intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi đại học môn hóa mã đề 001

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1.138
lượt xem
426
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại học là kỳ thi tuyển sinh toàn quốc gia. Đề thi là sự đánh giá học lực của các em học sinh sau những năm học trung học. Nó là sự tổng hợp nhiều kiến thức. Hy vọng các em đọc kỹ đề trong quá trình làm bài để chọn ra đáp án chính xác nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi đại học môn hóa mã đề 001

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 001 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 001 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:................................ Câu 1. Ch n phương án ñúng, ph n ng không thu c lo i oxi hóa – kh là: A. Ph n ng th y phân B. Ph n ng th C. Ph n ng k t h p D. Ph n ng phân h y Câu 2. 3 dung d ch sau có cùng n ng ñ mol/l: NaHCO3, NaOH, Na2CO3, pH c a chúng tăng theo th t : A. NaOH; NaHCO3; Na2CO3 B. NaOH; Na2CO3; NaHCO3 C. NaHCO3; Na2CO3; NaOH D. Na2CO3; NaOH; NaHCO3 Câu 3. Ba dung d ch sau có cùng n ng ñ mol/l: H2SO4; Na2SO4; NaHSO4. pH c a chúng tăng theo th t : A. Na2SO4; NaHSO4; H2SO4 B. Na2SO4; H2SO4; NaHSO4 C. NaHSO4; H2SO4; Na2SO4 D. H2SO4; NaHSO4; Na2SO4 Câu 4. ði u nào là ñúng trong các câu sau? A. Khi ñi n phân dung d ch CuSO4 thì pH c a dung d ch tăng d n B. Khi ñi n phân dung d ch NaCl thì pH c a dung d ch gi m d n C. Khi ñi n phân h n h p dung d ch CuSO4 + NaCl thì pH c a dung d ch không ñ i D. Khi ñi n phân dung d ch h n h p HCl + NaCl thì pH c a dung d ch tăng d n Câu 5. Khí v a có tính oxi hóa, v a có tính kh là: A. NH3 B. H2S C. CO2 D. SO2 Câu 6. ð t cháy h n h p lưu huỳnh và cacbon (th tích không ñáng k ) trong bình kín ñ ng oxi dư, sau ñó ñưa bình v nhi t ñ ban ñ u thì áp su t trong bình so v i trư c khi ñ t s : A. tăng B. gi m C. không ñ i D. có th tăng ho c gi m ph thu c lư ng C, S Câu 7. ð nh n ra các khí CO2, SO2, H2S, NH3 c n dùng các dung d ch: A. Nư c brom và NaOH B. NaOH và Ca(OH)2 C. Nư c brom và Ca(OH)2 D. KMnO4 và NaOH Câu 8. Bi t th t dãy ñi n hóa: Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ Ph n ng nào là sai trong s các ph n ng sau ñây? A. Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ B. Fe2+ + 2H+ → Fe3+ + H2 ↑ C. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu D. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ Câu 9. Cho h n h p Fe + Cu tác d ng v i dung d ch HNO3, ph n ng xong, thu ñư c dung d ch A ch ch a m t ch t tan. Ch t tan ñó là: A. Fe(NO3)3 B. Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. HNO3 Câu 10. ði u nào là sai trong s các ñi u sau? A. H n h p Na2O + Al2O3 có th tan h t trong H2O B. H n h p Fe2O3 + Cu có th tan h t trong dung d ch HCl C. H n h p KNO3 + Cu có th tan h t trong dung d ch NaHSO4 D. H n h p FeS + CuS có th tan h t trong dung d ch HCl Câu 11. H n h p nào trong các h n h p sau không ñư c dùng làm thu c n ? A. KNO3 + S + C B. KClO3 + S + C C. KClO3 + P D. KNO3 + KClO3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 001 Câu 12. Cho m t mi ng ñ t ñèn vào nư c dư ñư c dung d ch A và khí B. ð t cháy hoàn toàn khí B. S n ph m cháy cho r t t t qua dung d ch A. Hi n tư ng nào quan sát ñư c trong s các trư ng h p sau? A. Sau ph n ng th y có k t t a B. Không có k t t a nào t o ra C. K t t a sinh ra, sau ñó b hòa tan h t D. K t t a sinh ra, sau ñó b hòa tan m t ph n Câu 13. B t Al hòa tan ñư c trong dung d ch nào sau ñây? A. NaHSO4 B. Na2CO3 C. NH4Cl D. c 3 dung d ch trên Câu 14. Có ph n ng: X + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO ↑ + H2O S ch t X có th th c hi n ph n ng trên là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 15. Trong sơ ñ : Cu + X  → A + B Fe + A → B + Cu Fe + X  → B B + Cl2  → X Thì X, A, B l n lư t là: A. FeCl3; FeCl2; CuCl2 B. FeCl3; CuCl2; FeCl2 C. AgNO3; Fe(NO3)2; HNO3 D. HNO3; Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 Câu 16. Nhúng thanh kim lo i R chưa bi t hóa tr vào dung d ch ch a 0,03 mol CuSO4. Ph n ng xong, nh c thanh R ra, th y kh i lư ng tăng 1,38 gam. R là: A. Mg (24) B. Al (27) C. Fe (56) D. Zn (65) Câu 17. Hòa tan 1,17 gam NaCl vào nư c r i ñem ñi n phân có màng ngăn, thu ñư c 500 ml dung d ch có pH = 12. Cho Na = 23; Cl = 35,5. Hi u su t ñi n phân là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% Câu 18. ði n phân dung d ch mu i nitrat c a kim lo i R chưa bi t hóa tr , th y catot tách ra 5,4 gam kim lo i, anot thoát ra 0,28 lít khí (ñktc). Kim lo i R là: A. Fe (56) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207) Câu 19. H n h p X g m N2 và H2 có M = 7,2 ñvC . Sau khi ti n hành ph n ng t ng h p NH3, ñư c h n h p Y có M = 8 ñvC . Hi u su t ph n ng t ng h p là: A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% Câu 20. Nhi t phân hoàn toàn h n h p g m x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 ñư c h n h p khí có M = 42,5 ñvC. T s x/y là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 21. Nhi t phân hoàn toàn 4,7 gam m t mu i nitrat c a kim lo i M có hóa tr không ñ i, ñư c 2 gam ch t r n A và h n h p khí B. Kim lo i M là: A. K (39) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207) Câu 22. 0,92 gam h n h p hai kim lo i ki m có cùng s mol tan h t trong nư c t o ra 0,02 mol H2. Cho Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85. Hai kim lo i ki m ñó là: A. Li, Na B. Na, K C. Li, K D. Li, Rb Câu 23. Nung h n h p A g m CaCO3 và CaSO3 t i ph n ng hoàn toàn ñư c ch t r n B có kh i lư ng b ng 50,4% kh i lư ng c a h n h p A. Ch t r n A có % kh i lư ng hai ch t l n lư t là: A. 40% và 60% B. 30% và 70% C. 25% và 75% D. 20% và 80% Câu 24. Cho a mol AlCl3 tác d ng v i dung d ch ch a b mol NaOH. T s a/b ñ sau ph n ng có k t t a là: A. 1/3 B. 1/4 C. > 1/4 D. < 1/4 Câu 25. Hiñrocacbon có công th c C4H8 có s ñ ng phân c u t o là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 001 Câu 26. 6,94 gam h n h p FexOy và Al hòa tan trong 100 ml dung d ch H2SO4 1,8M, sinh ra 0,672 lít H2 (ñktc). Bi t lư ng axit ñã l y dư 20% so v i lư ng c n thi t ñ ph n ng. FexOy là: A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Không tìm ñư c Câu 27. ð t cháy hoàn toàn 1 hiñrocacbon, th y s mol nư c > 1,5 l n s mol CO2. Hiñrocacbon là: A. C2H4 B. C3H8 C. CH4 D. C2H2 Câu 28. H p ch t thơm C7H8O có s công th c c u t o là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 29. ð nh n bi t các ch t etanol, propenol, etilenglicol, phenol có th dùng các c p ch t: A. Nư c Br2 và NaOH B. NaOH và Cu(OH)2 C. KMnO4 và Cu(OH)2 D. Nư c Br2 và Cu(OH)2 Câu 30. Ch t 3-MCPD (3-monoclopropanñiol) thư ng l n trong nư c tương và có th gây ra b nh ung thư. Ch t này có công th c c u t o là: A. HOCH2CHClCH2OH B. HOCH2CHOHCH2Cl C. CH3CHClCH(OH)2 D. CH3C(OH)2CH2Cl Câu 31. X là anñehit m ch h . 1 th tích hơi c a X c ng ñư c v i t i ña 3 th tích H2 sinh ra rư u Y. Y tác d ng v i Na dư ñư c th tích H2 ñúng b ng th tích c a X ban ñ u (các th tích ño cùng ñi u ki n). X có công th c t ng quát là: A. CnH2n-3CHO B. CnH2n(CHO)2 C. CnH2n-1CHO D. CnH2n-2(CHO)2 Câu 32. ð t cháy hoàn toàn 1V hơi ch t A c n 1V oxi, thu ñư c 1V CO2 và 1V hơi H2O (các th tích ño cùng ñi u ki n). A là: A. HCHO B. CH3OH C. HCOOH D. HCOOCH3 Câu 33. ði u nào là ñúng trong các ñi u sau? A. Các axit h u cơ ñ u tan trong nư c B. Các axit h u cơ ñ u làm ñ quỳ tím C. Không có axit h u cơ nào th r n D. Axit fomic m nh nh t trong dãy ñ ng ñ ng Câu 34. ð t cháy hoàn toàn 1V hơi c a axit A m ch h c n 0,5V oxi cùng ñi u ki n. A ch có th là: A. CH3COOH B. HCOOH C. HOOC-COOH D. B ho c C Câu 35. Trong các công th c sau, công th c nào có th là este: C2H4O2 (1); C2H6O2 (2); C3H4O2 (3); C3H8O2 (3)? A. (1); (2) B. (2); (3) C. (2); (4) D. (1); (3) Câu 36. Khi ñun h n h p axit oxalic v i 2 rư u là metanol và etanol (có H2SO4 ñ c) thì s este t i ña thu ñư c là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 37. ði u nào là sai trong các ñi u sau? A. Anñehit hòa tan Cu(OH)2 t o thành k t t a ñ g ch B. Rư u ña ch c (có nhóm –OH c nh nhau) hòa tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh lam C. CH3COOH hòa tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh nh t D. Phenol hòa tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh nh t Câu 38. Cho Na dư vào m t dung d ch c n (C2H5OH + H2O), th y kh i lư ng H2 bay ra b ng 3% kh i lư ng c n ñã dùng. Dung d ch c n có C% là: A. 75,57% B. 72,57% C. 70,57% D. 68,57% Câu 39. Có 2 axit A và B: +) L y 1 mol A tr n v i 2 mol B r i cho tác d ng v i Na dư, ñư c 2 mol H2 +) L y 2 mol A tr n v i 1 mol B r i cho tác d ng v i Na dư, ñư c 2,5 mol H2. S nhóm ch c trong A và B là: A. A ñơn ch c, B ñơn ch c B. A ñơn ch c, B hai ch c C. A hai ch c, B ñơn ch c D. A hai ch c, B hai ch c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 001 Câu 40. Hiñro hóa ch t A (C4H6O) ñư c rư u n-butilic. S công th c c u t o có th có c a A là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 41. 3 ch t sau có cùng kh i lư ng phân t : C2H5OH, HCOOH, CH3OCH3 Nhi t ñ sôi c a chúng tăng d n theo th t : A. HCOOH, CH3OCH3, C2H5OH B. CH3OCH3, C2H5OH, HCOOH C. CH3OCH3, HCOOH, C2H5OH D. C2H5OH, HCOOH, CH3OCH3 Câu 42. Trong dãy bi n hóa: C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 → C2H5OH S ph n ng oxi hóa – kh là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 43. ðun hai rư u ñơn ch c v i H2SO4 ñ c, 140oC ñư c h n h p 3 ete. L y 0,72 gam m t trong ba ete ñem ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Hai rư u ñó là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C2H5OH và C4H9OH D. CH3OH và C3H5OH Câu 44. Oxi hóa hoàn toàn 2,24 lít (ñktc) h n h p X g m hơi 2 rư u no, ñơn ch c, ñ ng ñ ng k ti p ñư c h n h p Y g m 2 anñehit. Cho Y tác d ng v i Ag2O dư trong NH3 ñư c 34,56 gam Ag. S mol m i rư u trong X là: A. 0,06 và 0,04 B. 0,05 và 0,05 C. 0,03 và 0,07 D. 0,02 và 0,08 Câu 45. Hiñro hóa 3 gam h n h p X g m 2 anñehit no, ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng ñư c 3,16 gam h n h p Y g m 2 rư u và 2 anñehit dư. Hai anñehit ñó là: A. HCHO và CH3CHO B. CH3CHO và C2H5CHO C. C2H5CHO và C3H7CHO D. C3H7CHO và C4H9CHO Câu 46. A là axit có kh i lư ng phân t bé hơn 130 ñvC. Trung hòa 26 gam A c n dung d ch ch a 0,25 mol Ba(OH)2. Cho A là: A. CH3COOH B. CH2(COOH)2 C. HOOC – COOH D. C2H5COOH Câu 47. Oxi hóa 1,2 gam HCHO thành axit, sau m t th i gian ñư c h n h p A. Cho A tác d ng v i Ag2O dư trong NH3 th y sinh ra 10,8 gam Ag. Hi u su t ph n ng oxi hóa HCHO là: A. 60% B. 65% C. 70% D. 75% Câu 48. ð t cháy hoàn toàn 1,11 gam h n h p 2 este ñ ng phân c a nhau, ñ u t o b i axit no ñơn ch c và rư u no ñơn ch c. S n ph m cháy cho qua dung d ch Ca(OH)2, th y sinh ra 4,5 gam k t t a. Hai este ñó là: A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 B. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 C. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 và C2H5COOCH3 Câu 49. Th y phân hoàn toàn 10 gam m t lo i ch t béo c n 1,2 gam NaOH. T 1 t n ch t béo trên ñem n u v i NaOH thì lư ng xà phòng nguyên ch t thu ñư c là: A. 1028 kg B. 1038 kg C. 1048 kg D. 1058 kg Câu 50. Tr n hơi hiñrocacbon A v i lư ng v a ñ oxi ñ ñ t cháy h t A trong m t bình kín 120oC. B t tia l a ñi n ñ ñ t cháy A. Sau ph n ng, ñưa bình v nhi t ñ ban ñ u, th y áp su t không thay ñ i so v i trư c ph n ng. A có ñ c ñi m: A. Ch có th là ankan B. Ch có th là anken C. Ph i có s nguyên t H b ng 4 D. Ph i có s nguyên t C b ng 4 Cho: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Pb = 207 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2