intTypePromotion=1

Đề thi học kì 1 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Quang Trung

Chia sẻ: Lianhuawu Lianhuawu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
27
lượt xem
0
download

Đề thi học kì 1 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Quang Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 11 tài liệu Đề thi học kì 1 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Quang Trung, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Quang Trung

  1. SỞ GD&ĐT NAM ĐINH ̣ Đê khao sat chât l ̀ ̉ ́ ́ ượng hoc ky I năm hoc 2019 – 2020 ̣ ̀ ̣ TRƯƠNG THPT QUANG ̀   Môn: Vât ly 11 ̣ ́ TRUNG Thơi gian: 50 phut ̀ ́ ̉ ơi gian phat đê) (không kê th ̀ ́ ̀ Phân 1. Trăc nghiêm (3 điêm) ̀ ́ ̣ ̉ Câu 1. Đinh luât Ôm đôi v ̣ ̣ ́ ơi toan mach hoan toan phu h ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ợp vơi đinh luât nao sau đây? ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ A. Đinh luât bao toan điên tich. ̀ ̣ ́ ̣ B. Đinh luât Culông. ̣ ̣ ̣ C. Đinh luât Farađây vê dong điên trong chât điên phân.  ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ D. Đinh luât bao toan va chuyên hoa năng l ̀ ̀ ̉ ́ ượng. Câu 2.  Trong môt mach điên kin co môt nguôn điên co suât điên đông E, điên tr ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ở  trong r và  ̣ mach ngoai co ch ̀ ́ ưa điên tr ́ ̣ ở RN thi:̀ ́ ̣ ̣ A. suât điên đông cua nguôn băng đô giam điên thê  ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ở mach ngoai. ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ B. suât điên đông cua nguôn băng đô giam điên thê  ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ở mach trong. ̣ ́ ̣ ̣ ̉ C. suât điên đông cua nguôn băng tông đô giam điên thê  ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ở mach ngoai va mach trong. ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ D. suât điên đông cua nguôn băng hiêu đô giam điên thê ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ở mach ngoai va mach trong. ̣ ̀ ̀ ̣ Câu 3. Cac binh acquy đ ́ ̀ ược năp đăt trên xe may điên đ ́ ̣ ́ ̣ ược măc v ́ ới nhau như thê nao? ́ ̀ A. Nôi tiêp. ́ ́   B. Song song. C. Hôn h ̃ ợp đôi x ́ ứng.   ̉ ́ ́ ̀ D. Ca nôi tiêp va song song v ơi nhau. ́ Câu 4. Công thưc tinh suât điên đông va điên tr ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ở  trong cua bô nguôn ghep hôn h ̉ ̣ ̀ ́ ̃ ợp đôi x ́ ứng  gôm co y day song song v ̀ ́ ̃ ơi nhau va môi day co x nguôn điên giông nhau ghep nôi tiêp la: ́ ̀ ̃ ̃ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ x.r A.  Eb = x.E ;  rb = x.r B.  Eb = x.E ;  rb = y y.r C.  Eb = y.E ;  rb = y.r D.  Eb = x.E ;  rb = x Câu 5. Tìm suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm  A B 6 ắcquy giông nhau m ́ ắc như hình vẽ 1. Biết mỗi  ắcquy có suât́  ̣ ̣ ̀ ̣ ở trong r = 1Ω:      điên đông E = 2V va điên tr A. 12V; 3Ω.  B. 6V; 3Ω.  Hình vẽ  C. 12V; 1,5Ω.  D. 6V; 1,5Ω.  1 Câu 6. Cho đoan mach nh ̣ ̣ ư hinh ve 2. Biêt E = 9 V; r = 0,5  ̀ ̃ ́ Ω;      R = 4,5 Ω va I = 1,2 A. Gia tri cua U ́ ̣ ̉ AB la:̀ E, r ̀ A R B A. 7,5 V.           B. 5 V. + ­ C. 3 V.           D. 6 V. Hình vẽ 2 Câu 7. Hat tai điên trong kim loai la: ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ A. Ion dương. B. Cac electron t ́ ự do. C. Ion âm. ̉ D. Ca Ion d ương, Ion âm va electron t ̀ ự do. Câu 8. Cho cac kim loai sau: Cu, Ag, Al, Fe. Hoi kim loai nao dân điên tôt nhât trong sô cac kim ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ́ ́   ̣ ̃ loai đa cho? A. Ag B. Al C. Cu D. Fe Câu 9. Chon câu  ̣ đung ́ ? 
  2. ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ A. Căp nhiêt điên la hai dây kim loai khac ban chât, hai đâu han vao nhau. ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ B. Căp nhiêt điên la hai dây kim loai cung ban chât, hai đâu han vao nhau. ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ C. Căp nhiêt điên la hai dây cach điên khac ban chât, hai đâu han vao nhau. ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ D. Căp nhiêt điên gôm môt dây kim loai va môt dây cach điên, hai đâu han vao nhau. ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ Câu 10. Dong điên trong chât điên phân la dong chuyên d ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ời co h ́ ướng cuả A. Cac ion âm trong dung dich. ́ ̣ B. Cac ion d ́ ương trog dung dich.  ̣ C. Cac ion d ́ ương va ion âm chuyên đông theo chiêu cua điên tr ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ường trong dung dich.̣ D. Cac ion d ́ ương va ion âm d ̀ ươi tac dung cua điên tr ́ ́ ̣ ̉ ̣ ường trong dung dich. ̣ Câu 11. Kêt qua cuôi cung cua qua trinh điên phân dung dich AgNO ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ 3 vơi điên c ́ ̣ ực băng Ag la ̀ ̀ A. anôt bi ăn mon. ̣ ̀ B. catôt bi ăn mon. ̣ ̀ C. Ag chay t ̣ ư anôt sang catôt. ̀ D. không co thay đôi gi  ́ ̉ ̀ở binh điên phân. ̀ ̣ Câu 12. Khôi l ́ ượng chât đ ́ ược giai phong  ̉ ́ ở  điên c ̣ ực cua binh điên phân đ ̉ ̀ ̣ ược xac đinh theo ́ ̣   ̉ biêu th ưć 1 A I 1 A A.  m = . . B.  m = . .It F n t F n A I 1 n C.  m =F . . D.  m = . .It n t F A Phân 2. T ̀ ự luân (7 điêm) ̣ ̉ Bai 1 (2 điêm). ̀ ̉  Một bình điện phân chưa dung d́ ịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng được măć   vào hai cực của môt ngu ̣ ồn điên co suât điên đông E = 9 V, đi ̣ ́ ́ ̣ ̣ ện trở  trong r = 1  . Biêt bình ́   điện phân co điên tr ́ ̣ ở la R ́ ̣ ̀ p = 8  , F = 96500 C/mol, ACu = 64, nCu = 2. Xac đinh kh ối lượng Cu  bám vào catốt sau khoang th ̉ ời gian la 5 gi ̀ ơ.      ̀ Bai 2 (2,5 điêm). ̀ ̉  Cho mach điên nh ̣ ̣ ư  hinh ve 3. Biêt cac nguôn điên ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̣   ̀ ́ ́ ̣ ̣ giông nhau, môi nguôn co suât điên đông E = 3 V, điên tr ́ ̃ ̣ ở trong 1 Ω; điên ̣   trở R = 2 Ω va bong đen co ghi 9 V – 9 W. ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ở trong cua bô nguôn. a. Xac đinh suât điên đông va điên tr ̉ ̣ ̀ ́ ̣ b. Xac đinh c ương đô dong điên chay trong mach cho răng điên tr ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ở  cuả   đen trong tr ̀ ương h ̀ ợp nay không thay đôi theo nhiêt đô. ̀ ̉ ̣ ̣ R Đ c. Bong đen co sang binh th ́ ̀ ́ ́ ̀ ương không? Vi sao? ̀ ̀ Hình vẽ 3 Bai 3 (2,5 điêm). ̀ ̉  Cho mach điên gôm nguôn điên co suât điên đông E, điên ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣   E, r + ­ trở trong r va biên tr ̀ ́ ở Rb được măc v ́ ơi nhau nh ́ ư hinh ve 4. Biêt khi R ̀ ̃ ́ b = 8  Ω  thi c̀ ương đô dong điên chay trong mach la I = 1 A; khi R ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ b  = 3,5  Ω  thì  cương đô dong điên chay trong mach la I = 2 A. ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ a. Tinh suât điên đông E va điên tr ́ ̀ ̣ ở trong r cua nguôn. ̉ ̀ Rb ́ ̣ b. Xac đinh R ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ b  đê công suât tiêu thu mach ngoai đat gia tri c ́ ́ ̣ ực đai va tinh ̣ ̀ ́   công suât ć ực đai cua mach ngoai khi đo. ̣ ̉ ̣ ̀ ́ Hình vẽ  4
  3. Đap an chi tiêt va biêu điêm đê khao sat chât l ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ượng hoc ky I năm hoc 2019 – 2020 ̣ ̀ ̣ Môn: Vât ly 11 ̣ ́ Phân 1. Trăc nghiêm (3 điêm) ̀ ́ ̣ ̉ ­ Môi câu đung 0,25 đ ̃ ́ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D C A B D C B A A D C B   Phân 2. T ̀ ự luân (7 điêm) ̣ ̉ Bai 1 (2 điêm) ̀ ̉ E 0,5 đ ̣ ̣ ́I= ́ ới toan mach co:  ­ Theo đinh luât Ôm đôi v ̀ ̣ Rb + r 9 0,5 đ ́ I= ­ Thay sô:   = 1  (A) 8 +1 1 A ̣ ̣ ­ Theo đinh luât Farađây th ́ m= ư hai co:  ́ . .It 0,5 đ F n 1 64 ́ m= ­ Thay sô:  . .1.5.3600 ; 5, 97( g ) 0,5 đ 96500 2 Bai 2 (2,5 điêm) ̀ ̉ a) Eb = 5E = 15 (V) 0,5 đ      rb = 4r = 4 (Ω) 0,5 đ 2 U đmĐ b)  RĐ = = 9   (Ω) 0,25 đ PđmĐ      RN = R + RĐ = 11 (Ω) 0,25 đ ̣ ̣ ́ ới toan mach co:  ­ Theo đinh luât Ôm đôi v ̀ ̣ ́ Eb 15 I= = = 1  (A) 0,5 đ RN + rb 11 + 4 PđmĐ c)  I đmĐ = = 1  (A)  0,25 đ U đmĐ  I = IđmĐ = 1 (A)   Đen sang binh th ̀ ́ ̀ ương ̀ 0,25 đ Bai 3 (2,5 điêm) ̀ ̉ a)    I .R b =E −I .r { 1.8=E −1.r 2.3,5=E −2.r 0,5 đ => E = 9 (V); r = 1 (Ω) 0,5 đ b) Công suât tiêu thu mach ngoai la: ́ ̣ ̣ ̀ ̀
  4. 2 �E � E2 0,5 đ PN =I 2.R =� � .R = b �R +r �b 1 �b � .( R +r ) 2 R b b E2 E2 �PN = � =20,25(W ) 2 � � 4r �R + r � �b R � � b � 0,5 đ � r � ́ ̉ (theo bât đăng th ưc côsy 2 sô ta co:  ́ ́ ́� Rb + 2 r �) � Rb � � � ́ ̣ Kêt luân: P N(max) = 20,25 (W)  � Rb = r = 1(Ω)    0,25 đ 0,25 đ  Chu y:  ̣ ̉ ̃ ơn vi sai hoăc thiêu tr ́ ́ Hoc sinh lam cach khac đung vân cho điêm, môi đ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ừ 0,25đ,   không được trừ qua sô điêm cua bai đo. ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2