intTypePromotion=1

Đề thi giao dịch viên vào ngân hàng Sacombank 2013

Chia sẻ: Nguyen Duc Dat | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:48

0
1.203
lượt xem
344
download

Đề thi giao dịch viên vào ngân hàng Sacombank 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi giao dịch viên vào ngân hàng Sacombank 2013 nhằm giúp các bạn đang chuẩn bị thi vào ngân hàng này có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi quan trọng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giao dịch viên vào ngân hàng Sacombank 2013

 1. STT NOI DUNG DAP AN 1 Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có là tài khoản mang đ ặc tính nào sau đây: Chỉ có hoặc số dư Nợ hoặc số dư Có trên bảng cân đối tài khoản Vừa có số dư Nợ vừa có số dư Có, hai số dư phải bù trừ nhau trên b ảng cân đ ối Tài khoản. Lúc có số dư Nợ, lúc có số dư Có hoặc có cả hai s ố dư 1 2 Hình thức thanh toán nào sau đây được xem là thanh toán liên Ngân hàng: CITAD, Bù trừ, thanh toán từng lần qua Tài khoản ti ền gửi t ại NHNN Ủy nhiệm thu- Ủy nhiệm chi Thanh toán bằng séc. Tất cả các hình thức trên 1 Cách thức ghi nhận thu nhập hoặc chi phí t ừ nh ượng bán thanh lý tài s ản c ố đ ịnh 3 nào sau đây là đúng với quy định hiện hành. Xác định chênh lệch giữa thu từ hoạt động thanh lý, nh ượng bán TSCĐ v ới chi phí phát sinh từ hoạt động thanh lý, nhượng bán và giá trị còn l ại c ủa TSCĐ sau đó ghi nhận vào thu nhập nếu chênh lệch dương hoặc ngược lại ghi nhận chi phí nếu chênh lệch âm. Tất cả khoản thu từ hoạt động thanh lý, nh ượng bán TSCĐ được ghi nh ận vào thu nhập; toàn bộ chi phí phát sinh t ừ hoạt động thanh lý, nh ượng bán và giá tr ị còn l ại của TSCĐ ghi nhận vào chi phí. 1 Tiến hành xóa sổ Tài sản cố định Câu a và b đúng 4 Lệnh chuyển tiền ( theo mẫu Sacombank ban hành) là loại ch ứng t ừ nào sau đây Chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ 1 Các câu trả lời trên đều sai. Theo chế độ lưu trử tài liệu kế toán hiện hành thì loại ch ứng t ừ nào sau đây ph ải 5 được lưu trữ tối thiểu 10 năm Tài liệu kế tóan có tính sử liệu liên quan lâu dài đến họat đ ộng c ủa ngân hàng Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ k ế toán và l ập BCTC. 1 Tài liệu không sử dụng trực tiếp ghi s ổ KT và l ập BCTC Tài liệu kế tóan liên quan đến các vụ kiện Theo quy định của NHNN trong thời hạn bao nhiêu ngày k ể t ừ ngày k ết thúc năm tài 6 chính, TCTD phải công khai báo cáo Tài chính. 15 ngày 30 ngày 60 ngày 120 ngày 1 7 TCTD tiến hành kiểm kê Tài sản khi nào? Cuối năm tài chính (31/12) hoặc khi có quyết đ ịnh của Ch ủ t ịch HĐQT. Khi khóa sổ để lập báo cáo tài chính năm. Khi tách, nhập, hợp nhất, chuyển đổi sở hữu; khi xảy ra thiên tai, đ ịch h ọa hoặc khi có quyết định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền. Trường hợp b và c. 1 8 Vốn chủ sở hữu của TCTD bao gồm những khoản mục nào ? Vốn tự có + Lợi nhuận chưa phân phối. Vốn điều lệ + Thặng dư vốn cổ phần + quỹ dự trữ bổ sung VĐL+ quỹ đ ầu t ư phát triển nghiệp vụ + quỹ dự phòng tài chính + các khoản chênh l ệch do đánh gía l ại tài sản, chênh lệch tỷ giá theo quy định của pháp luật + l ợi nhuận đ ược đ ể l ại. 1 Vốn điều lệ + Quỹ phúc lợi, khen thưởng + Lợi nhuận đ ể l ại + các khoản chênh l ệch do đánh gía lại tài sản, chênh lệch t ỷ giá theo quy đ ịnh c ủa pháp lu ật. Vốn tự có + Vốn góp của các tổ chức, cá nhân + TSCĐ vô hình + Thặng d ư vốn cổ phần. 9 Hợp đồng thuê tài sản được xem là hợp đồng thuê tài chính trong tr ường h ợp nào?
 2. Nếu bên thuê hủy hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến vi ệc h ủy h ợp đồng cho bên cho thuê. Thu nhập hay tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn l ại c ủa tài s ản thuê gắn với bên đi thuê. Bên đi thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài s ản sau khi h ết h ạn h ợp đ ồng thuê v ới tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường. Phải thỏa cả 3 trường hợp trên. 1 10 Kết cấu của Bảng cân đối kế toán gồm có phần nào trong các trường hợp sau đây? Tài sản Nợ – Tài sản Có. Nội bảng – Ngoại bảng. Tài sản – Nguồn vốn. 1 Tài chính - Lãi , lỗ. Theo Luật kế toán hiện nay, chứng từ kế toán được sử dụng trực ti ếp đ ể ghi s ổ k ế 11 toán và lập báo cáo tài chính được lưu trữ t ối thi ểu bao nhiêu năm? 5 năm 10 năm 1 15 năm Viễn viễn hoặc khi có quyết định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền 12 Theo quy định hiện nay báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Tổ chức tín dụng bao g ồm: Hoạt động kinh doanh + Hoạt động đầu t ư + Hoạt động tài chính. 1 Hoạt động Tài chính + Hoạt động kinh doanh. Vốn + Nguồn vốn. Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận. Chi phí khấu hao TSCĐ được chấp nhận như là một khoản chi phí h ợp lý c ủa TCTD 13 trong trường hợp nào? TSCĐ được sử dụng vào mục đích kinh doanh. 1 TSCĐ cất trong kho nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh t ương lai c ủa TCTD. TSCĐ có đầy đủ hóa đơn, giấy từ chứng minh thuộc quyền s ở hữu và được h ạch toán trong sổ sách kế toán của TCTD đã khấu hao hết nhưng còn s ử d ụng vào m ục đích kinh doanh. Trường hợp a,b,c 14 Tài sản cố định của Tổ chức tín dụng được đánh giá lại trong trường h ợp nào? Theo nhu cầu của hoạt động của TCTD và khi có quyết định của Chủ t ịch HĐQT. Khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi th ực hi ện chuyển đ ổi sở hữu, đa dạng hóa hình thức sở hữu hoặc dùng tài s ản để đ ầu t ư ra ngoài TCTD hoặc thu hồi tài sản khi liên doanh chấm dứt hoạt đ ộng. 1 Khi góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần bằng TSCĐ mà có phát sinh chênh l ệch giữa giá trị sổ sách so với giá trị tài s ản được xác định làm v ốn góp. Cả 3 câu trên đều đúng 15 Theo bạn thuế suất thuế GTGT hiện nay bao gồm các mức thuế suất nào sau đây: 5% - 10% - 15% 5% - 10% - 20% 0% - 5% - 10% 1 5% - 10% - 30% Theo quy định hiện nay của Bộ tài chính tiêu chuẩn để nhận bi ết tài s ản c ố đ ịnh h ữu 16 hình khi tài sản đó đáp ứng điều kiện nào sau đây: Giá trị từ 10 triệu đồng trở lên và có thời gian s ử dụng trên 1 năm. Giá trị từ 10 triệu đồng trở lên và có thời gian s ử dụng trên 2 năm. Giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, có thời gian s ử dụng trên 1 năm và ph ục v ụ ho ạt động sản suất kinh doanh chính của doanh nghi ệp. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai t ừ vi ệc s ử dụng tài s ản đó + Nguyên giá phải được xác định một cách tin cậy + Giá trị t ừ 10 tri ệu đ ồng trở lên + Thời gian sử dụng trên 1 năm. 1 Khi xuất kho CCDC đưa vào sử dụng, phải ghi nhận chi phí theo nguyên t ắc nào sau 17 đây: a. Phải hạch toán khấu hao giá trị theo thời gian tuổi th ọ c ủa CCLĐ.
 3. b. Phải phân bổ chi phí tối đa 12 tháng hoặc theo tình hình tài chính c ủa đ ơn v ị. c. Phân bổ 100% giá trị khi đưa vào s ử dụng. 1 d. Hạch toán giống như một TSCĐ nhưng thời gian khấu hao, phân b ổ t ối đa 12 tháng. 18 Vốn huy động của Tổ chức Tín dụng bao gồm : Tiền gởi của Tổ,chức, cá nhân và phát hành giấy t ờ có giá. Vay của NHNN; vay các TCTD trong nước và nước ngoài; vốn huy động ti ền gửi của Tổ chức, cá nhân; Phát hành giấy tờ có giá. 1 Tiền gởi của Tổ,chức, cá nhân và phát hành cổ phiếu. Tiền gởi của cá nhân trong, ngoài nước và tổ chức kinh t ế, xã hội. Theo quy định hiện nay của Bộ tài chính các t ư liệu lao động th ỏa tiêu chuẩn nào 19 dưới đây thì được ghi nhận là CCDC: Thời hạn sử dụng trên 1 năm và giá trị nhỏ hơn 10 tri ệu đ ồng. Thời hạn sử dụng dưới 1 năm và giá trị t ừ 10 tri ệu đồng trở lên. Thời hạn sử dụng dưới 1 năm và giá trị nhỏ hơn 10 tri ệu đ ồng. Cả 3 câu trên đều đúng 1 20 Theo quy định của NHNN hệ thống báo cáo tài chính đối với các TCTD bao g ồm: Cân đối tài khoản, cân đối kế toán Cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo luân chuy ển ti ền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. 1 Cân đối tài khoản, cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, luân chuyển ti ền t ệ. Cân đối tài khỏan, cân đối kế tóan, kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, luân chuyển tiền tệ Theo quy định của NHNN, hiện nay hệ thống tài khoản k ế toán áp d ụng cho các 21 TCTD bao gồm bao nhiêu loại: 7 loại nội bảng và 1 loại ngoại bảng 8 loại nội bảng và 1 loại ngoại bảng 1 9 loại nội bảng và 1 loại ngoại bảng 8 loại nội bảng và 2 loại ngoại bảng Các khoản chi nào sau đây được ghi nh ận là chi phí h ợp lý, h ợp l ệ (gi ả s ử các kho ản 22 chi có hóa đơn chứng từ đầy đủ) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khỏan phạt do vi phạm pháp luật (luật giao thông, chính sách thu ế, ch ế đ ộ k ế toán thống kê, đăng ký kinh doanh…) Các khoản ủng hộ, chi từ thiện Các khoản khen thưởng, trợ cấp khó khăn Chi tài trợ giáo dục cho các trường thuộc hệ thống giáo d ục quốc dân 1 Theo bạn từ 01/01/2010 Ngân hàng ghi nhận vào chi phí các kho ản đóng góp theo 23 lương theo các tỷ lệ nào sau đây: BHXH: 5%; BHYT: 1%; KPCĐ: 1%; BHTN: 1% BHXH: 15%; BHYT: 2%; KPCĐ: 2%; BHTN: 2% BHXH: 16%; BHYT: 3%; KPCĐ: 2%; BHTN: 1% 1 BHXH: 16%; BHYT: 4%; KPCĐ: 2%; BHTN: 1% 24 Theo bạn hiện nay Ngân hàng đang chịu thuế suất thuế TNDN là: 25% 28% 1 30% 32% Theo quy định hiện nay của NHNN chứng từ kế toán Ngân hàng ph ải có các nội 25 dung chủ yếu nào sau đây: Ngày lập chứng từ, TK ghi Nợ, TK ghi Có, Số tiền, Nội dung Tên chứngị,từ, Ngàyứập ch, ng từ, lTK ghiứNợ, tTK TK ghi Nợ, ti ền,ghi iCó, Số ti ền, Nội đơn v Tên ch l ng từứNgày ập ch ng ừ, ghi Có, Số TK Nộ dung dung Tên và số hiệu chứng từ; ngày tháng năm lập; tên địa chỉ CMND người nh ận, ng ười chuyển và tên địa chỉ NH phục vụ cho người nhận, ng ười chuyển; nội dung nghi ệp vụ phát sinh; số tiền… 1 26 Tờ Séc được xem là chứng từ gì sau đây:
 4. Chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ 1 Chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ. Tất cả đều sai. Theo quy định thì Doanh nghiệp phải trích nộp các khoản nghĩa v ụ thu ế tr ước ngày 27 mấy của tháng kế tiếp: 10 hàng tháng 15 hàng tháng 20 hàng tháng 1 Theo quy định hiện hành, các Tổ chức tín dụng phải duy trì t ỷ l ệ an toàn v ốn t ối 28 thiểu là: 5% 8% 1 10% 15% Việc kiểm kê toàn diện công tác đảm bảo an tòan kho quỹ & t ổng ki ểm kê ti ền m ặt, 29 tài sản quý, giấy tờ có giá tối thiểu mỗi năm mấy l ần: 1 lần 2 lần 1 3 lần 4 lần 30 Khi trích lập “Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm” Ngân hàng ghi nh ận vào : Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Ghi nhận vào nhóm tài khoản chi phí cho nhân viên. 1 Cả 3 đáp án đều sai. 31 Việc ghi nhận doanh thu trong họat động tín dụng được th ực hi ện theo nguyên t ắc: Thực thu. Dự thu. Cả (a) & (b) 1 (a), (b) đều sai Thuế suất thuế GTGT áp dụng cho hoạt động kinh doanh vàng b ạc, ngoại t ệ hi ện 32 nay là 5% 10% 1 15% 20% Ngân hàng A xuất hóa đơn thu phí thẩm định tài s ản cho khách hàng X là 550.000đ (trong đó : VAT là 50.000đ). Sau đó Ngân hàng A trả cho công ty đ ịnh giá tài s ản 330.000đ (trong đó VAT là 30.000đ). Vậy doanh thu ghi nh ận đ ể tính thu ế thu nh ập 33 doanh nghiệp của Ngân hàng A là 550.000đ 500.000đ 1 220.000đ 200.000đ 34 Các tài khỏan nào sau đây được cấp phát hành SEC Tiền gửi thanh toán 1 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Cả (a) và (b) 35 Thu nhập từ lãi cho vay chịu mức thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu ph ần trăm? 0% 5% 10% Thuộc diện không chiụ thuế GTGT. 1
 5. 36 Trong các loại tiền gởi sau loại tiền nào không phải tính d ự trữ b ắt buộc. Tiền gởi không kỳ hạn cuả KH. Tiền gởi tiết kiệm 03 tháng. Tiền gởi tiết kiệm bậc thang. Tiền gởi cuả các TCTD khác 1 Theo TT 129 Hướng dẫn thực hiện một số điều Luật thuế GTGT thì Thuế GTGT đ ầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác đ ịnh s ố thu ế ph ải n ộp của tháng đó. Trường hợp kê khai, khấu trừ còn sót hoá đ ơn thì th ời gian đ ể kê khai, 37 khấu trừ bổ sung tối đa là: 1 tháng kể từ tháng phát sinh hoá đơn 3 tháng kể từ tháng phát sinh hoá đơn 6 tháng kể từ tháng phát sinh hoá đơn 1 12 tháng kể từ tháng phát sinh hoá đơn Trong bảng cân đối kế toán, khoản mục cho vay khách hàng thuộc ch ỉ tiêu nào sau 38 đây Tài sản 1 Nguồn vốn Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán Trong bảng cân đối kế toán, khoản mục tiền gửi của khách hàng thuộc ch ỉ tiêu nào 39 sau đây: Tài sản Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 1 Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 40 Quy định gửi bộ chìa khóa dự phòng kho két của các Ngân hàng Th ương m ại t ại Ngân hàng Nhà Nước trên địa bàn. Các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Các chi nhánh khác của cùng Ngân hàng Thương mại Cả 3 phương án trên 1 41 Ban quản lý kho quỹ tại Phòng giao dịch bao gồm các thành ph ần nào sau đây Tổng Giám đốc (hoặc người được phân quyền); Trưởng phòng ngân quỹ & thanh toán (hoặc người được phân quyền); thủ quỹ. Giám đốc (hoặc người được phân quyền); Trưởng phòng k ế toán quỹ (hoặc ng ười được phân quyền); thủ quỹ Trưởng phòng giao dịch (hoặc người được phân quyền); thủ quỹ 1 Theo quy định hiện nay loại tiền nào của khách hàng là cá nhân (g ởi t ại t ổ ch ức 42 tham gia bảo hiểm) được bảo hiểm: VND 1 USD EUR a và b đều đúng Chi phí tiền ăn giữa ca cho ngườI lao động đ ược tính vào chi phí h ợp lý t ốI đa không 43 quá: 450.000 đồng/người/tháng Mức lương tốI thiểu do Nhà nước quy định Mức lương tốI thiểu do Nhà nước quy định đốI vớI công chức Nhà nước 1 44 Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là: MỗI quý của năm tài chính MỗI 06 tháng của năm tài chính MỗI quý của năm tài chính (Không bao gồm quý 4) 1 MỗI 06 tháng của năm tài chính (không bao gồm 06 thang cuối năm) 45 ThờI hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ là: Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu của quý kế tiếp 1 Chậm nhất là ngày 15 tháng đầu của quý kế tiếp Chậm nhất là ngày 20 tháng đầu của quý kế tiếp Chậm nhất là ngày 10 tháng đầu của quý kế tiếp
 6. Theo quy định của Sacombank, trường hợp nào sau đây được ký, đóng d ấu t ạI ch ỉ 46 tiêu “Giám đốc” trên hóa đơn do ngân hàng phát hành: Giám đốc, phó giám đốc Giám đốc, phó giám đốc hoặc kiểm soát viên được ủy quyền Giám đốc, phó giám đốc hoặc ngườI được phân quyền 1 Những việc làm nào sau đây không được làm khi phát hi ện thừa ti ền ki ểm qu ỹ cu ối 47 ngày: Làm biên bản và hạch toán ghi thu nghiệp vụ cho ngân hàng. Lấy số tiền thừa đó ra niêm phong và kiểm Quỹ. 1 Kiểm tra và đối chiếu chứng từ. Kiểm kê toàn bộ tài sản có liên quan. Theo qui định công việc nào sau đây không đúng với ch ức năng c ủa Trưởng phòng 48 Kế Toán chi nhánh: Quản lý, giám sát việc xuất nhập và bảo quản tài s ản trong Kho ti ền. Hướng dẫn kiểm tra việc mở và ghi chép sổ sách của Thủ Quỹ. Quản lý toàn bộ chìa khóa trong kho tiền. 1 Kiểm tra đối chiếu giữa sổ kế toán và sổ quỹ và đảm bảo s ự khớp đúng Trong quá trình xử lý và kiểm soát số liệu t ổng hợp k ế toán , đi ều gì k ế toán t ổng 49 hợp không nên làm: Nắm rõ tất cả các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra thường xuyên và đ ối chi ếu s ố li ệu hàng ngày. Nắm rõ tính chất tài khoản, tính logic và liên t ục của b ảng cân đ ối. Tự điều chỉnh bút toán sai của các nhân viên khác. 1 Cầnhạchi xác định rõ nguyên nhân sai sót và ảnh hưởết ph ải khi mều ch ỉnhng v ấn đ ề Khi phả toán chi phí của Chi nhánh, k ế toán chi ti ng sau ki ểđi tra nh ữ 50 nào: Phiếu đề nghị thanh toán ghi thông tin đầy đủ. Chứng từ hóa đơn hợp lệ. Chủ trương cho phép chi đã được duyệt thuận của cấp có th ẩm quy ền. Cả 3 đều đúng. 1 51 Cho biết các TK dưới đây, Ký hiệu TK nào là TK bậc 3? Gồm 3 con số (vd: TK 101) Gồm 4 con số (vd: TK 1011) 1 Gồm 6 con số (vd: TK 101101) d. Tất cả đều sai. 52 Các loại chứng từ sau đây chứng từ nào được xem là chứng t ừ gốc Ủy nhiệm chi Hợp đồng tín dụng Giấy nộp tiền a và b đều đúng 1 53 Các loại chứng từ sau đây chứng từ nào được xem là chứng t ừ ghi s ổ: Ủy nhiệm thu Giấy lĩnh tiền Phiếu chuyển khoản Cả 3 câu trên đều đúng 1 54 Cho biết các TK dưới đây, TK nào thuộc tài sản Nợ? 101100.101-Tiền mặt bằng đồng Việt Nam 411100.350-Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ các NH TMCP t ại TPHCM 423100.001-Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ cá nhân Câu b và c 1 Công tác kiểm quỹ cuối ngày tại chi nhánh có các phòng giao d ịch trực thu ộc không 55 có kho quỹ được thực hiện: Ban kiểm kê chỉ kiểm kê tồn quỹ tại chi nhánh Ban kiểm kê Kiểm kê tồn quỹ tại các phòng giao dịch trực thuộc Ban kiểm kê kiểm kê tồn quỹ tại chi nhánh và các phòng giao d ịch tr ực thu ộc n ộp quỹ về cuối ngày 1
 7. Ban kiểm kê kiểm kê tồn quỹ t ại chi nhánh và các Trưởng phòng giao d ịch tr ực thuộc kiểm quỹ các phòng giao dịch 56 Công tác hậu kiểm của Kế toán trưởng được thực hiện: Thường xuyên 1 Định kỳ Đột xuất Theo yêu cầu 57 Để quản lý chi phí hiệu quả , Kế toán trưởng chi nhánh ph ải tuân th ủ các qui đ ịnh: Qui định về thuế Chế độ tài chính Qui định về thuế và chế độ tài chính Qui định về thuế, chế độ tài chính và các qui định về chi phí c ủa NH 1 58 Chi phí về kinh doanh của ngân hàng gồm : Chi phí về hoạt động lãi Chi phí về hoạt động dịch vụ Chi phí về hoạt động lãi và chi phí về hoạt đ ộng d ịch v ụ, chi phí b ảo hi ểm ti ền g ởi Chi phí về hoạt động lãi, hoạt động dịch vụ và hoạt đ ộng khác 1 Tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý thuộc loại tài kho ản nào sau 59 đây Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ-Có 1 Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ Loại tài khoản thuộc tài sản Có Cả a, b và c đều sai 60 Các nghiệp vụ nào sau đây khi phát sinh phải nh ập ngoại b ảng Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt Nam Chứng từ có giá trị ngoại tệ của nước ngoài gửi đến chờ thanh toán Kim loại quý, đá quý giữ hộ Cả a, b và c đều đúng 1 Theo qui định của Ngân hàng Nhà Nước thời hạn lưu trữ tài li ệu k ế toán liên quan 61 đến thanh lý tài sản cố định của ngân hàng t ối thi ểu : 5 năm 10 năm 1 Lưu trữ vĩnh viễn Cả a,b, c đều sai Theo các quyết định về ban hành, bổ sung, sửa đổi hệ thống tài khoản k ế toán áp 62 dụng cho TCTD hiện hành, thì tài khỏan 311 là : Công cụ lao động đang dùng Công cụ, dụng cụ 1 Vật liệu Tài sản khác Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, thuế thu nhập doanh nghi ệp là chuẩn m ực k ế 63 toán số: 14 15 16 17 1 64 Báo cáo tài chính năm được lưu trữ tối thiểu: 5 năm kể từ khi kết thúc niên độ. 10 năm kể từ khi kết thúc niên độ. 1 20 năm kể từ khi kết thúc niên độ. Trên 20 năm kể từ khi kết thúc niên độ. Theo hướng dẫn số 554/2005/HD-TTNĐ&Q ngày 16/03/2005 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, quy định mở bao nhiêu loại s ổ sách liên quan đ ến hoạt đ ộng 65 ngân qũy tại chi nhánh: 10 sổ
 8. 12 sổ 1 13 sổ 15 sổ Khi vận chuyển hàng đặc biệt bằng xe ô tô chuyên dùng, ti ền m ặt đ ược bảo quản 66 như thế nào? Đóng bao niêm phong kẹp chì, đặt t ại khoang của lái xe Đóng bao niêm phong kẹp chì, bảo quản trong khoang ch ứa hàng 1 Bảo quản trong túi xách, cặp có khóa loại t ốt mang theo ng ười. Đóng bao, cột chắc chắn, không cần niêm phong Trong trường hợp sau, trường hợp nào đơn vị thu đổi có trách nhi ệm thu đ ổi ngay khi khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu th ủ t ục gi ấy t ờ, 67 không thu phí; Tiền giấy bị cháy Tiền polymer bị co lại do tác động nhiệt Tiền bị mòn, rách do quá trình lưu thông 1 Tiền có nhiều chữ viết 68 Những hành vi nào trong những hành vị dưới đây là không vi ph ạm pháp lu ật: Giao dịch viên qũy của Ngân hàng trả lại tiền giả cho khách hàng khi phát hi ện ti ền giả Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do NHNN Việt Nam phát hành trong lãnh th ổ Vi ệt Nam Cung cấp số lượng tiền giả do đơn vị mình thu hồi được do báo chí đăng t ải Niêm yết thông báo công khai của NHNN đặc điểm nhận bi ết ti ền giả xuất hi ện trong lưu thông 1 Đơn vị nào dưới đây có thẩm quyền thực hiện việc thu đổi ti ền không đ ủ tiêu chuẩn 69 lưu thông: Kho bạc Nhà nước và các qũy của NHNN Bưu điện Các Tổ chức tín dụng Câu a và c 1 70 Thủ qũy có những quyền nào dưới đây Từ chối xuất, nhập, thu, chi bất kỳ tài sản nào nếu không có l ệnh xuất nh ập, ch ứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp. Không cho nhập vào kho những tài sản, giấy t ờ không được quy đ ịnh b ảo quản trong kho tiền. Không cho những người không có trách nhiệm, không được l ệnh vào nơi giao d ịch và kho tiền của đơn vị. Cả 3 câu trên đều đúng 1 71 Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là: 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm Tài chính 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm Tài chính 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm Tài chính 1 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm Tài chính Phương pháp ghi nhận Thu nhập từ hoạt động chuyển ti ền hi ện Ngân hàng đang áp 72 dụng là: Thực thu, Thực chi 1 Phân bổ Dự thu, Dự chi Cả ba phương pháp trên Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng không quá bao nhiêu vốn t ự có để đ ầu t ư xây 73 dựng, mua sắm tài sản cố định. 30% 40% 50% 1 Các khoản lãi/ phí phải thu đã hạch toán vào thu nh ập nh ưng th ực t ế không thu đ ược 74 khi thoái thu hạch toán:
 9. Giảm thu ( Nợ TK Thu nhập) Tăng chi ( Nợ TK chi phí ) 1 Cả a và b đều sai 75 Khoản chi phí nào sau đây được tính vào chi phí h ợp lý: Tiền phạt vi phạm pháp luật Chi lãi huy động vốn 1 Chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ 76 Theo luật thuế TNCN hiện nay mức thu nhập chịu thuế là: Trên 4 triệu đồng 1 Trên 7 triệu đồng Trên 10 triệu đồng Khoản chi cho các hoạt động thể thao – văn hóa của t ập th ể CBNV, t ổ ch ức tín 77 dụng được trích từ quỹ nào theo quy định? Quỹ khen thưởng Quỹ dự phòng tài chính Quỹ phúc lợi 1 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 78 Tài sản cố định nào sau đây thuộc tài sản cố định vô hình: Nhà cửa, vật kiến trúc Quyền sử dụng đất 1 Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải 79 Các chứng từ sau đây chứng từ nào là chứng từ nội bộ: Phiếu xuất ấn chỉ Bảng tính khấu hao Chứng từ điều chuyển vốn nội bộ Cả 3 câu trên đều đúng 1 80 Theo quy định hiện nay, TSCĐ phải có nguyên giá t ừ m ức nào sau đây trở lên: 05 triệu đồng 10 triệu đồng 1 15 triệu đồng 20 triệu đồng Theo quy định Thuế TNDN hiện hành, chi phí nào sau đây không đ ược tính là chi phí 81 hợp lý: Chi phí quảng cáo, lễ tân khánh tiết,hoa hồng môi gi ới… (không v ượt 10% t ổng s ố chi được trừ) Chi phí đào tạo. Chi phí do vi phạm luật giao thông. 1 Câu a và b đều sai Khách hàng A đến Sacombank chuyển 30 triệu đồng cho người thân t ại ngân hàng C (ngoài tỉnh) với mức phí chuyển tiền là: 0.05% và t ối thi ểu 25.000 đ ồng (đã bao 82 gồm thuế VAT 10%), vậy thuế VAT phải nộp cho Nhà nước là bao nhiêu? 2.500 VND 2.273 VND 1 1.500 VND 1.364 VND 83 Tất cả các chứng từ kế toán đều được ghi nhận theo nguyên t ắc: Ghi Có trước, ghi Nợ sau. Ghi đồng thời Nợ Có. Ghi Nợ trước, ghi Có sau. 1 Không ghi Có chỉ ghi Nợ 84 Bảng cân đối kế toán bao gồm mấy phần? Thứ t ự sắp xếp trên bảng cân đ ối k ế toán 2 phần : Tài sản, Tổng nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu. 3 phần : Tài sản, Tổng nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu, Các chỉ tiêu ngoài b ảng cân đối 1
 10. 3 phần : Tổng nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu, Tài sản, Các chỉ tiêu ngoài b ảng cân đối Câu a và b đúng 85 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là: Ngày thứ năm của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa v ụ thu ế. Ngày thứ mười của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa v ụ thu ế. Ngày thứ mười lăm của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa v ụ thu ế. Ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa v ụ thu ế 1 86 Tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh thì: Không phải tính và trích khấu hao. 1 Đánh giá lại và tiếp tục tính và trích khấu hao Cả hai cách trên đều sai. Tùy từng tài sản cụ thể và kế hoạch tài sản cố định của đơn vị Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đ ầu TSCĐ mà nh ằm m ục đích khôi ph ục 87 hoặc duy trì TSCĐ theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đ ầu đ ược: Ghi nhận bổ sung tăng nguyên giá TSCĐ. Ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 1 Tùy từng TSCĐ cụ thể. Các phương án trên đều sai TSCĐ A có nguyên giá 360 triệu được mua và đưa vào s ử dụng t ừ ngày 11/10/200X, 88 có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm. Chọn phương án đúng nh ất: Chi phí khấu hao từ tháng 10/200X là 3 tri ệu đ ồng. Chi phí khấu hao tháng 10/200X là 2 tri ệu đ ồng và t ừ tháng 11/200X là 3.6 tri ệu đồng. Chi phí khấu hao tháng 10/200X là 2 tri ệu đ ồng và t ừ tháng 11/200X là 3 tri ệu đ ồng. 1 Các phương án trên đều sai 89 Xuất TSCĐ khỏi cân đối khi Tài sản hư hỏng không còn sử dụng được Trích hết khấu hao Nhượng bán, thanh lý TSCĐ 1 Cả 3 điều đúng 90 Bạn hãy cho biết các TK dưới đây, TK nào thuộc loại tài khoản tài s ản Có? 222137.901 - Nợ đủ tiêu chuẩn chiết khấu chứng t ừ có giá USD khác. 211100.962 - Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn VNĐ mua s ắm s ữa chữa nhà v ốn tháng 394100.611 – Lãi phải thu VNĐ t ừ cho vay vốn các Tổ ch ức KT, ng ắn h ạn vốn cuối kỳ Các câu a, b và c đều đúng 91 Bạn hãy cho biết các TK dưới đây, TK nào thuộc loại tài khoản tài s ản N ợ? 1 101100.101 - Tiền mặt bằng đồng Việt Nam 411100.350 - Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ các NH TMCP t ại TPHCM 1 453100.001 - Thuế GTGT VNĐ phải nộp Câu b và c đúng. 92 Các tài khoản 631" Chênh lệch tỷ giá ngoại t ệ", 691 "Lợi nhuận năm nay": Dư có Dự nợ 1 Có thể dư có hoặc dư nợ 93 Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước, tiền lãi được h ạch toán vào: Chi phí trả lãi tiền gửi Chi phí chờ phân bổ, sau đó phân bổ dần vào chi phí trả lãi ti ền g ởi Chi từ tài khoản dự chi, sau đó phân bổ dần vào chi phí trả lãi ti ền g ởi Khi đóng và đưa vào lưu trữ thì thứ tự t ập chứng t ừ được s ắp xếp theo th ứ t ự nh ư 94 thế nào? Được sắp xếp theo thứ tự mã tiền tệ. Trong mỗi loại tiền tệ, chứng từ được sắp theo trình t ự: chứng th ừ thu, ch ứng t ừ chi, chứng từ chuyển khoản, chứng từ ngoại bảng
 11. Chứng từ gốc bấm sau chứng từ ghi sổ Các câu a, b và c đều đúng 1 Khi phân loại chứng từ kế toán ngân hàng theo công dụng và trình t ự ghi s ổ c ủa 95 chứng từ, thì chứng từ được phân loại bao gồm: Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ, chứng từ tổng hợp, chứng t ừ đi ện t ử Chứng từ gốc, chứng từ tổng hợp, chứng từ điện tử Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ, chứng từ gốc kiêm chứng t ừ ghi s ổ, ch ứng t ừ đi ện t ử Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ, chứng từ gốc kiêm chứng t ừ ghi s ổ 1 96 Nguồn vốn nào sau đây được tính vào vốn tự có của Ngân hàng? a. Vốn huy động b. Vốn uỷ thác c. Lãi chưa phân phối (chưa chia) 1 97 Đối với tài sản cho thuê tài chính, DN cho thuê trích kh ấu hao nh ư th ế nào? Trích khấu hao theo thời gian cho thuê Trích khấu hao theo qui định của Bộ Tài Chánh Không trích khấu hao 1 98 Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ Chức Tín Dụng được bố trí thành m ấy loại ? 8 loại 9 loại 1 10 loại 99 Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán gồm mấy loại? 7 loại 8 loại 1 9 loại 100 Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán có mấy loại ? 1 loại 2 loại 3 loại 101 Tài khoản loại 5 thuộc loại tài khoản nào sau đây ? Loại tài khoản thuộc tài sản Có ( luôn luôn có s ố dư Nợ ) Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ ( luôn luôn có s ố dư Có ) Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ–Có (lúc có s ố dư Có, lúc có s ố d ư Nợ hoặc có c ả hai số dư) 1 Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí quảng cáo phát sinh tr ước khi thành l ập 102 doanh nghiệp được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong th ờI gian t ốI đa là: 04 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động 05 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. 03 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động 1 103 Các tiêu chuẩn để ghi nhận là Tài sản cố định: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong t ương lai t ừ vi ệc s ử d ụng tài s ản đó. Nguyên giá được xác định một cách tin cậy. Có thời hạn sử dụng trên 1 năm và có giá trị t ừ 10 tri ệu đ ồng trở lên. Thỏa đồng thời a; b; c 104 Các trường hợp sau đây được gọi là Tài sản thuê hoạt động: Bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích g ắn li ền quyền s ở h ữu tài s ản bên đi thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao cho bên thuê vào cuối th ời gian thuê. Bên cho thuê không có chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn li ền quy ền s ở h ữu cho bên đi thuê. Thuê quyền sử dụng đất. Câu a và c. 1 105 Câu trả lời sau đây đúng hay sai: Quyền sử dụng đất có thời hạn là TSCĐ vô hình được tính và trích khấu hao theo thời gian được phép sử dụng đất theo quy định. Quyền sử dụng đất lâu dài là TSCĐ vô hình đặt bi ệt chỉ được ghi nh ận nguyên giá mà không trích khấu hao.
