Đề thi thử ĐH lần I năm 2008 môn Lý M559_THPT chuyên Hà Tĩnh

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
15
download

Đề thi thử ĐH lần I năm 2008 môn Lý M559_THPT chuyên Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh lần i năm 2008 môn lý m559_thpt chuyên hà tĩnh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH lần I năm 2008 môn Lý M559_THPT chuyên Hà Tĩnh

  1. Trư ng THPT chuyên Hà Tĩnh THI THö §¹I HäC §ît 1 - 2008 T v t lý M«n: VËt lý Thêi gian lµm bµi: 180 phót ThÝ sinh chó ý: §Ò nµy cã 5 trang ¯ N i dung đ : 559 4 Câu 1. Cho hai b A và B l n lư t đ ng nư c chi t su t và ch t l ng X có chi t su t 3 n. Khi chi u vào hai b hai chùm sáng h p dư i cùng góc t i α thì góc khúc x b nư c là 450 và b ch t l ng là 300. Chi t su t c a ch t l ng trong b B là 4 2 3 2 A. . B. . C. 2. D. 3. 3 4 Câu 2. M t đèn hình c a ti vi đư c ch t o r t dày có tác d ng cơ b n là A. các electron khi đ p vào màn hình không th thoát ra ngoài. B. làm cho m t đèn hình ít nóng. C. ch ng v do tác d ng c a cơ h c khi v n chuy n. D. ch n các tia rơnghen, tránh nguy hi m cho ngư i ng i trư c máy. Câu 3. nh o c a m t v t sáng đ t vuông góc v i tr c chính c a m t th u kính, cách v t 40cm và có kích thư c b ng 3 l n v t. Tiêu c c a th u kính là A. 30cm. B. 7,5cm. C. -30cm. D. 15cm. π Câu 4. M t sóng cơ đư c mô t b i phương trình: u = 4sin( t - 0,01πx + π) (cm). Sau 3 1s pha dao đ ng c a m t đi m, nơi có sóng truy n qua, thay đ i m t lư ng b ng π 4 A. . B. 0,01πx. C. - 0,01πx + π. D. π. 3 3 Câu 5. Con l c lò xo n m ngang dao đ ng đi u hoà v i biên đ A. Khi v t n ng chuy n đ ng qua v trí cân b ng thì gi c đ nh đi m chính gi a c a lò xo. V t s ti p t c dao đ ng v i biên đ b ng A A A. . B. A. C. 2 A. D. . 2 2 Câu 6. Đ t m t m nh mica ph ng có chi t su t n = 1,6 trên m t c a m t trong hai khe c a thí nghi m Young, ta th y vân sáng b c 30 d ch chuy n đ n v trí c a vân sáng chính gi a. N u bư c sóng c a ánh sáng là λ = 450nm thì đ dày c a m nh mica là A. 11,25µm. B. 22,5nm. C. 22,5µm. D. 45µm. Câu 7. Đo n m ch xoay chi u g m đi n tr R, t đi n C thay đ i đư c, cu n dây có 1 đ t c m L = (H ) và đi n tr r = 20(Ω) m c n i ti p. Đ t vào hai đ u đo n m ch π hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U = 60(V) và t n s f = 50(Hz). Đi u ch nh đi n dung t đi n đ n giá tr C1 thì công su t tiêu th trên m ch đ t c c đ i và b ng 30(W). Đi n tr R và đi n dung C1 có giá tr là
  2. 10 −4 10 −4 A. R = 100(Ω); C1 = ( F) . B. R = 100(Ω); C1 = ( F) . π 2π 10 −4 10 −4 C. R = 120(Ω); C1 = ( F) . D. R = 120(Ω); C1 = ( F) . 2π π Câu 8. M t nh c c phát ra âm có t n s âm cơ b n là f = 420(Hz). M t ngư i có th nghe đư c âm có t n s cao nh t là 18000 (Hz). T n s âm cao nh t mà ngư i này nghe đư c do d ng c này phát ra là: A. 17850(Hz) B. 18000(Hz) C. 17000(Hz) D. 17640(Hz) Câu 9. Dung kháng c a t đi n tăng lên A. khi cư ng đ dòng đi n xoay chi u qua t gi m. B. khi chu kỳ dòng đi n xoay chi u qua t tăng. C. khi hi u đi n th xoay chi u cùng pha dòng đi n. D. khi hi u đi n th xoay chi u hai đ u t tăng lên. Câu 10. M t máy phát đi n xoay chi u 3 pha, m ch ngoài m c ba t i hoàn toàn gi ng nhau, cư ng đ dòng đi n c c đ i đi qua m i t i là I0. th i đi m t khi i1= I0 thì I0 I0 I0 A. i2 = i3 = B. i2 = i3 = - C. i2 = i3 = . D. i2 = i3 = - 3 2 2 I0 . 3 π ) Câu 11. Đ t hi u đi n th xoay chi u u = 160sin(120πt - 6 (V) vào hai đ u m t cu n 1 dây thu n c m có đ t c m L = 3π (H). Bi u th c cư ng đ dòng đi n qua cu n dây là: 2π π A. i = 4,8sin(120πt - )(A). B. i = 4sin(120πt + )(A). 3 2 2π π C. i = 4sin(120πt - )(A). D. i = 4,8sin(120πt - )(A). 3 2 Câu 12. M ch xoay chi u RLC có hi u đi n th hi u d ng 2 đ u đo n m ch không đ i. Hi n tư ng c ng hư ng đi n x y ra khi A. thay đ i đ t c m L đ hi u đi n th trên cu n c m đ t c c đ i. B. thay đ i t n s f đ hi u đi n th trên t đ t c c đ i. C. thay đ i R đ hi u đi n th trên t đ t c c đ i. D. thay đ i đi n dung C đ hi u đi n th trên R đ t c c đ i. Câu 13. Cho m ch đi n như hình 3, g m cu n dây thu n c m L và đi n tr R = 40(Ω). Ngư i ta đ t vào 2 đ u AB hi u đi n th xoay chi u có t n s f = 50 (Hz), hi u đi n th hi u d ng UAB = 100 (V), khi đó công su t c a m ch P = 160W. Đ t c m L c a cu n dây là A R M L B Hình 3
  3. -2 A. 9,55. 10 (H). B. 0,0866(H). C. 0,955(H) . D. 0,866(H). Câu 14. Trong dao đ ng đi u hoà thì A. vectơ v n t c và véctơ gia t c luôn là nh ng vectơ không đ i. B. véctơ v n t c luôn cùng hư ng v i chuy n đ ng c a v t, véctơ gia t c luôn hư ng v v trí cân b ng. C. véctơ v n t c và véc tơ gia t c luôn đ i chi u khi v t đi qua v trí cân b ng. D. véctơ v n t c và véc tơ gia t c luôn cùng hư ng v i chuy n đ ng c a v t. Câu 15. Chi u l n lư t hai b c x thích h p có bư c λ1 và λ2 (λ1 > λ2) vào t m kim lo i cô l p v đi n. Khi đó đi n th c c đ i trên t m kim lo i là V1 và V2. Quan h gi a V1 và V2 là A. V1 < V2. B. V1 > V2. C. V1 = V2. D. không so sánh đư c. Câu 16. Năng lư ng c a m t phôton A. gi m khi truy n qua môi trư ng h p th . B. không thay đ i, không ph thu c vào kho ng cách t i ngu n C. gi m khi kho ng cách t i ngu n tăng. D. gi m d n theo th i gian. Câu 17. Trong m ch dao đ ng LC lý tư ng, hi u đi n th trên hai b n t là u = 5sin(104t) (V), đi n dung c a t đi n C = 0,4(µF). Bi u th c cư ng đ dòng đi n trong mach là A. i = 2.10 cos(10 t + π/2) (A). B. i = 2sin(10 t + π/2) (A). -2 4 4 C. i = 2.10-2sin(104t + π/2) (A). D. i = 0,2cos(104t) (A). Câu 18. Đ t v t ph ng AB ph ng nh trư c gương c u lõm có tiêu c f, vuông góc v i tr c chính c a gương, cách gương m t kho ng 3f. K t lu n nào sau đây đúng v v trí, tính ch t nh c a v t: A. nh o, cùng chi u, cách gương 1,5f. B. nh th t, ngư c chi u, cách gương 2f. C. nh th t, ngư c chi u, cách gương 1,5f. D. nh o, cùng chi u, cách gương 2f. Câu 19. Trong m ch dao đ ng lý tư ng, t đi n có đi n dung C = 5(µF), đi n tích c a t có giá tr c c đ i là 8.10 - 5(C). Năng lư ng dao đ ng đi n t trong m ch là: -4 -4 -4 - A. 16.10 (J). B. 6,4.10 (J). C. 8.10 (J). D. 12,8.10 4 (J). Câu 20. Cho đo n m ch xoay chi u g m m t đi n tr thu n R, m t t đi n có đi n 10 −4 dung C = π (F) và m t cu n dây thu n c m, có h s t c m L = 159mH, n i ti p v i nhau như hình 5. Hi u đi n th t c th i gi a hai đ u m ch là uAB = U0sin100πt(V). Giá tr R đ công su t to nhi t c a m ch c c đ i là L R C A B Hình 5 A. 150Ω . B. 50Ω. C. 100 Ω . D. 200Ω.
  4. Câu 21. Đ t vào hai đ u m ch đi n RLC m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng không đ i thì hi u đi n th hi u d ng trên các ph n t R, L và C l n lư t b ng 60V, 100V và 20V. Khi thay t C b ng t C1 đ trong m ch có c ng hư ng đi n thì hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr b ng A. 60V. B. 120 2 V. C. 100V. D. 100 2 V. Câu 22. Ch n câu sai. Trong máy bi n th lí tư ng thì A. hi u đi n th hai đ u cu n th c p tăng bao nhi u l n thì cư ng đ dòng đi n gi m b y nhiêu l n. B. t s hi u đi n th hai đ u cu n th c p và cu n sơ c p t l ngh ch v i s vòng dây c a hai cu n. C. t thông qua m i ti t di n c a lõi thép có giá tr t c th i b ng nhau. D. dòng đi n trong cu n sơ c p bi n thiên cùng t n s v i dòng đi n c m ng xoay chi u t i tiêu th . Câu 23. Cư ng đ dòng đi n t c th i trong m ch dao đ ng LC lí tư ng là i = 0,08sin(2000t)(A). Cu n dây có đ t c m L = 50(mH). Hi u đi n th gi a hai b n t t i th i đi m cư ng đ dòng đi n t c th i trong m ch b ng cư ng đ dòng đi n hi u d ng là. A. 32V. B. 2 2 V. C. 4 2 V. D. 8V. Câu 24. M t kính hi n vi có đ dài quang h c là15cm. Ngư i quan sát có gi i h n nhìn rõ t 25cm đ n vô cùng, đang quan sát m t v t nh đ t trư c v t kính 0,624cm mà không đi u ti t thì đ b i giác c a kính là 250. Tiêu c c a v t kính và th kính l n lư t là: A. 2,5cm và 0,6cm. B. 0,6cm và 2,5cm. C. 0,5cm và 3cm. D. 1cm và 4cm. Thi th 2008 Câu 25. Sóng nào trong các sóng sau không truy n đư c trong môi trư ng chân không? A. sóng siêu âm. B. sóng đi n t . C. sóng ánh sáng. D. sóng vô tuy n. Câu 26. Trong nguyên t hydrô, giá tr các m c năng lư ng ng v i các qu đ o K, L, M, N, O l n lư t là : - 13,6ev; - 3,4ev; - 1,51ev; - 0,85ev; - 0,53ev. Đi u kh ng đ nh nào sau đây là sai? A. Nguyên t hydrô có th phát ra trong chân không m t b c x có bư c sóng λ = 102,7nm B. Nguyên t hydrô tr ng thái bình thư ng ng v i qu đ o K có th h p th m t phôton có năng lư ng 9,6.10 - 19J - 19 C. Nguyên t có m c năng lư ng b ng - 1,36.10 J D. Ph phát x c a nguyên t hyđrô là quang ph v ch Câu 27. Trong m ch dao đ ng LC lý tư ng, g i i và u là cư ng đ dòng đi n trong m ch và hi u đi n th gi a hai đ u cu n dây t i m t th i đi m nào đó, I0 là cư ng đ dòng đi n c c đ i trong m ch. H th c bi u di n m i liên h gi a i, u và I0 là
  5. A. (I 2 + i 2 ) B. (I 2 + i 2 ) C. (I 2 − i 2 ) C L L 0 = u 2. 0 = u2 . 0 = u2 . D. L C C (I 2 0 − i2 )C = u L 2 . Câu 28. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a quang electron khi b t ra kh i ca tôt c a t bào quang đi n có giá tr 1,72eV. Bi t v n t c c c đ i c a quang electron khi t i anôt là 4,66.106m/s. Hi u đi n th gi a anôt và catôt c a t bào quang đi n là A. 60V. B. - 45V. C. - 60V. D. 45V. Câu 29. M c cư ng đ âm đư c tính theo công th c I I I A. L(dB) = lg . B. L(B) = 10 lg . C. L(dB) = 10 lg . D. L(dB) = I0 I0 I0 I0 10 lg . I Câu 30. Trong m ch dao đ ng LC lý tư ng, đi n tích c c đ i trên t b ng Q0, cư ng đ dòng đi n c c đ i trong m ch là I0. T n s dao đ ng đi n t trong m ch là 1 I0 Q0 1 I0 A. f = . B. f = 2π . C. f = LC . D. f = 2π . 2π Q 0 I0 2π Q0 Câu 31. Trên hình 1, xx’ là tr c chính c a m t th u kính. Khi đ t đi m sáng B cho nh C. Khi đ t đi m sáng C s cho nh A. Đó là th u kính x C B A X’ Hình 1 A. phân kỳ, quang tâm n m trong đo n BC. B. phân kỳ, quang tâm n m trong đo n AB C. h i t , quang tâm n m trong đo n AB. D. h i t , quang tâm n m trong đo n BC. Câu 32. Bư c sóng ng n nh t c a tia rơnghen mà m t ng rơnghen có th phát ra là 1A0. Hi u đi n th gi a anôt và catôt c a ng rơn ghen là A. 12,42kV. B. 124,10kV C. 10,00kV D. 1,24kV Câu 33. M t ngư i vi n th có đi m c c c n cách m t 40cm. Đ có th nhìn th y v t g n cách m t 25cm, ngư i đó c n đeo sát m t kính có đ t A. 1,25đi p. B. -1,25đi p. C. - 1,5đi p D. 1,5đi p. Câu 34. T i hai đi m trên m t nư c, có hai ngu n phát sóng A và B có phương trình u = asin(40πt) (cm), v n t c truy n sóng là 50(cm/s), A và B cách nhau 11(cm). G i M là đi m trên m t nư c có MA = 10(cm) và MB = 5(cm). S đi m dao đ ng c c đ i trên đo n AM là A. 6. B. 2. C. 9. D. 7. Câu 35. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, các khe đư c chi u b i ánh sáng tr ng có bư c sóng n m trong kho ng t 0,40 m đ n 0,75 m. T i đúng v trí c a vân sáng b c 4 c a ánh sáng vàng có λ1 = 0,5 m còn có bao nhiêu b c x khác có vân sáng t i v trí đó? A. 2 b c x . B. 3 b c x . C. 4 b c x . D. 5 b c x .
  6. Câu 36. M t con l c đơn đư c treo vào tr n c a m t xe ô tô đang chuy n đ ng theo phương ngang. Chu kỳ dao đ ng c a con l c đơn trong trư ng h p xe chuy n th ng đ u là T1, khi xe chuy n đ ng nhanh d n đ u v i gia t c a là T2 và khi xe chuy n đ ng ch m d n đ u v i gia t c a là T3. Bi u th c nào sau đây đúng? A. T2 = T3 < T1. B. T2 = T1 = T3. C. T2 < T1 < T3. D. T2 > T1 > T3. Câu 37. Phát bi u nào dư i đây là sai v m t? A. Khi m t đi u ti t thì tiêu c thu tinh th c a m t thay đ i. B. S đi u ti t là thay đ i đ cong các m t gi i h n c a thu tinh th đ nh hi n rõ trên võng m c. C. Khi m t đi u ti t thì kho ng cách t võng m c đ n thu tinh th thay đ i. D. M t ch có th đi u ti t khi v t trong gi i h n nhìn rõ. Câu 38. Con l c lò xo treo th ng đ ng, đ c ng k = 80(N/m), v t n ng kh i lư ng m = 200(g) dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ A = 5(cm), l y g = 10(m/s2). Trong m t chu kỳ T, th i gian lò xo giãn là π π π π A. (s). B. (s). C. (s). D. (s). 30 15 12 24 Câu 39. V t sáng AB, đ t vuông góc v i tr c chính m t gương c u lõm có tiêu c 6(cm), cho nh th t A’B’ nh hơn v t, cách v t 5(cm). Kho ng cách t v t và nh đ n gương l n lư t là A. 15(cm) và 10(cm) B. 10(cm) và 5(cm) C. 5(cm) và 10(cm) D. 10(cm) và 15(cm) Câu 40. V t kính c a m t kính thiên văn có tiêu c 50 cm, th kính có tiêu c 2 cm. M t ngư i có đi m c c c n cách m t 10 cm, m t đ t t i tiêu đi m nh c a th kính, quan sát m t thiên th và m t đi u ti t t i đa. Đ b i giác c a kính và kho ng cách l gi a v t kính và th kính là: A. G = 25 và l = 51,6 cm B. G = 24 và l = 52,1 cm. C. G = 24 và l = 51,6 cm. D. G = 25 và l = 52,1 cm. Câu 41. Cho m ch đi n xoay chi u RLC như hình 4, cu n dây thu n c m. Bi t UAF = 110(V), UEB = 112(V), UAB = 130(V). Hi u đi n th hi u d ng hai đ u t đi n có th nh n giá tr nào sau đây? A R E L C F B Hình 4 A. 200V. B. 88V. C. 220V. D. 160V. Câu 42. Khi góc l ch c a tia sáng đơn s c ló qua lăng kính là c c ti u thì phát bi u nào sau đây sai? A. N u đo đư c góc l ch c c ti u và góc chi t quang thì tính đư c chi t su t c a lăng kính. B. Hư ng đi c a tia ló l ch v phía đáy so v i tia t i. C. M t ph ng phân giác c a góc chi t quang là m t ph ng đ i x ng c a đư ng đi tia sáng qua lăng kính.
  7. D. Tia đi trong lăng kính luôn song song v i đáy lăng kính. Câu 43. M t v t sáng đ t c đ nh trư c m t màn ch n, trong kho ng gi a v t và màn đ t m t th u kính h i t . Thay đ i v trí c a th u kính, ngư i ta th y có hai v trí c a th u kính đ u cho nh c a v t rõ nét trên màn, v i đ cao c a nh l n lư t là 8cm và 2cm. Đ cao c a v t là A. 16 cm. B. 5cm. C. 4cm . D. 10cm. Câu 44. M t con l c đơn có chi u dài l = 1(m) treo tr n m t thang máy, khi thang g máy đi xu ng nhanh d n đ u v i gia t c a = (g = π2m/s2 ) thì chu kỳ dao đ ng bé c a 2 con l c là A. 4 (s). B. 2,83 (s). C. 1,64 (s). D. 2 (s). Câu 45. Trong thí nghi m c a Young, kho ng cách gi a hai khe là 0,5mm, kho ng cách gi a hai khe đ n màn (đ t song v i m t ph ng ch a hai khe) là 2m. Ngu n phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,5 m. B r ng vùng giao thoa là 25mm (đ i x ng qua vân trung tâm). S vân sáng quan sát đư c trên màn là: A. 14 vân. B. 12 vân. C. 11 vân. D. 13 vân. Câu 46. Trong kho ng th i gian ∆t, con l c đơn có chi u dài l 1 th c hi n 40 dao đ ng. V n cho con l c dao đ ng v trí đó nhưng tăng chi u dài s i dây thêm m t đo n b ng 7,9 (cm) thì trong kho ng th i gian t nó th c hi n đư c 39 dao đ ng. Chi u dài c a con l c đơn sau khi tăng thêm là A. 152,1cm. B. 160cm. C. 144,2cm. D. 167,9cm. Câu 47. Viên kim cương có nhi u màu l p lánh là do A. hi n tư ng tán s c ánh sáng và tia sáng ph n x toàn ph n nhi u l n trong kim cương r i ló ra ngoài. B. hi n tư ng giao thoa c a ánh sáng x y ra m t kim cương. C. kim cương h p th m i thành ph n đơn s c trong chùm sáng tr ng. D. kim cương ph n x m i thành ph n đơn s c trong chùm sáng tr ng. Câu 48. Trong giao thoa ánh sáng v i thí nghi m Young (I-âng), kho ng vân là i. N u đ t toàn b thi t b trong ch t l ng có chi t su t n thì kho ng vân giao thoa là A. i/(n + 1). B. i/n. C. n.i D. i/(n - 1). Câu 49. Cho đo n m ch xoay chi u RLC (hình 2), R = 10(Ω), cu n thu n c m L 2 2 −4 ( H) .10 (F) = 5π và t đi n C = π . Hi u đi n th hai đ u cu n c m U EF = 80sin(100πt π ) + 6 (V). Hi u đi n th 2 đ u t đi n là R E L F A B Hình2 5π 5π A. uC = 100sin(100πt - ) (V). B. uC = 200 2 sin(100πt - ) (V). 6 6
  8. π 2π C. uC = 100sin(100πt - ) (V). D. uC = 100 2 sin(100πt - ) (V). 3 3 Câu 50. Hi n tư ng c ng hư ng th hi n rõ r t nh t khi A. biên đ c a l c cư ng b c nh . B. t n s c a l c cư ng b c l n. C. l c ma sát c a môi trư ng l n. D. l c ma sát c a môi trư ng nh .
  9. 3. Đáp án đ : 559 01. { - - - 14. - | - - 27. - - } - 40. { - - - 02. - - - ~ 15. { - - - 28. { - - - 41. { - - - 03. { - - - 16. - | - - 29. - - } - 42. - - - ~ 04. { - - - 17. - - } - 30. { - - - 43. - - } - 05. { - - - 18. - - } - 31. - - } - 44. - | - - 06. - - } - 19. - | - - 32. { - - - 45. - - - ~ 07. { - - - 20. - | - - 33. - - - ~ 46. - | - - 08. - - - ~ 21. - - } - 34. - - - ~ 47. { - - - 09. - | - - 22. - | - - 35. { - - - 48. - | - - 10. - | - - 23. - - } - 36. { - - - 49. { - - - 11. - - } - 24. - | - - 37. - - } - 50. - - - ~ 12. - - - ~ 25. { - - - 38. - | - - 13. { - - - 26. - | - - 39. { - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản