SOÁT T CH C Ki m tra ánh giá Xác nh phân b các ho t ng nh m và s p x p các t ư c m c tiêu ngu n l c LÃNH O Gây nh hư ng n ngư i khác, cùng làm vi c hư ng t i m c tiêu c a t ch c Hình 1: Sơ công tác qu n tr trong doanh nghi p Ngoài ra quá trình ra quy t nh ph i tr i qua các bư c sau: Bư c 1: Phân tích c th v n , tìm hi u b n ch t th c s c a v n . Bư c 2: Xây d ng các phương án có th x y ra, có th có. Bư c 3: So sánh và ch n ra phương án kh thi nh t. Bư c 4: Ch n phương án t i ưu. Bư c 5: Th c hi n phương án ã ch n. Bư c 6: ánh giá k t qu th c hi n. 2.1.2. Khái ni m v Chi n lư c Chi n lư c là t p h p các m c tiêu và chính sách t ra trong m t th i gian dài trên cơ s khai thác t i a các ngu n l c c a t ch c nh m t ư c nh ng m c tiêu phát tri n. Do ó, chi n lư c c n ư c t ra như là k ho ch ho c sơ tác nghi p t ng quát ch hư ng cho công ty t n m c tiêu mong mu n. Vì th , chi n lư c ra ph i h i ng th i các y u t sau: Chi n lư c ph i ư c v ch ra trong th i gian tương i dài. Chi n lư c ph i t o ra s phát tri n cho t ch c. Chi n lư c ph i khai thác t i a các ngu n l c và s d ng h p lý các ngu n l c hi n có. 4 GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 17. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa Chi n lư c ph i t o ra m t v th c nh tranh t t nh t. Sau khi ra chi n lư c thích h p thì ta ph i bi n i chi n lư c thành các chính sách, các chương trình hành ng thông qua m t cơ c u t ch c h u hi u nh m t n m c tiêu ã nh. c trưng c a vi c th c hi n chi n lư c là: T t c các nhà qu n tr u là nh ng ngư i tham gia vào vi c th c hi n chi n lư c trong ph m vi quy n hành và trách nhi m c a mình có ư c, còn nh ng ngư i th a hành s là nh ng ngư i tham gia dư i quy n ch huy c a các nhà qu n tr . Ti n trình th c hi n chi n lư c ư c xem là thành công khi doanh nghi p t ư c nh ng m c tiêu và th hi n ư c s ti n b rõ r t trong vi c t o nên các l i th ho c th l c so v i i th c nh tranh, so v i vi c th c hi n s m ng ã ra. Th c hi n chi n lư c là m t quá trình k t h p gi a tính khoa h c và tính ngh thu t c a qu n tr . 2.1.3. Khái ni m v Qu n tr chi n lư c Qu n tr chi n lư c kinh doanh là quá trình mà trong ó các nhà qu n tr xác nh m c tiêu trong m t th i gian dài và ra các bi n pháp l n có tính nh hư ng t m c tiêu trên cơ s s d ng t i a các ngu n l c hi n có và nh ng ngu n l c có kh năng huy ng c a doanh nghi p. C th , qu n tr chi n lư c là quá trình nghiên c u các môi trư ng hi n t i cũng như tương lai, ho ch nh các m c tiêu c a công ty ra, th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh nh m t ư c các m c tiêu ó trong môi trư ng hi n t i cũng như tương lai. M c ích c a m t chi n lư c là nh m tìm ki m nh ng cơ h i, hay nói cách khác là nh m gia tăng cơ h i và vươn lên tìm v th c nh tranh. Do ó, qu n tr chi n lư c là m t ti n trình g m 3 giai o n chính: Giai o n ho ch nh và xây d ng chi n lư c. Giai o n th c hi n chi n lư c. Giai o n ki m soát chi n lư c. t o nên m t chi n lư c hài hoà và h u hi u c n xét n các y u t có th tác ng n chi n lư c như: i m m nh, i m y u c a doanh nghi p, các cơ h i và nguy cơ thu c môi trư ng bên ngoài, m c tiêu nhi m v c a doanh nghi p… 5 GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 18. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa 2.1.4. Các giai o n qu n tr chi n lư c 2.1.4.1. Giai o n hình thành chi n lư c: Hình thành chi n lư c là quá trình thi t l p s m ng kinh doanh, th c hi n i u tra nghiên c u xác nh các m t m nh và m t y u bên trong và các cơ h i, nguy cơ bên ngoài, ra các m c tiêu dài h n xây d ng và l a ch n nh ng chi n lư c thay th . Ba hành ng cơ b n trong hình thành chi n lư c là ti n hành nghiên c u, hòa h p tr c giác và phân tích, và ưa ra quy t nh. 2.1.4.2. Ti n hành nghiên c u: Ti n hành nghiên c u liên quan n vi c thu nh p và x lý các thông tin v các th trư ng và ngành kinh doanh, c a công ty. V b n ch t, ti n hành nghiên c u là xác nh các i m m nh quan tr ng và các i m y u trong các lĩnh v c kinh doanh ch c năng. 2.1.4.3. Hòa h p tr c giác v i phân tích: Có nhi u k th ât qu n tr chi n lư c cho phép