intTypePromotion=1

Đề thi lý thuyết mạch 1

Chia sẻ: Nguyễn Kim Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
335
lượt xem
87
download

Đề thi lý thuyết mạch 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Cho sơ đồ mạch điện nh- hình 1: Viết hệ ph-ơng trình dòng nhánh mô tả mạch với chiều dòng trong các nhánh tự chọn. Câu 2: Cho mạch điện nh- hình 2. Trong đó: 1 100 Z = () 2 Z =100 - j100 () 3 3 3 Z = r + j?L = 50 + j50 () . 0 3 E =120?0 (V ) u =100 +100 2 sin 314t (V ) a) Tìm chỉ số của watmet? b) Tính công suất tác dụng của nguồn E3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết mạch 1

 1. C©u 1: Z1 Z3 Z5 Cho s¬ ®å m¹ch ®iÖn nh− h×nh 1: ViÕt hÖ ph−¬ng tr×nh dßng nh¸nh m« t¶ * . . m¹ch víi chiÒu dßng trong c¸c nh¸nh tù chän. Z2 Z4 ZM E1 E5 C©u 2: * Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh 2. H×nh 1 Trong ®ã: Z1 = 100 (Ω) Z1 Z3 * Z 2 = 100 − j100 (Ω) W * . Z 3 = r3 + jω L3 = 50 + j 50 (Ω) Z2 u E3 . E3 = 120∠00 (V ) H×nh 2 u = 100 + 100 2 sin 314t (V ) a) T×m chØ sè cña watmet? b) TÝnh c«ng suÊt t¸c dông cña nguån E3 C©u 3: R1 R2 Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh 3. Trong ®ã: C E R1 = 100Ω ; R2 = R3 = 200Ω R3 K C = 2.10−5 F ; E = 24V mét chiÒu H×nh 3 Tr−íc khi ®ãng kho¸ K m¹ch ® ë chÕ ®é x¸c lËp. T×m ®iÖn ¸p qu¸ ®é trªn tô ®iÖn C, uC (t ) ?
 2. Câu 1. Cho m ch ñi n v i các ngu n ñi u hoà cùng L1 L2 i 2 i1 t n s như hình 1. Yêu c u: - Vi t phương trình th ñ nh mô t m ch? R3 R2 R1 - Bi u di n dòng ñi n trong các nhánh (chi u như hình v ) theo th ñ nh ñã j ch n vi t phương trình? L3 e2 - T ng tr Z3 ph i có giá tr b ng bao e1 C3 nhiêu ñ công su t phát lên nó l n i3 nh t? Bi t: R1 = R2 = 10Ω, XL1 = XL2 = 12Ω Hình 1 Câu 2. Cho m ng hai c a ñã bi t b s A, v i: Z a11 = 20 + j10; a12 = 10 + j 5(Ω); A a21 = 9,92 − j 9,96( S ); a22 = 5 − j 5. • • • U1 U2 Zt E • M c vào c a 1 ngu n áp E = 60∠0o , n i ti p t ng tr Z0 = 10 + j20 Ω. C a 2 n i v i t i Zt = 60 + j20 Ω. (Hình 2) Hình 2 Tính công su t tác d ng c a ngu n và công su t tiêu tán trên t i? Câu 3. R1 L1 Xét m ch ñi n như hình 3. Các thông s cho R4 như sau: e1(t) = 60 V ( ngu n m t chi u), R2 e1 e2 = 100e−200 t (V ) R3 e2 R1 = R4 = 100Ω, R2 = R3 = 50Ω, uC4 C4 L1 = L3 = 0,1 H; C4 = 4.10-4 F. 2 L3 1 Tính ñi n áp quá ñ uC4(t) khi chuy n công t c t 1 sang 2? (Bi t khi công t c v trí 1 Hình 3 m ch ñã xác l p. Ch n g c th i gian t = 0 t i th i ñi m chuy n công t c)
 3. Câu 1 . I2 Z1 Z3 Cho m ch ñi n hình 1. Hãy vi t h phương trình dòng vòng mô . . I3 I1 Z2 t m ch ñi n. Bi u di n dòng trong các . . E3 E1 nhánh theo dòng vòng ñã ch n? * ZM25 . . . J I4 I5 * Z5 Z4. . Z6 E 6 I6 Z3 . I4 Z1 Z2 Hình 1 Z4 Z5 . . Câu 2 E1 E2 Cho m ch ñi n hình 2. V i: Z1=j50 , Z2=10+j10 Z3=j100 , Z5=50+j40 HìnhK2 . E1 = 220∠00V . E 2 = 100∠300V R2 R1 . J = 2∠30 A 0 . C uc(t) a. V i Z4=100 , hãy tính dòng ñi n I 4 e1 (t ) b. Tìm Z4 ñ công su t trên t i Z4 là l n nh t. Tính công su t tác d ng trên t i Z4 trong trư ng h p này. Hình 3 Câu 3 Cho m ch ñi n trên hình 3 e1(t)= 100 2 sin ωt v i ω =314 rad/s. R1=100 , R2=50 , C= 10µF . T i th i ñi m t=0, ñóng khoá K.Tính ñi n áp trên t ñi n uc(t) sau khi ñóng khoá K. Bi t r ng trư c khi ñóng khoá K m ch làm vi c ch ñ xác l p.
 4. Câu 1. R2 Cho m ch ñi n như hình 1. Hãy tính s ch c a Vôn k và công su t tiêu tán trên ph n t R3? L Bi t: e(t ) = 12 + 20 2 sin 5t (V ) , R1 R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 10Ω V L = 1H , C = 0, 03F C e(t) R3 Hình 1. Câu 2. Cho m ch ñi n như hình 2. Xác ñ nh t i ZT ZL R1 ñ công su t tiêu th trên t i l n nh t và tính công su t l n nh t ñó? Bi t: • • • ZT J R2 E = 10∠300 (V ), J = 0, 7∠450 ( A) , • ZC E R1 = 12Ω, R2 = 20Ω, ω L = 6Ω, ω C = 0, 08S Hình 2 Câu 3. L K R Cho m ch ñi n như hình v 3. Tính ñi n áp uC(t) và dòng ñi n iL(t) quá ñ , bi t khoá K ñư c chuy n t i th i ñi m t = 0 và trư c C R1 E th i ñi m ñó m ch ch ñ xác l p? J Thông s c a m ch như sau: E = 12V; J = 0,7A; R1 = 12Ω; R = 20Ω, L = 1H; C = 0,2F. Hình 3
 5. • Câu 1 J • • Cho m ch ñi n như hình 1. I3 I1 • Hãy vi t h phương trình dòng vòng mô t m ch ñi n? . I2 Bi u di n các dòng nhánh theo các dòng vòng ñã ch n? Z1 Z3 * Z2 * • • E1 E3 Câu 2 ZM Cho m ch ñi n hình 2 ch ñ xác l p. • M ng hai c a có b s Z theo chi u như trên hình v . J 15 −5  Z= Ω  5 −10  Hình 1 V i: R1=10 , R2=100 , R3=100 , L=0,1H E1=100V, e2(t)= 50 2.103 t V Tính i1(t), i2(t). L 1i R1 R2 i2 2 1 u2 u1 Z e2 R3 E1 1’ 2’ Hình 2 1 R1 K Câu 3 2 Cho m ch ñi n trên hình 3. R2 T i th i ñi m t=0, khoá K chuy n t v trí 1 sang v trí 2. C Trư c khi chuy n v trí c a khoá K uc(t) e 2 (t) E1 m ch ñã ch ñ xác l p. 4 Cho: E1=100V (m t chi u), e2(t)= 10 sin10 t V R1=40 , R2=60 , C=10-7F. Tính ñi n áp trên t ñi n uc(t). Hình 3
 6. C©u 1: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh 1. - ViÕt hÖ ph−¬ng tr×nh dßng vßng m« t¶ m¹ch? Z3 - BiÓu diÔn dßng trong c¸c nh¸nh theo dßng Z1 vßng? • Z2 Z4 Z5 J • (ChiÒu dßng vßng v dßng nh¸nh sinh viªn tù E1 chän) H×nh 1 C©u 2: Cho m¹ng hai cöa nh− h×nh 2. . a) Khi ch−a m¾c E1 v ZT v o m¹ch. Z5 TÝnh bé sè A cña m¹ng hai cöa? . . I2 2 1 I1 . b) M¾c v o cöa 11’ nguån E1 , cöa Z1 Z2 22’ mét t¶i ZT . TÝnh c«ng suÊt t¸c . . . E1 Z3 U1 Z4 U2 ZT . dông cña nguån E1 ®−a ®Õn t¶i? BiÕt c¸c th«ng sè cña m¹ch 2′ 1′ nh− sau: H×nh 2 Z1 = Z2 = Z3 = 30 + j15Ω ; Z4 = 10 + j10Ω ; Z5 = 20 − j10Ω ; ZT = 100Ω ; . E1 = 100∠00 V ; R3 A C©u 3: 2 1 Cho s¬ ®å m¹ch nh− h×nh 3. K R2 R1 Trong ®ã: R1 = R 2 = 20Ω ; R 3 = 10Ω ; R 4 = R 5 = 15Ω ; R5 R4 L5 = 0,1H ; E1 = 30V ; E 2 = 24V E1 E2 L5 TÝnh ®iÖn ¸p qu¸ ®é gi÷a hai ®iÓm A,B, uAB(t)? Sau khi chuyÓn kho¸ K tõ vÞ trÝ 1 sang vÞ trÝ 2. B H×nh 3
 7. Bài 1: Cho m ch ñi n như hình bên. Bi t: e(t ) = 15 + 8 2 sin (t + 15 ) + 10 2 sin (2t + 45 ); R1 = 5 ; C2 = 1F ; L2 = 1H ; R3 = 8 ; C3 = 0,5 F ; L3 = 0,5 H . Xác ñ nh s ch c a ampe k và vôn k (bi t các thi t b ño ch các giá tr hi u d ng). Bài 2: Cho m t mô hình ngu n ñi n trên hai nút a, b như ɺ hình bên v i E0 = 220∡0 ; R0 = 8 ; Z C = − j 31,847 . a) Công su t l n nh t mà b ngu n này có th c p cho t i trên hai nút a, b b ng bao nhiêu? b) Ta có t i Z t = 25 + j 4( ) . S d ng các ph n t cu n dây và t ñi n ñ n i t i này vào m ch sao cho t i này có th nh n ñư c công su t ñã tính câu a). Bài 3: Cho m ch ñi n như hình dư i. Bi t E1 = 12V ; e2 (t ) = 15 2 sin (20t )V ; R1 = 10 ;  1,5 4 R2 = 15 ; C = 0,01F ; Rt = 10 ; m ng hai c a có ma tr n ñ c trưng A =   . Tính 0,05 0,8 công su t tiêu th trên t i Rt và tính ñi n áp u1 (t ) .
 8. i Câu 1: Cho m ch ñi n như hình 1. E3 Z3 - Vi t h phương trình th ñ nh mô t i i I6 I1 i m ch. i I3 i i i I5 - Bi u di n dòng ñi n trong các nhánh I2 E1 E6 (v i chi u ñã ch n) theo th các ñ nh. Z5 Z2 i Z4 I4 Z6 Z1 i J H ì L n h i3 (t) E1 C j(t) R3 Câu 2: Cho m ch ñi n như hình 2 R1 R2 Trong ñó: E = 120V (m t chi u) j(t) = 2 2 sin (103 t ) A Hình 2 R1 = 50Ω ; R 2 = 60Ω ; R 3 = 30Ω L = 70mH ; C = 0,5.10−4 F a) Tính dòng ñi n i3(t) qua ñi n tr R3, b) Tính công su t tiêu tán PR3 trên ñi n tr R3? K Câu 3: Cho m ch ñi n như hình 3. V i các thông s cho như sau: R2 L R1 = 20Ω ; R 2 = 30Ω ; R 3 = 20Ω ; E3 E1 = 60V ; E 3 = 40V ; C u C (t) L = 0, 2H ; C = 0,5.10−4 F R1 R3 Tính ñi n áp quá ñ uC(t) trên t C sau khi ñóng khóa K. Gi thi t r ng trư c khi ñóng khóa K m ch ñã ch ñ xác l p. Hình 3
 9. Câu 1. Cho m ch như hình 1. Các thông s c a m ch như sau: R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = 20Ω , L1 = L2 = L4 = 0.05H , C5 = 5.10 −4 F , e1 = 60 2 sin (100t + 600 ) V , e3 = 80 2 sin (100t ) V 1. Tính công su t tác d ng c a ngu n e1? 2. T ng tr trong nhánh s 4 có giá tr b ng bao nhiêu ñ công su t phát lên nó l n nh t? Tính giá tr công su t l n nh t ñó? L1 L4 R1 R4 R3 e3 e1 R6 L2 C5 R2 R5 Hình 1 Câu 2. Tìm bi u th c b s Z c a m ng hai c a cho trong hình 2? • • Z Z I2 I1 Z Z Hình 2 Câu 3. Cho m ch như hình 3. V i R R A K e1 = 40 2 sin100t (V ) , E2 =20V (m t chi u), R1 = 40 , R2 = 10 , R3 = 10 , C = 4.10-4 F. Tính ñi n áp quá ñ uAB(t) R E e1 khi chuy n khoá K ng t ngu n e1 và ñóng ngu n e2 vào m ch, bi t trư c khi C chuy n khoá K m ch ñã ch ñ xác l p. 1 B Bi t nh Laplace: 1(t) ↔ p Hình 3
 10. Câu 1 Tính dòng i2 (t ) qua am-pe k . Bi t E1 = 12V ; e2 (t ) = 10sin(5t )V ; R1 = 5 ; Rt = 50 ; C = 0,3F , L1 = 1H ; L2 = 0,8 H ; M = 0,3H . S ch c a am-pe k (tác ñ ng theo tr hi u d ng) là bao nhiêu? Hình 1 Câu 2 ɺɺ Cho m ch ñi n như hình 2. E & J là các ngu n xoay chi u cùng t n s . E = 200∠0 ɺ V; J = 10∠0 A; ɺ Z1 = Z2 = 20 + j10 ; Z3 = 15 ; Z4 = 10 – j5 ; Z5 = 5 + j10 ; Z6 = 30 – j10 Hình 2 a) Tính dòng qua Z6 b ng phương pháp m ng m t c a b) Khi nào thì công su t ñưa ra Z6 ñ t c c ñ i? Câu 3 Cho m ch ñi n như hình 3. Bi t J = 10 A là ngu n m t chi u; R1 = 50 ; R2 = 5000 ; C = 100nF; L = 2,5 H; T i th i ñi m t = 0, khoá K chuy n t c th i sang v trí 2. Trư c ñó m ch ñã tr ng thái xác l p. Tính dòng qua cu n c m. Hình 3
 11. Bài 1. • I2 Cho m ch ñi n hình 1. Z1 Z3 -Vi t h phương trình dòng vòng mô t . • • • Z2 I3 E I1 m ch? J . 3 E1 - Mô t các dòng nhánh theo dòng vòng Hìn • ñã ch n? I4 • Z4 I5 Z5 • E6 • Z6 I6 Hình 1 Bài 2: Cho m ch ñi n như hình dư i. Xác ñ nh t i Rt ñ công su t tiêu th trên t i là l n nh t. Tính công su t ñó. Bi t E = 12V ; R = 3 ; R3 = 8 ; m ng hai c a tuy n tính có ma tr n 0,25 −0, 2  ñ c trưng Y =  .  0,2 −0,24 Câu 3. R2 2K A Xét m ch ñi n như hình 3. Các thông s cho như A C sau: 1 E1 = 60 V ( ngu n m t chi u), e2 = 10sin(314t )V e2 R3 R1 R1 = R2 = 50Ω, R3 = 100Ω, C4 uc L3 = 0,1 H; C4 = 4.10-4 F. E1 L3 Tính ñi n áp uc(t) khi chuy n công t c t 1 sang 2? (Bi t khi công t c v trí 1 m ch ñã xác l p. B Ch n g c th i gian t = 0 t i th i ñi m chuy n Hình 3 công t c)
 12. Bài 1: Cho m ch ñi n như hình 1. a) Vi t phương trình th ñ nh. b) Vi t các dòng nhánh theo các th ñ nh. Bài 2: Cho m ch ñi n hình 2. V i: Z1=j50 , Z2=60-j35 , Z4=j100 , Z5=50+j40 , • • E 5 = 220∠600 V , J = 2∠300 A . -Tìm Z3 ñ công su t trên t i Z3 là l n nh t? • - V i Z3 tìm ñư c, tính I3 và công su t tiêu tán trên Z3 A B • I3 • E5 Z3 • Z1 J Z4 Z2 Z5 Hìn Hình 2 C Bài 3: Cho m ch ñi n như hình bên. T i th i ñi m t=0 ta chuy n khóa K t v trí 1 sang v trí 2. Bi t E = 18V ; R1 = 5 ; R2 = 1 ; C1 = 0,05 F ; và L2 = 4 H . Tính ñi n áp trên t ñi n C uc (t ) . Bi t nh Laplace E L( E0 .1(t )) = 0 p
 13. Câu 1: (1,5 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 1. Vi t h phương trình dòng vòng mô t m ch. i E6 Z6 L3 Z1 Z4 Z2 R2 R0 R1 ∗ R4 ∗ V i E1 Z3 L2 Z5 ZM e0 e1 C4 Hình 2 Hình 1 Câu 2:(a-2 ñi m, b-2 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 2. a) Tìm sơ ñ thay th Thêvênin cho m ng m t c a bên trái vôn k . Bi t: R1 = 10Ω; R2 = R4 = 15Ω ; L2 = 0,15H ; L3 = 0,2 H ; C4 = 5.10−4 F ; e1 (t ) = 100 2 sin(100t )V b) N i vào m ng m t c a m t ngu n m t chi u có sññ e0 = 50V , ñi n tr trong R0 = 14Ω (như hình v ). Tìm ch s c a vônmét? Câu 3:(a-1,5 ñi m, b-2 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 3, m ng hai c a là thu n tr . Các thông s c a m ch cho như sau: 30 −15 −4  Ω ; L = 0,1H ; R = 10Ω ; C = 2.10 F ; E = 67,5V (m t chi u); J = 1,5 A Z = 15 −35 (m t chi u). tr ng thái xác l p. Tính dòng ñi n xác l p i1 . a) Khi khóa K v trí 1 m ch b) Chuy n khóa K sang v trí 2, tính dòng ñi n quá ñ i2 (t ) ? 1 L K i1 i2 2 [ Z] u1 u2 J E R C
 14. Z Câu 1: (3 ñi m) Cho m ch ñi n như hình v s 1. Các thông s ɺ c a m ch như sau: E1 = 110∡100 V ; ɺ ɺ E = 180∡ − 1100 V ; E = 70∡ − 1100 V ; 21 22 Z Z ɺ ɺ E31 = 50∡ − 2300 V ; E32 = 60∡ − 2300 V ; Z d = 9 + j 6Ω ; Z = 600 + j 60Ω . Zd Zd Zd ɺ a) Tính công su t phát c a ngu n E1 ? ɺ ɺ E21 E31 b) Lo i b hai ngu n trong nhánh 2 (thay b ng ɺ E1 dây d n). Tìm giá tr m i c a t ng tr nhánh 2 ɺ ɺ E22 E32 ñ công su t phát lên nó l n nh t? (Các thông s còn l i c a m ch không ñ i) Hình 1 R4 Câu 2: (4 ñi m) Cho m ch như hình v s 2. Các thông s c a m ch cho như sau: R1 = R3 = 20Ω ; i1 i2 R2 = R4 = 40Ω ; L1 = L2 = 0,1H ; L2 L1 R1 R2 C3 = 5.10−4 F . R3 a) Khi chưa n i 2 ngu n e1 và e2 , hãy tìm e1 e2 b s ñ c trưng d ng Z c a m ng hai c a C3 t n s góc ω = 100rad / s ? ( ng v i chi u các dòng ñi n trên hai c a cho như hình v) Hình 2 b) V i E1 = 50V (m t chi u), e2 = 20 2 sin(100t )V và ng t b R4 kh i m ch, hãy tìm bi u th c t c th i c a dòng ñi n qua nhánh 1 c a m ch? Câu 3: (2 ñi m) Cho m ch ñi n như hình v s 3. Cho R2 R1 E1 = 40V ; E2 = 20V (hai ngu n m t chi u), R1 = R2 = 20Ω ; R3 = 10Ω ; R3 E1 E2 −4 C3 = 4.10 F . Hãy tính ñi n áp quá ñ uC 3 ( t ) C3 uC 3 ( t ) trên t ñi n khi ñóng khóa K? K Hình 3
 15. i1 L1 Câu 1: (3 ñi m) L3 Cho m ch ñi n như hình 1. e1, e2 và j là các M ngu n xoay chi u cùng t n s . Chi u dòng R1 R3 ñi n c a các nhánh và chi u c a hai dòng L2 ñi n vòng ñư c cho như hình 1. L p h i2 phương trình dòng vòng cho m ch ñi n. D n e1 e3 C2 i3 ra các công th c tính các dòng nhánh t các dòng vòng. j Hình 1 Câu 2: (3 ñi m) ɺ Cho m ch ñi n như hình 2. Bi t E = 220 V; − j 4 6 Z 2 = 10 Ω ; m ng 2 c a có b s Z =  . − j 4 8  a) Tính các dòng ñi n trong m ch. b) Tính Z2 ñ nó thu ñư c công su t c c ñ i. Hình 2 Câu 3: (3 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 3. J = 4 A (m t L t=0 chi u); R = 10 ; L = 2 H; C = 25 mF. T i th i ñi m t = 0 khóa ñóng vào. Tính dòng R ñi n quá ñ trên cu n c m. C J Hình 3
 16. Câu 1: (2 ñi m) Cho m ch ñi n như hình 1. Bi t ngu n e(t ) = 12 + 10 2 sin (t ) + 12 2 sin (2t + 15 )V ; R1 = 5 ; C2 = 1F ; L2 = 1H ; R3 = 10 ; C3 = 0,5 F ; L3 = 0,5 H . Xác ñ nh s ch c a các vôn k (bi t các thi t b ño ch các giá tr hi u d ng). Hình 1 Câu 2: (4 ñi m) Cho sơ ñ hình bên bi t: R1 = R2 = 0,6 ; RT = 9, 4 ; L1 = L2 = 0,2 H ; M = 0,1H ; e(t ) = 100e−2t ⋅ 1(t )V . T i t = 0 ñóng khóa K. a) Xác ñ nh áp quá ñ u2(t) trong trư ng h p c a 2 n i t i RT. b) Khi h m ch ñ u ra (c a 2) thì ñi n áp quá ñ u2 (t ) b ng bao nhiêu? M K R1 R2 * * u2 L1 L2 RT e(t) Hình 2 Câu 3: (3 ñi m) ZA A Cho m ch 3 pha ngu n ñ i x ng như hình 3. Bi t pha A th p sáng 20 bóng lo i 75W/230V, pha B th p sáng ZB B 20 bóng lo i 60W/230V, pha C th p sáng 5 bóng lo i 1000W/230V, tr hi u d ng c a ngu n áp E = 230V O’ O ZC C H i: a) Tính dòng các pha khi có dây trung tính. b) Khi dây trung tính b ñ t, tr ng thái xác l p m i thì s chi u sáng c a các pha s thay ñ i Hình 3 như th nào so v i tr ng thái xác l p trư c khi ñ t dây trung tính. Gi i thích t i sao?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2