ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2004

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.075
lượt xem
200
download

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng - ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2004

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n thi : To¸n , Khèi A ------------------------------ Thêi gian lµm bµi : 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò §Ò chÝnh thøc -------------------------------------------------------------- C©u I (2 ®iÓm) − x 2 + 3x − 3 Cho hµm sè y = (1). 2(x − 1) 1) Kh¶o s¸t hµm sè (1). 2) T×m m ®Ó ®−êng th¼ng y = m c¾t ®å thÞ hµm sè (1) t¹i hai ®iÓm A, B sao cho AB = 1. C©u II (2 ®iÓm) 2(x 2 − 16) 7−x . + x −3 > 1) Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh x −3 x −3 ⎧ 1 ⎪ log 1 (y − x) − log 4 y = 1 ⎨4 2) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ⎪ x 2 + y 2 = 25. ⎩ C©u III (3 ®iÓm) ( ) 1) Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é Oxy cho hai ®iÓm A ( 0; 2 ) vµ B − 3; − 1 . T×m täa ®é trùc t©m vµ täa ®é t©m ®−êng trßn ngo¹i tiÕp cña tam gi¸c OAB. 2) Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh thoi, AC c¾t BD t¹i gèc täa ®é O. BiÕt A(2; 0; 0), B(0; 1; 0), S(0; 0; 2 2 ). Gäi M lµ trung ®iÓm cña c¹nh SC. a) TÝnh gãc vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng SA, BM. b) Gi¶ sö mÆt ph¼ng (ABM) c¾t ®−êng th¼ng SD t¹i ®iÓm N. TÝnh thÓ tÝch khèi chãp S.ABMN. C©u IV (2 ®iÓm) 2 x ∫ 1+ dx . 1) TÝnh tÝch ph©n I = x −1 1 8 2) T×m hÖ sè cña x8 trong khai triÓn thµnh ®a thøc cña ⎡1 + x 2 (1 − x) ⎤ . ⎣ ⎦ C©u V (1 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC kh«ng tï, tháa m·n ®iÒu kiÖn cos2A + 2 2 cosB + 2 2 cosC = 3. TÝnh ba gãc cña tam gi¸c ABC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh............................................................................Sè b¸o danh.................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản