intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn Hoá dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

85
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đang gặp khó khăn trước kì thi môn Hoá và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo 6 Đề thi môn Hoá dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Hoá dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội

 1. Đề số 26 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 5 chÊt. B. 2 chÊt. C. 4 chÊt. D. 3 chÊt. Câu 2: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. B. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. C. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, ancol etylic. B. mantozơ, glucozơ. C. glucozơ, etyl axetat. D. ancol etylic, anđehit axetic. Câu 4: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C2H5N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. CH5N. Câu 5: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 28,8 gam. B. 19,2 gam. C. 7,26 gam. D. 9,6 gam. Câu 6: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. CH3COOH, C2H3COOH. C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 7: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. Câu 8: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1022. B. 6,02.1020. C. 6,02.1021. D. 6,02.1023. Câu 9: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5NH3Cl. B. p-CH3C6H4OH. C. C6H5CH2OH. D. C6H5OH. Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. CH4, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-NO2. Câu 11: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch NaOH. B. dung dÞch HCl. C. qu× tÝm. D. natri kim lo¹i. Câu 12: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3COOH trong môi trường axit. B. CH3CHO trong môi trường axit. C. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. Câu 13: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 14: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xetôn. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit. Câu 15: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 5,3 gam. B. 7,3 gam. C. 4,3 gam. D. 6,3 gam. Câu 16: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là 1
 2. A. CH3 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2 - OH. Câu 17: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. C3H7COOH. Câu 18: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. D. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. Câu 19: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C3H6O3. B. C5H10O5. C. C2H4O2. D. C6H12O6. Câu 20: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (2), (3). B. (1), (3). C. (1), (2), (3). D. (1), (2). Câu 21: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ . B. fructozơ và glucozơ . C. saccarozơ và glucozơ. D. fructozơ và mantozơ. Câu 22: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 23: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. B. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. C. C2H4, CH4, C2H2. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 24: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, anilin. B. NaOH, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, CH3-NH2. Câu 25: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. toluen. C. propen. D. isopren. Câu 26: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 27: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. natri hiđroxit. B. amoniac. C. anilin. D. natri axetat. Câu 28: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 21,6 gam. B. 10,8 gam. C. 32,4 gam. D. 16,2 gam. Câu 29: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3 - CH2 - COO-CH3. B. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. C. CH3-COO- CH2 - CH3. D. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. Câu 30: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. B. ancol bậc 2. C. ancol bậc 3. D. ancol bậc 1. Câu 31: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. D. dung dịch KOH và CuO. Câu 32: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 8,928 gam. B. 12,5 gam C. 11,16 gam. D. 13,95 gam. 2
 3. Câu 33: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch Br2. B. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. C. quỳ tím, Cu(OH)2. D. quỳ tím, dung dịch NaOH. Câu 34: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 4,25 gam. Câu 35: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (1), (2), (3). B. (2), (1), (3). C. (3), (1), (2). D. (2), (3), (1). Câu 36: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH2 = C(CH3)2. B. CH2 = CH - CH3. C. CH2 = CH - CH2 - CH3. D. CH3 - CH = CH - CH3. Câu 37: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C4H9OH và C5H11OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 38: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. C6H5NH2. Câu 39: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 465 gam. C. 546 gam. D. 564 gam. Câu 40: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. tr¸ng g−¬ng. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. mµu víi ièt. D. víi dung dÞch NaCl. -----------------Hết----------------- 3
 4. Đề số 27 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. CH4, C6H5-NO2. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Câu 2: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1. B. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. C. ancol bậc 2. D. ancol bậc 3. Câu 3: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 4: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. C6H5NH2. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 5: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. Câu 6: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 7: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (3), (1), (2). C. (1), (2), (3). D. (2), (1), (3). Câu 8: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. Câu 9: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH2 = C(CH3)2. B. CH2 = CH - CH3. C. CH3 - CH = CH - CH3. D. CH2 = CH - CH2 - CH3. Câu 10: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức anđehit. B. nhóm chức axit. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức xetôn. Câu 11: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. C3H7OH, CH3CHO. C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 12: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch NaOH. B. quỳ tím, Cu(OH)2. C. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. D. quỳ tím, dung dịch Br2. Câu 13: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, anilin. B. NH3, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NaOH, CH3-NH2. Câu 14: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H4O2. B. C3H6O3. C. C5H10O5. D. C6H12O6. Câu 15: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch NaOH. B. qu× tÝm. C. natri kim lo¹i. D. dung dÞch HCl. 1
 5. Câu 16: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. CH5N. B. C3H7N. C. C2H5N. D. C2H7N. Câu 17: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5OH. B. C6H5NH3Cl. C. C6H5CH2OH. D. p-CH3C6H4OH. Câu 18: Hai chất đồng phân của nhau là A. fructozơ và glucozơ . B. saccarozơ và glucozơ. C. fructozơ và mantozơ. D. glucozơ và mantozơ . Câu 19: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. amoniac. B. natri hiđroxit. C. anilin. D. natri axetat. Câu 20: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3-COO- CH2 - CH3. B. CH3 - CH2 - COO-CH3. C. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. D. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. Câu 21: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. propen. B. toluen. C. stiren. D. isopren. Câu 22: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C4H9OH và C5H11OH. C. CH3OH và C2H5OH. D. C2H5OH và C3H7OH. Câu 23: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 7,3 gam. B. 4,3 gam. C. 6,3 gam. D. 5,3 gam. Câu 24: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 25: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2-CHO. B. CH3 - CH(NH2) - CH3. C. CH3 - CH2 - COOH. D. CH3 - CH2 - OH. Câu 26: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 27: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 28: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,25 gam. B. 5,25 gam. C. 4,56 gam. D. 5,56 gam. Câu 29: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (1), (2). C. (2), (3). D. (1), (3). Câu 30: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 9,6 gam. B. 19,2 gam. C. 28,8 gam. D. 7,26 gam. Câu 31: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. B. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. 2
 6. C. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 32: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 13,95 gam. C. 8,928 gam. D. 11,16 gam. Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, ancol etylic. B. glucozơ, etyl axetat. C. ancol etylic, anđehit axetic. D. mantozơ, glucozơ. Câu 34: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 21,6 gam. B. 10,8 gam. C. 16,2 gam. D. 32,4 gam. Câu 35: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. víi dung dÞch NaCl. D. tr¸ng g−¬ng. Câu 36: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. C3H7COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. CH3COOH. Câu 37: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 465 gam. C. 546 gam. D. 564 gam. Câu 38: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1023. B. 6,02.1021. C. 6,02.1020. D. 6,02.1022. Câu 39: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B. Tinh bét, C2H4, C2H2. C. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. D. C2H4, CH4, C2H2. Câu 40: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 2 chÊt. B. 4 chÊt. C. 5 chÊt. D. 3 chÊt. -----------------Hết----------------- 3
 7. Đề số 28 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, CH3-NH2. B. NH3, anilin. C. NaOH, CH3-NH2. D. NaOH, NH3. Câu 2: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 21,6 gam. B. 32,4 gam. C. 16,2 gam. D. 10,8 gam. Câu 3: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 4: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 5: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 465 gam. B. 456 gam. C. 564 gam. D. 546 gam. Câu 6: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. CH3COOH. B. C3H7COOH. C. C2H5COOH. D. HCOOH. Câu 7: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 11,16 gam. C. 8,928 gam. D. 13,95 gam. Câu 8: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3-COO- CH2 - CH3. B. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. C. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. D. CH3 - CH2 - COO-CH3. Câu 9: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn là chất hữu cơ no. B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. Câu 10: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (2), (3). C. (1), (2). D. (1), (3). Câu 11: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. B. ancol bậc 3. C. ancol bậc 1. D. ancol bậc 2. Câu 12: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5NH3Cl. B. C6H5CH2OH. C. C6H5OH. D. p-CH3C6H4OH. Câu 13: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức xetôn. B. nhóm chức axit. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức ancol. Câu 14: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. tr¸ng g−¬ng. C. víi dung dÞch NaCl. D. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. Câu 15: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH2 - OH. C. CH3 - CH2-CHO. D. CH3 - CH(NH2) - CH3. Câu 16: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. anilin. B. natri hiđroxit. C. amoniac. D. natri axetat. 1
 8. Câu 17: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ . B. saccarozơ và glucozơ. C. fructozơ và glucozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 18: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,25 gam. B. 5,56 gam. C. 4,25 gam. D. 4,56 gam. Câu 19: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 28,8 gam. B. 19,2 gam. C. 7,26 gam. D. 9,6 gam. Câu 20: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 21: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C4H9OH và C5H11OH. C. C2H5OH và C3H7OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 22: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. CH4, C6H5-NO2. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Câu 23: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH. Câu 24: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. C2H7N. C. C2H5N. D. CH5N. Câu 25: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch NaOH. B. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. C. quỳ tím, dung dịch Br2. D. quỳ tím, Cu(OH)2. Câu 26: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. toluen. B. propen. C. isopren. D. stiren. Câu 27: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. C. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 28: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 29: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH2 = C(CH3)2. B. CH2 = CH - CH3. C. CH3 - CH = CH - CH3. D. CH2 = CH - CH2 - CH3. Câu 30: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (1), (3). B. (3), (1), (2). C. (2), (3), (1). D. (1), (2), (3). Câu 31: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch NaOH. B. qu× tÝm. C. natri kim lo¹i. D. dung dÞch HCl. Câu 32: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. B. C2H4, CH4, C2H2. 2
 9. C. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 33: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. CH3CHO trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 34: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1021. B. 6,02.1022. C. 6,02.1020. D. 6,02.1023. Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, etyl axetat. B. ancol etylic, anđehit axetic. C. mantozơ, glucozơ. D. glucozơ, ancol etylic. Câu 36: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 4 chÊt. B. 3 chÊt. C. 2 chÊt. D. 5 chÊt. Câu 37: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH. Câu 38: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H4O2. B. C5H10O5. C. C3H6O3. D. C6H12O6. Câu 39: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 5,3 gam. C. 6,3 gam. D. 7,3 gam. Câu 40: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. CH3COOH, C2H3COOH. C. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). -----------------Hết----------------- 3
 10. Đề số 29 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH2 = CH - CH3. B. CH2 = CH - CH2 - CH3. C. CH3 - CH = CH - CH3. D. CH2 = C(CH3)2. Câu 2: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 5,3 gam. B. 6,3 gam. C. 7,3 gam. D. 4,3 gam. Câu 3: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. dung dÞch NaOH. C. qu× tÝm. D. dung dÞch HCl. Câu 4: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (2), (3). B. (1), (2). C. (1), (3). D. (1), (2), (3). Câu 5: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. Câu 6: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. CH5N. C. C2H7N. D. C2H5N. Câu 7: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C5H10O5. B. C3H6O3. C. C6H12O6. D. C2H4O2. Câu 8: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 9: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. HCHO trong môi trường axit. C. CH3COOH trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 10: Hai chất đồng phân của nhau là A. fructozơ và glucozơ . B. glucozơ và mantozơ . C. saccarozơ và glucozơ. D. fructozơ và mantozơ. Câu 11: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1023. B. 6,02.1021. C. 6,02.1020. D. 6,02.1022. Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 13: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. C2H5COOH. B. C3H7COOH. C. CH3COOH. D. HCOOH. Câu 14: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, Cu(OH)2. B. quỳ tím, dung dịch NaOH. C. quỳ tím, dung dịch Br2. D. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. 1
 11. Câu 15: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. B. CH3-COO- CH2 - CH3. C. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. D. CH3 - CH2 - COO-CH3. Câu 16: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 32,4 gam. C. 10,8 gam. D. 21,6 gam. Câu 17: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 18: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. C. C2H4, CH4, C2H2. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 19: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). Câu 20: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. toluen. B. stiren. C. isopren. D. propen. Câu 21: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5CH2OH. B. p-CH3C6H4OH. C. C6H5OH. D. C6H5NH3Cl. Câu 22: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 23: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. natri axetat. B. natri hiđroxit. C. anilin. D. amoniac. Câu 24: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, NH3. B. NH3, CH3-NH2. C. NH3, anilin. D. NaOH, CH3-NH2. Câu 25: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. B. ancol bậc 2. C. ancol bậc 3. D. ancol bậc 1. Câu 26: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. víi dung dÞch NaCl. C. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. D. tr¸ng g−¬ng. Câu 27: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 3 chÊt. B. 2 chÊt. C. 5 chÊt. D. 4 chÊt. Câu 28: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (1), (3). B. (3), (1), (2). C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (1). Câu 29: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 465 gam. B. 564 gam. C. 546 gam. D. 456 gam. Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. B. C2H2, C6H5-NO2. C. CH4, C6H5-NO2. D. C2H2, C6H5-CH3. Câu 31: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 5,25 gam. Câu 32: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ 2
 12. A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 33: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. B. dung dịch KOH và dung dịch HCl. C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . D. dung dịch KOH và CuO. Câu 34: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 13,95 gam. C. 8,928 gam. D. 11,16 gam. Câu 35: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - OH. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH2 - COOH. D. CH3 - CH(NH2) - CH3. Câu 36: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 37: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức xetôn. B. nhóm chức anđehit. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức axit. Câu 38: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 28,8 gam. B. 9,6 gam. C. 7,26 gam. D. 19,2 gam. Câu 39: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C4H9OH và C5H11OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 40: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, etyl axetat. B. ancol etylic, anđehit axetic. C. mantozơ, glucozơ. D. glucozơ, ancol etylic. -----------------Hết----------------- 3
 13. Đề số 30 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) Câu 1: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 32,4 gam. B. 16,2 gam. C. 10,8 gam. D. 21,6 gam. Câu 2: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. víi dung dÞch NaCl. D. tr¸ng g−¬ng. Câu 3: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (1), (2), (3). B. (3), (1), (2). C. (2), (3), (1). D. (2), (1), (3). Câu 4: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. amoniac. B. natri hiđroxit. C. anilin. D. natri axetat. Câu 5: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. B. quỳ tím, Cu(OH)2. C. quỳ tím, dung dịch Br2. D. quỳ tím, dung dịch NaOH. Câu 6: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH2 - COO-CH3. C. CH3-COO- CH2 - CH3. D. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. Câu 7: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. HCHO trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 8: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,25 gam. B. 5,56 gam. C. 4,56 gam. D. 4,25 gam. Câu 9: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C5H10O5. B. C2H4O2. C. C6H12O6. D. C3H6O3. Câu 10: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1022. B. 6,02.1020. C. 6,02.1023. D. 6,02.1021. Câu 11: Hai chất đồng phân của nhau là A. saccarozơ và glucozơ. B. fructozơ và glucozơ . C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 12: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch KOH và CuO. C. dung dịch KOH và dung dịch HCl. D. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. Câu 13: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - OH. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2-CHO. Câu 14: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 15: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. 1
 14. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 16: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 546 gam. C. 465 gam. D. 564 gam. Câu 17: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 18: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 8,928 gam. B. 12,5 gam C. 11,16 gam. D. 13,95 gam. Câu 19: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2). Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-CH3. B. CH4, C6H5-NO2. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-NO2. Câu 21: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xetôn. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit. Câu 22: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 4 chÊt. B. 5 chÊt. C. 2 chÊt. D. 3 chÊt. Câu 23: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1. B. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. C. ancol bậc 2. D. ancol bậc 3. Câu 24: Hîp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là A. p-CH3C6H4OH. B. C6H5CH2OH. C. C6H5NH3Cl. D. C6H5OH. Câu 25: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 26: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. C2H5OH và C3H7OH. B. CH3OH và C2H5OH. C. C4H9OH và C5H11OH. D. C3H7OH và C4H9OH. Câu 27: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. dung dÞch HCl. C. qu× tÝm. D. dung dÞch NaOH. Câu 28: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. Câu 29: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. B. protein luôn là chất hữu cơ no. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. Câu 30: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất mét ancol là A. CH3 - CH = CH - CH3. B. CH2 = CH - CH2 - CH3. C. CH2 = CH - CH3. D. CH2 = C(CH3)2. Câu 31: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. C6H5NH2. D. H2N-CH2-CH2-COOH. 2
 15. Câu 32: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. CH3COOH, C2H3COOH. C. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. D. C3H7OH, CH3CHO. Câu 33: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. C2H7N. C. C2H5N. D. CH5N. Câu 34: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 7,26 gam. B. 19,2 gam. C. 9,6 gam. D. 28,8 gam. Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. mantozơ, glucozơ. B. glucozơ, ancol etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. ancol etylic, anđehit axetic. Câu 36: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là A. HCOOH. B. C3H7COOH. C. CH3COOH. D. C2H5COOH. Câu 37: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, anilin. B. NH3, CH3-NH2. C. NaOH, CH3-NH2. D. NaOH, NH3. Câu 38: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B. Tinh bét, C2H4, C2H2. C. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. D. C2H4, CH4, C2H2. Câu 39: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 5,3 gam. C. 7,3 gam. D. 6,3 gam. Câu 40: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. toluen. B. propen. C. stiren. D. isopren. -----------------Hết----------------- 3
 16. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Hoá học - Ban Khoa học Tự nhiên (Đề thi có 03 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 173 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch KOH và CuO. C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 2: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 3: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. HCOOH trong môi trường axit. C. HCHO trong môi trường axit. D. CH3COOH trong môi trường axit. Câu 4: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. ancol etylic, anđehit axetic. B. glucozơ, ancol etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. mantozơ, glucozơ. Câu 6: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. C2H5N. C. CH5N. D. C2H7N. Câu 7: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe /Fe, Mg /Mg, Cu /Cu vµ Ag /Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp 2+ 2+ 2+ + ®−îc tèi ®a lµ A. 3. B. 5. C. 6. D. 4. Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. CH4, C6H5-NO2. Câu 9: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1022. B. 6,02.1020. C. 6,02.1023. D. 6,02.1021. Câu 10: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu 2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. +1,10V. B. -0,42V. C. -1,10V. D. +0,42V. Câu 11: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. t¨ng dÇn. B. kh«ng ®æi. C. t¨ng dÇn råi gi¶m. D. gi¶m dÇn. Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. C. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 13: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 5 chÊt. B. 4 chÊt. C. 2 chÊt. D. 3 chÊt. Trang 1/3 - Mã đề thi 173
 17. Câu 14: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. B. bọt khí H2 không bay ra nữa. C. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. D. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. Câu 15: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,25 gam. B. 5,56 gam. C. 4,56 gam. D. 5,25 gam. Câu 16: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, NH3. B. NaOH, CH3-NH2. C. NH3, CH3-NH2. D. NH3, anilin. Câu 17: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. amoniac. B. anilin. C. natri axetat. D. natri hiđroxit. Câu 18: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ . B. fructozơ và glucozơ . C. fructozơ và mantozơ. D. saccarozơ và glucozơ. Câu 19: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. C. C2H4, CH4, C2H2. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 20: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 32,4 gam. B. 10,8 gam. C. 16,2 gam. D. 21,6 gam. Câu 21: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 11,16 gam. B. 12,5 gam C. 8,928 gam. D. 13,95 gam. Câu 22: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 23: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - OH. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2-CHO. Câu 24: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức ancol. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức xetôn. Câu 25: Cho E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E 0 Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Cu2+, Ni2+, Zn2+. C. Ni2+,Zn2+,Cu2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. Câu 26: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH. Câu 27: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH. Câu 28: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C3H6O3. B. C6H12O6. C. C2H4O2. D. C5H10O5. Câu 29: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 7,26 gam. B. 9,6 gam. C. 19,2 gam. D. 28,8 gam. Câu 30: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. dung dịch BaCl2. B. quỳ tím. C. dung dịch nước brom. D. dung dịch Ca(OH)2. Câu 31: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (3), (1), (2). C. (1), (2), (3). D. (2), (1), (3). Trang 2/3 - Mã đề thi 173
 18. Câu 32: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. tăng 21,6 gam. B. tăng 15,2 gam. C. tăng 4,4 gam. D. giảm 6,4 gam. Câu 33: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. toluen. B. stiren. C. propen. D. isopren. Câu 34: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. dung dÞch HCl. C. dung dÞch NaOH. D. qu× tÝm. Câu 35: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 36: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 564 gam. B. 465 gam. C. 456 gam. D. 546 gam. Câu 37: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 6,3 gam. B. 5,3 gam. C. 7,3 gam. D. 4,3 gam. Câu 38: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. víi dung dÞch NaCl. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. tr¸ng g−¬ng. D. mµu víi ièt. Câu 39: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 40: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (2). D. (2), (3). ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 173
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2