các nhà chi n lư c h p nh t tr c giác v i phân tích trong vi c ưa ra và l a ch n các chi n lư c thay th kh thi. M t s nh ng công c này là ma tr n ánh giá các y u t bên ngoài (EFE), ma tr n ánh giá các y u t bên trong (IFE); ma tr n i m m nh, i m y u, cơ h i, e d a (SWOT); ma tr n ánh giá ho t ng và v trí chi n lư c (SPACE), ma tr n nhóm tư v n Boston (BCG)… 2.1.4.4. ưa ra quy t nh Các quy t nh trong giai o n hình thành chi n lư c s g n t ch c v i các s n ph m, các th trư ng, ngu n tài nguyên và công ngh c th trong m t th i gian kéo dài. Các quy t nh chi n lư c có nh ng nh hư ng lâu dài ho c t t hơn ho c x u hơn i v i t ch c và có nh ng h u qu a ch c năng chính y u. Các nhà chi n lư c có t m nhìn xa t t nh t hi u bi t nh ng phân nhánh c a vi c hình thành các quy t nh. H có quy n g n nh ng ngu n tài nguyên c n thi t cho vi c th c thi. 6 GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 19. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa 2.1.4.5. Giai o n th c hi n chi n lư c Th c hi n có nghĩa là huy ng các nhà qu n tr và nhân viên th c hi n các chi n lư c ã ư c l p ra. Các ho t ng cơ b n c a th c thi chi n lư c là thi t l p các m c tiêu ng n h n, ưa ra các chính sách, và phân ph i các ngu n tài nguyên. 2.1.4.6. ánh giá ki m tra chi n lư c T t c chi n lư c tùy thu c vào thay i tương lai vì các y u t bên trong và bên ngoài thay i thư ng xuyên. Các ho t ng chính y u c a giai o n này là: - Xem xét l i các y u t là cơ s cho các chi n lư c hi n t i. - o lư ng k t qu t ư c. - Th c hi n các ho t ng i u ch nh. 2.1.5. T m quan tr ng c a qu n tr chi n lư c - Giúp cho nhà qu n tr bi t ư c nh ng k t qu mong mu n và vi c s d ng tài nguyên h p lý, t i ưu, khuy n khích ư c tinh th n, trách nhi m c a m i nhân viên. - Trong v n n i b c a công ty giúp cho vi c t o i u ki n ra quy t nh mang tính th ng nh t, ph i h p các ho t ng nh p nhàng, uy n chuy n t o ra khái ni m v s c m nh n i b . ó là ngu n ng viên l n nh t. - Giúp nhà qu n tr luôn luôn ch ng trư c nh ng thay i c a môi trư ng như : bi t khai thác nh ng cơ h i, gi m b t nh ng e do . T ó nhà qu n tr nh ra nh ng gi i pháp, m c tiêu thích nghi ư c v i môi trư ng. - Giúp nhà qu n tr s d ng t t ngu n tài nguyên (nhân l c, v t l c, tài l c …) ưa n nh ng thành công, nh ng l i nhu n cao trên con ư ng kinh doanh. Qu n tr chi n lư c có nh ng ưu i m tuy t v i như th , nhưng nó v n t n t i nh ng khuy t i m c n kh c ph c : - Thư ng m t th i gian và chi phí hơn, i v i m t công ty có kinh nghi m và có m t quan i m qu n tr chi n lư c thích h p thì khuy t i m này có th h n ch t i a ư c. - D rơi vào c ng nh c th m chí th ng, n u như không nh n th y c i m c a chi n lư c là năng ng và phát tri n phù h p v i môi trư ng ho t ng. 7 GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
 20. tài: Xây d ng chi n lư c cho công ty TNHH TM Nhơn Hòa - Khi tiên oán sai s d n t i th t b i n ng n , ây là khuy t i m d làm các nhà qu n tr e ng i khi th c hi n chi n lư c. 2.1.6. Mô hình qu n tr chi n lư c Thông tin ph n h i Thi t l p Thi t l p Th c hi n vi c các m c nh ng ki m soát bên tiêu dài m c tiêu ngoài xác nh hàng năm các cơ h i và e d a ch y u o Xác nh Phân ph i Xét l i lư ng nhi m v , m c tiêu các ngu n và ánh m c tiêu và kinh tài nguyên giá chi n lư c doanh thành hi n t i tích Th c hi n ki m L a ch n các ra các soát n i b chi n lư c chính sách nh n di n i m theo u i m nh, i m y u Thông tin ph n h i Hình thành Th c thi ánh giá chi n lư c chi n lư c chi n lư c Hình 2: Mô hình qu n tr chi n lư c Quá trình qu n tr chi n lư c có th ư c nghiên c u và ng d ng vào vi c s d ng m t mô hình. Hình 1 là mô hình qu n tr chi n lư c toàn di n ư c áp d ng r ng rãi. Mô hình này th hi n m t phương pháp rõ ràng và th c ti n trong vi c hình thành, th c thi và ánh giá ki m tra chi n lư c. Quá trình qu n tr chi n lư c là năng ng và liên t c. M t s thay i bt kỳ thành ph n chính nào trong mô hình có th òi h i m t s thay i trong m t ho c t t c các thành ph n khác. 8 GVHD: Ph m Lê H ng Nhung SVTH: Nguy n Chí Th
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2