intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giữa kỳ: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 11201

Chia sẻ: Nguyễn đình Khôi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

74
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho một cửa van hình chữ nhật có thể quay quanh bản lề O (như hình vẽ). Cho chất lỏng có tỷ trọng ?=1,3 ; h=2,8m; H=4m; chiều rộng cửa van vuông góc với mặt phẳng hình vẽ b=2m; a=2,1m; bề dày cửa van ?=10cm; trọng lượng riêng của tấm chắn là ?=12000N/m3; g=9,81 m/s2 1/ Tìm áp lực dư của chất lỏng tác dụng lên cánh cống? 2/ Xác định trọng lượng của W của vật để cửa van ở vị trí cân bằng như hình vẽ (Bỏ qua ảnh hưởng của ma sát)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giữa kỳ: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 11201

  1. Đề thi giữa kỳ: Kỹ thuật thuỷ khí HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB Đề số: 11201 - Thời gian làm bài: 35 BỘ MÔN CƠ HỌC phút Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. Mét trô bÞ ®Èy næi trong chÊt láng nh a h×nh vÏ. BiÕt b¸n kÝnh trô R=0,4m; ®êng sinh trô vu«ng gãc mÆt ph¼ng h×nh vÏ b = 2m. BiÕt chÊt láng cã khèi lîng riªng ρ=800 kg/m3 ; ¸p suÊt trªn mÆt tho¸ng lµ ¸p suÊt khÝ trêi. O T×m ¸p lùc d cña chÊt láng t¸c dông lªn trô? Đề thi giữa kỳ: Kỹ thuật thuỷ khí HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB Đề số: 11202 - Thời gian làm bài: 35 BỘ MÔN CƠ HỌC phút Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. a Cho mét cöa van h×nh ch÷ nhËt cã thÓ quay quanh b¶n lÒ O (nh h×nh vÏ). Cho chÊt láng cã tû träng δ=1,3 ; h=2,8m; H=4m; chiÒu réng cöa van vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng h×nh vÏ b=2m; a=2,1m; bÒ dµy cöa van ∆ =10cm; träng lîng riªng W cña tÊm ch¾n lµ γ =12000N/m3; g=9,81 m/s2 1/ T×m ¸p lùc d cña chÊt láng t¸c dông lªn c¸nh cèng? 2/ X¸c ®Þnh träng lîng cña W cña vËt ®Ó cöa van ë H vÞ trÝ c©n b»ng nh h×nh vÏ (Bá qua ¶nh hëng cña ma s¸t) h O a
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2