Kinh doanh quốc tế - Chương 2 Môi trường tài chính tiền tệ toàn cầu

Chia sẻ: Mrking V2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
80
lượt xem
6
download

Kinh doanh quốc tế - Chương 2 Môi trường tài chính tiền tệ toàn cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển tiền thanh toán bằng ngoại tệ thành nội tệ. Đổi ngoại tệ để thanh toán hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Đầu tư ngắn hạn khoản tiền tạm thời nhàn rỗi trên thị trường tiền tệ quốc tế . Đầu cơ tiền tệ: chuyển đổi đồng tiền trong ngắn hạn nhằm thu lợi từ việc tỷ giá thay đổi trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế - Chương 2 Môi trường tài chính tiền tệ toàn cầu

 1. CHÖÔNG II MOÂI TRÖÔØNG TOAØN CAÀU
 2. MOÂI TRÖÔØNG TAØI CHÍNH TIEÀN TEÄ TOAØN CAÀU
 3. PTM – MT Taøi chính Noäi dung chính tieàn teä Thò tröôøng ngoaïi hoái Heä thoáng tieàn teä quoác teá . Thò tröôøng voán toaøn caàu 12-Feb-07
 4. 3
 5. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI
 6. Caùc ñònh nghóa Thò tröôøng ngoaïi hoái : Nôi mua baùn, trao ñoåi ngoaïi teä vaø caùc phöông tieän thanh toaùn quoác teá. Tyû giaù hoái ñoaùi: Giaù cuûa moät ñôn vò tieàn teä ñöôïc theå hieän baèng moät ñôn vò tieàn teä khaùc Tyû leä chuyeån ñoåi töø moät ñoàng tieàn naøy sang moät ñoàng tieàn khaùc. Tính chuyeån ñoåi cuûa ñoàng tieàn: Khaû naêng töï do chuyeån ñoåi sang baát cöù moät ñoàng ngoaïi teä naøo khaùc 5 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä
 7. Chöùc naêng cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái Chuyeån ñoåi tieàn teä Chuyeån tieàn thanh toaùn baèng ngoaïi teä thaønh noäi teä. Ñoåi ngoaïi teä ñeå thanh toaùn hôïp ñoàng nhaäp khaåu haøng hoùa, dòch vuï. Ñaàu tö ngaén haïn khoaûn tieàn taïm thôøi nhaøn roãi treân thò tröôøng tieàn teä quoác teá . Ñaàu cô tieàn teä: chuyeån ñoåi ñoàng tieàn trong ngaén haïn nhaèm thu lôïi töø vieäc tyû giaù thay ñoåi trong töông lai. 6 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä
 8. Chöùc naêng cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái Baûo hieåm ruûi ro ngoaïi hoái Tyû giaù giao ngay – Spot Rate: tyû giaù mua baùn ngoaïi teä vaøo moät ngaøy cuï theå. Tyû giaù giao dòch kyø haïn – Forward Rate: tyû giaù caùc beân töï thoûa thuaän cho giao dòch thöïc hieän vaøo moät thôøi ñieåm cuï theå trong töông lai. . Giao dòch kyø haïn ñoái öùng – Currency Swap: cuøng luùc thoûa thuaän mua vaø baùn moät khoaûn ngoaïi teä xaùc ñònh vaøo hai thôøi ñieåm khaùc nhau. Giao dòch töông lai – Future: caùc beân thoûa thuaän thöïc hieän giao dòch vaøo moät thôøi ñieåm cuï theå trong töông lai thoâng qua moâi giôùi. Giao dòch quyeàn choïn – Option: Quyeàn choïn mua – Call Option
 9. Put Option 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä 7
 10. Baûn chaát cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái thò Hoaït ñoäng 24/7. Keát noái baèng heä thoáng maùy tính toác ñoä cao tröôøng aûo hôïp nhaát toaøn caàu. Vai troø noåi baät cuûa thò tröôøng Luaân Ñoân ñöôïc giaûi thích bôûi: Lòch söû: thuû ñoâ cuûa nöôùc coâng nghieäp hoùa ñaàu tieân. Vò trí ñòa lyù (naèm giöõa
 11. Singapore vaø New York). 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä 8
 12. Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán tyû giaù hoái ñoaùi Caùc yeáu toá kinh teá 1. Caùn caân thanh toaùn 2. Laõi suaát 3. Laïm phaùt 4. Chính saùch taøi chính vaø tieàn teä 5. Naêng löïc caïnh tranh quoác teá 6. Döï tröõ tieàn teä 7. Caùc bieän phaùp kieåm soaùt vaø khuyeán khích cuûa chính phuû 8. Taàm quan troïng cuûa ñoàng tieàn treân thò tröôøng theá giôùi Caùc yeáu toá chính trò 9. Trieát lyù laõnh ñaïo vaø ñaûng caàm quyeàn 10. Möùc ñoä thay ñoåi sau baàu cöû Caùc yeáu toá kyø voïng 11. Möùc ñoä kyø voïng 12. Giao dòch kyø haïn 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä 9
 13. Caùc lyù thuyeát xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi Möùc ñoä cô baûn: tyû giaù ñöôïc xaùc ñònh bôûi möùc cung/caàu moät ñoàng tieàn so vôùi möùc cung/caàu cuûa ñoàng tieàn khaùc. Giaù caû vaø tyû giaù: Quy luaät moät giaù Lyù thuyeát ngang baèng söùc mua (PPP – Purchasing Power Parity ) Laõi suaát vaø tyû giaù: Hieäu öùng Fisher quoác teá Taâm lyù nhaø ñaàu tö vaø hieäu öùng ñaùm ñoâng. 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä 10
 14. HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ QUOÁC TEÁ
 15. Heä thoáng tieàn teä quoác teá Nhöõng ñònh cheá do caùc quoác gia thieát laäp ñeå quaûn lyù tyû giaù hoái ñoaùi. Heä thoáng Bretton Woods Quyõ tieàn teä quoác teá (IMF) Ngaân haøng theá giôùi (WB) Caùc heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi Dollar, Euro, Yen vaø Pound ñöôïc “thaû noåi” trong quan heä vôùi nhau. Moät soá nöôùc khaùc choïn caùch coá ñònh giaù trò ñoàng tieàn nöôùc mình. 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä 12
 16. Heä thoáng Bretton Woods Thaønh laäp naêm 1944 taïi New Hampshire 44 nöôùc thaønh vieân Xaùc laäp cheá ñoä tyû giaù coá ñònh Cam keát khoâng phaù giaù tieàn teä vì muïc ñích thöông maïi vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp baûo veä giaù trò ñoàng tieàn. Thieát laäp hai ñònh cheá ña phöông: Ngaân haøng theá giôùi Quyõ tieàn teä quoác teá 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä 13
 17. Vai troø cuûa IMF Khi môùi thaønh laäp: Giöõ oån ñònh heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh. Cung caáp tín duïng cho caùc nöôùc thaønh vieân ñeå taøi trôï taïm thôøi cho thaâm huït caùn caân thanh toaùn. . Naêm 1978: Giaùm saùt chính saùch ngoaïi hoái cuûa caùc nöôùc thaønh vieân hình thöùc. Sau khuûng hoaûng nôï 1980s: Giuùp giaûi quyeát khuûng hoaûng taøi chính baèng caùch: Cung caáp taøi chính vaø giaùm saùt taùi cô caáu ñeå oån ñònh neàn kinh teá. Buoäc thaét chaët taøi chính vaø tieàn teä + phaù giaù tieàn teä Muïc tieâu: Caûi thieän caùn caân thanh toaùn Taêng khaû naêng traû nôï 14 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä
 18. Vai troø cuûa WB International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Taøi trôï taùi thieát chaâu AÂu: cho vay laõi suaát thaáp. Bò lu môø bôûi Keá hoaïch Marshall cuûa Myõ. Chuyeån troïng taâm sang vaán ñeà “phaùt trieån” cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån vay ñaàu tö Noâng nghieäp IBRD huy ñoäng voán baèng baùn traùi hieáu treân thò tröôøng taøi chính quoác teá Giaùo duïc Cho caùc nöôùc coù tình traïng tín duïng keùm vay Kieåm soaùt daân soá Vôùi laõi suaát thaáp hôn laõi suaát thò tröôøng Phaùt trieån noâng thoân International Development Agency (IDA) Huy ñoäng voán töø ñoùng goùp cuûa caùc nöôùc giaøu Cho caùc nöôùc raát ngheøo vay daøi haïn, laõi suaát raát thaáp 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä 15
 19. Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi – Baûn vò vaøng Neo ñoàng tieàn vaøo vaøng vaø baûo Coù nguoàn ñaûm tính chuyeån goác troïng Vaän chuyeån vaøng ñoåi ra vaøng thöông baát tieän chuyeån sang tieàn giaáy, ñoåi laïi ra vaøng. Tìm kieám söï caân baèng “caùn caân thöông maïi” 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä 16
 20. Caùc heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi Tyû giaù thaû noåi: Thò tröôøng ngoaïi hoái xaùc ñònh giaù trò cuûa ñoàng tieàn so vôùi ñoàng tieàn khaùc. Tyû giaù coá ñònh: Giaù trò caùc ñoàng tieàn ñöôïc coá ñònh vôùi nhau theo tyû giaù thoûa thuaän. Ñoøi hoûi Neo tyû giaù: Giaù trò ñoàâng tieàn ñöôïc coá ñònh chính phuû theo moät ñoàng tieàn tham chieáu. phaûi can UÛy ban tieàn teä: cam keát ñaùp öùng nhu caàu thieäp ôû moät möùc ñoä chuyeån ñoåi töø ñoàng tieàn quoác gia sang ngoaïi nhaát ñònh teä theo tyû giaù coá ñònh. Tyû giaù thaû noåi coù ñieàu chænh: Giöõ giaù trò ñoàng tieàn dao ñoäng trong moät giôùi haïn so vôùi ñoàng tieàn tham chieáu. 12-Feb-07 PTM – MT Taøi chính tieàn teä 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản