intTypePromotion=4

Đề thi thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Zin Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
303
lượt xem
108
download

Đề thi thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thanh toán quốc tế gồm 20 đề thi có kèm đáp án giúp bạn hệ thống lại các kiến thức như: quy trình nghiệp vụ thanh toán bằng L/C nhập khẩu, chứng từ thương mại, phí suất tín dụng, tỷ giá hối đoái,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thanh toán quốc tế

 1. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §Ò thi sè 1 ---------------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u 1: Tr×nh bÇy c¸c quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n b»ng L/C nhËp khÈu theo tËp qu¸n cña c¸c ng©n h ng th−¬ng m¹i ViÖt Nam . Vai trß cña chi nh¸nh cña c¸c ng©n h ng th−¬ng m¹i trong quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n n y nh− thÕ n o . NÕu chi nh¸nh ®−îc ng©n h ng ph¸t h nh chØ ®Þnh l ng©n h ng tr¶ tiÒn ( Paying bank ) cho ng−êi h−ëng lîi L/C th× cã tr¸i g× víi UCP 500 1993 ICC kh«ng ? C©u 2: Tr×nh bÇy c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông tËp qu¸n quèc tÕ quy ®Þnh trong hÖ thèng luËt cña n−íc CHXHCN ViÖt Nam v giíi thiÖu nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ? C©u 3 : 1-URC 522 , 1995 ICC quy ñ nh nh ng ch ng t n o l ch n g t thương m i : a - Invoice , b - Certificate of origin , c - Bill of exchange , d - Bill of Lading , e - Contract 2- Theo URC 522 ICC , Khi chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n , ng©n h ng thu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm : a - Tr¶ ngay c¸c chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n cho ng©n h ng chuyÓn . b - Th«ng b¸o ngay nh÷ng lý do tõ chèi thanh to¸n cho ng©n h ng chuyÓn c - Trong vßng 60 ng y kÓ tõ ng y göi th«ng b¸o m kh«ng nhËn ®−îc ý kiÕn cña ng©n h ng chuyÓn gi¶i quyÕt sè phËn cña chøng tõ , th× ng©n h ng thu sÏ tr¶ l¹i chøng tõ cho ng©n h ng chuyÓn m kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× thªm 3- Theo URC 522 ICC , Ngân hàng nh thu ( Collecting Bank ) có th t ch i s y thác nh thu c a ngân hàng khác mà không c n thông báo l i cho h v s t ch i ñó a - Có , b - Không 4- Ng−êi h−ëng lîi ® chÊp nhËn mét L/C trong ®ã cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i cã x¸c nhËn cña ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n h ng tr¶ tiÒn ® tõ chèi thanh to¸n v× ho¸ ®¬n kh«ng cã x¸c nhËn . Rñi ro n y do ai g¸nh chÞu a - Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi , b - Ng−êi h−ëng lîi L/C 5- Khi n o th× viÖc ®Ò nghÞ söa ®æi L/C cña ng©n h ng ph¸t h nh cã hiÖu lùc ? a - NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi , b - Ng©n h ng ph¸t h nh cã b»ng chøng l ng−êi h−ëng lîi L/C ® nhËn ®−îc ®Ò nghi söa ®æi , c - Ngay sau khi ng©n h ng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi 6- Ng«n ng÷ cña hèi phiÕu trong thanh to¸n b»ng L/C l a - Ng«n ng÷ do ng−êi ký ph¸t lùa chän , b - Ng«n ng÷ cña L/C . 7- Ng©n h ng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− : a - C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau , b - C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau v ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp hoÆc cã chØ dÉn tham kh¶o bªn trong trang . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 1 tgiungar33@yahoo.com
 2. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… c - C¸c trang rêi nhau v ®¸nh sè liªn tiÕp nhau . 8- C¸c chøng tõ cã in tiªu ®Ò tªn cña c«ng ty , khi ký cã cÇn thiÕt ph¶i nh¾c l¹i tªn cña c«ng ty bªn c¹nh ch÷ ký kh«ng . a - Cã , b - Kh«ng 9- Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng b¸o L/C qua Ng©n h ng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn gi÷a ng−êi h−ëng lîi v ng−êi xin më L/C r»ng chuyÓn ng©n h ng th«ng b¸o sang ng©n h ng B, Ng©n h ng ph¸t h nh tiÕn h nh söa ®æi tªn cña ng©n h ng th«ng b¸o l B,vËy : a - Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu ng©n h ng B th«ng b¸o cho ng©n h ng A biÕt ®iÒu n y. b - Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng A. c - Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu hä th«ng b¸o cho ng©n h ng A huû bá L/C ®ã . 10- Ng©n h ng ph¸t h nh v Ng©n h ng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: a - 7 ng y l m viÖc ng©n h ng cho mçi ng©n h ng . b - 7 ng y theo lÞch cho mçi ng©n h ng. c - 7 ng y ng©n h ng. 11- VËn ®¬n ho n h¶o nghÜa l g×? a - L mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù söa lçi ( correction ) n o. b - L mét vËn ®¬n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C vÒ mäi ph−¬ng diÖn. c - L mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù ghi chó n o vÒ khuyÕt tËt cña bao b× v hoÆc h ng ho¸. 12- Ng©n h ng ph¸t h nh L/C cã ghi tham chiÕu eUCP 1.0 ICC ® tõ chèi thanh to¸n cho ng−êi h−ëng lîi L/C víi lý do l c¸c chøng tõ ®iÖn tö kh«ng ®−îc xuÊt tr×nh ®ång thêi víi nhau l : a - ®óng , b - sai 13- Ng©n h ng ph¸t h nh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n nÕu ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh b¶n th«ng b¸o ho n th nh kh«ng ®óng h¹n ? a- cã , b- kh«ng 14- NÕu mét chøng tõ ®iÖn tö l chøng tõ v©n t¶i kh«ng ghi râ ng y giao h ng th× ng y n o l ng y giao h ng : a- Ng y giao h ng ghi trong L/C , b- Ng y ph¸t h nh chøng tõ ®iÖn tö , c- Ng y nhËn ®−îc chøng tõ ®iÖn tö . 15- Ng©n h ng ph¸t h nh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n , khi a- h ng giao kh«ng phï hîp víi L/C , b- kh«ng thÓ x¸c nhËn ®−îc tÝnh ch©n thËt bÒ ngo i cña chøng tõ ®iÖn tö , c- chøng tõ ®iÖn tö kh«ng phï hîp ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C . C©u 4: PhÝ suÊt tÝn dông l g× ( cost of credit ) ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè cÊu th nh cña phÝ suÊt tÝn dông ? --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 2 tgiungar33@yahoo.com
 3. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §¸p ¸n ®Ò thi sè 1 C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Quy tr×nh nghiÖp vô ( 1,5 ®iÓm ) - Ng−êi nhËp khÈu viÕt §¬n xin më L/C göi ®Õn Chi nh¸nh cña Ng©n h ng ®−îc chØ ®Þnh ph¸t h nh L/C . - Chi nh¸nh Ng©n h ng ph¸t h nh : + ThiÕt kÕ L/C . + Tuú theo sù uû nhiÖm cña Ng©n h ng ph¸t h nh , nÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë xuèng , th× gi¸m ®èc chi nh¸nh ký L/C v chuyÓn lªn Ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó ph¸t h nh ra bªn ngo i . + NÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë lªn , th× Tæng gi¸m ®èc Ng©n h ng ph¸t h nh ký L/C v Ng©n h ng ph¸t h nh ph¸t h nh L/C ra bªn ngo i. - Mäi viÖc ph¸t h nh L/C ®Òu ph¶i qua Ng©n h ng th«ng b¸o l ng©n h ng ®¹i lý cña Ng©n h ng ph¸t h nh , nÕu kh«ng , th× ph¶i qua mét ng©n h ng thø 3 cã quan hÖ ®¹i lý víi c¶ 2 ng©n h ng ph¸t h nh v Ng©n h ng th«ng b¸o . Ng©n h ng th«ng b¸o th«ng b¸o L/C cho ng−êi h−ëng lîi . - Ng−êi h−ëng lîi sÏ kiÓm tra L/C , nÕu chÊp nhËn th× giao h ng , ng−îc l¹i th× ®Ò nghÞ tu chØnh L/C . - Sau khi ho n th nh nghÜa vô giao h ng theo hîp ®ång , Ng−êi h−ëng lîi L/C lËp chøng tõ v xuÊt tr×nh ®ßi tiÒn Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng qua Ng©n h ng th«ng b¸o . - Ng©n h ng th«ng b¸o chuyÓn chøng tõ ®ßi tiÒn Ng©n h ng ph¸t h nh ( hoÆc chi nh¸nh ). - Ng©n h ng ph¸t h nh ( hoÆc chi nh¸nh ) kiÓm tra chøng tõ trong thêi gian hîp lý kh«ng qu¸ 7 ng y l m viÖc ng©n h ng ®Ó quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ . - Tr−íc khi quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ , Ng©n h ng ph¸t h nh ( hoÆc chi nh¸nh ) sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra b»ng v¨n b¶n cho Ng−êi yªu cÇu më L/C ®Ó kiÓm tra l¹i v yªu cÇu hä tr¶ lêi trong vßng 2 ng y l m viÖc ®ång ý hay tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ . - NÕu Ng−êi yªu cÇu ®ång ý tiÕp nhËn chøng tõ v ®ång ý thanh to¸n, Ng©n h ng ph¸t h nh ( hoÆc chi nh¸nh ) sÏ ký hËu B/L cho Ng−êi yªu cÇu ®Ó hä nhËn h ng . Ng©n h ng ph¸t h nh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi . - NÕu Ng−êi yªu cÇu tõ chèi nhËn chøng tõ , Ng©n h ng ph¸t h nh ( hoÆc chi nh¸nh ) th«ng b¸o ngay cho Ng−êi xuÊt tr×nh vÒ nh÷ng sai biÖt cña chøng tõ v chê ý kiÕn ®Þnh ®o¹t chøng tõ cña hä . Trong mét thêi gian hîp lý , nÕu hä kh«ng cã ý kiÕn g× th× Ng©n h ng ph¸t h nh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ l¹i chøng tõ cho hä . 1.2- Vai trß cña Chi nh¸nh Ng©n h ng ph¸t h nh ( 1 ®iÓm ) - L Ng©n h ng uû th¸c cña Ng©n h ng ph¸t h nh . - Trong tr−êng hîp n y ,Chi nh¸nh cña Ng©n h ng ph¸t h nh l Ng©n h ng yªu cÇu ( Applicant Bank ) . - Ng©n h ng ph¸t h nh chØ ®Þnh Chi nh¸nh ®ãng vai trß Ng©n h ng tr¶ tiÒn cña L/C ( paying Bank ) l tr¸i víi ®iÒu 2 cña UCP 500 1993 ICC . §iÒu 2 quy ®Þnh r»ng Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ chØ ®Þnh Chi nh¸nh cña m×nh l Ng©n h ng tr¶ tiÒn víi ®iÒu kiÖn Chi nh¸nh ®ã ph¶i ®ãng trô së ë n−íc kh¸c . - Tuy nhiªn , ®©y l sù tho¶ thuËn kh¸c m §iÒu 1 cña UCP 500 cho phÐp , miÔn l sù tho¶ thuËn kh¸c ®ã ph¶i ®−îc ghi râ trong L/C v ph¶i ®−îc Ng−êi h−ëng lîi L/C chÊp nhËn . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 3 tgiungar33@yahoo.com
 4. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… C©u 2 : ( 2,5 ®iÓm ) 2.1- ( 1,5 ®iÓm ) Ph¸p luËt n−íc CHXHCN ViÖt Nam cho phÐp c¸c ph¸p nh©n v thÓ nh©n ViÖt Nam tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ¸p dông c¸c tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y : - C¸c c«ng −íc m chÝnh phñ ViÖt Nam ® ký kÕt hoÆc ®ang tham gia kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - Bé luËt d©n sù cña n−íc CHXHCN ViÖt Nam kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - C¸c luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn c¸c chñ thÓ tham gia kinh tÕ ®èi ngo¹i kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - Hîp ®ång , khÕ −íc ký kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ ViÖt nam v n−íc ngo i kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - ViÖc ¸p dông v hËu qu¶ cña viÖc ¸p dông c¸c tËp qu¸n quèc tÕ kh«ng tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt n−íc CHXHCN ViÖt Nam v hoÆc kh«ng l m thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña ViÖt Nam . 2.2- ( 1 ®iÓm ) C¸c luËt cã liªn quan : - Bé luËt d©n sù cña n−íc CHXHCN ViÖt nam 1995 , ®iÒu 827 . - LuËt th−¬ng m¹i cña n−íc CHXHCN ViÖt nam 1997 , ®iÒu 4 . - LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 1997 , ®iÒu 3 - NghÞ ®Þnh 63/1998/N§-CP ng y 17/08/1998 vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi . C©u 3: ( 2,5 ®iÓm ) 1( a,b,d ); 2( c ); 3( b ); 4( b ); 5( c ); 6( b ); 7( b ); 8( b ); 9( b ); 10( a ); 11( c ) ; 12 ( b ); 13( a ) ; 14( b, c ); 15( b,c ) . C©u 4: ( 2,5 ®iÓm ) PhÝ suÊt tÝn dông l mét tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh theo n¨m cña quan hÖ so s¸nh gi÷a tæng chi phÝ vay thùc tÕ v tæng sè tiÒn vay thùc tÕ . C¸c yÕu tè cÊu th nh cña phÝ suÊt tÝn dông gåm cã : 4.1- L i suÊt vay cña ng©n h ng l tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay . - Møc l i suÊt phô thuéc v o lo¹i tÝn dông , thêi h¹n tÝn dông , ®iÒu kiÖn sö dông tÝn dông v gi¸ trÞ cña vËt thÕ chÊt hoÆc cÇm cè ®¶m b¶o tiÒn vay . - ChÞu ¶nh h−ëng cña quan hÖ cung v cÇu tÝn dông ; - ChÞu chi phèi bëi chÝnh s¸ch chiÕt khÊu cña Ng©n h ng Trung −¬ng ; - Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më , chÞu ¶nh h−ëng bëi l i suÊt quèc tÕ hoÆc khu vùc ; - ChiÕm tû träng lín trong phÝ suÊt tÝn dông . 4.2-Thñ tôc phÝ v lÖ phÝ vay cña ng©n h ng l tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay . - Møc lÖ phÝ v thñ tôc phÝ phô thuéc v o lo¹i tÝn dông , kh«ng phô thuéc v o sè l−îng tÝn dông nhiÒu hay Ýt . - C«ng bè c«ng khai , Ýt biÕn ®éng . - Xu h−íng gi¶m , do c¹nh tranh tÝn dông 4.3-Hoa hång tr¶ cho ng−êi m«i giíi tÝn dông l tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay . - Hoa hång phô thuéc v o lo¹i tÝn dông , môc ®ich sö dông tÝn dông . - Hoa hång th−êng kh«ng ®−îc c«ng bè c«ng khai 4.4-C¸c chi phÝ dÊu mÆt kh¸c . - Chi phÝ thiÖt h¹i ph¸t sinh do ng−êi ®i vay kh«ng ®−îc rót hÕt sè tiÒn vay , m th−êng ph¶i ®Æt cäc mét % nhÊt ®Þnh trªn t i kho¶n vay trong suèt thêi h¹n tÝn dông . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 4 tgiungar33@yahoo.com
 5. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… - Nh÷ng chi phÝ tiªu cùc kh¸c dïng ®Ó ký kÕt hîp ®ång tÝn dông . §Ò thi sè 2 ----------------------- ( thêi gian 150 phót ) C©u 1: Mét L/C yªu cÇu Ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh “ Clean on Board “ Bill of Lading . Ng©n h ng ph¸t h nh kiÓm tra chøng tõ ® ph¸t hiÖn ra r»ng trªn Bill of Lading xuÊt tr×nh ® xo¸ ch÷“ Clean “ , do ®ã ng©n h ng ph¸t h nh cho r»ng Bill of Lading n y l “ Unclean “ , nªn ® tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ v tr¶ l¹i ng−êi xuÊt tr×nh . Hái ng©n h ng l m nh− vËy l ®óng hay sai , biÕt r»ng L/C n y cã ghi l tham chiÕu UCP 500 1993 ICC ? C©u 2: Transferable L/C l g× ? Dïng trong tr−êng hîp n o ? C¸c m« h×nh chuyÓn nh−îng L/C? C«ng ty B ®−îc h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng gèc ( Master transferable L/C ) do Ng©n h ng cña C«ng ty A ph¸t h nh theo gi¸ CIF cã trÞ gi¸ 1.000.000 USD muèn chuyÓn nh−îng cho C«ng ty C víi trÞ gi¸ l 800.000 USD , trong lÖnh chuyÓn nh−îng ( transferable order ) , c«ng ty B ph¶i quy ®Þnh tû lÖ b¶o hiÓm l bao nhiªu th× chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra míi phï hîp víi sè tiÒn cña L/C chuyÓn nh−îng gèc . ? C©u 3: KiÓm tra kiÕn thøc vÒ UCP 500 , ISBP 645 . 1- Cã ph¶i UCP l v¨n b¶n ph¸p lý duy nhÊt ®Ó dÉn chiÕu v o L/C . a- Cã , b- Kh«ng . 2- NÕu trong L/C kh«ng chØ râ ¸p dông UCP n o th× : a- L/C tù ®éng ¸p dông UCP 500 , b- L/C ¸p dông UCP 400 , c- L/C kh«ng ¸p dông UCP n o c¶ . 3- Ngay c¶ khi UCP ®−îc dÉn chiÕu ¸p dông , c¸c ng©n h ng cã thÓ kh«ng ¸p dông mét sè ®iÒu kho¶n n o ®ã ®èi víi tõng lo¹i L/C riªng biÖt a- §óng , b- Sai . 4- Mét L/C cã dÉn chiÕu ¸p dông UCP 500 m kh«ng nãi ®Õn ISBP 645 th× : a- Kh«ng ¸p dông ISBP 645 , b- §−¬ng nhiªn ¸p dông ISBP 645 . 5- Mét L/C dÉn chiÕu ISBP 645 m kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 th× a- §−¬ng nhiªn ¸p dông UCP 500 , b- ChØ ¸p dông ISBP 645 . 6- Mét L/C dÉn chiÕu ¸p dông eUCP 1.0 m kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 , ISBP 645 a- ChØ ¸p dông eUCP 1.0 , b- §−¬ng nhiªn ¸p dông c¶ UCP , ISBP . 7- Theo quy ®Þnh cña UCP 500 1993 ICC ,C¸c tæ chøc n o cã thÓ ph¸t h nh L/C a- Ng©n h ng Nh n−íc ( trung −¬ng ) , b- C«ng ty b¶o hiÓm , c- Ng©n h ng th−¬ng m¹i , d- C«ng ty chøng kho¸n . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 5 tgiungar33@yahoo.com
 6. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 8- Nh÷ng tæn thÊt ph¸t sinh ra tõ nh÷ng ®iÒu m¬ hå ghi trong ®¬n xin ph¸t h nh L/C hoÆc söa ®æi L/C sÏ do ai g¸nh chÞu : a- Ng©n h ng ph¸t h nh L/C , b- Ng−êi yªu cÇu ph¸t h nh L/C . 9- C¸c ng©n h ng cã thÓ chÊp nhËn yªu cÇu ph¸t h nh mét L/C “ t−¬ng tù “ a- §óng , b- Sai . 10- Ng−êi h−ëng lîi ® chÊp nhËn mét L/C cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i cã x¸c nhËn cña ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n h ng tr¶ tiÒn ® tõ chèi thanh to¸n v× ho¸ ®¬n kh«ng cã x¸c nhËn . Rñi ro n y do ai g¸nh chÞu a- Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi , b- Ng−êi h−ëng lîi L/C . 11- Ng−êi yªu cÇu më L/C ph¶i ho n tr¶ tiÒn cho Ng©n h ng ph¸t h nh trõ khi anh ta thÊy r»ng : a- H ng ho¸ cã khuyÕt tËt , b- H ng ho¸ tr¸i víi hîp ®ång , c- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C. 12- Ng©n h ng th«ng b¸o L/C ph¸t h nh b»ng ®iÖn kh«ng cã TEST : a- Tõ chèi th«ng b¸o L/C v b¸o ngay cho ng−êi h−ëng lîi biÕt , b- Ph¶i x¸c minh tÝnh ch©n thËt cña bøc ®iÖn , nÕu ng©n h ng muèn th«ng b¸o L/C ®ã . c- Cã thÓ th«ng b¸o L/C m kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× . 13- Mét L/C yªu cÇu hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng−êi yªu cÇu më L/C a- Yªu cÇu n y sÏ bÞ bá qua , b- Hèi phiÕu sÏ ®−îc coi nh− chøng tõ phô , c- UCP , ISBP cÊm kh«ng ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ . 14- Ai ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C a- Ng−êi xuÊt khÈu , b- Ng©n h ng th«ng b¸o , c- Ng−êi h−ëng lîi L/C 15- Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn L/C l “ Barotex International Company, Ltd” . Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn nh÷ng chøng tõ n o d−íi ®©y l kh«ng kh¸c biÖt víi L/C a- Ho¸ ®¬n : “ Barotex Company , Ltd “ b- Bill of Lading : “ Barotex Int´L Company , Ltd ” , c- C/O : “ Barotex Int´L Co ,Limited ” . C©u 4: Chuyªn chë h ng ho¸ b»ng ®−êng s¾t. C¸c toa t u ®−îc nèi víi cïng mét ®o n tÇu . Th− tÝn dông quy ®Þnh “ partial shipments not allowed ”. H ng ho¸ ®−îc chuyªn chë trªn ba toa xe , mçi toa 60 tÊn v trong cïng mét ng y , theo cïng mét tuyÕn ®−êng s¾t , cïng mét n¬i dì h ng xuång bëi cïng mét ®o n tÇu . Ng−êi chuyªn chë ® ph¸t h nh ba vËn t¶i ®¬n ®−êng s¾t kh¸c nhau . Hái theo quy ®Þnh cña UCP 500 1993 ICC : 4.1- LiÖu c¸c toa xe cã thÓ ®−îc coi l nh÷ng ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau kh«ng ? 4.2- LiÖu Ng©n h ng ph¸t h nh cã tõ chèi tiÕp nhËn c¸c vËn t¶i ®¬n ®−êng s¾t ®ã v× L/C ® quy ®Þnh “ partial shipment not allowed “ --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 6 tgiungar33@yahoo.com
 7. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §¸p ¸n ®Ò thi sè 2 -------------------------------------- C©u 1: ( 1 ®iÓm ) Theo ®iÒu 32 UCP 500 1993 ICC , chøng tõ vËn t¶i ho n h¶o l mét chøng tõ kh«ng cã ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó n o nãi râ r ng vÒ t×nh tr¹ng cã khuyÕt tËt cña h ng ho¸ v hoÆc cña bao b× . Bill of lading n y ® xo¸ tõ “ Clean “ , nh−ng trªn Bill kh«ng cã ghi chó g× vÒ t×nh tr¹ng cã khuyÕt tËt cña h ng ho¸ v hoÆc cña bao b× , cho nªn Bill n y tho¶ m n ®iÒu 32 UCP 500 1993 ICC . Ngo i ra theo ®iÒu 92 , 113 , 136 , 162 ISBP 645 2002 ICC , nÕu tõ “ Clean “ xuÊt hiÖn trªn chøng tõ vËn t¶i v ® ®−îc xo¸ ®i th× chøng tõ ®ã sÏ kh«ng ®−îc coi l cã ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó l kh«ng ho n h¶o “ unclean “. V× vËy , ng©n h ng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of lading nãi trªn l sai . C©u 2: ( 4,5 ®iÓm ) 2.1-Transferable L/C l mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng lîi hiÖn h nh ( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n h ng ph¸t h nh chuyÓn nh−îng mét phÇn hay to n bé quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c . Ng−êi ra lÖnh chuyÓn nh−îng gäi l ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt . Ng−êi kh¸c n y l ng−êi h−ëng lîi thø hai . 2.2- L/C chuyÓn nh−îng ®−îc sö dông trong thanh to¸n th«ng qua trung gian , trong ®ã ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt l ng−êi trung gian . 2.3- Cã ba m« h×nh chuyÓn nh−îng : - ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc xuÊt khÈu : Ng−êi xuÊt khÈu ®−îc h−ëng lîi mét L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng to n bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho nh÷ng ng−êi kh¸c ë n−íc ng−êi xuÊt khÈu . - ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc nhËp khÈu : Mét C«ng ty néi ®Þa më L/C chuyÓn nh−îng néi ®Þa ®Ó mua h ng cña mét C«ng ty NK . C«ng ty NK chuyÓn nh−îng to n bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho mét hay nhiÒu C«ng ty XK n−íc ngo i . - ChuyÓn nh−îng L/C qua mét n−íc thø ba : C«ng ty n−íc A më L/C chuyÓn nh−îng cho C«ng ty n−íc B . C«ng ty n−íc B ra lÖnh chuyÓn nh−îng L/C ®ã cho C«ng ty n−íc C . 2.4- C«ng ty B ph¶i mua b¶o hiÓm b»ng 110% gi¸ CIF ( 110% cña 1.000.000 USD ) . §Ó chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra phï hîp víi trÞ gi¸ b¶o hiÓm cña L/C chuyÓn nh−îng gèc , cho nªn C«ng ty B ph¶i chuyÓn nh−îng L/C 800.000 USD víi tû lÖ b¶o hiÓm l 137,5% . C©u 3: ( 2,5 ®iÓm ) 1(b) ; 2(c) ; 3(a) ; 4(b) ; 5(a) ; 6(b) ; 7(c) ; 8(b) ; 9(a) ; 10(b) ; 11(c) ; 12(b) ; 13(b) ; 14(c) ; 15(b,c). C©u 4: ( 2 ®iÓm ) - C¸c toa xe nèi víi ®o n tÇu kh«ng thÓ coi l ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c , bëi v× nÕu t¸ch c¸c toa xe n y ra khái ®o n tÇu , th× chóng kh«ng thÓ coi l mét ph−¬ng tiÖn vËn t¶i - §iÒu 40b UCP 500 1993 ICC quy ®Þnh h ng ®−îc chuyªn chë trªn cïng nhiÒu ph−¬ng tiÖn vËn t¶i v cïng chung mét h nh tr×nh chuyªn chë , cïng mét n¬i h ng ®Õn sÏ kh«ng ®−îc coi l giao h ng tõng phÇn . §èi chiÕu víi ®iÒu quy ®Þnh nãi trªn , l« h ng --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 7 tgiungar33@yahoo.com
 8. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 180 tÊn n y còng kh«ng ®−îc coi l giao h ng tõng phÇn , cho nªn , ng©n h ng tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ vËn t¶i n y l sai . §Ò thi sè 3 ---------------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u 1 : 1.1- C¨n cø v o c¸c d÷ liÖu sau ®©y , h y ký ph¸t mét hèi phiÕu th−¬ng m¹i : Tæng c«ng ty may ChiÕn Th¾ng , H Néi l Ng−êi h−ëng lîi Irrevocable Letter of - Credit tr¶ chËm 180 ng y kÓ tõ ng y xuÊt tr×nh , sè 00105LCS BOC cña Bank of China Singapore , më ng y 28/06/2005 víi tæng sè tiÒn l 400.000 USD +/- 5% theo yªu cÇu cña Hanway Co , Ltd Singapore . - Ng©n h ng th«ng b¸o : Ng©n h ng C«ng th−¬ng ViÖt nam . - Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ký ng y 18/07/2005 víi tæng trÞ gi¸ l 390.000 USD . 1.2- Ai l ng−êi ph¶i ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu nãi trªn ? 1.3- Ai l ng−êi cã thÓ ký hËu chuyÓn nh−îng hèi phiÕu n y ? 1.4- NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu ( collection ) , hèi phiÕu n y sÏ ®−îc ký ph¸t l¹i nh− thÕ n o ? C©u 2: KiÓm tra kiÕn thøc vÒ UCP , ISBP v eUCP 1- Trªn cïng mét chøng tõ m cã ph«ng ch÷ kh¸c nhau, thËm chÝ cã c¶ ch÷ viÕt tay , th× cã coi chøng tõ ®ã ® bÞ söa ch÷a v thay ®æi a- §óng , b- Sai . 2-Mét L/C quy ®Þnh “ Kh«ng muén h¬n 2 ng y sau ng y giao h ng , ng−êi xuÊt khÈu ph¶i th«ng b¸o b»ng ®iÖn cho ng−êi nhËp khÈu vÒ ETA ”. NÕu ng y giao h ng l ng y 1/10/2004 , th× ng y ph¶i th«ng b¸o l ng y n o ? a- 28/9/2004 , b- 3/10/2004 , c- 4/10/2004 . 3- Ng©n h ng ph¸t h nh ® tõ chèi thanh to¸n víi lý do ng y th¸ng ghi gi÷a c¸c chøng tõ m©u thuÉn nhau : 25 November 2003 , 25 Nov 03 , 2003.11.25 l a- §óng , b- Sai . 4- Khi n o th× söa ®æi L/C cña ng©n h ng ph¸t h nh cã hiÖu lùc ? a- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi , b- Ng©n h ng ph¸t h nh cã b»ng chøng l ng−êi h−ëng lîi L/C ® nhËn ®−îc ®Ò nghi söa ®æi , c- Ngay sau khi ng©n h ng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi . 5- Ng©n h ng ph¸t h nh : a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a th«ng b¸o chÊp nhËn söa ®æi , b- BÞ r ng buéc kh«ng thÓ huû ngang v o söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a chÊp nhËn söa ®æi . 6- Ng−êi h−ëng lîi cã thÓ chÊp nhËn mét phÇn söa ®æi L/C trong v¨n b¶n chÊp nhËn cña m×nh --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 8 tgiungar33@yahoo.com
 9. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… a- Cã , b- Kh«ng . 7- Ng©n h ng ph¸t h nh L/C cã quyÒn tõ chèi c¸c chøng tõ nh− hèi phiÕu , chøng tõ b¶o hiÓm ® kh«ng ghi ng y th¸ng ký ph¸t chøng tõ : a- §óng , b- Sai . 8- Ng©n h ng ph¸t h nh L/C cã quyÒn tõ chèi ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ® kh«ng ®−îc ký , cho dï L/C kh«ng yªu cÇu a- §óng , b- Sai . 9- Khi ph¸t h nh L/C, ng©n h ng ph¸t h nh L/C ® kh«ng ghi tõ "cã thÓ huû ngang" trong néi dung L/C a- DÉu sao L/C vÉn cã thÓ huû ngang v× thuËt ng÷ “kh«ng thÓ huû ngang" kh«ng ®−îc ghi v o. b- Ng©n h ng cã thÓ thªm thuËt ng÷ "cã thÓ huû ngang" b»ng c¸ch ®−a ra b¶n söa ®æi. c- L/C chØ cã thÓ huû ngang nÕu ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn sù tu chØnh L/C mét c¸ch râ r ng. 10- §iÒu 43a UCP quy ®Þnh nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh , th× ng©n h ng sÏ cã quyÒn tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ sau 21 ng y kÓ tõ ng y giao h ng , thêi h¹n n y ¸p dông cho nh÷ng chøng tõ n o : a- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i , b- Chøng tõ vËn t¶i b¶n gèc , c- TÊt c¶ c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C . 11- C¸c chøng tõ Delivery Order , Forwarder´s Certificate of Receipt , Mate´s Receipt sÏ ®−îc kiÓm tra : a- Nh− c¸c chøng tõ vËn t¶i quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 23 – 29 UCP b- Nh− c¸c chøng tõ kh¸c . 12- Ng©n h ng x¸c nhËn vÉn ph¶i thanh to¸n c¸c chøng tõ phï hîp ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n h ng sau ng y L/C x¸c nhËn hÕt h¹n, nÕu Ng©n h ng kiÓm tra chøng tõ göi v¨n b¶n x¸c nhËn r»ng chøng tõ ® ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n h ng n y trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. a- §óng. b- Sai. 13- Shipping documents gåm nh÷ng chøng tõ : a- Ho¸ ®¬n , b- Hèi phiÕu , c- C/O. 14- Ng©n h ng ph¸t h nh: a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu nh− ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn söa ®æi. b- Cã thÓ thay ®æi söa ®æi tr−íc khi ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn. c- BÞ r ng buéc kh«ng thÓ huû ngang v o söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a chÊp nhËn. 15- NÕu L/C kh«ng quy ®Þnh g× kh¸c ,Stale documents acceptable l nh÷ng chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh : a- Sau khi L/C hÕt h¹n hiÖu lùc , b- Sau thêi h¹n xuÊt tr×nh quy ®Þnh trong L/C , --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 9 tgiungar33@yahoo.com
 10. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… c- Sau 21 ng y kÓ tõ ng y giao h ng , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ . C©u 3: Th− tÝn dông th−¬ng m¹i ( Commercial Letter of Credit ) l g× ? TÝnh chÊt cña L/C th−¬ng m¹i ? Trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian , ng−êi ta th−êng sö dông L/C lo¹i n o , anh hay chÞ h y tr×nh bÇy lo¹i L/C ®ã v nªu lªn nh÷ng viÖc cÇn chó ý khi vËn h nh lo¹i L/C n y ? C©u 4: So s¸nh sÐc th−¬ng m¹i ( Private check ) v sÐc du lÞch ( traveller±s check ) §¸p ¸n ®Ò thi sè 3 ---------------------- C©u1:( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Ký ph¸t hèi phiÕu Sè 134/XK H néi ng y 18 th¸ng 07 n¨m 2005 Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu 180 ng y sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu n y ( B¶n thø hai cïng néi dung v ng y th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n h ng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam mét sè tiÒn l Ba tr¨m chÝn m−¬i ng n §« la ch½n . Sè tiÒn thu ®−îc l do Hanway Co Ltd Singapore g¸nh chÞu . Ký ph¸t ®ßi tiÒn Bank of China Singapore . Theo Irrevocable L/C sè 00105LCS BOC më ng y 28/06/2005 Göi : Bank of China Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng , H Néi . 1.2- Bank of China Singapore . 1.3- Ng©n h ng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam 1.4- NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc Collection , Hèi phiÕu ký ph¸t nh− sau : Sè 134/XK H néi ng y 18 th¸ng 07 n¨m 2005 Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu 180 ng y sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu n y ( B¶n thø hai cïng néi dung v ng y th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n h ng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam mét sè tiÒn l Ba tr¨m chÝn m−¬i ng n §« la ch½n . Göi : Hanway Co Ltd Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng , H Néi . C©u 2: ( 2,5 ®iÓm ) 1(b) ; 2(b) ; 3(b) ; 4(c) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(a) ; 8(b) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(a) ; 13(a,c) ; 14(c) ; 15(c) . C©u 3: ( 3 ®iÓm ) 3.1- L/C th−¬ng m¹i l mét chøng tõ do Ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó cam kÕt tr¶ tiÒn cho Ng−êi h−ëng lîi quy ®Þnh trong L/C víi ®iÒu kiÖn Ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C ®ã . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 10 tgiungar33@yahoo.com
 11. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 3.2- L/C th−¬ng m¹i h×nh th nh trªn c¬ së cña hîp ®ång mua b¸n , nh−ng sau khi ra ®êi L/C l¹i ho n to n ®éc lËp víi hîp ®ång mua b¸n ®ã . 3.3- Trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian , ng−êi ta th−êng sö dông hai lo¹i L/C : Transferable L/C v Back to Back L/C . Transferable L/C l mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng lîi hiÖn h nh ( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n h ng ph¸t h nh chuyÓn nh−îng to n bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c ( Ng−êi h−ëng lîi thø hai ) . Back to Back L/C l lo¹i L/C ®−îc ph¸t h nh dùa trªn c¬ së mét L/C kh¸c dïng l m t i s¶n ký quü më L/C n y . 3.4- §Ó vËn h nh tèt L/C chuyÓn nh−îng , cÇn chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y : + Cã thÓ chuyÓn nh−îng cho mét ng−êi hoÆc cho nhiÒu ng−êi h−ëng lîi thø hai ; + ChØ ®−îc chuyÓn nh−îng 1 lÇn , cã thÓ t¸i chuyÓn nh−îng cho ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ; + PhÝ chuyÓn nh−îng do ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt g¸nh chÞu , trõ khi cã sù quy ®Þnh ng−îc l¹i ; + C¸c néi dung cña L/C chuyÓn nh−îng gèc cã thÓ ®−îc chuyÓn nh−îng gåm cã : - Sè tiÒn ; - §¬n gi¸ ghi trong L/C ; - Thêi h¹n hiÖu lùc , thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ ; - Sè l−îng , sè lo¹i chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh ; - Tû lÖ b¶o hiÓm nÕu cã . +Trong L/C chuyÓn nh−îng gèc ph¶i quy ®Þnh “ Third party documents are acceptable” 3.5 - §èi víi Back to back L/C , khi sö dông cÇn chó ý tíi tÝnh t−¬ng thÝch cña L/C dïng ®Ó ký quü më Back to Back L/C . C©u 4: ( 2 ®iÓm ) Private Check T raveller±s Check + Ng−êi ph¸t h nh : Doanh nghiÖp , c¸ thÓ Ng©n h ng + Ng−êi h−ëng lîi : BÊt cø ai ghi trªn sÐc Ng−êi mua sÐc du lÞch + lo¹i sÐc: V« danh , ®Ých danh , theo lÖnh ChØ cã ®Ých danh + ChuyÓn nh−îng : B»ng ký hËu Kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng + Thêi h¹n hiÖu lùc : LuËt quy ®Þnh V« h¹n + Sè tiÒn : Ng−êi ph¸t sÐc quy ®Þnh Theo mÖnh gi¸ chuÈn + §iÒu kiÖn ph¸t h nh: Cã tiÒn trªn t i kho¶n Mua sÐc b»ng néi tÖ + C¸ch nhËn tiÒn : Nhê ng©n h ng thu tiÒn Ký ®èi chøng t¹i ng©n h ng chØ ®Þnh --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 11 tgiungar33@yahoo.com
 12. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §Ò thi sè 4 --------------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u 1: Mét C«ng ty ViÖt Nam ph¶i më mét L/C trÞ gi¸ 1.000.000,00 GBP t¹i Ng©n h ng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam ®Ó thanh to¸n h ng nhËp khÈu, biÕt r»ng : - C«ng ty ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ L/C ; - Thêi h¹n hiÖu lùc L/C l 3 th¸ng ; - TiÒn l i ký quü t−¬ng ®−¬ng b»ng l i tiÒn göi ngo¹i tÖ kh«ng kú h¹n m ng©n h ng cho c«ng ty h−ëng l 2,5% n¨m ( ®−îc tr¶ tr−íc ); - PhÝ më L/C l 0,01%/th¸ng trªn trÞ gi¸ L/C ; - Tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n h ng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam c«ng bè v o lóc l m ®¬n yªu cÇu ph¸t h nh L/C nh− sau: + GBP/USD = 1,6520/40 + USD/VND = 16.240/16.250 Yªu cÇu tr¶ lêi : 1.1- C«ng ty ViÖt Nam ph¶i chi ra bao nhiªu VN§ ®Ó mua ®ñ sè ngo¹i tÖ ký quü L/C v tr¶ thñ tôc phÝ më L/C ? 1.2- Tr−êng hîp c«ng ty ViÖt Nam øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi h−ëng lîi L/C trong vßng 20 ng y tr−íc ng y giao h ng , C«ng ty ph¶i më L/C lo¹i g× v néi dung L/C ph¶i quy ®Þnh ®iÒu g× ®Ó phßng ngõa rñi ro ®ãi víi sè tiÒn øng tr−íc ®ã ? C©u 2: KiÓm tra kiÕn thøc UCP v ISBP 1- Ng©n h ng kh«ng cÇn kiÓm tra c¸ch tÝnh to¸n chi tiÕt trong ho¸ ®¬n m chØ cÇn kiÓm tra tæng gi¸ trÞ cña ho¸ ®¬n so víi yªu cÇu cña L/C , trõ khi kh«ng cã quy ®Þnh n o kh¸c , l a- §óng , b- Sai . 2-Theo L/C x¸c nhËn, ng−êi h−ëng lîi cã thÓ göi th¼ng chøng tõ tíi Ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó yªu cÇu thanh to¸n: a- §óng. b- Sai. 3- ThuËt ng÷ “chiÕt khÊu” cã nghÜa l g×? a- Thanh to¸n ngay lËp tøc. b- KiÓm tra chøng tõ råi göi chøng tõ ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh yªu cÇu thanh to¸n. c- KiÓm tra chøng tõ v chiÕt khÊu chóng tr−íc ng y ®¸o h¹n . 4- Ng©n h ng cã thÓ tõ chèi chøng tõ v× lý do tªn h ng ghi trªn L/C l “ Machine 333 ” nh−ng ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i l¹i ghi “ Mashine 333 ” a- §óng , b- Sai . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 12 tgiungar33@yahoo.com
 13. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 5- Ng©n h ng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− : a- C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau , b- C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau v ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp c- C¸c trang rêi nhau v ®¸nh sè liªn tiÕp nhau , 6- Mét L/C yªu cÇu “ Commercial Invoice in 4 copies ” , ng−êi h−ëng lîi L/C ph¶i xuÊt tr×nh : a- 4 b¶n gèc ho¸ ®¬n , b- 1 b¶n gèc v 3 b¶n sao , c- 4 b¶n sao ho¸ ®¬n , d- 2 b¶n gèc sè cßn l¹i l b¶n sao . 7- Gi÷a c¸c chøng tõ cã nh÷ng th«ng tin bæ sung trong kü m hiÖu kh¸c nhau nh− c¶nh b¸o h ng dÔ vì , r¸ch , kh«ng ®Ó lén ng−îc …cã ®−îc coi l cã sù sai biÖt a- Cã , b- kh«ng . 8- UCP quy ®Þnh nh÷ng chøng tõ n o nhÊt thiÕt l ph¶i ký , trõ khi L/C quy ®Þnh ng−îc l¹i a- Ho¸ ®¬n , b- Hèi phiÕu , c- VËn t¶i ®¬n , d- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng . 9- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ r ng vÒ viÖc söa ®æi L/C : a- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó x¸c minh. b- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ. c- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n h ng ph¸t h nh x¸c minh kh«ng chËm trÔ. 10- Ng©n h ng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C : a- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc v phï hîp kh«ng. b- §Ó ®¶m b¶o r»ng tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n h ng cã ®−îc ph¶n ¶nh trong c¸c chøng tõ hay kh«ng . c- §Ó ®¶m b¶o chóng phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C. 11- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai? a- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng. b- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi. c- Thuéc vÒ Ng©n h ng chØ ®Þnh, nÕu ng©n h ng n y ® thanh to¸n chóng cã b¶o l−u. 12- Ng©n h ng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh kÌm theo b¶n c«ng bè chóng ho n to n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C. a- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 13 tgiungar33@yahoo.com
 14. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… b- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n h ng chØ ®Þnh v× ng©n h ng n y h nh ®éng víi t− c¸ch l ®¹i lý cña nã. c- Ng©n h ng ph¸t h nh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ . 13- Ng©n h ng ph¸t h nh v Ng©n h ng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: a- 7 ng y l m viÖc ng©n h ng cho mçi ng©n h ng . b- 7 ng y theo lÞch cho mçi ng©n h ng. c- 7 ng y ng©n h ng. 14- Ng©n h ng ph¸t h nh yªu cÇu ng©n h ng A x¸c nhËn L/C v th«ng b¸o cho ng−êi h−ëng lîi qua ng©n h ng B. Ng©n h ng B tiÕp nhËn chøng tõ v göi chóng trùc tiÕp dÕn ng©n h ng ph¸t h nh a- Ng©n h ng ph¸t h nh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n h ng x¸c nhËn xuÊt tr×nh. b- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n h ng x¸c nhËn. c- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp. 15- Ai l ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng? a- Ng−êi xin më L/C. b- Ng©n h ng ph¸t h nh. c- Ng−êi xin më L/C v Ng©n h ng ph¸t h nh. C©u 3: URC 522 1995 ICC , UCP 500 1993 ICC v ISBP 645 2002 ICC l g× ? TÝnh chÊt ph¸p lý cña chóng ? C©u 4: Ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ ( Open Account ) l g× ? §Æc ®iÓm v tr−êng hîp ¸p dông ? §¸p ¸n ®Ò sè 4 ---------------- C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) -Tû gi¸ mua GBP/VN§ : BID ( GBP/VN§ ) = ASK ( GBP/USD )x ASK ( USD/VND ) = 1,6540 x 16.250 = 26.877,5 -TiÒn l i ký quü = 1.000.000 GBPx 2,5% x 3/12 = 6.250 GBP -Sè GBP ph¶i mua = 1.000.000 GBP – 6.250 GBP = 993.750 GBP -C«ng ty ph¶i chi ra = 993.750 GBP x 26.877,50 VN§ = 26.709.515.630 VN§ -PhÝ më L/C = 1.000.000GBP x 0,001% x 3 = 300 GBP C«ng ty ph¶i chi ra 300 GBP x 26.877,5 VN§ = 8.063.250 VN§ 1.1- Tæng sè tiÒn VN§ ph¶i chi ra ®Ó mua ®ñ ngo¹i tÖ = 26.709.515.630 VN§ + 8.063.250 VN§ = 26.717.578.880 VN§ . 1.2- C«ng ty ph¶i më L/C ®iÒu kho¶n ®á ®Ó øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi h−ëng lîi tr−íc ng y giao h ng . Ng−êi h−ëng lîi ph¶i më ng−îc l¹i cho C«ng ty ViÖt Nam mét L/G hoÆc mét Standby L/C ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång , trong ®ã cam kÕt r»ng nÕu --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 14 tgiungar33@yahoo.com
 15. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… kh«ng giao h ng th× Ng−êi h−ëng lîi kh«ng nh÷ng ph¶i ho n tr¶ tiÒn øng tr−íc cho C«ng ty VN m cßn ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i cho C«ng ty VN b»ng X% tæng trÞ gi¸ Hîp ®ång . C©u 2 : ( 2,5 ®iÓm ) 1(a) ; 2(a) ; 3(c) ; 4(b) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(b) ; 8(b,c,d) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(c) ; 13( a) ; 14(c) ; 15( b) C©u 3: ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Tr×nh bÇy c¸c t©p qu¸n quèc tÕ : + URC 522 1995 ICC l tõ viÕt t¾t cña Uniform Rules for Collection – C¸c quy t¾c thèng nhÊt nhê thu , b¶n söa ®æi n¨m 1995 , sã 522 do Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ban h nh dïng ®Ó ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu . + UCP 500 1993 ICC l tõ viÕt t¾t cña Uniform Customs and practice for Document Credits – C¸c quy t¾c v c¸ch thùc h nh thèng nhÊt ®èi víi tÝn dông chøng tõ , b¶n söa ®æi n¨m 1993 , sè 500 do ICC ban h nh dïng ®Ó ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C + ISBP 645 2002 ICC l tõ viÕt t¾t cña International Standard Banking Practice for examination of documents under documentary Credits – TËp qu¸n ng©n h ng tiªu chuÈn quèc tÕ dïng ®Ó kiÓm tra chøng tõ theo TÝn dông chøng tõ ban h nh n¨m 2002 , sè 645 dung ®Ó kiÓm tra chøng tõ trong ph−¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C . 3.2- TÝnh chÊt ph¸p lý : + Kh«ng ph¶i l luËt quèc tÕ ; + Kh«ng b¾t buéc ph¶i ¸p dông tËp qu¸n , muèn ¸p dông th× ph¶i ®−îc c¶ hai bªn ®ång thuËn ; + Trong ¸p dông , cã thÓ tho¶ thuËn kh¸c tËp qu¸n , miÔn l ph¶i quy ®Þnh râ trong c¸c chøng tõ cã liªn quan ; + ¸p dông tËp qu¸n l cã ®iÒu kiÖn , ®iÒu kiÖn n y do hÖ thèng luËt quèc gia quy ®Þnh C©u 4 ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Ph−¬ng thøc thanh to¸n Ghi sæ l mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh Ng−êi b¸n më mét Sæ c¸i ®Ó ghi Nî Ng−êi mua sau khi Ng−êi b¸n ® ho n th nh nghÜa vô giao h ng hoÆc cung øng dÞch vô . §Õn tõng ®Þnh kú nhÊt ®Þnh , Ng−êi mua sÏ chuyÓn tiÒn thanh to¸n cho Ng−êi b¸n . KÕt thóc hîp ®ång , hai bªn sÏ gÆp nhau quyÕt to¸n Sæ nî . 4.2- Quy tr×nh thanh to¸n nh− sau : + Ng−êi b¸n giao h ng hoÆc cung øng dÞch vô v göi chøng tõ göi h ng trùc tiÕp cho ng−êi mua ; + Ng−êi b¸n ghi Sæ nî ®èi víi Ng−êi mua ; + §Õn tõng ®Þnh kú , Ng−êi mua dïng ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó thanh to¸n cho Ng−êi b¸n ; + KÕt thóc hîp ®ång , hai bªn quyÕt to¸n Sæ nî . 4.3- §Æc ®iÓm vËn dông : + §èi víi Ng−êi b¸n , ph−¬ng thøc Ghi sæ kh«ng cã sù tham gia cña ng©n h ng ; + ChØ më Sæ nî ë n¬i Ng−êi b¸n , Ng−êi mua më sæ chØ l theo râi , kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý ; + ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n néi th−¬ng ; + Sö dông phæ biÕn trong ph−¬ng thøc göi b¸n , ®¹i lý tiªu thô ; + Ng−êi b¸n ph¶i tin t−ëng v o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng−êi mua ; + Gi¸ mua h ng theo ph−¬ng thøc n y th−êng cao h¬n thanh to¸n tr¶ ngay , bëi v× ®©y l ph−¬ng thøc t i trî cña Ng−êi b¸n cho Ng−êi mua. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 15 tgiungar33@yahoo.com
 16. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §Ò thi sè 5 C©u sè1: C¸c lo¹i tiÒn tÖ thÕ giíi ®−îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay v ®Æc ®iÓm ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC . 1- Hai biªn lai b−u ®iÖn ®−îc xuÊt tr×nh, do hai b−u ®iÖn kh¸c nhau ®ãng dÊu nh−ng cïng mét ng y, cã thÓ hiÓu l giao h ng tõng phÇn kh«ng? 1.1- Cã. 1.2- Kh«ng. 2- NÕu ng y hÕt hiÖu lùc cña L/C r¬i v o ng y lÔ , th×: 2.1- ng y hÕt h¹n hiÖu lùc l ng y l m viÖc ngay tr−íc ng y lÔ. 2.2- ng y hÕt h¹n hiÖu lùc l ng y l m viÖc ®Çu tiªn ngay sau ®ã 2.3-ng y hÕt h¹n hiÖu lùc ®−îc kÐo d i mét thêi gian ®óng b»ng kú nghØ. 3- Mét L/C ®−îc ph¸t h nh cã hiÖu lùc trong 6 th¸ng. 3.1- UCP kh«ng khuyÕn khÝch c¸c ng©n h ng ph¸t h nh L/C theo c¸ch n y. 3.2- Ng©n h ng cã thÓ l m nh− vËy, nh−ng ng y b¾t ®Çu tÝnh v o thêi h¹n hiÖu lùc lu«n ph¶i l ng y ®Çu tiªn cña th¸ng. 3.3- C¸ch n y chØ ®−îc chÊp nhËn khi ghi râ ng y giao h ng. 4- L/C hÕt h¹n v o thø 7 (ng y ng©n h ng nghØ). Bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n h ng chØ ®Þnh v o ng y thø hai kÕ tiÕp: 4.1- Ng©n h ng chØ ®Þnh ghi ng y trªn phong bao ®ùng chøng tõ l thø s¸u, tr−íc ng y hÕt h¹n. 4.2- Ng©n h ng chØ ®Þnh cã thÓ ghi ng y trªn phong bao l thø hai v× ng©n h ng ph¸t h nh biÕt râ nã kh«ng l m viÖc v o thø b¶y. 4.3- Ng©n h ng chØ ®Þnh ph¶i ®−a ra b¶n c«ng bè r»ng bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh trong thêi h¹n hiÖu lùc ®−îc gia h¹n theo ®óng ®iÒu kho¶n 44 môc (a) cña UCP 500. 5- C¸c tõ “ngay lËp tøc” hay “c ng nhanh c ng tèt” cã nghÜa l : 5.1- 3 ng y. 5.2- 7 ng y l m viÖc. 5.3- SÏ bÞ c¸c ng©n h ng bá qua. 6- NÕu L/C quy ®Þnh sè l−îng h ng gåm 10 « t« v 5 m¸y kÐo , cho phÐp giao h ng tõng phÇn , mét ho¸ ®¬n chØ kª khai ® giao 4 « t« , liÖu Ng©n h ng cã chÊp nhËn kh«ng ? 6.1- Cã 6.2- Kh«ng 7- Ai l ng−êi ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C : 7.1- Ng−êi xuÊt khÈu , 7.2- Ng−êi yªu cÇu ph¸t h nh L/C , 7.3- Ng−êi h−ëng lîi L/C . 8- Mét ho¸ ®¬n kª khai tÊt c¶ h ng ho¸ chØ râ trªn L/C , ®ång thêi ghi chó c¸c mÆt h ng ® ®−îc giao , liÖu Ng©n h ng cã chÊp nhËn kh«ng ? 8.1- Cã. 8.2- Kh«ng. 9- Trong sè c¸c lo¹i sau, Theo UCP 500 th× chøng tõ n o l chøng tõ t i chÝnh? 9.1- Hãa ®¬n. 9.2- GiÊy b¸o cã. 9.3- Hèi phiÕu. 9.4-VËn ®¬n ®−êng biÓn. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 16 tgiungar33@yahoo.com
 17. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 10- Ng©n h ng tõ chèi tiÕp nhËn GiÊy chøng nhËn xuÊt xø v× kh«ng ghi ng y th¸ng x¸c nhËn nguån gèc xuÊt xø cña h ng ho¸ l : 10.1- §óng , 10.2- Sai . 11- NÕu L/C yªu cÇu C/O do Ng−êi xuÊt khÈu cÊp , ng©n h ng cã thÓ tõ chèi tiÕp nhËn C/O v× do Phßng th−¬ng m¹i ë n−íc xuÊt khÈu cÊp l : 11.1- §óng , 11.2 – Sai . 12- GiÊy C/O cã thÓ ghi ng−êi göi h ng hoÆc ng−êi xuÊt khÈu l mét ng−êi kh¸c víi ng−êi h−ëng lîi L/C hoÆc ng−êi göi h ng ghi trong chøng tõ vËn t¶i 12.1- Cã thÓ , 12.2- Kh«ng thÓ . 13- Mét L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng ghi “cã thÓ chiÕt khÊu t¹i quÇy ng©n h ng ng−êi h−ëng lîi”, ng−êi h−ëng lîi ®Çu tiªn yªu cÇu ng©n h ng chuyÓn nh−îng chuyÓn n¬i thanh to¸n tíi n−íc cña ng−êi h−ëng lîi thø hai. Ng©n h ng cã thÓ l m ®−îc nh− vËy kh«ng ? 13.1- Cã. 13.2- Kh«ng. 14- Mét L/C chØ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc nÕu: 14.1- Nã ghi râ r»ng nã cã thÓ chia nhá. 14.2- Nã ®−îc x¸c nhËn v ng©n h ng x¸c nhËn cho phÐp chuyÓn nh−îng. 14.3- Nã ®−îc ph¸t h nh d−íi h×nh thøc cã thÓ chuyÓn nh−îng. 15- NÕu mét th− tÝn dông chuyÓn nh−îng l lo¹i th− tÝn dông chiÕt khÊu tù do, th×: 15.1- C¸c ng©n h ng ®Òu cã thÓ trë th nh ng©n h ng chuyÓn nh−îng. 15.2- ChØ cã ng©n h ng ®−îc uû nhiÖm trong L/C míi cã thÓ trë th nh ng©n h ng chuyÓn nh−îng . 15.3- ChØ cã ng©n h ng cña ng−êi h−ëng lîi thø hai míi l ng©n h ng chuyÓn nh−îng. 16- Ng©n h ng ®−îc uû nhiÖm tr¶ tiÒn trong L/C chuyÓn nh−îng cã thÓ tõ chèi chuyÓn nh−îng L/C chuyÓn nh−îng ®−îc kh«ng? 16.1- Cã , 16.2- Kh«ng. 17- A l ng−êi h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng trong L/C quy ®Þnh kh«ng cho phÐp giao h ng tõng phÇn, vËy: 17.1- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho c¶ B v C. 17.2- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho B v B cã thÓ t¸i chuyÓn nh−îng cho A. 17.3- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho B v B cã thÓ chuyÓn nh−îng cho C. 18- NÕu mét L/C chuyÓn nh−îng quy ®Þnh giao h ng theo ®iÒu kiÖn CIF, ng−êi h−ëng lîi thø hai ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm . 18.1- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt. 18.2- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai. 18.3- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai, víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cho phÇn chªnh lÖch. 19- Chøng tõ n o kh«ng thay thÕ ®−îc trong thanh to¸n b»ng L/C chuyÓn nh−îng ? 19.1- Ho¸ ®¬n. 19.2- Bill of Lading 19.3- Hèi phiÕu. 20- Ng−êi h−ëng lîi cña mét L/C kh«ng cã ghi l cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc cã quyÒn yªu cÇu ng©n h ng chuyÓn nh−îng to n bé hay mét phÇn sè tiÒn cña L/C --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 17 tgiungar33@yahoo.com
 18. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 20.1- Cã , 20.2- kh«ng . C©u sè 3 : H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ( Remittence ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C gi¸p l−ng ( ( Back to back L/C ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n c©u sè 5 C©u sè1: ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- TiÒn tÖ thÕ giíi ( World Currency ) : a/ Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ n o m tÊt c¶ c¸c n−íc ph¶i sö dông ®Ó dù tr÷ v thanh to¸n quèc tÕ cuèi cïng víi nhau kh«ng cÇn ph¶i ký hiÖp ®Þnh ®a ph−¬ng hoÆc song ph−¬ng , ®ång tiÒn ®ã chØ cã thÓ l v ng . b/ §Æc ®iÓm sö dông v ng trong TTQT ë thêi ®¹i ng y nay : - V ng kh«ng ®−îc dïng l m ph−¬ng tiÖn tÝnh to¸n quèc tÕ , - V ng kh«ng ®−îc dïng ®Ó thanh to¸n quèc tÕ h ng ng y gi÷a c¸c quèc gia , - V ng chØ ®−îc dïng ®Ó thanh to¸n cuèi cïng h ng n¨m gi÷a c¸c n−íc con nî cuèi cïng v n−íc chñ nî cuèi cïng ; - V ng l ph−¬ng tiÖn dù tr÷ tiÒn tÖ quèc tÕ . 1.2- TiÒn tÖ quèc tÕ ( International Currency ) a/ Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ ®−îc quy ®Þnh trong c¸c hiÖp ®Þnh tiÒn tÖ quèc tÕ cã c¸c chøc n¨ng do hiÖp ®Þnh quy ®Þnh . trong lÞch sö tiÒn tÖ thÕ gíi cã c¸c tiÒn tÖ quèc tÕ nh− : USD thuéc HiÖp ®Þnh tiÒn tÖ Bretton Woods , EURO cña Liªn minh tiÒn tÖ Ch©u ©u ( EMU ) , Transferable Rouble thuéc HiÖp ®Þnh thanh to¸n nhiÒu bªn b»ng Róp chuyÓn nh−îng cña c¸c n−íc trong Héi ®ång t−¬ng trî kinh tÕ quèc tÕ XHCN ( SEV). b/ §Æc ®iÓm : - TiÒn tÖ quèc tÕ hiÖn h nh chØ cßn : EURO , SDR . - EURO l tiÒn tÖ quèc tÕ ®a quèc gia . - SDR l tiÒn tÖ quèc tÕ ch−a cã c¸c chøc n¨ng : + TÝnh to¸n trong th−¬ng m¹i quèc tÕ , + Dù tr÷ qu«c tÕ , + Thanh to¸n quèc tÕ . + SDR l tiÒn tÝn dông quèc tÕ cña IMF . 1.3- TiÒn quèc gia ( National Money) ®−îc sö dông l m tiÖn tÖ quèc tÕ a/ Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ cña c¸c quèc gia riªng biÖt ®−îc c¸c ®èi t¸c cña hai n−íc lùa chän l m tiÒn tÖ tÝnh to¸n , thanh to¸n trong c¸c hîp ®ång th−¬ng m¹i v ®Çu t− quèc tÕ . C¸c ®ång tiÒn th−êng ®−îc lùc chän l USD , GBP , JPY ..... b/§Æc ®iÓm : - ViÖc lùa chän tiÒn quèc gia n o l m ph−¬ng tiÖn tÝnh to¸n v thanh to¸n trong c¸c hîp ®ång th−¬ng m¹i quèc tÕ v ®Çu t− quèc tÕ l ho n to n tù do v phô thuéc v o sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®èi t¸c trong ® m ph¸n v ký kÕt hîp ®ång ; - Cã hai lo¹i tiÒn tÖ quèc gia tham gia thanh to¸n quèc tÕ : TiÒn mÆt v tiÒn tÝn dông . Thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu b»ng tiÒn tÝn dông . - Tû gi¸ hèi ®o¸i cña c¸c tiÒn tÖ quèc gia tham gia thanh to¸n quèc tÕ ®Òu ®−îc th¶ nèi tù do ; --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 18 tgiungar33@yahoo.com
 19. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… - Søc mua cña c¸c tiÒn tÖ qu«c gia n y th−êng xuyªn biÕn ®éng , trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù xuèng gi¸ liªn tôc cu¶ USD v B¶ng Anh . - HÇu hÕt c¸c tiÒn tÖ n y ®Òu l tiÒn tù do chuyÓn ®æi to n phÇn . C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi ®óng = 0,1315 ®iÓm . Tr¶ lêi sai trõ ®i = 0,0657 ®iÓm 1.1 ; 2.2 ; 3.1; 4.3; 5.3; 6.1; 7.3; 8.1; 9.3; 10.1; 12.1; 13.2; 14.3; 15.2; 16.1; 17.2; 18.1; 19.2 ; 20.1 . C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸i niÖm : Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn l ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh kh¸ch h ng ( ng−êi yªu cÇu chuyÓn tiÒn ) yªu cÇu ng©n h ng chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng−êi kh¸c ( ng−êi h−ëng lîi ) ë mét ®Þa ®iÓm quy ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn do kh¸ch h ng yªu cÇu . C¸c ph−¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn gåm cã chuyÓn tiÒn b»ng th− ( M/T ) v chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( T/T ) . 3.2- C¸c tr−êng hîp ¸p dông : - ChuyÓn tiÒn thanh to¸n h ng nhËp khÈu ; - ChuyÓn tiÒn kiÒu hèi vÒ n−íc ; - ChuyÓn tiÒn ®Çu t− ra n−íc ngo i ; - ChuyÓn tiÒn thanh to¸n c¸c ho¹t ®éng phi th−¬ng m¹i cña ChÝnh phñ , tæ chøc kinh tÕ , v¨n ho¸ , x héi , c¸ nh©n .... - ChuyÓn tiÒn tr¶ nî n−íc ngo i ; - ChuyÓn tiÒn thanh to¸n cæ tøc , tr¸i tøc quèc tÕ ; - C¸c chuyÓn tiÒn yÕu tè kh¸c ph¸t sinh gi÷a hai n−íc . 3.3- §Æc ®iÓm : - Ch−a cã luËt quèc tÕ còng nh− tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc n y , phô thuéc v o luËt quèc gia cña mçi n−íc ; - Cã hai lo¹i ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn : + Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®éc lËp ; + Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn l mét bé phËn cña c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n kh¸c , hoÆc më ®Çu mét phÇn hoÆc kÕt thóc to n bé ph−¬ng thøc thanh to¸n kh¸c . - L mét ph−¬ng thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n nhÊt trong c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ . C©u sè 4: (2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : L /C gi¸p l−ng ( Back to back L/C ) l mét lo¹i L/C ®−îc ph¸t h nh dùa v o mét L/C kh¸c l m t i s¶n ký quü . 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông : - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Sö dông trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian ; - Hai L/C n y ®éc lËp víi nhau , do ®ã ®¶m b¶o ®−îc bÝ mËt th−¬ng m¹i , ®iÒu m L/C chuyÓn nh−¬ng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc . §Ò thi sè 6 TTQT --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 19 tgiungar33@yahoo.com
 20. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… ( Thêi gian 150 phót ) C©u sè 1 : TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi l g× , ph©n lo¹i h y gíi thiÖu nh÷ng tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi m ViÖt nam th−êng sö dông ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Ng©n h ng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi lý do l thiÕu ch÷ “Original” l 1.1- §óng , 1.2- Sai . 2- Trªn B/L ghi “ shipped in apparent good order” hoÆc “clean on board” l kh«ng kh¸c biÖt víi c¸ch ghi “ Shipped on board ” l 2.1- §óng , 2.2- Sai . 3- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª t u do ®¹i lý cña chñ t u ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña thuyÒn tr−ëng. 3.1- §óng. 3.2- Sai. 4- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh hîp ®ång thuª t u. 4.1- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i kiÓm tra hîp ®ång. 4.2- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi h−ëng lîi. 4.3- Ng©n h ng th«ng b¸o sÏ chuyÓn nã cho Ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng cÇn kiÓm tra hay chÞu tr¸ch nhiÖm g×. 5- Mét L/C quy ®Þnh c¶ng bèc h ng l “ any European Port ” .Trªn VËn ®¬n hîp ®ång thuª tÇu ph¶i ghi c¶ng bèc h ng n o 5.1- BÊt cø c¶ng bèc n o ë Ch©u ©u , 5.2- Mét c¶ng n o ®ã chñ yÕu ë Ch©u ©u , 5.3- Mét c¶ng ® bèc h ng thùc tÕ trong bÊt cø c¶ng n o ë Ch©u ©u. 6- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “Multimodal transport document”.Ng©n h ng cã thÓ kh«ng tiÕp nhËn : 6.1- Ocean Bill of Lading , 6.2- Charter party Bill of Lading , 6.3- Combined transport document . 6.4- Combined Bill of Lading . 7- Chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc l chøng tõ: 7.1- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn cã sù tham gia cña Ýt nhÊt hai con t u kh¸c nhau. 7.2- Ghi nhËn r»ng chuyÓn t¶i ® ®−îc thùc hiÖn. 7.3- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn liªn quan ®Õn Ýt nhÊt hai ph−¬ng thøc vËn chuyÓn kh¸c nhau. 8- NÕu mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc dïng cho c¶ qu¸ tr×nh chuyªn chë, c¸c ng©n h ng sÏ bá qua c¸c ®iÒu kiÖn trong L/C cÊm chuyÓn t¶i. 8.1- §óng. 8.2- Sai. 9- L/C yªu cÇu mét bé AWB ®Çy ®ñ. AWB sè 3 d nh cho ng−êi göi h ng cã ®−îc chÊp nhËn 9.1- Cã. 9.2- Kh«ng. 10- Mét chøng tõ vËn t¶i, ghi tªn ng−êi göi h ng kh«ng ph¶i l ng−êi h−ëng lîi cña L/C, ph¶i tõ chèi. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 20 tgiungar33@yahoo.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2