intTypePromotion=1

Đề thi ngân hàng Sacombank.

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

2
1.139
lượt xem
281
download

Đề thi ngân hàng Sacombank.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo trọn bộ Đề thi tín dụng vào Sacombank năm 2010 giúp các bạn nghiên cứu và đạt kết quả tốt trong kỳ tuyển dụng: Nguyên tắc luân chuyển chứng từ Thu – Chi tiền mặt. Tại sao hạch toán lãi phải hạch toán theo Dự thu – Dự chi mà không phải theo Thực thu – Thực chi? Nêu các kỹ năng cần có của một GDV? Nêu ví dụ các loại tiền gửi phải tính Dự trữ bắt buộc? Một người muốn rút tiền trước khì hạn, nhưng Ngân hàng đó không cho phép. Nêu các cách để người...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ngân hàng Sacombank.

 1. Đề thi ngân hàng Sacombank
 2. Mã s : TD.2A CÁC B NG S LI U TRA C U NHÂN VIÊN TÍN D NG K năng làm vi c v i các con s ng viên dùng các b ng s li u dư i ây làm cơ s tính toán và tr l i các câu h i ki m tra. M t s ch tiêu kinh doanh ch y u c a Cty X Th ph n tiêu th s n ph m H c a các công ty B ng 1 B ng 2 ( ơn v : Tri u ng) T 31/12/20 31/08/20 T Công ty 31/12/2004 31/08/2005 Ch tiêu T 04 05 T V n ch s 1 3.000 4.000 1 CT 1 20% 25% hu 2 Doanh thu 6.000 9.500 2 CT 2 20% 22% 3 Chi phí 5.300 7.500 3 CT 3 35% 34% 4 L i nhu n 700 1.000 4 CT 4 25% 19% T ng 100% 100% 5 Thu 50 75 c ng Lãi su t cho vay b ng ng VN c a các NHTM T giá ngo i t niêm y t t i NHTM K t i th i i m 31/08/2005 B ng 3 ( ơn v : %/tháng) B ng 4 ( ơn v : ng) http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 3. Khung Khung LSCV T LSCV NHTM 31/12/2004 31/08/2005 T Trung Ng n H n Hn NHTM 1,05 – 1 0,90 – 1,00 Mua Bán Mua Bán M 1,15 1,10 – USD/VN 15.8 15.8 15.8 15.8 2 NHTM N 1,00 – 1,05 1 1,25 D 30 50 65 70 1,00 – EUR 20.2 20.2 20.2 20.2 3 NHTM O 0,85 – 0,95 2 1,15 /VND 15 45 35 75 0,95 – GBP/VN 28.0 28.1 28.0 28.1 4 NHTM P 0,87 – 1,00 3 1,10 D 25 05 05 47 Mã s : TD.1A CÂU H I KI M TRA TR C NGHI M NHÂN VIÊN TÍN D NG Ki n th c t ng quát v kinh t - ngân hàng ng viên ch n 01 phương án tr l i úng ho c úng nh t trong các phương án tr l i dư i ây (A ; B ; C ; D) i n vào Phi u tr l i tr c nghi m kèm theo. Câu h i 1: Theo Lu t các t ch c tín d ng, t ng dư n cho vay c a t ch c tín d ng i v i m t khách hàng không ư c vư t quá: A/ 15% v n t có c a t ch c tín d ng B/ 15% v n i u l c a t ch c tín d ng C/ 15% v n pháp nh c a t ch c tín d ng D/ 25% v n t có c a t ch c tín d ng Câu h i 2: Theo B Lu t dân s , m t t ch c ư c công nh n là pháp nhân khi: A/ ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n thành l p, cho phép thành l p, ăng ký ho c công nh n; có tài s n c l p v i cá nhân, t ch c khác và t ch u trách nhi m b ng tài s n ó. B/ ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n thành l p, cho phép thành l p, ăng ký ho c công nh n; có cơ c u t ch c ch t ch . http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 4. C/ ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n