 12. Cả a & b đều đúng. 1 Cả a & b đều sai. 106 Thành phần của tổ phòng chống rửa tiền tại Chi nhánh bao g ồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc; Trưởng phòng Kế toán & Quỹ; Nhân viên thuộc phòng kế toán. 1 Giám đốc hoặc Phó Giám đốc; Trưởng phòng hỗ trợ; Nhân viên thuộc phòng h ỗ tr ợ.. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc; Trưởng phòng KT&Quỹ ; Trưởng phòng h ỗ trợ. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc; Trưởng phòng KT&Quỹ ; Thủ quỹ 107 Thời gian lưu giữ báo cáo 01 (một) giao dịch đáng ngờ rửa ti ền: 02 năm. 03 năm. 05 năm. 1 Không xác định thời gian Kế toán chi tiết báo cáo cân đối ngày hôm trước bị chênh l ệch âm -1 (m ột đ ồng) b ạn 108 xử lý như thế nào? Tiến hành hạch toán điều chỉnh lại ngay để số liệu khớp đúng. 1 Tiến hành tìm nguyên nhân sau đó mới hạch toán đi ều chỉnh cho dù đã qua 7 ngày. Không cần điều chỉnh vì số này quá bé không ảnh hưởng đến bảng cân đ ối 109 Theo Anh (chi) kiểm tra chấm sao kê dư nợ cho vay, sao kê ti ền g ửi thì ph ải: Chỉ cần kiểm tra các mục chính trên sao kê. Kiểm tra toàn bộ số tổng các mục trên sao kê. Kiểm tra mục số dư tổng, dự thu và dự chi nếu khớp đúng với cân đ ối là đ ược. Kiểm tra đối chiếu toàn bộ chi ti ết so sánh gi ữa hồ s ơ ch ứng t ừ với d ữ li ệu l ưu tr ữ trong phần mềm máy tính. 1 Ngân hàng được phong tỏa tài khoản tiền gửi của khách hàng khi thoả đi ều ki ện 110 nào? Khi có thỏa thuận giữa chủ tài khoản và ngân hàng Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Các trường hợp khác do pháp luật quy định Cả a , b và c đều đúng 1 111 Những tài khoản nào được thực hiện gửi – rút liên chi nhánh: Tài khoản tiết kiệm truyền thống, tiền gửi không kỳ h ạn VNĐ của cá nhân 1 Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ của Pháp nhân,Tiền gửi của đồng chủ s ở h ữu, các trường hợp liên quan đến người giam hộ -đại diện, ủy quyền. Tiết kiệm tích lũy, trung hạn linh hoạt, ti ết ki ệm d ự th ưởng, khuy ến mãi, m ọi hình thức huy động bằng ngoại tệ, vàng Công ty A phát hành séc 100 triệu đồng ký phát ngày 11/05/2008 tr ả cho khách hàng 112 B. Khách hàng lên Ngân hàng ngày nào sẽ không được chấp nh ận thanh toán? 10/05/2008 1 11/05/2008 20/05/2008 11/06/2008 Trong hướng dẫn thực hiện quy chế về tiền gửi tiết kiệm thì các trường h ợp sau ph ải 113 điểm chỉ (lăn tay): Khách hàng không biết ký hoặc khuyết t ật không ký đ ược. Khách hàng yêu cầu. Giao dịch viên nhận thấy khách hàng ký không quen do ít ký Câu a, b và c đều đúng 1 Có một Khách hàng họ tên trên giấy CMND là Trần Văn An đ ến nhận ti ền Western Union, trong trường hợp có sự đảo lộn họ tên trên phần mềm Western Union thì 114 trường hợp nào Giao dịch viên được phép chi tiền: AN TRAN VAN 1 TRAN AN TRAN AN VAN Câu a, b và c đều đúng
 13. 115 Trong điều kiện bình thường thì thời hạn xuất trình sec là: 30 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của pháp luật 1 30 ngày, không tính ngày nghỉ theo qiuy định của pháp luật 45 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của pháp luật 45 ngày, không tính ngày nghỉ theo qiuy định của pháp luật Trong trường hợp có sự sai lệch về số tiền bằng s ố và bằng chữ trên t ờ sec thì 116 thanh toán viên sẽ thanh toán theo : Số tiền bằng số. Số tiền bằng chữ Số tiền nhỏ hơn 1 Không thanh toán Chứng từ nào sau đây có thể dùng để giao dịch tiền m ặt hoặc giao d ịch chuy ển 117 khoản: Ủy nhiệm chi Séc 1 Giấy lĩnh tiền mặt Câu a, b và c đều đúng Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng làm cho t ờ Séc không th ể đ ược xuất trình để thanh toán trong thời hạn xuất trình, thì thời h ạn s ẽ đ ược kéo dài quá th ời gian qui định và ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt t ờ Séc phải đ ược xuất trình đ ể thanh 118 toán nhưng tối đa không quá bao nhiêu tháng? 03 tháng 06 tháng 1 09 tháng Khi khách hàng tham gia tiết kiệm VND dự th ưởng, nếu trúng gi ải trên 10.000.000đ 119 thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo Anh (Ch ị) t ỉ l ệ đóng thu ế là bao nhiêu ? 5% trên tổng số tiền trúng giải 10% trên phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng . 1 10% trên tổng số tiền trúng giải. 15% trên tổng số tiền trúng giải 120 Thời hạn hiệu lực thanh toán của tờ séc là: 10 ngày làm việc kể từ ngày Séc được ký phát hành cho đ ến khi đ ươc nộp vào đ ơn vị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ 15 ngày làm việc kể từ ngày Séc được ký phát hành cho đ ến khi đ ươc nộp vào đ ơn vị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ 15 ngày kể từ ngày Séc được ký phát hành cho đ ến khi đ ươc nộp vào đ ơn v ị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ bao gồm cả ngày chủ nhật và ngày l ễ Cả 3 câu trên đều Sai 1 121 Trong hệ thống Sacombank, Tài khỏan Âu Cơ được mở nơi nào ? Tại tất cả các chi nhánh và PGD trực thuộc Sacombank Tại các chi nhánh 8/3 và các PGD trực thuộc chi nhánh 8/3 c ủa các khu v ực trong hệ thống . 1 Tại chi nhánh 8/3 Tp HCM và các PGD trực thuộc chi nhánh 8/3 Tp HCM Dịch vụ E- Sacombank mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng giúp khách hàng d ễ 122 dàng tiếp cận thông tin tài khoản? Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn Tiền vay Cả 3 câu trên 1 Khi gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm ti ền gửi, khách hàng s ẽ đ ược chi tr ả ra sao nếu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi rơi vào tình trạng không có kh ả năng 123 thanh toán (được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định) Chi trả 20.000.000đ cho mỗi khách hàng. Chi trả 50.000.000đ cho mỗi khách hàng. Tùy theo số tiền khách hàng gửi (tính cả vốn và lãi)
 14. Cơ quan bảo hiểm chi trả theo số tiền khách hàng gửi (tính c ả vốn + lãi), nh ưng không quá 50 triệu đồng cho mỗi khách hàng; phần vượt trên 50 tri ệu còn l ại (n ếu có) sẽ được trả trong quá trình thanh lý tài s ản của t ổ chức tham gia b ảo hi ểm ti ền gửi phú hợp với quy định của pháp luật về gi ải th ể, phá s ản. 1 Người chưa thành niên (dưới 15 tuổi) khi gởi tiền ti ết ki ệm t ại Ngân hàng c ần ph ải có 124 những điều kiện gì? Chứng minh có tài sản riêng đủ để thực hiện nghĩa vụ dân s ự theo b ộ luật dân s ự. Phải viết giấy cam kết với Ngân hàng. Phải có xác nhận của Chính quyền địa phương. Phải thông qua người giám hộ hoặc người đại di ện theo pháp luật 1 125 Thời hạn cho vay tối đa đối với nghiệp vụ cho vay cầm cố s ổ 03 tháng 06 tháng 12 tháng Phù hợp với kỳ hạn thẻ tiền gửi 1 Trong nghiệp vụ cho vay cầm cố s ổ tiết kiệm, mức cho vay t ối đa đ ối với khoản vay 126 cùng loại tiền (vàng) với thẻ tiền gửi: SD tiền gửi + Lãi tiền gửi – Lãi tiền vay 1 (SD tiền gửi x 90%) + Lãi tiền gửi – Lải ti ền vay Bằng số dư tiền gửi (SD tiền gửi x 95%) + Lãi tiền gửi – Lải ti ền vay 127 Người được ủy quyền từ chủ tài khoản có thể ủy quyền cho người thứ ba? Được ủy quyền Không được ủy quyền Được ủy quyền 1 phần Chỉ được ủy quyền khi văn bản của ủy quyền của chủ tài khoản có ghi rõ đ ược phép ủy quyền 1 128 Đối với Tiền gửi có kỳ hạn, T24 thực hiện dự chi cho tháng có 31 ngày nh ư sau: Dự chi theo số ngày thực tế Dự chi ngày 31, không dự chi ngày 30 1 Dự chi ngày 30, không dự chi ngày 31 Dự chi ngày 29 cho cả ngày 30 Khi khách hàng đến NH để tất toán sổ tiết kiệm, do chương trình d ự chi lãi su ất th ấp 129 hơn khách hàng được hưởng, GDV sẽ: Tính lãi và chi cho khách hàng theo đúng s ố trên máy d ự chi Chi đúng theo số tiền khách hàng thực hưởng sau đó s ẽ h ạch toán nội b ộ sau Hạch toán chi lãi bổ sung sau đó chi lãi theo s ố th ực t ế khách hàng đ ược h ưởng 1 Khi khách hàng đến nộp tiền để trả giảm vốn (không có yêu cầu của khách hàng tr ả 130 cụ thể vào hợp đồng nào) theo thứ tự ưu tiên, GDV sẽ: Trả vào Hợp đồng có lãi suất cao nhẩt Trả vào hợp đồng có dư nợ cao nhất Trả vào hợp đồng có dư nợ thấp nhất Trả vào hợp đồng có ngày đáo hạn gần nhất 1 131 Khách hàng có thể trả tiền vay theo hình thức: Nộp tiền vào tài khoản tiền vay Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi sau đó GDV t ự trích sang tài khoản ti ền vay Chuyển khoản từ ngân hàng khác sang Tất cả các đáp án trên 1 Khách hàng có nhiều hợp đồng vay bị quá hạn, thì khi khách hàng nộp ti ền vào tr ả 132 nợ GDV sẽ: Trả vào món có dư nợ cao nhất Trả vào món có lãi xuất cao nhất Trả vào món có số ngày quá hạn nhiều nhất 1 Tất cả đáp án trên
 15. 133 “SEC” được ký phát để ra lệnh trả tiền: Cho một người xác định và cho phép chuyển nhượng Sec. Cho một người xác định và không cho phép chuyển nhượng Sec. Cho người cầm tờ Sec Cả 3 đáp án trên đều đúng 1 134 Tờ Sec có thể được chuyển nhượng Toàn bộ số tiền ghi trên SEC 1 Một phần số tiền ghi trên SEC Không được chuyển nhượng Tất cả đều sai 135 Trong thời hạn thanh toán, tờ SEC phải được xuất trình để thanh toán t ại: Địa điểm thanh toán ghi trên tờ Sec. Địa chỉ của người thực hiện thanh toán Trụ sở chính của người thực hiện thanh toán Cả 3 câu trên 1 Trong các giao dịch ngoại hối sau: Giao ngay; kỳ hạn; hoán đổi; t ương lai; quy ền 136 chọn. Loại nghiệp vụ nào là nghiệp vụ phái sinh Cả năm loại nghiệp vụ trên Không có loại nào Chỉ có nghiệp vụ giao ngay là không phải 1 Chỉ có nghiệp vụ quyền chọn là không phải Ngày 10/06 khách hàng gửi tiết kiệm 100 tri ệu đ ồng; lãi suất 1.2% /tháng, kỳ h ạn 03 tháng, Lãi trả trước. Ngày 09/07 khách hàng đến t ất toán th ẻ ti ết ki ệm, khách hàng nhận được số tiền là bao nhiêu? (biết lãi suất ti ền gửi không kỳ h ạn t ại ngày 09/07 là 137 0.3%/tháng) 96.690.000 đồng 1 97.560.000 đồng 100.290.000 đồng 101.200.000 đồng Trong trường hợp tờ Sec có sai lệch giữa số tiền ghi bằng s ố và s ố ti ền ghi b ằng 138 chữ thì số tiền được thanh tóan là: Số tiền ghi bằng số Số tiền ghi bằng chữ Số tiền nhỏ hơn. 1 Không được thanh toán vì bất hợp lệ. 139 Sổ phụ của một tài khoản phản ánh: Số dư tại một thời điểm của tài khoản đó Số phát sinh của tài khoản đó trong một khỏan th ời gian. Cả (a) & (b) 1 Không có câu nào đúng 140 Sao kê chi tiết của một tài khoản phản ánh: Số dư tại một thời điểm của tài khoản đó Số phát sinh của tài khoản đó trong một khoản th ời gian. Chi tiết số dư của tài khoản đó tại một thời đi ểm. Cả (a) và (c ) 1 Thẻ tiết kiệm kỳ hạn 01 tháng, số tiền 10 tr VND; lãi suất 15%/năm, ngày đáo h ạn 30/04/2008. Nếu ngày 29/04/08 khách hàng t ất toán th ẻ ti ết ki ệm thì Ngân hàng ph ải 141 chi: (biết lãi suất tiền gửi thanh toán 29/04/08 là 0.3%/tháng) 10.125.000đ 1 10.121.000đ 10.030.000đ Số tiền khác 142 Tổ chức được rút ngoại tệ mặt từ tiền gửi thanh toán trorng các trường h ợp sau: Thanh toán tiền lương cho các chuyên gia nước ngoài có hợp đồng lao động t ại doanh nghiệp. 1
 16. Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu phục vụ cho s ản xuất kinh doanh c ủa doanh nghiệp. Cả (a) & (b). Không được rút ngoại tệ mặt trong bất kỳ trường hợp nào Theo quy chế tiền gửi tiết kiệm của NHNN ban hành, thì đối t ượng g ửi ti ết ki ệm 143 bằng VNĐ là: Cá nhân là người Việt nam Cá nhân nước ngoài đang sinh sống và họat động hợp pháp t ại Vi ệt Nam Các tổ chức hoạt động tại Việt nam Cả (a) và (b) 1 Theo quy chế tiền gửi tiết kiệm của NHNN ban hành, thì đối t ượng g ửi ti ết ki ệm 144 bằng ngoại tệ là Người nước ngoài đang du lịch tại Việt Nam Người nước ngoài đang làm việc tại cơ quan đại diện ngoại giao ở Vi ệt nam Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có thời hạn trên 12 tháng. 1 Cả 03 đáp án trên Khách hàng đến đề nghị thanh toán 01 t ờ Séc, theo anh/ch ị t ờ séc nào sau đây 145 không được chấp nhận thanh toán. Người ký phát hành đã chết. Tài khoản của người ký phát hết tiền. Số tiền bằng chữ và bằng số không khớp đúng. Cả 03 câu trên. 1 Trường hợp nào sau đây Ngân hàng phải t ừ ch ối chi trả ti ền g ửi khi khách hàng yêu 146 cầu? KH không mang theo CMND hoặc các giấy tờ tuỳ thân t ương đương. Không mang theo sổ tiết kiệm. Không mang theo giấy đề nghị mở tài khoản. Câu (a) và (b). 1 Nguời có độ tuổi tối thiểu bao nhiêu mới được tham gia g ửi ti ền ti ết ki ệm t ại Ngân 147 hàng: 15 tuổi 1 18 tuổi 20 tuổi Người chưa đủ tuổi vị thành niên muốn gửi tiền tiết ki ệm t ại Ngân hàng ph ải thông 148 qua hình thức nào sau đây: Gửi qua người giám hộ 1 Gửi qua người ủy quyền Cả 2 trường hợp trên 149 Nguyên tắc hạch toán của séc là Ghi nợ trước ghi có sau 1 Ghi có trước ghi nợ sau Ghi nợ và ghi có đồng thời 150 Nghiệp vụ thu chi hộ bằng vàng, ngoại t ệ được thực hi ện: Giao dịch trực tiếp giữa các chi nhánh Không được giao dịch do quy định quản lý ngoại hối Được thực hiện khi 2 chi nhánh đảm bảo khả năng thanh khoản 1 151 Thấu chi tài khoản thanh toán là : Khoản tiền cho vay đối với khách hàng trên tài khoản Khoản tiền ngân hàng cam kết cho khách hàng thanh toán trên tài khoản Là việc khách hàng được chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán c ủa mình m ở tại ngân hàng trong ngày thanh toán. 1 Câu a, b và c đều đúng 152 Những trường hợp nào sau đây không được thục hiện rút liên chi nhánh Đơn vị không đủ tiền mặt để chi Thông tin khách hàng cung cấp không trùng khớp với thông tin đã đăng ký. 1 Tất toán sổ tiết kiệm nhưng trên sổ không còn dòng cập nh ật giao d ịch phát sinh
 17. Kiểm soát viên vắng mặt 153 Các chức năng, nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc Giao dịch viên: Quản lý các loại tài khoản tiền gửi, tiền vay, ngoại bảng của khách hàng Thông báo nhắc nợ nội bộ cho bộ phận thẩm định và bộ phận ti ếp th ị 1 Thực hiện thu đổi ngoại tệ mặt, séc du lịch và thanh toán các loại th ẻ quốc t ế Số tiền cho vay bảo đảm bằng hình thức cầm cố s ổ ti ền gửi do Sacombank phát 154 hành bằng 100% số dư tiền gửi: Đúng. Sai. 1 Khi khách hàng cầm cố sổ tiền gửi bằng ngoại t ệ để vay b ằng ngoại t ệ (cùng lo ại 155 tiền) thì: Ngân hàng đồng ý cho vay nhưng phải đảm bảo đúng theo quy đ ịnh v ề quản lý ngoại hối của Nhà nước. 1 Không cho vay 156 Tờ Séc được xuất trình tại đâu sẽ được thanh toán? Địa điểm thanh toán ghi trên tờ séc Nếu tờ séc không ghi địa điểm thanh toán thì xuất trình t ại đ ịa đi ểm kinh doanh c ủa người bị ký phát Xuất trình tại Trung Tâm thanh toán bù trừ nếu người xuất trình là t ổ ch ức cung ứng dịch vụ thanh toán và là thành viên trực tiếp của trung tâm thanh toán bù tr ừ. Cả ba đáp án trên đều đúng 1 157 Các hình thức thanh toán phổ biến hiện nay là: Ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu Séc Thẻ Tất cả đều đúng 1 158 Các khái niệm sau đây khái niệm nào được cho là đúng: Chứng từ ghi sổ được lập trên cơ sở chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ là giấy tờ chứng minh nghiệp vụ kinh t ế phát sinh và hoàn thành Chứng từ ghi sổ là tài liệu pháp lý khi xem xét trách nhi ệm các bên có liên quan Tất cả đều đúng 1 159 Đối tượng được bảo hiểm tiền gửi bao gồm: Tiền gửi bằng VNĐ của cá nhân gửi tại các tổ chức tham gia bảo hi ểm ti ền g ửi Tiền gủi bằng VNĐ, ngoại tệ của cá nhân gửi t ại các t ổ chức tham gia b ảo hi ểm ti ền gửi Tiền gửi bằng VNĐ của cá nhân, hộ gia đình, t ổ hợp tác, DN t ư nhân, Công ty h ợp danh gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 1 Tiền gửi bằng VNĐ, ngoại tệ của cá nhân, hộ gia đình, t ổ hợp tác, DN t ư nhân, Công ty hợp danh gửi tại các tổ chức tham gia bảo hi ểm ti ền g ửi 160 ĐốI tượng gửI tiền TK bằng ngoạI tệ: Các cá nhân Việt Nam và các tổ chức kinh tế hoạt động hợp pháp t ạI Vi ệt Nam Các cá nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài đang sinh s ống và hoạt đ ộng h ợp pháp tạI VN Các cá nhân, ngườI cư trú theo quy định của pháp luật về quản lý ngoạI h ối 1 161 Theo quy định của ngân hàng Séc (cheque) được gọi là loại chứng t ừ gì? Chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Cả hai trường hợp trên 1 Không trường hợp nào đúng 162 Có bao nhiêu phương thức trả lãi cho loại hình ti ền g ửi ti ết ki ệm có kỳ h ạn 6 tháng? 3 phương thức: Trả lãi cuối kỳ, Trả lãi hàng tháng, trả lãi trước. 4 phương thức: Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước, trả lãi hàng tháng, tr ả lãi hàng quý. 1 2 phương thức: Trả lãi trước, trả lãi cuối kỳ 163 Thời hạn xuất trình thanh toán của tờ Séc trong đi ều ki ện bình th ường là: 15 ngày 15 ngày kể từ ngày ký phát
 18. 30 ngày kể từ ngày ký phát 1 45 ngày kể từ ngày ký phát 164 Khi có nhu cầu sử dụng Séc, khách hàng phải mở m ột trong nh ững TK nào sau đây: TK tiết kiệm không kỳ hạn TK tiền gửi thanh toán 1 TK tiết kiệm có kỳ hạn TK tín dụng Doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ USD t ại Ngân hàng có th ể rút USD đ ể thanh 165 toán nội địa : Được rút dưới 3,000.00 USD Được rút dưới 5,000.00 USD Được rút dưới 7,000.00 USD Cả 3 câu trên đều sai 1 166 Số tiền trên tờ séc có thể được thanh tóan: Toàn bộ số tiền trên tờ séc nếu tờ séc hội đủ điều kiện thanh toán. Một phần số tiền trên tờ séc với số tiền tùy ý. Một phần trên tờ séc với số tiền tối đa bằng số dư trên tài kh ỏan ng ười ký phát. Cả a, c đều đúng 1 Trong trường hợp thu lãi, thu nợ vay đến hạn, thu các loại phí theo qui đ ịnh nhân viên 167 thực hiện Tự động trích nợ tài khoản tiền gửi khách hàng Chỉ được phép trích nợ tài khỏan khi nhận được UNC của khách hàng Tự động trích nợ tài khoản ti ền gửi khách hàng với đi ều kiện đã có th ỏa b ằng văn bản với khách hàng Câu b và c đều đúng 1 Công dân Việt Nam sinh sống và làm việc t ại Vi ệt Nam khi nộp ng ọai t ệ vào tài 168 khoản tiết kiệm không kỳ hạn mở tại Sacombank cần ph ải: Xuất trình tờ khai hải quan Giấy tờ chứng minh lương, thưởng, phụ cấp bằng ngoại t ệ Cả a, b đều sai 1 Cả a, b đều đúng Mức ngoại tệ mặt được mang ra nước ngoài không phải xin gi ấy phép (d ưới m ức 169 khai báo hải quan): 9.000 USD 7.000 USD 1 5.000 USD Cả a, b và c đều sai 170 Ngân hàng thanh toán séc lập giấy báo t ừ chối thanh toán séc trong tr ường h ợp: Séc không đúng mẫu của NH thanh toán séc Séc ghi số tiến bằng số, bằng chữ không khớp nhau Thời điểm xuất trình séc quá 6 tháng k ể t ừ ngày ký phát. Cả a, c đều đúng 1 Cty B có số dư tiền gửi USD tại Sacombank là 100.000USD, cty B mu ốn rút chuy ển 171 khoản về tài khoản của Cty B tại NH khác 50.000USD có đ ược không, v ới lý do nào? Được, vì cty đã có tiền trong trong tài khoản. Không được, vì trên lãnh thổ Việt Nam mọi thanh toán ph ải thanh toán b ằng VNĐ. Không được, vì qui định của quản lý ngoại hối không cho phép. Được, vì cty đang thực hiện việc chuyển vốn mà không phải là thanh toán 1 172 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn được dùng các công cụ thanh toán nào sau đây: Ủy nhiệm chi Séc. Thẻ Cả 03 câu trên đều sai 1 Khách hàng A có sổ tiết kiệm không kỳ hạn USD chuyển t ừ nước ngoài v ề, khách 173 hàng yêu cầu rút tiền và nhận bằng VND, GDV sẽ thu đổi ngoại t ệ theo t ỷ giá:
 19. Mua ngoại tệ mặt Mua ngoại tệ chuyển khoản 1 Hạch toán Bán chuyển khoản 174 Nghiệp vụ gửi, rút liên chi nhánh được thực hi ện đối với trường h ợp nào d ưới đây? Tài khoản tiết kiệm tích lũy Séc bảo chi Tất toán tài khoản trong T24 Đáp án a, b và c đều sai 1 Khách hàng M có sổ tiết kiệm không kỳ hạn VND, muốn chuyển trả m ột s ố ti ền cho 175 khách hàng B vào tài khoản, GDV hướng dẫn khách hàng: Viết ủy nhiệm chi Thực hiện giao dịch rút tiền và nộp tiền Tài khoản tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ thì ai là người đ ứng tên tài 176 khoản? Người được giám hộ 1 Người giám hộ Câu a và b đều đúng 177 Theo Nghị định 109 thì tiền gửi của đối t ượng nào sau đây đ ược b ảo hi ểm Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, Doanh nghiệp t ư nhân, công ty h ợp danh 1 Công ty TNHH, công ty cổ phần Doanh nghiệp nhà nước Séc đ và đềphát v Câu b ượcc ký u đúngới số tiền ghi trả bằng ngoại t ệ trong các trường h ợp nào sau 178 đây: Người ký phát là đơn vị hạch toán phụ thuộc chuyển vốn bằng chuyển khoản cho đơn vị quản lý mình, Người ký phát là người cư trú thanh toán ti ền hàng hóa dich c ụ cho ng ười c ư trú Người không cư trú ký phát bằng ngoại t ệ chuyển khoản cho ng ười không c ư trú khác Câu a và c đều đúng 1 Séc đươc ghi trả bằng ngoại tệ nhưng chỉ được thanh toán bằng ngoại t ệ trong 179 trường hợp nào sau đây: Người thụ hưởng cuối cùng được phép thu ngoại t ệ theo quy đ ịnh c ủa pháp lu ật. Người thụ hưởng cuối cùng không được phép thu ngoại t ệ theo quy đ ịnh c ủa pháp luật. Câu a & b đều đúng Câu a & b đều sai Một Công ty cổ phần Việt Nam có chức năng xuất nhập kh ẩu nh ận đ ược m ột khoản tiền chuyển bằng USD từ nước ngoài về, giao dịch viên báo có vào tài khoản ngoại tệ USD của doanh nghiệp t ại Ngân hàng. Mục đích nào sau đây là sai khi doanh 180 nghiệp sử dụng khoản tiền này: Dùng để thanh toán tiền hàng nhập khẩu. Rút tiền mặt ngoại tệ về nhập quỹ công ty. 1 Rút tiền VND theo tỷ giá quy đổi t ại thời đi ểm rút Tất cả các đáp án trên Loại tiền gửi tiết kiệm nào sau đây quy đ ịnh khi rút trước hạn, khách hàng không 181 được hưởng lãi? VNĐ USD XAU 1 EUR 182 Theo quy chế tiền gửi tiết kiệm, đối tượng khách hàng g ửi ti ết ki ệm b ằng ngo ại t ệ là: Tất cả cá nhân không phân biệt quốc t ịch Tất cả cá nhân là người Việt Nam Là các cá nhân người cư trú 1 Tất cả đều đúng
 20. 183 Khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền của Sacombank, cần thỏa đi ều ki ện nào sau đây: Người chuyển và người nhận phải có tài khoản t ại NH Sacombank Người chuyển và người nhận không cần có tài khoản t ại NH Sacombank 1 Chỉ cần người nhận có tài khoản tại NH Sacombank Chỉ cần người chuyển có tài khoản tại NH Sacombank Khi mua ngoại tệ của Ngân hàng bằng VNĐ, Doanh nghi ệp cần ph ải làm đi ều gì 184 sau đây: Mua bất kỳ ngoại tệ nào cũng phải chứng minh mục đích s ử d ụng. 1 Mua USD mới phải chứng minh mục đích sử dụng Không cần chứng minh mục đích sử dụng Tất cả đều sai 185 Mỗi pháp nhân được mở bao nhiêu tài khoản ti ền gởi thanh toán: Chỉ 1 tài khoản tiền gửi tại 1 TCTD. 1 Hai tài khoản tại một TCTD. Mở tùy ý tại 1 hoặc nhiều TCTD 186 Thanh toán bù trừ là: Thanh toán tiếp giữa 2 ngân hàng. Thanh toán giữa nhiều Ngân hàng. Thanh toán vốn giữa các Ngân hàng dưới sự chủ trì của Ngân hàng Nhà nước 1 187 Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền mặt. Giao dịch viên – Kiểm soát – Giám đốc – Thủ quỹ - Bộ ph ận t ổng h ợp 1 Thủ quỹ - Giao dịch viên – Kiểm soát – Giám đốc – Bộ ph ận t ổng h ợp Giao dịch viên – Thủ quỹ - Kiểm soát – Giám đốc – Bộ ph ận t ổng h ợp 188 Trong nghiệp vụ cho vay cầm cố số tiền gửi Ngân hàng: Thời hạn cho vay tối đa là 12 tháng. Thời hạn cho vay tối đa bằng kỳ hạn sổ Tiết kiệm. 1 Thời hạn cho vay vượt kỳ hạn số tiền gửi. Thời hạn cho vay theo đề xuất của khách hàng 189 Đối tượng nào sau đây được phép gửi tiền gửi tiết ki ệm VNĐ Cá nhân, Tổ chức kinh tế và các tổ chức hành chánh s ự nghi ệp Cá nhân là người Việt Nam Cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp t ại Vi ệt Nam . Câu b và c đều đúng 190 Người nước ngoài có được phép mở sổ tiền gửi tiết kiệm? Không. Được phép mở số tiền gửi tiết kiệm với kỳ hạn ngắn hơn thời h ạn th ị th ực đ ược c ấp 1 191 Khách hàng được phép chuyển tiền ra nước ngoài để : Thanh toán tiền hàng hóa nhập khẩu cho đối tác, Vi ện trợ cho ng ười thân ở nước ngoài. Thanh toán tiền viện phí điều trị ở nước ngoài, Thanh toán học phí du h ọc. Chuyển tiền thừa kế cho người đang định cư t ại nước ngoài. Tất cả đều đúng 1 192 Dịch vụ chi trả hộ lương cho CBNV tại Sacombank có những ti ện ích gì? Giúp doanh nghiệp bảo mật thông tin về ti ền l ương của nhân viên. Tiết giảm chi phí về quản lý tiền lương. Tránh rủi ro khi vận chuyển tiền mặt. Tất cả đều đúng 1 193 Ngân hàng có được phép bán ngoại tệ cho khách hàng? Được Không Được phép bán nếu khách hàng chứng minh được mục đích s ử d ụng ngoại t ệ h ợp pháp mà luật pháp quy định 1 194 Ngân hàng nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Bằng tiền mặt Bằng chuyển khoản
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2