intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:67

299
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị kinh doanh trình bày tổng quan về quản trị doanh nghiệp, phân tích môi trường kinh doanh, phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

 1. BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ KINH DOANH TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi E-mail: lndkhoi@ctu.edu.vn Dd: 0907238474
 2. NỘI QUI KHÓA HỌC Exit
 3. THỜI GIAN LÊN LỚP  Thời gian lên lớp: 27/09/2013 – 29/09/2013 Sáng: 08:00 Tối: 18:30 Phương tiên: LCD ̣  Hoat đông trong lớp: phat biêu, chuân bị bai, ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ thao luân, nghiên cứu thêm trên Internet, trinh ̉ ̣ ̀ ̀ bay.  Phương phap hoc: ́ ̣ + Đoc tai liêu trước từ giao trinh và cac nguôn ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ được yêu câu ̀ + Thao luân nhom/bài tập nhóm/ôn tập ̉ ̣ ́  Điên thoai ở chế độ rung ̣ ̣
 4. THỜI GIAN HOC TÂP VÀ ĐÁNH GIÁ ̣ ̣  THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 30 TIẾT  LÝ THUYẾT: 50%  BÀI ĐỌC/THẢO LUẬN: 50%  Đánh giá - Tham gia lớp, thảo luận: 20% - Thi: 80%
 5. GIÁO TRÌNH THAM KHẢO - TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (2013), Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (2013), Giáo trình Quản trị chiến lược
 6. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 6 KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 7. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 7 KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 8. Khái Niệm Quản Trị Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra/kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả những nguồn lực của tổ chức để đạt được mục tiêu đã đề ra Xác định mục tiêu và Hoạch quyết định cách tốt nhất để đạt được mục tiêu Định Kiểm Soát Tổ Chức Phân bổ và sắp xếp Kiểm tra việc thực các nguồn lực hiện so với những mục tiêu đã đề ra của tổ chức Lãnh Đạo Tác động đến người khác để đảm bảo đạt được mục tiêu
 9. Mục tiêu cần phải SMART  S – Specific (thực tiễn)  M – Measurable (lượng hoá được)  A – Agreeable (nhất trí, đồng thuận)  R – Realistic (khả thi)  T – Timely (có thời hạn)
 10. Tác Nghiệp Sách Lược Chiến Lược ≤1 Năm >1 - 5 Năm > 5 Năm Ngắn Hạn Trung Hạn Dài Hạn
 11. Các cấp quản trị trong tổ chức: QTV Cấp Cao Các quyết định (Top Managers) chiến lược QTV Cấp trung Các quyết định (Middle Managers) chiến thuật QTV cấp cơ sở Các quyết định (First – Line Managers) tác nghiệp Những người thực hiện Thực hiện (Operatives) quyết định
 12. Chức năng hoạch định • KHÁI NIỆM: Chức năng hoạch định là quá trình xác định tầm nhìn và mục tiêu; từ đó, quyết định những biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. • Chức năng hoạch định không chỉ dừng ở việc xác định mục tiêu, xây dựng các loại kế hoạch mà phải bao gồm cả quá trình triển khai thực hiện và điều chỉnh kế hoạch
 13. NỘI DUNG CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH • Xác định tầm nhìn, • Tiền kế hoạch => phân mục tiêu và phân tích tích bối cảnh và xđ hệ mục tiêu: mục tiêu • Xây dựng kế hoạch • Lập kế hoạch=> các bản thực hiện mục tiêu kế hoạch (5W2H) • Triển khai kế hoạch=> • Triển khai thực hiện qt vận động đi đến mục các kế hoạch tiêu • Kiểm tra đánh giá việc • Đánh giá và điều chỉnh thực hiện kế hoạch kế hoạch => báo cáo sơ, tổng kết/ kế hoạch mới
 14. Tầm nhìn của Exelon Một công ty, một tầm nhìn. Exelon cố gắng xây dựng một hệ thống giá trị hiếm có bằng cách trở thành một công ty điện và khí đốt tốt nhất và có khả năng sinh lợi ổn định nhất ở Mỹ. để thành công, chúng ta phải ... Sống với các lời cam kết của chúng ta ... Thực hiện ở các cấp độ tốt nhất thế giới . . . Đầu tư trong những ngành vững chắc ... 14
 15. Caùc ví duï veà taàm nhìn chieán löôïc Nike Mang nguoàn caûm höùng saùng taïo ñeán taát caû caùc vaän ñoäng vieân treân theá giôùi. Intel Tầm nhìn của chúng ta: đạt đến một tỷ máy tính được kết nối khắp thế giới, hàng triệu máy chủ, và hàng ngàn tỷ đô la về thương mại đi ện tử. S ứ m ạng cốt lõi của Intel hiện nay là trở thành một nhà cung cấp các kh ối thi ết b ị làm s ẳn (building block supplier) cho hệ thống kinh tế Internet và thúc đẩy các nỗ l ực đ ể làm cho Internet trở nên hữu ích hơn. Sự k ết nối là hi ện t ại. Nói m ột cách đ ầy đ ủ hơn sứ mạng của chúng ta là giúp để mở rộng năng lực tiềm tàng của công nghệ nền tảng máy tính cá nhân và Internet…cho đến nay chúng ta chỉ mới ch ứng ki ến bước đầu của sự phát triển các công nghệ kỹ thuật số. 15
 16. Chức năng tổ chức Khái niệm: Chức năng tổ chức là quá trình tiếp nhận, phân phối và sắp xếp nguồn nhân lực và các nguồn lực khác theo những cách thức nhất định để đảm bảo thực hiện tốt nhất mục tiêu đã đề ra, đưa tổ chức phát triển.
 17. NỘI DUNG CHỨC NĂNG TỔ CHỨC • (1) Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý đơn vị hay hệ thống • (2) Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự • (3) Xác định cơ chế hoạt động và các mối quan hệ của tổ chức; • (4) Tổ chức lao động một cách khoa học
 18. Những yếu tố tác động đến tổ chức trong thế kỉ 21 • Tính toàn cầu • Công nghệ • Tốc độ • Khả năng đáp ứng yêu cầu của “khách hàng” và nhân viên • Vốn tri thức • Tăng trưởng và lợi nhuận
 19. Xây dựng tổ chức trong thế kỉ 21 : • Làm cho mọi thứ trở nên linh hoạt • Có một đội ngũ người lao động có tri thức • XD Tổ chức biết học tập- Tổ chức học hỏi TO CHUC HOC HOI.ppt • Liên kết với “khách hàng” • Tư duy chung • Chiến lược rõ ràng • Phi ranh giới… → Chuyển từ tập trung vào cơ cấu sang tập trung vào năng lực
 20. Chức năng chỉ đạo Khái niệm: Là quá trình tác động, ảnh hưởng tới hành vi thái độ của những người khác nhằm đạt được các mục tiêu với chất lượng cao.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2