thành l p, cho phép thành l p, ăng ký ho c công nh n; có cơ c u t ch c ch t ch ; có tài s n c l p v i cá nhân, t ch c khác và t ch u trách nhi m b ng tài s n ó; nhân danh mình tham gia các quan h pháp lu t m t cách c l p. D/ ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n thành l p, cho phép thành l p, ăng ký ho c công nh n; có tài s n c l p v i cá nhân, t ch c khác và t ch u trách nhi m b ng tài s n ó; có cơ c u t ch c ch t ch . Câu h i 3: Ngh nh s 181/2004 ngày 29/10/2004 v thi hành Lu t t ai do c p có th m quy n nào ban hành ? A/ Chính ph B/ Th tư ng Chính ph C/ B Tài nguyên và Môi trư ng D/ Liên B Tài nguyên và Môi trư ng - B Tư pháp – B Xây d ng Câu h i 4: C t c là s ti n hàng năm công ty tr cho m i c ph n ư c trích t : A/ Doanh thu công ty B/ Các qu c a công ty C/ V n i u l c a công ty D/ L i nhu n c a công ty http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 5. Câu h i 5: Theo Ngh nh 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a t ch c tín d ng: “... Cho vay có b o m b ng tài s n là vi c cho vay v n c a t ch c tín d ng mà theo ó nghĩa v tr n c a khách hàng vay ư c cam k t b o m th c hi n b ng tài s n c m c , th ch p, tài s n hình thành t v n vay c a khách hàng vay ho c b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba...”. Trong trư ng h p vay v n có b o m b ng tài s n thì nh n nh nào dư i ây là úng ? A/ T ch c tín d ng ư c quy n cho vay không có b o m b ng tài s n. B/ Khách hàng b t bu c ph i th c hi n các bi n pháp b o m ti n vay. C/ Khách hàng ư c vay tín ch p. D/ C A, B, C u sai. Câu h i 6: H s thanh toán nhanh c a m t doanh nghi p s n xu t kinh doanh ph thu c vào các kho n m c sau trên b ng cân i k toán: A/ v n b ng ti n và t ng n ph i tr B/ v n b ng ti n và n ng n h n C/ các kho n u tư tài chính ng n h n và t ng n ph i tr D/ t ng n ph i thu và t ng n ph i tr Câu h i 7: Theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, h n m c ph i khai báo v i H i quan c a kh u khi xu t nh p c nh i v i ngo i t USD ti n m t là: A/ 4.000 USD tr lên B/ 5.000 USD tr lên C/ 6.000 USD tr lên D/ 7.000 USD tr lên Câu h i 8: Lãi su t tăng s gây ra: A/ tăng vay mư n và gi m tín d ng cho vay B/ gi m vay mư n và tăng tín d ng cho vay C/ tăng vay mư n và tăng tín d ng cho vay D/ gi m vay mư n và gi m tín d ng cho vay Câu h i 9: Vòng quay v n lưu ng c a m t doanh nghi p s n xu t kinh doanh là thương s gi a: A/ doanh thu thu n và t ng tài s n lưu ng bình quân B/ doanh thu thu n và n ng n h n http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 6. C/ doanh thu thu n và v n ch s h u bình quân D/ doanh thu thu n và v n lưu ng bình quân Câu h i 10: V n nào sau ây là kém quan tr ng nh t khi cho vay ? A/ M c ích c a kho n vay B/ Có tài s n b o m C/ Phương th c tr n D/ S ti n vay Câu h i 11: Ngân hàng áp d ng lãi su t n quá h n b ng 150% lãi su t cho vay trong h n ã ư c ghi trong h p ng tín d ng. C p lãi su t cho vay trong h n và lãi su t n quá h n nào dư i ây là úng ? A/ lãi su t cho vay trong h n là 0,9%/tháng - lãi su t n quá h n là 1,40%/tháng B/ lãi su t cho vay trong h n là 1,0%/tháng - lãi su t n quá h n là 1,30%/tháng C/ lãi su t cho vay trong h n là 1,2%/tháng - lãi su t n quá h n là 1,80%/tháng D/ lãi su t cho vay trong h n là 1,2%/tháng - lãi su t n quá h n là 1,60%/tháng Câu h i 12: Thư tín d ng (L/C) m theo yêu c u m t khách hàng c a Ngân hàng, khách hàng ó là: A/ Ngư i xu t kh u B/ Ngư i th hư ng C/ Ngư i nh p kh u D/ Ngư i ký phát Câu h i 13: Ngày 30/06/2005, Ngân hàng cho m t s khách hàng vay như sau: - Khách hàng X vay 100 tri u, h n tr 30/09/2005. - Khách hàng Y vay 200 tri u, h n tr 30/06/2007. - Khách hàng Z vay 300 tri u, h n tr 30/09/2006. Theo Quy ch cho vay hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, nh n nh nào dư i ây là sai ? A/ khách hàng X vay ng n h n. B/ khách hàng Z vay ng n h n. C/ khách hàng Y vay trung h n. D/ khách hàng Y và khách hàng Z u vay trung h n. Câu h i 14: Chính sách tín d ng c a Sacombank có quy nh: “...Vi c phân tích và quy t nh c p tín d ng, trư c h t ph i ư c d a trên cơ s kh năng qu n lý, th trư ng tiêu th s n ph m, ho t ng kinh doanh, kh năng phát tri n trong tương http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 7. lai, tình hình tài chính và kh năng tr n c a khách hàng, sau ó m i d a vào tài s n b o m c a khách hàng”. Nh n nh nào dư i ây là sai ? A/ Ngân hàng quan tâm n hi u qu kinh doanh và kh năng tr n c a khách hàng quy t nh c p tín d ng. B/ h n ch r i ro, tài s n b o m c a khách hàng là i u ki n tiên quy t quy t nh c p tín d ng. C/ Tài s n b o m c a khách hàng ch là i u ki n ch chưa ph i là i u ki n c n quy t nh c p tín d ng. D/ A và C úng Câu h i 15: S dư tài kho n ti n g i thanh toán c a khách hàng: A/ luôn luôn có dư có. B/ có dư có ; có th có dư n t i m t th i i m nào ó n u ư c ngân hàng cho phép th u chi. C/ luôn luôn có dư n . D/ v a dư Có, v a dư N . http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 8. Câu h i 16: M i quan h pháp lý gi a m t ngân hàng và m t khách hàng v i kho n th u chi, tương ng là: A/ Ch n ; Con n B/ Ngư i ký g i ; Ngư i nh n gi C/ Con n ; Ch n D/ Ngư i nh n gi ; Ngư i ký g i Câu h i 17: Các i u ki n b o m an toàn c a món vay ngân hàng nào có th thay i giá tr hàng ngày ? A/ m t s b o lãnh B/ giá tr quy n s d ng t C/ c phi u D/ nhà Câu h i 18: Khi m thư tín d ng (L/C) cho khách hàng nh p kh u, Ngân hàng m L/C ã: A/ cam k t s tr ti n cho ngư i xu t kh u theo nh ng i u ki n phù h p. B/ b o lãnh cho ngư i xu t kh u. C/ cam k t thanh toán vô i u ki n cho ngư i xu t kh u. D/ c A, B, C u sai Câu h i 19: M t khách hàng dùng 1 th ưa vào máy. Sau khi nh p s nh n d ng cá nhân c a mình, anh ta rút ra m t kho n ti n b ng cách ghi n vào tài kho n cá nhân. ó là lo i th nào ? A/ th tín d ng qu c t B/ th tín d ng n i a C/ th ATM D/ c A, B, C u úng http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 9. Câu h i 20: Khi áp d ng phương th c thanh toán thư tín d ng (L/C), bên xu t kh u ã giao hàng hóa không úng v i h p ng, Ngân hàng ph c v ngư i nh p k h u p h i: A / t c h i tr t i n . B/ tr ti n cho bên xu t kh u do ch ng t phù h p v i các i u ki n, i u kho n c a L/C. C/ tr ti n nhưng gi l i m t ph n thanh toán sau. D/ h y h p ng do ngư i nh p kh u yêu c u. PHÒNG QU N TR NGU N NHÂN LC Mã s : TD.2A CÂU H I KI M TRA TR C NGHI M NHÂN VIÊN TÍN D NG K năng làm vi c v i các con s ng viên ch n m t trong các phương án tr l i dư i ây (A ; B ; C ; D) i n vào Phi u tr l i tr c nghi m mã s TD.2A kèm theo. Ví d m u: T i th i i m 31/12/2004, công ty 2 ã bán ư c 500 s n ph m H trên th trư ng. S s n ph m H c a các công ty 1 và công ty 3 và công ty 4 ã bán ư c t i th i i m 31/12/2004 là: A/ 1.000 s n ph m B/ 1.500 s n ph m C/ 2.000 s n ph m D/ 2.500 s n ph m Phương án tr l i úng: C  Theo B ng 2 - Th ph n tiêu th s n ph m H c a các công ty, t i th i i m 31/12/2004, công ty 2 có th ph n tiêu th s n ph m H là 20%. http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 10.  Các công ty ã bán ư c t ng s s n ph m H trên th trư ng là: 500 s n ph m x 100 / 20 = 2.500 s n ph m.  V y s s n ph m H c a các công ty 1 và công ty 3 và công ty 4 ã bán ư c t i th i i m 31/12/2004 là: 2.500 s n ph m – 500 s n ph m = 2.000 s n ph m. ******* Câu h i 1: T c tăng l i nhu n c a Công ty X th i i m 31/08/2005 so v i th i i m 31/12/2004 là: A/ 41,67% B/ x p x 33,33% C/ x p x 42,85% D/ 25% Câu h i 2: So sánh gi a t c tăng doanh thu và t c tăng l i nhu n c a Công ty X th i i m 31/08/2005 so v i th i i m 31/12/2004 cho th y: A/ doanh thu tăng nhanh hơn B/ b ng nhau C/ l i nhu n tăng nhanh hơn D/ doanh thu tăng cao hơn l i nhu n 10% Câu h i 3: Th ph n tiêu th s n ph m H c a Công ty nào th i i m 31/08/2005 tăng so v i th i i m 31/12/2004 ? A/ CT 1 và CT 3 B/ CT 2 và CT 4 C/ CT 1 và CT 4 D/ CT 1 và CT 2 Câu h i 4: Khung lãi su t cho vay trung h n c a NHTM nào cao nh t th i i m 31/08/2005 ? A/ NHTM M B/ NHTM N C/ NHTM O D/ NHTM P http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 11. Câu h i 5: Th ph n tiêu th s n ph m H c a Công ty nào th i i m 31/08/2005 gi m nhi u nh t so v i th i i m 31/12/2004 ? A/ CT 1 B/ C T 2 C/ CT 3 D/ CT 4 Câu h i 6: Ngày 31/08/2005, m t khách hàng có 1.500 USD c n bán cho NHTM K. S ti n NHTM K ph i thanh toán cho khách hàng là: A/ 23.797.500 ng B/ 23.745.000 ng C/ 23.805.000 ng D/ 23.775.000 ng Câu h i 7: So sánh t su t l i nhu n trên v n ch s h u c a Công ty X th i i m 31/08/2005 so v i th i i m 31/12/2004 cho th y: A/ tăng lên B/ không thay i C / g i m x u ng D/ gi m xu ng 5% Câu h i 8: M t khách hàng vay ng n h n 200 tri u ng, hàng tháng tr lãi 1,7 tri u ng. Theo Khung lãi su t cho vay th i i m 31/08/2005, ây là khách hàng c a NHTM nào ? A/ NHTM M B/ NHTM N C/ NHTM O D/ NHTM P Câu h i 9: T ng th ph n tiêu th s n ph m H c a Công ty 1 và Công ty 4 th i i m 31/08/2005 so v i th i i m 31/12/2004 là: A/ tăng lên B / g i m x u ng C/ không i D/ tăng thêm 5% Câu h i 10: Ngày 31/12/2004, m t khách hàng nh p kh u c n mua 30.000 USD thanh toán v i nư c ngoài. S ti n VN mà khách hàng ph i tr cho NHTM K là: http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 12. A/ 474,9 tri u ng B/ 476,1 tri u ng C/ 475,95 tri u ng D/ 475,5 tri u ng Câu h i 11: M t khách hàng vay trung h n 500 tri u ng NHTM O, ph i tr m c lãi su t vay cao nh t theo khung. S ti n lãi vay ph i tr hàng tháng cho NHTM O th i i m 31/08/2005 là: A/ 5,5 tri u ng B/ 6,25 tri u ng C/ 5,0 tri u ng D/ 5,75 tri u ng Câu h i 12: Th ph n tiêu th s n ph m H c a Công ty nào th i i m 31/08/2005 gi m so v i th i i m 31/12/2004 ? A/ CT 1 và CT 3 B/ CT 3 và CT 4 C/ CT 1 và CT 4 D/ CT 1 và CT 2 Câu h i 13: So sánh gi a t c tăng doanh thu và t c tăng chi phí c a Công ty X th i i m 31/08/2005 so v i th i i m 31/12/2004 cho th y: A/ doanh thu tăng nhanh hơn B/ chi phí tăng nhanh hơn C/ b ng nhau D/ doanh thu tăng nhanh hơn chi phí 10% Câu h i 14: NHTM K mua 20.000 EUR c a m t khách hàng vào ngày 31/08/2005. NHTM K áp d ng m c t giá EUR/VND nào dư i ây ? A/ 20.215 B/ 20.245 C/ 20.235 D/ 20.275 ng ng ng ng Câu h i 15: M t khách hàng c n vay ng n h n 300 tri u ng, ch có kh năng tr lãi hàng tháng kho ng 2,7 tri u ng. T i th i i m 31/8/2005, các NHTM nào có th áp ng ư c yêu c u trên c a khách hàng ? A/ NHTM (M, N, O) B/ NHTM (M, N, P) C/ NHTM (M, O, P) D/ NHTM (N, O, P) http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 13. Câu h i 16: S lư ng s n ph m H ã tiêu th ư c trên th trư ng t i th i i m 31/08/2005 là 2.000 s n ph m. CT 2 ã bán ư c: A/ 440 s n ph m B/ 680 s n ph m C/ 500 s n ph m D/ 380 s n ph m Câu h i 17: Ngày 31/12/2004, m t khách hàng mua c a NHTM K 2.000 USD. Ngày 31/08/2005, khách hàng ã bán l i cho NHTM K 2.000 USD. Khách hàng này có s ti n chênh l ch lãi ho c l do mua bán ngo i t : A/ lãi 80.000 ng B/ l 80.000 ng C/ l 30.000 ng D/ lãi 30.000 ng Câu h i 18: NHTM N cho m t khách hàng vay v n 500 tri u ng, th i h n cho vay 2 năm, lãi su t áp d ng m c t i thi u theo khung t i th i i m 31/8/2005. S ti n lãi vay hàng tháng khách hàng ph i tr là: A/ 6,25 tri u ng B/ 5,5 tri u ng C/ 5,0 tri u ng D/ 5,25 tri u ng Câu h i 19: T i th i i m 31/8/2005, x p th t áp d ng lãi su t cho vay ng n h n t khung th p nh t n khung cao nh t c a các NHTM i v i khách hàng là: http://www.nghoangvan137.blogspot.com
 14. A/ NHTM (M, N, O, P) B/ NHTM (O, P, M, N) C/ NHTM (O, M, P, N) D/ NHTM (P, O, M, N) Câu h i 20: T ng s ư c trên th trư ng t i th i i m s n ph m H ã tiêu th 31/08/2005 là 2.600 s n ph m, tăng 30% so v i th i i m 31/12/2004. CT 1 ã bán ư c bao nhiêu s n ph m H t i th i i m 31/12/2004 ? A/ 400 s n ph m B/ 300 s n ph m C/ 500 s n ph m D/ 600 s n ph m 80A-8888 http://www.nghoangvan137.blogspot.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2