intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Gia Định (Mã đề 112)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
183
lượt xem
65
download

Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Gia Định (Mã đề 112)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - thpt gia định (mã đề 112)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Gia Định (Mã đề 112)

  1. TRƯ NG THPT GIA Đ NH Đ THI TH Đ I H C MÔN HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút; (60 câu tr c nghi m) Mã đ thi 112 Cho:Mg=24,Al=27,K=39,Ca=40,Cr=52,Fe=56,Cu=64,Ag=108,Cl=35,5S=32,O=16,N=14,C=12,H=1 I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đên câu 40) Câu 1: Đ phân bi t các dung d ch riêng bi t: HCl, HNO3, H2SO4 có th dùng kim lo i nào sau đây làm thu c th : A. Na B. Ba C. Mg D. Fe Câu 2: Thu c th thích h p đ làm m m nư c c ng vĩnh c u là: A. Dung d ch Na2CO3 C. Dung d ch Na3PO4 B. Dung d ch Ca(OH)2 D. Dung d ch Na2CO3 ho c dung d ch Na3PO4 Câu 3: H n h p X g m hai đ ng phân, công th c C2H7NO2 tác d ng đ v i dung d ch NaOH/to thu đư c dung d ch Y và 4,48 lít (đkc) h n h p Z ch a hai khí (đ u làm xanh qùy tím m, t kh i hơi so v i hiđro là 13,75). Kh i lư ng mu i trong dung d ch Y là: A. 8,9 gam B. 14,3 gam C. 15,7 gam D. 16,5 gam Câu 4: Hòa tan h t 10,2gam h n h p X g m Al, Mg trong dung d ch H2SO4 đ c nóng. K t thúc ph n ng thu đư c 4,48 lít khí (đktc) h n h p 2 khí H2S và SO2, có t l th tích là 1:1. ph n trăm kh i lư ng c a Al trong X là A. 40,76% B. 35% C. 52,94% D. 53% Câu 5: 35,2 gam h n h p g m hai este no đơn ch c là đ ng phân c a nhau có t kh i đ i v i O2 b ng 2,75 tác d ng v i hai lít dung d ch NaOH 0,4M r i cô c n dung d ch v a thu đư c ta có 44,6 g r n B, công th c c u t o 2 este là: A. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 và CH3COOCH3 D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 Câu 6: Ch dùng H2O nhi t đ thư ng có th phân bi t đư c t t c các ch t c a dãy hóa ch t nào trong các dãy hóa ch t sau đây: A. Na2O; K; Na; Al2O3; Fe C. BaO; Na; K2O; Al; Al2O3 B. Na; BaO; Al; Na2O; Fe D. BaO; K; Al; Al2O3; Fe Câu 7: Hòa tan m gam Mg vào 1lít dung d ch Fe(NO3)2 0,1M và Cu(NO3)2 0,1M . L c l y dung d ch X. Thêm NaOH dư vào dung d ch X , thu đư c k t t a Y, nung Y ngoài không khí đ n kh i lư ng không đ i, còn l i 10gam ch t r n Z. Giá tr c a m là A. 7,2 gam B. 3,6 gam C. 4,8 gam D. 1,8 gam Câu 8: Cho x gam b t Fe tan v a h t trong dung d ch ch a y mol H2SO4 đ c,nóng thu đư c 0,12 mol khí và dung d ch A, cô c n c n th n dung d ch A thu đư c 16,56 gam mu i khan. Giá tr c a x và y tương ng là: A. 6,72 gam và 0,12 mol C. 5,04 gam và 0,24 mol B. 13,44 gam và 0,12 mol D. 4,48 gam và 0,24 mol Câu 9: Cho lên men 1m nư c r đư ng glucozơ thu đư c 60 lít c n 96o. Tính kh i lư ng glucozơ có trong thùng nư c r 3 đư ng trên, bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic b ng 0,789 g/ml 20oC và hi u su t quá trình lên men đ t 80% A. ≈ 71 kg B. ≈ 111 kg C. ≈ 74 kg D. ≈ 89 kg Câu 10: PVC đư c đi u ch t khí thiên nhiên theo sơ đ : 15% 95% 90% CH4   CH2   CH2 = CHCl   PVC → 2 → → Th tích khí thiên nhiên (đkc) c n l y đ đi u ch m t t n PVC là bao nhiêu? (khí thiên nhiên ch a 95% metan v th tích) A. 5883,246 m3 B. 6154,144 m3 C. 2915 m3 D. 1414 m3 Câu 11: Đ xà phòng hóa 100 kg d u ăn thu c lo i triolein glixerol có ch s axit b ng 7 c n 14,1 kg NaOH. Gi s ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng mu i natri thu đư c là: A. 103,445 kg B. 118,245 kg C. 108,6 kg D. 117,89 kg Câu 12: H p ch t X có công th c phân t là C4H8O. X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 sinh ra Ag k t t a, X tác d ng v i H2 t o Y. Đun Y v i H2SO4 sinh ra anken m ch không nhánh. Tên c a X là: A. Butanal C. Andehit D. Butan-2-on B. 2-Metylpropanal isobutyric Câu 13: B n kim lo i Na; Al; Fe và Cu đư c n đ nh không theo th t X; Y; Z; T. Bi t r ng: _ X; Y đư c đi u ch b ng phương pháp đi n phân nóng ch y. _ X đ y đư c kim lo i T ra kh i dung d ch mu i c a T. _ Z tác d ng đư c v i dung d ch H2SO4 đ c nóng nhưng không tác d ng đư c v i dung d ch H2SO4 đ c ngu i. X; Y; Z; T theo th t là: A. Na; Al; Fe; Cu B. Al; Na; Fe; Cu C. Al; Na; Cu; Fe D. Na; Fe; Al; Cu Trang 1/4 - Mã đ thi 112
  2. Câu 14: Tính kh i lư ng khí clo thu đư c ( đkc) khi cho 100 ml dung d ch HCl 36,5% (D=1,18 g/ml) tác d ng v i 29,4 gam kali đicromat (hi u su t ph n ng là 70%) là: A. 17,652 gam B. 15,267 gam C. 12,567 gam D. 16,752 gam Câu 15: Cho h n h p X (d ng b t) g m 0,01mol Al và 0,025mol Fe tác d ng v i 400ml dung d ch h n h p Cu(NO3)2 0,05M và AgNO3 0,125M. K t thúc ph n ng, l c k t t a cho nư c l c tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu đư c m gam k t t a . Giá tr c a m là : A. 2,740 gam B. 35,2 gam C. 3,52 gam D. 3,165 gam Câu 16: T hidrocacbon X không no s t o ra đư c bao nhiêu lo i polime b ng ph n ng trùng h p, bi t r ng khi đ t cháy hoàn toàn 1 mol X thì c n 6 mol oxi và sinh ra 4 mol khí CO2. A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 17: Hòa tan h t 25,4 gam h n h p 4 kim lo i A, B, C, D trong dung d ch h n h p 2 axit HNO3 đ c và H2SO4 đ c nóng th y thoát ra 0,15mol NO và 0,2mol SO2. Cô c n dung d ch sau ph n ng, kh i lư ng mu i khan thu đư c là : A. 72,5 gam B. 53,9 gam C. 48,3 gam D. 42,7 gam Câu 18: 3,7 gam m t axit đơn ch c tác d ng h t v i dung d ch có 3,2 gam NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c 6 g ch t r n. Công th c phân t c a axit là: A. HCOOH B. C2H3COOH C. CH3COOH D. C2H5COOH Câu 19: Đem 6,34 gam h n h p g m các oxit MgO, Al2O3, ZnO, Fe3O4, tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 loãng, dư th y sinh ra 1,98 gam nư c và m gam mu i. Giá tr c a m là : A. 15,14 B. 16,9 C. 17,12 D. 15,5 Câu 20: Ch dùng hóa ch t nào trong các hóa ch t dư i đây đ nh n bi t các kim lo i Na, Ba, Al, Ag? A. H2O C. Dung d ch H2SO4 loãng B. Dung d ch NH3 D. Dung d ch NaOH Câu 21: Nhóm nh ng ch t nào có th t o ra FeCl2 b ng ph n ng tr c ti p? A. Fe; Cu; Cl2; HCl; FeSO4 C. Fe; Cu; HCl; FeSO4; FeCl3 B. Fe; Cu; HCl; FeSO4; CuSO4 D. Fe; Cu; Cl2; HCl; FeCl3; CuCl2 Câu 22: H p kim nào sau đây c a Fe b ăn mòn ch m nh t ? A. Fe – Ag B. Fe – Ni C. Fe – Sn D. Fe – Cu Câu 23: Đ t cháy hoàn toàn m t ancol đơn ch c, s n ph m thu đư c cho qua bình đ ng dung d ch Ca(OH)2 dư, th y bình tăng 3,55 g, đ ng th i trong bình có 5 g k t t a, công th c phân t c a ancol là: A. C4H9OH B. CH3OH C. C2H5OH D. C3H7OH Câu 24: Ch t X có công th c phân t là C4H8O. Bi t X + H2 → butan-2-ol. S ch t X tho mãn là: A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 25: S p x p các h p ch t sau theo th t gi m d n tính bazơ: (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) C. (6) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) B. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) D. (5) > (4) > (2) > (1) > (3) > (6) Câu 26: Hi n tư ng nào dư i đây đã đư c mô t không đúng? A. Thêm dư NaOH vào dung d ch K2Cr2O7 thì dung d ch chuy n t màu da cam sang màu vàng. B. Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung d ch CrCl2 thì dung d ch t màu xanh chuy n thành màu vàng. C. Thêm t t dung d ch NaOH vào dung d ch CrCl3 th y xu t hi n k t t a vàng nâu tan l i trong NaOH dư. D. Thêm t t dung d ch HCl vào dung d ch Na[Cr(OH)4] th y xu t hi n k t t a l c xám, sau đó tan l i. Câu 27: Đ thu phân 11,1 g h n h p este HCOO-C2H5 và CH3COOCH3 c n v a đ 100 ml dung d ch NaOH. CM c a dung d ch NaOH là: A. 1,25M B. 1,75M C. 1M D. 1,5M Câu 28: Phương trình ph n ng không đúng trong các phương trình ph n ng dư i đây là: A. Au + HNO3 + 3HCl → AuCl3 + NO + 2H2O C. Ni(OH)2 + 4NH3 → [Ni(NH3)4](OH)2 B. Pb + 3H2SO4 đ c → Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O D. AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl Câu 29: Có các kim lo i Cu, Ag, Fe, Al, Zn. Đ d n đi n c a chúng gi m d n theo th t : A. Cu, Ag, Fe, Al, Zn C. Al, Fe, Zn, Cu, Ag B. Al, Zn, Fe, Cu, Ag D. Ag, Cu, Al, Zn, Fe Câu 30: Đ phân bi t glucozơ và fructozơ thì nên ch n thu c th nào dư i đây: A. Dung d ch nư c brom C. Cu(OH)2 trong môi trư ng kki m B. Dung d ch AgNO3 trong NH3 D. Dung d ch CH3COOH/H2SO4 đ c Câu 31: Trong các dãy hóa ch t sau đây, dãy nào g m t t c các ch t tác d ng v i dung d ch HNO3 đ c nóng sinh ra khí NO2. A. Fe; FeO; Fe3O4; Fe(OH)2; FeS2 C. FeS; FeS2; Fe(OH)3; FeO; Fe B. Fe; Fe3O4; FeS; FeCO3; Fe2O3 D. FeCO3; Fe(OH)2; Fe2O3; FeSO3; Fe Câu 32: Trong sơ đ : C2H2 → A1 → A2 → A3 → A4 → C2H2. Thì A1; A2; A3; A4 l n lư t là: A. CH3CHO; CH3COOH; C2H4; C2H6 C. CH3CHO; CH3COOH; CH3COONa; CH4 B. C2H6; C2H4; C2H5OH; CH4 D. CH3CHO; C2H5OH; CH3COOH; CH4 Trang 2/4 - Mã đ thi 112
  3. Câu 33: C n bao nhiêu t n qu ng manhetit ch a 80% Fe3O4 đ có th luy n đư c 800 t n gang có hàm lư ng s t 95%. Lư ng s t b hao h t trong s n xu t là 1%. A. 3512,61 t n B. 1325,16 t n C. 5213,61 t n D. 2351,16 t n Câu 34: Đ t cháy hoàn toàn 125 ml dung d ch ancol etylic, lư ng CO2 sinh ra cho qua dung d ch Ca(OH)2 dư thu đư c 300g k t t a, bi t dancol etylic = 0,8 g/ml. Đ rư u c a ancol là: A. 75o B. 79o C. 82o D. 69o Câu 35: Đem 11,06 gam h n h p MgCO3, CaCO3, K2CO3 tác d ng h t v i dung d ch HCl l y dư th y sinh ra 2,016 lít CO2 (đktc) và m gam mu i. Giá tr c a m là : A. 14,12 B. 15,2 C. 11,24 D. 12,05 Câu 36: Trong các đ ng phân c a C8H10O, s ch t ch tác d ng v i Na, không tác d ng v i NaOH là: A. 1 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 37: Có bao nhiêu d n xu t C4H9Br khi tác d ng v i dung d ch KOH + etanol trong m i trư ng h p ch t o ra anken duy nh t. A. 1 ch t B. 3 ch t C. 4 ch t D. 2 ch t Câu 38: H p ch t X ch a các nguyên t C, H, O, N và có phân t kh i là 89. Khi đ t cháy hoàn toàn 1 mol X thu đư c hơi nư c, 3 mol CO2 và 0,5 mol N2. Bi t r ng X là h p ch t lư ng tính và tác d ng đư c v i nư c brom. X có công th c c u t o là: A. CH3 – CH(NH2) – COOH C. CH2 = CH – COONH4 B. CH2 = CH(NH2) – COOH D. H2N – CH = CH – COOH Câu 39: Oxi hóa 1,5 g HCHO thành HCOOH v i hi u su t H% đư c h n h p A, A tác d ng v i AgNO3 dư/NH3 t o ra 12,96 g Ag. Hi u su t ph n ng là: A. 40% B. 20% C. 80% D. 60% Câu 40: ng v i công th c C4H6O2 có bao nhiêu este m ch h là đ ng phân c a nhau? A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 II. PH N RIÊNG (10 câu) : Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c B) A. Theo chương trình Chu n (10câu, t câu 41 đ n câu 50) Câu 41: Dãy g m t t c các ch t tác d ng đư c v i Al2O3 là : A. Dung d ch NaHSO4 , dung d ch KOH, dung d ch C. Dung d ch HNO3, dung d ch Ca(OH)2, dung d ch HBr NH3 B. CO, dung d ch H2SO4, dung d ch Na2CO3 D. Ba, dung d ch NaOH, dung d ch Cu(NO3)2 Câu 42: Kh 4,8 gam m t oxit kim lo i nhi t đ cao c n 2,016 lít hiđro (đkc). Kim lo i thu đư c đem hòa tan h t trong dung d ch HCl thoát ra 1,344 lít khí (đkc). Công th c hóa h c c a oxit kim lo i là: A. CuO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. MnO2 Câu 43: Trong s các polime sau đây: tơ t m; s i bông; len; tơ visco; nilon-6,6; tơ axetat. Lo i tơ có ngu n g c xenlulozơ là: A. tơ t m; s i bông; nilon-6,6 C. s i bông; len; nilon-6,6 B. s i bông; len; tơ axetat D. tơ visco; nilon-6,6; tơ axetat Câu 44: Đi u nào là đúng: A. Ancol isopropylic là ancol b c hai C. Ancol b c ba ph i có s C≥ 4 B. Ancol isobutylic là ancol b c m t D. C ba câu trên đ u đúng Câu 45: Hòa tan 5,6 gam b t Fe vào 250ml dung d ch AgNO3 1M, k t thúc ph n ng thu đư c m gam ch t r n, giá tr m là A. 2,7 gam B. 2,16 gam C. 21,6 gam D. 27 gam Câu 46: Trư ng h p nào sau đây không x y ra ph n ng khi tr n l n 02 dung d ch vào nhau ? A. NaOH và NaAlO2 C. NaCl và AgNO3 B. HNO3 và NaHCO3 D. AlCl3 và Na2CO3 Câu 47: L n lư t đ t hai m u qu ng xiđêrit (FeCO3) và pyrit s t (FeS2) b ng m t lư ng oxi dư thu đư c hai khí tương ng là X và Y. Dùng thu c th nào trong các thu c th sau đây đ nh n bi t X và Y đ ng trong hai l m t nhãn khác nhau: A. Dung d ch BaCl2 C. Dung d ch Ba(OH)2 dư B. Dung d ch H2SO4 loãng D. Dung d ch Br2 Câu 48: Ancol no đơn ch c m ch h X t o đư c ete Y . T kh i c a Y so v i X g n b ng 1,61. X là: A. etanol C. propan-2-ol B. propanol D. metanol Câu 49: Nh n bi t các ch t sau: C2H5OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, CH3COOH, ch c n dùng m t hóa ch t là: A. Cu(OH)2/OH- B. Na2CO3 C. NaOH D. Na Câu 50: Trong phân t andehit no, đơn ch c, m ch h X có % kh i lư ng oxi b ng 27,586%. X có công th c phân t là: A. CH2O B. C4H8O C. C2H4O D. C3H6O B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 đ n câu 60) Trang 3/4 - Mã đ thi 112
  4. Câu 51: Đun h n h p glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có th thu m y lo i Trieste đ ng phân c u t o c a nhau? A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Câu 52: M t nhiên là: A. este c a axit oleic và đ ng đ ng C. este c a axit panmitic và đ ng đ ng B. mu i c a axit béo D. h n h p c a các triglixerit khác O b Câu 53: Bi t E pin ( Ni − Ag ) = 1,06V và E Ni 2+ / Ni = - 0,26V , th đi n c c chu n c a c p oxi hóa kh Ag+/Ag là : A. 0,8V B. 0,76V C. 1,32V D. 0,85V Câu 54: Ch n hi n tư ng đư c mô t không đúng: A. Dung d ch CuSO4 có pH < 7. B. Ngâm dây đ ng vào dung d ch HCl có hòa tan oxi m t th i gian, đ ng ph n ng v i HCl t o thành dung d ch có màu xanh. C. Cho t t dung d ch NH3 đ n dư vào dung d ch CuSO4 thì có k t t a xanh nh t, sau đó k t t a tan chuy n thành dung d ch xanh đ m. D. Nung Cu v i O2 10000C thu đư c s n ph m là CuO. Câu 55: Có hai bình đi n phân m c n i ti p nhau. Bình 1 ch a dung d ch CuCl2 , bình 2 ch a dung d ch AgNO3. Ti n hành đi n phân v i đi n c c trơ, k t thúc đi n phân th y catot c a bình 1 tăng lên 1,6gam. Kh i lư ng catot c a bình 2 tăng lên là : A. 10,80 gam B. 5,40 gam C. 2,52 gam D. 3,24 gam Câu 56: M t đo n tơ nilon-6,6 có kh i lư ng 0,15 gam. S m t xích c a đo n tơ đó là giá tr nào trong các giá tr sau: A. 4.1019 B. 3,998.1019 C. 39,98.1019 D. 4.1018 Câu 57: Thu phân peptit CH3 H2N - CH2 - C - NH - CH - C - NH - CH - (CH2)2COOH ` O O COOH S n ph m nào dư i đây là không th có: A. Ala B. Gli – ala C. Glu – gli D. Ala – glu Câu 58: Có 4 α-amino axit X, Y, Z, T có th t o thành tetrapeptit. S lư ng tetrapeptit t o thành trong đó có ch a c X, Y, Z, T là: A. 16 B. 12 C. 20 D. 24 Câu 59: Cho 9,6 gam Cu vào 100ml dung d ch hai mu i (NaNO3 1M và Ba(NO3)2 1M ) không th y hi n tư ng gì, cho thêm vào 500ml dung d ch HCl 2M th y thoát ra V lít khí (đktc) khí NO duy nh t . Giá tr c a V là : A. 4,48 B. 2,24 C. 5,6 D. 3,36 Câu 60: Thành ph n nào dư i đây không c n thi t trong quá trình s n xu t gang? A. Gang tr ng ho c gang xám, s t thép ph li u. B. Than c c (không có trong t nhiên, ph i đi u ch t than m ). C. Ch t ch y (CaCO3, dùng đ t o x silicat). D. Qu ng s t (ch a 30 – 95% oxit s t, không ch a ho c ch a r t ít S, P). ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 4/4 - Mã đ thi 112
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản