Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
191
lượt xem
74
download

Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 3. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Xác định giá trị ước lượng (b) Ra quyết định bác bỏ H0 (c) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 4. Chọn câu đúng: (a) Tương quan thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Tương quan thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (c) Tương quan thể hiện mức độ quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (d) Tương quan thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3

  1. Họ và tên: ............................................. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Số câu đúng: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH .............................................................. KỲ THI PHỤ Điểm: MSSV: .................................................. MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ LỚP 04QK Lớp: ...................................................... Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi) Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Hướng dẫn chọn câu trả lời Chọn câu a Bỏ câu a Chọn lại câu a (a) (a) (a) Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất vào bảng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CHỌN CÂU TRẢ LỜI NÀO BẠN CHO LÀ PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1. Nếu hệ số B = 0.78 thì ta có kết luận gì? (a) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 0.78 đơn vị (b) X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh (c) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ trung bình (d) Y và X không tương quan nhau (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Trong các tính chất của hệ số tương quan đa biến sau tính chất nào sai? (a) R2 = SSR/SST (b) |R|≤1 (c) R = 1 − SSE SST (d) R = ∑ (y i − y )2 ˆ ∑ (y i − y )2 (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 3. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Xác định giá trị ước lượng (b) Ra quyết định bác bỏ H0 (c) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 4. Chọn câu đúng: (a) Tương quan thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Tương quan thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (c) Tương quan thể hiện mức độ quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (d) Tương quan thể hiện mức độ quan hệ giữa ít nhất giữa hai biến ngẫu nhiên (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 5. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Giả thuyết của H0 để xác định (b) Tính chất của giả thuyết ban đầu (c) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 6. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là 1 - α (b) Xác suất sai lầm là 1 - α Kỳ thi phụ lớp 04QK 1/6 3
  2. (c) Độ chính xác là 1 - α (d) Độ tin cậy là 1 - α (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 7. Để thể hiện mối quan hệ giữa hai biến định tính ta cần phải (a) Lập bảng dữ kiện ngẫu nhiên hai chiều (b) Tính xác xuất theo từng lớp (c) Tính giá trị α (d) Tính giá trị Oij (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 8. Xác định giá trị ước lượng của Y khi X thay đổi người ta dùng: (a) Hiệp tương quan (b) Hệ số góc (c) Hệ số tương quan (d) Phương trình hồi qui (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 9. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta không thể thiếu các thông tin gì? (a) 1- α (b) ε (c) σ (d) Câu a và b đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 10. Trong kiểm định giả thuyết thống kê. Một quyết định được gọi là sai lầmloại 1 khi: (a) Chấp nhận H1 khi H0 đúng (b) Bác bỏ H0 khi H0 sai (c) Chấp nhận H0 khi H1 sai (d) Bác bỏ H0 khi H0 đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Phần 2: BÀI TẬP Chọn 4 trong 5 bài sau(80 điểm): Bài 1: (20 điểm) Chọn 15 xe vào 15 thời điểm khác nhau quan sát rada thì thấy tốc độ xe là 41km/h; 52km/h; 38km/h; 47km/h; 43km/h; 51km/h; 36km/h; 49km/h; 46km/h; 43km/h; 42km/h; 44km/h; 44km/h; 43km/h; 40km/h;. Giả sử tốc độ tuân theo phân phối chuẩn. Tìm khoảng tin cậy 90% cho phương sai của tổng thể. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 2/6 3
  3. Bài 2: (20 điểm) Một nhà xã hội học muốn biết có sự khác biệt về lương như thế nào không giữa những nhân viên biết ít nhất một ngoại ngữ và giữa nhân viên không biết về ngọai ngữ. Chọn ra 50 người biết ít nhất một ngoại ngữ thì nhận thấy thu nhập trung bình của họ là 4 triệu, độ lệch chuẩn 0,8 triệu; và 80 người không biết về ngoại ngữ thì nhận thấy rằng thu nhập trung bình của họ là 1,6 triệu và độ lệch chuẩn 0,5 triệu. Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng thu nhập trung bình của những người biết ít nhất 1 ngoại ngữ sẽ cao hơn người không biết ngoại ngữ nào ít nhất là 2 triệu với mức ý nghĩa 5% ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 3/6 3
  4. Bài 3: (20 điểm) Tính các giá trị A, B, C còn thiếu và kiểm định mối quan hệ giữa nghề nghiệp và trình độ học vấn với mức ý nghĩa 10% HỌC VẤN PHỔ THCN VÀ TỔNG CĐ, ĐH SĐH THÔNG DẠY NGHỀ LĐPT Observed 1 2 1 0 NGHỀ NGHIỆP 4 Expected 0.3 0.78 2.04 0.88 Văn phòng Observed 2 A 2 C 7 Expected 0.525 1.365 3.57 1.54 Quản lý Observed 1 B 2 1 6 Expected 0.45 1.17 3.06 1.32 TỔNG 4 6 5 2 17 ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 4/6 3
  5. Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm 6 cặp (xi,yi) cho: ΣXi = 0; ΣYi = 0; ΣXi2 = ΣYi2 = 40; ΣXiYi= 32 1. Tính hệ số tương quan và kiểm định giả thuyết cho rằng X và Y có tương quan với mức ý nghĩa 5% 2. Tìm phương trình hồi qui ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 5/6 3
  6. Bài 5: (20 điểm) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations ANOVA Significance df SS MS F F Regression 92.652169 0.7985324 Residual 16 91.532922 Total 1557.1789 Standard Upper Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95% Intercept 24.526297 26.607476 0.9217822 0.3703334 -31.879032 80.931626 X1 4.876196 0.5847507 0.5668706 -7.4857143 13.188433 X2 0.1246434 0.2316512 0.5380649 0.5979381 -0.3664353 0.6157221 X3 -0.0954876 0.1908685 -0.5002796 0.623689 -0.5001109 0.3091356 Điền các giá trị còn thiếu trong bảng kết quả trên vào bảng sau: GIÁ TRỊ CẦN TÌM KẾT QUẢ Cỡ mẫu Hệ số tương quan Phương trình hồi qui SST SSR MSE B1 Khoảng tin cậy 95% của hệ số trước X1 A F Kỳ thi phụ lớp 04QK 6/6 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản