intTypePromotion=1

Đề thi môn Vật lí Học kì 1 Lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Khuyến AG

Chia sẻ: Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
160
lượt xem
19
download

Đề thi môn Vật lí Học kì 1 Lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Khuyến AG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn Vật lí Học kì 1 Lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Khuyến AG giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức của môn học thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Tài liệu phục vụ cho các em học sinh lớp 12 và ôn thi THPT Quốc gia sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Vật lí Học kì 1 Lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Khuyến AG

  1. Trường THPT Nguyễn Khuyến AG Họ và Tên: Lớp: §Ò thi m«n ly 12 HKI ( 09-10 ) 12a (M· ®Ò 106) C©u 1 : Trong mạch R,L,C mắc nối tiếp.Biết R=100 , L=5 Hvà C=5 .F và điện áp hai đầu mạch  có giá trị hiệu dụng 220 V, tần số f thay đổi được. Thay đổi tần số để có cộng hưởng điện  thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là A. 2 A B. 1,1 A C. 2,2 A D. 4 A C©u 2 : Trong mạch R,L,C mắc nối tiếp. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì phát biểu nào sau   đây là SAI    ?  A. Tổng điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng 0. B. Tổng điện áp tức thời trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng 0. C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng điện áp hiệu dụng trên điện trở. D. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch bằng điện áp tức thời trên điện trở. C©u 3 : Cho X1=X2 là hai đoạn mạch mắc nối tiếp. Tổng trở của toàn mạch : Z=Z1+Z2 khi nào ?   A. Chỉ khi X1và X2  là hai điện trở. B. Khi  u1 ,u 2 cùng pha. C. Chỉ khi X1=X2 D. Chỉ khi X1và X2  cùng loại ( điện trở, tụ  điện, hoặc cùng là cuộn cảm thuần ) C©u 4 : Nếu có 2 cặp cực thì rôro phải quay với tốc độ bằng bao nhiêu để dòng điện mà nó phát ra  có tần số 60 Hz A. 1500 vòng/phút B. 20 vòng/giây C. 1200 vòng/phút D. 1800 vòng/phút C©u 5 : Một máy biến áp có cuộn sơ  cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu   điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở  là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây cuộn thứ cấp là  A. 1100 B. 2000 C. 2200 D. 2500 C©u 6 : Tốc độ góc của khung dây trong động cơ không đồng bộ : A. Luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường. B. Luôn bằng tốc độ góc của từ trường. C. Luôn lớn hơn hoặc bằng tốc độ góc của từ  D. Luôn lớn hơn tốc độ góc của từ trường. trường. C©u 7 : 1 10 4 Cho mạch điện LC nối tiếp, L= H ; C F . Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay  2 chiều thì cường độ dòng điện trong mạch là i=2 Cos 100 .t A. Biểu thức điện áp hai  4 đầu mạch là 3 A. u =400cos 100 .t  V B. u =200cos 100 .t  V 4 4 3 C. u =200cos 100 .t  V D. u =400cos 100 .t  V 4 4 C©u 8 : Mạch R,L,C nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng 2 đầu mỗi phần tử lần lượt là  UC UR UL . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch so với dòng điện là  2 A. u nhanh pha hơn i một góc  B. u chậm pha hơn i một góc  3 4 C. u chậm pha hơn i một góc  D. u nhanh pha hơn i một góc  3 4 1
  2. C©u 9 : Đoạn mạch nào dưới đây KHÔNG tiêu thụ điện năng khi mắc đoạn mạch vào hđt xoay  chiều ? A. Đoạn mạch chỉ gồm điện trở thuần. B. Đoạn mạch gồm cuộn dây tự cảm có điện  trở thuần khác 0. C. Đoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp. D. Đoạn mạch chỉ gồm tụ điện. C©u 10 : Một đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết điện  áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 80 V, giữa hai đầu tụ là 120 V. Điện áp hiệu  dụng hai đầu đoạn mạch là  A. 40 V B. 200 V C. 89 V D. 144 V   2
  3. M· ®Ò : 106 Lu ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tríc khi lµm bµi. C¸ch t« sai:   - §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t¬ng øng víi ph¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng :  01 {     |     )     ~ 02 )     |     }     ~ 03 {     )     }     ~ 04 {     |     }     ) 05 {     |     )     ~ 06 )     |     }     ~ 07 {     )     }     ~ 08 {     )     }     ~ 09 {     |     }     ) 10 )     |     }     ~ 3
  4. phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) m«n : ……….. m· ®Ò: ……….. 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2