Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế - Lê Thành Long

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
50
lượt xem
9
download

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế - Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh doanh quốc tế được hiểu là toàn bộ các hoạt động giao dịch , kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thỏa mãn các mục tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế - Lê Thành Long

 1. !"# "%& $ ! " # $ % $ # % & ' " # ( ! 2
 2. " ' $( ) *+, - . ) /+) - . ) 0+ 1) 2 * ) 3+4 # ' 1) 2 / ) 5+ ( 1) 2 0 ) 6+. ( # " # ) 2 3 1 ) 7+. ( # ' 1) 2 5 ) 8+. ( # 9 1) 2 6 ) :+ 2 ( 3
 3. )* + ), - )." ).$ / $ 0 ")$ "1& 1 ; < = 2 >?; 4 - /@@* 23( )* "%& 4 5 $ ")$ 2 $( "1& 1 A 9 B! ; 9 9 2 >?; 4 - /@@/ $ / "$)+ 6 $ 6 $) 6 ! C! )D 7 E ! 4 2 /@@5 4
 4. 7 # &)5 F $ ( 9 ) % $# ( ( 9 G 4 ( 9 9" < $ " ( 5
 5. 8$ 2& 9)$ ( ) =G + H I I 2 ; " + /@J ; " + *@J 4 + 7@J F % ;4 K ;4 L@ ":$( 9 :, ; < == = 6
 6. )* ) > $ " , M 2 G -A.4! > $ + A# N 4 H 2 9 G 4 " ' ( ? # G K" " ( O $9 2P " - # ( O 9 2 2P ; M ( 9 > "Q 2O 9 $ % $ ' @/ P > "$ $ $ % $ > G $ "2 9 " ( $ % $# ( G $ R 9 ( G ' "9 ( ( " " 7
 7. )* ) > $ " , F $ " + 4G $ .NB ) % $# A# N S9 2P O 4 ( T ( $ 8
 8. )* )> &) $ )# $ M 2 9 U O ) U ) U P! > $ + ( T ' I ' I2 9 M > # V % 9 4 % *@ O " ' P > " *5O " 9" ( " $ P 9
 9. # $ 4S! < 4 < F . 1 4"! = ) ' E 99 +9 W ! ! T +07!/3/!*8*1 *356 $9 +@:*8@3**87 10
 10. ? @ %$( A * " $( 1$ $( 0 - + - # + 11
 11. BC D
 12. " ' $( > F# X ? > 13
 13. $ '")$ E "1& 1 &" E )$ / %$( " $( 9"1 @ &"#( ? $ F - & 9 Y - Y) & Z Y > # 9 # G Y = ( # Y 14
 14. 4"+ , "GH "/' / + )' )$' H "/' + I/ & "$JK M NO < "' L<
 15. H "/' + > )$' /)' " $/? )/ "GH "/' + )/ "GH "/' + )/ "GH "/' + > KRLS > OB *0!/J 5!:J 16
 16. Q>"/6 )$' ,>"/6 > /&)> ) G "/ 6 + & ' &" $ / 6T UV Country Exports per Capita Imports per Capita Australia $4,296 $4,525 Brazil 379 428 China 222 199 Japan 4,165 3,622 Kenya 91 125 United Kingdom 4,767 5,500 United States 3,472 4,962 17
 17. @/)( I+)$ )+ ? )$' H )( 6 )/ T /W"/ / '"+)/ > / " / > - J + 6 V 18
 18. "> O ! + $) "$)+X / "G' @ + $( M ,6 "> &"$", &6 )$- ' Y? X"/ ($ )6 6 K L J 6 LZ 19
 19. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản