Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
13
download

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên là tài liệu tham khảo và ôn thi học kì 2 lớp 9 hữu ích dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học kì 2. Đề thi được biên soạn bám sát với chương trình học của môn Toán lớp 9 sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 9 đạt kết quả cao nhất. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

\ Prr oNG-c D &Dr-l{INu YtN oE BE CHINH THUC xrru rRA HQC rci' u NAU Hqc nt0N: roAN g 2017 - 2a18 Thdi gian ldnt bhi 90 phtit, khhng kA thdi gian giao di' I. TRAC NGHIpM (2,0 tli6m) drtng. Ghi vdo bdi tdm chi mQt cttib ctii A, B, C hofic D tlwdc yhuong tin trd ldi cAu 1. Phuong trinh nio sau t16y li phucrng trinh bac ntr6t rrai ry *,y? D.2x+5y=10 C.2+5=10 A.2x+5y2=1g B.Zxy+Sy=lg A Ciu Z.Cho parabo-l (f) ,y =+vi dudng thang(d) :! =Zx-3cit nhau tai hai di6m Khi d6, diQn tfch tam giitc OAB b{ng: c. s (dvd| ' cAu 3. Cho rtudmg trdn (o;n) c6 AB =JZn DO dai cung nh6 AB bing: A.6 (dvdt) 8.7 (dvdt) c6u 4. Cho mQt hinh cAu c6 thc tich bang 5002gnlza 8.50r [" 3 D. tA}r cm2 C.25tt cltt2 5 (1,5 tri6m). cho hQ phuong trinh: (mx-v=l - ..1 (*,v ln 6n; lrr li IT^;;, : z a) Gi6i hQ Phuong trinh vdi m = -3; b) Tim m d0 hQ cl nghiQm duy nhat Ciu ,rr'. Di€n tich mflt ciu d6 1i: 3 cm2 - Tu LU4.N'(8,0 cli6m) u. PrrAN ciu 50:o (dvdt) nR D.4 c"ry B.ZrR A. nR D.9 vi B' tham sd) y deu nh4n gi6 tri UY*n trinh: x' -Zna+4m-4= 0 (1), (x li dn; mli tham sO) (r;y) sao cho x vit 6 (1,5 tliam)Cho phuong a) Tim m d6 phuong trinh (1) c6 hai nghiQm ph6n biQt; b) Tim m d6 hai nghiQm x,;x, cria phucrng trinh (1) th6a rndn: ( n-2)(*'-2)=x" +x" -8' km, sau CAu 7 (1,5 rli6m). MOt ca nd xudi ddng tr6n mOt t0 -z e trro._.J*= r;*1>tt <>< " 2nt-2 lyroIlY=:--:-:>Q \r' t- a) A = l2nt-2>0 ln'+Z l*rl 0r5 m>1. (nt-2)2 Phucrng trinh ( 1) c6 hai nghiQrr phAn biQr x, ;x, khi: A' > 0 e(m-2)' r0e 0r75 m*2. b) Vdi moi m thi phucrng trinh (1) lu6n c6 hai nghiern- vi Theo h6 thric 6 (1,5 eli6m). - dt, ta c6: {x, |.', (x, -2)(x, -Z)=x,'+xr' o (r, **r)' (2m)' Ta co: ^I -8e + x, = 2nt '', =4nt-4 xtxz-2(n*xr)+4=(x, + *r)'-2xrxr-g 0,25 -3x,xr+2(xr+xr)=12 - 3.(4nt - 4) + 2.2m = t2 e 4m(nt - 2) = 0 fm=O lnt-) L"' vay m :0 hodc m:2. 0r5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản