intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 năm 2011-2012 - Trường THPT Tân An

Chia sẻ: Skinny Skin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
114
lượt xem
7
download

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 năm 2011-2012 - Trường THPT Tân An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với "Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 năm 2011-2012 - Trường THPT Tân An" sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kì sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 năm 2011-2012 - Trường THPT Tân An

 1. Sở GD & ĐT Trà Vinh ĐỀ THI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2011 – 2012 TRƯỜNG THPT TÂN AN Môn: ĐỊA LÍ. Khối 11 THPT. ----------------- Thời gian làm bài: 45 phút. ĐỀ CHÍNH THỨC ---------------- Câu 1(3 điểm): Phân tích những thuận lợi của điều kiện tự nhiên đối với phát triển kinh tế ở Hoa Kì. Câu 2: (2 điểm) Nguyeân nhaân naøo ñaõ giuùp cho neàn kinh tế của Hoa Kì phát trieån nhanh chóng, ñaït thaønh töïu cao?. Câu 3 (2 điểm): Hãy nêu 1 số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của Liên Bang Nga. Câu 4 (3 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA LIÊN BANG NGA (Đơn vị: triệu tấn) Năm 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2005 Sản lượng 62,0 46,9 53,8 64,3 83,6 92,0 78,2 a/ Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của Liên Bang Nga qua các năm. b/ Rút ra nhận xét.
 2. Sở GD & ĐT Trà Vinh ĐỀ THI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2011 – 2012 TRƯỜNG THPT TÂN AN Môn: ĐỊA LÍ. Khối 11 THPT. ----------------- Thời gian làm bài: 45 phút. ĐỀ CHÍNH THỨC ---------------- Câu 1(3 điểm): Phân tích những thuận lợi của điều kiện tự nhiên đối với phát triển kinh tế ở Hoa Kì. Câu 2: (2 điểm) Nguyeân nhaân naøo ñaõ giuùp cho neàn kinh tế của Hoa Kì phát trieån nhanh chóng, ñaït thaønh töïu cao?. Câu 3 (2 điểm): Hãy nêu 1 số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của Liên Bang Nga. Câu 4 (3 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA LIÊN BANG NGA (Đơn vị: triệu tấn) Năm 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2005 Sản lượng 62,0 46,9 53,8 64,3 83,6 92,0 78,2 a/ Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của Liên Bang Nga qua các năm. b/ Rút ra nhận xét. ------------------------------------------------
 3. SÔÛ GD VAØ ÑT TRAØ VINH TRÖÔØNG THPT TAÂN AN ÑEÀ THI HOÏC KÌ I – NAÊM HOÏC 2011 - 2012 MÔN ĐỊA KHOÁI 11 GDTX THÔØI GIAN : 45 PHUÙT Caâu 1: (2 điểm) Nguyeân nhaân naøo ñaõ giuùp cho neàn kinh tế của Hoa Kì phaùt trieån nhanh choáng, ñaït thaønh töïu cao? Caâu 2: (3 ñieåm) Phaân tích nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên veà ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá cuûa LB Nga? Caâu 3: (2 ñieåm) Trình baøy toùm taét muïcï ñích vaø theå cheá cuûa toå chöùc Chaâu Aâu (EU)? Caâu 4: Döïa vaøo baûng soá lieäu sau: (3 ñieåm) TÆ TROÏNG GDP CUÛA EU VAØ MOÄT SOÁ NÖÔÙC TREÂN THEÁ GIÔÙI NAÊM 2004 Ñôn vò: % Chæ soá Caùc nöôùc, khu vöïc GDP EU 31,0 Hoa Kì 28,5 Nhaät Baûn 11,3 Trung Quoác 4,0 Aán Ñoä 1,7 Caùc nöôùc coøn laïi 23,5 a/ Veõ bieåu ñoà hình coät theå hieän tæ troïng GDP cuûa EU vaø moät soá nöôùc treân theá giôùi naêm 2004. b/ Töø bieåu ñoà ñaõ veõ ruùt ra nhaän xeùt. ……………………… HẾT……………………..
 4. SÔÛ GD VAØ ÑT TRAØ VINH TRÖÔØNG THPT TAÂN AN ÑEÀ THI HOÏC KÌ I – NAÊM HOÏC 2011 - 2012 MÔN ĐỊA KHOÁI 11 THÔØI GIAN : 45 PHUÙT ĐỀ 2: Câu 1: (4,0 điểm) a. Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU. b.Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU? Câu 2 (2 điểm): Liên Minh Châu Âu(EU) hình thành và phát triển như thế nào? Câu 3: (4,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI GIAI ĐOẠN 2000-2005 (Đơn vị %) Nhóm tuổi 0 - 14 15 - 64 65 trở lên Đang phát triển 32 63 5 Phát triển 17 68 15 1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. 2. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Từ đó, nêu ảnh hưởng của cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của từng nhóm nước. -Hết-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản