intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi môn hoá khối B năm 2003

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

588
lượt xem
84
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'đề thi môn hoá khối b năm 2003', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hoá khối B năm 2003

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 §Ò CHÝNH THøC M«n thi: HãA HäC Khèi B (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) C©u 1 (1,5 ®iÓm). 1. Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong 2 nguyªn tö kim lo¹i A vµ B lµ 142, trong ®ã tæng sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 42. Sè h¹t mang ®iÖn cña nguyªn tö B nhiÒu h¬n cña A lµ 12. a) X¸c ®Þnh 2 kim lo¹i A vµ B. Cho biÕt sè hiÖu nguyªn tö cña mét sè nguyªn tè: Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13), K (Z = 19), Ca (Z = 20), Fe (Z = 26), Cu (Z = 29), Zn (Z = 30). b) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ A tõ muèi cacbonat cña A vµ ®iÒu chÕ B tõ mét oxit cña B. 2. ChØ dïng thªm n−íc, h·y nhËn biÕt 4 chÊt r¾n: Na2O, Al2O3, Fe2O3, Al chøa trong c¸c lä riªng biÖt. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. C©u 2 (1,5 ®iÓm). 1. Cho hçn hîp gåm FeS2, FeCO3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 ®Æc, nãng thu ®−îc dung dÞch A vµ hçn hîp khÝ B gåm NO2, CO2. Thªm dung dÞch BaCl2 vµo dung dÞch A. HÊp thô hçn hîp khÝ B b»ng dung dÞch NaOH d−. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph©n tö vµ ph−¬ng tr×nh ion rót gän cña c¸c ph¶n øng x¶y ra. 2. Trén 200 ml dung dÞch gåm HCl 0,1 M vµ H2SO4 0,05 M víi 300 ml dung dÞch Ba(OH)2 cã nång ®é a mol/l thu ®−îc m gam kÕt tña vµ 500 ml dung dÞch cã pH = 13. TÝnh a vµ m. Cho biÕt, trong c¸c dung dÞch víi dung m«i - lµ n−íc, tÝch sè nång ®é ion [H+].[OH-] = 10 14 (mol2/l2). C©u 3 (1,5 ®iÓm). 1. ChÊt A cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7 H8. Cho A t¸c dông víi Ag2O (d−) trong dung dÞch amoniac ®−îc chÊt B kÕt tña. Khèi l−îng ph©n tö cña B lín h¬n cña A lµ 214 ®v.C. ViÕt c¸c c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña A. 2. Ba chÊt h÷u c¬ A, B, C chøa cïng nhãm ®Þnh chøc, cã c«ng thøc ph©n tö t−¬ng øng lµ CH2O2, C2H4O2, C3H4O2. a) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn c¸c chÊt ®ã. b) TÝnh khèi l−îng chÊt B trong dung dÞch thu ®−îc khi lªn men 1 lÝt r−îu etylic 9,2o. BiÕt hiÖu suÊt qu¸ tr×nh lªn men lµ 80% vµ khèi l−îng riªng cña r−îu etylic nguyªn chÊt lµ 0,8 g/ml. C©u 4 (1,5 ®iÓm). 1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (ghi râ ®iÒu kiÖn) thùc hiÖn d·y chuyÓn ho¸ sau: +X C +Y F G to A B E +Y D +X C H Cho biÕt E lµ r−îu etylic, G vµ H lµ polime. 2. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (ghi râ ®iÒu kiÖn) chuyÓn ho¸ axetilen thµnh axit picric (2,4,6-trinitrophenol). C©u 5 (2 ®iÓm). Hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Al, Fe, Ba. Chia X thµnh 3 phÇn b»ng nhau: • PhÇn I t¸c dông víi n−íc (d−), thu ®−îc 0,896 lÝt H2. • PhÇn II t¸c dông víi 50 ml dung dÞch NaOH 1M (d−), thu ®−îc 1,568 lÝt H2. • PhÇn III t¸c dông víi dung dÞch HCl (d−), thu ®−îc 2,24 lÝt H2. (C¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). 1. TÝnh phÇn tr¨m khèi l−îng c¸c kim lo¹i trong hçn hîp X. 2. Sau ph¶n øng ë phÇn II, läc, ®−îc dung dÞch Y. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 1M cÇn thªm vµo dung dÞch Y ®Ó: a) Thu ®−îc l−îng kÕt tña nhiÒu nhÊt. b) Thu ®−îc 1,56 g kÕt tña. C©u 6 (2 ®iÓm). A lµ hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc chøa C, H, O. Cho mét l−îng chÊt A t¸c dông hoµn toµn víi 500 ml dung dÞch KOH 2,4 M råi c« c¹n, ®−îc 105 gam chÊt r¾n khan B vµ m gam r−îu C. Oxi ho¸ m gam r−îu C b»ng oxi (cã xóc t¸c) ®−îc hçn hîp X. Chia X thµnh ba phÇn b»ng nhau: • PhÇn I t¸c dông víi Ag2O (d−) trong dung dÞch amoniac, ®−îc 21,6 gam Ag. • PhÇn II t¸c dông víi dung dÞch NaHCO3 (d−), ®−îc 2,24 lÝt khÝ (®ktc). • PhÇn III t¸c dông víi Na (võa ®ñ), thu ®−îc 4,48 lÝt khÝ (®ktc) vµ 25,8 gam chÊt r¾n khan. 1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña r−îu C, biÕt khi ®un nãng r−îu C víi H2SO4 (®Æc), ë 170 oC ®−îc anken. 2. TÝnh phÇn tr¨m sè mol r−îu C ®· bÞ oxi ho¸. 3. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A. Cho: H = 1; C = 12; O = 16; S = 32; Na = 23; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ag = 108; Ba = 137. ---------------------- HÕt ------------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh: ................................................ Sè b¸o danh: ....................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2